Ginekomastia

Transkrypt

Ginekomastia
chirurgiaestetyczna
Dr n. med.l.oY Ko|asiński
K|inikaKolasiński,
Swarzędz-NowaWieś
Ginel<omastia
- jaI.lą |eczyc?
Ginekomastia, czy}i nadmierny rozwój gruczołów piersiowych
u męź:.czyzn,jest stosunkowo częstym schorzeniem dotyczącym
ponad 5olomęskiej populacjl. By**, że stanowi ona poważnyproblern
estetyczny i psychiczny.
Na skuteknadmiernierozwiniętychpiersi, które często przypominajqkobiecy biuś
(ot |)' męzczyźniunikająmiejsc,w lĆorych
na|ezyobnazyćswój tors. takichjak sauna,
płpva|nia
czy sa|agimnaĘczna.
Wyroznia się trzy podstawowe postacie
ginekomastii:
tłuszczowa,
gruczołowai mieszana. Postać t'luszczowa często zuvięana
jest z otytościq,
natomiastpostaćgruczotowa
jestwie|okrotnieu męzczyznuzuspotykana
pełniających
swoją dietę preparatamimetabolicznymi.St4ddośćczęstewystępowanie
tego typu ginekomastii
u ku|turystów(ot 2).
Najczęstsz4 postaci4 tego defelĆu jest jej
stru|Ćuramieszana- gruczotowo-t|uszczowa (fot. 3).
Pierwszeobjawy nadmiernegorozrostu
męskichpiersi pojawiajqsię w okresie dojrzewania. Zawsze na|ezywówczas sprawdzić poziom pro|aĘny - hormonu odpowiedzia|negoza rozwó) piersi'W procesie
diagnozowania
ginekomastii
oraz jĄ leczenia
na|ezyuwzg|ędnić
aspektonkoIogiczny
schorzenia,bowiem rakpiersiu mężcz1zn.mimo
ze występujeznacznierzadzie1niż
u kobietza|edwie |o/oraków, stanowi Powazne zagrozeniedla zdrowia i zyciapacjenta.
Podstawowymsposobemleczeniaginekomastii jest jej chirurgiczneusunięcie'
w f0|2 r. wykonanow StanachĄednoczonych 20 7f3 operaqez powodu ginekomastii. Dla porównaniaw tym samym okresie
wykonano tam 330 63 | operacji powiększenia piersi z uzyciem implantów.Wśrod
metod chirurgicznychbardzo często stosowane jest wycięciechirurgiczne,a w skrajnych przypadkachp|astyki
skórne tej oko|icy.
Tego typu dziataniapozostawiajqnączęściej
bardzowidoczne blizny.
W ostatnich|atachcoraz częściejstosoWane sq techniki matoinwazyjne,take jak
Fot. L Ginekomostio- vvyglqdpiersi
Fot,'2' Gruczo|owopostoĆginekomostii
u Kulturysty.
meżrzvznlt
tl
It
tl
liposukcjai metodashave,które zachowujqc
I
Fot. 3. Mieszono Postocgnekomostti.
z uzyciemshovera,
F*- 4. apoclo gnekomostti
petn4 radyka|ność
zabięu' dąą dobre efek- precyzyjnieusunqćnadmiernierozrośnięte
tkanki męskichpiersi. ślaaypo operacjisq
ty estetyczne i pozostawĘ ni€lvvi(fure
b|izny. oczp,viście, nie każdypaqent kwa|i- minima|nei sprowadzaj4się do niewie|kiej
3 mm z|oka|izowanejpod
b|imy d|ugości
fikujesię do zabiegurrn|onulazyjnęo..|eĘp|ersĘ.W okresie pooperacyjnym pacjent
nie te osoby' u których e|aĘczność *óry
porłiniennosićodpowiedniodobrany stro1
pozwa|a rokować dobre jej obkurczenie,
uciskowy pozwa|a14cyna ograniczenie
mogą skorzystaćz dobrodzie,jstwtej metojest
przeprowadza. obrzęku i w|aścŃe wymodelowanie skóry
|eczenie
dy. Najczęściej
ne w pełnym znieczuIeniu(narkozie). (fot. 5). Poniesionetrudy nagradzawidok
męskiegotorsu (fot. 6 i 7)' ByPoprzez niewieIkienak|ucieskóry długości
jest
najpierw
wa
że
zabię
stanowi si|n4motywac1ędla
3 mm wprowadzana
sondado
|iposukcji,
a następnieprzyrządzwany sha- pacientó^/' by przestawić się na zdrowy
verem (fot. 4). Pozwala on na precyzyjne tyb zycn, kztattujqcyodpowiednie nawyki
usunięcieposzczególnychfragmentówgru.
czotupiersiowego.Podobniejakto ma miejsce u kobiet pay usuwaniu guzków piersi
mammotomem, takze tutaj zachodzi moż|i.
wośćbadaniausuniętychtkanekpod Ętem
wyk|uczeniachoroby nowotworowe].Z:,błą
wymaga duzej finezji ze strony chirurga.
Końcówka shaverajest bowiem narzędziem
niewybacza.jqcym
błędów. Właściwiekiero.
wana przez sprawn4 rękę chirurgapozwa|a
Fot.5. StrOluciskowyjeststosowonyprzez
4 tygodniepo operocjignekomostii,
grtekomastiimieszonej:
fu. ó. Wd
A - Wed, B - p operocjimetodqshove.
l7
Fot, 7' Przykłodginekomostii
mieszanej:A - pzed, B - po operocjimetodqshove'
alĆpvność
ruchowq.
}wieniowe i właściwq
Wszystkoto stuzypoprawie stanuzdrowia
i kondycjimęzczyzn,.]ak
wiemy, nie zawsze
KI*l lł.lNxx Ko'u&s[Ns
jest z tym łatwo.St4d zabieg korekcjiginekomastiimozna śmiatonazwaĆprocedurq
|eczącqmęskieciatoi męskieego.
K'
na,tci:r,.-
www.kllnikakciasinski.p!
KlinikaKolasii:slci
. Hair ClinicPoznań
6?-020 Swarzędz- Nowa Wieś
ul. Staszica20A
t e | :( + 4 8ó l ) 8 | 8 7 5 5 0
f a x :( * 4 8 6 l ) 8 | 8 7 5 5 1
rnffiH-
Naj|epiejsprzedająca
się p|atforma
|aserowaw Europiei na świecie.
lrnenis M22 ta otwartap|atformaskładajqca
się z segmentów,z których każdymoże
niezależnie
|ub
w
zespole.
srcwać
E2
oferujew chwi|iobecnejwybór czterechgłowic:
. ?L z nowqtechno|ogiq
oPt zwiększajqcq
efektywność
i bezpieczeństwo
zabiegu
-misi|niejszego
na rynku|aseraNd;YAGz końcówkamioróżnejśrednicy
.ftakcyjnego|aserado odmładzania
skóry |eczeniablizni rozstępów
. bsera do usuwania'
tatuaży'
w gotowe ustawieniafabrycznedzięki czemu osoby
9Ftem M22 jest wyposażony
rcpocrynajqcepracęmogqod razu prowadzićbezpiecznq i skutecznąterapię.D|a
użytkowników.udostępnionomożliwość
brdziej doświadczonych
indywidua|nego
r1óoru wszystkichparametrówi zapisywanie
własnych
ustawień.

Podobne dokumenty