PROJEKT WYKONAWCZY

Transkrypt

PROJEKT WYKONAWCZY
FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA „VITARO”
Pracownia projektowa ● Wykonawstwo robót budowlanych ● Produkcja parapetów i blatów
Suszenie i frakcjonowanie kruszyw ● Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami
97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 11d/15
tel./fax: (044) 682 21 57 tel. kom.: (+48) 604 823 027
e-mail: [email protected] http://www.vitaro.pl
Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie
ul. Załęska 76, 35 – 322 Rzeszów
Egzemplarz
nr
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt
ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA
NA POTRZEBY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I SALI WIDZEŃ W
ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE UL. ZAŁĘSKA 76
Adres
UL. ZAŁĘSKA 76, 35 – 322 RZESZÓW
DZ. NR EW. 270/13, OBRĘB 220,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 186301 1 RZESZÓW
Zawartość
Projekt branżowy: branża elektryczna
Instalacja Telewizji Dozorowej.
Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych.
TOM IVa
PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Branża
Projektant
Data
Podpis
II 2014
Elektryczna
OŚWIADCZENIE
(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z
późniejszymi zmianami)
Praca projektowa p.t. „rozbudowa budynku więzienno- usługowego o
pomieszczenia na potrzeby czynności procesowych i sali widzeń w zakładzie karnym
w
Rzeszowie
ul.
Załęska
76”
jest
sporządzona
prawidłowo,
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami, zawartymi umową i jest kompletna z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.
Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji
projektowej dokonane bez zgody zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej
z tytułu skutku wynikłego z dokonanej zmiany.
Projektant:
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
1. Strona tytułowa.
2. Spis zawartości projektu.
3. Oświadczenie.
4. Uprawnienia budowlane i wpis do ŁOIIB.
5. Opis techniczny.
SPIS RYSUNKÓW
Rysunek nr 1 – rzut parteru – rozmieszczenie poszczególnych elementów
instalacji,
Rysunek nr 2 – rzut I piętra – rozmieszczenie poszczególnych elementów
instalacji,
Rysunek nr 3 – rzut II
piętra – rozmieszczenie poszczególnych elementów
instalacji,
Rysunek nr 4 - schemat rozwinięty.
1. Opis techniczny
1.2 Instalacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP oraz oddymiania
klatek schodowych.
W istniejącej wartowni znajduje się centrala POLON 4900 do której należy
podłączyć elementy nowoprojektowanej instalacji. W projektowanym pawilonie
system przeciwpożarowy obejmuje pomieszczenie magazynu, klatkę schodową oraz
korytarze. Elementami instalacji SAP są: optyczne czujki dymu DOR-4046, ręczne
ostrzegacze pożarowe ROP-4001MH, sygnalizator akustyczny SAL 4001 oraz
system sterujący oddymianiem klatek schodowych. Okablowanie instalacji SAP
należy wykonać podtynkowo przewodami niepalnymi. Przewody należy układać ze
szczególną dbałością o zapobieganie uszkodzeń mechanicznych gdyż może to
spowodować nieprawidłową pracę systemu. Zaprojektowano doprowadzenie linii
dozorowej do istniejącej centralki.
Oddymianie klatek schodowych zostało wykonane poprzez zamontowanie
klapy oddymiającej na dachu budynku. Napowietrzanie wykonane jest przez drzwi na
wejściu do klatki schodowej. Klapa dymowa oraz drzwi muszą spełniać wymagania
dotyczące urządzeń przeciwpożarowych. Muszą być fabrycznie nowe i posiadać
certyfikaty o spełnianiu obowiązujących norm. Ponadto musza one współpracować z
istniejącym systemem POLON 4000. W celu wykonania instalacji oddymiania klatki
schodowej projektuje się zabudowę dodatkowego elementu sterującego UCS-6000.
Należy go zainstalować w pomieszczeniu 0,25 na parterze w zaznaczonym miejscu.
Elementami uruchamiającymi oddymianie będą ręczne przyciski oddymiania PO-61,a
ponadto uruchomienie oddymiania będzie odbywało się poprzez odebranie sygnału z
centrali POLON 4900. W tym celu Centralę UCS-6000 należy wyposażyć w
odpowiedni moduł umożliwiający otrzymywanie sygnału z centrali.
Po zainstalowaniu i podłączeniu instalacji do centralki należy ją przeprogramować tak
aby mogła sterować i odbierać sygnały z projektowanych elementów.
Zestawienie materiałów
L.p.
Nazwa
j.m.
Ilość
1
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001 MH
Szt.
6
2
Sygnalizator akustyczny SAL 4001
Szt.
3
3
Ręczny przycisk oddymiania PO 61
Szt.
2
4
Centrala sterująca UCS-6000
Szt.
1
5
Siłowniki do klapy dymowej
Kpl.
1
6
Mechanizm otwierania drzwi
Kpl.
1
7
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
mb
200
8
Optyczna czujka dymu DOR-4046
szt
8
9
Kabel żelowany XzTKMXpw 2x2x0,8mm
mb
150
1.3 Instalacja telewizji dozorowej.
System CCTV obejmuje klatki schodowe, korytarze oraz pomieszczenia w
których będą przebywać osadzeni oraz jest oddzielną siecią fizyczną od sieci
informatycznej.
Charakterystyczne cechy platformy CCTV IP.
•
umożliwia przyszłe rozszerzanie swoich funkcjonalności poprzez dodawanie
nowych funkcji analizy obrazu – system zatem może być budowany
modułowo, przez dodawanie kolejnych elementów w miarę powstawania
nowych potrzeb,
•
współpracuje zarówno z kamerami analogowymi jak i kamerami IP różnych
producentów,
•
nie wymaga specjalnie dedykowanych sobie rozwiązań sprzętowych,
•
ma zegar i kalendarz, przy pomocy których jest możliwa konfiguracja
swobodnie wybranej funkcji analizy obrazu, w dowolny sposób, odrębnie dla
każdego dnia tygodnia, dla każdego urządzenia oddzielnie lub dla grupy
urządzeń – jest to bardzo istotna możliwość z perspektywy różnych potrzeb w
tych samych miejscach obiektu w zależności od pory dnia lub tygodnia,
•
ma możliwość tworzenia bazy danych zdarzeń,
•
umożliwia
przeszukiwanie
bazy
zdarzeń
na
podstawie
indywidualnie
wybranych parametrów, np. według tablic rejestracyjnych pojazdów, twarzy
ludzkich czy jakiejkolwiek reguły modułu we wskazanej przez operatora
cenzurze czasowej,
•
umożliwia tworzenie makr i procedur postępowania, realizowanych przez
system
automatycznie w przypadku zaistnienia zdefiniowanego zdarzenia,
•
ma funkcjonalność automatycznego zapobiegania zmiany kąta widzenia
kamery lub pola widzenia kamery,
•
umożliwia
swobodne
nadawanie
przez
administratora
systemu
hierarchicznych uprawnień każdej osobie lub grupom osób korzystających z
systemu,
•
pozwala na dowolną konfigurację wyświetlanego obrazu z kamer, pracę z
zestawami wielomonitorowymi, monitorami wielkoformatowymi, ścianami
wideo,
•
ma
funkcjonalność
opcjonalnego
wyposażenia
wybranej
kamery
w
następujące moduły: detekcja przekroczenia „wirtualnego muru”, detekcja
przekroczenia wieloelementowego „wirtualnego muru”, detekcja pozostawienia
lub zabrania przedmiotu w określonym
obszarze zainteresowania, detekcja przebywania osoby bądź osób na danym
obszarze ponad wyznaczony czas, detekcja pojawienia się obiektu w
obszarze zainteresowania, detekcja tworzenia się tłumu, detekcja rozdzielenia
się obiektu,
•
ma możliwość nałożenia wielopoziomowych map nadzorowanego obszaru
obiektu
sportowego i umieszczenia na tych mapach punktów kamerowych, ponadto
wybranie przez użytkownika „ikony” danej kamery będzie powodować
automatyczne uzyskanie obrazu z danej kamery,
•
ma funkcjonalność detekcji ruchu przydzielanej wybranym kamerom z
możliwością
regulacji progu czułości w nielimitowanych obszarach pola widzenia
urządzenia,
•
może dostosowywać strumienie wideo pomiędzy serwerem a klientem do
istniejącego między nimi dostępnego pasma transmisji.
Dodatkowo system powinien umożliwiać:
•
dowolne ustawienie pozycji i rozmiaru wyświetlanego obrazu z kamery wideo,
•
nadawanie nazw wybranych przez użytkownika systemu poszczególnym
źródłom sygnału wideo,
•
przeszukiwanie zarejestrowanych materiałów wideo, z podziałem na źródła
sygnału i z uwzględnieniem kalendarza w zadanych przez użytkownika
przedziałach czasowych,
•
współpracę z systemami kontroli dostępu, systemami sygnalizacji włamania i
napadu oraz
•
innymi systemami sygnalizacji zagrożeń,
•
transmisję danych wizyjnych przy użyciu protokołu TCP/IP,
•
przeszukiwanie nagranego materiału na podstawie funkcjonalności analityki
dodanej post factum – oznacza to, że istnieje możliwość dodania do obrazu z
kamery niewyposażonej w chwili rejestracji w wybraną funkcję analizy obrazu
danej funkcjonalności analitycznej i filtracji tego materiału z uwzględnieniem
nadanej funkcji,
•
tzw. migrację funkcjonalności wewnątrz systemu – oznacza to, iż dana
funkcjonalność analityki obrazu nie jest przypisana na stałe do konkretnej
kamery i w zależności od potrzeby może być dodawana do wybranej przez
użytkownika kamery bądź grupy kamer – ta możliwość wynika z bardzo
istotnej
cechy
całego
systemu,
która
nie
wymaga
posiadania
specjalizowanych kamer do dodania do nich funkcji analitycznych,
•
wyposażanie danej kamery w więcej niż jedną funkcjonalność analityczną –
np. ta sama kamera ma możliwość realizowania funkcji biometryki twarzy w
czasie trwania imprezy masowej, a po jej zakończeniu realizowania
funkcjonalności analizy obrazu. Istnieje także możliwość wyposażania
wybranej kamery w wybrane funkcjonalności analityczne realizowane
jednocześnie.
System powinien zostać wyposażony w mechanizm tworzenia dedykowanych
procedur postępowania, które są automatycznie realizowane w przypadku zaistnienia
określonego rodzaju zdarzenia. Dzięki temu platforma zapewnia skuteczną detekcję i
nadzór obiektu lub obszaru eliminując błędy popełnione przez obsługę, przy
zagwarantowaniu osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa.
Analityka Video
Platforma
CCTV
musi
umożliwiać
opcjonalnie
wyposażenie
w
moduły
zaawansowanej analityki zdarzeń w tym pojawiających się i znikających obiektów
(np. w celu ułatwienia identyfikacji kradzieży broni, noża),
Moduł zaawansowanej analityki zdarzeń – inteligentna analiza video
Algorytmy modułu wyodrębniają obiekty z obrazu wideo i klasyfikują je według
różnych kategorii. System pozwala użytkownikowi tworzyć reguły, których naruszenie
powoduje alarm (zdarzenie). Reaguje w czasie rzeczywistym m.in. na takie
zdarzenia, jak: naruszenie przez obiekt określonego obszaru, nietypowe zachowanie
osoby, pozostawienie lub też zabranie przedmiotu. Dla każdej kamery można ustawić
do
5
reguł
(detekcja
przekroczenia
wirtualnego
muru,
detekcja
pozostawienia/zabrania przedmiotu, detekcja rozdzielenia obiektu, detekcja wejścia
w obszar zainteresowania, detekcja tworzenia się tłumu, detekcja przebywania w
danym obszarze ponad
wyznaczony czas), co w połączeniu z funkcją obsługi zdarzeń i programowanymi
makropoleceniami daje wiele możliwości reakcji na potencjalne zagrożenie.
Wszystkie elementy instalacji muszą być nowe i muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty. Rozmieszczenie kamer zostało przedstawione na planach sytuacyjnych.
Zasilanie kamer zostało wykonane w technice PoE.
Parametry cyfrowych kamer wewnętrznych powinny być nie gorsze niż:
Kamera IP 2 Megapiseli
•
Przetwornik obrazu 1/2.7 in. progressive scan 1080p CMOS
•
Efektywna liczba pikseli (1920x1080)
•
Skanowanie progresywne
•
Podwójne strumieniowanie np.: H.264+MJPEG
•
Obsługiwane rozdzielczości 1080p (1920x1080); 720p (1280x720); 1024x768;
800x600; D1 (720x480); CIF (352x240)
•
Kompresja wideo H.264 MP (ISO/IEC 14496-10); MJPEG
•
Minimalne oświetlenie 0.6 lux color, 0.2lux B/W @F1.2
•
Prędkość migawki 1 ~ 1/10000 s
•
Typ obiektywu DC auto iris, manual zoom, focus
•
Obiektyw 3.0 - 9.0mm, F1.2
•
Rotacja flip, mirror, 90° and 180° rotate
•
Detekcja ruchu (10 stref)
•
Maski prywatności: 5
•
Dźwięk : 2 oddzielne kanały do rejestracji
•
Kodowanie audio: G.711, 8kHz, A-LAW, _-Law, 64 kbit/s; G.726, 8kHz, 40
kbit/s
•
Pamięć Micro SD card, 32 GB
•
Sieć interfejs TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP,
NTP, PPPoE,
•
UPnP, IGMP SNMP, 802.1x, HTTPS and IPv4/v6
•
Poziomy hasła: użytkownika i administratora
•
Obsługiwane przeglądarki Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari
•
Konta użytkowników 20
•
Warunki środowiskowe: temperatura pracy -10°C to +50°C; wilgotność
względna 10-90%
•
Zasilanie 12VDC/ 24VAC/ 802.3af Power-over-Ethernet
•
Konstrukcja wandaloodporna
Parametry cyfrowej kamery zewnętrznej:
•
Kamera IP 2 Megapikseli
•
Przetwornik obrazu 1/2.7” progressive scan CMOS
•
Efektywna liczba pikseli 1920(H) x 1080(V)
•
Minimalne oświetlenie 0.6lux colour, 0.2lux (b/w), F1.2
•
Prędkość migawki 1- 1/10000 sec
•
Cyfrowe spowolnienie 1 ~ 1/15 sec
•
Obiektyw typu C/CS
•
Kompensacja tylnego światła zoom cyfrowy
•
Redukcja szumów 2D/3D
•
Detekcja ruchu 10 użytkowników definiowanych; maskowanie; regulowany
poziom detekcji, czułość i przedział czasu
•
Maski prywatności
•
Powiadamiania o zdarzeniach HTTP, FTP, SMTP
•
Sieć Interfejs 10/100 Ethernet (RJ-45) Protokoły IPv4/v6, TCP / IP, UDP, RTP,
RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP,
SNMP,
IEEE
802.1x,
QoS,
ONVIF
Poziomy
hasła:
użytkownika
i
administratora; Obsługiwane przeglądarki Internet Explorer (6.0 +), Chrome,
Firefox, Safari, Konta użytkowników 20
•
Liczba strumieni wideo 2x H.264 lub 2x H.264/MJPEG
•
Obsługiwane rozdzielczości 1080p (1920x1080); 720p (1280x720); 1024x768;
800x600; D1 (720x480); CIF (352x240)
•
Maksymalna liczba klatek na sekundę: Stream 1: H.264 - 1080p30, H.264 1080p15, H.264 - 720p30, MJPEG - 1080p30; Stream 2: H.264- D1 30fps,
MJPEG- D1 30fps, H.264 - 1080p15, MJPEG- 1080p15, H.264 - 720p30,
H.264 - 720p30, MJPEG- 720p30
•
Dwukierunkowe audio G.711, 8kHz, A-LAW, 64 Kb / s, G.726, 8kHz, 40 kbit / s
•
Port szeregowy RS485
•
Protokoły Pelco-D, Pelco-P
•
Pamięć microSD 32GB
•
Warunki środowiskowe : temperatura pracy -10 ° C do +50 ° C; wilgotność
względna 10-90%
•
Zasilanie DC12VAC/24VDC/PoE
Serwer do zapisu danych umieszczony zostanie w pomieszczeniu serwera przy
monitoringu. Powinien on spełniać określone warunki oraz charakteryzować się
parametrami nie gorszymi niż:
•
Sieciowy rejestrator danych wideo z wykorzystaniem Raid (8HD)
•
Przegrody dyskowe 8 dysków twardych po 2TB każdy (łącznie 16TB)
•
Karta RAID Wewnętrzny kontroler sprzętu RAID SATA II - Multi-Lane
•
Konfiguracja RAID Konfiguracje PCI Express x1, x4, x8 , PCI Express w
standardzie co najmniej 1.1. Serial ATA 2.6
•
Interfejs dysku twardego SATA o przepustowości co najmniej 3GB/s
•
Procesor INTEL XEON z pamięcią RAM ECC, rozbudowa do min. 128GB
•
Parametry sieciowe Gigabit 1000 Gbit/s w oparciu o okablowanie miedziane.
•
Nagrywarka BLUE RAY
•
Rozmiar 2U/19-calowy montaż w Rack
•
Przód Przedni włącznik zasilania; przycisk reset oraz 2 złącza USB2.0
•
System operacyjny Windows 7 Professional
•
Zasilacz PSU redundantny
•
Mysz USB
•
Miniaturowa klawiatura USB
Parametry jakie powinna spełniać stacja operatorska:
•
Serwer bazujący na Intelu, cyfrowy serwer monitoringu
•
Wyposażony w jeden dysk minimum 250MB
•
Karta RAID: wewnętrzny kontroler sprzętu RAID SATA II – Multi-Lane
•
Konfiguracja RAID: Niski profil obudowy, 2 portowa konfiguracja
•
Interfejs dysku twardego: SATA 3GB/s - 3,5-calowa standard wewnętrznego
montażu
•
Procesor x86 64 bit z technologią HT i 8 Mb Cache przetwarzający co
najmniej 85 Gflopsów na sekundę
•
Parametry sieciowe: Gigabit (10/100/1000 Gbit / s)
•
Nagrywarka DVD RW
•
Rozmiar: 4U/19-calowy montaż w Rack
•
Przód: Przedni włącznik zasilania; przycisk reset oraz 2 złącza USB2.0
•
System operacyjny Windows 7 Professional
•
Zasilacz: 600W PSU, redundantny
•
Mysz USB
•
Miniaturowa klawiatura USB
Integracja systemowa.
Elementy systemu CCTV zostaną połączone z systemem SMS budynku i
będą stanowić jego część. Posiada określone zdarzenia w systemie, np. detekcja
ruchu, znikanie obiektu , powoduje automatyczną reakcję systemu (powiadomienie
operatora, rozpoczęcie nagrywania, zmiana trybu nagrywania, rozpoczęcie transmisji
strumienia wideo z określonej kamery, itp.). Scenariusze takie mogą być w prosty
sposób rozwijane i zmieniane przez użytkownika systemu. W celu integracji
systemów projektuje się przewód F-YAY 50x2x0,8 ekranowany między istniejącą
wartownią a pomieszczeniem monitoringu oraz kabel światłowodowy SM uniwersalny
U-DQ(ZN)BH, 12J (6x2), 4.0kN. Kable należy prowadzić z wykorzystaniem
projektowanej kanalizacji teletechnicznej oraz w budynku w korytach kablowych oraz
szachtach teletechnicznych. Po przeprowadzeniu kabla 50-cio parowego kabel z
dwóch stron należy zakończyć w łączówkach LSA 10 par. Łączówki należy umieścić
w gniezdnikach. Kable światłowodowe mają być terminowane w światłowodowych
panelach krosowych LC duplex o wysokości montażowej 1U
Monitor LED 32”:
PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU
Format ekranu monitora:
panoramiczny
Przekątna ekranu:
32 cali
Wielkość plamki:
0.121 mm
0.364 mm
Technologia podświetlenia:
LED
Obsługa technologii 3D:
Nie
Matryca "błyszcząca" (glare):
Nie
Nakładka dotykowa na ekran:
Nie
Zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli
Widoczny obszar ekranu:
Częstotliwość
698 x 393 mm
odchylania 30-81 kHz
poziomego:
Częstotliwość
odchylenia 56-75 Hz
pionowego:
Czas reakcji matrycy:
8 ms
Jasność:
350 cd/m2
Kontrast:
5000:01:00
Kąt widzenia poziomy:
178 stopni
Kąt widzenia pionowy:
178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów:
16,7 mln
Regulacja cyfrowa (OSD):
Tak
Głośniki:
Tak
Ilość wbudowanych głośników:
2 szt.
Moc głośnika:
10 Wat
Mikrofon:
Nie
Złącza wejściowe:
15-stykowe D-Sub
DVI-D
HDMI
CVBS
Pozostałe złącza:
1 x wejście Component (3 x RCA)
1 x wejście audio (stereo mini-jack)
1 x wyjście audio (stereo mini-jack)
1 x RJ-45 (LAN)
1 x serial (RS232C)
1 x wyjście serial (RS232)
1 x USB 2.0
Wejście audio LR (2 x RCA)
Wbudowany hub USB:
Nie
Karta sieciowa (LAN):
Tak
Łączność WLAN:
Nie
Zintegrowana kamera:
Nie
Czytnik kart pamięci:
Nie
Wbudowany zasilacz:
Tak
Pobór mocy (praca/spoczynek): 94/- Wat
Możliwość
pochylenia
panela Nie
(tilt):
Regulacja
wysokości
monitora Nie
(height adjustment):
Obrotowa
podstawa
monitora Nie
(swivel):
Panel obrotowy (pivot):
Nie
Montaż na ścianie (VESA):
200 x 200 mm
Szerokość:
736 mm
Wysokość:
434.5 mm
Głębokość:
93.5 mm
Masa netto:
6.3 kg
Dodatkowe informacje:
Wbudowany Media Player
Czas reakcji matrycy: 8ms (gray-to-gray)
Monitor LED 50”:
Model
Panel
Wyświetlacz
460MX-3(460FP-3)
Rozmiar
50"
Typ
S-PVA( B-DID)
Rozdzielczość
1920*1080 (16:9)
Rozmiar plamki(mm)
0.53025(H) * 0.53025(V)
Obszar aktywny(mm)
1018.08(H) x 572.67(V)
Jasność(Typ.)
450cd/m2
Kontrast
3000:1
Kąt widzenia(H/V)
178/178
Czas reakcji(G-to-G)
8ms
Liczba kolorów
8 bit - 16.7M
Gama kolorów
72%
Dynamiczna C / R
10000:1
H-Częstotliwość odświeżania
30kHz ~ 81kHz
V-Częstotliwość odświeżania
56Hz ~ 85Hz
Maksymalna
częstotliwość 148.5MHz
piksela
Połączenia
INPUT
RGB
Analog
D-SUB,
DVI-
D, Display Port
VIDEO
CVBS, HDMI1,HDMI2,
Component(D-sub
15pin)
AUDIO
RCA(L/R) , Stereo mini
Jack
OUTPUT
Zasilanie
RGB
N/A
VIDEO
N/A
AUDIO
Stereo mini Jack
Power Out
5V (for SBB)
REGULACJA ZEWNĘTRZNA
RJ45, RS232C(in/out)
CZUJNIK ZEWNĘTRZNY
N/A
Typ
Wewnętrzne
Power Supply
AC 100 - 240 V~ (+/- 10
%), 50/60 Hz
Pobór mocy
Max[W/h]
260
Typical[W/h]
233
BTU(Max)
886,6
Tryb uśpienia
mniej niż 2 W
Tryb wyłączenia mniej niż 1W
Specyfikacja
Wymiary (mm) Monitor
mechaniczna
Waga (kg)
1102 X 658 X 125.5
Opakowanie
1220 X 780 X 310
Monitor
22,8
Opakowanie
29,8
Otwory VESA
600*400mm
Szyba zabezpieczająca
Opcja
Podstawka
Foot Stand(opcja)
Typ
odtwarzacza SIM (Slide in Module )
multimedialnego
Obsługa
Funkcje
Szerokość ramki (mm)
40
Temp pracy
0℃~ 40℃
Wilgotność
10~80%
Kluczowe
Ekonomia i
Niezawodność
Specjalne
Wykrywanie błędów
lampy, Anti Retention,
czujnik temperatury,
RS232C/RJ45 MDC,
Wbudowany głośnik
(5W + 5W), Plug and
Play (DDC2B), PIP /
PBP, Video Wall
(10x10), Pivot
wyświetlacz, przycisk
blokady, Smart
Scheduling, Inteligentne
F / W Update
Certyfikaty
Bezpieczeństwa
UL (USA) : UL 60950-1
CSA (Canada) : CSA
C22.2
No.
60950-1
TUV
(Germany)
:
EN60950-1
NEMKO
(Norway)
:
EN60950-1
KC (Korea) : K60950-1
CCC (China) : GB 49432001
PSB
(Singapore)
:
IEC60950-1
GOST
(Russia)
IEC60950-1,
SIQ
PCBC
EN55022
(Slovenia)
IEC60950-1,
:
EN55022
(Poland)
IEC60590-1,
:
:
EN55022
NOM (Mexico) : NOM019-SCFI-1993
IRAM
(Argentina)
:IEC60950-1
SASO (Saudi Arabia) :
IEC60950-1
EMC
FCC (USA) FCC Part
15, Subpart B class B
CE (Europe) EN55022,
EN55024
VCCI
(Japan)
V-3
(CISPR22)
KCC (Korea)
:KN22,
KN24
BSMI
(Taiwan)
CNS13438
C-Tick
:
(CISPR22)
(Australia)
:
AS/NZS3548
(CISPR22)
CCC(China) :GB 92542008, GB 17625.1-2003
Accessories
Dołączone
Quick
Setup
Warranty
Guide,
Card,
Application CD, D-Sub
cable,
Remote
Batteries
Power
Cord,
Controller,
Opcja
Podstawka
STN-L3255D
Uchwyt
WMN5770D
Specjalne
CML500D(ceiling
mount),
STN-520WE(welcome
Board)
Odtwarzacz
CPU
N/A
multimedialny N/B
S/B
GPU
FDM/HDD/SSD
Memory
Ethernet
Połączenia
USB
Wyjścia
Inne
Monitor LED 40”:
PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU
Format ekranu
panoramiczny
monitora:
Przekątna ekranu:
40 cali
Wielkość plamki:
0.154 mm
0.461 mm
Technologia
LED
podświetlenia:
Obsługa
Nie
technologii 3D:
Matryca
Nie
"błyszcząca"
(glare):
Nakładka dotykowa
Nie
na ekran:
Zalecana
1920 x 1080 pikseli
rozdzielczość
obrazu:
Widoczny obszar
886 x 498 mm
ekranu:
Częstotliwość
30-81 kHz
odchylania
poziomego:
Częstotliwość
48-75 Hz
odchylenia
pionowego:
Czas reakcji
8 ms
matrycy:
Jasność:
350 cd/m2
Kontrast:
5000:01:00
Kąt widzenia
178 stopni
poziomy:
Kąt widzenia
178 stopni
pionowy:
Liczba
16,7 mln
wyświetlanych
kolorów:
Regulacja cyfrowa
Tak
(OSD):
Głośniki:
Tak
Ilość wbudowanych
2 szt.
głośników:
Moc głośnika:
10 Wat
Mikrofon:
Nie
Złącza wejściowe:
15-stykowe D-Sub
DVI-D
HDMI
CVBS
Pozostałe złącza:
1 x wejście Component (3 x RCA)
1 x wejście audio (stereo mini-jack)
1 x wyjście audio (stereo mini-jack)
1 x RJ-45 (LAN)
1 x serial (RS232C)
1 x wyjście serial (RS232)
1 x USB 2.0
Wejście audio LR (2 x RCA)
Wbudowany hub
Nie
USB:
Karta sieciowa
Tak
(LAN):
Łączność WLAN:
Nie
Zintegrowana
Nie
kamera:
Czytnik kart
Nie
pamięci:
Wbudowany
Tak
zasilacz:
Pobór mocy
119/- Wat
(praca/spoczynek):
Możliwość
Nie
pochylenia panela
(tilt):
Regulacja
wysokości monitora
(height
Nie
adjustment):
Obrotowa
Nie
podstawa monitora
(swivel):
Panel obrotowy
Nie
(pivot):
Montaż na ścianie
200 x 200 mm
(VESA):
Szerokość:
925.4 mm
Wysokość:
541 mm
Głębokość:
93.5 mm
Masa netto:
9.3 kg
Dodatkowe
Wbudowany Media Player
informacje:
Czas reakcji matrycy: 8ms (gray-togray)
Zestawienie materiałów pod system CCTV
L.p.
Typ
Nazwa
j.m.
1
GCI-K1586V
IP kamera kopułkowa- wandaloodporna, 2 Szt.
ilość
30
MP Full HD VF, 3~9mm Mzoom ICR WDR
IR 23 LED
2
S BC820
Kamera sieciowa 1/2.7"CMOS, D&N z ICR, Szt.
4
Rozdzielczość 1080p/720p, H.264/MJPEG,
Zasilanie PoE, 12VDC / 24VAC
3
4
SYV4.3x2.8SA-
Obiektyw do kamer 3 Mpix, 1/3" 2.8 - Szt.
SA2
12mm, AI ( DC )
SHEK30K1Y000B Obudowa zew. 300mm z daszkiem i grzałką Szt.
230VAC wraz z uchwytem
4
4
5
VNVH-1500S
Jednostka operatora w obudowie 4U/19"
Kpl.
2
Serwer DIVA
Szt.
3
481 9
6
NVH-2508S
481 9
7
V DIVA-P-BASE
Licencja podstawowa
Szt.
3
8
V DIVA-P-VCH
Licencja dla kanału wizyjnego
Szt.
50
9
V DIVA-P-FAILO
Licencja dla redundancji
Szt.
1
10
V DIVA-P-CLC
Licencja kliencka dla serwera
Szt.
12
11
VDIVA-P-
Licencja dla iProtect
Szt.
1
Licencja dla Commend
Szt.
2
Monitor 32" o parametrach jak wyżej
Szt.
2
14
Monitor 50” o parametrach jak wyżej
Szt.
8
15
Monitor 40” o parametrach jak wyżej
Szt.
2
IPROTECT
12
13
16
17
V DIVA-PCOMMEND
V V321 1947 9
VNVH-GBLAN
Karta sieciowa ( Karta sieciowa 100/1000 Szt.
481 9
Base-T do serwerów NVH-X5XX )
V PWB1 2567 9
Uniwersalny uchwyt ścienny 32-60”
Szt.
12
Głośniki tubowe zewnętrzne 30W zasilane
PoE
Szt.
2
Cisco SG300-28MP 28-port Gigabit PoE+ Szt.
3
18
19
SG300-28MP
12
max. 15,4W per port
20
MGBLX1
Gigabit
Ethernet
LX
Mini-GBIC
SFP Szt.
4
42U, Kpl.
1
Transceiver
21
6569 9 642-81
Szafa
serwerowa
C&C,
800/1000/2150, z perforowanymi drzwiami i
osłoną tylną, osłonami bocznymi pełnymi
22
6569 9 121-81
Cokół
800x1000,
wys.
120mm
(z Kpl.
1
Szt.
1
dachowo- Szt.
1
przeciwwagą)
23
6569 2 051-07
Listwa uziemiająca
24
6569 9 900-01
Zaślepka
wypełniająca,
podłogowa z filtrem
25
6569 2 052-50
Zestaw
montażowy
50x(śruba
M6, Szt.
1
Panel SecurityNET 19'' 1U z gniazdami Szt.
1
podkładka, nakrętka)
26
P1-S1224L1-SN
12xLC/PC dx, 24 pigtaili SM
27
BCPAN1U
Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów
Szt.
2
28
BC5ENB
Moduł MMC RJ45 BC kat. 6 UTP
Szt.
34
29
6812 1 900-10
Panel porządkujący C&C 19"/1U
Szt.
4
30
6569 9 700-02
Półka ruchoma 19", 700mm (pełna)
Szt.
2
31
6620 7 008-02
Listwa
z Szt.
2
zasilająca
wyłącznikiem
19"
8x230V
i
filtrem
przeciwzakłóceniowym
32
BC5ENBPAN48
Panel rozdzielczy 48xRJ45 BC kat 2U UTP
Szt.
2
33
6569 1 361-06
Magazyn VOICE 19"/1U 6 łączówek (3 x 2)
Szt.
1
34
6089 2 089-00
LSA-PLUS łączówka przełączna 2/10 z Szt.
6
nadrukiem 1...0
35
02L1-OAL1-0010
Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex Szt.
6
dł. 1m
36
VGB4SHB
Kabel MMC U/UTP kat.5e 100MHz LSZH
m.
750
37
VG4001M
Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.5e 1m
Szt.
240
38
VG4005M
Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.5e 5m
Szt.
90
Przewód F-YAY 50x2x0,8 ekranowany
mb
250
Kabel światłowodowy SM uniwersalny UDQ(ZN)BH, 12J (6x2), 4.0kN
Łączówka LSA 10 par
mb
250
szt
10
Gniezdnik LSA na 5 łączówek 10par
kpl
2
39
40
8007 4 532-00
41
6089 2 089-00
42
Datenblatt
Cisco Switches der Serie 300
Cisco Small Business
Benutzerfreundliche Managed Switches mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis
Um sich in wettbewerbsintensiven Märkten behaupten zu können, müssen kleine und mittlere
Unternehmen ihre Investitionen sorgfältig planen. So müssen Investitionen in eine neue Technologie
einen möglichst großen Mehrwert für das Unternehmen bedeuten. Zugleich müssen alle Mitarbeiter
schnell und zuverlässig auf die Business-Anwendungen und Informationen zugreifen können, die sie
benötigen. Jede Minute, in der ein Mitarbeiter auf den Start einer Anwendung warten muss, die nicht
reagiert, jede Minute, in der Ihr Netzwerk nicht verfügbar ist, beeinflusst Ihr Geschäftsergebnis. Die
Wichtigkeit eines stabilen und zuverlässigen Unternehmensnetzwerks wächst mit jedem neuen
Mitarbeiter und jeder neuen Anwendung im Unternehmen sowie mit der Komplexität des Netzwerks.
Wenn Ihr Unternehmen neue erweiterte Sicherheits- und Switching-Funktionen benötigt und echter
Mehrwert höchste Priorität für Sie hat, dann sollten Sie auf die neueste Generation der Cisco® Small
Business Managed Switches setzen: die Cisco Serie 300.
Cisco Switches der Serie 300
Die Cisco Serie 300 bietet als Bestandteil des Cisco Small Business-Netzwerkportfolios kostengünstige
Managed Switches, die ein solides Netzwerkfundament für Ihr Unternehmen schaffen. Diese Switches
bieten alle Funktionen, die Sie benötigen, um die Verfügbarkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendungen
zu erhöhen, vertrauliche Informationen zu schützen und die Netzwerkbandbreite zu optimieren, damit
Informationen und Anwendungen effektiver bereitgestellt werden können. Die Lösungen der Cisco
Serie 300 sind nicht nur einfach einzurichten und zu verwenden, sondern auch die ideale Kombination
aus Kosteneffizienz, Performance und Funktionalität speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Ihre
Mitarbeiter arbeiten effizienter und können besser miteinander interagieren.
Die Cisco Serie 300 ist ein umfassendes Portfolio aus Managed Ethernet Switches mit fester
Konfiguration. Mit 8 bis 48 Fast-Ethernet-Ports (mit 2 oder 4 Uplink-Ports) und 10 bis 52 Gigabit-EthernetPorts bieten diese Switches optimale Flexibilität für ein ideales Netzwerk in diesem Segment. Anders als
andere Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, die Managed Switching-Funktionen nur bei den
teuersten Modellen bieten, unterstützen alle Cisco Switches der Serie 300 erweiterte Funktionen für das
Sicherheitsmanagement und Netzwerkfeatures, die Sie für hochwertige Daten-, Sprach-, Sicherheits- und
Wireless-Technologien benötigen. Gleichzeitig zeichnen sich diese Switches durch eine einfache
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 1 von 20
Datenblatt
Bereitstellung und Konfiguration aus. So können Sie alle Vorteile von Managed Switching-Services
nutzen, die Ihr Unternehmen benötigt.
Geschäftliche Anwendungen
Unabhängig davon, ob Sie ein grundlegendes Hochleistungsnetzwerk zur Verbindung der PCs Ihrer
Mitarbeiter benötigen oder eine Lösung zur Bereitstellung von Daten-, Sprach- und Video-Services
suchen, die Cisco Serie 300 erfüllt Ihre Anforderungen. Mögliche Bereitstellungsszenarien:
●
Sichere Desktop-Verbindungen: Die Cisco Switches der Serie 300 verbinden die Mitarbeiter in
kleinen und mittleren Unternehmen einfach und sicher miteinander und mit allen Servern, Druckern und
anderen Geräten. Leistungsstarke und zuverlässige Verbindungen ermöglichen dabei eine schnellere
Datenübertragung und Datenverarbeitung, minimieren Netzwerkausfallzeiten und sorgen dafür, dass
Ihre Mitarbeiter stets vernetzt und produktiv bleiben.
●
Sichere Wireless-Netzwerkanbindung: Dank der erweiterten Sicherheitsfunktionen, Power over
Ethernet, Auto Smartports, QoS, VLAN- und Zugangskontrollfunktionen bilden die Cisco Switches der
Serie 300 die perfekte Basis zur Erweiterung eines Netzwerks für kleine und mittlere Unternehmen um
Wireless-Funktionen der Business-Klasse.
●
Unified Communications: Die Cisco Serie 300 stellt als Managed Switching-Lösung sowohl die
Leistung als auch die erweiterten Funktionen für das Datenverkehrsmanagement bereit, die Sie
benötigen, um alle Kommunikationsfunktionen und Daten über ein zentrales Netzwerk zur Verfügung
zu stellen. Cisco bietet ein vollständiges Produktportfolio für IP-Telefonie und andere Unified
Communications-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen
zugeschnitten sind. Die Cisco Switches der Serie 300 wurden umfassend getestet, um die vollständige
Kompatibilität sowie eine einfache Integration mit diesen und anderen Produkten zu gewährleisten. So
können kleine und mittlere Unternehmen mühelos eine umfassende Komplettlösung einrichten.
●
Hochsichere Gast-Anbindungen: Mit den Cisco Switches der Serie 300 können Sie eine Vielzahl von
sicheren Netzwerkverbindungen für Gäste bereitstellen. Dies ist sehr nützlich für Hotels, Büros und in
allen anderen öffentlichen Bereichen, in denen sich Gastbenutzer aufhalten. Dank leistungsfähiger und
einfach konfigurierbarer Funktionen für Sicherheit und Datenverkehrssegmentierung können Sie
wichtigen Datenverkehr Ihres Unternehmens von Gast-Services trennen oder die GastNetzwerksitzungen untereinander separieren.
Funktionen und Vorteile
Die Cisco Switches der Serie 300 bieten hohe Sicherheit und Leistung, Datenverkehrsmanagement und
andere Funktionen – optimiert, angepasst und erschwinglich für kleine und mittlere Unternehmen. Die
Cisco Serie 300 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
●
Hohe Leistung und Zuverlässigkeit: Die Cisco Switches der Serie 300 wurden umfassend getestet,
um die hohe Verfügbarkeit und Leistung bieten zu können, die Sie von einem Cisco Switch erwarten.
Langsame Datentransfers und schwerfällige Netzwerke gehören der Vergangenheit an. Zudem stellen
Sie die Verfügbarkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendungen sicher und beugen kostspieligen
Ausfallzeiten vor. Als Managed Switching-Lösung sorgt die Cisco Serie 300 darüber hinaus für die
Flexibilität, die für Management und Priorisierung von bandbreitenintensivem Datenverkehr z. B. von
Sprachanwendungen erforderlich ist. So können Sie Ihren Mitarbeitern modernste Kommunikationsund Produktivitätslösungen zur Verfügung stellen, ohne dass die Leistung anderer BusinessAnwendungen beeinträchtigt wird.
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 2 von 20
Datenblatt
●
Schnelle und einfache Einrichtung und Konfiguration: Die Cisco Switches der Serie 300 zeichnen
sich durch eine einfache Bedienung und Verwaltung aus – sowohl für die kleinen und mittleren
Unternehmen, die diese nutzen, als auch für die Partner, die die Kunden betreuen. Die integrierte
Software für das Gerätemanagement bietet eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche, die
Einrichtung, Sicherheit und Quality of Service-Datenverkehrspriorisierung stark vereinfacht. So können
selbst Benutzer ohne umfassende IT-Kenntnisse den Switch in nur wenigen Minuten konfigurieren. Das
Cisco FindIT Network Discovery Utility erkennt Cisco Geräte im Netzwerk und zeigt über eine einfache
Symbolleiste im Webbrowser die wichtigsten Informationen wie Seriennummer und IP-Adresse an, um
die Konfiguration und Bereitstellung von Cisco Small Business-Produkten zu erleichtern. Weitere
Informationen sowie einen Download-Link finden Sie unter www.cisco.com/go/findit. Diese Switches
verwenden Cisco Discovery Protocol und Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED), um automatisch
alle an das Netzwerk angeschlossenen Geräte zu erkennen. Daraufhin konfigurieren sie sich
automatisch selbst für die entsprechende Verbindung und weisen den Geräten die richtigen SprachVLAN- oder QoS-Parameter zu. Für erweiterte Funktionalität und direkte Steuerung unterstützen die
Switches Smartport-Rollen. Diese konfigurieren die Ports abhängig vom angeschlossenen Gerätetyp
entsprechend Best Practices von Cisco und getesteten Konfigurationen mit bestimmten Stufen von
Sicherheit, QoS und Verfügbarkeit. Die Auto Smartports-Funktion wendet die von den Smartport-Rollen
bereitgestellten Informationen entsprechend den über CDP oder LLDP-MED gefundenen Geräten
automatisch auf den Port an. Dies ermöglicht Bereitstellungen ohne Benutzereingriffe. Die Cisco
Serie 300 ist für die Bereitstellung ohne Kommandozeile konzipiert. Für Benutzer, die eine textbasierte
Konfiguration bevorzugen, steht jedoch Cisco Textview zur Verfügung. Die Kombination dieser
Funktionen sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis bei Bereitstellung, Management und
Fehlerbehebung des Netzwerks.
●
Hohe Sicherheit: Die Cisco Switches der Serie 300 bieten umfassende Sicherheit und Kontrolle zum
Schutz des Netzwerks vor nicht autorisierten Benutzern. Zu den erweiterten Sicherheitsfunktionen
gehören:
◦ Integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Management-Daten, die zum und vom Switch
gesendet werden, sowie zur Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation.
◦ Zugangskontrolllisten für Zugriffsbeschränkungen in sensiblen Netzwerkbereichen und zum Schutz
vor nicht autorisierten Benutzern und Netzwerkangriffen.
◦ Gast-VLANs zur Bereitstellung von Internetverbindungen für Gastbenutzer bei gleichzeitiger
Isolierung von geschäftskritischen Anwendungen vom Gast-Datenverkehr.
◦ Erweiterte Netzwerksicherheitsanwendungen wie IEEE 802.1X-Portsicherheit sorgen für strikte
Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Netzwerksegmenten. Die webbasierte Authentifizierung
bietet eine konsistente Schnittstelle für die Authentifizierung aller Arten von Hostgeräten und
Betriebssystemen – ohne dass IEEE 802.1X-Clients auf jedem Endgerät implementiert werden
müssen.
◦ Zugriffskontrolllisten und Port-Betrieb auf Zeitbasis schränken den Netzwerkzugriff zu vorab
festgelegten Uhrzeiten ein, beispielsweise zu Geschäftszeiten.
◦ Sicherheitsmechanismen wie Bridge Protocol Data Unit (BPDU)-Guard und Storm Control für
Broadcast-, Multicast- und unbekannten Unicast-Datenverkehr schützen das Netzwerk vor
ungültigen Konfigurationen und böswilligen Angriffen.
◦ Secure Core Technology (SCT) stellt sicher, dass der Switch Management- und
Protokolldatenverkehr unabhängig vom Volumen des empfangenen Verkehrs empfängt und
verarbeitet.
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 3 von 20
Datenblatt
◦ Erweiterte Abwehrmechanismen wie Dynamische ARP-Inspektion (DAI), IP Source Guard und
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Snooping erkennen und blockieren gezielte
Netzwerkangriffe. Kombinationen dieser Protokolle werden auch als IPMB (IP-MAC-Portbindung)
bezeichnet.
◦ IPv6 First-Hop-Sicherheit erweitert den intelligenten Schutz vor Bedrohungen auf IPv6. Die
umfassende Sicherheits-Suite bietet mithilfe von ND-Inspektion, RA Guard, DHCPv6 Guard und
einer Integritätsprüfung der Nachbarbindung einzigartigen Schutz vor einer breiten Palette von
Adressen-Spoofing- und Man-in-the-Middle-Angriffen in IPv6-Netzwerken.
◦ Die Verhinderung von Denial of Service (DoS)-Angriffen maximiert die Netzwerkbetriebszeit im Fall
eines Angriffs.
◦ Management-Sitzungen werden mit Radius, TACACS+ und lokaler Datenbankauthentifizierung
geschützt und durch die Verwendung von SSL, SSH und SNMPv3 gesichert.
●
Power over Ethernet: Die Cisco Switches der Serie 300 sind mit bis zu 48 PoE-Ports für Fast- oder
Gigabit-Ethernet verfügbar. So wird die Bereitstellung fortschrittlicher Technologien wie IP-Telefonie,
Wireless-LAN und IP-Videoüberwachung vereinfacht, da Netzwerkendgeräte über das Ethernet-Kabel
verbunden und mit Strom versorgt werden können. Separate Stromversorgungen für IP-Telefone oder
Wireless Access Points sind damit überflüssig. Moderne Kommunikationstechnologien können so
schneller und kostengünstiger implementiert werden. Einige Modelle unterstützen IEEE 802.3af PoE
und IEEE 802.3at PoE+, andere nur IEEE 802.3af PoE.
●
Unterstützung von IP-Telefonen: Die Cisco Switches der Serie 300 priorisieren mithilfe von
intelligenten QoS-Funktionen verzögerungsempfindliche Services wie Sprach- und
Videoanwendungen, vereinfachen die Bereitstellung von Unified Communications und stellen eine
konsistente Netzwerkleistung für alle Services sicher. So können Sie beispielsweise dank der
automatischen Sprach-VLAN-Funktion jedes IP-Telefon (auch Geräte von Drittanbietern) an Ihr IPTelefonnetzwerk anschließen und sofort verwenden. Der Switch konfiguriert das Gerät automatisch mit
den richtigen VLAN- und QoS-Parametern, um den Sprachdatenverkehr zu priorisieren.
●
Netzwerkweite automatische Bereitstellung von Sprachanwendungen: Dank der Kombination aus
CDP, LLDP-MED, Auto Smartports und dem nur bei Cisco verfügbaren, zum Patent angemeldeten
Voice Services Discovery Protocol (VSDP) lässt sich ein End-to-End-Sprachnetzwerk dynamisch
bereitstellen. Die Switches im Netzwerk werden automatisch zu einem einzelnen Sprach-VLAN mit
gemeinsamen QoS-Parametern kombiniert und geben diese an die Telefone an den Ports weiter, an
denen sie erkannt wurden. So können Sie beispielsweise dank der automatischen Sprach-VLANFunktion jedes IP-Telefon (auch Geräte von Drittanbietern) an Ihr IP-Telefonnetzwerk anschließen und
sofort verwenden. Der Switch konfiguriert das Gerät automatisch mit den richtigen VLAN- und QoSParametern, um den Sprachdatenverkehr zu priorisieren.
●
Erweitertes Netzwerkmanagement: Die Cisco Managed Switches der Serie 300 bieten zahlreiche
erweiterte Funktionen zum Steuern des Datenverkehrs im Netzwerk. Die Funktionen umfassen:
◦ Statisches Routing/Layer-3-Switching zwischen VLANs: Diese Funktion ermöglicht die
Segmentierung des Netzwerks in Arbeitsgruppen sowie die Kommunikation über VLANs, ohne dass
die Anwendungsleistung beeinträchtigt wird. So kann das interne Routing über die Switches
abgewickelt und der Router für den externen Verkehr und Sicherheitsfunktionen verwendet werden.
Dies sorgt für eine deutliche Effizienzsteigerung im Netzwerk.
◦ IPv6-Unterstützung: Da das IP-Netzwerkadressschema sich einer wachsenden Geräteanzahl
anpassen kann, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Netzwerk ebenfalls dafür vorbereitet ist. Die Cisco
Serie 300 bietet native Unterstützung für IPv6, der aktuellen Version des Internet-Protokolls, sowie
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 4 von 20
Datenblatt
für den vorherigen IPv4-Standard. Dadurch können Netzwerkanwendungen und Betriebssysteme
der nächsten Generation ohne aufwändige Aktualisierung aller Geräte genutzt werden.
◦ Dual-Image-Unterstützung: Durch die Möglichkeit zur Einrichtung von zwei Images des Switch kann
Software aktualisiert werden, ohne das Netzwerk offline schalten oder mögliche Ausfallzeiten
während eines Upgrades in Kauf nehmen zu müssen.
◦ Unterstützung dualer Konfigurationsdateien: Diese Funktion ermöglicht das Konfigurieren des
Geräts, Überprüfen der korrekten Konfiguration und Speichern dieser Konfiguration, sodass sie nach
dem Neustart wirksam wird. Zusätzlich wird durch eine Datei mit einem Konfigurationsabbild, das
eine automatische Sicherung der letzten stabilen Konfigurationsdatei enthält, die
Netzwerkbetriebszeit maximiert.
◦ Remote-Management: Mithilfe von SNMP (Simple Network Management Protocol) können alle
Switches und andere Cisco Geräte im Netzwerk per Remote-Zugriff eingerichtet und verwaltet
werden, ohne dass eine physische Verbindung hergestellt werden muss.
◦ Zusätzliche Management-Optionen: Die Switches können vollständig über die grafische WebBenutzeroberfläche oder anhand einer Kommandozeile verwaltet werden.
●
Optimierte Energieeffizienz: Dank zahlreicher Funktionen zur Reduzierung des Stromverbrauchs
stellen die Cisco Switches der Serie 300 eines der umfangreichsten Switching-Portfolios der Branche
dar, das speziell für einen umweltverträglichen Betrieb ausgelegt ist. Die Switches reduzieren durch die
Optimierung des Stromverbrauchs die Energiekosten und tragen zum Schutz der Umwelt bei, ohne
dass dabei die Leistung beeinträchtigt wird. Die Energiesparfunktionen umfassen:
◦ Die neuesten anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs) mit energiesparender 65Nanometer-Technologie. Diese Chipsätze reduzieren den Energieverbrauch und ermöglichen noch
schlankere und energieeffizientere Designs).
◦ Unterstützung des Energy Efficient Ethernet-Standard (IEEE 802.3az): Dabei wird der Datenverkehr
in einer aktiven Verbindung überwacht und die Verbindung bei geringer Nutzung in einen
Ruhemodus versetzt, was den Stromverbrauch spürbar reduziert.
◦ Automatisches Abschalten von PoE-Ports bei Verbindungsunterbrechung.
◦ Integrierte intelligente Funktionen zur Anpassung der Signalstärke entsprechend der Kabellänge.
◦ Lüfterlose Bauweise bei den meisten Modellen reduziert den Energieverbrauch und die
Geräuschentwicklung und verbessert die Zuverlässigkeit.
◦ LEDs können abgeschaltet werden, um Energie zu sparen.
●
Erweiterungsports: Die Cisco Serie 300 verfügt über mehr Ports pro Gigabit-Ethernet-Switch als
herkömmliche Switches. Dies bietet mehr Flexibilität bei der Vernetzung Ihres Unternehmens. Gigabit
Ethernet-Modelle verfügen über Switches mit 28 und 52 Ports (gegenüber 20 oder 44 Ports bei
herkömmlichen Geräten) mit 4 freigegebenen Ports. Die Cisco Serie 300 ist zudem mit Mini Gigabit
Interface Converter (Mini-GBIC)-Erweiterungssteckplätzen ausgestattet, über die dem Switch ein
Glasfaser- oder Gigabit-Ethernet-Uplink hinzugefügt werden kann. Die dadurch mögliche Ausweitung
des Verbindungsbereichs der Switches sorgt dafür, dass Sie Ihr Netzwerk entsprechend Ihrer
spezifischen Unternehmensumgebung flexibler gestalten und die Switches problemlos auf
verschiedenen Etagen oder beliebig im Unternehmen anschließen können.
●
Unterstützung mehrerer Sprachen: Die Cisco Serie 300 ist in den Sprachen Englisch, Französisch,
Deutsch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und Chinesisch (vereinfacht) verfügbar. Sowohl die
Benutzeroberfläche als auch die Dokumentation sind übersetzt, sodass Sie Ihre bevorzugte Sprache
auswählen können.
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 5 von 20
Datenblatt
●
Hohe Zuverlässigkeit und Investitionsschutz: Die Cisco Switches der Serie 300 bieten die
zuverlässige Leistung, den Investitionsschutz und die Sicherheit, die Sie von einem Cisco Switch
erwarten. Die Cisco Serie 300 bietet folgende Vorteile:
◦ Eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit Hardware-Ersatz von Cisco am folgenden Geschäftstag
(sofern verfügbar).
◦ Umfassende Tests nach hohen Vorgaben stellen eine einfache Integration in andere Cisco
Netzwerk- und Kommunikationsprodukte sowie die Kompatibilität mit dem gesamten Cisco Small
Business-Portfolio sicher.
●
Service und Support: Beim Kauf von Switches der Cisco Serie 300 erhalten Sie zudem Unterstützung
durch den Cisco Small Business Support Service. Dieser abonnementbasierte Service hilft Ihnen
dabei, Ihre Investitionen zu schützen und Ihre Produkte der Cisco Small Business Serie optimal zu
nutzen. Der durch Cisco bereitgestellte und durch Ihren Partner unterstützte umfassende Service
beinhaltet Software-Updates, erweiterten Zugriff auf das Cisco Small Business Support Center und
einen auf drei Jahre erweiterten technischen Service. Die Experten in unseren weltweiten Cisco Small
Business Support Centern verfügen über umfassende Kenntnisse der Cisco Small Business Serie und
sind darauf spezialisiert, Lösungen für die verschiedensten Anforderungen und Probleme zu
erarbeiten. Die Cisco Small Business Support Community, ein Online-Forum, ermöglicht Ihnen die
Zusammenarbeit mit anderen Branchenvertretern und technischen Experten von Cisco, wenn Sie
technischen Support benötigen.
●
Eingeschränkte Lebenszeitgarantie für Hardware von Cisco: Cisco bietet für seine Switches der
Serie 300 eine eingeschränkte Hardware-Lebenszeitgarantie. Dazu gehört auch Hardware-Ersatz am
folgenden Geschäftstag (sofern verfügbar, ansonsten Versand am selben Tag) sowie eine
eingeschränkte Lebenszeitgarantie auf Lüfter und Netzteile. Darüber hinaus bietet Cisco kostenlose
Software-Updates zur Fehlerbehebung während der Garantielaufzeit sowie gebührenfreien
technischen Telefon-Support für 12 Monate ab Kaufdatum. Software-Updates können von folgender
Website heruntergeladen werden: www.cisco.com/cisco/web/download/index.html.
Bestimmungen zur Produktgarantie sowie weitere Informationen zu Cisco Produkten finden Sie unter
www.cisco.com/go/warranty.
Produktspezifikationen
Tabelle 1 enthält die technischen Daten zu den Cisco Switches der Serie 300.
Tabelle 1.
Produktspezifikationen
Funktion
Beschreibung
Leistung
Switching-Kapazität und
Weiterleitungsrate
Alle Switches bieten Wirespeed-,
Non-Blocking-Performance.
Modellname
Kapazität in Millionen Paketen
pro Sekunde (Mpps) (64-BytePakete)
Switching-Kapazität in
Gigabit pro Sekunde (Gbit/s)
SF300-08
1,19
1,6
SF302-08
4,17
5,6
SF302-08P
4,17
5,6
SF302-08PP
4,17
5,6
SF302-08MP
4,17
5,6
SF302-08MPP
4,17
5,6
SF300-24
9,52
12,8
SF300-24P
9,52
12,8
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 6 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
SF300-24PP
9,52
12,8
SF300-24MP
9,52
12,8
SF 300-48
13,10
17,6
SF300-48P
13,10
17,6
SF300-48PP
13,10
17,6
SG300-10
14,88
20,0
SG300-10SFP
14,88
20,0
SG300-10P
14,88
20,0
SG300-10PP
14,88
20,0
SG300-10MP
14,88
20,0
SG300-10MPP
14,88
20,0
SG300-20
29,76
40,0
SG300-28
41,67
56,0
SG300-28P
41,67
56,0
SG300-28PP
41,67
56,0
SG300-28MP
41,67
56,0
SG300-52
77,38
104,0
SG300-52P
77,38
104,0
SG300-52MP
77,38
104,0
Layer-2-Switching
Spanning Tree Protocol (STP)
Standard 802.1d Spanning Tree-Unterstützung
Schnelle Konvergenz mit 802.1w (Rapid Spanning Tree, RSTP) ist standardmäßig aktiviert.
8 Instanzen werden unterstützt.
Mehrere Spanning Tree-Instanzen mit 802.1s (MSTP)
Portgruppierung
Unterstützung von IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
● Bis zu 8 Gruppen
● Bis zu 8 Ports pro Gruppe mit 16 Teilnehmerports für jede (dynamische) 802.3ad-Link-Aggregation
VLAN
Unterstützung von bis zu 4.096 VLANs gleichzeitig, Port- und 802.1Q-Tag-basierte VLANs, MACbasiertes VLAN
Management-VLAN
Private VLAN Edge (PVE) mit mehreren Uplinks (auch unter der Bezeichnung „Protected Ports“
bekannt)
Gast-VLAN, nicht authentifiziertes VLAN
Dynamische VLAN-Zuordnung über Radius-Server mit 802.1x-Client-Authentifizierung
CPE-VLAN
Sprach-VLAN
Sprachdatenverkehr wird automatisch einem für Sprachservices reservierten VLAN zugewiesen und
mit der entsprechenden Quality of Service behandelt.
Auto Voice-Funktionen ermöglichen die netzwerkweite Bereitstellung von Sprach-Endgeräten und
Geräten zur Anrufsteuerung ohne Benutzereingriffe.
Multicast-TV-VLAN
Multicast-TV-VLAN ermöglicht die gemeinsame Nutzung des einzelnen Multicast-VLAN im
Netzwerk, während die Teilnehmer in separaten VLANs verbleiben (auch als MVR bezeichnet).
Q-in-Q VLAN
VLANs überspannen ein Service-Provider-Netzwerk transparent und isolieren gleichzeitig den
Datenverkehr zwischen den Kunden.
Generic VLAN Registration
Protocol (GVRP)/Generic
Attribute Registration Protocol
(GARP)
Protokolle für die automatische Weitergabe und Konfiguration von VLANs in einer Bridge-Domäne
Unidirectional Link Detection
(UDLD)
UDLD ermöglicht durch die Überwachung der physischen Verbindung die Erkennung
unidirektionaler Verbindungen, die durch falsche Verkabelung oder Kabel-/Portfehler verursacht
werden, und verhindert Weiterleitungsschleifen und Blackholing von Datenverkehr in Switchingbasierten Netzwerken.
Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP)-Relay auf
Layer 2
Vermittlung von DHCP-Verkehr an einen DHCP-Server in einem anderen VLAN. Funktioniert mit
DHCP-Option 82
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 7 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
Internet Group Management
Protocol (IGMP)-Snooping,
Versionen 1, 2 und 3
IGMP begrenzt den bandbreitenintensiven Multicast-Datenverkehr auf die Anfragen, unterstützt
1.000 Multicast-Gruppen (Source-Specific Multicast (SSM) wird ebenfalls unterstützt).
IGMP Querier
IGMP Querier wird zur Unterstützung einer Layer-2 Multicast-Domäne von Snooping-Switches
verwendet, wenn kein Multicast-Router verfügbar ist.
Head-of-Line (HOL)-Blockierung
Verhinderung von HOL-Blockierung
Jumbo-Frames
Bis zu 9.000 (9216) Byte
Layer 3
IPv4-Routing
Wirespeed-Routing von IPv4-Paketen
Bis zu 512 statische Routen und bis zu 128 IP-Schnittstellen
Classless Inter-Domain Routing
(CIDR)
Unterstützung von CIDR
Layer-3-Schnittstelle
Konfiguration der Layer-3-Schnittstelle für den physischen Port, LAG, die VLAN-Schnittstelle oder
die Loopback-Schnittstelle
DHCP-Relay auf Layer 3
Relay von DHCP-Verkehr über IP-Domänen
User Datagram Protocol (UDP)Relay
Vermittlung von Broadcast-Informationen über Layer-3-Domänen zur Anwendungserkennung oder
für die Vermittlung von BOOTP-/DHCP-Paketen
DHCP-Server
Switch fungiert als IPv4-DHCP-Server, der IP-Adressen für mehrere DHCP-Pools/Bereiche liefert
Unterstützung von DHCP-Optionen
Sicherheit
Secure Shell (SSH)-Protokoll
SSH stellt einen sicheren Ersatz für Telnet-Datenverkehr dar. SCP verwendet ebenfalls SSH.
SSH v1 und v2 werden unterstützt.
Secure Sockets Layer (SSL)
SSL-Unterstützung: Verschlüsselung des gesamten HTTP-Datenverkehrs zur Gewährleistung des
sicheren Zugriffs auf die browserbasierte grafische Management-Benutzeroberfläche des Switches
IEEE 802.1X (AuthentifiziererRolle)
802.1X: RADIUS-Authentifizierung und -Accounting, MD5-Hash; Gast-VLAN; nicht authentifiziertes
VLAN, Einzel/Mehrfach-Host-Modus und Einzel/Mehrfach-Sitzungen
Unterstützung für zeitbasierte dynamische VLAN-Zuordnung mit 802.1X
Webbasierte Authentifizierung
Die webbasierte Authentifizierung ermöglicht für alle Hostgeräte und Betriebssysteme
Netzwerkszugangskontrolle über einen Webbrowser.
STP Bridge Protocol Data Unit
(BPDU) Guard
Ein Sicherheitsmechanismus zum Schutz des Netzwerks vor ungültigen Konfigurationen. Ein für
BPDU Guard aktivierter Port wird geschlossen, wenn an dem Port eine BPDU-Nachricht eingeht.
STP Root Guard
Verhindert, dass Edge-Geräte, die sich nicht unter Kontrolle des Netzwerkadministrators befinden,
als STP-Root-Knoten fungieren.
DHCP-Snooping
Filtert DHCP-Nachrichten mit nicht registrierten IP-Adressen und/oder von unerwarteten bzw. nicht
vertrauenswürdigen Schnittstellen. Dadurch wird verhindert, dass unberechtigte Geräte als DHCPServer fungieren.
IP Source Guard (IPSG)
Ist IP Source Guard an einem Port aktiviert, filtert der Switch die vom Port empfangenen IP-Pakete,
wenn die Quell-IP-Adressen der Pakete nicht statisch konfiguriert oder dynamisch vom DHCPSnooping gelernt wurden. Dadurch wird das Spoofing von IP-Adressen verhindert.
Dynamische ARP-Inspektion
(DAI)
Der Switch verwirft ARP-Pakete von einem Port, wenn keine statischen oder dynamischen IP/MACBindings vorhanden sind oder eine Diskrepanz zwischen der Quell- und Zieladresse im ARP-Paket
besteht. Auf diese Weise werden Man-in-the-Middle-Angriffe verhindert.
IP/Mac/Port Binding (IPMB)
Die obigen Funktionen (DHCP-Snooping, IP Source Guard und dynamische ARP-Inspektion) sollen
DoS-Angriffe im Netzwerk verhindern und so die Netzwerkverfügbarkeit verbessern.
Secure Core Technology (SCT)
Stellt sicher, dass der Switch unabhängig vom Umfang des eingehenden Datenverkehrs immer
Management- und Protokolldaten empfängt.
Secure Sensitive Data (SSD)
Ein Verfahren zum sicheren Management vertraulicher Daten (wie Kennwörter, Schlüssel usw.) auf
dem Switch, zur Weitergabe dieser Daten auf andere Geräte sowie zur sicheren automatischen
Konfiguration. Die Anzeige der vertraulichen Daten erfolgt je nach der vom Benutzer konfigurierten
Zugriffsstufe und -methode im Textformat oder verschlüsselt.
Layer-2-Isolierung (Private
VLAN Edge, PVE) mit
Community-VLAN
PVE (auch unter Bezeichnung „Protected Ports“ bekannt) stellt Layer-2-Isolierung zwischen
Geräten im selben VLAN bereit und unterstützt mehrere Uplinks.
Port-Sicherheit
Möglichkeit, MAC-Adressen für Ports zu sperren und die Anzahl abgefragter MAC-Adressen
zu begrenzen.
RADIUS/TACACS+
Unterstützt RADIUS- und TACACS-Authentifizierung. Switch fungiert als Client.
Storm Control
Broadcast, Multicast und Unicast (unbekannt)
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 8 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
RADIUS Accounting
Mit RADIUS Accounting-Funktionen können beim Start und Ende von Services Daten gesendet
werden, die den Umfang der in der Sitzung genutzten Ressourcen (wie Zeit, Pakete, Byte usw.)
angeben.
DoS-Schutz
Schutz vor DoS-Angriffen
ACL
Unterstützung von bis zu 512 Benutzern
Drop- oder Rate-Limit (Durchsatzratenbegrenzung) basierend auf MAC-basierten Quell- und
Zieladressen, VLAN-ID oder IP-Adresse, Protokoll, Port, Differentiated Services Code Point
(DSCP)/IP-Rangfolge, TCP/UDP-Quell- und Ziel-Ports,
802.1p-Priorität, Ethernet-Typ, Internet Control Message Protocol (ICMP)-Paketen, IGMP-Paketen,
TCP-Flag, Unterstützung von zeitbasierten ACLs.
Quality of Service
Prioritätsstufen
4 Hardware-Warteschleifen
Terminierung
Priority Queuing und Weighted Round Robin Queuing (WRR)
Warteschleifen-Zuweisung nach DSCP und 802.1p Class of Service (CoS)
Class of Service (CoS)
Portbasiert, 802.1p VLAN-prioritätsbasiert, basierend auf IPv4/v6 IP-Rangfolge/Type of Service
(ToS)/DSCP, Differentiated Services (DiffServ), Klassifizierung und Kennzeichnung von ACLs,
Trusted QoS.
Durchsatzratenlimitierung
Überwachung des Dateneingangs; Ausgangs-Shaping und Überwachung des Datendurchsatzes;
pro VLAN, pro Port sowie flowbasiert.
Überlastungsvermeidung
Ein TCP-Überlastungsvermeidungs-Algorithmus ist erforderlich, um eine globale TCPVerlustsynchronisierung zu minimieren bzw. zu verhindern.
Standards
Standards
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast-Ethernet, IEEE 802.3ab
1000BASE-T Gigabit-Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit-Ethernet, IEEE 802.3x
Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP und GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP,
IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,
RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826,
RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950,
RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533,
RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132,
RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330,
RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643,
RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665,
RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215,
RFC 3416
IPv6
IPv6
IPv6-Hostmodus
IPv6 over Ethernet Dual-Stack IPv6/IPv4
IPv6-Netznachbar- und Routererkennung (ND), IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
Maximum Transmission Unit (MTU)-Pfaderkennung
Duplicate Address Detection (DAD), ICMP Version 6
IPv6-over-IPv4-Netzwerk mit Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)Unterstützung
Zertifiziert für USGv6 und IPv6 Gold
IPv6-QoS
Priorisiert IPv6-Pakete auf Hardwarebasis
IPv6-ACL
Löscht oder setzt Begrenzungen für IPv6-Pakete auf Hardwarebasis
IPv6 First-Hop-Sicherheit
RA Guard
ND-Inspektion
DHCPv6 Guard
Tabelle mit Nachbarbindungen (Snooping- und statische Einträge)
Integritätsprüfung der Nachbarbindung
Multicast Listener Discovery
Stellt IPv6-Multicast-Datenpakete nur für erforderliche Empfänger bereit
(MLD)-Snooping v1/2
IPv6-Anwendungen
Web/SSL, Telnet-Server/SSH, Ping, Traceroute, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial File
Transfer Protocol (TFTP), SNMP, RADIUS, syslog, DNS-Client, Telnet-Client, DHCP-Client, DHCP
Autoconfig, IPv6 DHCP Relay, TACACS
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 9 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
Unterstützte IPv6-RFCs
RFC 4443 (ersetzt RFC 2463) – ICMP Version 6
RFC 4291 (ersetzt RFC 3513) – IPv6-Adressarchitektur
RFC 4291 – IPv6-Adressarchitektur
RFC 2460 – IPv6-Spezifikation
RFC 4861 (ersetzt RFC 2461) – Ermittlung von Netznachbarn für IPv6
RFC 4862 (ersetzt RFC 2462) – IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC 1981 – MTU-Pfaderkennung
RFC 4007 – IPv6-Adressarchitekturbereiche
RFC 3484 – Standardmechanismus zur Adressauswahl
RFC 5214 (ersetzt RFC 4214) – ISATAP-Tunneling, RFC 4293 – MIB IPv6: Textkonventionen und
die allgemeine Gruppe, RFC 3595 – Textkonventionen für die IPv6-Flowbezeichnung
Management
Webbasierte
Benutzeroberfläche
Integriertes Switch-Konfigurationsprogramm für eine einfache browserbasierte Gerätekonfiguration
(HTTP/HTTPS). Unterstützt Konfiguration, System-Dashboard sowie Systemmanagement und überwachung.
SNMP
SNMP-Versionen 1, 2c und 3 mit Unterstützung für Traps und User-Based Security Model (USM)
der SNMP-Version 3
Standard-MIBs
draft-ietf-bridge-8021x-MIB
rfc2012-MIB
draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB
rfc2011-MIB
draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB
draft-ietf-entmib-sensor-MIB
draft-ietf-syslog-device-MIB
lldp-MIB lldpextdot1-MIB
ianaaddrfamnumbers-MIB
lldpextdot3-MIB
ianaifty-MIB
lldpextmed-MIB p-bridge-MIB
ianaprot-MIB
q-bridge-MIB
inet-ADDRESS-MIB
rfc1389-MIB
ip-forward-MIB
rfc1493-MIB
ip-MIB
rfc1611-MIB
RFC1155-SMI
rfc1612-MIB
RFC1213-MIB
rfc1850-MIB
SNMPv2-MIB
rfc1907-MIB
SNMPv2-SMI
rfc2571-MIB
SNMPv2-TM
rfc2572-MIB
RMON-MIB.my
rfc2574-MIB
dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB
rfc2576-MIB
rfc1724-MIB
rfc2613-MIB
RFC-1212.my_for_MG-Soft
rfc2665-MIB
rfc1213-MIB
rfc2668-MIB
rfc1757-MIB
rfc2737-MIB
RFC-1215.my
rfc2925-MIB
SNMPv2-CONF.my
rfc3621-MIB
SNMPv2-TC.my
rfc4668-MIB
rfc2674-MIB
rfc4670-MIB
rfc2575-MIB
trunk-MIB
rfc2573-MIB
tunnel-MIB
rfc2233-MIB
udp-MIB
Standard-MIBs (Fortsetzung)
rfc2013-MIB
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 10 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
Private MIBs
CISCOSB-lldp-MIB
CISCOSB-ip-MIB
CISCOSB-brgmulticast-MIB
CISCOSB-iprouter-MIB
CISCOSB-bridgemibobjects-MIB
CISCOSB-ipv6-MIB
CISCOSB-bonjour-MIB
CISCOSB-mnginf-MIB
CISCOSB-dhcpcl-MIB
CISCOSB-lcli-MIB
CISCOSB-MIB
CISCOSB-localization-MIB
CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB
CISCOSB-mcmngr-MIB
CISCOSB-traceroute-MIB
CISCOSB-mng-MIB
CISCOSB-telnet-MIB
CISCOSB-physdescription-MIB
CISCOSB-stormctrl-MIB
CISCOSB-Poe-MIB
CISCOSB-ssh-MIB
CISCOSB-protectedport-MIB
CISCOSB-socket-MIB
CISCOSB-rmon-MIB
CISCOSB-sntp-MIB
CISCOSB-rs232-MIB
CISCOSB-smon-MIB
CISCOSB-SecuritySuite-MIB
CISCOSB-phy-MIB
CISCOSB-snmp-MIB
CISCOSB-multisessionterminal-MIB
CISCOSB-specialbpdu-MIB
CISCOSB-mri-MIB
CISCOSB-banner-MIB
CISCOSB-jumboframes-MIB
CISCOSB-syslog-MIB
CISCOSB-gvrp-MIB
CISCOSB-TcpSession-MIB
CISCOSB-endofmib-MIB
CISCOSB-traps-MIB
CISCOSB-dot1x-MIB
CISCOSB-trunk-MIB
CISCOSB-deviceparams-MIB
CISCOSB-tuning-MIB
CISCOSB-cli-MIB
CISCOSB-tunnel-MIB
CISCOSB-cdb-MIB
CISCOSB-udp-MIB
CISCOSB-brgmacswitch-MIB
CISCOSB-vlan-MIB
CISCOSB-3sw2swtables-MIB
CISCOSB-ipstdacl-MIB
CISCOSB-smartPorts-MIB
CISCO-SMI-MIB
CISCOSB-tbi-MIB
CISCOSB-DebugCapabilities-MIB
CISCOSB-macbaseprio-MIB
CISCOSB-CDP-MIB
CISCOSB-policy-MIB
CISCOSB-vlanVoice-MIB
CISCOSB-env_mib
CISCOSB-EVENTS-MIB
CISCOSB-sensor-MIB
CISCOSB-sysmng-MIB
CISCOSB-aaa-MIB
CISCOSB-sct-MIB
CISCOSB-application-MIB
CISCO-TC-MIB
CISCOSB-bridgesecurity-MIB
CISCO-VTP-MIB
CISCOSB-copy-MIB
CISCO-CDP-MIB
CISCOSB-CpuCounters-MIB
CISCOSB-eee-MIB
CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB
CISCOSB-ssl-MIB
CISCOSB-dhcp-MIB
CISCOSB-qosclimib-MIB
CISCOSB-dlf-MIB
CISCOSB-digitalkeymanage-MIB
CISCOSB-dnscl-MIB
CISCOSB-tbp-MIB
CISCOSB-embweb-MIB
CISCOSMB-MIB
CISCOSB-fft-MIB
CISCOSB-secsd-MIB
CISCOSB-file-MIB
CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB
CISCOSB-greeneth-MIB
CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB
CISCOSB-interfaces-MIB
CISCOSB-rfc2925-MIB
Private MIBs (Fortsetzung)
CISCOSB-interfaces_recovery-MIB
Remote Monitoring (RMON)
Verbesserte Verwaltung, Überwachung und Analyse des Datenverkehrs durch integrierte Remote
Monitoring-Software (RMON-Software), die 4 RMON-Gruppen (Verlauf, Statistiken, Warnungen
und Ereignisse) unterstützt
Dual-Stack IPv4 und IPv6
Nutzung beider Protokolle für einfachere Migrationen
Firmware-Upgrade
● Webbrowser-Upgrade (HTTP/HTTPS) sowie TFTP- und Upgrade über SCP, ausgeführt über SSH
● Upgrade kann auch über den Konsolenport initiiert werden
● Dual-Images für ausfallsichere Firmware-Upgrades
Port-Spiegelung
Der Datenverkehr eines Ports kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMONÜberprüfung zu Analysezwecken auf einen anderen Port gespiegelt werden. Bis zu 8 Quell-Ports
können auf einen Zielport gespiegelt werden. Single Session wird unterstützt.
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 11 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
VLAN-Spiegelung
Der Datenverkehr eines VLAN kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMONÜberprüfung zu Analysezwecken auf einen Port gespiegelt werden. Bis zu 8 Quell-VLANs können
auf einen Zielport gespiegelt werden. Single Session wird unterstützt.
DHCP (Optionen 12, 66, 67, 82,
129 und 150)
DHCP-Optionen ermöglichen eine strengere Kontrolle beim Beziehen von IP-Adressen, AutoKonfigurationsdaten (inkl. Download der Konfigurationsdatei), DHCP-Relay und Hostname von
einem zentralen Punkt (DHCP-Server) aus.
Secure Copy (SCP)
Sichere Datenübertragungen zwischen Switches
Automatische Konfiguration mit
Download von Secure Copy
(SCP)-Datei
Ermöglicht sichere Massenbereitstellung mit Schutz vertraulicher Daten
Als Text editierbare
Konfigurationsdateien
Konfigurationsdateien können mit einem Texteditor bearbeitet und auf andere Switches
heruntergeladen werden. Somit wird die Massenbereitstellung deutlich vereinfacht.
Smartports
Vereinfachte Konfiguration von QoS- und Sicherheitsfunktionen
Auto Smartports
Die Auto Smartports-Funktion wendet die von den Smartport-Rollen bereitgestellten Informationen
entsprechend der über CDP oder LLDP-MED gefundenen Geräte automatisch auf den Port an.
Dies ermöglicht Bereitstellungen ohne Benutzereingriffe.
Textview Kommandozeile
Skriptfähige Kommandozeile. Es wird sowohl eine vollständige als auch eine menübasierte
Kommandozeile unterstützt. Für die Kommandozeile werden die Benutzerberechtigungsstufen 1, 7
und 15 unterstützt.
Cloud-Services
Unterstützung von Cisco Small Business FindIT Network Discovery Utility und Cisco OnPlus
Lokalisierung
Lokalisierung von Benutzeroberflächen und Dokumentation in mehrere Sprachen
Sonstige ManagementFunktionen
Traceroute, Einzel-IP-Management, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, Portspiegelung, TFTP-Upgrade,
DHCP-Client, BOOTP, SNTP, Xmodem-Upgrade, Kabeldiagnose, Ping, syslog, Telnet-Client (SSHUnterstützung)
Port-Betrieb auf Zeitbasis
Aufbau und Unterbrechung der Verbindung nach einem benutzerdefinierten Zeitplan (wenn der Port
vom Administrator aktiviert wurde)
Login-Banner
Mehrere konfigurierbare Banner für das Web und die Kommandozeile
Energieeffizienz
EEE-kompatibel (802.3az)
Unterstützt 802.3az auf allen Kupferports (SG300-Modelle)
Energieerkennung
Schaltet bei unterbrochener Verbindung automatisch den Gigabit-Ethernet- und 10/100 RJ-45-Port ab
Der aktive Modus wird ohne Paketverluste wiederhergestellt, sobald der Switch erkennt, dass die
Verbindungsunterbrechung beendet ist
Ermittlung der Kabellänge
Passt die Signalstärke an die Kabellänge für Gigabit-Ethernet-Modelle an. Reduziert den
Stromverbrauch für Kabel mit einer Länge von weniger als 10 m.
Deaktivieren der Port-LEDs
LEDs können manuell abgeschaltet werden, um Energie zu sparen
Allgemein
Jumbo-Frames
Frame-Größen bis zu 9.000 (9216) Byte werden an 10/100- und Gigabit-Schnittstellen unterstützt
MAC-Adresstabelle
Bis zu 16.000 (16384) MAC-Adressen
Erkennung
Bonjour
Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Bonjour-Protokolls an.
802.1ab (Link Layer Discovery
Protocol, LLDP) mit LLDP-MEDErweiterungen
LLDP ermöglicht es dem Switch, sich selbst zu identifizieren und zu konfigurieren, und stellt
Möglichkeiten für Nachbargeräte bereit, die Daten in einer MIB speichern. LLDP-MED ist eine
LLDP-Erweiterung, die die für IP-Telefone benötigten Anschlüsse hinzufügt.
Cisco Discovery Protocol (CDP)
Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Cisco Discovery Protocol an. Darüber hinaus erkennt er
das angeschlossene Gerät und die Merkmale über CDP.
Power over Ethernet (PoE)
Bereitstellung von 802.3af PoE
und 802.3at PoE+ über jeden
der im Leistungsbudget
aufgeführten RJ-45-Ports
Switches unterstützen 802.3at PoE+, 802.3af und Cisco Pre-Standard (Legacy) PoE. Maximal
30,0 W pro 10/100- oder Gigabit-Ethernet-Port für Geräte mit PoE+-Unterstützung und 15,4 W für
Geräte mit PoE-Unterstützung, bis das PoE-Budget für den Switch erschöpft ist. Verfügbare
Gesamtleistung für PoE pro Switch:
Modellname
Verfügbare Gesamtleistung
für PoE
Anzahl der Ports mit PoEUnterstützung
SF302-08P
62 W
8
SF302-08PP
62 W (PoE+ unterstützt)
8
SF302-08MP
124 W
8
SF302-08MPP
124W (PoE+ unterstützt)
8
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 12 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
SF300-24P
180 W
24
SF300-24PP
180W (PoE+ unterstützt)
24
SF300-24MP
375W (PoE+ unterstützt)
24
SF300-48P
375 W
48
SF300-48PP
375W (PoE+ unterstützt)
48
SG300-10P
62 W
8
SG300-10PP
62 W (PoE+ unterstützt)
8
SG300-10MP
124 W
8
SG300-10MPP
124W (PoE+ unterstützt)
8
SG300-28P
180 W
24
SG300-28PP
180W (PoE+ unterstützt)
24
SG300-28MP
375W (PoE+ unterstützt)
24
SG300-52P
375W (PoE+ unterstützt)
48
SG300-52MP
740W (PoE+ unterstützt)
48
Stromverbrauch (Maximalwert)
Modellname
SystemstromverEnergiesparmodus brauch
Stromverbrauch:
Fall (mit PoE)
Wärmeabgabe
maximal
(BTU/h)
SF300-08
Energieerkennung
K/A
24,57
K/A
29,34
110 V = 10,3 W
110 V = 81,3 W
280,13
220 V = 11,5 W
220 V = 82,1 W
110 V = 9,12 W
110 V = 80,68 W
220 V = 9,31 W
220 V = 79,62 W
110 V = 9,5 W
110 V = 150,1 W
220 V = 10,3 W
220 V = 149,9 W
110 V = 9,66 W
110 V = 143,89 W
220 V = 9,83 W
220 V = 142,97 W
110 V = 16,4 W
K/A
58,35
110 V = 25,8 W
110 V = 223 W
760,88
220 V = 27,3 W
220 V = 217,9 W
110 V = 26,7 W
110 V = 218,57 W
220 V = 27,9 W
220 V = 213,35 W
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 37,7 W
110 V = 441 W
220 V = 38,0 W
220 V = 431 W
Energieerkennung
110 V = 24 W
K/A
84,62
110 V = 46,4 W
110 V = 465 W
1531,99
220 V = 46,3 W
220 V = 449 W
110 V = 47,7 W
110 V = 421,36 W
220 V = 48,2 W
220 V = 412,43 W
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 10,33 W
K/A
35,25
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 18,10 W
K/A
61,76
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 13,13 W
110 V = 81,44 W
277,87
220 V = 13,48 W
220 V = 81,16 W
110 V = 6,1 W
220 V = 7,2 W
SF302-08
Energieerkennung
110 V = 8,0 W
220 V = 8,6 W
SF302-08P
SF302-08PP
SF302-08MP
SF302-08MPP
SF300-24
Energieerkennung
Energieerkennung
Energieerkennung
Energieerkennung
Energieerkennung
271,67
512,14
487,83
220 V = 17,1 W
SF300-24P
SF300-24PP
SF300-24MP
SF300-48
Energieerkennung
Energieerkennung
727,98
1504,69
220 V = 24,8 W
SF300-48P
SF300-48PP
SG300-10
SG300-10SFP
SG300-10P
Energieerkennung
Energieerkennung
1407,23
220 V = 10,27 W
220 V = 17,71 W
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 13 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
SG300-10PP
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 13,37 W
110 V = 83,47 W
220 V = 12,99 W
220 V = 81,58 W
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 12,21 W
110 V = 154,36 W
220 V = 12,25 W
220 V = 152,42 W
SG300-10MPP Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 13,41 W
110 V = 145,7 W
220 V = 13,72 W
220 V = 144,5 W
SG300-20
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 16,05 W
K/A
55,48
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 19,8 W
K/A
70,29
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 29,7 W
110 V = 214,4 W
731,53
220 V = 30,7 W
220 V = 210 W
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 31,9 W
110 V = 222 W
220 V = 33,0 W
220 V = 217 W
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 42,4 W
110 V = 445 W
220 V = 43,1 W
220 V = 436 W
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 45,9 W
K/A
156,61
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 61,25 W
110 V = 473,62 W
1617,29
220 V = 61,46 W
220 V = 461,88 W
Energieerkennung,
kurze Reichweite
110 V = 64,24 W/
110 V = 873,05 W
220 V = 68,80 W
220 V = 843,57 W
SG300-10MP
SG300-28
SG300-28P
SG300-28PP
SG300-28MP
SG300-52
SG300-52P
SG300-52MP
278,36
526,68
493,05
220 V = 16,26 W
220 V = 20,6 W
740,43
1487,63
220 V = 45,3 W
Ports
2978,85
Modellname
Systemports gesamt
RJ-45-Ports
Combo-Ports
(RJ-45 + SFP)
SF300-08
8 Fast Ethernet
8 Fast Ethernet
K/A
SF302-08
8 Fast Ethernet + 2 Gigabit
Ethernet
8 Fast Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SF302-08P
8 Fast Ethernet + 2 Gigabit
Ethernet
8 Fast Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SF302-08PP
8 Fast Ethernet + 2 Gigabit
Ethernet
8 Fast Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SF302-08MP
8 Fast Ethernet + 2 Gigabit
Ethernet
8 Fast Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SF302-08MPP
8 Fast Ethernet + 2 Gigabit
Ethernet
8 Fast Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SF300-24
24 Fast Ethernet + 4 Gigabit
Ethernet
24 Fast Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
24 Fast Ethernet + 4 Gigabit
Ethernet
24 Fast Ethernet
24 Fast Ethernet + 4 Gigabit
Ethernet
24 Fast Ethernet
24 Fast Ethernet + 4 Gigabit
Ethernet
24 Fast Ethernet +
48 Fast Ethernet + 4 Gigabit
Ethernet
48 Fast Ethernet
48 Fast Ethernet + 4 Gigabit
Ethernet
48 Fast Ethernet
48 Fast Ethernet + 4 Gigabit
Ethernet
48 Fast Ethernet
SG300-10
10 Gigabit Ethernet
8 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-10SFP
10 Gigabit Ethernet
8 SFP
2 Gigabit-EthernetCombo
SF300-24P
SF300-24PP
SF300-24MP
SF300-48
SF300-48P
SF300-48PP
2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
2 Gigabit-EthernetCombo
2 Gigabit-EthernetCombo
2 Gigabit-EthernetCombo
2 Gigabit-EthernetCombo
2 Gigabit-EthernetCombo
2 Gigabit-EthernetCombo
Seite 14 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
SG300-10P
10 Gigabit Ethernet
8 Gigabit-Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-10PP
10 Gigabit Ethernet
8 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-10MP
10 Gigabit Ethernet
8 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-10MPP 10 Gigabit Ethernet
8 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-20
20 Gigabit Ethernet
18 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-28
28 Gigabit Ethernet
26 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-28P
28 Gigabit Ethernet
26 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-28PP
28 Gigabit Ethernet
26 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-28MP
28 Gigabit Ethernet
26 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-52
52 Gigabit Ethernet
50 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-52P
52 Gigabit Ethernet
50 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
SG300-52MP
52 Gigabit Ethernet
50 Gigabit Ethernet
2 Gigabit-EthernetCombo
Tasten
Reset-Taste
Kabeltyp
UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair) der Kategorie 5 oder höher für 10BASE-T/100BASE-TX;
UTP-Kabel
der Kategorie 5 Ethernet oder höher für 1000BASE-T
LEDs
System, Link/Act, PoE, Geschwindigkeit, LED-Stromsparoption
Flash
16 MB
CPU-Speicher
128 MB
Paketpuffer
Alle Zahlen wurden über alle Ports ermittelt, da die Zwischenspeicher dynamisch gemeinsam
verwendet werden:
Modellname
Paketpuffer
SF300-08
8 MB
SF302-08
8 MB
SF302-08P
8 MB
SF302-08PP
8 MB
SF302-08MP
8 MB
SF302-08MPP
8 MB
SF300-24
8 MB
SF300-24P
8 MB
SF300-24PP
8 MB
SF300-24MP
8 MB
SF300-48
8 MB x 2
SF300-48P
8 MB x 2
SF300-48PP
8 MB x 2
SG300-10
8 MB
SG300-10SFP
8 MB
SG300-10P
8 MB
SG300-10PP
8 MB
SG300-10MP
8 MB
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 15 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
SG300-10MPP
8 MB
SG300-20
8 MB
SG300-28
8 MB
SG300-28P
8 MB
SG300-28PP
8 MB
SG300-28MP
8 MB
SG300-52
8 MB x 2
SG300-52P
8 MB x 2
SG300-52MP
8 MB x 2
Unterstützte SFP-Module
SKU
Medium
Geschwindigkeit
Maximale
Entfernung
MFEFX1
Multimode-Glasfaser
100 Mbit/s
2 km
MFELX1
Singlemode-Glasfaser
100 Mbit/s
10 km
MFEBX1
Singlemode-Glasfaser
100 Mbit/s
20 km
MGBBX1
Singlemode-Glasfaser
1000 Mbit/s
40 km
MGBSX1
Multimode-Glasfaser
1000 Mbit/s
300 m
MGBLH1
Singlemode-Glasfaser
1000 Mbit/s
40 km
MGBLX1
Singlemode-Glasfaser
1000 Mbit/s
10 km
MGBT1
UTP, Kat. 5
1000 Mbit/s
100 m
Umgebungsbedingungen
Abmessungen (B x H x T)
SF300-08, SF302-08, SF302-08P, SF302-08PP, SF302-08MP, SF302-08MPP, SG300-10SFP,
SG300-10, SG300-10P, SG300-10PP, SG300-10MP, SG300-10MPP
279,4 x 44,45 x 170 mm
SG300-20
440 x 44,45 x 202,5 mm
SF300-24, SF300-24P, SF300-24PP, SF300-48, SG300-28, SG300-28P, SG300-28PP, SG300-52
440 x 44,45 x 257 mm
SF300-24MP, SG300-28MP, SF300-48P, SF300-48PP, SG300-52P, SG300-52MP
440 x 44,45 x 350 mm
Gewicht
SF300-08:1,16 kg
SG300-10: 1,16 kg
SF302-08: 1,18 kg
SG300-10SFP: 2,125 kg
SF302-08P: 1,21 kg
SG300-10P: 1,24 kg
SF302-08PP: 1,18 kg
SG300-10PP: 1,24 kg
SF302-08MP: 1,21 kg
SG300-10MP: 1,24 kg
SF302-08MPP: 1,18 kg
SG300-10MPP: 1,24 kg
SF300-24: 3,09 kg
SG300-20: 2,17 kg
SF300-24P: 3,73 kg
SG300-28: 3,28 kg
SF300-24PP: 3,74 kg
SG300-28P: 4,11 kg
SF300-24MP: 5,08 kg
SG300-28PP: 3,95 kg
SF300-48: 3,39 kg
SG300-28MP: 5,26 kg
SF300-48P: 5,87 kg
SG300-52: 3,91 kg
SF300-48PP: 5,44 kg
SG300-52P: 5,3 kg
SG300-52MP: 5,32 kg
Stromversorgung
100-240 V 47-63 Hz, intern, universal – SF300-24, SF300-24P, SF300-24PP, SG300-20,
SG300-28, SG300-28P, SG300-28PP, SG300-52
100-240 V 50-60 Hz, intern, universal – SF300-24MP, SF300-48PP, SG300-28MP, SG300-52P,
SG300-52MP
100-240 V 50-60 Hz, 0,5 A, extern – SF300-08, SF302-08, SG300-10, SG300-10SFP
100-240 V 50-60 Hz, 2 A, extern – SF302-08P, SF300-08PP, SG300-10P, SG300-10PP
100-240 V 50-60 Hz, 2,5 A, extern – SF302-08MP, SF302-08MPP, SG300-10MP, SG300-10MPP
Zertifizierung
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-Zeichen, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 16 von 20
Datenblatt
Funktion
Beschreibung
Betriebstemperatur
SF300-08, SF302-08, SF302-08P, SF302-08MP, SF300-24, SF300-24P, SF300-48, SF300-48P,
SG300-10, SG300-10P, SG300-10MP, SG300-20, SG300-28, SG300-28P, SG300-52
0 bis 40°C
SF302-08MPP, SF302-08PP, SF300-24PP, SG300-52P, SG300-52MP, SG300-10SFP, SG30010MPP, SG300-10PP, SG300-28PP
0 bis 45 °C
SF300-24MP, SF300-48PP, SG300-28MP
0 bis 50°C
Lagertemperatur
-20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Akustisches Rauschen und
mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF)
Modellname
Lüfter (Anzahl)
Akustisches
Rauschen
MTBF bei 40 °C
(Std.)
SF300-08
Lüfterlos
K/A
71.006
SF302-08
Lüfterlos
K/A
69.825
SF302-08P
Lüfterlos
K/A
65.527
SF302-08PP
Lüfterlos
K/A
899.905
SF302-08MP
Lüfterlos
K/A
63.569
SF302-08MPP
Lüfterlos
K/A
899.905
SF300-24
Lüfterlos
K/A
282.775,3
SF300-24P
2 Lüfter
41,0 dB
241.995,9
SF300-24PP
2 Lüfter
40,4 dB
171.504 (bei 50 °C)
SF300-24MP
4 Lüfter
41,6 dB bei 30°C
53,9 dB bei 50°C
135.669,9
(bei 50 °C)
SF300-48
Lüfterlos
K/A
199.664,2
SF300-48P
3 Lüfter mit
Geschwindigkeitssteuerung
43,1 dB bei 30°C
182.540,0
4 Lüfter mit
Geschwindigkeitssteuerung
43,5 dB bei 30°C
SG300-10
Lüfterlos
K/A
74.294
SG300-10SFP
Lüfterlos
K/A
132.151 (bei 45°C)
SG300-10P
Lüfterlos
K/A
67.009
SG300-10PP
Lüfterlos
K/A
945.042
SG300-10MP
Lüfterlos
K/A
67.008
SG300-10MPP
Lüfterlos
K/A
945.042
SG300-20
Lüfterlos
K/A
144.237
SG300-28
Lüfterlos
K/A
179.141,0
SG300-28P
2 Lüfter
40,6 dB
187.334,9
SG300-28PP
2 Lüfter
40,4 dB
310.755 (bei 45°C)
SG300-28MP
4 Lüfter
41,7 dB bei 30°C
54 dB bei 50°C
138.676,92
(bei 50°C)
SF300-48PP
54,3 dB bei 40°C
113.692 (bei 50°C)
54,1 dB bei 40°C
SG300-52
2 Lüfter
40,1 dB
206.005,6
SG300-52P
4 Lüfter
46,9 dB
100.262 (bei 45°C)
SG300-52MP
4 Lüfter
47,4 dB
80.562 (bei 50°C)
117.130 (bei 45°C)
93.132 (bei 50°C)
Garantie
Eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit Hardware-Ersatz am folgenden Geschäftstag (sofern
verfügbar)
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 17 von 20
Datenblatt
Lieferumfang
● Cisco Ethernet Switch der Serie 300
● Netzkabel (Netzadapter für Desktop-SKUs)
● Montagekit in allen SKUs enthalten, auch bei Desktopmodellen
● Serielles Kabel
● CD-ROM mit Benutzerhandbuch (PDF)
● Kurzreferenz
Mindestanforderungen
● Webbrowser: Mozilla Firefox (Version 8 oder höher), Microsoft Internet Explorer (Version 7 oder höher), Safari, Chrome
● Ethernet-Netzwerkkabel der Kategorie 5
● TCP/IP, Netzwerkadapter und netzwerkfähige Betriebssysteme (z. B. Microsoft Windows, Linux oder Mac OS X) auf jedem
Computer des Netzwerks
Bestellinformationen
Tabelle 2 enthält die Bestellinformationen für die Cisco Switches der Serie 300.
Tabelle 2.
Bestellinformationen für die Cisco Switches der Serie 300
Modellname
Bestellnummer Produkt-ID
Beschreibung
Fast Ethernet
SF300-08
SRW208-K9
● 8 10/100-Ports
SF302-08
SRW208G-K9
● 8 10/100-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF302-08P
SRW208P-K9
● 8 10/100-PoE-Ports mit 62 W Leistungsbudget
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF302-08PP
SF302-08PP-K9
● 8 10/100-PoE+-Ports mit 62 W Leistungsbudget
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF302-08MP
SRW208MP-K9
● 8 10/100-Ports mit max. PoE und 124 W Leistungsbudget
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF302-08MPP
SF302-08MPP-K9
● 8 10/100-Ports mit max. PoE+ und 124 W Leistungsbudget
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF300-24
SRW224G4-K9
● 24 10/100-Ports
● 2 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF300-24P
SRW224G4P-K9
● 24 10/100-PoE-Ports mit 180 W Leistungsbudget
● 2 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF300-24PP
SF300-24PP-K9
● 24 10/100-PoE+-Ports mit 180 W Leistungsbudget
● 2 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF300-24MP
SF300-24MP-K9
● 24 10/100-PoE+-Ports mit 375 W Leistungsbudget
● 2 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
4SF 300-48
SRW248G4-K9
● 48 10/100-Ports
● 2 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF300-48P
SRW248G4P-K9
● 48 10/100-PoE-Ports mit 375 W Leistungsbudget
● 2 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SF300-48PP
SF300-48PP-K9
● 48 10/100-PoE+-Ports mit 375 W Leistungsbudget
● 2 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 18 von 20
Datenblatt
Modellname
Bestellnummer Produkt-ID
Beschreibung
Gigabit Ethernet
SG300-10
SRW2008-K9
● 8 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-10SFP
SG300-10SFP-K9
● 8 10/100/1000-Ports (SFP)
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-10P
SRW2008P-K9
● 8 10/100/1000-PoE-Ports mit 62 W Leistungsbudget
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-10PP
SG300-10PP-K9
● 8 10/100/1000-PoE+-Ports mit 62 W Leistungsbudget
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-10MP
SRW2008MP-K9
● 8 10/100/1000-Ports mit max. PoE und 124 W Leistungsbudget
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-10MPP
SG300-10MPP-K9
● 8 10/100/1000-Ports mit max. PoE+ und 124 W Leistungsbudget
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-20
SRW2016-K9
● 18 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-28
SRW2024-K9
● 26 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-28P
SRW2024P-K9
● 26 10/100/1000-Ports (24 PoE-Ports mit 180 W Leistungsbudget)
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-28PP
SG300-28PP-K9
● 26 10/100/1000-Ports (24 PoE+-Ports mit 180 W Leistungsbudget)
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-28MP
SG300-28MP-K9
● 26 10/100/1000-Ports (24 PoE+-Ports mit 375 W Leistungsbudget)
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-52
SRW2048-K9
● 50 10/100/1000-Ports
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-52P
SG300-52P-K9
● 50 10/100/1000-Ports (48 PoE+-Ports mit 375 W Leistungsbudget)
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
SG300-52MP
SG300-52MP-K9
● 50 10/100/1000-Ports (48 PoE+-Ports mit 740 W Leistungsbudget)
● 2 Mini-GBIC-Combo-Ports
* Jeder Mini-GBIC-Combo-Port verfügt jeweils über einen 10/100/1000-Ethernet-Port und einen Mini-GBIC/SFP-Gigabit-EthernetSteckplatz, wobei jeweils ein Port aktiv ist.
Tabelle 3.
Bestellinformationen für MFE- und MGE-Transceiver
MFE-Transceiver
MFEBX1
100BASE-BX-20U SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 20 km
MFELX1
100BASE-LX SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 2 km
MFEFX1
100BASE-FX SFP-Transceiver, für Multimode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 10 km
MGE-Transceiver
MGBBX1
1000BASE-BX-20U SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 40 km
MGBLH1
1000BASE-LH SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 40 km
MGBLX1
1000BASE-LX SFP-Transceiver, für Singlemode-Glasfaser, 1310 nm Wellenlänge, bis zu 10 km
MGBSX1
1000BASE-SX SFP-Transceiver, für Multimode-Glasfaser, 850 nm Wellenlänge, bis zu 550 m
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
Seite 19 von 20
Datenblatt
Ein leistungsfähiges und gleichzeitig erschwingliches Fundament für Ihr Netzwerk
Business-Anwendungen und geschäftliche Informationen sowie das Netzwerk, das diese bereitstellt,
spielen heute eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Produktivität und Effizienz Ihrer
Mitarbeiter. Daher ist ein technologisches Fundament erforderlich, das Ihre aktuellen und zukünftigen
Geschäftsanforderungen erfüllt und die richtigen Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bieten kann.
Die Cisco Managed Switches der Serie 300 bieten die Zuverlässigkeit, Leistung, Sicherheit und alle
Funktionsmerkmale, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Cisco Serie 300 finden Sie unter www.cisco.com/go/300switches.
Gedruckt in den USA
© 2011-2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält öffentliche Informationen von Cisco.
C78-610061-06
10/13
Seite 20 von 20
Data Sheet
Cisco MFE and MGE SFP Transceivers
Cisco Small Business Network Accessories
Easily Connect Switches with Fiber Optic Networking Modules
Highlights
●
Adds fiber-optic connectivity to Cisco Small Business and Cisco Small Business Pro Series switches
●
High-performance link for connecting networks within a building or small campus area
●
Easy removal with an integrated spring latch
●
Hot swappable to maintain network availability
Product Overview
®
Cisco MFE and MGE Small Form-Factor Pluggable (SFP) or mini Gigabit Interface Converter (mini-GBIC)
transceivers (Table 1) are easy-to-install modules that provide a simple way to add fiber connectivity or to add an
extra Gigabit Ethernet port to your Cisco Small Business or Cisco Small Business Pro Series switches. The
transceivers are available for single-mode or multimode fiber-optic cabling and can support distances from 100
meters up to 40 kilometers.
The Cisco MFE and MGE transceivers provide fast and reliable connectivity between switches that are located on
different floors, in separate buildings, or on a small campus network needing connectivity between sites. These
transceivers can support both Fast and Gigabit Ethernet applications.
Table 1.
MFE and MGE SFP Transceiver Modules
Description
MFE Transceivers
MFEBX1
100BASE-BX-20U SFP transceiver for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 km
MFEFX1
100BASE-FX SFP transceiver, for multimode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 2 km
MFELX1
100BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km
MGE Transceivers
MGBBX1
1000BASE-BX-20U SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 km
MGBLH1
1000BASE-LH SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 40 km
MGBLX1
1000BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km
MGBSX1
1000BASE-SX SFP transceiver, for multimode fiber, 850 nm wavelength, support up to 550 m
MGBT1
1000BASE-T SFP transceiver for category 5 copper wire, support up to 100 m
Features
●
Built-in spring latch for easy module removal
●
Hot swappable
●
Low insertion-loss duplex LC receptacle
●
Low electromagnetic interference (FCC Part 15, Class B) for clear communications
●
Meets FDA and International Electrotechnical Commission (IEC) eye safety standards
© 2009-2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.
Page 1 of 1
Data Sheet
Cisco Limited Warranty
The Cisco Small Business transceivers come with a 5-year limited hardware warranty with return to factory
replacement. In addition, Cisco offers software updates for bug fixes at no charge for the life of the warranty and one
year of telephone technical assistance from the Small Business Support Center. For more information visit,
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/5year_SmallBusiness.html.
Specifications
Table 2 contains the specifications, package contents, and minimum requirements for the Cisco MFE and MGE SFP
Transceivers.
Table 2.
Specifications for the Cisco MFE and MGE SFP Transceivers
Specifications
Media
MFEBX1: Single-mode fiber (SMF)
MFELX1: Single-mode fiber (SMF)
MFEFX1: Multimode fiber (MMF)
MGBBX1: Single-mode fiber (SMF)
MGBLH1: Single-mode fiber (SMF)
MGBLX1: Single-mode fiber (SMF)
MGBSX1: Multimode fiber (MMF)
MGBT1: Category 5e UTP
Application
MFEBX1: 100BASE-BX-20U
MFELX1: 100BASE-LX
MFEFX1: 100BASE-FX
MGBBX1: 1000BASE-BX-20U
MGBLH1: 1000BASE-LH
MGBLX1: 1000BASE-LX
MGBSX1: 1000BASE-SX
MGBT1: 1000BASE-T
Connector type
MFEBX1: Single LC
MFELX1: Duplex LC
MFEFX1: Duplex LC
MGBBX1: Single LC
MGBLH1: Duplex LC
MGBLX1: Duplex LC
MGBSX1: Duplex LC
MGBT1: RJ-45
Wavelength typical (Tx)
MFEBX1: 1310 nm
MFELX1: 1310 nm
MFEFX1: 1310 nm
MGBBX1: 1310 nm
MGBLH1: 1310 nm
MGBLX1: 1310 nm
MGBSX1: 850 nm
MGBT1: N/A
Wavelength range (Rx)
MFEBX1: 1550 nm
MFELX1: 1310 nm
MFEFX1: 1310 nm
MGBBX1: 1490 nm
MGBLH1: 1310 nm
MGBLX1: 1310 nm
MGBSX1: 850 nm
MGBT1: N/A
© 2009-2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.
Page 2 of 4
Data Sheet
Performance
Maximum distance
MFEBX1: up to 20 km
MFELX1: up to 10 km
MFEFX1: up to 2 km
MGBBX1: up to 20 km
MGBLH1: up to 40 km
MGBLX1: up to 10 km
MGBSX1: up to 550 m
MGBT1: up to 100 m
Average output power
MFEBX1: -20 dBm to -14 dBm
MFELX1: -20 dBm to -14 dBm
MFEFX1: -15 dBm to -8dBm
MGBBX1: -8 dBm to -3 dBm
MGBLH1: -4 dBm to 0 dBm
MGBLX1: -9.5 dBm to -3 dBm
MGBSX1: -9.5 dBm to -4 dBm
MGBT1: N/A
Receiver sensitivity
MFEBX1: -32 dBm (max)
MFELX1: -30 dBm (max)
MFEFX1: -34 dBm (max)
MGBBX1: -23 dBm (typ)
MGBLH1: -25 dBm (typ)
MGBLX1: -20 dBm (typ)
MGBSX1: -20 dBm (typ)
MGBT1: N/A
Receiver overload
MFEBX1:-8 dBm (min)
MFELX1:-10 dBm (min)
MFEFX1: -5 dBm (min)
MGBBX1: -3 dBm
MGBLH1: -3 dBm
MGBLX1: -3 dBm
MGBSX1: -0 dBm
MGBT1: N/A
Environmental
Dimensions
MFEBX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.)
WxHxD
MFELX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.)
MFEFX1: 13 x 9 x 56 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.)
MGBBX1: 13.4 x 8.5 x 55.7 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.)
MGBLH1: 13.4 x 8.5 x 56.5 mm (0.53 x 0.33 x 2.22 in.)
MGBLX1: 13.4 x 8.5 x 55.7 mm (0.53 x 0.33 x 2.19 in.)
MGBSX1: 13.4 x 8.5 x 56.5 mm (0.53 x 0.33 x 2.22 in.)
MGBT1: 13.4 x 8.5 x 66 mm (0.53 x 0.33 x 2.60 in.)
Unit weight
0.018 kg (0.63 oz. )
Power
1W (max)
Operating temperature
32º to 158ºF (0º to 70ºC)
Storage temperature
-40º to 185ºF (-40º to 85ºC)
Operating humidity
10% to 85% noncondensing
Storage humidity
5% to 90% noncondensing
Standards
Compliance
FCC Part 15 Class B
EN55022 Class B (CISPR 22B)
VCCI Class B
Safety
FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11
EN60950, EN (IEC) 60825-1,2
© 2009-2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.
Page 3 of 4
Data Sheet
Package Contents
● Cisco SFP transceiver
● Quick installation guide
Minimum Requirements
● Switch with SFP port. Consult the module’s Quick Start Guide for interoperability guidelines.
Ordering Information
Table 3 provides ordering information for the Cisco MFE and MGE Transceivers
Table 3.
Ordering
MFE and MGE Transceivers
Product Number
Description
MFEBX1
100BASE-BX-20U SFP transceiver
MFEFX1
100BASE-FX SFP transceiver
MFELX1
100BASE-LX SFP transceiver
MGBBX1
1000BASE-BX-20U SFP transceiver
MGBLH1
1000BASE-LH SFP transceiver
MGBLX1
1000BASE-LX SFP transceiver
MGBSX1
1000BASE-SX SFP transceiver
MGBT1
1000BASE-T SFP transceiver
Printed in USA
© 2009-2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.
C78-552203-01
06/10
Page 4 of 4
Telewizja przemysłowa
Specyfikacja techniczna
GCI-K1586V
IP kamera kopułkowa
wandaloodporna
2 Mpx Full HD, VF, 3~9mm Mzoom,
ICR, WDR, IR 23 LED
Cechy
•
2 Mpx Full HD (1920 x 1080)
•
Kompresja video H.264, MJPEG
•
Obiektyw moto zoom (powiększenie i ostrość), DC Iris
Funkcje
Przetwornik obrazu
Całkowita ilość pikseli
Kolor / cz-b
Czułość (kolor)
Czułość (cz-b)
Ogniskowa obiektywu
BLC
WDR
Cyfrowa Redukcja
Szumów (DNR)
Wykrywanie ruchu
Alarm sabotażowy
(zasłonięcie obrazu,
zmiana ostrości,
zmiana kierunku)
Strefy prywatności
Balans bieli
Zoom cyfrowy
Szybkość migawki
Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe
Przeglądarka
internetowa
Liczba użytkowników
Kompresja video
•
Funkcja Dzień/Noc ze zdejmowanym filtrem IR (ICR)
•
0 Lux: wbudowane diody LED promiennika IR
•
Możliwość trójosiowego ustawienia kamery (3-axis)
Rozdzielczość video
•
Gniazdo karty pamięci Micro SD / SDHC
Protokół sieciowy
•
Obsługa protokołu ONVIF
Pamięć SD
•
Klasa szczelności IP66 i wandaloodporności IK10
Zdarzenia alarmowe
•
Zasilanie 12V DC / 24V AC i PoE
Kompresja dźwięku
Wskaźnik LED
Wyjścia video
Wejścia / wyjścia
Aktualizacja
oprogramowania
Konguracja
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Wilgotność
Certykat
Napięcie zasilające
Pobór mocy W
Waga
Wymiary
Parametry
1/2.7" CMOS Omnivision, 2 Mpx
1920(H) x 1080(V)
Wł. / wył. / Auto, zdejmowany ltr IR (ICR)
0.5 Lux (F1.2, IRE50), 0.2 Lux (F1.2, IRE30)
0.1 Lux (F1.2, IRE50), 0.02 Lux (F1.2, IRE30)
3 ~ 9 mm
Wł. / wył.
Wł. / wył.
Wł. / wył. 2D / 3D ltr szumów
Wł. / wył. / czułość / ustawienia obszaru
Wł. / wył.
5, prostokąty
ATW, AWB, ręczny
Wł. / wył.
1 s do 1/10.000 s
1
1
MS Internet Explorer 6.0 (lub wyższa), Firefox, Google Chrome,
Safari
Do 20
H.264, MJPEG
Full HD 1080 px / SXGA / HD 720 px / XGA / SVGA / 4CIF / VGA /
CIF
IPv4 / v6, TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE,
UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF
Do 32GB Micro SD / SDHC
Alarm, wykrycie ruchu lub harmonogram: transfer obrazu przez FTP,
e-mail, zapis na kartę Micro SD, wyjście alarmowe oraz
powiadomienie przez HTTP
G.726, G.711
Zasilanie, połączenie, aktywny
1Vpp, BNC
Wyjście video (BNC), zasilanie (złącze 3-Piny), RJ-45, gniazdo karty
Micro SD / SDHC, złącze alarmu 4-Piny (wej. alarmu 2-Piny,
wyj. alarmu 2-Piny), audio (4-Piny)
Przez przeglądarkę internetową
Za pomocą komputera PC
IP66
-10°C ~ +50°C
10 ~ 90% bez kondensacji
CE, FCC, RoHS
12V DC / 24V AC / PoE IEEE 802.3af
11,6 (LED on) W
0.8 kg
Ø 151 x 130 mm
AKCESORIA
GBR-VC02S
GBR-IC02
GBR-CM02
GHO-M018
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
tel. +48 65 525 55 55
e-mail: [email protected]
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. Polanki 67c
80-302 Gdańsk
tel. +48 58 739 67 80
e-mail: [email protected]
www.ccpartners.pl
www.b2b-ccpartners.pl
GBR-WA02
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. Malinowa 8
40-692 Katowice
tel. +48 32 201 78 91
e-mail: [email protected]
GBR-CM01
GBR-PM01
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303 wejście B
02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 70 00
e-mail: [email protected]
GBR-CE01
GBR-AM02
Okablowanie Strukturalne MMC
KABLE MIEDZIANE
KABLE KATEGORII 5E – U/UTP
1
2
VGB4B
3
1. Przewodnik: żyła miedziana odprężona AWG24
2. Izolacja przewodnika: wysokiej gęstości polietylen
3. Płaszcz: PCV lub LSZH - szary RAL 7035
STANDARDY OKABLOWANIA
l
KABEL:
- IEC 61156-5
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 11801 Edycja 2 - kategoria 5e / klasa D
- EN 50173 - kategoria 5e / klasa D
- EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 5e
l
SYSTEM:
ZALETY PRODUKTU
l
Przewyższa
PARAMETRY TECHNICZNE
wymagania dla standardu kategorii 5e
ZASTOSOWANIA SIECIOWE
l
Rezystancja
liniowa (maks.): 94 Ω / Km
(od 1 do 100 MHz) 100 +/- 15 Ω
l
Pojemność wzajemna (znamionowa): 50 pF / m
l
Nominalna prędkość propagacji (NVP): 65 %
l
Temperatura pracy: - 20 °C / + 70 °C
l
Promień zgięcia (min.): 8 x średnica kabla
l
Impedancja:
l
ISDN
- VoIP
RING 4/16 Mbit - 100 VG-AnyLAN
l
TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbit
l
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T
l
TOKEN
TŁUMIENNOŚĆ
WTRĄCENIOWA
(dB/100 m)
F (MHz)
NEXT
(dB/100 m)
ACR-N
(dB/100 m)
PSNEXT
(dB/100 m)
ACR-F
(dB/100 m)
PSACR-F
(dB/100 m)
Standard
MMC
Standard
MMC
Standard
MMC
Standard
MMC
Standard
MMC
Standard
1
2.0
1.8
65.3
76
63.3
74
62.3
78
63.8
75
4
4.1
4.0
56.3
75
52.2
69
53.3
72
51.8
60
10
6.5
6.2
50.3
70
43.8
64
47.3
69
43.8
16
8.2
8.0
47.2
64
39.1
56
44.2
61
20
9.3
9.0
45.8
63
36.5
54
42.0
60
25
10.4
10.3
44.3
61
33.9
51
41.3
31.25
11.7
11.5
42.9
59
31.2
48
62.5
17.0
16.8
38.4
54
21.4
100
22.0
21.7
35.3
51
13.3
TŁUMIENNOŚĆ
ODBIĆ
(dB/100 m)
MMC
Standard
MMC
60.8
72
20.0
35
48.8
66
23.0
36
53
40.8
50
25.0
38
39.7
52
36.7
49
25.0
38
37.8
50
34.8
47
25.0
37
58
35.8
48
32.8
45
24.3
36
39.9
56
33.9
47
30.9
44
23.6
35
37
35.4
51
27.9
41
24.9
38
21.5
30
30
32.3
48
23.8
39
20.8
36
20.1
29
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Numer katalogowy
Pary
Żyła
Ekranowanie
Płaszcz
Średnica zewnętrzna
Ciężar
Opakowanie
VGB4B
4
AWG24
U/UTP
PVC
5.5 mm
34 kg/km
305 M
VGB4SHB
4
AWG24
U/UTP
LSZH
5.5 mm
34 kg/km
305 M
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
tel. +48 65 525 55 55
fax +48 65 525 56 66
e-mail: [email protected]
www.ccpartners.pl
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. Polanki 67c
80-302 Gdańsk
tel. +48 58 739 67 80
fax +48 58 739 68 99
e-mail: [email protected]
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 175
40- 524 Katowice
tel. +48 32 201 78 91
fax +48 32 201 78 95
e-mail: [email protected]
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303 wejście B
02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 70 00
fax +48 22 549 70 10
e-mail: [email protected]
Okablowanie Strukturalne MMC
KABLE KROSOWE
KABLE KROSOWE KATEGORII 5E
VG4001M
TX4001M
ZALETY PRODUKTU
ZASTOSOWANIA SIECIOWE
l
Przewyższa
l
ISDN
wymagania dla standardu kat. 5e
l
Pozłacane złącza 15 µm
l
Wtryskowo zalewane wtyki
l
TOKEN
RING 4/16 Mbitów - 100 VG-AnyLAN
- ATM 155, 622, 1200 Mbitów
l
ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T
l
TP-PMD/TP-DDI
STANDARDY OKABLOWANIA
l
ISO 11801 Wydanie 2 - kategoria 5e / klasa D
l
EN 50173 - kategoria 5e / klasa D
l
EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 5e
Okablowanie Strukturalne MMC
KABLE KROSOWE
PARAMETRY TECHNICZNE
NEXT (dB/100 m)
F (MHz)
TŁUMIENNOŚĆ ODBIĆ (dB/100 m)
1m
2m
5m
10 m
1m
2m
5m
10 m
1
67.0
67.0
67.0
67.0
21.80
21.80
21.80
21.80
4
64.6
64.3
63.5
62.4
23.61
23.61
23.61
23.61
10
56.8
56.5
55.7
54.8
24.80
24.80
24.80
24.80
16
52.7
52.4
51.7
50.9
25.41
25.41
25.41
25.41
20
50.8
50.5
49.9
49.1
25.70
25.70
25.70
25.70
31.25
47.0
46.8
46.2
45.5
25.05
25.05
25.05
25.05
62.5
41.1
40.9
40.5
40.1
22.04
22.04
22.04
22.04
100
37.2
37.1
36.8
36.6
20.00
20.00
20.00
20.00
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Numer katalogowy
Opis
Ekranowanie
Kolor
Długość
VG400XM
Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 5e nieekranowany
U/UTP
szary
X= 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 m
1
TX400XM
Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 5e ekranowany
F/UTP
szary
X= 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 m
1
* inne kolory i długości dostępne są na specjalne zamówienie
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
tel. +48 65 525 55 55
fax +48 65 525 56 66
e-mail: [email protected]
www.ccpartners.pl
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. Polanki 67c
80-302 Gdańsk
tel. +48 58 739 67 80
fax +48 58 739 68 99
e-mail: [email protected]
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 175
40- 524 Katowice
tel. +48 32 201 78 91
fax +48 32 201 78 95
e-mail: [email protected]
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303 wejście B
02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 70 00
fax +48 22 549 70 10
e-mail: [email protected]
Opakowanie
Inteligentna platforma CCTV IP
Serwer DIVA
NVH-2412
Specyfikacja
Model:
NVH-2412
Typ:
Serwer sieciowy
Quad CPU:
Intel Core 2 Quad Procesor
Płyta główna:
Intel mATX S775 SATA
SDRAM:
1 GB DDR2
Sieć:
10/100/1000Mbs ethernet
VGA:
VGA; multi VGA/DVI opcja
Alarm:
Opcjonalnie 8 lub 16 TTL I/O
Kontroler RAID:
Wykorzystanie dysków twardych w konfiguracji RAID 5 lub 6
Interfejs HD:
SATA II
Pamięć wewnętrzna:
Maks.12 x RAID Hot Swap Bays
Obudowa:
3U/19" montaż rakowy
Front:
Zamykany front on/off; USB; napęd CD/DVD-RW
Pobór mocy:
650W
Zasilanie:
100 - 240 VAC
Wymiary:
430 (szer.) x 132 (wys.) x 660 (gł.) mm
Waga:
15.1 kg bez dysków z zasilaczem
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
tel. +48 65 525 55 01
fax +48 65 525 56 66
e-mail: [email protected]
www.ccpartners.pl
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. Polanki 67c
80-302 Gdańsk
tel. +48 58 739 67 80
fax +48 58 739 67 89
e-mail: [email protected]
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 175
40- 524 Katowice
tel. +48 32 201 78 90
fax +48 32 201 78 95
e-mail: [email protected]
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303 wejście B
02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 70 00
fax +48 22 549 70 10
e-mail: [email protected]
NVH-1500S
Description
The VDG NVH-1500S video server delivers the highest performing Intel i7 Series processors, up to 4GB of DDR3
memory, and a load of extra accessories to help consolidate inefficient workloads. An efficient system design built with
the latest updated components that ensures reliability to keep the workflow continuously: logical component layout of
the internal components aids with airflow direction, helping to keep the server cool.
The NVH-1500S comes in a 4U 19" rackmount model with optional RAID Controller for optimized data HDD
Management to secure all video data in combination with Western Digital RE4 drives. WD's surveillance drives enable
digital video surveillance systems to deliver a comprehensive range of features and capabilities such as high resolution
image quality, streaming video from multiple cameras, video archiving with ultra-fast data access and on-demand
video playback.
vdgsecurity.com
v13.01.23
Specifications
Model
NVH-1500S Video Server
Included 1x SSD and 1x HDD 2TB storage
Processor
3rd Generation Intel® Core(TM) i7-3770 Processor
8M Cache
Up to 3.90 GHz
4 Cores
8 threads
Clock Speed 3.4 GHz
Max Turbo Frequency 3.8 GHz
Intel® Smart Cache 8 MB
Instruction Set 64-bit
32 GB Max Memory Size (dependent on memory type)
21 GB/s Max Memory Bandwidth
Mainboard
Intel® H67 Express Chipset, ATX Form factor
LGA1155 socket
Four 240-pin DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
Support for DDR3 1333 / 1066 MHz DIMMs
DVI-I and HDMI connectors for processors with Intel® HD Graphics
Gigabit (10/100/1000 Mb/s)
Two Serial ATA 6.0 Gb/s ports
Three SATA 3.0 Gb/s ports
One port compatible with eSATA* extension
One eSATA 3.0 Gb/s port
Two USB 3.0 ports
Fourteen USB 2.0 ports, six back panel ports, and eight additional ports via four
internal headers
One PCI Express* 2.0 x 16 discrete graphics card connector
Two PCI Express 2.0 x 1 connectors
Three PCI Conventional bus connectors
Memory
4GB 1333MHz DDR3
Non-ECC CL9 DIMM
Solid State Drive
vdgsecurity.com
2/4
v13.01.23
Specifications
1x SSD (Solid State Disk) SATA III
Multi-level cell (MLC)
525 Mbps (read)
475Mbps (write)
Hard Drives (optional)
Special Western Digital RE4 Video Surveillance Storage disk
2TB Storage
SATA 3GB/s Interface
3.5-inch form factor
64MB Cache
7200RPM
Chassis
ATX M/B form factor
4U 19-inch Rackmount
Lockable front
600W PSU, redundant optional
Power 100 ~ 240V AC
Dimensions 430(W) x 176(H) x 546(D) mm
vdgsecurity.com
3/4
v13.01.23
Specifications
NVH-1500S
The NVH-1500S is an Intel based, video server with standard
2TB storage.
DIVA Video Management Software
The DIVA Video Management Solution for IP-based devices
offers built-in intelligence for VCA including facial recognition
and license plate recognition for security applications. In
combination with IP cameras and codecs, DIVA offers the
perfect solution for situations, including perimeter and
homeland security, theft and vandalism prevention, and
intrusion detection.
Disclaimer: Subject to change without notice.
No rights can be derived from this product sheet. © 2014 VDG Security BV
vdgsecurity.com
4/4
v13.01.23

Podobne dokumenty