Opis techniczny - bip.minskmazowiecki.pl

Transkrypt

Opis techniczny - bip.minskmazowiecki.pl
I
ł
i
I
I
i
Wymagania izoIacji ciep|nejprzewodów i komponentów
:
Tn
Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubośćizolacji
cieplnej
(materiał0'035 W(m K))
I
2
Srednica wewnętrznado 22 mm
Srednica wewnętrznaod 22 do 35 mm
20mm
30 mm
3
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
równa średnicy
wewnętrznej rury
4
Srednica wevunetrznaoonad 100 mm
Przewody i armaturawg poz. 1-4 przechodzące
przez ścianylub stropy, skrzyżowaniaprzewodó\,v
Przewody ogrzewań centralnychwg poz.
1.4, ułożonew komponentachbudowlanych
między ogrzewanymi pomieszczeniami Ióinych
uiytkowników
Przewody wg poz. 6 ułożonew podłodze
5
6
7
100mm
|/z
\malań
z poz. 1-4
|/zwlma$ń
z poz. 1-4
omm
5.9
Odwodnieniemiejscpostojowych
Wody opadowe z projektowanych miejsc parkingowych będą odprowadzone
powierzchniowo poprzez np. ACO V-100 do separatoranp. typu OLEOPATOR K 3/600, a
następniędo zbiomika Szczelnegobezodpływowegoo pojemnoścido 10 m,.
Lokalizację zbiomika pokazano na PZT (BranŹaArchitektura) rys. nr A-1
ó
Uwagi
1. Wykonawca, lub podmiot przystępującydo przetargu,powinien zapoznać
się z dokumentacją i zaakceptowaó wszystkie dokumenty, wchodz4ce w skład
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca
zobowiązuje się do zrealizowania' zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienaganniefunkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w
późniejszymterminie ubiegaó się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to Złym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczeniaw
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca
winien zgłosió projektantowi przed przystąpieniem do reaIizacji zamówienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnió wcześniejz projektantem. Nie
upoważniato jednak wprost wykonawcy do Źądaniadodatkowegowynagrodzenia.
2.Przed rozpoczęciem robót na|eŻy zapozrnó się z całościądokumentacji
projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dia
realizacji dokumentamr.
3.Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
4.Należy sygnalizowaó jednostce projektowania wystąpienie kolizji i
zagrożrcildla prawidłowej rea|izacjiinwestycji przed przystąpieniemdo robót.
5. Wszystkie materiałyi rozwiąz'aniapowinny posiadaó wymagane plawem
atesty,badania i cerlyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosowaćsię do przepisów prawa, norm i
instrukcji producentów i dostawców materiałówbudowlanych.
7. Roboty budowlane należywykonywać zgodnie ze sŹuką budowlaną.
m8r inż. Barto'l x{or'vd€eyłi
larek Nlewczao
PR9fiJ(T^N7
"tr"ih'ffi!ffi7#,<
OPIS TECHNICZNY
ZBIORNIK WOD OPADOWYCH JEDNOKOMOROWY
1 . DANE oGÓLNE:
posadowióna głębokości
Zbiomlk nal'eżzy
min. 2'35 m, a warstwagruntunad płytągómą
winnamieÓ min' 0'60m.
Doprowadzenieściekówdo zbiornikaruramiPCW lub żeliwnymio średnicy
o 150-|60
mm. Dostępdo wnętrzazbiomlka przezstudzienkęwłazowązkręgówbetonowycho 80
cm,z wł'azem
żeliwnymo 60 cm typu Iekkiegoi stopniamiwłazowymistalowymi.
PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE
- 1 1 , 3m
1'
Powierzchnia zabudowy:
-12 5Om2
Kubatura całkowitazbiomika
Pojemnośćużlkowa zbiomika (max) - 9,85 m3
- MATERIAŁOWE:
J.
DANE KoNsTRUKcYJNo
a) PŁYTADENNA:
Zelbetowa ze spadkiem 20ń,o grubości20 cm z betonu kl. C20l25 (B25) zbrojona stalą
B500SP. W dnie zbiomika wykonaó studzienkęzbiorcząo wymiarach 50x50 cm
umieszczonapod włazemzbiomika. Pod|ożez chudegobetonukl. C8/l0 (Bl0) o gr. 10
cm oraz podsypki zwirowej zagęszczonej,grubości15 cm.
b) SCIANYBOCZNE:
Zelbetowe gr. 20 cm z betonu k|. C20l25 (B25) zbrojone stalą B500SP'
c) POKRYWA:
Zelbetowe gr. 20 cm z betonu k|. C20l25 (B25) zbrojona stalą B500SP. W pokrywie
przewidzieÓ zamykany otwór rewizyjny (właz)do usuwania nieczystościoraz otwór na
wentylację. otwór rewizyjny stanowi studzienkawłazowaz kręgów betonowych o 80
cm' z włazem zeliwnym o 60 cm; wentylacja z rury PCW @ 15 cm wystajaca ponad
naziom terenumin. 0,5 m.
d) Z ABEZPIECZEN IE ANTYKOROZYJNE :
Zbiomik należywykonać jako szczelny przez dobór kruszywa, dodatek środka
uszczelniającego, zagęszczeniebetonu oraz pielęgnację.Kruszywo o uziarnieniu nie
większym niż 50 mm. Beton powinien posiadaćkonsystencjęplastyczną i zostaó dobrze
zagęszczony.Beton naleŹy utrzymytvaćw stanie wilgotnym przez 2 tygodnie po
betonowaniu.Powierzchnie zewnętrznezbiomika powlec izolacja bitumiczną
Wewnętrznepowierzchnie dna i ścianzbiomika powlec izolacją wodo i chemoodpomą
zaizo|ować przejściarur przez ścianyzbiomików oraz dylatacje na obwodzie pły.ty
dennej uszczelnić sznurem smołowymoraz kitem asfaltowym.
4, OBSŁUGA:
opróżnianie zbiomika wykonywać należyokresowo Za pomocąrury ssawnej, zakończonej
tzw. ,.smokiem''. CzęstośćopróŻnianiaza|eżnabędzieod szybkościnapełnianiazbiornika.
W przypadku koniecznościnapra\'r'ylub oczyszczenia zbiomika, należyzbiomik opróŹnić
ze ścieków,opłukaći dokładnieprzewietrzyó.Do zbiorników nie wolno wchodzić z
otwartym ogniem, lampami elektrycznymi o napięciu 220 V.
mgr !nl, lacek Niewczu
pbfćH{nt
'&biiuYffi;,ifffi7oT
ZBIORNIKWOD OPADOWYCH
\
"*t'i:1il'"Y"Y&'f#'
Pov1ŁoKA HYDRo|zoLACYJNA
CHEMOODPORNA
Śc|AM ŻELBEToWA GR. 20 cm:
BETON C20l25 (825)Z
DODATKTEMUSZCZELNIACZA
nP.:
IZOLACJABITUMICZ|\.IA
2XABIZOLR ORAZ 2XABIZOLP
F
t
PŁYTAPoKRYWoWA
'""'
pRoJrKT BUDowLANo - wYKoNAWczY
WFAZ 4 ZIVI,ANĄ SPOSOBU
J HUo|E
szKoŁY PoDsTAv1/ov!€W
OWY . PUNKT PRZEDSZKOLNY
y1{56 MAZOWIECKI,
i**,".6y1114
UL.
UWAGA:
UzrrKo\^iE
oBctĄfEN|E
1.DoPUszczALNE
NAPŁYrĘGÓRNĄszAMBA10kN/m2
z
(sA|\4ocHoDY
c|ĘzK|E
c|ĘfARoWE
MlŃsKMAzoWEcK|
o5-3oo
bb|ioq".Pow. miński' Gm. Mińsk Mazowiecki'
obr Cielechowizna,dr. nr 119
żAŁADUNKlEM).
2. MAX GRUBoŚĆ l^'ĄRsTWYGRUNTu NA
PŁYC|EGÓRNEJ szAMBA 1,0m.
3. PoD PŁYTĄFUNDAMENToWĄWYKoNAo
WARSTWECHUDEGOBETONUMlN. l0 cr .
ł.oo weńnĘtnzne.lstnolv
SZMBAZABEZPIECZYC
POW|ERZCHNIE
Po\nŁoKĄHYDRolzoLACYJNĄ
cHEMooDPoRNĄ
ARcH|DEs|cN l/qr|ińa sfeeeńdie
ul' M. Kopńlka a./36' 0'300 Mińlk M.z'
N|P: 622.] a7€G'25
ZBIORNIKWOD OPADOWYCH
PRZEKROJA-A 't:50
"*t::il'*f*iffJ'
*.d'ńXi.l'iix[in.*.
l,lASYPZIEMNY- max100cm
IZOLACJABITUMICZNA
ŻELBEToWAPŁYrA GoRNA gr 20 cm:
BETONC2025(825)Z DODATKTEM
USZCZELNIACZA
Po\nŁoKA HYDRo|zoLAoYJNA
CHEMOODPORNA
ŚC|ANA ŻELBEToWAGR. 20 cm:
BETON C2025 (825)Z
DODATKIEMUSZCZELNIACZA
IzOLACJA BITUMICZNAnp.:
2xABIZOLR ORAZ 2XABIZOLP
/A\ANAZZE ZMIAM SPOSOBU
szKoŁY PoDsrAWoVlEJ W HUo|E
|N6toĆGM|NĄ
M|ŃsK MMoW|ECK|' UL.
bk|E"*. Pow. miński,Gm. lvlińskMazowiecki,
Obr. Cielechowizna.dz. nr 119
PEjeld.nt
mgr inż' Bartosz Kowa|czyk
ARcH|oEs|GN K..o|.na sEEcńfuie
Ul' M' Kopem|ka6a,66' 0$300 MińśkMa'
NIP:A22la7-6S25
odwodnienia
t$
liniowe
System odwodnienia liniowego Multiline V l OOri
z zamknięciem zatrzaskowym [email protected]
zgodny z normą PN-EN l433:2oo5,
z ochroną krawędzi ze Jtali ocynkowanei, nierdzewnei
SZCZEGOiY
i że|iwa
PrzekróiV
w świede
10'0cm
sferokośc
A 15 - E 600,z8odniez normąPNEN l433|2005
koMa E 600,rusztyWk|asieobciązenia
k|asaobciąfenia
l\4aksyma|na
Ko4rtko V IOO z polimerbctonu
ze zinte8rowaną
ochronąklawędfi'z bezpiecfnąfugąsF na stykachpołącfeń
fatrzaskowymD|aln|ock6'
z zamknięciem
0.0
0.0.2'
0.2.
1
3
4
5
5.0
5.4.2
i5,0
100,0 1 3 , 5
r00,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0 ) 3 , 5
100,0
100,0
100,0 ) 3 , 5
100,0
16.0
15,0
16,0
t 50
16,0
16,5
17,0
16,0
i5,0
16,0
16,0
16,5
17,0
r 7,5
r8,5
5l)l
5 . 2"
6
1
:;
i{
8
9
10
10.0
10.0.2
i0.t,.,
t4.2.1'
15.0
1 5 . 0 . 2r
r 5 . 1i ,
r5.2)
20.0
20.4.2,
20.1
2 0 . 2 ..
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0 ) 3 , 5
100,0 13,5
50,0
18,5
180
18,5
19,0
2A,A
2t,0
20,0
21.0
r00,0 1 3 , 5
100,0
50.0
50,0
100,0
100,0
50,0
50,0
23,5
1 3 , 5 22,5
13.5 23,5
13,5 25,4
26,0
1 3 , 5 25,0
26,0
18,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
2A,0
21,0
20,0
2t,0
22,5
23,5
25,4
26,0
25,0
26,0
24
t2
l2
T2
T2
I2
I2
t2
T2
24
I2
I2
T2
T2
T2
T2
t2
12
24
I2
l2
12
t2
6
I2
T2
t2
6
T2
T2
16,5
18,0
12330
12334
9,1
9,9
I6,5
16,5
11,0
t7,6
18,0
)9,0
20,2
11,0
r8,5
12301
L2302
12303
1230,1
12305
12340
1234
12342
12343
t2306
L2307
12308
12309
20,0
r2310
2r,o
12350
1235,{
12352
12353
12360
12364
12362
21,2
12,2
23,0
13,3
13,0
25,0
25,6
13,5
I4,0
12370
12374
L2372
t2373
i dlogachsfybkiegoruchu.
NE stosowaćdo odwodni€ n iapopzec2negona autostradach
RD 100/l50/200 V.
D|atych obszarówfa|ecanyiest syslemAco DRA|No|Vonob|ock
.]
W usfcze|kęwalgowGLabilyntową'
Korytkoz otwolemodtĄĄ'vowym
o Il0 w dnie'wyposażonym
i
pionowe8of kanaIifacją.
do s?c/ehego polączenIa
: Korytkoz boc2nymiwyzłobieniami
polączeńT.' kątolvych
i krzyżowych'
do wykonania
.. Kort,tkof Wyżłobeniem
w dniedo wybicŹ otworudo pionowe8ooddywuo 1l0.
Ruszty: patrz str. 21-23
16
4,
16,2
r8,9
9,4
10,7
17,0
l1.I
11,8
18,4
18,4
20,9
r0,5
tt,9
r8,5
r8,9
19,6
19,8
20,3
20,4
24,1
12,1
12,8
22,1
25,2
12,9
13,9
12530
12531
L2532
12533
!2501
72502
12503
!2504
12505
12540
12541
L2542
t2543
12506
!2501
12508
r2509
12510
12550
1255r
r 6,5
18,2
9l
r0.2
16.5
16,5
I7,0
t1,6
18,0
19,0
20,4
9,1
12430
t2131
t2432
12433
12401
r2Ąo2
l2Ąo3
r2404
12405
t2440
t2444
12442
LI,2
r2143
I8,5
19,0
t2406
12407
12408
12409
t2410
12450
\24$
t2152
12453
L2160
L2164
L2462
19,t
24,0
2t,0
2t.4
t2552
12560
23,O
12562
12563
12570
13,6
13.2
25,0
12463
12470
2l,I
12571
12474
14,2
14,2
t2572
12573
t2472
12473
odwodnienia
System odwodnienia liniowego Multiline V l OO')
z zamknięciem zatlzaskowym Drain!ocke
zgodny z normą PN-EN 1433:2oo5,
z ochroną krawędzi ze sta|i ocynkowanei, nierdzewnei i żeliwa
liniowe
]
SZCZEGOIYTICHNtrZNE
www.aco.pt
PrzekrójV
w świetle
l0'0 cm
szerokość
Maksyma|nak|asaobciąfeniakoMaE600'rusftywklaseobciązeniaA15_E600'zgodnieznormąPI{ENi433:2005
m
135
1000
F-l=l
I tlll
T:h i l
Ń|
N/+
Ń|
t
Kor)'tkoV 100 S r polimerbetonu,
fe 2integrowaną
ochronąkrawędf
ffi
Wymiary
koMkaV l00, dł.l m
.
ś| || |l
T-nt \ /nl
V 100S z pohmerbetonu,
Korytko
pionowlm
w dr]e'z Us2cfe|ką
z oddywem
500
1 1 0 01
LHI
fiffi=^v;
I
N\ZA r
-l
Nl
t
I-JA
]10
I l ^ n ' \ W y ż ł o b |de onŻ| e
E:]-
W dn e Wyżłobien
em do wybrcia
Wymary kolytkaV 100' dł.0'5 m, wersjaz Ulormowanym
]?Ą
=l i+qrl
Lt tl
T:h i
NYH
--T
500
,
} "*_'--_
hńE
Ń n .|
lryrl i\r'h-1
BI I| ' ^^.lr
uszcze||ą
' \-ol l0 z tJfolmowaną
Evl
[.Ę
.-.A-Ę
\tZ--
U'-------r<
--_\n,l
,2
\
Wymary kor},tka
V ]00' dł'0'5 m' wersja2 usfcze|kąwargowolabiryntową
17
-1
3\
tu
odwodnienia llniowe
rl
ljj.^
System odwodnienia liniowego Multiline V I OOr)
z zamknięGlem zatrza5kowym [email protected]
zgod ny z normą PN.EN l43 3:2oo5,
i źeliwa
nlcrdzewne|
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowan€ | ,
Przekrójv
w świete
10'0cm
sferokość
z normą
PllEN 1433:2005
A 15- E 600,zgodnie
koMa E 600,rusztyw klasieobciążen.a
k|asaobciążenia
Maksyma|na
v 1oo
skrzynk. odń|wow.
ochronąkrawędzi,
ze fintegrowaną
faLfaskowymDla.n|ocko
f zamknięciem
z po|im€ r betonu'wersjaniska/Wysoka,
do bocznegoprfyĘczeniakanałóW'
z koszemosadczym,z Wyżłobieniem
średnica
Ż 110 |Ubo 160
w usfcfe|kęwargowolabiryntową'
f odplywemWyposażonym
niskaO 110
Skrzynka
50,0
13,5
45,0
wysoka
O 110
Skrzynka
50,0
13,5
60,0
niskaO 160
Skrzynha
wysoka
O 160
Skfzynka
45,0
50,0
13,5
21,0
28,4
60,0
l0
12391
12591
1249t
1o
12392
12592
t2492
l0
12398
12598
12494
10
12399
12599
12499
ś<|anka <zołowa
początku
pełna
i końcakanafu
do zŹmknięcia
krawędzi,
z ochroną
ścianka czołowa z po|imelbctonu,
Wargowo-]abiryntową
w Uszcze|kę
u ll0' Wyposażonym
z ochronąkrawędfi'f otworemodp|}$/o,a/ym
Pasujedotypu0.
1,4
Pasujedotypu5.
6
12386
12586
12486
6
12347
L2547
t2447
Pasujedotypu10.
t,7
6
12388
12588
l2il88
Pasuj€ dotyp!l5.
2,0
6
12389
r2589
12489
6
12390
12590
12490
Pasujedo typu20.
'. Nie stosowaćdo odwodnienia
poprzecznego
na ańostradachi drogachsfybkiegoruchu.
jest systemAco DRA|[email protected]
nD t00/150/200v.
[,!onob|ock
D|atych obs2arówza|ecany
)>
Odwodnienla
ilAliO:l
łY i.'' t.'
r\." \ ) t'1 '!
liniowe
'
i'..
'
ql l'
]' '
o}.ł{xr i.Ł.\''i ;. '.
.1.'
System odwodnienaa tinaowego Multltane V I OOr'
z zamkn.ęc.em zatrzaskowym [email protected]
zgodny z normą PN.EN 1433:2oo5,
z ochroną krawędzl zc sta|l ocynkowane|, nIerdzewne| i żetiwa
Przekrójv
w świetle
10'0cm
szerokość
koMa E 600,rusztyw k|asieobciążenia
A 15 _ E 600'zgodnie
f normąP|\{EN
1433:2005
k|asaobciążenia
Maksyma|na
500
100
t-l
lh-fl
KJ
tl
V 100
skżynkaoddywowa
nv
*
I tlLll--l
1 1 510
tT=l-:lt
flJ-!=+4.]
wlrntarysktfyńk|odpłyłłowej
V l 00' wel'a wysoka
kóćca
mocowania
,
5 cm
Element
kaskadowdlakaskady
n
100
500
=L
|l--ł
kJl
--[
T_
llf
a tr0Ą60
ll n
L ll-r
a
nV
\Y,
*i
l l s oI
Ell
:
Adapterdo polączeniaprzy 7mianiekierunkup?edyM'-
19
3p
odwodnienia
tu
liniowe
,L
' ! I ' l ! / ' . . ' ' ' '
System odwodnienia liniowego Multatine V lOOr)
z zamknięG|em zatrzaskowym [email protected]
zgodny z normą PN.EN 1433z2oo5,
z ochroną krawędzl ze stali ocynkowanej,
nlerdzewne|
l żellwa
V
Przekrój
w świede
sferokość
10,0cm
k|asaobciążenia
koMa E 600' rusztyw k|asieobciążenia
A l5 - E 600,zgodnie
f normąPI+ENl433:2005
Maksyma|na
EIement kaśkadowy
do vfek|aczaniańżnic\ wysokości kanalere ;padkiemkaskadowym
z po|imerbetonu'
pasujedo:
Element
kaskadowy
Kaskady
0. do 5.
Kaskady
5. do 10.
Kaskady
10.do 15.
Kaskady
15.do 20.
0,1
t0
pasuiedo:
Element
kaskadolvy
Kaskady
0. do 10.
Kaskady
10.do20.
0,4
IO
12601
12601
12601
12593
t2594
12595
12596
t2597
12493
12494
12495
12496
12497
Ad.Pt€ 1 ż po||.n€ r bGtonU
f ochronąkrawędfi,do wykonaniapoĘcfeniaplzy zmianiekierunkuprzep'wu
pasuiedotvouo.
dotrlu 5.
Dasuie
pasuje
dotypu10.
I
I
0,8
0,9
L0
Dasuiedo tYpu15.
pasuj€dotypu20'
z.5)ńono*an|C
o,l
0,8
do tkEynk|
Hak do zdc|mowanla
odń'wow.|
o
6
6
6
6
I
tzsg:
12394
12395
12396
L2397
Ż 11o
ru.ztów
rusztó*
] Hakdofdejmowania
|
o'25
|
j drogachszybkiegoruchu.
,Nie stosowaćdo odwodnienia
popEec2negona aL]tosvadach
jest systemAco DRĄNo lłonob|ock
RD 100/150/200v.
D|atych obszalówża|ecany
Odwodnienla
llnlowe
"'.'u
?'i
System odwodnienla liniowego Multiline V lOOr)
z zamknięciem zatrzaskowym Drainlocko
zgodny z normą PN-EN l433:2oo5,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej' nierdzewnej i żetiwa
PrzekróiV
sferokoścw świetle
10,0 cm
k|asaobciążenia
kory,taE 600' rusztyw k|asieobciązeniaA 15 - E 600' zgodnief normąPNEN 1433:2005
l,'aksyma|na
Ruśztyz zamkn|ęG|€ m zatlza'kowym [email protected]
do kana|ówi skrzynek|Vu|ti|ine
V 100
Kh5a ob..ąż€ ń A 15
Rusa w popŹecfnemostki
sżer.szcfe|iny10 mm'
mostki
Rusztw poprzecfne
szer.szczeliny
l0 mm,
stalniefdzewna
podfu
Rlsft prętowy,
źny'
podłuźny,
Rlszt p|ętowy.
stalnierdzewna
Rus2tpretowy,poprzeczny,
poprzec2ny.
Rusńprętowy.
stalnierdzewna
Rusztw otworki
notł}ksztaft'
stalocynkowana
Rusztw otworki
now}kształt'
stalnierdzewna
100,0 12,3
312
t,9
200
l26to
0,9
240
126u
312
2,0
200
12640
50,0 12,3
312
1.1
200
12641
100,0
50,0
100,0
50,0
920
460
920
460
676
338
616
338
178
178
178
200
200
200
200
200
200
240
200
240
240
100
50
!2602
12603
12604
50,0 12,3
100,0 12,3
12,3
12,3
12,3
t2,3
100,0 12,3
50,0
100.0 12,3
50,0 12,3
100,0 12,3
50,0 12,3
100,0 12,3
50,0 12,3
r78
1,8
6,5
1,4
r,4
12505
12606
12607
12608
t2609
12666
12667
12664
Rt]szty
dokanalów
v 100
Rusztw oooŹecfne
mostk|
ffi
Rlrsrtw otworki
1
Ruszikratowy
I asa ob<|aż.nta B 125
Rusń f twolfywasztucznego'
srer. szcrehn!8 mm
Rusf w poprreczne
mostki
l2 mm,
srer.srczelny
żeliwo
sfeloida|ne
Rusztw popnecrnemostki
srer.szcreliny
12 mm,
poMokaKtL
że|iwo
słeroida|ne,
Rusztkratowy30 x 15
Rusztkratowy30 x 15
stalnierdzewna
poprfeczny'
RUsztprętowy'
50,0 12,3
284
r,2
200
r2684
-Jt-------*i--.1-
5:Ź!:=S::=!tGffinffiG
.!ą_.
50,0 12,3
371
2,3
50,0 t 2 , 3 311
100,0 t2,3
50,0
100,0
50,0 t 2 , 3
100,0
50,0
880
880
880
880
676
338
1,0
2,8
1,0
3,3
zla
'
'.'.
ł
-i.t.t'Ę'-.'
podbżny
Nowość!
Rusztplętowy
200
l2676KTL
200
200
200
200
204
200
L2626
t2627
12636
t2637
:
Nowość!
Rusft p|ętowypoprfec2ny
r2606
12607
, Nie stosowaćdo odwodnienia
poprzecfnegona aLtostradach
i dro8achszybkiegoruchu'
jest systemAco DRA|NoMonob|ock
D|atych obsza|óW2a|ecany
RD ioo/l50/200 V.
21
bt
odwo.lnienia
xt;
liniowe
System odwodnienia liniowego Multiline V l OOr)
z zamknięciem zatrzaskowym [email protected]
zgodny z normą PN-EN l433:2oo5,
z ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej. nierdzewnej i żeliwa
:
szcz€GotY TECHN|C^E
www.aco.pt
t\
Prfekró]V
w świet|e
10'0cm
szerokość
k|asa
obciąfenia
koMaE 600'rusftyw k|asie
A l5. E 600,zgodnie
f ńormą
PNEN1433:2005
Maksyma|na
obc|qzenia
RuJzty z famknięciem
zatrzarkowym
do kanałóWi skrfYnek Mu|ti|ineV 100
DrainIock"
K|.la ob<iążcnia C 25o
R!s2t f brorzylvaszlLJcrnego,
:
50,0
244
t,2
2AO
12680
500
371
3,2
240
12670
37t
200
t2670KtL
433
240
\2673
433
280
r2673KTL
5 0 , 0 12,3
I91
2AO
12675
50,0 r2,3
t9I
3,8
2t0
t2675KTL
100,0
50,0
100,0 12.3
50,0
178
178
178
178
4,8
200
100
r2656
r00
50
12654
12655
mostkr,
Rosztw poprzecrne
szer.srczeliny10mm,
100,0 t 2 , 3
312
200
12614
50,0 12,3
312
2,2
204
12615
Rusrtw poprreczre
rnostkr,
l0 mm,
szer.srcrelny
1 0 00
3r2
2,6
204
12644
50,0
3r2
200
t2615
Rusztkratowy25 x 12,5
100,0
50,0 1 2 , 3
100,0
50,0
880
880
880
880
100
100
100
100
12618
12619
12648
s r e r .s z c r e l i n8v m m
eostk,
R u s r tw p o p r 2 e c f nm
żeIiwosferoidaIne
srer, srczeliny12 mrn,
rnostki,
Rusztw poprrectne
powłoka
KTL
żetiwo
sfeIoida|ne,
12mrn,
sfer.szczeliny
50,0
12,3
R!sft W podfużne
mostk,
żeIlwosferoidaIne
Rusz|w podlużne
mostki,
powłoka
KTL
Źe|Ńosferoida|ne.
RusĄ do kana]ówV l00
Rusztw poprzecrnemostki
RusztWpodłun€mostk
R!sft w poprrecznernostk,
żelwosfeloidaIne
srer. srczelny 5 mrn,
mostkr,
Rusztw popr2eczne
povi{oka
XTL
że|Nośeroida|ne,
sfer,srcfeliny5 mm,
nowy!vfÓr' sta|ocynk.
i:
nowyWfÓr' sta|n|erdf'
R u s r tk r a t o r v2y5 x 1 2 , 5
stalnierdrewna
2,2
4.6
2,0
RL]sftz t\łorz}taszl!(zneEo
R ! s 2 ib e z p i e c ł yd a o b c a s ó wW p o p | z e c f n e
mostki'szerokość
sfcfe|iny5 mm
r2649
Ramy szczelinowe: patrz rtr. 97
N e stosowaĆdo odwodnena poprfecfnegona altostradach droEachszybkie8oruchL'
D a tych obsfarówza|ecanyjest systemACo DRANo lrlonob|ock
RD l00/150/200 V.
4,
49
odwodnienia
System odwodnienia liniowego Multiline V I OOrt
z zamknięciem zatrza5kowym Drainlocko
zgodny z normą PN-EN 1433:2oo5,
z ochroną krawędzi z€ stali ocynkowanej, nierdzewnei
V
Przekrój
w świet|e
szerokośc
10'0cm
liniowe
S2CŻEGOtY
TECHNEfNE
www.aco.P!
i źcliwa
klasaobciąfeniakoMa E 600' rUsztyW k|asieobci4feniaA l5 - E 600, fBodniez normQPNEN 1433:2005
|\,1aksyma|na
H
i.
..
.'
Rutzty z zamknięciem zatrzaskowym
d o k a n a ł ó wi s k r f y n e k | \ 4 U | t i |Vi n 1e 0 0
a
DtaInIock€
]..
Kla5a ob<|ąźenIa D 4oo
Rusztw poprrecfnemosiki,
s z e r .s z c z e l i nly2 m m ,
50,0
12,3
50,0
12,3
37t
4,1
204
t2671
4t
200
12671XTL
Rusftydo kanałów
V l00
źeliwosferoida|ne
Rusztw poprz€che moslfi,
szer.szczeliny
12 mm,
powłokŹ
KTL
źe|iwo
sf€ r oida|ne,
moslki'
Rusztw podfużne
żeIiwo
sjeroda|ne
Rusftw podfużne
mostki'
ż€|iwosf€roidalne'powlokaXTL
Ruszlkratowy25 x 12,5
Rusztkratowy25 x 12,5
RusftW podfużne
mostki
50,0
1 2 , 3 433
50,0
433
100,0
50,0
100,0
50,0
880
880
880
880
204
4,5
t2674
200
12674KTL
100
100
100
100
12620
12621
12650
12651
RUsń kra|owy
K|ata ob<iąźeniaE óoo
Rusztw poprfecrne
mostki,
szer.srczelrny
l2 mm,
że|rWo
sferoida|ne
Rusńw popneczne
mostki.
12 mm,
srer.szczeliny
powloka
że|iwo
sferoidalne'
XTL
R!sziw podfurne
rnostk,
Rus.tWpodfużne
mostki'
powłoka
KTL
źe|iwo
sferoida|ne.
zeliwosieroidalne
żeliwosferoidalne.polr,lokaKTL
50,0 1 2 , 3 371
4,1
2AO
12671
50,0 t2,3
371
4,1
200
1267lKtL
50,0
433
4,5
200
12674
50,0
433
200
12674KrL
50,0 12,3
s,5
200
12672
50,0
5,5
200
t2672KTL
idrogachsfybk ego ruchu'
N e stosowaćdo odwodneniapoprzecfnegona autost|adach
D]atych obsfarówfa]ecany]€ s t systemACo DRA|N"MonoblockRD 100/150/200V.
I
qo
ACO - SEPARATORY
Opis specyfikacyinyproduktunr 06/50/0/2009
Pfzygolowa]:ŁUkasz Kałapls
Producl ManagerSeparalors 09.2009
SEPARATORY KOALESCENCYJNE
ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM
OLEOPATOR K . TYPOSZEREG
separatory substancji ropopochodnych - typoszereg separatoróW z Wkładem koa|escencyjnym i
zintegrowanym
osadnikiem.
Urządzeniate przeznaczonesą do usuwania węglowodorówropopochodnychz wÓd opadowych |ub
roztopowych.
Typoszereg separatorów z Wkładem ko|aescenyjnym oLEoPAToR
K składa się z separatorów
dostosowanych do różnych WańościnatęŹenia dopływuoczyszczanych ściekóW.W sklad typoszeregu
- przepustowośc
Wchodząseparatoryo wieIkoŚciach
nomina|na
/ pojemność
osadnjka[|]NS 3/300- NS
[|/s]
50/6000.
separatoroLEoPAToR K zbudowanyjest na bazie mono|itycznego
zbiornikaże|betowego
wykonanegoz
betonuk|asyC35/45 w k|asachekspozycjiXc2' XF1' XA1 Wg PN-EN 206, co ŚWiadczyo odporności
na
(Wodoodpornośó),
korozjęspowodowanąkarbonatyzacją
na korozjęmrozowąoraz odpornoŚci
odporności
chemicznej.Ściany wewnętrznezbiornikamogą byc pokrytepowłokąz żywic epoksydowych.Ściany
zbiornikagrubości
1ocm,dno ze skosamiutatwiającymi
gromadzenle
osadÓw W środkowej
zbiornika'
cZęści
WewnątrzZbiornikazamontowanyjest wkładWykonanyze sta|i nierdzewnej|ub z tworzywa PE-HD.
Insta|acja
wewnętrznaskładasię z def|ektora
zamontowanego
na W|ociedo urządzeniaodpowiadającego
za
uspokojenieprzepływu,ZasyfonowanegoodpływuWyposażonegoW grawitacyjne,pływakowe'automatyczne
zamknięcie,oraz Wkładukoa|escencyjnego.
Wie|kośc
i umiejscowienie
zaróWnopływakowego
zamknięcia
jaki iWkładuko|a|escencyjnego
umoż|iwia
wyjęciego z separatorapoprzezotwórW pokrywiezwieńczającej
separatororaz standardowyWłazDN600 i|atwe WykonanieWszeIkichprac serwisowych.
otwory W|otu i Wylotu z separatora wyposażone są w przejściaszcze|ne WyposażoneW uszczelki i
przystosowanedo podłączeniarur o standardowychśrednicach
zgwnętrznych.
Urządzenie zwieńczone jest pokrywą że|betowątypu clężkiegopofwa|ającąna zabudowę urządzenia w
pasach drogowych oraz Wtazembetonowo-że|iwnym
bądŹ że|iwnymW klasie D400 w9 PN-EN 124' właz
posiada wyraŹneoznakowaniemówiące o zamontowanymseparatorze.
Zbiorniki żelbetowe separatoróW Wykonywane są w za|eżnościod wie|kościUrządzenia, W czterech
odmianachróiniących się średnicą
wewnętrznd:DN 1040mm,DN 1200mmDN 1540mm,DN 2240mm'
KaŹdy e|ementbetonowyzaopatrzonyjest W certyf|kowanyzestaw Zawiesi transpońowych,zapewniających
bezpieczny rozładuneki transporte|ementóW.
SeparatoryoLEoPAToR K We Wszystkichrozmiarachzbudowanesą na bazie zbiornikamono|itycznego
i
dostarczanesą jako gotowedo natychmiastowej
insta|acji'
posadowienia separatora i koniecznościWykonania nadbudowy do
W za|eżnościod głębokości
jest zastosowanla
projektowanego
poziomu,moż|iwe
jednegoz dwóch proponowanych
rozwiązań_ Wersjiz
jest
standardowejseparatoraIUbWersjido rozbudowy,W którejmożliwa
nadbudowakręgamibetonowymi
DN 1000.
W każdym przypadku moŹ|iwajest nadbudowaseparatorakręgami o średnicyzgodnej ze średnicą
zbiornika.
Połączgnia e|ementóW że|betowychWykonywane są przy uiyciu specja|nej, dostarczanej razem z
pianypo|iuretanowej
urządzeniem,
sVF.
Separator typu oLEoPAToR K spełniaWymaganiaBozporzqdzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006 w sprawie warunków, jakie należy spelnić przy wprowadzaniu ścieków do Wód |ub do zlewni, oraz W
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Aprobaty Technicznej nr
AT/2007-08-0181/45
oraz jestzgodnyz wymaganiami
normyPE-EN 858.
.w za|efnoŚc
od zastoso\danegozbiornka wym a. moźelóżnićs ę o 40mm
ACO ElemenlyBudowlaneSp. z o.o.
Fabrycfna 5, Łasjki
05-119Legionowo
lel 022 76 70 500;fax 022767O 513
ć1t|
tu
ACO SEPARATORY
(oalisatoro
OLEOPATORo K
Zelbetowyseparatorsubstancjilopopochodnych
z wkfademkoalescencyjnym
zinteglowanyz osadnikiem.
Do zabudowyw gruncie.K|asaobciążenia
D 400 (do40 ton).
WERSJADONADBUDOWY
ćc|@łep63dow€ n aspgalda
do a8llbis
a si& kań.|'bc'ner
wŁAzo Boo/aoo
(BEGU/żeIiwo)
klasyD 400
FILTR XOALESCENCYJNY
(tkaninastalowo-propylenowa
/piankapoliuretanowa)
DEFLEKTOR
(PEHD)
ZBIORNIK
(c35/45).
monoityczny,
ż€ | betowy
pokryty
powioką
wewnętt2ną
oclrlonną
sAMoczYNNE''PŁYwAxowE"
ZAMKN|Ęc|E
NAoDPtYw|E
(PEHD)
zAsYFoNowANYIGNAŁ
oDPŁYwowY
(PEHD)
ZINIEGROWANA
KOMORAOSADNII(A
xoNcowKA Do PoDtĄczEN|A
URzĄDzEN|A
Do PoBoRu
ZASTOSOWANIE:
Do oczyszczania
ści€ k ówdeszcfowych
f substanc]i
pochodfących
olejowych
2 baz pŹe|adunku
pa |w'stacl]pa|iwbaztransportowych'
p|acÓVJ
parkn8Ów fLewnrn]e]skich
manewfowyclr'
fe szczegó|ni€chror|onym|
odbiornkaml'|otnisk'
Do oc2yszczanla
ŚclekóWtechno|ogicznych
pochodfących
z substanc]i
o|ejowych
f warsftatóW
mechancf nych,rnyinl
$mochodowych
I ptod!kcyjnych
obiegówtechno|ogicf
nych'
AKCESoRIA00OATKOWEI
Urządzenie
do poborupóbek' urządzenie
a|annowe
SECIIRAT",
nadstawki
betonowe
do nadbudowy,
instalacje
do odsysania
oleju,szlamu,
s.prrtot Ź.p.łv||ia
slopi€ń ocryrrct'nia4odny
z Rorponądzenien
Minist'aśrodowilka
z 24 |ipca2006 t' otazno.mąPl.|.Et{
858.
zilartośćJubltincjio|€iowythn. Ę|o.ie Ęnosi
ś5 n8/|.zo'l'|o to potłied.on.pr..z |nśytul
Badawczy
l.!at. a|ówBudowlanych'
T.chniki
(LGĄ
sanitan€ j. s.patacji
w wunbut8u
onr |n'tyfuto.hony śndowis|€w lłrBałi..
32
,1
{rl
ACO SEPARATORY
Coalisator' OLEOPATORo K
Coallsator' OLEOPATOR' K
WERSJASTANDARD(S)
(N)
WERSJADONADBUDOWY
opl
k]ucz
oznaczeń
o I E o P A TKo R3 / 9 0 0
[email protected]]6|nŹlNc)J
pqMicć Ndniła ll] 7sękóm
po]sB&
WO
j
]
magałnMń a d!r! -
I
a
-
EĘ a
a.
P{
ĘI
300 163 22t
600 163 22t
900 46! 428
400 160 2l8
600 160 218
2500 631 339
5000 1335 339
ua 2?3 253
1000 273 253
2000 631 339
2500 63t 339
5000 1335 339
1500 516 2T
3000 516 2J1
2000 668 359
4000 r8a 3t2
5000 1230 3|2
3000 1662 422
5000 |662 422
6000 1662 422
4000 1504 382
5000 1504 382
5000 1504 382
!
.E
E
.E
fin
v300
3
3/600 3
3/9mTVo 3
Ąlffi
4
6
fl5m
ryo 6
62500
ą50oo 6
&800 8
l0r0m l0
102000 l0
8'lo/2500I0
8.10/5000
l0
1vl5o0 15
l$om
15
2q/20m 20
2q4o0o 20
20i5000 20
30n0m 30
30/5m0 30
30/5000 30
4M000 40
4ry5000 40
5ry5000 50
E-
fia ra
EA
s ! E .!E
{!
E
I
Dlurnm
g
E.=
=*€
Etrs
s
mm
tm]olt0 t200 600 675
roo/orn 1200 600 710
t00/O1101500 600 705
i50/Ż]60 1200 600 700
l50iot60 1200 600 735
150,'12160
1740 600 715
I50pI60 2440 600 730
t50pr60 1500 600 665
1fitor60 1500 600 66s
[email protected] 600 665
[email protected] 600 715
I5a|a|602Ą40 600 730
2a0p2Ń 1740 600 720
2A0p2N 1740 600 775
200/o2$ 1740 600 735
2aap2$ 2440 600 685
2wa2Ń 2440 600 730
2frła2502440 600]€ 0 0 845
2Ńp.250 2440 600/8008l5
2501O250
2440 600800 735
300/2315
2440 6m800 860
300/A3I52440 600/800870
300io3l52440 600/€ 0 0 870
. moż|
W€ vrylonan
e nazbiotni[u
o 9gdniry
2440
e
6r$
s
mm
5675
*i
ł = :s
3
€1{
EN=
N
s
fim
ftn
1785
'=
=
I
E
N
-
mn
1ll0
|€
&
*
E
T
:$
s
|€
1440 1970
N
s
N
lg
723.ll4AS
2065 ,
1355 1670 2200
723.1324S
895 t205 5895 2175 2335 1470 2880 4120 4620 723.13&SS
723.I36SN
5700
1785
1085 1440 1970
723.150
S
,
5735
2015
13fi 1670 2200
723.19545
855 I2l5 5A55 2715 2855 2000 3620 4t2A 522A 7n.nVS t23.231AN
905 1230 5905 2655 2830 1925 567a ]]70 a27a ]23'2ąps 723,240^N
840 1165 5840 2175 2350 1510 288A 4120 462A 723.24455
723.244SN
840 1165 5840 2115 23il r5r0 2880 3980 4480 723.27155
723.271SN
835 1165 5835 2340 2510 1675 3160 4260 4760 723.285A5
723.285AN
895 t2I5 5895 2705 2885 1990 3620 4720 5220 723.294A5
723.294AN
905 1230 5905 2655 2830 1925 5640 7740 8240 723.3t3As723.3l3AN
890 1220 5890 2340 2510 1620 3160 4260 4760 723'322As
123.322|\N
955 1275 595s 3035 3215 2260 40{0 5100 5600 /23.331AS
723.331AN
9o5 1235 5905 2715 2885 1980 362a Ę20 522a i23'349As 723'349Ail
855 85 5855 2385 2555 1700 5300 7400 7900 723.358A5723.358AN
90o 1230 59m 2J85 2955 2055 5950 8050 8550 723'367As723'367AN
l0l5 1345 6015 2510 2680 1665 5500 7600 8100 723'385As723'385AN
985 l3l5 5985 3035 3205 2220 6400 8500 9000 723'394As723'394AN
905 1235 5905 3165 3335 2430 6700 8800 9300 723.403A5723.()3AN
1030 1360 6030 2935 3105 2075 6250 &350 8850 723,4t3AS723,413AN
1040 1370 6040 3165 3335 2295 6700 8800 9300 723.422A5
723.422AN
1040 1370 6040 3165 3335 2295 6700 8800 9300 723.43lAs723'43lAN
5710
po]emności
Tvo. s€paGloryo zwę|6fone]
ma8arynowan
a oh]u
Nl Aplobaty]€chniczn€jI AT/2007.08.0l8l/A5
Plod(enl zasitre8a $bie noz| wośćwp.Madfen a ffrian'
Lł3

Podobne dokumenty