informacja o klasach 2015_2016

Transkrypt

informacja o klasach 2015_2016
Klasy w roku szkolnym 2015/2016
1. KLASA POLICYJNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie
Języki obce: j. angielski oraz drugi język do wyboru spośród: j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski, j. francuski
Klasa Policyjna jest innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z Komendą
Stołeczną Policji. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku służb
mundurowych (policja, straż miejska, służba celna, straż graniczna). Ze względu na specyfikę
profilu, w klasie realizowany jest przedmiot wiedza o służbach mundurowych oraz
przedmiot psychologia w pracy służb mundurowych, łączący treści kilku przedmiotów
(prawo, psychologia, politologia, socjologia, historia, edukacja dla bezpieczeństwa,
kryminologia, kryminalistyka, wiktymologia). Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez
przedstawicieli policji i odbywają się nie tylko w systemie klasowo-lekcyjnym, ale także poza
szkołą, m.in. na strzelnicy, w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Muzeum Policji, Laboratorium Kryminalistyki. Dla uczniów klas mundurowych
organizowane są m.in. zajęcia wspinaczkowe, samoobrony, strzeleckie, musztry, paintball
oraz pierwszej pomocy. Uczniów klasy policyjnej obowiązuje umundurowanie: codzienne
i galowe.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski oraz 3 najwyższe oceny spośród: j. obcy,
WOS, historia, geografia, chemia, biologia, matematyka, fizyka
2. KLASA WOJSKOWA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
1. grupa wojskowa: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
2. grupa logistyki wojskowej: geografia, matematyka, język angielski
Języki obce: język angielski oraz drugi język do wyboru spośród: j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski, j. francuski
Klasa wojskowa jest podzielona na dwie grupy: grupę wojskową oraz grupę logistyczną.
Grupa wojskowa jest innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z Garnizonem
Warszawa. Grupa logistyczna jest innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy
z Wojskową Akademią Techniczną. Klasa wojskowa jest klasą dla uczniów zainteresowanych
kształceniem w kierunku służb mundurowych przede wszystkim wojska. Celem kształcenia
jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczniów do świadomego ubiegania się
o pracę w wojsku i innych służbach mundurowych. Ze względu na specyfikę profilu w grupie
jest realizowany przedmiot wiedza o służbach mundurowych oraz przedmiot psychologia
w pracy służb mundurowych. Zajęcia odbywają się nie tylko w systemie klasowo-lekcyjnym,
ale także poza szkołą, m.in. na obiektach wojskowych, strzelnicy, na poligonach. Dla uczniów
klas mundurowych organizowane są m.in. zajęcia wspinaczkowe, samoobrony, strzeleckie,
musztry, paintball oraz pierwszej pomocy. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są
przez przedstawicieli wojska. Uczniów klasy wojskowej obowiązuje umundurowanie:
codzienne i galowe.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski oraz 3 najwyższe oceny spośród: j. obcy,
WOS, historia, geografia, chemia, biologia, matematyka, fizyka
3. KLASA PERSONELU POKŁADOWEGO
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język polski, język angielski
języki obce: język angielski oraz drugi język do wyboru spośród: j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski, j. francuski
Klasa personelu pokładowego jest innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy
z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Klasa personelu pokładowego to klasa dla osób wiążących
swoją przyszłość z pracą w charakterze pracowników personelu pokładowego, przede
wszystkim w transporcie powietrznym. Ze względu na specyfikę profilu nauczania, w klasie
będą realizowane interdyscyplinarne przedmioty:
kompetencje osobiste personelu
pokładowego, bezpieczeństwo w usługach transportowych, różnice międzykulturowe.
Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez instruktorów Polskich Linii Lotniczych LOT.
Uczniowie tej klasy mają możliwość zwiedzić siedzibę Polskich Linii Lotniczych, jak również
poznać specyfikę pracy personelu pokładowego na lotnisku im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Uczniów klasy personelu pokładowego obowiązuje umundurowanie:
codzienne i galowe.
Celem kształcenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego
udziału w rekrutacji na stanowiska pracownika personelu pokładowego. Jednakże, dzięki
możliwości wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
absolwent tej klasy będzie miał możliwość podjęcia studiów zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski oraz 3 najwyższe oceny spośród: j. obcy,
WOS, historia, geografia, chemia, biologia, matematyka, fizyka
4. KLASA SŁUŻBY POŻARNICZEJ
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski.
Języki obce: język angielski oraz drugi język do wyboru spośród: j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski, j. francuski)
Uczniowie klasy służby pożarniczej poznają specyfikę zawodu strażaka zarówno od strony
teoretycznej, jak i praktycznej. Zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające zgłębić
tajniki powstawania i rozwoju zagrożenia pożarowego. Poznają sposoby zapobiegania
i zwalczania pożarów oraz wybuchów. Uczniowie poznają sprzęt gaśniczy oraz techniczne
systemy zabezpieczeń. Uczestnictwo w zajęciach z musztry jest dodatkową szkołą
charakteru, dzięki której uczniowie są lepiej przygotowani do wszelkich wyzwań służby
pożarniczej oraz do życia codziennego. Uczniów tej klasy obowiązuje umundurowanie:
codzienne i galowe.
Potencjalne kierunki studiów dla absolwentów tej klasy: inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy,
inżynieria środowiska, bezpieczeństwo wewnętrzne.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski oraz 3 najwyższe oceny spośród: j. obcy,
WOS, historia, geografia, chemia, biologia, matematyka, fizyka
Poza podstawą programową nauczania ogólnego dla liceum ogólnokształcącego uczniowie
wszystkich klas będą realizowali innowacyjny program nauczania uwzględniający specyfikę
klas, jak również będą mogli uczęszczać na interesujące zajęcia dodatkowe.