„Przygotowanie do sytuacji zagrożeń słownych w Internecie ”.

Transkrypt

„Przygotowanie do sytuacji zagrożeń słownych w Internecie ”.
Agresja słowna. Program; Bezpieczeństwo w Internecie 2015.
„Przygotowanie do sytuacji zagrożeń słownych w Internecie ”.
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA • Toruń. Wyższe Szkoły Bankowe są pomysłodawcą i organizatorem
całorocznych działań edukacyjno-prewencyjnych. Ich celem jest uświadomienie młodzieży w jaki
sposób nieumiejętne korzystanie z Internetu, nowych technologii i narzędzi typu social media (jak
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), mogą wpłynąć na całe życie. Wyższe Szkoły Bankowe od 18
lat działają w ścisłej współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w całej Polsce. Na swoim koncie
mają takie imprezy jak Olimpiada Wiedzy o Finansach, Banki w Akcji, Olimpiada Bezpieczeństwa oraz
ćwiczenia i wykłady otwarte oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów (jak: powtórki przed maturą,
funkcjonowanie giełd, ekonomiczne gry symulacyjne). Uczniowie ZSP brali udział w większości imprez
i zajęć organizowanych przez toruńską uczelnię.
Współpraca ZSP Zielona z wyżej wymienioną szkołą prowadzona jest od 2005r. ostatnie zajęcia miały
miejsce 9 listopada 2015r., udział wzięła grupa 60 uczniów klas maturalnych Technikum w zawodach:
technik ekonomista, technik rolnik, technik informatyk oraz nauczycieli w/w klas.
Forma: cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
przeprowadzane w macierzystych jednostkach.
Tematy zajęć:
1) Ochłoń zanim napiszesz, o tym, jak nie brać do siebie tego, co napisano w sieci o nas.
2) Cyberprzemoc - czym jest i jak się bronić przed jej konsekwencjami.
Cel przedsięwzięcia:
Dla uczniów:
• edukacyjno-prewencyjny
• zapoznanie uczniów z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa użytkowania
Internetu, portali typu social media (jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter)
• promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, m.in. na portalach społecznościowych
• uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wynikających ze skrajnych działań w Internecie
(bieżących i długofalowych)
• kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania w Internecie
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków działań w Internecie
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w przypadku nękania w Internecie (z tzw. hejtem) pokazanie psychologicznych mechanizmów rządzących wirtualnym życiem
• kształtowanie umiejętności uchronienia się przed nadmiernym zaangażowaniem w życie w sieci
• kształtowanie umiejętności rozpoznania manipulacji, co można zrobić, by się jej nie poddać, jak
reagować, gdy czujemy, że jesteśmy w sieci manipulowani
• kształtowanie umiejętności rozpoznania i uniknięcia źródeł i przejawów przemocy w sieci
Dla nauczycieli:
• uzupełnienie wiedzy o metody radzenia sobie z nowoczesnymi zagrożeniami, wynikającej z
podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych: „II. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń. Uczeń
zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady
planowania i organizowania działań”
• promowanie wiedzy na temat „Bezpieczeństwa w Internecie”. Dbałości o wizerunek i godność
uczniów
• możliwość przeprowadzenia zajęć lekcyjnych na temat „Bezpieczeństwa w Internecie” na
podstawie przygotowanych i udostępnionych przez WSB i Centrum psychologiczno-coachningowe
Inspeerio scenariuszy lekcji do pobrania na www.kierunekrozwoju.pl.
Koordynator ds.współpracy ze szkołami średnimi
Agnieszka Sobczak
tel.692 816 344
e-mail :[email protected]
Dokumentacja fotograficzna zajęć.

Podobne dokumenty