Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę budynku

Transkrypt

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę budynku
dnia
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany
zam. w
legitymujący się dowodem osobistym nr
jako (współ)właściciel działki nr ew.
w
oświadczam, że wyrażam zgodę na budowę budynku
o wysokości
moją działką na długości
m. w odległości
m. od granicy z
m – przez sąsiada Pana (Panią)
na działce nr ew.
położonej w
przy ul.
przyjęcie obowiązku kierowania budową opisaną w powyższym zgłoszeniu.
(data i podpis)

Podobne dokumenty