BUF im. I. Kanta

Komentarze

Transkrypt

BUF im. I. Kanta
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI
(GLOSARIUSZ)
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kaliningrad
2015
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Treść
BUF im. I. Kanta: od Instytutu Pedagogicznego do Uniwersytetu
Federalnego……………………………………………………………………………….3
Władze Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta……..5
Struktura jednostek administracyjnych BUF im. I. Kanta…………..13
Sudia w BUF im. I. Kanta ………………………………………………………….41
Laboratoria naukowo-badawcze BFU im. Immanuela Kanta…..125
Centra Edukacyjne Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I.
Kanta ...................................................................................... 161
Załącznik 1
Korpusy BUF im. I. Kanta ......................................................... 178
Załącznik nr 2
Doktorzy Honoris Causa BUF im. I. Kanta……………..………………...198
Załącznik 3
Sport w BUF im. Kanta ............................................................ 220
Załącznik 4
Jednostki organizacyjne BUF im I. Kanta ................................…224
Załącznik 5
Tytuły naukowe i stopnie pracowników im. I. Kanta ............... 228
2
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
BUF im. I. Kanta: od Instytutu Pedagogicznego do
Uniwersytetu Federalnego
Historia uczelni rozpoczęła się w roku 1948, gdy powstał Kaliningradzki
Państwowy Instytut Pedagogiczny. Pierwszy nabór była bardzo niewielki, do
rekrutacji na studia przystąpiło 161 studentów. W 1966 roku w związku z
rozszerzeniem oferty edukacyjnej instytut został przekształcony w
Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy. Później nastąpiły jeszcze dwa
przemianowania: w 2005 roku Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy został
przemianowany na Rosyjski Uniwersytet Państwowy im. I. Kanta. W roku
2011, po uzyskaniu odpowiedniego statusu, otrzymał nazwę Bałtyckiego
Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta. Obecnie BUF im. I. Kanta
jest jednym z dziewięciu uniwersytetów Rosji o statusie federalnym i
największym
ośrodkiem
edukacyjnym
i
naukowym
obwodu
kaliningradzkiego. Uniwersytet realizuje około 300 programów edukacyjnych
na poziomie studiów wyższych, kształcenia dodatkowego i podyplomowego
zawodowego. Studiuje tu około 16 tysięcy studentów i doktorantów. BUF im.
I. Kanta jest członkiem Asocjacji Klasycznych Uniwersytetów Rosji, a także
jednym z założycieli Asocjacji Wyższych Uczelni Rosyjskich na rzecz
przystąpienia do światowej przestrzeni edukacyjnej. Uniwersytet ma związki
partnerskie z czołowymi uczelniami Europy i USA, bierze udział w realizacji
największych programów mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
Niemiecka przeszłość i rosyjska teraźniejszość są ściśle ze sobą
powiązane w życiu współczesnego Kaliningradu. Jeszcze do niedawna
między tymi okresami przebiegała granica nie do pokonania, przedwojenna
historia kraju bowiem z powodów ideologicznych nie była naświetlana.
Obecnie główną tendencją jest próba postrzegania historycznej spuścizny
miasta jako całości, przejście od rozgraniczenia okresów Königsbergu i
3
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kaliningradu do tworzenia spójnego obrazu miasta o niezwykłym losie.
Trend ten znajduje swoje odzwierciedlenie także w działalności Uniwersytetu
im. I. Kanta, który pielęgnuje pamięć o swoim poprzedniku - Uniwersytecie
Königsbergskim. Uniwersytet ten został założony przez
księcia Albrechta Hohenzollerna 17 sierpnia 1544 roku,
a w 1656 roku na cześć swojego założyciela otrzymał
imię "Albertyna"
(Albertina) (niem. AlbertusUniversität Königsberg). Mimo tego, że BUF im. I.
Kanta i „Albertyna” – są to dwie odmienne uczelnie,
należące do różnych epok i państw, występowanie
historycznych związków między nimi nie ulega
wątpliwości. Powiązania te są ujęte między innymi w
nazwie kaliningradzkiego uniwersytetu, noszącego imię
najwybitniejszego filozofa, słynnego absolwenta i
profesora „Albertyny” - Immanuela Kanta.
Infrastrukturę uniwersytetu tworzą 32 korpusy, w których funkcjonują
sale wykładowe, kompleksy laboratoryjne, akademiki i domy studenckie,
ogród botaniczny oraz bazy praktyk zawodowych i bazy wypoczynkowe.
4
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Władze Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta
KlemieszewAndriej Pawłowicz
Rektor Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta
Urodził się 18 lipca 1957 roku w
Kaliningradzie. W 1979 roku ukończył z
wyróżnienim studia na kierunku „historia”
Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, w
roku 1982 – studia doktoranckie tegoż
uniwersytetu. Doktor habilitowany nauk
politycznych, profesor.
Od 1982 roku pracuje w BUF im. I. Kanta
(dawniej Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy
i Rosyjski Uniwersytet Państwowy im. I. Kanta)
na stanowisku asystenta, docenta, kierownika
laboratorium naukowo-badawczego, zastępcy
dyrektora Instytutu Regionalnych Badań
Naukowych, dyrektora Centrum Dodatkowego Kształcenia Zawodowego,
prorektora. Od 1998 r. do 2011 pełnił funkcje rektora Rosyjskiego
Uniwersytetu Państwowego im. I. Kanta. Rozporządzeniem Rządu Federacji
Rosyjskiej z dnia 25 lutego 2011 roku № 284-р został mianowany rektorem
Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta.
W 2006 r. А. Klemieszew obronił rozprawę habilitacyjną na temat
«Problem eksklawy w warunkach globalizacji (na przykładzie obwodu
kaliningradzkiego)», w 2007 r. uzyskał tytuł profesora katedry politologii i
socjologii.
Zakres zainteresowań naukowych prof. Klemieszewa – polityka
regionalna, zarządzanie regionalne, badania socjum kaliningradzkiego,
strategia rozwoju obwodu. Jest autorem ponad 140 prac naukowych, w tym
19 monografii, w szczególności monografii «Rosyjska eksklawa:
przezwyciężenie konfliktogenności», «Globalizacja, regionalizacja i
problemy eksklawy». W roku 2012 pod redakcją prof. Klemieszewa został
wydany zbiór artykułów naukowych «Polityczne elity w starych i nowych
5
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
demokracjach». Jest także redaktorem naczelnym uniwersyteckich czasopism
naukowych «Region Bałtycki » i «Wiestnik BFU im. I. Kanta».
Prof. А. Klemieszew jest członkiem Zarządu Rosyjskiego Zrzeszenia
Rektorów Uczelni Wyższych, pierwszym wice-prezesem Rosyjskiej Asocjacji
Nauk Politycznych, członkiem Prezydium Rady Politologii Centrum
Metodycznego Klasycznego Kształcenia Uniwersyteckiego, członkiem Rady
Naczelnej Rosyjskiej Asocjacji Badań Międzynarodowych, członkiem
Rosyjskiej Rady Olimpiad Szkolnych, członkiem Rady Społeczno-Politycznej
przy gubernatorze obwodu kaliningradzkiego, przewodniczącym Rady
Rektorów Wyższych Uczelni obwodu. Członek Izby Społecznej Federacji
Rosyjskiej V kadencji (2014-17).
W 2006 r. uzyskał tytuł «Honorowy Pracownik Wyższego Szkolnictwa
FR ».
Kuksa Irina Jurjewna
pierwszy prorektor – prorektor do spraw działalności edukacyjnej BUF im. I.
Kanta
Urodziła się 9 stycznia 1967 roku w m.
Pawłowsk (Woroneski Obwód). W 1989 roku z
wyróżnieniem
ukończyła
studia
na
Kaliningradzkim Uniwersytecie Państwowym
(w chwili obecnej BFU im. I. Kanta) na
kierunku filologii. W 1997 r. obroniła pracę
doktorską na temat: «środki wyrażenia
modalności w języku rosyjskim XI-XIV
wieków». Docent.
Od 1989 roku pracowała jako kierownik
działu informacji gazety radiowej «Leniniec»
(później «Wieści Nemańskie»). Od 1993 roku
pracuje na uniwersytecie zajmując kolejno
stanowiska asystenta, starszego wykładowcy, docenta, sekretarza komisji
rekrutacyjnej, kierownika katedry komunikacji werbalnej i dziennikarstwa.
6
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Od 1 września 1999 roku pełni funkcje prorektora ds. kształcenia, od 14
stycznia 2009 roku – pierwszego prorektora, w chwili obecnej jest
prorektorem do spraw działalności edukacyjnej BFU im. I. Kanta.
Zakres zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia zarządzania
procesem edukacyjnym, problemy komunikacji masowej, języka i stylistyki w
mediach masowych, modalności językowej jako środka wyrażenia stanowiska
autora w mediach. Autor ok. 70 prac naukowych i pomocy dydaktycznych.
Jest odznaczona Listem Pochwalnym Ministerstwa Edukacji Federacji
Rosyjskiej, orderem «Za zasługi dla Ojczyzny» II stopnia. Członek Zespołu
Ekspertów ds. Kształcenia Zawodowego, ekspert federalny jakości
kształcenia zawodowego, członek Kaliningradzkiej Filii Związku
Dziennikarzy Rosji.
Jurow Artiom Walerianowicz
Prorektor ds. nauki BUF im. I. Kanta
Urodził się 20 maja 1962 roku w
Kaliningradzie. W 1985 roku ukończył studia na
kierunku fizyki Kaliningradzkiego Uniwersytetu
Państwowego (KUP), w 1992 roku – skończył
studia doktoranckie w katedrze fizyki teoretycznej
na wydziale fizycznym KUP. Doktor habilitowany
nauk fizycznych i matematycznych, profesor.
Od 1989 roku pracuje w Bałtyckim
Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta na
stanowiskach asystenta, docenta, profesora,
kierownika katedry teoretycznej fizyki. Od 15
lutego 2013 roku jest prorektorem ds. Nauki BFU
im. I. Kanta.
В 2007 roku obronił pracę doktorską na temat «Badania kosmologii
materii skalarnej metodą spektralną» i uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych,
w 2009 roku otrzymał tytuł profesora katedry fizyki teoretycznej.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na następujących
zagadnieniach: - fizyka teoretyczna, kosmologia, teoria integrowanych
7
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
systemów, teoria pola, fizyka wysokich energii, modele matematyczne w
demografii. A. Jurow jest autorem ponad 100 naukowych publikacji, w tym w
czasopismach wydawanych przez Rosyjską Akademię Nauk. 49 jego
artykułów jest opublikowanych w czołowych międzynarodowych
czasopismach posiadających wysoki Impact Factor, wchodzących w bazy
Web of Science i Scopus. Szereg prac jest napisanych we współautorstwie z
naukowcami z Hiszpanii, USA, Niemiec, Brazylii, Anglii, Indii, Polski. Prof.
Jurow jest redaktorem czasopisma “Dynamics of Partial Differential
Equations” (USA), recenzentem naukowym czasopism Physics Letters A,
European Physical Journal C, SIGMA I innych. W BUF im. I. Kanta działa
stworzony przez A. Jurowa zespół ds. badania kosmologii relatywnej.
Profesor Jurow stoi na czele dwóch kierunków magisterskich w BUF im.
I. Kanta: «Fizyka teoretyczna» i «Fizyka nanostruktur i nanomateriałów».
Drugi kierunek został stworzony przy współudziale zleceniodawcy,
koropracji General Sattelite, reprezentującej na rynku rosyjskim i
międzynarodowym wysokotechnologiczny sprzęt radiowy i elektroniczny.
Nauczanie magistrów na tym kierunku ma na celu szkolenie fachowców dla
tworzonego w obwodzie kaliningradzkim technopolisu – ośrodka naukowoprzemysłowego najnowszej generacji.
W 2011 r. A. Jurow uzyskał tytuł «Honorowy Pracownik Wyższego
Szkolnictwa Zawodowego FR».
Garejew Timur Rustamowicz
prorektor ds. rozwoju i planowania strategicznego BUF im. I. Kanta
Urodził się 12 sierpnia 1978 roku w
Kaliningradzie. W 2000 roku ukończył studia na
wydziale ekonomicznym Kaliningradzkiego
Uniwersytetu Państwowego (KUP), w 2004 roku
– skończył studia doktoranckie i obronił pracę na
temat
«Organizacyjno-gospodarcze
aspekty
kształtowania biegunów rozwoju w regionie: na
przykładzie strefy produkcyjno –komercyjnej w
obwodzie kaliningradzkim».
8
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Od 2000 roku pracuje na uniwersytecie na stanowiskach inżyniera ds.
informacji naukowo –technicznej, a także ds. patentów i umów licencyjnej, na
stanowisku zastępcy kierownika Działu prac naukowo -badawczych,
pomocnika prorektora ds. planowania strategicznego. Wykładał na
uniwersytecie, zajmując kolejno stanowiska asystenta, starszego wykładowcy,
docenta, kierownika katedry ekonomiki firmy i rynków. 30 września 2008
roku został prorektorem ds. rozwoju innowacyjnego, 20 maja 2011 roki –
prorektorem ds. rozwoju i działalności innowacyjnej. Od 2014 roku jest
prorektorem ds. rozwoju i planowania strategicznego.
W 2007-2008 latach opracował i odpowiadał za realizację
Innowacyjnego Programu Edukacyjnego Rosyjskiego Uniwersytetu
Państwowego im. I. Kanta w ramach priorytetowego projektu krajowego
«Edukacja». W okresie od 2008 do 2014 roku projektował mechanizm
Innowacyjnego Parku przewidujący zaproszenie do unwersytetu grupy
badaczy.
T. Garejew jest autorem i koordynatorem realizacji Programu rozwoju
Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta; autorem opracowania
Strategii rozwoju uniwersytetu na 2013-2020 lata i koncepcji stworzenia
Naukowo –Technologicznego Parku "Fabryka".
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na następujących
zagadnieniach: gospodarka regionalna, ekonomika instytucjonalna,
ekonomika reform (zagadnienie reformowania i rozwoju lokalnych systemów
ekonomicznych). Jest autorem publikacji w czasopismach "Zagadnienia
ekonomiki ", "Polityka ekonomiczna ", "Nauki społeczne i współczesność ",
Baltic Journal of Economics.
Żukowskij Igor Igorewicz
prorektor ds. współpracy międzynarodowej i ds. public relations BUF im. I.
Kanta
Urodził się 14 stycznia 1980 roku w m. Jantarnym (obwód
kaliningradzki). W 2000 roku ukończył studia na wydziale historycznym
Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego (KUP). W 2002 -2003 – był
słuchaczem kursu „Stosunki międzynarodowe i nauki polityczne” na
9
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Uniwersytecie Warszawskim. Odbył staże na
innych uczelniach zagranicznych, w tym na
Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley). W
2009 roku obronił pracę doktorską w
Moskiewskim
Państwowym
Instytucie
Stosunków Międzynarodowych MSZ FR na
temat «Kształtowanie się systemu partyjnego
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2009».
Uzyskał tytuł doktora nauk politycznych.
Od 2001 roku pracuje na uniwersytecie na
stanowisku
metodysty
grupy
nauczania
telekomunikacyjnego w Centrum Dodatkowego
Kształcenia
Zawodowego,
następnie
na
stanowisku asystenta Centrum Programu «Uniwersytet Bałtycki», pomocnika
prorektora ds. nauki, kierownika Działu Stosunków Międzynarodowych. Od
2003 do 2011 roku kierował działalnością Bałtyckiego Międzyregionalnego
Instytutu Nauk Społecznych (Bałt MION). W roku 2011 został mianowany na
stanowisko prorektora ds. stosunków międzynarodowych, w 2014 roku – na
stanowisko prorektora ds. współpracy międzynarodowej i ds. public relations
BUF im. I. Kanta.
Zainteresowania badawcze I. żukowskiego koncentrują się na
następujących zagadnieniach: specyfika postkomunistycznej transformacji
politycznej, mechanizmy kstałtowania polityki zagranicznej, problemy
stosunków polsko –rosyjskich, modelowanie polityczne, dyplomacja
społeczna. Jest autorem 42 publikacji naukowych w języku rosyjskim,
polskim, angielskim w renomowanych czasopismach naukowych w zakresie
nauk politycznych, w tym (Wiestnik MGIMO, Wiestnik MGU im. M.
Łomonosowa, «Kosmopolis», «Acta Politica» (Polska) i innych).
Laureat premii rządu obwodu kaliningradzkiego 2010 roku, zwycięzca
konkursu Grantów Prezydenta FR na rzecz wsparcia młodych naukowców w
2011 roku. Członek Rosyjskiej Asocjacji Nauk Politycznych, Asocjacji
Absolwentów MGIMO (U) MSZ FR. Od 2014 roku członek Izby Społecznej
Obwodu Kaliningradzkiego.
10
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Romel Tatiana Czesławowna
prorektor ds. ekonomiki i finansów (główny księgowy) BUF im. I. Kanta
Urodziła się 3 stycznia 1972 roku w
Kaliningradzie. W 2007 roku ukończyła studia
na wydziale ekonomicznym Rosyjskiego
Uniwersytetu Państwowego (RUP) na kierunku
„Finanse i Kredyt”.
Pracuje na uniwersytecie od 1992 roku na
stanowisku kierownika działu zarządzania
księgowością, zastępcy głównego księgowego,
głównego księgowego. Od 2011 roku Prorektor ds. ekonomiki i finansów (główny
księgowy) BFU im. I. Kanta.
Usmanowa Olga Leonidowna
prorektor ds. pracy administracyjnej BUF im. I. Kanta
Urodziła się 11 sierpnia 1981 roku w
Bałtyjsku. W 2003 roku ukończyła z
wyróżnieniem studia na wydziale prawa
Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego (RUP).
Pracuje na uniwersytecie od 2003 roku na
stanowisku zastępcy kierownika biura prawnego,
kierownika działu prawnego, kierownika
Departamentu Administracjyno-Prawnego.
W 2013 roku została mianowana na
stanowisko prorektora ds. pracy administracyjnej
BUF im. I. Kanta.
W latach 2003 - 2009 pracowała jako
asystent, starszy wykładowca katedry prawa
cywilnego i prawa pracy. Zainteresowania badawcze związane są z
11
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
problemami prawa cywilnego i prawa pracy, szczególnie z właściwościami
statusu prawnego uczących się i pracowników placówek edukacyjnych.
Członek grupy roboczej Asocjacji Czołowych Uniwersytetów Rosji w
zakresie opracowania dokumentów normatywnych i innych aktów prawnych
obowiązujących w uczelniach wyższych.
12
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Struktura jednostek administracyjnych BUF im. I. Kanta
Dział Spraw Studenckich
Informacja ogólna:
Do zadań Działu Spraw Studenckich należą
kwestie studenckiej działalności pozauczelnianej,
realizowanej w następujących kierunkach: praca
wychowawcza, ubezpieczenia społeczne i wsparcie
finansowe studentów, organizacja imprez w zakresie
wychowania fizycznego, działałność na rzecz
zatrudnienia studentów oraz rozwój samorządów
studenckich.
Struktura:
W dziale spraw studenckich zatrudnionych jest 13 osób.
Kierownik – Maria Sauszkina. Jednostka podlega bezpośrednio
pierwszemu prorektorowi do spraw nauczania BUF im. I. Kanta Irinie Kuksa.
W składzie Działu funkcjonują dwa Centra:
1. Centrum inicjatyw studenckich – 14 pracowników.
2. Centrum zatrudnienia absolwentów i promocji zatrudnienia studentów.
Dyrektor – Aleksiuk Alina Borisowna.
Kierunki działalności:
Do głównych zadań Działu Spraw Studenckich należą:
1. Utworzenie funduszy społecznych oraz przyciągnięcie sponsorów
wspierających realizację studenckich projektów społecznych;
2. Zapewnienie bazy informacyjno-metodycznej dla opracowania i
realizacji studenckich projektów i programów społecznych;
3. Przeprowadzenie konkursów projektów społecznych organizacji
studenckich;
4. Doradztwo w kwestiach problemów socjalnych studentów;
5. Praca ze studentami posiadającymi ulgi socjalne;
13
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
6. Organizacja konkursu oraz wypełnianie wniosków dla studentów
ubiegających się o imienne stypendia;
7. Organizacja działalności Komisji Stypendialnej i Mieszkaniowej BUF
im. I. Kanta;
8. Wnioskowanie o przyznanie nagród albo zastosowanie środków
odpowiedzialności dyscyplinarnej względem studentów;
9. Organizacja zakwaterowania studentów w domach studenckich.
Główne kierunki działalności Centrum Zatrudnienia Absolwentów i
Promocji Zatrudnienia Studentów
1. praca z pracodawcami (pomoc w doborze pracowników, organizacja
spotkań ze studentami i inne);
2. praca ze studentami i absolwentami;
3. organizacja i przeprowadzenie warsztatów, które zawierają nie tylko
teorię poszukiwania pracy, lecz również efektywne treningi, gry
dramaturgiczne oraz inne ćwiczenia praktyczne;
4. organizacja i przeprowadzenie targów pracy (targów wakatów);
5. przeprowadzenie
monitoringów
(monitoringu
zatrudnienia
absolwentów, monitoringu zapotrzebowania pracodawców
na wykwalifikowane kadry).
Biografia kierownika działu:
Sauszkina Maria Aleksandrowna
(20.07.1984)
14
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Tel. 8 (4012) 59-55-33
E-mail: [email protected]
W 2006 r. Ukończyła studia na kierunku historii RUP im. I. Kanta
(obecnie BUF im. I. Kanta).
Od roku 2010 pracuje w BUF im. I. Kanta, najpierw jako dyrektor
Centrum zatrudnienia absolwentów i studentów, a od września 2013 r. jako
kierownik Działu Spraw Studenckich.
Oprócz zajmowanego stanowiska pani Sauszkina bierze czynny udział w
działalności społecznej.
Od kwietnia 2010 po 2012 - Delegat Młodzieżowego Zgromadzenia
Parlamentarnego
VI
kadencji
przy
Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej.
Od grudnia 2012 po dziś dzień - członek
Prezydium
Ogólnorosyjskiego
Związku
Studenckiego.
Od grudnia 2012 po dziś dzień
Przewodnicząca
Młodzieżowego
Parlamentu
Młodzieżowego Zgromadzenia Parlamentarnego
VI kadencji przy Kaliningradzkiej Dumie
Obwodowej.
Jest również przewodniczącą związku
zawodowego studentów BUF im. I. Kanta.
Posiada doświadczenie pracy w kampaniach
wyborczych (w tym w stworzeniu sieci lokalnych
organizacji
partii
politycznych).
Posiada
umiejętności w zakresie sporządzania scenariuszy
spotkań, przeprowadzeniu gier biznesowych i
seminariów w celu kształtowania wysokiego
poziomu ducha korporacyjnego w działalności
oddziałów i pododdziałów.
15
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Dział Public Relations
Informacja ogólna:
Dział Public Relations ma za zadanie kreowanie i podtrzymywanie
wizerunku BUF im. I. Kanta jako renomowanego ośrodkla naukowooświatowego o poziomie europejskim, dyktującego standardy technologiczne,
standardy dla regionu, kształcącego wysoko wykwalifikowane kadry zdolne
do zbudowania kariery zawodowej w dowolnym miejscu świata.
Struktura:
Liczba zatrudnionych osób wynosi 5 osób.
Kierownik Działu – Szkurkina Julia Anatoljewna, zastępca kierownika
– Grewcew Maksim Siergiejewicz. Jednostka podlega bezpośrednio
prorektorowi do spraw międzynarodowych BUF im. I. Kanta doc. I.
Żukowskiemu.
Kierunki działalności:
Do głównych zadań Działu Public Relations należy
zbieranie, opracowanie, zabezpieczenie, rozpowszechnienie,
analiza i przechowywanie informacji o działalności BUF im. I. Kanta;
2.
organizacja kontaktów przedstawicieli BUF im. I. Kanta z
mediami;
3.
współdziałanie z organami władzy, organizacjami państwowymi
i społecznymi;
4.
kontrola
stanu
technicznego
strony
internetowej
www.kantiana.ru;
5.
wprowadzenie zmian technicznych w strukturze, formie i treści
merytorycznej strony internetowej;
6.
zamieszczenie
materiałów informacyjnych
na
stronie
internetowej www.kantiana.ru;
1.
16
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
organizacja różnego rodzaju imprez;
8.
monitoring opinii publicznej, badania społeczne;
9.
planowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowych
uniwersytetu;
10.
tworzenie prezentacji.
7.
Biografia kierownika:
Szkurkina Julia Anatoljewna
Tel. +7 (4012) 536260,
E-mail: [email protected]
Oprócz
zajmowanego
stanowiska
administracyjnego Julia
Szkurkina jest docentem
katedry polityki, technologii społecznych i komunikacji
masowej.
Wykształcenie:
 Ukończyła
studia
na
Kalinigradzkim
Uniwersytecie Państwowym, wydział filologiczny,
następnie studia doktoranckie
 W 2010 r. J. Szkurkina została laureatem premii
rządu obwodu kaliningradzkiego "Współudział", w 2012 r. otrzymała
pierwszą premię w nominacji " Reklama uczelni w mediach" w kreatywnym
konkursie 8 konferencji-wystawy wiodących uczelni regionu azjatyckopacyficznego QS (Bali, Indonezja).
Odbyła niejednokrotnie staże, szkolenia i przekwalifikowania
zawodowe. Wystąpiła w roli eksperta naukowego projektu "EU4U:
Stworzenie Centrum Unii Europejskiej w BUF im. I. Kanta".
Jest członkiem Związku Dziennikarzy Rosji oraz jurorem regionalnego
konkursu "Dziennikarz roku".
Julia Szkurkina zajmuje się badaniem teoretycznych i praktycznych
aspektów PR-działalności, geo branding'u, technologii PR-komunikacji.
W BUF im. I. Kanta prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:
 Teoria i praktyka Public Relations
 Public relations i reklama
17
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»

Technologie geobrandingu
 Komunikacja biznesowa
 Komunikacja językowa
Centrum Tłumaczeń Publikacji Naukowych i Analitycznych BUF
im. I. Kanta
Informacja ogólna:
Centrum Centrum Tłumaczeń Publikacji
Naukowych i Analitycznych BUF im. I. Kanta
został otwarty we wrześniu 2013 roku.
Do zadań Centrum należy sprzyjanie
rozwojowi
działalności
naukowo—
publikacyjnej BUF im. I. Kanta.
Struktura:
Liczba pracowników wynosi 4 osoby.
Dyrektor – Bojarskaja Elena Leonidowna. Jednostka podlega
bezpośrednio prorektorowi do spraw naukowych, doc. A. Jurowowi.
Kierunki działalności:
Do zakresu działań Centrum tłumaczeń publikacji naukowych i
analitycznych należą:
1. pomoc w tłumaczeniu na język obcy tekstów naukowych napisanych
przez autorów w języku rosyjskim;
2. lingwistyczne
redagowanie
(korekta)
tekstu
naukowego
przygotowanego przez autorów w języku obcym, kierowanego dla publikacji
do zagranicznych czasopism naukowych, odnotowywanych w bazach
cytowań Scopus i/albo Web of Science (Impact Factor – nie mniej 1.2).
3. tłumaczenie strony internetowej BUF na języki angielski, niemiecki i
francuski.
18
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
4. Świadczenie usług w zakresie doradztwa i ekspertyzy w zakresie
komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej.
Biografia dyrektora:
Bojarskaja Elena Leonidowna
Doktor nauk filologicznych, docent katedry teorii i praktyki przekładu.
1986 – dyplom z wyróżnieniem, Miński
Instytut Państwowy Języków Obcych, kierunek
języka angielskiego (języki angielskie i francuskie).
1999 r. – obrona rozprawy doktorskiej na temat
"Kognitywne podstawy kształtowania nowych
znaczeń
rzeczowników
polisemicznych
współczesnego
języka
angielskiego"
(rada
dysertacyjna MUP (germanistyka) – 10.02.04).
2002 - 2011 - kierownik katedry teorii i praktyki przekładu BUF im. I.
Kanta.
2011 – 2013 - starszy pracownik naukowy Instytutu Badań Bałtyckich
BUF im. I. Kanta, kierownik działu tłumaczeń i transferu informacji.
Od 2013 r. – dyrektor Centrum tłumaczeń publikacji naukowych i
analitycznych BUF im. I. Kanta, docent katedry teorii i praktyki przekładu.
Jest autorem ponad 60 artykułów naukowych, współautorem kilku
monografii zbiorowych w zakresie kognitywnej lingwistyki. Autor kilku
artykułów w czasopismach SCOPUS. Promotor prac doktorskich.
Wykłada następujące dyscypliny naukowe - teoria ustnego przekładu,
przekład konferencyjny, przekład symultaniczny, przekład pisemny, praktyka
konwersacyjna (dla tłumaczy).
Praktykujący tłumacz konferencyjny.
Przedstawicielstwo BUF im. I. Kanta w
m. Ryga (Łotwa)
Informacja ogólna:
19
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Przedstawicielstwo BUF im. I. Kanta w m. Ryga (Łotwa) jest odrębną
jednostką strukturalną BUF im. I. Kanta reprezentującą interesy uniwersytetu
w zakresie działalności edukacyjnej na terenie republiki łotewskiej.
Przedstawicielstwo nie prowadzi samodzielnej oświatowej, naukowej,
gospodarczej, społecznej bądź jakiejkolwiek innej działalności.
Adres przedstawicielstwa:
Łotwa, m. Ryga, ul. Brivibas, d. 2 24, korpus 2, pierwsze piętro 1039.
Struktura:
Liczba pracowników – 2.
Dyrektor przedstawicielstwa – Katkow Boris Grigorjewicz
Kierunki działalności:
Do zakresu zadań Przedstawicielstwa BUF im. I. Kanta w m. Ryga
(Łotwa) należy:
1. Reprezentowanie w miejscu swojej
siedziby interesów BUF im. I. Kanta
imienia
w
zakresie
działalności
oświatowej i naukowej;
2. Udzielanie
dla
obywateli
zamieszkujących w Łotwie konsultacji w
sprawach edukacji, nauki i kultury Rosji;
3. Przeprowadzenie
konkursu
i
wyłonienie kandydatów wśród pragnących
podjąć studia w Kaliningradzie na
zasadzie kwot budżetowych wydzielonych
przez Ministerstwo edukacji i nauki FR;
4. organizacja
i
przeprowadzenie
działalności reklamowo-informacyjnej w
zakresie edukacji, nauki i kultury;
5. rozpowszechnienie informacji o przeprowadzeniu międzynarodowych
(rosyjsko-łotewskich, łotewsko-rosyjskich) olimpiad zgodnie z profilem
edukacyjnym uniwersytetu;
20
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
6. zapoznanie uczniów i abiturientów Łotwy z programami edukacyjnymi
BUF im. I. Kanta, zasadami rekrutacji studentów i innymi dokumentami,
reglamentującymi proces nauczania;
7. nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z absolwentami BUF im. I.
Kanta, mieszkającymi na terenie Łotwy;
8. udział w organizacji wystaw, konferencji, oficjalnych spotkań i innych
przedsięwzięć, które urządza BUF im. I. Kanta na terenie Łotewskiej
Republiki.
Katkow Boris Grigorjewicz
(14.05.1941)
Oprócz zajmowanego stanowiska dyrektora Przedstawicielstwa BUF im.
I. Kanta w m. Ryga (Łotwa) z 1999 r. B. Katkow jest Prezesem ŁotewskoRosyjskiej Asocjacji Współpracy.
1953-1960 - Suworowska Szkoła Wojskowa w Moskwie
1960-1963 - Oficerska Szkoła Artylerii w Kołomnie
1977-1982 - Uniwersytet Pedagogiczny w Daugavpils, Łotwa, wydział
historyczny.
2005-2007 - dyrektor przedstawicielstwa spółki amerykańskiej
"Manpower" w m. Ryga.
2008 – po dziś czas - dyrektor przedstawicielstwa BUF im. I. Kanta w m.
Ryga.
Działalność społeczna:
(1996-1999) - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emerytów Wojskowych
"Widzeme".
(1999- po dziś czas) Prezes Łotewsko-Rosyjskiej Asocjacji
Współpracy.
Stały uczestnik Światowych Kongresów Rodaków (w 2001, 2004, 2007 i
2011 r.)
Komisja Rekrutacyjna i Atestacyjna BUF im. I. Kanta
Informacja ogólna:
Do zadań Komisji Rekrutacyjnej i Atestacyjnej BUF im. I. Kanta należą
kwestie, związane z preorientacją zawodową i przygotowaniem absolwentów
szkół do podjęcia studiów na uniwersytecie.
21
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Struktura:
Liczba pracowników – 6 osób:
Minkowa Jekaterina Semionowna pomocnik pierwszego prorektora do spraw
nauki, sekretarz Komisji Rekrutacyjnej i
Kwalifikacyjnej, której podporządkowane są 2
oddziały.
1.
Dział Organizacyjny Komisji
Rekrutacyjnej i Atestacyjnej:
Kierownik – Paderina Elena Giennadjewna
2.
Oddział Przygotowawczy:
Kierownik – Guszczina Galina Pawłowna
Kierunki działalności:
Do zakresu zadań Działu Organizacyjnego Komisji Rekrutacyjnej i
Atestacyjnej należy:
1.
Przyjmowanie na studia i praca
w zakresie preorientacji zawodowej;
2.
organizacja, przeprowadzenie i
branie udziału w corocznej wystawie obwodu
kaliningradzkiego "Edukacja i kariera";
3.
uczestnictwo w targach pracy
samorządów obwodu kaliningradzkiego, a
także w seminariach na temat preorientacji zawodowych szkół miasta i
obwodu;
4.
organizacja i uczestnictwo w wystawach oświatowych za
granicą (Litwa, Łotwa, Polska, Niemcy, Kazachstan);
5.
organizacja i przeprowadzenie corocznej wizyty abiturientów z
Łotwy w BUF im. I. Kanta
6.
przygotowanie i przeprowadzenie Dni Otwartych Drzwi BUF im.
I. Kanta;
7.
opracowanie, zatwierdzenie i realizacja corocznego regulaminu
obowiązującego podczas rekrutacji do BUF im. I. Kanta;
8.
przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej.
22
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Do zakresu zadań Oddziału Przygotowawczego należy:
1.
organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowawczych dla
kandydatów na studia;
2.
rekrutacja na studia "młodych mam" w ramach eksperymentu
Rządu FR.
Biografia pomocnika pierwszego prorektora ds. nauczania, sekretarza
Komisji Rekrutacyjnej i Atestacyjnej:
Minkowa Jekaterina Semionowna
Tel. +74012 466422
Faks: +74012 466422
E-mail: [email protected]
Oprócz zajmowanego stanowiska J.
Minkowa jest docentem katedry technologii
procesów transportowych i serwisu BUF im.
I. Kanta, oraz zastępcą dyrektora Instytutu
Transportu i Serwisu Technicznego BUF im. I. Kanta.
2000 r. - dyplom z wyróżnieniem, Kaliningradzkiego Uniwersytetu
Państwowego, kierunek "Technologia i przedsiębiorczość";
Od 1998 po dziś czas - praca na uniwersytecie (starszy laborant Centrum
Dodatkowego Kształcenia Zawodowego, następnie kierownik laboratorium
katedry maszynoznawstwa, później - kierownik laboratorium katedry
autoserwisu;
1999 - 2000 - przekwalifikowanie zawodowe "Księgowość, podatki i
opodatkowanie";
23
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
2005 r. - dyplom z wyróżnieniem, wydział ekonomiczny
Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, kierunek "Finanse i kredyt";
2000 r. – po dziś czas - praca na uniwersytecie na stanowisku asystenta,
starszego wykładowcy, docenta katedry autoserwisu i katedry technologii
procesów transportowych;
2005 r. – obrona rozprawy doktorskiej na temat "Kształtowanie
gotowości inżynierów do zarządzania ryzykiem w zakresie organizacji
przewozów i zarządzania transporcie".
2006 r. - stypendysta konkursu Fundacji im. Włodzimierza Potanina
wśród młodych wykładowców.
Od 2006 i do dnia dzisiejszego - sekretarz komisji rekrutacyjnej BUF im.
I. Kanta;
2008 r. - nadano tytuł docenta.
W BUF im. I. Kanta J. Minkowa wykłada następujące kursy:
Zasady działalności przedsiębiorczej
Finanse, obieg pieniężny i kredyt
Księgowość
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie ryzykiem
J. Minkowa aktywnie zajmuje się pracą naukowo-badawczą, bierze
udział w różnych konferencjach. Jest autorem 50 naukowych prac, w tym 2
monografii, pomocy naukowych, 6 patentów, pracuje nad rozprawą
habilitacyjną.
Dział Administracyjno-Prawny
Informacja ogólna:
Do zadań Działu Administracyjno-prawnego BUF im. I. Kanta należą
kwestie związane z zabezpieczeniem prawnym działalności uniwersytetu,
ochroną prawną oraz reprezentowaniem interesów uniwersytetu w stosunkach
z władzami publicznymi, organami samorządów terytorialnych i
kontrahentami.
Struktura:
Liczba pracowników – 9 osób.
Kierownik – Archałowicz Oksana Wasiljewna. Jednostka podlega
bezpośrednio pierwszemu prorektorowi do spraw pracy administracyjnej BUF
im. I. Kanta p. O. Usmanowej.
24
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
W skład Działu wchodzą:
1. kancelaria prawna
Kierownik – Korotina Swietłana Grigorjewna,
1. Dział Pracy z Nieruchomością, kierownik - Rudenko А.А.
2. Dział Zakupów i Przetargów
Kierownik – Gonczarowa Jekaterina Siergiejewna
Kierunki działalności:
Do zakresu zadań Kancelarii Prawnej należy:
1. zabezpieczenie prawne działalności BUF im. I. Kanta;
2. ochrona prawna oraz reprezentowanie interesów uniwersytetu w
stosunkach z władzami publicznymi, organami samorządów terytorialnych i
kontrahentami.
3. pomoc prawna w zawarciu umów;
4. zabezpieczenie prawne procesu edukacyjnego, prac naukowych i
naukowo-badawczych, innowacyjnej działalności uniwersytetu;
5. zabezpieczenie prawne w zakresie prawa pracy i działalności
wewnętrznej BUF im. I. Kanta;
6. opracowanie podstawowych zasad prawnych w zakresie organizacji i
funkcjonowania różnego typu jednostek edukacyjnych i administracyjnych
uniwersytetu, sporządzanie regulaminów, instrukcji, umów, porozumień i
innych dokumentów prawnych;
7. ekspertyza prawna rozkazów, rozporządzeń, przepisów, reguł, instrukcji i
innych wewnętrznych aktów normatywnych.
Dział Pracy z Nieruchomością odpowiada za:
1.zapewnienie prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia mienia
Uniwersytetu.
2. koordynację i nadzór nad użytkowaniem majątku nieruchomego w
BUF im. I. Kanta.
Do zakresu zadań Działu Zakupów i Przetargów należy:
1. zabezpieczenie funkcjonowania systemu planowania i organizacji
zakupów w uniwersytecie;
2. przeprowadzenie i doskonalenie działalności handlowej uniwersytetu;
25
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
3. koordynacja i kontrola działalności wszystkich jednostek
strukturalnych uniwersytetu w zakresie przestrzegania przepisów
ustawodawstwa
i
dokumentów
normatywnych
związanych
z
funkcjonowaniem systemu planowania i organizacji zakupów;
4. opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu planowania i
organizacji zakupów;
5. nadzór nad przestrzeganiem niezbędnych procedur zastrzeżonych w
wewnętrznych aktach normatywnych uniwersytetu w procesie dokonania
zakupów przez różne jednostki administracyjne uniwersytetu;
6. podjęcie we właściwym czasie niezbędnych działań naprawczych w
razie wykrycia niezgodności między systemem planowania i realizacją
zakupów;
7. organizacja, planowanie i realizacja praktyk doskonalenia i wdrożenia
nowych sposobów ewidencjonowania, planowania i nadzoru nad realizacją
zakupów.
Biografia kierownika Działu Administracyjno-Prawnego:
Archałowicz Oksana Wasiljewna
Tel. +74012 595563
E-mail: [email protected]
2003 r. - ukończenie studiów na Kaliningradzkim Uniwersytecie
Państwowym, kierunek prawa.
2011 r. - ukończenie studiów na Rosyjskim Uniwersytecie Państwowym,
kierunek – „"finanse i kredyt"
Od 2004 r. po dziś czas - wykładowca katedry prawa i postępowania
cywilnego BUF im. I. Kanta.
Wykłada następujące kursy: prawo cywilne, zarządzanie zakupami
publicznymi i samorządowymi. Wykłada także na różnych kursach
podniesienia kwalifikacji i przeszkolenia zawodowego.
O. Archalowicz jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym w
czasopismach "Prawnik", "Nauka prawna i praktyka ochrony porządku
prawnego", "Wiestnik BUF im. I. Kanta". Jej zaintersowania badawcze
mieszczą się w kręgu zagadnień prawa cywilnego, a także realizacji systemu
26
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
kontraktowego w zakresie zakupów towarów, prac, usług dla potrzeb
publicznych i samorządowych.
Występuje także w charakterze niezależnego eksperta w składzie kilku
komisji konkursowych rozstrzygających o zajmowaniu aktualnych wakatów
w urzędach publicznych i samorządowych obwodu kaliningradzkiego.
Departament Programów Edukacyjnych i Polityki Oświatowej
Informacja ogólna:
Departament Programów Edukacyjnych i
Polityki Oświatowej został stworzony w celu
organizacji
wszystkich
rodzajów
pracy
metodycznej i pracy związanej z procesem
nauczania, koordynacji i kontroli działalności
metodycznej i działalności związanej z
nauczaniem, zapewnienia najwyższej jakości edukacji w warunkach
międzynarodowej integracji programów edukacyjnych.
Struktura:
Dyrektor Departamentu - żytiniewicz Dmitirj Gennadjewicz.
zastępca dyrektora – Połupan Ksenia Leonidowna.
Departament składa się z 5 działów:
1. dział programów nauczania bakałarzy, magistrów, specjalistów z
wykształceniem wyższym i średnim.
Kierownik – Azarowa Olga Wiaczesławowna
2. dział menedżmentu jakości i organizacji działalności edukacyjnej
Kierownik – Barinowa Natalia Wiktorowna
3. Dział programów studiów doktoranckich i rad naukowych
Kierownik – Gribańkowa Anżeła Aleksejewna
4. Centrum Dodatkowego Kształcenia Zawodowego
Dyrektor – Maksymienko Elena Wiktorowna
5. Centrum Elektronicznych Zasobów Edukacyjnych
Dyrektor – Naumowa Aleksej Wiktorowicz.
27
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kierunki działalności:
Departament Programów Edukacyjnych i Polityki Oświatowej
odpowiada za:
1. kontrola opracowania, wykonania i realizacji programów kształcenia
bakałarzy, magistrów, specjalistów z wykształceniem wyższym i średnim
wykształceniem;
2. menedżment jakości i organizacji działalności edukacyjnej;
3. kontrola opracowania, wykonania i realizacji programów studiów
doktoranckich;
4. dodatkowe kształcenie zawodowe;
5. elektroniczne zasoby edukacyjne.
Biografia kierownika Departamentu Programów Edukacyjnych i Polityki
Oświatowej:
Żytiniewicz Dmitirj Gennadjewicz
doktor nauk prawnych, docent
Тел.: +7 (4012) 535425
E-mail: [email protected]
Oprócz zajmowanego stanowiska Dm.
Żytiniewicz jest docentem katedry polityki,
technologii społecznych i komunikacji
masowej.
2001 r. - ukończenie studiów na Kaliningradzkim Uniwersytecie
Państwowym, kierunek prawa;
2007 r. – obrona prady doktorskiej, Rosyjska Akademia
Sprawiedliwości.
W BUF im. I. Kanta Dm. Żytiniewicz wykłada następujące kursy:
Prawo autorskie;
Podstawy prawa;
Prawoznawstwo;
Podstawy prawne dziennikarstwa;
28
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Podstawy prawne działalności reklamowej i PR.
Od roku 2010 niejednokrotnie odbywał kursy podniesienia kwalifikacji.
Departament Infrastruktury Informacyjnej i Technologii
Informacja ogólna:
Departament Infrastruktury Informacyjnej i Technologii zabezpiecza
realizację procesu dydaktycznego od strony technicznej i informacyjnej. Jego
pracownicy tworzą i kontrolują różnego rodzaju systemy elektroniczne, w
tym moduły i programy, które pozwalają upraszczać, optymizować i
kontrolować działalność uniwersytetu i realizację procesu nauczania.
Dyrektor Departamentu – Kuzin Siergiej Aleksandrowicz
Kierunki działalności:
Do zakresu zadań Departamentu infrastruktury informacyjnej i
technologii należy:
1. 1.wyprodukowanie kart plastikowych dla pracowników i studentów
uniwersytetu;
2. zarządzanie kompleksowe
procesem edukacyjnym poprzez
stworzenie
systemów
modułów
programowych, kontrolowanie i ocenę
efektywności korzystania z zasobów
elektronicznych i sal wykładowych,
wdrażanie systemu niezależnej oceny
wiedzy;
3. kontrola systemu kompleksowego
zarządzanie infrastrukturą uniwersytetu;
4. kontrola obiegu dokumentów na uniwersytecie;
5. opracowanie i kontrola zautomatyzowanych systemów i modułów.
29
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Dział Współpracy Międzynarodowej i Protokołu
Informacja ogólna:
Dział Współpracy Międzynarodowej
i Protokołu Bałtyckiego Uniwersytetu
Federalnego im. Immanuela Kanta
zajmuje się koordynacją działalności
międzynarodowej uniwersytetu.
Jednym z najważniejszych celów
Działu jest promocja rosyjskiego systemu
edukacji w regionie morza Bałtyckiego.
Dział Współpracy Międzynarodowej i Protokołu ma za zadanie zapewniać
koordynację i realizację działalności międzynarodowej uniwersytetu, jego
studentów, doktorantów, pracowników i wykładowców. W zakres działalności
DWMiP wchodzą nie tylko programy wymiany akademickiej i naukowej,
lecz również przygotowanie wizyt delegacji zagranicznych. Dział Współpracy
Międzynarodowej i Protokołu jest również pomysłodawcą i organizatorem
różnego rodzaju przedsięwzięć międzynarodowych: konferencji, seminariów,
wizyt i przyjęć oficjalnych delegacji.
Struktura:
Liczba pracowników - 9 osób
Kierownik - Barsukowa Anna Władimirowna. DWMiP jest
bezpośrednio
podporządkowany
prorektorowi
ds.
współpracy
międzynarodowej i public relations BUF
im. I. Kanta Igorowi I. Żukowskiemu.
Ekspert wiodący DWMiP - RożkowJuriewskij Jurij Donatowicz.
DWMiP składa się z dwóch działów:
1.
Dział
programów
międzynarodowych:
30
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kierownik - Milawskaja Natalia Borisowna
1. Dział protokołu i wsparcia organizacyjno-wizowego:
Kierownik - Caplina Marina Aleksandrowna.
Kierunki działalności:
Dział Programów Międzynarodowych jest odpowiedzialny za
następujące kierunki działalności:
1. Świadczenie usług doradczych
w sprawach organizacji nauczania,
staży i badań za granicą dla
studentów,
doktorantów,
magistrantów i pracowników BUF im.
I. Kanta;
2. Koordynacja
współpracy
międzynarodowej
z
wyższymi
uczelniami partnerskimi, fundacjami i organizacjami międzynarodowymi;
3. Zapewnienie przyjęcia na studia, staże lub wizyty naukowe
cudzoziemskich studentów, doktorantów i wykładowców przybywająych do
BUF im. I. Kanta;
4. Koordynacja pracy
w zakresie przygotowania i wypełnienia
wniosków grantowych składanych do różnych fundacji i organizacji
międzynarodowych;
5. Poświadczenie
przekładów w
wewnętrznej dokumentacji
uniwersyteckiej.
Dział Protokołu i Wsparcia Organizacyjno-Wizowego odpowiada za
następujące kierunki działalności:
1. Wystawienie zaproszeń wizowych dla
studentów,
doktorantów,
profesorów
i
wykładowców przybywających do Kaliningradu
w celu podjęcia nauki albo wykładania na BUF
im. I. Kanta;
2. Dopełnienie formalności prawnych dla
cudzoziemskich
studentów,
doktorantów,
31
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
profesorów i wykładowców przebywających na uniwersytecie BUF im. I.
Kanta (przedłużenie wiz FR i rejestracja miejsca pobytu w służbie
migracyjnej);
3. Usługi
doradcze
i
wsparcie
merytoryczne w procedurze otrzymania
paszportów
zagranicznych
w
Przedstawicielstwie
MSZ
Rosji
w
Kaliningradzie
dla
wykładowców
i
pracowników BUF im. I. Kanta w razie
zaistnienia potrzeby zawodowej, oraz dla
doktorantów wyjeżdżających w ramach
programów wymiany międzynarodowej;
4. Świadczenie usług doradczych w
sprawach wizowych dla
pracowników,
wykładowców i studentów BUF im. I. Kanta,
którzy udają się do obcych państw w celu
podjęcia pracy albo nauki;
5. Wypełnienie wniosków wizowych;
6. Przyjmowanie wysokiej rangi gości przybywających do BUF im. I.
Kanta;
7. Zapewnienie organizacji i spójności z obowiązującym protokołem
konferencji międzynarodowych urządzanych w ramach działalności Działu
Współpracy Międzynarodowej i Protokołu BUF im. I. Kanta;
8. Rezerwacjy miejsc w akademiku dla obywateli z zagranicy.
Biografia kierownika:
Barsukowa Anna Władimirowna
(10.06.1981)
doktor nauk historycznych
Tel. +74012 595577
Faks: +74012 338322
E-mail: [email protected]
Oprócz zajmowanego stanowiska w DWMiP Anna
32
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Barsukowa jest docentem katedry politologii i socjologii BUF im. I. Kanta, a
także dyrektorem Centrum Unii Europejskiej BUF im. I. Kanta.
2003 r. - dyplom o wyższym wykształceniu z wyróżnieniem, katedra
historii zagranicznej i stosunków międzynarodowych wydziału historycznego
Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego (obecnie BUF im. I. Kanta).
2005 - 2007 r. - stypendysta Rządu i MSZ Francji, doktorant w Paryskim
Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po Paris).
Anna Barsukowa jest również członkiem Rosyjskiej Asocjacji Nauk
Politycznych i Asocjacji Badaczy Historii Integracji Europejskiej EUROPE RICHIE.
Na BUF im. I. Kanta wykłada następujące przedmioty:
“Historia i teoria stosunków międzynarodowych”; “Światowa polityka i
stosunki międzynarodowe”; “Współczesne stosunki międzynarodowe”; “Unia
Europejska: historia, instytucje”.
Włada językami angielskim (В2) i francuskim (В2).
Dział Kontroli Finansowej
Informacja ogólna:
Dział Kontroli Finansowej jest jednostką strukturalną służby finansowej
powołaną do pełnienia funkcji wewnętrznego audytu finansowego BUF im. I.
Kanta.
Struktura:
Liczba pracowników - 2 osoby
Kierownik
–
Kiriłlowa
Weronika
Aleksandrowna.
Dział
podporządkowuje się prorektorowi ds. gospodarki i finansów - głównej
księgowej uniwersytetu, Romel Tatianie, oraz zastępcom głównego
księgowego BUF im. I. Kanta.
Kierunki działalności:
Główne kierunki działalności to:
33
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
1. Prowadzenie księgowości działalności finansowo-gospodarczej i
sporządzanie sprawozdawczości bilansowej;
2. Zapewnienie kontroli nad prawidłowością i wiarygodnością
dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych oraz ich właściwym
udokumentowaniem w rachunkowości, a także sprawowanie nadzoru nad
mieniem uniwersytetu i wykorzystaniem zasobów finansowych i
materialnych zgodnie z zatwierdzonymi normatywami i kosztorysami (planu);
3. Opracowanie i bieżąca aktualizacja rachunkowości oraz wszelkiej
innej dokumentacji o stanie finansowym BUF im. I. Kanta;
4. Koordynacja pracy z odpowiednimi jednostkami strukturalnymi w
zakresie księgowania wskaźników finansowych “Programu rozwojowego”
BUF im. I. Kanta.
Biografia kierownika:
Kiriłlowa Weronika Aleksandrowna
(29.12.1979)
Tel. +74012 465942
E-mail: [email protected]
W 2002 roku Kirillowa W. ukończyła z wyróżnieniem studia na
wydziale technologii informacyjnych i biznesu Ałtajskiego Technicznego
Uniwersytetu Państwowego, otrzymując kwalifikacje ekonomisty w zakresie
“Systemy informacyjne w gospodarce”.
W 2006 roku ukończyła Kaliningradzki Instytut Biznesu
Międzynarodowego z na kierunku “ Zarządzanie Finansowe”, zdoywając
kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenie działalności w zakresie
zarządzania finansami (projekt dyplomowy na temat “Wdrożenie systemu
budżetowania na przedsiębiorstwie”).
W 2010-2011 latach ukończyła kursy “Księgowość według standardów
międzynarodowych”, otrzymując certyfikat Międzynarodowej Asocjacji
Księgowych (Wielka Brytania) “Level 3 Diploma in Accounting and book keeping”, i “ Standardy międzynarodowe finansowej sprawozdawczości”
Instytutu certyfikowanych managerów finansowych.
Płynnie mówi w języku angielskim i prowadzi w tym języku korespondencję
służbową.
34
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Dział Rozwoju i Planowania Strategicznego
Informacja ogólna:
Dział Rozwoju i Planowania Strategicznego (DRiPS) Bałtyckiego
Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta (BUF im. I. Kanta) jest
jednostką strukturalną BUF im. I. Kanta zapewniającą planowanie i
wdrażanie planów strategicznego rozwoju BUF im. I. Kanta. Dział ten jest
powołany w celu podniesienia efektywności planowania, prognozowania oraz
programowania strategicznego naukowej i edukacyjnej działalności BUF im.
I. Kanta.
Struktura:
Liczba pracowników - 9
osób.
Kierownik – Ażinow Danił
Gennadjewicz.Dział
podlega
pod prorektora ds. rozwoju i
strategicznego
planowania
Garejewowi
Timurowi
Rustamowiczowi.
Zastępca kierownika –
Judina Margarita Siergiejewna.
Do struktury tej jednostki
wchodzą dwa działy:
1. Dział strategii;
2. Dział analizy i prognozy.
Kierunki działalności:
1. Analiza i wykrycie warunków wewnętrznych i zewnętrznych,
tendencji, ograniczeń, dysproporcji i niezbilansowania, oraz możliwości
perspektywiczhych i potencjalnych zagrożeń dla BUF im. I. Kanta;
2. Wyznaczenie priorytetów i celów planowania strategicznego BUF im.
I. Kanta i konkretnego miejsca w ich realizacji poszczególnych struktur i
jednostek uczelnianych;
3. Kształtowanie i przeprowadzenie kompleksu przedsięwzięć
zapewniających osiągnięcie celów strategicznego planowania BUF im. I.
Kanta;
35
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
4. Wyznaczenie zasobów niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonych
celów strategicznego planowania BUF im. I. Kanta;
5. Opracowanie i wdrożenie dokumentów planowania strategicznego na
szczeblu BUF im. I. Kanta i na szczeblu poszczególnych jednostek
uczelnianych;
6. Koordynowanie działań podmiotów planowania strategicznego i
przedsięwzięć przewidzianych przez dokumenty planowania strategicznego,
w zakresie ich spójności z wyznaczonymi terminami i spodziewanymi
wynikami ;
7. Organizacja monitoringu i kontroli realizacji dokumentów
strategicznego planowania na szczeblu BUF im. I. Kanta i na szczeblu
poszczególnych jednostek uczelnianych;
8. Zabezpieczenie naukowo-techniczne, informacyjne, zasobowe i
kadrowe procesów strategicznego planowania.
Biografia kierownika:
Ażinow Danił Gennadjewicz
Tel. 8 (4012) 595595 (dod. 7825); 8 (4012)
595549
E-mail: [email protected]
Wykształcenie:
wyższe
politologiczne
i
pedagogiczne
2005 - 2010 r. - dyplom,wydział historyczny,
politologia, BUF im. I. Kanta;
2010 - 2013 r. - doktorant, wydział geografii i
geoekologii, BUF im. I. Kanta.
Poza pracą administracyjną zajmuje się
działalnością naukowo-badawczą i jest autorem kilku
prac naukowo-badawczych.
Osiągnięcia:
1) Współautor Koncepcji stworzenia kompleksu sportowouzdrowiskowego Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Kanta;
2) Współautor Programu rozwoju innowacyjnej infrastruktury RUP im.
I. Kanta “Rozwój innowacyjnej infrastruktury uniwersytetu w zakresie
biotechnologii medycznych w regionie-eksklawie Rosji”;
3) Współautor Programu rozwoju Bałtyckiego Uniwersytetu
Federalnego im. Immanuela Kanta na 2011-2020 lata;
36
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
4) Współautor Strategii rozwoju Bałtyckiego federalnego uniwersytetu
im. Immanuela Kanta na 2013-2020 lata;
5) Kierownik projektu przeprowadzenia audytu technologicznego w
BUF im. I. Kanta;
6) Kierownik projektu oceny efektywności wykorzystanie sprzętu
laboratoryjnego zakupionego w ramach realizacji Programu rozwoju BUF im.
I. Kanta w 2011 roku.
Dział Kadr i Polityki Socjalnej
Informacja ogólna:
Dział Kadr i Polityki Socjalnej i Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego
im. Immanuela Kanta zajmuje się realizacją jedynej polityki korporacyjnej w
zakresie kierowania personelem, tworzeniem systemu rozwoju i atestowania
(oceniania kwalifikacji) personelu, a także sprawuje kontrolę przestrzegania
prawa pracy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji
Rosyjskiej w zakresie zatrudnienia, awansowania i zwolnienia pracowników
w jednostkach strukturalnych uniwersytetu. Jednym z ważnych zadań działu
jest coroczne planowanie i organizacja podwyższenia kwalifikacji kadry
naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie stałego monitoringu i oceny jakości
pracy edukacyjnej i naukowej personelu.
37
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Struktura:
Liczba pracowników - 11 osób
Kierownik – Kuzniecowa Tatiana Arturowna. Dział podlega
bezpośrednio pod pierwszego prorektora - prorektora ds. działalności
edukycyjnej BUF im. I. Kanta Kuksę Irinę Jurjewnę.
Zastępca kierownika - Smirnowa Elena Stanisławowna.
Jednostka składa się z dwóch działów:
1. Dział Kadr:
Kierownik – Ułahowicz Tatiana Olegowna.
2. Dział Rozwoju Zawodowego i Polityki Socjalnej:
Kierownik – Petrienko Natalia Nikołajewna.
Kierunki działalności:
Dział Kadr odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań:
1. Zatrudnienie, przeniesienie i zwolnienie pracowników uniwersytetu
wszystkich kategorii;
2. Prowadzenie archiwów akt osobowych pracowników BUF im. I.
Kanta;
3. Prowadzenie kartotek pracy i ewidencja pracowników uniwersytetu;
4. Przygotowanie projektów dokumentacji kadrowej;
5. Przygotowanie wniosków i dokumentów związanych z nawiązaniem
i ustaniem stosunku pracy, poświadczanie dokumentów zawierających
dane dotyczące zmiany uposażeń, stanowisk pracy, miejsc pracy itp.
6. Przygotowanie i wydanie pracownikom uniwersytetu kopii
dokumentów związanych z ich pracą na uniwersytecie.
Dział Rozwoju Zawodowego i Polityki Socjalnej realizuje
następujące zadania:
1. Stworzenie systemu rozwoju i oceniania kompetencji fachowych
personelu, naliczanie składników wynagrodzenia pracowników;
2. Coroczne planowanie i organizacja kursów podnoszenia kwalifikacji
pracowników uniwersytetu;
38
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
3. Organizacja i kontrola systemu podniesienia kwalifikacji,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;
4. Organizacja i przeprowadzenie procedury oceny kompetencji
zawodowych pracowników BUF im. I. Kanta, sporządzenie dokumentacji w
tym zakresie;
5. Organizacja i przeprowadzenie atestacji kadry naukowodydaktycznej, personelu administracyjno-zarządzającego i pracowników
służb pracowniczych uniwersytetu.
Biografia kierownika:
Kuzniecowa Tatiana Arturowna
(04.05.1972)
doktor nauk pedagogicznych
Tel. +74012 595553
Faks: +74012 465813
E-mail: [email protected]
1994 r. – ukończenie studiów na Kaliningradzkim
Uniwersytecie Państwowym, kierunek “Chemia”; uzyskane kwalifikacje
“Chemik. Wykładowca chemii”.
2001 r. - ukończenie studiów na Rosyjskim Uniwersytecie
Państwowym im. I. Kanta, kierunek “Nauki prawne”,
kwalifikacja
“Prawnik”.
2005 r. – obrona pracy doktorskiej pt. “Warunki organizacyjno-prawne
podwyższenia efektywności edukacyjnego procesu w uczelni wyższej”.
Rosyjski państwowy uniwersytet im. I. Kanta,
Pracuje na uniwersytecie od 1996 roku. W ciągu 10 lat w okresie od
2000 po 2010 rok była kierownikiem Działu ds. nauczania BUF im. I. Kanta.
Tatiana Kuzniecowa zajmuje się nie tylko pracą administracyjną, lecz
również działalnością wykładową, będąc docentem katedry prawa
przedsiębiorczego w Instytucie Prawa. Prowadzi zajęcia z następujących
przedmiotów: “Prawo rolnicze”; “ Podstawy organizacyjno-prawne
funkcjonowania wyższej szkoły”; “Podstawy prawne wyższego szkolnictwa
39
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
zawodowego”; “ Prawo edukacyjne”; “Kierowanie personelem w placówce
edukacyjnej”.
Kuzniecowa Tatiana ma nagrody regionalne i resortowe:
2007 r. – List Pochwalny Ministerstwa Edukacji Obwodu
Kaliningradzkiego;
2007 r. - List Pochwalny Ministerstwa Edukacji i nauki FR;
2014 r. - Honorowy tytuł “Honorowy pracownik wyższego szkolnictwa
zawodowego FR”.
40
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Sudia w BUF im. I. Kanta
Insytytut Biologiczno-Chemiczny
Instytut
Biologiczno-Chemiczny
został
utworzony 4 grudnia 2012 roku rozkazem rektora
Bałtyckiego
Federalnego
Uniwersytetu
im.
Immanuela Kanta.
Studia w Instytucie obejmują zarówno
przygotowanie teoretyczne, jak i zawodowe
praktyczne w ramach audytoryjnych zajęć
wykładowych i seminaryjnych, oraz praktyk
szkoleniowych i produkcyjnych.
W skład instytutu wchodzą trzy katedry:
 katedra bioekologii i różnorodności biologicznej;
 katedra fizjologii molekularnej i biofizyki;
 katedra chemii.
Głównym zadaniem Instytutu Biologiczno-Chemicznego jest kształcenie
nowoczesnych fachowców (bakałarzy, magistrów, doktorów i doktorów
habilitacyjnych) w dziedzinie chemii, biologii i spokrewnionych naukach
międzydyscyplinarnych na bazie integracji badań naukowych i procesu
kształcenia.
Instytut, będąc częścią federalnego uniwersytetu, powołany jest
również do organizowania i koordynowania dużych programów naukowotechnicznych rozwoju obwodu kaliningradzkiego i całego bałtyckiego
regionu. Dla realizacji tych celów
Instytut współpracuje z Rosyjską
Akademią
Nauk;
z
wiodącymi
uniwersytetami
Europy,
Azji
i
Ameryki,
stwarza
warunki
dla
mobilności akademickiej studentów,
wykładowców i naukowców, dokonuje
integracji Instytutu do światowego obszaru edukacyjnego.
W instytucie przeprowadzane są badania fundamentalne i stosowane w
zakresie następujących priorytetowych kierunków naukowych BFU:
41
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»




materiałoznawstwo i nanosystemy;
racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych;
technologie rozwoju zurbanizowanego środowiska;
biotechnologie medyczne
Profesorowie i wykładowcy
Instytutu
dążą
do
stworzenia
równowagi
między
procesem
nauczania i badaniami naukowymi,
kiedy nwoczesna edukacja daje
studentowi możliwość wykonywania
pracy naukowej, a wyniki tej pracy
zachęcają
go
do
poszerzenia
horyzontów
umysłowych
i
wytężonego studiowania dyscyplin naukowych.
Badania naukowe i udział w dużych projektach stają się naturalną częścią
procesu
kształcenia
studentów.
Synergizm edukacji z badaniami
naukowymi dokonuje się zarówno na
bazie
Instytutu
BiologicznoChemicznego, jak i w Parku
Innowacyjnym, ścisłe współdziałanie z
pracownikami
którego
stanowi
rękojmię wysokojakościowej edukacji
magistrów.
Dyrektor Instytutu Biologiczno-Chemicznego instytutu BUF im. I.
Kanta
Patruszew Maksim Władimirowicz,
doktor nauk biologicznych, docent. Obszar
zainteresowań naukowych – neurobiologia
molekularna, neurotechnologie, genetyka
molekularna i kliniczna.
Zastępca
prezesa
platformy
technologicznej “Medycyna przyszłości”,
42
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
członek rady ekspertowej “ Nauki o życiu” Ministerstwa Edukacji i Nauki
Rosji, koordynator rady naukowo-technicznej inicjatyw technologicznych “
„Neurotechnologie”.
[email protected]
Profesorowie:
Biełogłazow Siergiej Michajłowicz - doktor habilitowany nauk
chemicznych, profesor, Zasłużony Działacz Nauki FR, akademik RANP
(Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych), członek Europejskiej Federacji
Korozji (EFC) 1993 r., członek komisji do biouszkodzeń przy Prezydium
RAN (Rosyjska Akademia Nauk). [email protected]
Jest autorem 450 prac ( z nich 4 monografie, ponad 30 certyfikatów i
patentów na wynalazki) w zakresie korozji metali: okruszenie metali pod
wpływem
wodoru
elektrochemicznego,
galwanotechnika,
gruntymodyfikatory rdzy, ochrona przed korozją w warunkach beztlenowych z
udziałem bakterii redukujących siarczany i grzybami micelialnymi.
[email protected]
Diegtierew Igor Anatoljewicz - doktor habilitowany nauk chemicznych
w zakresie „Fizyka Biologiczna”; temat rozprawy habilitacyjnej “Kinetyka i
mechanizmy
metabolizmu
mikrosomalnego
nitroheterocyklicznych
preparatów i możliwości jego regulacji”.
Doktor nauk chemicznych w zakresie Chemii Wysokich Energii. Studia
doktoranckie IFC Akademii Nauk ZSRR (1973). Temat rozprawy doktorskiej
“Reakcje "gorących" i cieplnych atomów wodoru z alkenami”, 1973.
Członek Rzeczywisty:
Od 1996 - Brazilian Society of Biochemistry and Molecular Biology
Od 1997 – New York Academy of Sciences
Od 1997 – South American Society for Comparative Physiology and
Biochemistry
Od 2003 – Członek redakcyjnego kolegium czasopisma «Brazilian
Journal of Biology».
Obszar badań naukowych:
43
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Chemia wysokich energii, kataliza przeniesienia fazowego, chemiczne
aspekty tworzenia rombów na sztucznych powierzchniach, farmakokinetyka i
wewnątrzkomórkowy podział przeciwnowotworowych nitrosomoczników i
analiza
radiometryczna,
kinetyka
i
mechanizmy
fotodysocjacji
nitroheterocyklicznych preparatów, kinetyka i mechanizmy metabolizmu
preparatów przeciwnowotworowych w normalnych tkankach i komórkach
nowotworowych, właściwości ksenobiotyk-metabolizującego systemu ryb
neo-tropikalnych i biowskaźniki zanieczyszczenia zbiorników wodnych,
terapia fotochemiczna.
Prowadził wykłady gościnne na uniwersytetach Brazylii i Stanów
Zjednoczonych - 17
Prace opublikowane w czasopismach rosyjskich i zagranicznych
Oryginalne artykuły – 51
Patenty – 2
[email protected]
Diedkow Wiktor Pawłowicz - doktor habilitowany nauk biologicznych,
profesor, Zasłużony Działacz Nauki FR, Honorowy Pracownik Wyższego
Szkolnictwa Zawodowego FR, Honorowy pracownik nauki i techniki FR,
członek rzeczywisty (akademik) Rosyjskiej Akademii Przyrodoznawstwa.
Jest autorem ponad 300 naukowych prac i patentów w dziedzinie ekologii
ogólnej i stosowanej, botaniki, ekologii i fizjologii roślin, zasoboznawstwa,
różnorodności biologicznej i krajoobrazowo-ekologicznego planowania
terytorium. Jest autorem szeroko znanych monografii "Reżimy ekologiczne
pustynnych biogeocenoz" (wydawnictwo "Nauka"), "Nisza ekologiczna i
równowaga wodna dominantów pustynnych fitocenoz" (wydawnictwo LPU),
"Przestrzenne, terytorialne i krajoobrazowe planowanie w obwodzie
kaliningradzkim", "Czerwona Księga obwodu kaliningradzkiego "
(wydawnictwo BUF im. I. Kanta).
[email protected]
Około trzydziestu prac profesora Diedkowa, opublikowanych w 80-90
latach przez wydawnictwo "Alerton Prasa" (USA), były przetłumaczone na
język angielski i uzyskały popularność wśród specjalistów w 30 krajach
Ameryki, Europy i Azji. Opublikowane w wydawnictwach "Nauka" i LPU
44
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
monografie mają szerokie czytelnicze audytorium nie tylko w bibliotekach
Rosji i ościeżnych krajów, lecz również w Bibliotece Kongresu Stanów
Zjednoczonych.
[email protected]
Nikitina Swietłana Michajłowna - doktor habilitowany nauk
biologicznych, Honorowy Pracownik Wyższego Szkolnictwai FR, Weteran
Systemu Edukacji obwodu kaliningradzkiego. Jest autorem ponad 100 prac w
zakresie hydrobiologii, fizjologii zwierząt bezkręgowcych, biomonitoringu, w
tym monografii "Hormony steroidowe bezkręgowcych".
Wraz z uczniami po raz pierwszy dowiodła obecność w ustalanych
ilościach kompleksu hormonów steroidowych (progesteron, testosteron,
hydrokortyzon, kortykosteron, estradiol, estron i estriol), identycznych z
hormonami steroidowymi kręgowców, prawie we wszystkich taksonach
bezkręgowcych, zaczynając od jamochłonnych i gąbek. Udało się jej też
udowodnić ich fizjologiczną aktywność i rolę w cyklach życiowych szeregu
bezkręgowców i w reakcji zwierząt na wpływy antropogeniczne.
[email protected]
Panasin Władimir Iljicz - doktor habilitowany nauk rolniczych,
zasłużony agronom Rosji, akademik nauk energo-informacyjnych. Jest
autorem ponad 400 prac (w tym 11 monografii, 4 wynalazków),
poświęconych aspektom agrochemicznym żywienia pastewnego roślin i
zagadnieniom ogólnej agrochemii.
W ciągu kilkadziesięciue lat pod kierunkiem profesora Panasina
prowadzi się badania mikroelementów w rolnictwie i hodowli w obwodzie
kaliningradzkim; badania różnych aspektów regulowania urodzajności
gruntów, optymalizacji stosowania nawożeń,i innych problemów rolniczych i
ekologicznych.
[email protected]
Panus Władimir Romanowicz – doktor nauk chemicznych, docent.
Zainteresowania naukowe: chemia szkło-podobnych półprzewodników,
45
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
zagadnienia ekologii środowiska przyrodniczego. Międzynarodowa
współpraca i normatywy jakości. Jest autorem 74 naukowych prac.
[email protected]
Plemienkow Witalij Władimirowicz - doktor habilitowany nauk
chemicznych, profesor. Jest autorem 230 opublikowanych prac, w tym 7
monografii i pomocy dydaktycznych. Zainteresowania naukowe związane są
z problemami teoretycznej chemii (kwantowa chemia organiczna,
elektronowa i przestrzenna budowa związków organicznych), stosowanie
fizycznych metod w chemii organicznej, chemie węglowodorów
nienasyconych (cykloaddycje); chemie przyrodniczych i biologicznie
aktywnych połączeń.
[email protected]
Rybakowa Galina Aleksandrowna – doctor nauk chemicznych,
docent. Ma 88 publikacji. Zakres interesów: termodynamika szkło-podobnych
półprzewodników. Ochrona środowiska przyrodniczego. Kształcenie metod
identyfikacji ciężkich metali w różnych obiektach środowiska
przyrodniczego. Metody prostej potencjometrii, ASA (Absorpcyjna
spektrometria atomowa), fotometria.
[email protected]
Funtikow Walerij Aleksejewicz - doktor habilitowany nauk
chemicznych, profesor. Jest autorem ponad 220 prac naukowych i pomocy
dydaktycznych, wśród których jest podręcznik, zbiór zadań i monografia
opublikowana w wydawnictwie międzynarodowym ("Academic Press, Jnc",
USA).
Praca naukowa obejmuje zarówno fundamentalne, związane z badaniem
właściwości niekrystalicznego stanu substancji i z możliwością skierowanej
syntezy niekrystalicznych nieorganicznych substancji aspekty, jak i aspekty
praktyczne, skierowane na stworzenie nowych typów sensorów dla analizy
chemicznej środowisk płynnych i gazowych.
[email protected]
46
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Czupaсhina Galina Nikołajewna – profesor, doktor habilitowany nauk
biologicznych, członek rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Nietradycyjnych i
Rzadkich Roślin.
W 1968 roku obroniła pracę doktorską, od 1969 roku pracuje na
Kaliningradzkim Uniwersytecie Państwowym.
W różnych okresach prowadziła wykłady z następujących dyscyplin:
“Mikrobiologia i wirusologia”, “Fotobiologia”, “Mikroflora substratów
przyrodniczych”, “Antybiotyki”, “Witaminologia”, “Status antyoksydacyjny
roślin”, “Wstęp do biotechnologii”, “Koncepcje współczesnego
przyrodoznawstwa” i inne. Od 2002 do 2012 roku zajmowała stanowisko
kierownika katedry ekologii medycznej.
Zakres zainteresowań naukowych: fizjologia i biochemia roślin,
ekologia, biotechnologia i mikrobiologia, fizjologicznie aktywne związki
chemiczne, antyoksydanty naturalne.
Galina Czupaсhina jest autorem ponad 200 prac naukowych i pomocy
dydaktycznych, wśród których monografie "System kwasu askorbinowego
roślin", "Naturalne antyoksydanty (aspekt ekologiczny) ", 8 zeszytów ćwiczeń
praktycznych, artykuły naukowe opublikowane w czołowych czasopismach
naukowych, a także w materiałach licznych konferencji, zjazdów, sympozjów
naukowych. Otrzymała trzy patenty i jedno świadectwo autorskie.
Pod kierunkiem profesora Czupaсhiny zostało napisanych blisko 240
prac dyplomowych, obronionych 10 prac doktorskich. G. Czupachina członek dwóch Rad Naukowych przy BFU imienia I. Kanta (w zakresie
geoekologii i teorii i metodyki kształcenia zawodowego).
[email protected]
Instytut Nauk Humanistycznych
Instytut Nauk Humanistycznych został utworzony
12 grudnia 2012 roku rozkazem Rektora BFU im. I
Kanta № 1546 z dnia 11 grudnia 2012 roku na bazie
wydziału historycznego i wydziału filologii i
dziennikarstwa jako wynik reorganizacji następujących
katedr: historii obcych państw i stosunków
47
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
międzynarodowych; historii Rosji, specjalnych dyscyplin historycznych i
historii regionalnej; filozofii; historii literatury rosyjskiej;katedry ogólnego i
rosyjskiego językoznawstwa; języków słowiańskich i bałtyckich; filologii
angielskiej i germańskiej; historii języka rosyjskiego i językoznawstwa
porównawczego.
Obecnie w składzie Instytutu funkcjonują następujące katedry mające
prawo do nadania tytułów bakałarzy i magistrów:




katedra historii
katedra filozofii
katedra filologii słowiańskiej i rosyjskiej
katefra
językoznawstwa
historycznego, historii obcych
państw i dokumentoznawstwa
Proces dydaktyczny w Instytucie
Nauk Humanistycznych realizowany
jest przez zespół wysoko
wykwalifikowanych specjalistów
naukowo-pedagogicznych. W
Instytucie pracuje 23 profesorów i 63
docentów.
Proces nauczania odbywa się tu na kilku kierunkach i specjalizacjach:




Historia
Filozofia
Filologia
Dokumentoznawstwo i archiwistyka»
Instytut mieści się w korpusie Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego
przy ul. Czernyszewskiego, 56a (kierownictwo znajduje się w gabinecie 30,
telefon dyrekcji 8(4012)-21-77-81, 59-55-20)
48
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Dyrektor Instytutu
Galcow
Walery
Iwanowicz
(ur.1947
w
obwodzie
połtawskim, Ukraińska SRR), rosyjski naukowiec,
historyk, specjalista
w zakresie archeografii i
źródłoznawstwa, autor prac o historii Wschodnich
Prus i obwodu kaliningradzkiego. Ukończył
Moskiewski Państwowy Instytut Historycznoarchiwalny (1971). Doktor nauk historycznych (1976),
docent (1984), zasłużony pracownik wyższej szkoły
FR (2000). W KGU/RGU/BUF im. I. Kanta pracuje od
1976 roku jako asystent, następnie starszy
wykładowca, docent, prorektor (1984-91), kierownik katedrą specjalnych
dyscyplin historycznych i regionalnej historii (1995-2012), dziekan wydziału
historycznego (1994-2012), dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych (od
2012). Przewodniczący kaliningradzkiej filii Rosyjskiego Stowarzyszenia
Historyków-archiwistów. Jest odznaczony medalem (2009).
E-mail: [email protected]
Profesorowie:
Babienko Natalia Grigorjewna, doktor habilitowany nauk
filologicznych, profesor katedry filologii słowiańskiej i rosyjskiej, starszy
naukowy współpracownik centrum naukowo-oświatowego «Rusycystyka i
Lingwistyka Stosowana».
N. Babienko w 1973 roku ukończyła Kaliningradzki Uniwersytet
Państwowy na kierunku «Filologia». Stopień doktora nauk filologicznych
uzyskała w 1981, doktora habilitowanego – w 2008 roku.
Wykładane dyscypliny: słowotwórstwo współczesnego języka
rosyjskiego, morfologia współczesnego języka rosyjskiego, teoretyczne
podstawy stylistyki, zasoby badawcze leksykografii», analiza filologiczna
tekstów literackich, a także wykłady monograficzne z zakresu poetyki
lingwistycznej i neologii. Kieruje pracami doktoranckimi i napisaniem
49
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
studenckich prac rocznych i magisterskich. Jest członkiem Senatu Instytutu
Nauk Humanistycznych i Senatu Uniwersytetu. Zakres zainteresowań
naukowych – poetyka lingwistyczna, stylistyka tekstu literackiego,
lingwistyka tekstu, słowotwórstwo. Liczba naukowych publikacji i pomocy
dydaktycznych – 79. Za osiągnięcia w działalności naukowej i pedagogicznej
N.Babienko w 2001 została odznaczona oznaką "Honorowy Pracownik
Wyższego Szkolnictwa Federacji Rosyjskiej”.
E-mail: [email protected]
Berestnew Gennadij Iwanowicz (1953), doktor habilitowany nauk
filologicznych, profesor katedry filologii słowiańskiej i rosyjskiej.
Ukończył Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy na kierunku
«Filologia». Uzyskał stopień doktora nauk filologicznych w 1995 r. (Moskwa,
Instytut Słowianoznawstwa i Balkanistyki RAN, temat rozprawy: "Typy
ewolucji semantycznej wyobrażenia o sile/mocy w językach słowiańskich).
Stopień doktora habilitowanego nadano w 2000 r. (Moskwa, Instytut
Słowianoznawstwa i Balkanistyki RAN, temat rozprawy habilitacyjnej:
"Świadomość ludzka w zwierciadle języka ").
Wykładane dyscypliny: «Leksykologia współczesnego języka
rosyjskiego», «Lingwokulturologia» i inne. Kieruje pracami doktorantów i
przygotowaniem studenckich prac rocznych i prac dyplomowych. Prowadzi
naukowe seminarium z leksykologii dla studentów pierwszego roku, bierze
udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych w zakresie wsparcia i
promocji języka rosyjskiego za granicą. Jest promotorem na studiach
doktoranckich 10.02.19 - teoria języka.
Zakres zainteresowań naukowych : lingwistyka kognitywna,
onomazjologia, etymologia, lingwokulturologia, semantyka, filozofia języka,
semiotyka. Autor ponad 100 publikacji naukowych w rosyjskich i
zagranicznych czasopismach edycjach, w tym:
Za osiągnięcia w działalności naukowej i pedagogicznej G. Berestnew
został odznaczony w 2012 r. Listem Pochwalnym Ministerstwa Edukacji i
Nauki FR.
E-mail: [email protected]
50
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Galcow Walery Iwanowicz, doktor nauk historycznych, profesor.
(ur.1947 w obwodzie połtawskim, Ukraińska SRR), rosyjski naukowiec,
historyk, specjalista w zakresie archeografii i źródłoznawstwa, autor prac o
historii Wschodnich Prus i obwodu kaliningradzkiego. Ukończył Moskiewski
Państwowy Instytut Historyczno-archiwalny (1971). Doktor nauk
historycznych (1976), docent (1984), zasłużony pracownik wyższej szkoły FR
(2000). W KGU/RGU/BUF im. I. Kanta pracuje od 1976 roku jako asystent,
następnie starszy wykładowca, docent, prorektor (1984-91), kierownik
katedrą specjalnych dyscyplin historycznych i regionalnej historii (19952012), dziekan wydziału historycznego (1994-2012), dyrektor Instytutu Nauk
Humanistycznych (od 2012). Szef kaliningradzkiej filii Rosyjskiego
Stowarzyszenia Historyków-archiwistów. Jest odznaczony medalem (2009).
Wykłada historiografię, kieruje pracami rocznymi i dyplomowymi, jest
promotorem naukowym doktorantów na kierunku "historia ojczysta ".
Jest członkiem wspólnej komisji historyków Rosji i Litwy; członkiem
redakcji czasopisma wojskowo-historycznego i czasopisma naukowego
"Wiestnik BUF im. I- Kanta (Kaliningrad); czasopisma "Słowo.ru: akcent
bałtycki " (Kaliningrad) i innych.
Posiada tytuł "Zasłużonego Pracownika Wyższego Szkolnictwa FR".
Zakres zainteresowań naukowych: źródłoznawstwo, archiwistyka,
archeografia, krajoznawstwo historyczne; historia społeczna, historia
instytucji. Autor ponad 80 prac.
E-mail: [email protected]
Demidenko Eduard Semionowicz, doktor habilitowany nauk
filozoficznych, profesor.
E.S. Diemidienko ukończył w 1959 r. studia w Instytucie Budowy
Maszyn w Briańsku na kierunku "Maszyny i technologia produkcji
odlewniczej ", następnie w 1971 r. podjął studia w Wyższej Szkole Partyjnej
przy KC KPZR i studia doktoranckie na Akademii Nauk Społecznych przy
KC KPZR, m. Moskwa. Stopień doktora nauk filozoficznych otrzymał w
1977 r. (rozprawa doktorska na temaz z zakresu socjologii urbanizacji),
stopień doktora habilitowaneo nauk filozoficznych uzyskał w 1993 r. (praca
habilitacyjna pt. "Urbanizacja: koncepcja i polityka miejskiego rozwoju").
51
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Wykładane dyscypliny: "Filozoficzne problemy przyrodoznawstwa",
"Filozofia".
Zakres zainteresowań naukowych : filozofia i socjologia urbanizacji,
filozofia społeczno-technogennego rozwoju życia, ewolucja form życia od
biologicznaj do socjotechnobiologicznej i socjotechnoprzyrodniczej.
Jest autorem ponad 250 prac naukowych i pomocy dydaktycznych, w
tym 10 monografii autorskich i 23 książki ze współautorami.
E-mail: [email protected]
Zołow Aleksander Władimirowicz, doktor nauk historycznych,
profesor
Ukończył studia na Woroneskim Uniwersytecie Państwowym na
kierunku "Historia" w 1970 r. Stopień doktora nauk historycznych uzyskał w
1980 r., tytuł docenta nadano w 1985 r.
Wykładane dyscypliny : "Najnowsza historia krajów Europy i Ameryki",
kursy monograficzne "Partie polityczne i ruchy współczesne" i "Zagraniczna
polityka USA w ХХ wieku" (dla studentów kierunku "Historia"), "Ogólna
historia" (dla studentów kierunku "Dziennikarstwo"), jest promotorem
naukowym studenckich prac rocznych i dyplomowych,oraz pracami
doktorantów. Jest członkiem Rady Wydziału, przewodniczącym związku
zawodowego wydziału.
Zakres zainteresowań naukowych - najnowsza historia USA, ogólna
liczba publikacji naukowych i naukowo--metodycznych - 57.
Za osiągnięcia w działalności naukowej i pedagogicznej został
odznaczony Listem Pochwalnym Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej
(2004 r.), w 2007 r. – otrzymał oznakę "Honorowy Pracownik Wyższego
Szkolnictwa Federacji" Rosyjskiej, w 2012 r. - medal Ministerstwa Edukacji
obwodu
kaliningradzkiego "Weteran Systemu Edukacji Obwodu
Kaliningradzkiego ".
E-mail: [email protected]
Kalinnikow Leonard Aleksandrowicz, doktor habilitowany nauk
filozoficznych, profesor.
52
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
W 1959 r. ukończył studia w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w
m. Iwanowo. W 1969 r. obronił w Instytucie Filozofii Akademii Nauk ZSRR
pracę doktorską, w 1981 r. - pracę habilitacyjną na wydziale filozoficznym
Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego im. A. żdanowa.
Wykładane dyscypliny: "Historia filozofii zagranicznej", "Etyka",
"System filozoficzny I. Kanta ", "Zagadnienia filozoficzne poszczególnych
dyscyplin naukowych", "Neokantyzm niemiecki i rosyjski ".
Zakres zainteresowań naukowych – badania systemu filozoficznego Im.
Kanta w zakresie jego roli w dialogu kultur, określenie znaczenia filozofii
Kanta w świecie współczesnym, rozważenia perspektywy zastosowania idei i
zasad filozofii Kanta do celów rozstrzygnięcia globalnych problemów
współczesnego etapu rozwoju ludzkości. Liczba publikacji naukowych i
naukowo--metodycznych publikacji - 135.
E-mail: [email protected]
Kostiaszow Jurij Władimirowicz, doktor habilitowany nauk
historycznych, profesor.
J. Kostiaszow ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie
Państwowym im. М. Łomonosowa w 1977 r. na kierunku "Historia". Stopień
doktora nauk historycznych uzyskał w 1982 r., doktora habilitacyjnego - w
1999 r., tytuł profesora został nadany w 2002 r.
Wykładane dyscypliny : "Historia południowych i zachodnich słowian",
"Współczesna historia krajów Wschodniej Europy", wykłady monograficzne
z historii stosunków międzynarodowych XIX w.- Jest promotorem
naukowym rocznych i dyplomowych prac studenckich,a także rozpraw
doktorskich. Prowadzi zajęcia fakultatywne z języka polskiego i koło
naukowe z zakresu zagadnień pamięci historycznej.
Zakres zainteresowań naukowych : historia Serbii, historia Wschodnich
Prus, związki rosyjsko-niemieckie i historia obwodu kaliningradzkiego.
Liczba publikacji naukowych i naukowo--metodycznych - 140, w tym 25
opublikowanych za granicą - w Serbii, Polsce, Litwie, Niemczech, Szwecji i
Japonii.
53
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Za osiągnięcia w działalności naukowej i pedagogicznej został
odznaczony oznaką "Honorowy Pracownik Wyższego Szkolnictwa Federacji
Rosyjskiej”.
E-mail: [email protected]
Kretinin Gennadij Wiktorowicz, doktor habilitowany nauk
historycznych, profesor.
Ukończył Wyższą Szkołę Wojskowo-Inżynieryjną w r. 1970, w 1977 r.
Akademię Wojskowo-Inżynieryjną. Doktor nauk wojskowych (1982), doktor
nauk historycznych (2000). Rzeczywisty członek Akademii nauk
wojskowych, Akademii nauk wojskowo-historycznych. Od 1993 r. jest
docentem, profesorem katedry specjalnych dyscyplin historycznych i historii
regionalnej BUF im. I. Kanta, prowadzi zajęcia z dyscyplin specjalnych
"Nowoczesne zagadnienia historii regionu bałtyckiego " "Stosunki rosyjskoniemieckie na terenie Wschodnich Prus".
Zakres zainteresowań naukowych : historia regionalna i współczesna,
historia stosunków rosyjsko-niemieckich i rosyjsko-litewskich. Jest autorem
ponad 250 publikacji naukowych i naukowo--metodycznych, w tym 12
monografii, 6 podręczników, 31 wynalazków, ponad 30 artykułów w
czasopismach naukowych Rosji, Niemiec, Polski, Litwy.
Laureat premii obwodowej "Uznanie” (1998), laureat V miejskiego
konkursu "Człowiek. Wydarzenie. Czas” w nominacji "Badania i nauka"
(2003), laureat uniwersyteckich premii i konkursów (2006). Członek trzech
rad naukowych, członek Prezydium Rady ds. kultury przy gubernatorzе
obwodu kaliningradzkiego.
E-mail: [email protected]
Nikulin Walery Nikołajewicz, doktor habilitowany nauk historycznych,
profesor.
w 1970 roku W. Nikulin ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale
historycznym Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Ust-Kamenogorsku.
W 1979 roku obronił pracę doktorską na temat: "Zarządzanie chłopstwem
Syberii wlatach 1861-1905" w Instytucie Historii, Filologii i Filozofii
Syberyjskiego oddziału Akademii Nauk ZSRR. W 2006 roku obronił pracę
54
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
habilitacyjną pt. "Ziemianie północnego zachodu Rosji w drugiej połowie
XIX – na początku XX stulecia" w Sankt-Petersburgskim Uniwersytecie
Państwowym.
Wykładane dyscypliny: część kursu ogólnego "Historii Rosji (do XX
stulecia), o wydarzeniach historii Rosji w drugiej połowie XV - XVIII
stulecia. Prowadzi kursy monograficzne pt. "Iwan Groźny i jego cepoka",
"Smuta w historii Rosji i w historiografii", "Piotr Pierwszy i jego epoka",
"Prawo pańszczyźniane w Rosji", "Dekabryści".
Zakres zainteresowań naukowych profesora W.N. Nikulina dotyczy
następujących zagadnień: stosunki agrarne w Rosji w drugiej połowie XIX początku XX stulecia, historia reform chłopskich w latach 1861, 1863 i 1866,
wspólnota chłopska i organy samorządu chłopskiego, historia wojny
Liwońskiej 1558-1583 r. Profesor W.N. Nikulin opublikował 7 monografii i
ponad 150 prac naukowych i naukowo--metodycznych w różnych
wydawnictwach, tak rosyjskich, jak i zagranicznych.
E-mail: [email protected]
Sergiejew Wiktor Władimirowicz, doktor habilitowany nauk
historycznych, profesor, kierownik katedry historii.
W 1970 r. ukończył studia na Leningradzkim Uniwersytecie
Państwowym na kierunku "Historia". Stopień doktora nauk historycznych
uzyskał w 1973 r., doktora habilitowanego - w 1989 r., tytuł profesora
otrzymał w 1991 r.
Wykładane dyscypliny: "Współczesna historia krajów Europy i
Ameryki", "Historiografia dziejów współczesnych", wykład monograficzny z
historii stosunków międzynarodowych stosunków i roli osobowości w
historii. Kieruje pracami magisterskimi i doktoranckimi, a także badaniami
przeprowadzanymi przez pracowników naukowych wydziału w zakresie
problemów regionalnych historii ojczystej i powszechnej. Jest członkiem
Senatu wydziału historycznego i Senatu Uniwersytetu.
Zakres zainteresowań naukowych – historia społeczno-polityczna Anglii
i USA XIX w., historia stosunków międzynarodowych XVIII – ХХ wieku,
historia Prus Wschodnich. Liczba publikacji naukowych i naukowo-metodycznych - 103.
55
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Za osiągnięcia w działalności naukowej i pedagogicznej został
odznaczony w 1999 roku oznaką "Honorowy Pracownik Wyższego
Szkolnictwa Federacji Rosyjskiej”, w 2009 r. - medalem "Za Zasługi dla
Obwodu Kaliningradzkiego ", w 2012 r. – oznaką honorową "Za Zasługi dla
Bałtyckiego uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta".
E-mail: [email protected]
Trojepolskij Arkady Nikołajewicz, doktor habilitowany nauk
filozoficznych, profesor.
A. N. Trojepolski ukończył studia na wydziale filozoficznym
Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego na kierunku "Filozofia" w 1968
r., stopień doktora nauk filozoficznych uzyskał w 1979 r., stopień doktora
habilitowanego - w 2001 r., tytuł profesora otrzymał w 2003 r.
Wykładane dyscypliny: "Ontologia i teoria poznania", "Problemy
metafizyki w krytycznej filozofii Kanta", "Logika".
Zakres zainteresowań naukowych koncentruje się w zakresie metafizyki,
ontologii, teorii poznania, logiki. Jest autorem ponad 60 publikacji
naukowych.
E-mail: [email protected]
Szamardina Natalia Władimirowna, doktor habilitowany nauk
humanistycznych w zakresie historii sztuki, profesor katedry.
N. W. Szamardina ukończyła studia w Leningradzkim Instytucie
Malarstwa, Rzeźbiarstwa i Architektury, Akademii Sztuk Pięknych im.
Repina, kierunek "Historia" (wydział teorii i historii sztuki) w 1972 roku.
Stopień doktora nauk uzyskała w 1999 r., stopień doktora
habilitowanego - w 2004 roku.
Wykłada dyscypliny: "Teoria i historia sztuki", "Ogólna teoria sztuki",
"Historia malarstwa i rzeźbiarstwa", "Religia w kulturach świata", "Teoria i
historia rozwoju kształcenia artystycznego ", "Kulturologia", "Sztuka i
religia", "Kultura powszedniości", "Historia kultury"; a także kursy
monograficzne: "Podstawy prac restauratorskic
56
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Instytut Technologii Społeczno-Humanistycznych i
Komunikacji
Instytut Technologii SpołecznoHumanistycznych
i
Komunikacji
(ITSHiK) został utworzony 20
listopada 2012 roku rozkazem rektora
Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu
im. I. Kanta.
Instytut Technologii SpołecznoHumanistycznych
i
Komunikacji
(ITSHiK) - to unikalna zintegrowana placówka edukacyjna do przygotowania
fachowców w zakresie psychologii, lingwistyki, public relations, reklamy,
dziennikarstwa, politologii, socjologii i pracy socjalnej. Organiczne
połączenie dyscyplin lingwistycznych, administracyjnych, humanistycznych i
społecznych w jednej strukturze – umożliwia nauczanie specjalistów
posiadających wybitne zalety konkurencyjne; takie jak wiedza teoretyczna i
praktyczna, kreatywność, mobilność i przedsiębiorczość.
W składzie Instytutu funkcjonują następujące katedry:
katedra psychologii i pracy socjalnej;
katedra polityki, technologii społecznych i masowej komunikacji;
katedra lingwistyki i komunikacji międzykulturowej.
Do celów organizacji staży studentów otwarto własną placówkę laboratorium badań socjologicznych.
W Instytucie pracuje ponad 150 wykładowców, w tym 20 profesorów i
80 docentów.
Obecnie
katedry
Instytutu
realizują
współpracę naukową na
zasadzie
ponad
70
spisanych
umów
o
współpracy
międzynarodowej
z
uczelniami Polski, Niemiec,
57
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Litwy, Łotwy, Białorusi, Finlandii, Danii, Austrii, Francji, Szwecji, Włoch,
USA i innych krajów.
Dyrektor Instytutu
Simajewa Irina Nikołajewna - profesor katedry
psychologii i pracy socjalnej, doktor hab. nauk
psychologicznych.
Dyrektor Instytutu Technologii Społeczno Humanistycznych i Komunikacji BUF im. I. Kanta.
Honorowy Pracownik Wyższego Szkolnictwa FR.
Ekspert federalny w zakresie wyższego szkolnictwa
zawodowego (członek Gildii ekspertów WPO FR).
Ekspert akredytowany w rejestrze ekspertów w
zakresie
naukowo-technicznym w
Federalnej
budżetowej naukowej placówce państwowej "Instytut
Naukowo-Badawczy - Republikańskie Badawcze Naukowo--Doradcze
Centrum Ekspertyzy".
Edukacja i osiągnięcia naukowe:
1996 – obrona rozprawy doktorskiej w Nowosybirskim Pedagogicznym
Uniwersytecie
Państwowym,
uzyskanie
stopnia
doktora
nauk
humanistycznych w zakresie psychologii ogólnej i historii psychologii.
2006 – obrona pracy habilitacyjnej w Rosyjskim Pedagogicznym
Uniwersytecie Państwowym im. A.I. Gercena (Sankt Petersburg) w zakresie
psychologii ogólnej i historii psychologii.
Staż pracy naukowo-pedagogicznej na uczelniach wyższych wynosi 20
lat.
I. N. Simaewa aktywnie zajmuje się badaniami naukowymi, bierze
udział w licznych konferencjach naukowych. Opublikowała ponad 70 prac
naukowych, w tym 6 monografii.
Członek Senatu BUF im. I. Kanta.
Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej z zakresu pedagogiki.
[email protected]
58
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Profesorowie:
Bondarewa Liudmila Michajlowna - profesor katedry lingwistyki i
lingwodydaktyki BUF im. I. Kanta
Jest autorem ponad 100 publikacji, 15 z których jest opublikowanych w
punktowanych rosyjskich czasopismach naukowych (WAK), 11 pomocy
dydaktycznych, 3 monografie zespołowe. Jedna monografia została
odznaczona dyplomem laureata Konkursu Ogólnorosyjskiego na najlepszą
książkę naukową 2013 roku.
Wykładane dyscypliny: "Stylistyka", "Masowa komunikacja werbalna",
"Podstawy retoryki", "Кorygujący kurs języka niemieckiego".
[email protected]
Ieronowa Irina Jurjewna – doktor nauk filologicznych, doktor
habilitowany nauk pedagogicznych, profesor. W 1994 r. obroniła pracę
doktorską z zakresu filologii na temat: "Rozwój parantezy w francuskim
języku literackim w okresie XVI– ХХ stulecia na przykładzie tekstów
epistolarnych". W 1996 r. uzyskała tytuł docenta. W 2008 r. obroniła pracę
habilitacyjną z zakresu nauk pedagogicznych, na temat: "Kształtowanie
kultury kultury fachowej przyszłego tłumacza w środowisku
uniwersyteckim". W 2009 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk
pedagogicznych, a w 2012 r. uzyskała tytuł profesora katedry teorii mowy i
komunikacji międzykulturowej.
Główne kierunki badań naukowych prof. Ieronowej :
Znaczenie idei A. F. Łosewa i G. Gijoma dla rozwoju współczesnej
lingwistyki kognitywnej.
Właściwości postmodernistycznego myślenia artystycznego we
współczesnej literaturze francuskiej.
[email protected]
Budarina Anna Olegowna - kierownik katedry lingwistyki i
lingwodydaktyki, profesor katedry lingwistyki i lingwodydaktyki Instytutu
Technologii Społeczno-Humanistycznych i Komunikacji BUF im. I. Kanta,
59
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
doktor habilitowany nauk pedagogicznych,
sekretarz rady naukowej
D212.084.03 z zakresu nauk pedagogicznych.
Główne kierunki badań naukowych prof. Budariny są związane z teorią i
metodyką zawodowego wykształcenia lingwistycznego, koncepcją
kształtowania fachowej wiedzy uniwersalnej lingwistów, crossplatformowymi technologiami nauczania języków obcych, współczesnymi
technologiami projektowania uniwersalnego środowiska edukacyjnego,
interaktywnymi technologiami nauczania języków obcych w warunkach
realizacji federalnych standardów nauczania, problemami testowania
znajomości języków, zastosowaniem metody analizy danych statystycznych
w pedagogice, potencjałem endogenicznym gier dydaktycznych. Metody
lingwistyki stosowanej są używane w procesie ekspertyzy organizacji
placówek eksperymentalnych o profilu lingwistyzcnym w obwodzie
kaliningradzkim, a także w procesie organizacji kursów podwyższenia
kwalifikacji w zakresie teorii i metodyki zawodowego kształcenia
lingwistycznego wykładowców uczelni wyższych i szkół obwodu
kaliningradzkiego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
opublikowanych jest blisko 100 prac naukowych, z nich 25 artykułów
naukowych w renomowanych rosyjskich czysopismach naukowych, 16
pomocy dydaktycznych, 2 monografie (2009, 2011).
[email protected]
Gonczarow Władimir Sergejewicz
- doktor hab. nauk
psychologicznych, docent.
Urodził się w roku 1948. W 1981 roku obronił pracę doktorską z zakresu
psychologii ogólnej w Instytucie Psychologii Ogólnej i Pedagogicznej APN
ZSSR (obecnie Instytut Psychologiczny RAE). W styczniu 2006 roku obronił
pracę habilitacyjną w zakresie psychologii pedagogicznej w Instytucie
Psychologicznym RAE. W marcu 2006 roku uzyskał stopień doktora
habilitowanego oraz tytuł - docenta.
Pracuje na stanowisku profesora w katedrze psychologii i pracy socjalnej
BUF im. I. Kanta oraz w katedrze psychologii kaliningradzkiej filii
Międzynarodowego Uniwersytetu w Moskwie.
Opublikował blisko 200 prac naukowych i omocy dydaktycznych, w tym
5 monografii. (Psychologia projektowania rozwoju kognitywnego. Kurgan,
60
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
2005. Podstawy projektowania rozwoju kognitywnego uczniów. Kurgan,
2005. Podstawy psychologii kulturowo-genetycznej. Kaliningrad, 2008.
Psychologia rozwoju poznawczego: proces upośredniania. Kaliningrad, 2012.
Projektowanie rozwoju kognitywnego: podejście kulturowo-genetyczne.
Kaliningrad, 2013). Opracował kompleksy naukowo-dydaktyczne, cykle
wykładów monograficznych z następujących dyscyplin: "Psychologia ogólna
", " Psychologia Pedagogiczna ", "Aktualne problemy teorii i praktyki
współczesnej edukacji", "Psychologia działalności przedsiębiorczej ",
"Psychologia i pedagogika", "Podstawy pedagogiki oraz psycholodzy w
systemie wyższej edukacji".
[email protected]
Kopcew Iwan Demianowicz – doktor habilitowany nauk
filologicznych, profesor katedry teorii i praktyki przekładu BUF im. I. Kanta.
Zakres zainteresowań naukowych – lingwistyka tekstu filozoficznego (w
piewrszej kolejności tekstów I. Kanta); problemy struktury językowej tekstu
filozoficznego i artystycznego; filozofia języka; tłumaczenie tekstu
filozoficznego i poetyckiego; badania eksperymentalno-fonetyczne mowy i
pragmatyka tekstu audialnego, lingwistyka i problem argumentacji w tekście
naukowym i artystycznym.
Jest autorem publikacji : "Kant i problemy lingwistyki filozoficznego
tekstu"; "Kant i problemy języka w jego filozofii. Praktyki rekonstrukcji"; "
Problemu mówiącego podmiotu w "Krytyce czystego rozumu" I. Kanta "; "O
pragmatyce podmiotu mówiącego w noweli Tomasa Manna "Mario i
czarodziej""; "Kant i problem dyskursu filozoficznego " i "Kant i lingwistyka
dyskursu filozoficznego ".
Wykładane na uniwersytecie dyscypliny: "Teoretyczna fonetyka języka
niemieckiego", "Semiotyka", "Wprowadzenie do filozofii języka". Członek
redakcyjnego kolegium czasopisma naukowego "Kantowskij Sbornik " przy
BUF im. I. Kanta. Jest odznaczony oznaką "Honorowy Pracownik
Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej” za zasługi dla edukacji w 2002
roku.
[email protected]
61
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Serych Anna Borisowna - kierownik katedry psychologii i pracy
socjalnej, doktor habilitowany nauk psychologicznych, doktor habilitowany
nauk pedagogicznych, profesor katedry psychologii i pracy socjalnej,
honorowy pracownik wyższego szkolnictwa zawodowego Federacji
Rosyjskiej.
Zakres zainteresowań naukowych:
Psychologia kliniczna.
Psychosomatyka. Psychologia specjalna. Współczesne metody korekcji i
rehabilitacji osób o ograniczonych możliwościach zdrowotnych.
Psychoedukacja w praktyce medycznej. Psychologia pracy zawodowej.
Wiktimologia.
Opracowane i wykładane przedmioty:
Psychologia kliniczna.
Zakłócenia rozwoju psychicznego w wieku dziecięcym. Psychologia
specjalna. Fenomenologia zaburzeń rozwoju. Teoretyczno-metodologiczne i
historyczne podstawy korekcji psychologii. Konceptualne podstawy edukacji
włączającej. Współczesne metody korekcji i rehabilitacji dzieci o
ograniczonych możliwościach zdrowotnych. Psychologia pracy zawodowej.
Socjalna psychologia edukacji. Wiktimologia. Teoretyczno-metodologiczne i
historyczne podstawy medycznej psychologii. Komunikacja społeczna w
nauce i rozwój zawodowy współczesnego uczonego.
Autor 9 monografii, 14 pomocy dydaktycznych, 152 artykulów
naukowych.
[email protected]
Soskina Swietłana Nikołajewna – profesor katedry lingwistyki i
lingwodydaktyki BUF im. I. Kanta.
Osiągnięcia zawodowe:
1980: obrona pracy doktorskiej w Leningradzkim Uniwersytecie
Państwowym im. А.А. Żdanowa) w zakresie "języki germańskie ".
Profesor katedry lingwistyki i lingwodydaktyki Instytutu Technologii
Społeczno-Humanistycznych i Komunikacji BUF im. I. Kanta.
Jest autorem ponad 70 publikacji, z nich - 11 artykulów naukowych,
opublikowanych w punktowanych czasopismach rosyjskich, 15 pomocy
dydaktycznych i metodycznych.
62
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Wykładane przedmioty i cykle monograficzne: "Historia języka i
wprowadzenie do filologii specjalnej"
"Europejska integracja w świetle integracji międzynarodowej ".
[email protected]
Tambowkina Tatiana Jurjewna - profesor katedry lingwistyki i
lingwodydaktyki BUF im. I. Kanta, doktor habilitowany nauk
pedagogicznych.
Profesor katedry lingwistyki i lingwodydaktyki Instytutu Technologii
Społeczno-Humanistycznych i komunikacji BUF im. I. Kanta.
Jest autorem 1 monografii i ponad 80 publikacji, z nich 19 artykulów
naukowych, opublikowanych w punktowanych czasopismach rosyjskich
(WAK), 14 pomocy dydaktycznych i metodycznych.
Wykładane przedmioty: "Lingwodydaktyka", "Teoria samodzielnego
nauczania się języków obcych na uczelni wyższej", "Historia i kultura
Niemiec", "Teoria i metodyka wykładania języków obcych”.
[email protected]
Katedra polityki, technologii socjalnych i komunikacji masowej
Historia katedry
Katedra polityki, technologii socjalnych i komunikacji masowej została
utworzona w listopadzie 2012 roku poprzez reorganizację katedry politologii i
socjologii i katedry komunikacji werbalnej i dziennikarstwa. Kieruje katedrą
doktor habilitowany nauk politycznych, profesor Ilja Nikołajewicz Tarasow.
63
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Politologia i kierunek socjotechnologiczny na Uniwersytecie bierze swój
początek we wczesnych latach po tak zwanej perestrojce, kiedy na wydziale
prawa po raz pierwszy została utworzona katedra politologii. Potem w 2000
roku utworzono katedrę metodyki nauczania języka rosyjskiego i literatury,
która zmieniła swoją nazwę w związku z otwarciem kierunku
"Dziennikarstwo". W 2001 roku został otwarty kierunek "Politologia" na
wydziale historycznym, a w 2003 roku została stworzona katedra politologii i
socjologii, której kierownikiem został rektor uniwersytetu, doktor
habilitowany nauk politycznych, profesor Andrej Pawłowicz Klemieszew. W
2007 r. w katedrze komunikacji werbalnej i dziennikarstwa zwiększyła się
ilość realizowanych programów, dokonano pierwszego naboru na kierunek
"Reklama" i "Public Relations ". W katedrze politologii i socjologii w 2009
roku rozpoczęła się rekrutacja na kierunek przygotowujący przyszłych
bakałarzy socjologii.
Obcenie katedra prowadzi przygotowanie specjalistów w zakresie:
"Politologia", "Dziennikarstwo", "Reklama", "Public Relations"; bakałarzy na
64
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
kierunkach: "Politologia", "Socjologia", "Dziennikarstwo", "Reklama i PR",
magistrów na kierunkach: "Politologia (Badania Bałtyckie)", "Politologia
(Polityka publiczna i zarządzanie) ", "Dziennikarstwo (Dziennikarstwo
konwergencyjne) ". Poza tym, katedra prowadzi studia doktoranckie w
zakresie nauk humanistycznych, a mianowicie, nauk politycznych
("Polityczne instytucje, procesy i technologie) i nauk filologicznych
( "Dziennikarstwo).
Skład Katedry:
Katedra polityki, technologii socjalnych i komunikacji masowej jest
dynamicznie rozwijającym się młodym zespołem. Dziś w katedrze pracuje 7
profesorów, doktorów habilitowanych, 25 docentów, doktorów nauk, 10
starszych wykładowców i asystentów. W ciągu ostatnich pięciu lat
pracownicy katedry obronili prace doktorskie w zakresie nauk politycznych,
socjologicznych, historycznych, filozoficznych i filologicznych w radach
naukowych Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego,
MGIMO, Instytutu Historii Powszechnej RAN (sektor historii stosunków
międzynarodowych), MGU im. М.W. Łomonosowa, BUF im. I. Kanta,
Woroneskim UP.
Profesorowie:
Wasiljew Siergiej Leonidowicz – doktor habilitowany nauk
filologicznych, profesor katedry polityki, technologii socjalnych i
komunikacji masowej.
Od 2012 roku - profesor katedry dziennikarstwa i komunikacji werbalnej,
następnie – profesor Katedra polityki, technologii socjalnych i komunikacji
masowej katedry polityki, socjalnych technologii i masowych komunikacji
BUF.
Wykładał dyscypliny: "Produkcja i kształtowanie gazety", "Wydanie
periodyczne", "Organizacja pracy redakcji", "Modelowanie periodyku",
"Technika i technologia mediów", "Treści artystyczno-techniczne produkcji
drukarskiej ", "Podstawy bildredagowania ", "Ergonomika gazety i
65
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
czasopisma", "Sztuka fotografowania", prowadził też wykłady na kursach
przygotowawczych.
Zakres zainteresowań naukowych :
design i ergonomika periodyków, fotodziennikarstwo i bildredagowanie
Treści artystyczno-techniczne produkcji drukarskiej
Technologie modelowania kompozycyjno-graficznego i reprojektowania
gazet i czasopism.
Opracowane i wykładane dyscypliny naukowe:
podstawy działalności dziennikarskiej, gatunki wydań periodycznych,
technika i technologia mediów drukowanych, formy i metody pracy ze
źródłami informacji, design mediów drukowanych
[email protected]
Klemieszew Andriej Pawłowicz – rektor BUF im. I. Kanta, doktor
habilitowany nauk politycznych, profesor.
Urodził się 18 lipca 1957 roku w Kaliningradzie. W 1979 roku ukończył
z wyróżnienim studia na kierunku „historia” Leningradzkiego Uniwersytetu
Państwowego, w roku 1982 – studia doktoranckie tegoż uniwersytetu. Doktor
habilitowany nauk politycznych, profesor.
Od 1982 roku pracuje w BUF im. I. Kanta (dawniej Kaliningradzki
Uniwersytet Państwowy i Rosyjski Uniwersytet Państwowy im. I. Kanta) na
stanowisku asystenta, docenta, kierownika laboratorium naukowobadawczego, zastępcy dyrektora Instytutu Regionalnych Badań Naukowych,
dyrektora Centrum Dodatkowego Kształcenia Zawodowego, prorektora. Od
1998 r. do 2011 pełnił funkcje rektora Rosyjskiego Uniwersytetu
Państwowego im. I. Kanta. Rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z
dnia 25 lutego 2011 roku № 284-р został mianowany rektorem Bałtyckiego
Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta.
W 2006 r. А. Klemieszew obronił rozprawę habilitacyjną na temat
«Problem eksklawy w warunkach globalizacji (na przykładzie obwodu
kaliningradzkiego)», w 2007 r. uzyskał tytuł profesora katedry politologii i
socjologii.
Zakres zainteresowań naukowych prof. Klemieszewa – polityka
regionalna, zarządzanie regionalne, badania socjum kaliningradzkiego,
66
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
strategia rozwoju obwodu. Jest autorem ponad 140 prac naukowych, w tym
19 monografii, w szczególności monografii «Rosyjska eksklawa:
przezwyciężenie konfliktogenności», «Globalizacja, regionalizacja i
problemy eksklawy». W roku 2012 pod redakcją prof. Klemieszewa został
wydany zbiór artykułów naukowych «Polityczne elity w starych i nowych
demokracjach». Jest także redaktorem naczelnym uniwersyteckich czasopism
naukowych «Region Bałtycki » i «Wiestnik BFU im. I. Kanta».
Prof. А. Klemieszew jest członkiem Zarządu Rosyjskiego Zrzeszenia
Rektorów Uczelni Wyższych, pierwszym wice-prezesem Rosyjskiej Asocjacji
Nauk Politycznych, członkiem Prezydium Rady Politologii Centrum
Metodycznego Klasycznego Kształcenia Uniwersyteckiego, członkiem Rady
Naczelnej Rosyjskiej Asocjacji Badań Międzynarodowych, członkiem
Rosyjskiej Rady Olimpiad Szkolnych, członkiem Rady Społeczno-Politycznej
przy gubernatorze obwodu kaliningradzkiego, przewodniczącym Rady
Rektorów Wyższych Uczelni obwodu. Członek Izby Społecznej Federacji
Rosyjskiej V kadencji (2014-17).
W 2006 r. uzyskał tytuł «Honorowy Pracownik Wyższego Szkolnictwa
FR ».
W zakres zainteresowań naukowych wchodzą problemy regionalnej
politologii, kwestie regionalnej polityki edukacyjnej. Jest dyrektorem
naukowym Bałtyckiego Międzyregionalnego Instytutu Nauk Społecznych.
Wykłada następujące przedmioty: polityczne aspekty teorii ekslawy,
management polityczny, metodologia nauk politycznych.
[email protected]
Kriwoszejew Władimir Weniaminowicz
1988 – obrona pracy doktorskiej (doktor nauk filozoficznych, kierunek "
socjologia stosowana ")
2011 – obrona pracy habilitacyjnej (doktor hab. nauk socjologicznych,
"struktura społeczna, instytucje i procesy społeczne")
Członek Rosyjskiej Asocjacji Socjologicznej
Honorowy Pracownik Wyższego Szkolnictwa FR
67
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kierownik grupy badawczej projektu "Socjalno- ekologiczna
rzeczywistość: kryteria i wskaźniki jakości życia w warunkach współczesnej
Rosji" (Grant RFFB № 05-06-80281а) (2005-2007)
Główne publikacje poświęcone są zagadnieniom społecznej
dezorganizacji, anomii, zapewnienia społecznego bezpieczeństwa. Jest
autorem ponad 80 publikacji naukowych.
[email protected]
Tarasow Ilia Nikolajewicz – doktor hab. nauk politycznych, profesor,
kierownik katedry polityki, technologii społecznych i masowej komunikacji.
W 2001 roku obronił pracę doktorską w Saratowskim Uniwersytecie
Państwowym im. N.G. Czernyszewskogo (temat: "Instytucjonalne procesy w
postkomunistycznej demokratyzacji w krajach Wschodniej Europy"). W 2009
roku obronił pracę habilitacyjną (temat: "Instytucjonalny rozwój
postkomunistycznych politycznych systemów krajów Europy SrodkowoWschodniej: analiza porównawcza"). Odbył staże i kursy podwyższenia
kwalifikacji w Rosji, Polsce i Niemczech. Zwycięzca konkursu grantów
Prezydenta Rosji (w 2007 i do 2010), Ministerstwa Edukacji i Nauki (20062009), Rosyjskiego Humanistycznej Fundacji Naukowej ANO "Ino-centr" i
innych.
Wykładane dyscypliny :
Politologia
porównawcza,
Politologia,
Aktualne
problemy
współczesności i dziennikarstwo, Aktualne problemy nauki i dziennikarstwo,
Podstawy państwa socjalnego i obywatelskiego społeczeństwa, Najnowsze
tendencje i kierunki współczesnej politologii, Organizacja i logika badań
naukowych, badania regionu Bałtyckiego.
[email protected]
68
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Instytut Matematyki Stosowanej i Technologii
Informacyjnych
Instytut Matematyki Stosowanej i
Technologii Informacyjnych to jeden z
najstarszych instytutów uczelni. W 1948 roku na
bazie Kaliningradzkiego Państwowego Instytutu
Pedagogicznego został zorganizowany wydział
fizyczno-matematyczny, który w 1977 roku
podzielono na wydziały matematyczny i fizyczny.
W 2011 roku wydział matematyczny został
przemianowany na wydział informatyki i
matematyki stosowanej, w 2012 rokuzostał przekształcony na Instytut
Matematyki Stosowanej i Technologii Informacyjnych.
Renomowana szkoła fizyczno-matematyczna powstała jeszcze w XIX
stuleciu na Uniwersytecie Królewieckim. Jej najbardziej wybitnymi
reprezentantami byli tacy uczeni jak F.W. Bessel, K.G. Jakobi, F.E. Nejman,
G.R. Kirchgoff, F. Gielmgolc, R. Klebsz, O. Gesse, G. Weber, F. Lindeman,
A. Gurwic, D. Gilbert, G. Minkowski.
Dzisiaj Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta dąży do wykorzystania
tej bogatej tradycji w świetle nowej rzeczywistości, nadając jej nowy wymiar
w ramach działalności naukowej i badawczej.
Instytut składa się obecnie z 4 katedr:
 Katedra matematyki stosowanej
 Katedra
fundamentalnej
matematyki
 Katedra
bezpieczeństwa
systemów komputerowych
Katedra
modelowania
matematycznego
i
systemów
informacyjnych
69
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kierownictwo Instytutu:
Dyrektor Instytutu
Iszanow Siergiej Aleksandrowicz, doktor hab.
fizyczno-matematycznych nauk, docent.
Dyscypliny, które wykłada na uniwersytecie:
technologie programowania i praca na komputerach
(licencjat "Matematyka"); równania różniczkowe
(licencjat "Biznes-informatyka"); matematyka,
matematyka
stosowana
(licencjat
"Serwis
Techniczny ").
Obszar zainteresowań naukowych: modelowanie matematyczne i
komputerowe procesów zachodzących w plazmie, fizyka bliskiego kosmosu,
matematyka obliczeniowa.
E-mail: [email protected]
Profesorowie:
Małachowskij Władysław Stepanowicz - doktor hab. nauk fizycznomatematycznych, profesor.
Wykładane na uniwersytecie dyscypliny : Seminarium naukowe
"Zróżnicowana geometria różnorodności figur" (3 semestr)
Obszar zainteresowań naukowych: Zróżnicowana geometria, teoria
liczb, historia matematyki.
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Popow Jurij Iwanowicz - profesor, doktor nauk fizycznomatematycznych
Wykładane dyscypliny: „Matematyka", "Geometria", "Geometria i
topologia", "Geometria analityczna", "Fundamentalne obiekty w dytrybucjach
składowych ", "Grupy przekształceń", "Dystrybucje składowe i hiperpasy"
70
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Obszar zainteresowań naukowych:
dystrybucje składowe przestrzeni projektowej.
E-mail: [email protected]
geometria
zróżnicowana,
Semenow Władimir Josipowicz – doktor hab. nauk fizycznomatematycznych.
Wykładane dyscypliny: " Analiza matematyczna "; "Analiza
funkcjonalna, "Niektóre elementy równań różniczkowych ".
Obszar zainteresowań naukowych: Teoria funkcji i przestrzenie
funkcjonalne, quasikonformowe odzwierciedlenia, równania różniczkowe.
Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych (artykułów, referatów, pomocy
naukowych, opracowań metodycznych).
E-mail: [email protected]
Szewczenko Jurij Iwanowicz - profesor, doktor nauk fizycznomatematycznych.
Wykładane dyscypliny: "Geometria", " Geometria zróżnicowana i
topologia", "Wyposażenie powierzchni
przestrzeni projektowej ";
"Geometria różnorodności"; "Podstawy naukowe szkolnych kursów
matematyki", " Geometria zróżnicowana różnorodności figur", "Zewnętrzne
formy w zróżnicowanej geometrii klasycznej ", "Teoria spójności", "Spójność
w różnorodności figur", "Spójności na powierzchni przestrzeni projektowej ".
Zakres interesowań naukowych: Geometria zróżnicowana
E-mail: [email protected]
Instytut Transportu i Serwisu Technicznego
Instytut
Transportu
i
Serwisu Technicznego został
utworzony 19 listopada 2012
roku rozkazem rektora BFU im. I.
Kanta.
Pierwszego
naboru
studentów
na
kierunek
71
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
"Organizacja przewozów i zarządzanie na transporcie" i "Organizacja ruchu
drogowego" dokonano w Kaliningradzkim Uniwersytecie Państwowym w
1998 r.
15 marca 2001 roku został utworzony wydział serwisu, w skład którego
weszły dwa oddziały "Technologia i przedsiębiorczość" i "Serwis społecznokulturowy i turystyka".
W
listopadzie
2012
roku
przeprowadzono reorganizację, w wyniku
której powstał Instytut Transportu i Serwisu
Technicznego, w którym otwarto kierunki
„transport” i „serwis techniczny”. W skład
nowej struktury weszło także Technikum
Kaliningradzkie ze swoimi własnymi
kierunkami kształcenia specjalistów z
wykształceniem średnik. Takie połączenie
placówek edukacyjnych zapewnia ciągłość procesu nauczania, kiedy to
absolwenci Technikum mogą kontynuować naukę na studiach wyższych w
ramach tej samej struktury: najpierw zawodowe wykształcenie średnie w
technikum, następnie wykształcenie wyższe - licencjat i studia magisterskie i
doktoranckie.
Instytut kształci specjalistów na kilku kierunkach: na kierunku
"Technologia procesów transportowych " oraz na kierunku „Organizacja
przewozów na transporcie samochodowym i lotniczym”. Nasze centrum
lotnicze wypuszcza co roku około 300 specjalistów naziemnych służb
lotniczych na 30 kierunkach, z nich 110 stewardess dla linii wewnętrznych i
międzynarodowych i około 70 kasjerów lotniczych.
Kierunek "Serwis" jest obecnie
jednym z najbardziej obleganych
kierunków studiów, funkcjonują tu
trzy kierunki: autoserwis, serwis w
przedsiębiorstwach
naftowych
i
serwis w gospodarce komunalnej i
mieszkaniowej.
Obecnie w Instytucie szykuje
72
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
się otwarcie dwóch nowych kierunków studiów : "Budowa maszyn” i
"Procesy konstruktorsko-technologiczne w budowie maszyn”. Produkcja aut
w ostatnim czasie rozwija się w regionie w szybkim tempie i przedsiębiorstwa
tej branży odczuwają rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanch
specjalistów. Instytut ściśle współpracuje z czołowymi przedsiębiorstwami
regionu, w szczególności, z sp. z o.o. "AutoTor Holding", gdzie planuje się
otwarcie bazy praktyk dla studentów przyszłych kierunków budowy maszyn.
Jest także opracowany już nowy program edukacyjny " Zarządzanie
jakością towarów przemysłowych i spożywczych ". Na studiach
doktoranckich funkcjonują dwa kierunki "Dynamika, trwałość maszyn,
przyrządów i aparatury", oraz "Mechanika deformowanego ciała twardego "
Specjaliści z wykształceniem średnim kształceni są na następujących
kierunkach: Technologia budowy maszyn; Obsługa techniczna i remont
transportu samochodowego; Obsługa i remont techniki radioelektronicznej;
Montaż, instalowanie i eksploatacja sprzętu elektrycznego obiektów
przemysłowych i cywilnych; Montaż i eksploatacja techniczna maszyn i
przyrządów chłodniczo-kompresorowych.
W instytucie pracuje 41
wykładowców, wśród nich 7
doktorów habilitacyjnych i 18
doktorów. Funkcjonuje Regionalne
Centrum
Naukowo-oświatowe
„Problemy
transportu
i
okrętownictwa”,
laboratorium
trwałości materiałów i konstrukcji,
mobilne laboratorium
drogowe
"Trasa".
Rosyjski Rejestr Statków Morskich wydał Instytutowi świadectwo
uprawniające do wykonywania następujących prac dla wszystkich rodzajów
statków podlegających Rejestrowi : w tym prace projektowo-konstruktorskie
w zakresie projektowania, modernizacji, wyposażenia i remontu statków
zgodnie z wymogami ujętymi w przepisach „Rosyjskiego Rejestru Statków
Morskich”. Należą do nich :

obliczanie ogólnej i miejscowej trwałości;
73
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»

próba przechyłów sądów; obliczania stateczności i
niezatapialności;

obliczanie zwiększenia ładowności statku;
prace związane z przewozem statków; opracowanie dokumentacji
zgodnie z wymogami Solas- 74 i MARPOL- 73/78.
Instytut opracował następujące dokumenty normatywno-techniczne:

Instrukcja technologiczna wykonania remontu kadłubów
okrętowych z zastosowaniem powierzchownej warstwy zbrojeniowej;

Instrukcja technologiczna wykonania remontu kadłubów
okrętowych z zastosowaniem konstrukcji trzechwarstwowej z wypełniaczem
polimerowym;

Przywrócenie trwałości zużytych i uszkodzonych konstrukcji
kadłubu statku.
W instytucie transportu i serwisu technicznego zostało przygotowanych
już ponad 3000 inżynierów. Ogólna liczba opublikowanych przez
pracowników Instytutu prac o tematyce transportowej przekracza 400, z nich
około 50 monografii i pomocy dydaktycznych, ponad 40 certyfikatów i
patentów na wynalazki. W Instytucie przygotowywani są także doktoranci,
którzy bronią swoje prace doktorskie w czołowych uniwersytetach FR.
Dyrekcja Instytutu:
Koriagin Siergiej Iwanowicz - doktor
hab. nauk techniczych, profesor.
tel. +74012-338284, +79052-404343
E- mail: [email protected]
Od 1985 roku
do dnia dzisiejszego
pracuje na Uniwersytecie na stanowiskach starszego wykładowcy, docenta, profesora,
kierowika katedry, dziekana, dyrektora instytutu.
Obronił pracę doktorską na temat "Mechanika twardego zdeformowanego
ciała ".
74
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Pracę habilitacyjną obronił na kierunku "Dynamika, trwałość maszyn,
przyrządów i aparatury" na temat "Naukowe podstawy zabezpieczenia
zdolności niosących metalowych konstrukcji umocnionych zbrojeniową
warstwą polimerową ".
Honorowy pracownik wyższego szkolnictwa FR, honorowy pracownik
nauki i techniki FR, honorowy obywatel miasta Kaliningradu i honorowy
obywatel
smorządu terytorialnego"Zelenogradskij rejon". Odznaczony
medalem "Za zasługi dla obwodu kaliningradzkeigo ", oraz dwoma medalami
za osiągnięcia naukowo- techniczne w ZSRR.
Autor 290 prac naukowych i naukowo-metodycznych z zakresu
mechaniki zniszczenia, mechaniki zdeformowanego ciała twardego i
trwałości materiałów kompozycyjnych, a także z zakresu organizacji i
zarządzania ruchem drogowym, podstaw teoretycznych i praktycznych
zautomatyzowanego sterowania procesów technologicznych w różnego
rodzaju zakładach. Wśród tych prac - 15 monografii i pomocy dydaltycznych,
30 certyfikatów i patentów na wynalazek, 11 świadectw o rejestracji
państwowej programów dla maszyn elektroniczno-obliczeniowych.
Profesorowie:
Welikanow Nikołaj Leonidowicz (04.08. 1960) – doktor hab. nauk
technicznych, profesor katedry technologii procesów transportowych i
serwisu BFU im. Im. Kanta.
1985 - 1988 гг. – studia doktoranckie w katedrze wyższej matematyki
Moskiewskiego Instytutu budowy maszyn dla przemysłu chemicznego.
2001 - 2003 гг. - studia doktoranckie w katedrze zasobów wodnych i
zagospodarowania wodą Kaliningradzkiego Technicznego Uniwersytetu
Państwowego.
Od 1999 r. jest akademikiem organizacji społecznej "Rosyjska
Akademia Nauk Przyrodniczych", sekcja "Wiedza i technologie noosferyczne
", uzyskał kwalifikacje audytora w zakresie energetycznego 15 lutego 2011г.
Za wieloletnią sumienną pracę N.L. Welikanow odznaczony jest
Listem Pochwalnym Komitetu Państwowego FR ds. rybołówstwa (2000 r.),
75
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Listem Pochwalnym Agencji Federalnej agencji ds. rybołówstwa (2005 r.),
oznaką "Honorowy Pracownik Gospodarki rybnej Rosji" (2008 r.).
Wykładane dyscypliny: mechanika teoretyczna ; podstawy teorii
trwałości i diagnostyki; podstawy hydrauliki; podstawy badań naukowych.
Obszar zainteresowań naukowych: mechanika zdeformowanego ciała
twardego i trwałość konstrukcji; mechanika narzędzi rybołówstwa
przemysłowego, gospodarowanie zasobami wodnymi, serwis systemów
technicznych.
tel. +74012 33 82 84
e-mail: [email protected]
Sutyrin Walerij Igorewicz
Doktor nauk technicznych (1986 r.) w zakresie:
01.02.06- dynamika, trwałość maszyn, przyrządów i aparatury;
Docent katedry systemów zarządzania i tecniki obliczeniowej (od
1991г.)
Doktor hab. nauk technicznych (2009 r.) w zakresie:
05.13.01 – analiza systemowa, zarządzanie i przetwarzanie informacji;
05.08.01 - teoria statku i mechanika budowlana
Profesor katedry technologii i procesów transportowych Instytutu
Transportu i Serwisu Technicznego. Urodził się w 195 w m. Leningrad.
Ukończył Kaliningradzki Techniczny Uniwersytet Państwowy (KGTU,
1978), na kierunku inżynier- okrętowiec. Staż naukowo-pedagogiczny – od
1978 r. Działalność pedagogiczna: prowadzenie wykładów z mechaniki
budowlanej, teorii sprężystości, rezystencji materiałów, konstrukcji
metalowych, technologii budowy maszyn, teorii mechanizmów maszyn,
obróbki materiałów, robotyki, technologii informacyjnych, analizy
systemowej, modelowania systemów, matematycznego modelowania,
modelowania konstruktorskiego, zarządzania systemami technicznymi i
społecznymi, podstaw logistyki i logistyki transportowej.
Obszar zainteresowań naukowych: Analiza systemowa, zarządzanie i
przetwarzanie
informacji,
modelowanie
systemów,
projektowanie
obliczeniowe i ocena stanu technicznego konstrukcji (budowli), systemy
wsparcia informacyjnego pocesu podjęcia decyzji przy projektowaniu
76
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
konstrukcji inżynieryjnych, mechanika budowlana, ochrona w sytuacjach
nadzwyczajnych.
Opublikował ponad 70 artykulów naukowych.
e-mail : [email protected]
Insytyt Fizyko-Techniczny
Instytut
FizykoTechniczny posiada swoją
bogatą historię i wieloletnie
tradycje, wywodzące się z
czasów istnienia wydziału
fizyko-matematycznego.
Początkowo
wydział
znajdował
się
w
przedwojennym,
nie
odnowionym
jeszcze
"korpusie z sowami", przy ulicy Czernyszewskiego, 56 i kształcił
specjalistów tylko jednego kierunku: "Fizyka". W obecnej chwili instytut
fizyczno-techniczny – to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się kompleks
szkoleniowo-naukowy, zajmujący czołowe miejsce w regionie pod względem
bazy materialnej i naukowej. Pracownicy Instytutu łączą umiejętnie wiedzę
fundamentalną i ukierunkowanie praktyczne w wykładanych dyscyplinach,
spójność ze standaradmi branżowymi i bogatą ofertą naukową, co przekłada
się na kształcenie wysokokwalifikowanych specjalistów o szerokiej wiedzy i
doskonałych nawykach praktycznych. Dzięki temu absolwenci instytutu bez
trudu odnajdują się na rynku pracy. Na wydziale fizyczno-technicznym
intensywnie prowadzone są badania naukowe, wiele z których uzyskało nie
tylko rosyjskie, lecz również międzynarodowe uznanie. Aktywny udział
studentów w projektach stanowi jeszcze jedną z cech charakterystycznych
instytutu.
77
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
W instytucie funkcjonuje 3 katedry, 4 badawcze laboratoria naukowoinnowacyjne, 30 laboratoriów naukowo-szkoleniowych, pracuje ponad 80
wykwalifikowanych pracowników naukowo-pedagogicznych, studiuje ponad
500 studentów, magistrantów i doktorantów.
Katedra Radiofizyki i Bezpieczeństwa Informacyjnego
Prace naukowo-badawcze w
katedrze realizuje się w ramach
dwóch kierunków naukowych:
"Rozpowszechnienie fal radiowych
i metody cyfrowe przetwarzania
informacji".
"Metody radioczęstotliwe badania
substancji".
Tematyka prowadzonych badań
naukowych:
 "Badanie rozpowszechnienia krótkich fal radiowych w jonosferze" prof. W.E. Zacharow.
 "Opracowanie metod optymalnego odbioru sygnałów radiowych” prof. W.A. Pachotin.
 "Rozwój metod interferometrii holograficznej" - doc. М.Е. Gusew.
 "Badanie dynamicznych procesów w jądrowym rezonansie
magnetycznym o wysokiej rozdzielczości, opracowanie metody analizy
organicznych
związków
z
zastosowaniem
rezonansu
paramagnetycznego " - prof. G.S. Kuprijanowa.
 "Badanie i opracowanie metod określenia parametrów substancji za
pomocą jądrowego magnetycznego i jądrowego rezonansu
kwadrupolnego, opracowanie przyrządów do identyfikacji związków
chemicznych i ich parametrów" - doc. G.W. Możuchin.
Katedra Telekomunikacji kształci specjalistów na kierunku " technologie
informatyczno komunikacyjne i systemy łączności" według dwuetapowego
78
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
systemu: 4 lata – stopień bakałarza techniki i technologii telekomunikacyjnej
(inżynier); 4 plus 2 lata - magister techniki i technologii telekomunikacyjnej
(kierownik przedsiębiorstwa, działu, kierownik produkcji, projektant
systemów i środków telekomunikacji).
W
procesie
nauczania
wykorzystue
się
12
specjalistycznych laboratoriów,
wyposażonych w nowoczesny
sprzęt. W katedrze pracują
wykładowcy
najwyższych
kwalifikacji, którzy odbyli staże i
kursy podniesienia kwalifikacji w
uczelniach Moskwy i Sankt
Petersburga. W procesie nauczania studenci opanowują rozległą wiedzę w
zakresie technologii sieciowych, kodowania i kompresji informacji,
skomplikowanych metod modulowania, standardów łączności, budowy sieci
informatyczno-komunikacyjnych na różnych poziomych, technologii
produkcji mikroelektronicznych; studiują dyscypliny z zakresu optycznych
linii łączności, systemów radiofonii cyfrowej i telewizyjnej, łączności z
obiektami ruchliwymi, łączności radiowej, satelitarnej i mobilnej, anten i
urządzeniach o wysokim zasięgu częstotliwości, metod i środków ochrony
informacj; odbywają praktyki produkcyjne i naukowo-badawcze na obiektach
telekomunikacyjnych.
Katedra współpracuje z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w sferze
łączności mobilnej i stacjonarnej, z producentami i dostawcami sprzętu
telekomunikacyjnego, organizacjami zapewniającymi instalowanie i
eksploatację sieci różnych szczebli; prowadzi naukowe badania
fundamentalne i stosowane w zakresie teorii łączności, odbioru i
przetwarzania słabych sygnałów, urządzeń antenowych itp.
Katedra teoretycznej fizyki BUF im. I. Kanta jest na swój sposób
unikatowa. Pracują tu wysokowykwalifikowani fachowcy w zakresie teorii
kwantowej, fizyki matematycznej i komputerowej, fizyki atmosfery i oceanu,
astronomii i kosmologii. Współpracownicy katedry uzsykali szereg wyników
związanych z badaniem właściwości matematycznych równań hydrodynamiki
79
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
– rozwiązując zadanie, za które światowe stowarzyszenie matematyczne
przeznaczyło nagrodę w wysokości jednego miliona dolarów. Poza tym,
współpracownicy katedry są znanymi fachowcami w zakresie tzw. czarnych
dziur, ("maszyn czasu") i ewolucji Wszechświata składającego się, jak zostało
wiadomo, w 74 % z zagadkowej ciemnej energii, ustalenie fizycznej przyrody
której stanowi główny problem fizyki i kosmologii 21 stulecia.
Dyrektor Instytutu Fizyczno-Technicznego BUF im. I. Kanta
Szpilewoj Andriej Aleksiejewicz (urodził się
26 lutego 1963 roku, m. Kaliningrad). Praca
doktorska «Rozwój metod podwójnego jądrowego
kwadrupolowego rezonansu jąder lekkich z
całkowitym spinem» (2000 r.). Tytuł docenta katedry
telekomunikacji (2005 r.). Przez długi okres czasu
wykonywał funkcje sekretarza Rady Wydziału
Fizycznego, później - Fizyczno-Technicznego;
członek Rady Naukowej (K 212.084.02), redaktor
naczelny czasopisma naukowego "Wiestniek BUF im. I. Kanta: nauki
fizyczno-matematyczne". W składzie naukowej grupy profesora W.S.
Greczyszkina brał udział w opracowaniu aparatury do poszukiwania i
wykrycia substancji wybuchowych i narkotycznych.
Od 2008 r. - kierownik katedry telekomunikacji. Od 2009 r. jednocześnie pełni funkcje starszego menedżera podstawowych programów
edukacyjnych. W 2012 r. został odznaczony Listem Pochwalnym
Ministerstwa Edukacji Nauki Federacji Rosyjskiej za wieloletnią sumienną
pracę w systemie szkolnictwa wyższego. Od 01.10.2013 r. do dnia
dzisiejszego zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Fizyczno-Technicznego
BUF im. I. Kanta.
Staż pracy pedagogicznej - 23 lata. Opublikował ponad 90 prac
naukowych, otrzymał 8 patentów na wynalazki. Główne obszary badawcze
oraz zainteresowania naukowe - przyrządy i metody fizyki eksperymentalnej,
techniki i technologii systemów telekomunikacji.
80
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
[email protected]
Profesorowie:
Zacharow Wieniamin Jefimowicz
Urodził się 10.03.1953, w m. Kaliningradzie. Ukończył KGU (1975),
studia doktoranckie KGU (1979). Praca doktorska: "Badanie
elektrodynamicznych
aspektów
współdziałania
jonosferyczno
magnetosferycznego (1983). Praca habilitacyjna: "Model konwekcji plazmy
jonosfery i wewnętrznej magnetosfery" (1994). Docent (1988), prof. (2004).
W 1975-1983 - pracownik naukowy NIS KGU; w 1983-1988 - asystent
katedry radiofizyki kwantowej; w 1988-1991 – docent katedry radiofizyki
kwantowej; w 1991-1994 - doktorant St.PGU. W latach 1994-2002 - docent
katedry radiofizyki kwantowej; w latach 1995-2002 – zastępca dziekana
wydziału fizycznego ds. nauki; w latach 2002-2004 - profesor katedry
radiofizyki i telekomunikacji; od 2004 do dnia dzisiejszego – kierownik
katedry radiofizyki. Obszar zainteresowań naukowych: rozpowszechnienie fal
radiowych w jonosferze, wahania i fale w plazmie, elektrodynamika
jonosferowo-magnetosfernych związków. Ogólna liczba publikacji - 91.
[email protected]
Iwanow Aleksej Iwanowicz
doktor hab. nauk fizyczno-matematycznych, profesor
Iwanow Aleksej Iwanowicz (urodził się 18 stycznia 1942 r. r.) W 1971 r.
ukończył Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy, kierunek "Fizyka" i został
przyjęty na stanowisko asystenta wydziału fizyki teoretycznej i
eksperymentalnej KUP.
Od 1977 roku – doktor hab. nauk fizyczno-matematycznych, temat pracy
doktorskiej: "Nowa metoda obliczenia wielkości stałych jądrowych związków
kwadrupolnych ".
Pracował jako starszy wykładowca, następnie docent katedry fizyki
teoretycznej w KUP. Od 1982 r. do 1989 r. - dziekan Wydziału Fizyki KUP i
kierownik katedry fizyki teoretycznej.
Od 1992 r. – doktor hab. nauk fizyczno-matematycznych, temat pracy
habilitacyjnej:
"Badanie
teoretyczne
jądrowego
współdziałania
81
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
kwadropulowego i jego związków z charakterystykami elektrooptycznymi
atomów i molekuł".
A.I. Iwanow ponad 25 lat kierował wydziałem fizycznym (później
fizyko-technicznym) BUF im. I. Kanta, był jego dziekanem, a następnie dyrektorem, godząc pomyślnie skomplikowaną pracę administracyjną z
aktywną działalnością naukową i dydaktyczną. Opublikował ponad 150 prac
naukowych. A.Iwanow był przewodniczącym Rady Naukowej K 212.084.02
oraz członkiem Rady Naukowej K 212.084.10.
Od 2013 r. A.I. Iwanow – kierownik katedry fizyki BUF im. I. Kanta.
Obszar zainteresowań naukowych – metody kwantowe otrzymania i
przetwarzania informacji.
[email protected]
Kuprijanowa Halina Siergiejewna
Urodziła się 19 sierpnia 1955 r. w m. Bychow, obwód mohylewski.
Ukończyła Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy, uzyskała
kwalifikacje: fizyk, wykładowca fizyki. Od 1985 r. pracuje w
Kaliningradzkim Uniwersytecie Państwowym.
W 1994 roku obroniła pracę doktorską z zakresu radiofizyki. Od 1996
roku pracowała jako docent w katedrze radiofizyki kwantowej.
Doktoryzowała się na uniwersytecie Sankt-Petersburgskim (studia
doktoranckie w latach 2001-2003 r.)
W 2004 roku obroniła pracę habilitacyjną w zakresie fizyki stanu
skondensowanego. Temat pracy: "Kross-korelacyjna spektroskopia
relaksacyjna jądrowego rezonansu magnetycznego w wielobiegunowych
systemach spinowych ".
Obecnie pracuje w katedrze radiofizyki kwantowej i bezpieczeństwa
informacyjnego, jako profesor, jest kierownikiem laboratorium naukowego "
metody magnetyczno-rezonansowe badania substancji".
[email protected]
Kszeweckij Siergiej Piotrowicz
Urodził się w roku 1956. W 1985 roku ukończył studia doktoranckie na
kierunku 01.04.02 – fizyka teoretyczna, w Leningradzkim Uniwersytecie
Państwowym im. А.А. Żdanowa. Temat pracy doktorskiej - "Nieliniowa
82
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
dyspersja wewnętrznych fal grawitacyjnych w atmosferze". . W 2004 roku
skończył studia doktoranckie na kierunkach 25.00.29 - fizyka atmosfery i
hydrosfery, 01.01.03 - fizyka matematyczna. Obronił pracę habilitacyjną na
temat "Teoria i modelowanie liczbowe rozpowszechnienia i eliminowania
wewnętrznych fal grawitacyjnych w atmosferze". Uzyskał stopień doktora
habilitowanegow zakresie "Fizyki atmosfery i hydrosfery" oraz "Fizyki
matematycznej".
Pracował w sekcji naukowo-badawczej uniwersytetu kaliningradzkiego,
zaczynając jako laborant, następnie - jako starszy pracownik naukowy.
Obszar zainteresowań naukowych:
Modelowanie matematyczne nieliniowych procesów fizycznych, fizyka
atmosfery, obliczenia komputerowe, nanotechnologie.
Wykładane dyscypliny:
Informatyka; grafika komputerowa i
modelowanie matematyczne; technologie komputerowe; technologie
komputerowe w nauce i edukacji; nieliniowe wahania i fale; problemy
sztucznej inteligencji; termodynamika, fizyka statystyczna.
[email protected]
Pachotin Walerij Anatoljewicz
dr hab. nauk fizycznych i matematycznych, profesor
Urodził się w 1942 roku w Kurczumskim rejonie, obwód wschodniokazachstański.
Jest absolwentem Moskiewskiego Instytutu Fizyko-Technicznego,
kierunek "Radiotechnika" w 1971 roku. W 1980 roku ukończył studia
doktoranckie w Instytucie Magnetyzmu Ziemskiego, jonosfery i
rozpowszechnienia fal radiowych Akademii Nauk ZSRR. W 1993 roku W.A.
Pachotin uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk fizycznomatematycznych przy Radzie Ministrów ZSRR.
Zakres zainteresowań naukowych - radiotechnika, radiofizyka,
rozpowszechnienie fal radiowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
optymalne przetwarzanie sygnałów.
Wykładane dyscypliny:
Asymptotyczne metody w teorii
rozpowszechnienia elektryczności; Klasyczne zadania teorii dyfrakcji;
83
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Metody optymalnego odbioru; Optymalny odbiór i przetwarzanie sygnałów;
Podstawy radiolokacji; Aktualne problemy radiofizyki;
Profesor Pachotin W.А. przeprowadza badania w ramach kierunku
naukowego "Rozpowszechnienie fal radiowych fal i cyfrowe metody
przetwarzania informacji".
[email protected]
Rumiancew Albert Władimirowicz (urodził się 20 września 1937 r).
doktor nauk fizyczych i matematycznych, profesor
Jest absolwentem Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie,
kierunek fizyki w 1962 roku. W 1969 r. skończył studia doktoranckie i
obronił pracę doktorską na temat "Badanie przewodności cieplnej i
pojemności cieplnej metali w temperaturach 1000-2500".
Działalność w BUF im. I. Kanta zaczął w roku 1973 jako wykładowca.
W 1975 r. otrzymał tytuł docenta. W latach 1982-2002 podjął pracę na
stanowisku kierownika katedry fizyki cieplnej. W ciągu wielu lat prowadził
przygotowanie specjalistów-fizyków dla branży kosmicznej Rosji.
Obecnie pracuje jako profesor katedry fizyki. Kieruje studiami
doktoranckimi; pracuje nad doskonaleniem bazy laboratoryjnej. Jest autorem
ponad 180 prac naukowych i dwóch monografii. Ma nagrody: oznakę "Za
wsparcie działalności kosmicznej " (2005), medal "Weteran pracy" (2005).
Zainteresowania naukowe А.W. Rumiancewa koncentrują się wokół
fizyki cieplnej.
[email protected]
Yurow Artem Walerianowicz (urodził się 20.05.1962) - specjalista zw
zakresie fizyki teoretycznej, kosmologii, teorii zintegrowanych systemów,
teorii pola, fizyki wielkich energii; doktor habilitacyjny nauk fizycznomatematycznych. Urodził się w Kaliningradzie. Ukończył KGU kierunku
fizyki (1985) i aspiranturę KGU kierunku międzynarodowych stosunków
gospodarczych i politycznych (1979). Od 1989 roku pracuje w Bałtyckim
Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta na stanowiskach asystenta, docenta,
profesora, kierownika katedry teoretycznej fizyki. Od 15 lutego 2013 roku
jest prorektorem ds. Nauki BFU im. I. Kanta.
84
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
В 2007 roku obronił pracę doktorską na temat «Badania kosmologii
materii skalarnej metodą spektralną» i uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych,
w 2009 roku otrzymał tytuł profesora katedry fizyki teoretycznej.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na następujących
zagadnieniach: - fizyka teoretyczna, kosmologia, teoria integrowanych
systemów, teoria pola, fizyka wysokich energii, modele matematyczne w
demografii. A. Jurow jest autorem ponad 100 naukowych publikacji, w tym w
czasopismach wydawanych przez Rosyjską Akademię Nauk. 49 jego
artykułów jest opublikowanych w czołowych międzynarodowych
czasopismach posiadających wysoki Impact Factor, wchodzących w bazy
Web of Science i Scopus. Szereg prac jest napisanych we współautorstwie z
naukowcami z Hiszpanii, USA, Niemiec, Brazylii, Anglii, Indii, Polski. Prof.
Jurow jest redaktorem czasopisma “Dynamics of Partial Differential
Equations” (USA), recenzentem naukowym czasopism Physics Letters A,
European Physical Journal C, SIGMA I innych. W BUF im. I. Kanta działa
stworzony przez A. Jurowa zespół ds. badania kosmologii relatywnej.
Profesor Jurow stoi na czele dwóch kierunków magisterskich w BUF im.
I. Kanta: «Fizyka teoretyczna» i «Fizyka nanostruktur i nanomateriałów».
Drugi kierunek został stworzony przy współudziale zleceniodawcy,
koropracji General Sattelite, reprezentującej na rynku rosyjskim i
międzynarodowym wysokotechnologiczny sprzęt radiowy i elektroniczny.
Nauczanie magistrów na tym kierunku ma na celu szkolenie fachowców dla
tworzonego w obwodzie kaliningradzkim technopolisu – ośrodka naukowoprzemysłowego najnowszej generacji.
W 2011 r. A. Jurow uzyskał tytuł «Honorowy Pracownik Wyższego
Szkolnictwa Zawodowego FR».
[email protected]
85
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Wydział Prawa
Wydział Prawa BUF im. I. Kanta
ma bogatą i chlubną historię, która
rozpoczyna się od stworzenia na bazie
centrum
szkoleniowo-doradczego
zaocznego Instytutu Nauk Prawnych,
który w 1967 roku wszedł w skład
Kaliningradzkiego
Uniwersytetu
Państwowego jako wydział ekonomiki i
prawa,
w
1994
roku
został
przemianowany na wydział prawa, a w 2012 r. przekształcony w Wydział
Prawa.
Dzisiaj Wydział Prawa to nowoczesne, posiadające wysoki potencjał
naukowo-intelektualny, dobrze wyposażone pod względem informatycznym i
technicznym centrum uniwersyteckiej edukacji w dziedzinie prawa i nauk
prawnych w regionie. Jego głównym celem jest przygotowanie
wysokowykwalifikowanych specjalistów w zakresie prawa, posiadająych
fundamentalną wiedzę i nawyki
praktyczne, zdolnych do podjęcia
efektywnej pracy w zawodzie na
poziomie standardów światowych.
Obecnie na wydziale prawa
pracuje 60 wykładowców, z których
10
profesorów,
doktorów
habilitacyjnych prawa, oraz 41
doktorów.
Od 2014 roku Wydział Prawa prowadzi nabór studentów na kierunek
"Jurysprudencja":
- stopień "bakałarz", - studia stacjonarne 4 lata, studia zaoczne - 5 lat;
- stopień"magister", studia stacjonarne - 2 lata, studia zaoczne - 2,5 lat;
Dla osób już posiadających wykształcenie wyższe wydział prawa ma
ofertę kontynuacji studiów albo otrzymania nowych kwalifikacji
86
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
zawodowych na studiach magisterskich, na kierunku 40.04.01"
Jurysprudencja " w następujących formach:
Studia stacjonarne: 2 lata
 Prawnik w organach władzy państwowej i samorządu terytorialnego;
 Prawo międzynarodowe i europejskie;
 Prawnik w zakresie biznesu i ochrony parw majątkowych;
 Kryminalny system prawny, ochrona porządku prawnego oraz
działalność ekspercka.
Studia niestacjonarne: 2,5 lata
 Prawnik w zakresie biznesu i ochrony praw majątkowych;
 Kryminalny system prawny, ochrona porządku prawnego oraz
działalność ekspercka.
Sudia magisterskie na kierunku
030900.68 "Jurysprudencja":
na studiach stacjonarnych:
 "Prawnik w organach władzy
państwowej
i
samorządu
terytorialnego "
 "Teoria i historia państwa i
prawa, historia nauk prawnych"
 "Prawo
międzynarodowe i
prawo europejskie " (program podwójnych dyplomów)
 "Prawo cywilne, prawo rodzinne, prywatne prawo międzynarodowe "
 "Prawo przedsiębiorcze, prawo komercyjne "
 "Proces kryminalny proces, kryminalistyka i ekspertyza sądowa, teoria
czynności dochodzeniowych ".
na studiach niestacjonarnych:
 "Prawo karne, kryminologia, prawo karne procesowe"
 " Technologie prawne ochrony porządku działalności prawnej "
W instytucie działa ośrodek doradztwa
prawnego, w którym studenci odbywają
praktyki
pod
kierownictwem
doświadczonych
wykładowców,
gdzie
87
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
świadczą bezpłatną pomoc prawną dla ludności.
Funkcjonuje także Centrum Prawa Międzynarodowego i Europejskiego,
które zajmuje się problemami prawa europejskiego, organizacją wspólnych z
zagranicznymi uczelniami partnerskimi seminariów naukowo-praktycznych i
konferencji, zapraszają uczonych z innych krajów z odczytami do instytutu,
organizują też kursy języków obcych, oraz staże naukowe i zawodowe.
Od 2013 roku w ramach Instytutu prowadzi swoją działalność Centrum
w zakresie prawa WTO, które organizuje konferencje, zaprasza
zagranicznych uczonych z odczytami, organizuje staże naukowe i zawodowe
dla praktykujących specjalistów z zakresu prawa.
Dyrektor Instytutu Prawa
Zajaczkowskij Oleg Antonowicz
Doktor nauk prawnych, docent, specjalista w
zakresie teorii państwa i prawa, prawa municypalnego.
Skończył studia na wydziale ekonomiki i prawa
Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego w
1979 roku. Pracuje od 1991 roku, wykłada teorię
państwa i prawa, prawo municypalne. Obszar
zainteresowań naukowych: problemy teorii państwa i
prawa; kwestie pytania doskonalenia prawnej
regulacji samorządów lokalnych, jest autorem 45 prac
naukowych.
O. Zajaczkowskij jest członkiem rady naukowo-metodycznej z zakresu
edukacji prawnej. Bierze aktywny udział w działalności stowarzyszeń
prawnych i struktur społecznych i państwowych: jest członkiem kolegium
kwalifikacyjnego sędziów obwodu kaliningradzkiego, członkiem prezydium
Rady Społecznej przy Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej.
E-mail: [email protected]
Profesorowie:
Wołczeckaja Tatiana Stanisławowna
88
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Doktor hab. nauk prawnych, profesor.
Ukończyła Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy, studia doktoranckie
Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. М.W. Łomonosowa.
Wykładane dyscypliny:
Licencjat: "Kryminalistyka"; "Ekspertologia sądowa»
Studia magisterskie: "Aktualne zagadnienia kryminalnego procesu i
kryminalistyki"; "Stosowanie specjalnej wiedzy w kryminalnym
sądownictwie"; "Metodyka naukowo-badawczej pracy w jurysprudencji"
Studia doktoranckie: "Problemy kryminalnego procesu i kryminalistyki";
"Problemy sądowej ekspertyzy.
Jest promotorem programów magisterskich: "Proces kryminalny,
kryminalistyka i czynności dochodzeniowe ", "Technologie prawne w pracy
organów ścigania;
Kieruje przygotowaniem doktorantów z zakresu 12.00.12 i 12.00.09. Pod
jej kierunkiem obroniło prace doktorskie 17 doktorantów.
Zainteresowania naukowe:
Kryminalistyka sytuacyjna, modelowanie w wykryciu przestępstw,
Stosowanie specjalnej wiedzy w kryminalnym sądownictwie, dochodzenie
przestępstw ekologicznych, problemy dydaktyki kryminalistycznej.
Ma ponad 230 publikacji, w tej liczbie podręczniki, monografie, pomoce
naukowe i metodyczne.
E-mаil: [email protected]
Guszczina Nina Adamowna
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor
Ukończyła KUP w 1973 roku. Staż pracy na uniwersytecie 33 lata. Jest
kierownikiem programu magisterskiego "Prawnik w organach władzy
państwowej i samorządowej».
Główne kierunki badań naukowych - poszukiwanie sposbów
podwyższenia efektywności działalności sądowej, konieczność kształtowania
spójności praktyki realizacji norm i przepisów prawnych w sprawach
cywilnych. Analiza konkretnych błędów popełnionych przez sędziów
Bałtyckiego Sądu Wyjazdowego. Wyniki badań są opublikowane są w
czasopismach naukowych.
89
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
[email protected]
Milukow Sergiej Fiodorowicz
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, akademik RAEN.
Pracuje od 2002 r.
Ukończył w 1972 r. Uniwersytet Państwowy w Woroneżu, wydział
prawa.
Wykłada aktualne problemy kryminalnego prawa i kryminologii (na
studiach magisterskich).
Jest promotorem na studiach doktoranckich z zakresu 12.00.08 – prawo
kryminalne i kryminologia; prawo kryminalno-wykonawcze.
Jest członkiem Sankt-Petersburgskiego międzynarodowego klubu
kryminologii, członkiem kolegium redakcyjnych czołowych rosyjskich
czasopism w zakresie kryminologii : "Rosyjski pogląd kryminologiczny” i
"Kryminologia: wczoraj, dziś, jutro".
Ma ponad 300 publikacji.
E-mаil: [email protected]
Minienok Michaił Grigorjewicz
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, honorowy pracownik
wyższego szkolnictwa FR.
Pracuje od 1976 r. Ukończył w 1973 r. Leningradzki Uniwersytet
Państwowy, wydział prawa. Przez długi okres czasu (1997 do 2012 r.) był
kierownikiem katedry kryminalnego prawa i kryminologii.
Wykłada prawo kryminalne, kryminologię (na licencjacie), karne
problemy prawne kwalifikacji przestępstw materialnych przeciw własności;
problemy zapobiegania zorganizowanej i korupcyjnej przestępczości w Rosji
(studia magisterskie).
Jest promotorem na studiach doktoranckich z zakresu 12.00.08 kryminalne prawo i kryminologia; prawo kryminalno-wykonawcze, a także
kierownikiem przygotowania doktorantów w tym zakresie.
E-mаil: [email protected]
90
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Primak Tatiana Kławdijewna
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor.
Pracuje w katedrze cywilnego prawa i procesu cywilnego od 2009 r.
Ukończyła w 1983 r. Kaliningrad Uniwersytet Państwowy, wydział
ekonomiki i prawa.
Wykłada następujące przedmioty: Prawo cywilne, Aktualne problemy
prawa, Prawo konwencjonalne w publicznych i prywatnych branżach, Prawna
antropologia
Ma ponad 100 publikacji.
Kieruje programem magisterskim "Cywilne prawo. Rodzinne prawo.
Międzynarodowe prywatne prawo", promotorem prac na studiach
doktoranckich, członkiem rady metodycznej Instytutu Prawa.
Członek rady redakcyjnej federalnego czasopisma "Światowy sędzia"
(m. Moskwa), recenzent czasopisma „Wiestnik BFU im. Kanta».
Przez wiele lat była kierownikiem katedry dyscyplin cywilnoprawnych
Kaliningradzkiego Instytutu Prawa MSW FR, ma stopień pułkownika milicji.
Serowa Olga Aleksandrowna
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, honorowy pracownik
wyższego szkolnictwa FR.
Pracuje w katedrze cywilnego prawa i procesu od 2013 r.
Ukończyła w 1998 r. Samarskąa Akademię Nauk Prawnych, wydział
ekonomiki i prawa.
W zakresem zainteresowań naukowych wchodzą problemy rozwoju
systemu osób prawnych Rosji, kwestie podmiotowości prawnej. Ma ponad
100 publikacji.
Jest kierownikiem programu magisterskiego "Przedsiębiorcze prawo.
Prawo komercyjne".
Kieruje pracami naukowymi na studiach doktoranckich w zakresie
12.00.03 - cywilne prawo; przedsiębiorcze prawo; rodzinne prawo;
międzynarodowe prywatne prawo.
e-mаil: [email protected], [email protected]
91
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Siubarewa Irina Fiodorowna
Doktor habilitowany nauk pedagogicznych (Rosyjski Państwowy
Uniwersytet Pedagogiczny im. А. Gercena, Sankt- Petersburg, 2006 r.);
doktor nauk prawnych (Rosyjska Akademia Prawa МS FR, Moskwa, 2010 r.)
W wyższej szkole pracuje od 1997 roku. Wykłada na licencjacie prawo
finansowe i podatkowe, na studiach magisterskich – regulacja podatkowa
przedsiębiorczej działalności i prawo własności.
Od 2008 do 2012 r. członek zjednoczonej rady naukowej Dm 212.191.03
przy "Pomorskim Uniwersytecie Państwowym im. М. Łomonosowa" (m.
Archangelsk) ds. obrony prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu
13.00.01 - ogólna pedagogika, historia pedagogiki i edukacji (nauki
pedagogiczne).
Opublikowała ponad 100 prac naukowych w dziedzinie prawa
cywilnego, prawa w szkolnictwie, historii edukacji, w tym 4 monografię, 2
pomoce naukowe.
Jest członkiem Senatu Instytutu Prawa, członkiem rady metodycznej, a
także recenzentem czasopisma „Wiestnik BUF im. Kanta”.
Е-mail: [email protected]
Chołopowa Elena Nikołajewna
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor.
Ukończyła Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy.
Wykłada kursy dla magistrantów: "Problemy współdziałania subiektów
sądownictwa kryminalnego ", "Problemy teorii czynności dochodzeniowych
".
Jest kierownikiem programu magisterskiego "Technologie prawne w
działalności organów ścigania ", oraz programu 12.00.12 na studiach
dokoranckich. Pod jej kierunkiem obroniło prace doktorskie 9 osób.
Zainteresowania
naukowe:
ekspertyza
sądowa,
diagnostyka
kryminalistyczna, stosowanie specjalnej wiedzy w wykryciu przestępstw,
wykrycie przestępstw przeciw bezpieczeństwu wojskowemu państwa.
Ma ponad 130 publikacji, w tej liczbie podręczniki, monografie, pomoce
naukowe i metodyczne. Jest ekspertem-psychologiem sądowym.
E-mаil: [email protected]
92
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Finogentowa Olga Jewgenjewna
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor.
Ukończyła wydział historyczny Kujbyszewskiego Państwowego
Instytutu Pedagogicznego w 1987 roku. Pedagogiczny staż wynosi 18 lat. W
2004 roku obroniła pracę doktorską na temat "Regulacja prawna bankowej
działalności w Rosji (pierwsza połowa XVIII - początek XX w.) ". Autor 36
prac naukowych i 2 monografii.
Zakres zainteresowań naukowych: historia prawnej regulacji handlowoprzemysłowej działalności w Rosji końca 19 stulecia.
E - mail: [email protected]
Instytut Medyczny
Jest
to
najmłodszy,
dynamicznie rozwijający się
Instytut
Uniwersytetu.
Połączenie gruntownej wiedzy
teoretycznej
z
coroczną
praktyką
odbywaną
w
czołowych szpitalach Rosji,
Litwy, Polski i Niemiec czyni
absolwentów
Instytutu
konkurencyjnymi nie tylko w obwodzie kaliningradzkim, lecz we wszystkich
krajach europejskich.
W Instytucie
wykładają czołowi
profesorowie
wyższych
uczelni
medycznych Moskwy, Nowosybirska,
Tomska, Smoleńska, Orenburga,
Omska, którzy przeprowadzili się do
Kaliningradu w celu podjęcia stałej
pracy w Bałtyckim Uniwersytecie
Federalnym im. I.Kanta.
93
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Instytut ma wyposażone w nowoczesny sprzęt katedry teoretyczne i
kliniczne, posiada bogatą bibliotekę branżową. Medyczne Centrum
Naukowo-Praktyczne stanowi doskonałą płaszczyznę do odkryć naukowych
na różnym szczeblu - od pomysłów studenckich do badań profesorskich.
Instytut aktywnie współpracuje z czołowymi uczelniami medycznymi
Rosji, z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem miasta
Lubek (Niemcy), Uniwersytetem Medycznym w Grodnie (Białoruś),
uniwersytetem Kłajpedy (Litwa). Dobrą tradycją stały się wykłady dla
studentów instytutu prowadzone pzrez czołowych profesorów Niemiec,
Francji, Danii. Funkcjonuje wymiana studencka w zakresie działalności
naukowej i badawczej, jak również wymiana wykładowców i uczonych.
Struktura Instytutu Medycznego
 Katedra medycyny fundamentalnej
Prowadzone kursy: anatomia, fizjologia, histologia, mikrobiologia i inne
 Katedra terapii
Prowadzone kursy: choroby
wewnętrzne, pediatria, neurologiy i
inne
 Katedra
dyscyplin
chirurgicznych
Prowadzone kursy: chirurgia,
traumatologia, onkologia i inne
 Katedry położnictwa i ginekologii
Prowadzone kursy: położnictwo, ginekologia, genetyka medyczna i inne
 Dział programów kształcenia specjalistów ze średnim wykształceniem
zawodowym
Prowadzi się nauczanie w pełnym zakresie programów kształcenia
specjalistów ze średnim wykształceniem zawodowym.
94
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
 Dział Kształcenia Podyplomowego
Oferuje programy specjalizacji w ramach interny, a także kursy
podwyższenia kwalifikacji dla pracowników branży medycznej i
farmakologicznej.
 Centrum Kliniczno-Diagnostyczne
Centrum pełni funkcje ośrodka diagnostycznego ukierunkowanego na
świadczenie usług medycznych dla pracowników, studentów uniwersytetu i
mieszkańców obwodu.
 Symulacyjne centrum szkoleniowe
Centrum jest wyposażone w nowoczesny sprzęt szkoleniowy i
symulacyjny, przeznaczony do wypracowania nawyków i umiejętności
praktycznych u studentów, internów, ordynatorów i lekarzy.
Bazą kliniczną stały się wszystkie główne instytucje leczniczoprofilaktyczne Kaliningradu: Obwodowy szpital kliniczny obwodu
kaliningradzkiego, Szpital medycznego pogotowia ratunkowego, Centralny
miejski szpital kliniczny, Dziecięcy obwodowy szpital obwodu
kaliningradzkiego, Regionalne Centrum Perynatalne i wiele innych.
Specjalizacje Instytutu Medycznego:
Wyższe wykształcenie zawodowe: Lecznictwo
95
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Średnie kształcenie zawodowe: Lecznictwo, pielęgniarstwo,
położnictwo, stomatologia ortopedyczna,
farmacja, diagnostyka laboratoryjna
Specjalizacje podyplomowego
kształcenia zawodowego:
Specjalizacje interny: Położnictwo i
ginekologia, Anestezjologia, Intensywna
Terapia, Dermatowenerologia, Patologiczna
anatomia, Neurologia, Terapia,
Traumatologia i ortopedia, Chirurgia
Specjalizacje ordynatury: Położnictwo i
ginekologia,
Alergologia i imunologia,
Anestezjologia-Intensywna
Terapia,
Dermatowenerologia, Kliniczna farmakologia,
Patologiczna
anatomia,
Kardiologia,
Neurologia, Traumatologia i ortopedia, Chirurgia
Dyrektor instytutu:
Korenev Sergiej Władimirowicz - dyrektor
Instytutu Medycznego BUF im. I.Kanta, doktor
hab. medycyny, profesor, lekarz najwyższej
kategorii.
W 2005 roku w Medycznym Naukowym
Centrum Radiologicznym (Obninsk) obronił pracę
habilitacyjną "Rak tarczycy u ludzi dorosłych
zamieszkujących
na
zanieczyszczonych
radionuklidami
terenach
po
awarii
w
czarnobylskiej elektrowni atomowej (właściwości epidemiologii, kliniki,
diagnostyki i leczenia) ", w 2006 roku uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk medycznych. W 2011 roku otrzymał tytuł "profesor".
Od 2006 roku do 2012 roku - dziekan wydziału medycznego RUP im. I.
Kanta, a od roku 2013 - dyrektor Instytutu Medycznego BUF im. I. Каnta. Od
2011 po 2014 - kierownik katedry chirurgii, położnictwa i ginekologii.
96
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Jest także przewodniczącym Senatu Instytutu Medycznego i członkiem
Senatu BUF im. I. Каntа.
Od 2006 roku po teraźniejszy czas - główny onkolog obwodu
kaliningradzkiego.
Wykłada następujące dyscypliny: "ogólna chirurgia", " choroby
chirurgiczne ", "onkologia". Prowadzi zajęcia seminaryjne z dyscyplin:
"onkologia".
Pod kierunkiem Korenewa S.W. obroniło prace doktorskie 2
doktorantów.
Prof. Korenew jest autorem 176 publikacji, z nich 25 to pomoce
dydaktyczne i 137 prace naukowe, wykorzystywane w nauce pedagogicznej.
Wśród publikacji - monografie "Podstawy Fotochemioterapii ", "Eponimy w
onkologii i onkogematologii", artykuły w punktowanych czasopismach
rosyjskich i zagranicznych.
Obszar zainteresowań naukowych: onkologia, mammologia, diagnostyka
fotochemioterapijna, pedagogika.
[email protected]
Profesorowie:
Barsukow Igor Nikołajewicz - doktor hab. nauk medycznych, profesor
katedry terapii BUF im. I. Кanta. Urodził się w 1963 roku, w 1987 roku
ukończył wydział medyczno-wojskowy w Kujbyszewskim Instytucie
Medycznym im. D.I. Uljanowa.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1997 roku na Akademii
Wojskowo-medycznej S.M Kirowa. Stopień doktora habilitowanego nauk
medycznych otrzymał w 2011 году.
Prowadzi kursy wykładów i zajęcia praktyczne z tematów "Diagnostyka
topiczna chorób i urazów układu nerwowego ", "Prywatna neuropatologia"
dla studentów 4-5 kursów Instytutu Medycznego na kierunku "lecznictwo".
Jest autorem kompleksów naukowo-metodycznych z tych zagadnień.
Ma 56 publikacji, z nich 4 naukowo-metodyczne i 52 artykuły naukowe,
wykorzystywane na szeroką skalę w praktyce pedagogicznej.
[email protected]
97
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Zujew Andriej Wiktorowicz, doktor hab. medycyny, profesor.
Katedra terapii Instytutu Medycznego BUF im. I. Kanta.
Od 29 sierpnia 2012 roku jest profesorem katedry terapii.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał nauk w 1997 roku w
Instytucie Naukowo-Badawczym kurortoznawstwa i fizjoterapii w Tomsku w
1997 roku. Pracę habilitacyjną obronił w Moskiewskiej Akademii Medycznej
im. I.M Seczenowa w 2004 roku.
Ma 145 publikacji, z nich 6 prac naukowo-metodycznych, 131 prace
naukowe, 3 monografie, 5 patentów. W ciągu ostatnich 5 lat opublikował 55
prac, z nich 6 naukowo-metodycznych i 49 naukowych.
Pod jego kierunkiem obroniło się 5 doktorów i 2 doktorów
habilitowanych.
Prowadzi zajęcia seminaryjne, praktyczne i wykładowe z tematu
"Dermatowenerologia" dla studentów 4 roku, interny i ordynatury. Pod jego
kierunkiem przygotowuje się obecnie 5 prac doktorskich.
Jest członkiem specjalistycznej rady naukowej Dm 208.062.06 ds.
obrony prac doktorskich z dermatowenerologii przy Nowosybirskim
Medycznym Uniwersytecie Państwowym.
Wykonuje projekty badań z międzynarodowymi partnerami z USA członek międzynarodowego programu przywództwa "Otwarty świat", Francji
- członek międzynarodowego klubu "DermaWeb".
[email protected]
Izranow Władimir Aleksandrowicz, urodził się w 1956 roku, w 1979
roku ukończył wydział pediatryczny Nowosybirskiego Medycznego Instytutu
Państwowego. Doktor habilitowany medycyny (1995), profesor (1996).
Od 1979 r. do 2003 r. pracował na Nowosybirskiej Medycznej
Akademii Państwowej w katedrze anatomii człowieka na stanowisku
asystenta, docenta, profesora.
Od 2007 r. - profesor katedry, od 2010 - kierownik katedry
fundamentalnej medycyny BUF im. I. Kanta. Wykłada przedmioty z tematyki
anatomii człowieka i klinicznej anatomii dla studentów wyższego kształcenia
zawodowego.
Wyuczony zawód lekarski – diagnostyka ultradźwiękowa.
98
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Obszar zainteresowań naukowych - ultradźwiękowa anatomia różnych
organów i systemów, w aspekcie stosowanym - opracowanie
automatyzowanego miejsca pracy lekarza ultradźwiękowej diagnostyki. W
2012 r. otrzymał świadectwo państwowej rejestracji programu komputerowgo
"АRM lekarza UZD "Asystent", w 2013 r. - świadectwo państwowej
rejestracji programu "АRM lekarza UZD " Zdrowie kobiety". Uzyskał
nagrodę Grand Prix na międzynarodowym kongresie-wystawie „Global
education” - edukacja bez granic. Złoty medal na międzynarodowej wystawie
"Medsib 2014" (Nowosibirsk) za opracowane ARM lekarza UZD.
Aktywnie rozwija innowacyjne podejścia do procesu nauczania anatomii.
Jest autorem cyklu wykładów wideo i filmów studyjnych z zakresu anatomii
człowieka. Uzyskał srebrny medal na międzynarodowej wystawie "Мedsib
2014" (Nowosibirsk) za kurs wykładów z anatomii ultradźwiękowej.
Jest przewodniczącym kaliningradzkiego oddziału Rosyjskiej Asocjacji
Fachowców Ultradźwiękowej Diagnostyki w Medycynie.
Autor ponad 90 naukowych prac.
[email protected]
Paszow Aleksander Iwanowicz, urodził się w 1965 roku, ukończył z
wyróżnienim Krasnojarskij Medyczny Instytut Państwowy w 1990 roku.
Obronił pracę doktorską na temat "Ciąża i porów przy podwyższonej ilości
fluoru" na Omskiej Akademii Medycznej w 1995 roku.
Obecnie prowadzi pracę lekarską w placówce klinicznej katedry
położnictwa i ginekologii Instytutu Medycznego BFU im. I.Kanta "Regionalnym Centrum Perynatalnym".
A. Paszow w 2010 roku obronił pracę habilitacyjną pt. "Procesy
proliferacji endometrium. Patogeneza, prognozowanie, wczesna diagnostyka"
uzyskując stopień doktora hab. nauk medycznych; specjalizacja 14.01.01 położnictwo i ginekologia, i 14.03.03 – fizjologia patologiczna.
Jest autorem i współautorem 200 publikacji naukowych, w tym jednej
monografii wydawnictwa "Nauka", 35 publikacji w czasopismach
punktowanych WAK, 39 pomocy naukowo-metodycznych i rekomendacji
zatwierdzonych przez instytucje najwyższych szczebli oraz trzech patentów
na wynalazek RF.
99
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Obszar zainteresowań - położnictwo i ginekologia, оnkoginekologia,
patologiczna fizjologia.
[email protected]
Robert Stefanowicz Bogaczew, 1947 rok urodzenia, w 1971 roku
ukończył Smoleński Medyczny Instytut Państwowy. Stopień doktora nauk
medycznych uzyskał w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego nauk
medycznych otrzymał w 1993 roku. Tytuł profesora katedry szpitalnej terapii
został nadany decyzją Komitetu Wyższego Szkolnictwa Federacji Rosyjskiej
w 1994 roku.
Prowadzi kursy z zakresu następujących tematów: propedeutyka chorób
wewnętrznych, terapia wydziałowa i szpitalna, wykłady dla internów,
ordynatorów, lekarzy. Opracował kompleksy naukowo-metodyczne z
prowadzonych kursów.
Prowadzi także autorskie treningi, warsztaty z aktualnych tematów
kardiologii,
pulmonologii,
gastroenterologii,
profilaktyki
chorób
wewnętrznych.
Pod kierunkiem R.S.Bogaczewa obroniono 21 prace doktorskie i 3 prace
habilitacyjne. Jest także promotorem pracami dyplomowymi studentów i
internów.
Od 1999 roku po dziś dzień jest członkiem specjalistycznej rady
naukowej ds. obrony prac doktorskich przy SGMA; przewodniczącym
obwodowego
stowarzyszenia
naukowego
internistów
obwodu
kaliningradzkiego.
Ma 152 publikację, z nich 20 prac naukowo-metodycznych i 132
naukowych, wykorzystywanych w praktyce pedagogicznej, współautorem 2
wynalazków.
[email protected]
Reszetnikowa Olga Sergiejewna
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1982 roku, po obronie
pracy doktorskiej w Charkowskim Instytucie Medycznym.
100
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Tytuł docenta katedry anatomii patologicznej otrzymała w 1994 roku na
mocy decyzji Rady Naukowej Instytutu Medycznego m. Ługańska i
Ministerstwa Edukacji Ukrainy.
Prowadzi kurs "Medycyna sądowa ", a także zajęcia praktyczne z
tematów medycyny sądowej.
Ma ponad 300 publikacji, w tym prace naukowo-metodyczne
opublikowane w czasopismach rosyjskich i zagranicznych.
[email protected]
Instytut Gospodarowania Przyrodą, Rozwoju
Przestrzennego i Urbanistyki
Instytut
Gospodarowania
Przyrodą, Rozwoju Przestrzennego i
Urbanistyki – to nowy i bardzo
perspektywiczny kierunek rozwoju
Uniwersytetu. Pracuje tu około 200
wykładowców i pracowników,
studiuje ponad 1700 studentów na
studiach
licencjackich
i
magisterskich i doktoranckich.
Instytut został utworzony 15 lutego 2013 roku poprzez fuzję wydziału
geografii i ekologii i Kolegium Urbanistycznego.
W celu zapewnienia procesu kształcenia na wysokim poziomie,
zwłaszcza w ramach studiów magisterskich i doktoranckich, Instytut
zaprasza czołowych specjalistów rosyjskich i zagranicznych. Dzięki
udziałowi uniwersytetu w wielu programach międzynarodowych (Tempus,
Erazmus Мundius, Uniwersytet Bałtycki, EU4U, Skrzyżowania), projektach
Fundacji DBU, studenci i doktoranci instytutu mają możliwość wzięcia
udziału w okrągłych stołach, seminariach szkoleniowych, jak również
odbywać staże w zagranicznych uczelniach wyższych.
101
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Instytut dysponuje potężną bazą do przeprowadzenia praktyk
szkoleniowych i produkcyjnych studentów i magistrantów: bazy BUF im.
I.Kanta na wybrzeżu
Morza Bałtyckiego w m. Rybne (w pobliżu
Swietłogorska) i bazę Atlantyckiego Działu Instytutu Oceanologii RAN na
Mierzei Wiślanej. Praktyki morskie (kierunek "Hydrometeorologia")
odbywają się w akwenie Morza Bałtyckiego i w jego zatokach. Studenci
studiujący w ramach
programów
średniego
wykształcenia
zawodowego odbywają
praktyki produkcyjne na
czołowych
przedsiębiorstwach
Kaliningradu i obwodu:
programy
socjalnego
partnerstwa
obejmują
ponad 30 przedsiębiorstw
regionu.
Instytut prowadzi naukowe, w tym międzynarodowe badania naukowe w
zakresie licznych problemów racjonalnego zagospodarowania przestrzeni i
ochrony środowiska przyrodniczego, przybrzeżnej i morskiej oceanografii,
planowania przestrzennego, społeczno-ekonomicznego rozwoju obwodu
kaliningradzkiego i samorządów lokalnych, przestrzennego zróżnicowania
regionu Bałtyckiego. W badaniach tych biorą ajtywny udział doktoranci i
studenci.
Jednostki strukturalne Instytutu
Gospodarowania Przyrodą,
Rozwoju Przestrzennego i
Urbanistyki
Katedra Urbanistyki i Architektury,
Gospodarki Ziemią i Designu
Dział Designu
102
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Centrum Szkoleniowe Autodesk
Katedra Geografii Oceanu
Laboratorium Gospodarki Morskiej
Katedra Geografii, Gospodarki Ziemią i Rozwoju Przestrzennego
Laboratorium Hydrochemii i Gleboznawstwa
Laboratorium MUNS
Laboratorium Sejsmologii i
Geofizyki
Dział
"
Budownictwo
Inżynieryjne"
Dział
"Budownictwo
i
Architektura"
Dział adaptacji i zaocznego nauczania
Laboratorium Hydrologii, Geodezji i Kartografii
Laboratorium Badań Sieciowych
Centrum Monitoringu Rynków Regionalnych
Centrum Weryfikacji i Testowania Mierniczych środków Geodezyjnych
i Markaszajderów
Centrum Podniesienia Kwalifikacji na kierunku "Gospodarowanie ziemią i
katastry gruntowe"
Dyrekcja Instytutu
Fedorow
Gennadij
Michajłowicz,
dyrektor Instytutu Gospodarowania Przyrodą,
Rozwoju
Przestrzennego
i
Urbanistyki
Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im.
I.Kanta - jeden z czołowych uczonych
rosyjskich w zakresie geografii ekonomicznej,
socjalnej i politycznej. Na uniwersytecie
pracuje od 1972 r. (po ukończeniu wydziału
geograficznego Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, kierunek
"ekonomiczna geografiy"; uczeń profesora N.Т.Аgafonowa). W 1982 - 2012 r.
był kierownikiem katedry geografii społeczno-ekonomicznej i geopolityki, w
latach 1994-1998 r. rektorem uniwersytetu, w 1990-1994 r. i w 2003-2013 rr.
Prorektorem ds. nauki, od lutego 2013 r. - dyrektor instytutu, stworzonego
103
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
poprzez zjednoczenie wydziału Geografii i Geoekologii, Urbanistycznego
Kolegium BFU im.I. Kanta i działu designu.
Jest autorem naukowej koncepcji sytuacji geodemograficzna
(monografie „Sytuacja geodemograficzna”. Sankt-Petersburg: Nauka, 1994;
geodemograficzna typologia. Sankt-Petersburg: wydawnictwo LGU, 1996;
Naukowe podstawy koncepcji sytuacji geodemograficznej. Sankt-Petersburg:
Nauka, 1991), a także artykułów wydanych w Rosji i za granicą.
W 1997 r. otrzymał tytuł Zasłużonego Działacza Nauki Federacji
Rosyjskiej.
Fedorow G.M – jest członkeim Rady Naukowej Rosyjskiego
Stowarzyszenia Geograficznego, Rady Politycznej przy Gubernatorze
Obwodu Kaliningradzkiego, Przewodniczącycm Rad Społecznych przy
Obwodowej Dumie i przy Kaliningradzkim USC.
Jest współredaktorem naukowego czasopisma "Bałtycki Region",
wydawanego BUF im.I Kanta wspólnie z Sankt-Petersburskim
Uniwersytetem Państwowym.
Autor ponad 440 naukowych prac (blisko 50 opublikowanych za
granicą), w tej liczbie 33 monografie i 14 pomocy naukowych. Pod jego
kierunkiem obroniło prace doktorskie i habilitacyjne około 20 osób. Wchodzi
w skład specjalistycznych rad naukowych w zakresie doktoratów nauk
geograficznych nauk przy SPBGU i BUF im. I. Кanta.
[email protected]
Profesorowie:
Barinowa Galina Michajłowna – doktor nauk geograficznych, docent,
znany specjalista w zakresie regionalnej klimatologii, współtworca kierunku
geoekologii w BUF im. I.Каnta. Sekretarz rady naukowej D 212.084.02 –
nauki geograficzne. Ukończyła Leningradzki Uniwersytet Państwowy,
kierunek "klimatologia". Od 1961 r. pracuje w Kaliningradzie. W 1981 r.
obroniła pracę doktorską. Obecnie - profesor geografii, gospodarowania
przyrodą i rozwoju przestrzennego.
Bada problemy regionalnej klimatologii, geografii medycznej,
geoekologicznego monitoringu i ekologicznego kartografowania. Stała na
czele zespołu klimatologicznego podczas ekspedycji kompleksowej badającej
104
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
warunki klimatologiczne obwodu kaliningradzkiego (1970 - 1973 r.); brała
udział w studiowaniu stanu wód podziemnych powstałego na skutek
działalności gospodarczej człowieka (1982- 1984).
Opublikowała ponad 150 naukowych artykułów, monografii, pomocy
naukowych. Jej książka "Klimat obwodu kaliningradzkiego uzyskała w 2003
r. pierwszą premię Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego za
najlepszą monografię. Rzeczywisty członek Rosyjskiego Stowarzyszenia
Geograficznego, Rosyjskiego Stowarzyszenia Geologicznego. Dyplomantka
konkursu Centrum ochrony dzikiej przyrody im. F.R. Sztilmarka. Honorowy
Pracownik Wyższego Szkolnictwa Zawodowego Federacji Rosyjskiej.
[email protected]
Gricenko Władimir Aleksejewicz – doktor hab. nauk fizycznomatematycznych, profesor.
W 1972 r. z wyróżnienim ukończył wydział fizyczno-matematyczny
Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, kierunek "matematyka".
Stopień doktora nauk fizyczno-matematycznych w zakresie
"Oceanologii" otrzymał w Instytucie Oceanologii Аkademii Nauk ZSRR w
1985 r., tytuł docenta katedry wyższej matematyki w 1991 r. W 1999 r. w
Instytucie Oceanologii obronił pracę habilitacyjną z zakresu "Oceanologia".
W latach 2000-2013 r. pracował na stanowisku kierownika katedry geografii
oceanu wydziału geografii i geoekologii. W październiku 2014 roku znowu
stanął na czele katedry geografii oceanu Instytutu Gospodarowania Przyrodą,
Rozwoju Przestrzennego i Urbanistyki.
Pod jego kierunkiem obroniło pracę doktorskie 6 doktorantów.
W.A.Gricenko jest kierownikiem stale pracującego naukowego seminarium z
tematyki oceanologii i geoekologii dla studentów, doktorantów i młodych
uczonych.
Profesor W. Gricenko jest zastępcą przewodniczącego Rady Naukowek
BUF im. I. Каntа (nauki geograficzne), członkiem Senatu Atlantyckiego
Oddziału Instytutu Oceanologii im. P.P. Szyrszowa, a także członkiem Rady
Naukowej Muzeum Światowego Oceanu. Od 2005 roku jest również
członkiem rady ekspertów RFFI.
105
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
W 2011 roku profesor Gricenko W.A. jest kierownikiem Centrum
Naukowo--Oświatowego oceanologii i geoekologi wód i landszaftów
przybrzeżnych, powstałego na bazie centrum szkoleniowo-naukowego.
Praca naukowa profesora Gricenko W.A. związana jest z badaniem
dynamiki stratyfikowanych według gęstości prądów Światowego oceanu,
zmienności jego cienkiej struktury i stratyfikowanej dynamiki płynu. Są
opracowane dwa efektywne modele dynamiki niejednoliteego według
gęstości płynu, które zostały później wykorzystane w badaniach fenomenu
przydennych prądów grawitacyjnych w oceanie. W latach 1980, 1982 i 1986
wziął udział w trzech wyprawach do Pacyfiku na statku naukowo-badawczym
"Dm. Mendelejew", i w 2005 r. - do Atlantyku na statku "Akademik Ioffe".
Ogólna liczba publikacji wynosi ponad 200. Drugi naukowy kierunek badań
jest związany z użyciem komputerowych technologii we współczesnym
procesie edukacyjnym. W 1999 i 2000 r. otrzymał honorowy tytuł
„Sorosowski docent”, a w 2001 r. – „Sorosowski profesor” w dziedzinie nauk
o Ziemi.
Kieruje kilkoma międzynarodowymi projektami i grantami, w tym w
raach programów INTERREG i TEMPUS Unii Europejskiej.
[email protected]
Zotow Sergiej Igorewicz
Urodził się 03.01.1956 w m. Kaliningradzie.
W 1986 r. obronił pracę doktorską na temat: "Imitacyjne modelowanie
systemu przyrodniczo -gospodarczego "dorzecze " (na przykładzie rzeki
Przegoły) " w Leningradzkim Pedagogicznym Instytucie Państwowym im.
A.P. Gercena. W 1999 r. obronił pracę habilitacyjną pt.: "Imitacyjne
modelowanie systemów dorzecza i landszaftów przybrzeżnych w warunkach
nadmiernego nawilżenia" w Instytucie Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk.
W 1992 roku uzyskał tytuł docenta, w 2001 r.otrzymał tytuł profesora.
Od 2000 r. po dziś czas - profesor katedry geografii, gospodarowania
przyrodą i przestrzennego rozwoju BUF im I. Каntа.
106
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Obszar
zainteresowań
naukowych:
Imitacyjne
modelowanie
geosystemów, kartografowanie ekologicznych sytuacji, ocena ekologicznych
konsekwencji zmian klimatu i działalności gospodarczej.
Autor ponad 80 publikacji.
Członek Rady Dysertacyjnej Instytutu Gospodarowania Przyrodą,
Rozwoju Przestrzennego i Urbanistyki BUF im I. Каntа, członek kolegium
redakcyjnego czasopisma "Wiestnik Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego
im. I. Kanta" (seria "nauki przyrodnicze), członek zarządu Kaliningradzkiego
regionalnego oddziału geologicznego stowarzyszenia FR.
Prowadzi kursy "Podstawy gospodarowania przyrodą", "Metody badań
geoekologicznych i przetwarzanie informacji", "Modelowanie i
prognozowanie stanu środowiska" przyrodniczego w Instytucie
Gospodarowania Przyrodą, Rozwoju Przestrzennego i Urbanistyki BUF im I.
Каntа.
[email protected]
Krasnow Jewgenij Wasiljewicz – doktor hab. nauk geologicznych i
mineralogicznych, profesor. Zasłużony działacz nauki Federacji Rosyjskiej.
Współtworca Instytutu Biologii Morza Dalekowschodniego Oddziału RAN,
katedry morskiej geologii Dalekowschodniego Uniwersytetu Państwowego,
katedry geoekologii BUF im. I. Каntа. Przewodniczący Rady Dysertacyjnej D
212.084.02 – w dyscyplinie „nauki geograficzne”. Redaktor naczelny
naukowego czasopisma "Wiestnik BFU im. I. Каntа".
W latach 1958-1967 - starszy geolog Krymskiej kompleksowej
ekspedycji geologiczno-poszukiwawczej. Pracując w ekspedycji, ukończył
zaocznie studia doktoranckie i obronił pracę doktorską w 1964 r. na temat
"Stratygrafia i korale titonu dolin Bajdarskiej, Warnautskiej i Hantinskiej
dolin górskiego Krymu"
W 1973 r. obronił pracę habilitacyjną pt. "Scleractinie Jurajskie południa
i Dalekiego Wschodu ZSRR". Odznaczony brązowym medalem WDNH
(1975).
W 1987 roku podjął pracę w Kaliningradzkim Uniwersytecie
Państwowm.
Obecnie - profesor katedry geografii Instytucie
107
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Gospodarowania Przyrodą, Rozwoju Przestrzennego i Urbanistyki BUF im I.
Каntа.
Obszar badań naukowych - biostratygrafia i paleontologia. Badacz
dawnych rafowych formacji Krymu, Mołdawii, Altaju, Dalekiego Wschodu;
odkrywca dużego złoża i prowincji dolomitów na Krymie; autor wynalazku w
dziedzinie marikultury; organizator i uczestnik wypraw na rafy koralowe
Spokojnego i Indyjskiego oceanów.
Honorowy członek Rosyjskiego Stowarzyszenia Geograficznego i
Paleontologicznego Stowarzyszenia przy RAN, rzeczywisty członek
Rosyjskiej Akademii Ekologicznej. Członek organizacji międzynarodowych
"International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility",
"European Union for Coastal Conservation", "Baltic University Programme".
Laureat międzynarodowej premii "Za przyszłość Bałtyckiego morza".
Opublikował ponad 300 prac naukowych, w tym 16 monografii, pomocy
naukowych, informatorów. W szkole naukowej profesora E.W. Krasnowa
obroniło prace doktorskie 30 osób i 5 zostało doktorami habilitowanymi w
zakresie nauk geograficznych, geologo-mineralogicznych i biologicznych.
[email protected]
Czernyszkow Paweł Pietrowicz - profesor katedry geografii,
gospodarowania przyrodą i rozwoju przestrzennego, doktor hab. nauk
geograficznych, profesor z zakresu "oceanologia".
Opracował metodologię prognozowania stanu zasobów ryb pelagicznych
w rejonach Kanarskiego i Bengielskiego upwellingów w Atlantyku na
zasadzie modelowania imitacyjnego (2005 r.). Wielokrotnie brał udział w
wyprawach morskich studiujących zasoby biologiczne i ekologię Światowego
oceanu. W 2000 r. kierował rosyjską częścią międzynarodowego
synoptycznego pobrania biomasy kryla antarktycznego w tym rejonie, bał też
kierownikiem ekspedycji na statku naukowym "Atlantyda".
Zakres zainteresowań naukowych - badania w celu stworzenia
naukowych podstaw ekologii i racjonalnego wykorzystania zasobów
biologicznych Światowego oceanu. Opublikował ponad 150 prac naukowych
na ten temat w rosyjskich i zagranicznych wydaniacj, w tym 5 monografii i
108
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
pomocy naukowych, w tym "Ocena zasobów i zarządzanie rybactwem"
(Petersburg, RGGMU, 2013 r.).
Od 2010 r. pracuje w BUF im. I. Kanta na stanowisku profesora.
Prowadzi kursy "Ogólna oceanologia", " Oceanologia przemysłowa ",
"Metody prognoz morskich", "Hydrometeorologiczne podstawy ochrony
środowiska", "Projektowanie prezentacji wyników naukowo-technicznych".
Pod jego kierunkiem obroniło się pomyślnie 8 doktorantów w dyscyplinie
"oceanologia". Członek Rady Dysertacyjnej z zakresu "oceanologia", w 2013
r. występował w charakterze oficjalnego oponenta na obronie 2 prac
habilitacyjnych w Radach Dysertacyjnych przy Instytucie Oceanologii im.
P.P Szyrszowa RAN (m. Moskwa) i Rosyjskim Hydrometeorologicznym
Uniwersytecie Państwowym (m. Sankt Petersburg).
[email protected]
Instytut Rekreacji, Turystyki i Wychowania Fizycznego
Instytut Rekreacji, Turystyki i
Wychowania
Fizycznego
Bałtyckiego
Uniwersytetu
Federalnego im. Immanuela Kanta
został utworzony w listopadzie 2014
roku poprzez połączenie Wyższej
Szkoły Turysytki i Wyższej Szkoły
Wychowania Fizycznego i Sportu.
W skład Instytutu weszły dwie
katedry: katedra serwisu społeczno-kulturowego i turysytki i katedra teorii i
metodyki WF i sportu.
Katedra serwisu społeczno-kulturowego i turysytki została stworzona w
1997 roku w ramach struktury Centrum Dodatkowego Kształcenia
Zawodowego, a w 2001 roku katedra weszła w skład utworzonego Wydziału
Serwisu.
Katedra teorii i metodyki
wychowania fizycznego została
utworzona w 2000 roku na bazie
109
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
katedry WF funkcjonującej w składzie Wydziału Pedagogicznego od 1983
roku. Od 1988 roku katedra była jednostką strukturalną Wydziału WF. W
2012 roku katedra teorii i metodyki WF i sportu została jednostką strukturalną
Wyższej Szkoły WF i Sportu.
25 listopada 2014 roku katedra teorii i metodyki WF i sportu i katedra
serwisu społeczno-kulturowego serwu i turysytyki weszły w skład Instytutu
Rekreacji, Turystyki i WF. Instytut dysponuje bogatym zapleczem
materialnym i naukowym: funkcjonuje tu kompleks szkoleniowo-sportowy z
basenem, centrum szkoleniowo-praktyczne do kształcenia fachowców w
zakresie obsługi, sale komputerowe z łączem internetowym, pracuje tu
wielofunkcyjne centrum №6 czasopism naukowych zajmujące się
opublikowaniem materiałów naukowych w ramach kierunków kształcenia.
Kształcenie studentów odbywa się na następujących kierunkach:
 43.03.02 "Turystyka" (licencjat): specjalizacja "Technologie i organizacja
turystyki wewnętrznej i międzynarodowej ".
 43.03.03 "Hotelarstwo" (licencjat): specjalizacja "Hotelarstwo ".
 51.03.03 "Działalność
społeczno-kulturowa
"
(licencjat): specjalizacja
"Management działalności
społeczno-kulturowej ".
 43.04.02 "Turysytka"
(studia
magisterskie):
specjalizacja "Organizacja
i technologie turystyki
międzynarodowej
i
wewnętrznej ".
 49.03.01 "Wychowanie Fizyczne" (licencjat);
 49.04.01 "Wychowanie Fizyczne" (studia magisterskie);
 071200.62 "Sztuka choreograficzna " (licencjat): specjalizacja
"Pedagogika taneczno-estetyczna ";
 13.00.04 "Teoria i metodyka wychowania fizycznego, treningu
sportowego, treningu uzdrawiająceg i adapcyjnego wychowania fizycznego"
(studia doktoranckie);
110
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
 13.00.08 "Teoria i metodyka kształcenia zawodowego " (studia
doktoranckie).
Absolwenci
powyższych
kierunków zatrudniani są w
różnych branżach turystyki,
hotelarstwa i kultury. Po
ukończeniu
uniwersytetu
absolwenci
kierunków
"WF" i "choreografia" mają
możliwość zatrudnienia w
zakresie
edukacji:
w
placówkach przedszkolnych,
szkołach
ogólnokształcących;
szkołach i ośrodkach sportowych; mogą pracować też w charakterze
pedagogów-choreografów w zespołach choreograficznych, a także w
placówkach edukacyjnych systemu dodatkowego i średniego kształcenia
zawodowego.
Dyrektor Instytutu:
Korniejewiec Walentyn Siergiejewicz
Profesor, doktor nauk geograficznych i doktor
nauk
ekonomicznych,
honorowy
pracownik
szkolnictwa wyższego.
W
1989 r. w Radzie Dysertacyjnej
Leningradzkiego Instytutu Rolniczego obronił pracę
na temat "Techniczne i ekonomiczne uzasadnienie
rekonstrukcji systemów hydromelioracyjnych (na
przykładzie obwodu kaliningradzkiego)", w 2011 r. w Sankt Petersburgskim Uniwersytecie Państwowym obronił pracę
habilitacyjną "Ponadnarodowe i transgraniczne regiony jako specyficzne
formy terytorialnej organizacji społeczeństwa", kierunek 25.00.24 – geografia
ekonomiczna, socjalna, polityczna i rekreacyjna.
Od 1991 roku pracuje na uniwersytecie na stanowiskach starszego
pracownika naukowego, kierownika laboratorium prognozowania
regionalnego, docenta katedry geografii ekonomicznej, dyrektora Centrum
111
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Dodatkowego Kształcenia Zawodowego, kierownika katedry serwisu
społeczno-kulturowego i turysytyki. W 2000 roku objął posadę prorektora ds.
ekonomicznych, a w 2011 r. prorektora ds. zarządzania kompleksem
majątkowym. W 2014 roku stanął na czele nowego Instytutu Rekreacji,
Turysytki i Kultury Fizycznej.
Opublikował blisko 200 naukowych prac, m.in. w USA, Szwecji,
Niemczech, Polsce, Francji. W zakres zainteresowań naukowych wchodzą
kwestie regionalnego i międzyregionalnego rozwoju w Bałtyckim regionie,
rozwój współpracy przygranicznej i transgranicznej, rozwój kompleksu
turystyczno-rekreacyjnego obwodu kaliningradzkiego.
Profesorowie:
Zajcewa Natalia – doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor,
honorowy pracownik w zakresie nauki i techniki Federacji Rosyjskiej.
W 1994 roku obroniła pracę doktorską na temat: "Rola potencjału
zespołu pracowniczego w podwyższeniu efektywności działalności
przedsiębiorstw różnych form własności (na przykładzie przedsiębiorstw
obuwniczych)", w 1999 roku na wydziale ekonomicznym MGU im. М.В.
Łomonosowa obroniła pracę habilitayjną na temat: " Działalność
inwestycyjna w zakresie obsługi bytowej na etapie współczesnym ". Tytuł
naukowy docenta uzyskała w 1999 roku, tytuł naukowy profesora nadano w
2002 roku.
Od 2008 do 2014 roku – przewodnicząca Rady Dysertacyjnej Д
212.150.02, nauki ekonomiczne (08.00.05 - ekonimika i zarządzanie
gospodarką narodową (marketing; ekonomika pracy; organizacja i
zarządzanie przedsiębiorstwami, branżami, kompleksami - zakres usług),
08.00.10 – finanse, obieg pieniężny i kredyt). Od 1999 do 2014 roku
promotor 20 prac doktorantów, którzy po pomyśnej obronie uzyskali stopień
doktora nauk ekonomicznych.
Publikacje: 8 pomocy naukowych w dziedzinie managementu w zakresie
usług, managementu finansowego i zarządzaniu personelem w turystyce i
biznesie hotelowym, ponad 200 prac naukowych w zakresie managementu i
turysytyki. Od 2014 roku do chwili obecnej - profesor katedry serwisu
społecznego i kulturowego i turysytyki BFU im. Immanuela Kanta. Poza tym,
112
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
jest kierownikiem Departamentu rozwoju działalności edukacyjnej Federacji
restauratorów i hotelarzy, dyrektorem Centrum Naukowo-badawczego badań
rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej w regionie Bałtyckim.
[email protected]
Pelmieniew Wiktor Konstantinowicz
Profesor, doktor hab. nauk pedagogicznych, Zasłużony trener FR,
Honorowy pracownik WF, Honorowy pracownik wyższego kształcenia
zawodowego.
W ciągu 30 lat В.К. Pielmieniew zajmował stanowisko dziekana
wydziału WF i sportu, powołanego z jego inicjatywy w składzie uniwersytetu
kaliningradzkeigo. W 2012 roku został mianowany na stanowisko dyrektora
Wyższej Szkoły WF i Sportu. Obecnie jest przewodniczącym Rady
Dysertacyjnej uprawnionej do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
nauk pedagogicznych.
Pod kierownictwem W. Pelmieniewa zostało przygotowanych ponad
1200 fachowców o wysokich kwalifikacjach, wśród których są zasłużeni
trenerzy Rosji, kierownicy placówek edukacyjnych, urzędnicy we władzach
administracyjnych Kaliningradu i obwodu kaliningradzkiego.
Wykłada następujące kursy: "Teoria i metodyka WF i sportu"; "Naukowo-metodyczne podstawy WF"; "Technologie badań naukowych w zakresie WF";
"Aktualne zagadnienia nauk o WF" i inne.
Zakres zainteresowań naukowych: problemy rozwoju WF i sportu.
Autor ponad 150 prac naukowych i pomocy dydaktycznych, opublikowanych
w czasopismach naukowych, w materiałach konferencji naukowych,
kongresów i sympozjów. Prof. Pelmieniew jest promotorem ponad 200 prac
dyplomowych oraz 8 prac doktorskich w zakresie nauk pedagogicznych.
[email protected]
Instytut Ekonomiki i Menedżmentu BUF im. I. Kanta
Instytut Ekonomiki i Menedżmentu BUF im. I. Kanta (dawny wydział
ekonomiczny) jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się
instytutów uniwersytetu. Jego historia sięga 1992 roku, kiedy na Wydziale
113
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Ekonomiki i Prawa Uniwersytetu Kaliningradzkiego został otwarty kierunek
do kształcenia specjalistów w
zawodzie "Menedżment". W 1995
roku
powstał
wydział
ekonomiczny
kształcący
specjalistów
z
zakresu
"Management
organizacji",
"Marketing", "Finanse i kredyt" i
"Ekonomika". W 2007 roku
otwarto studia magisterskie na
kierunkach "Management" i "Ekonomika".
W 2014 roku wydział ekonomiczny został przekształcony w Instytut
Ekonomiki i Menedżmentu, którego kierownikiem został Aleksander Barinow.
Instytut Ekonomiki i Menedżmentu ma bogatą ofertę programów
kształcących na kierunkach "Ekonomika" i "Menedżment", które powstały na
skutek realizacji dużych projektów międzynarodowych i ścisłej współpracy z
przedstawicielami
regionalnego
otoczenia
biznesowego.
Dyrektor Instytutu:
Barinow Aleksander Jakowlewicz (data
urodzenia - 16 lutego 1955 г) - dyrektor Instytutu
Ekonomiki i Menedżmentu BUF im. Kanta,
Rektor
Kaliningradzkiej
Szkoły
Biznesu
Międzynarodowego od 1991 roku. Doktor nauk
ekonomicznych, docent.
Wykładowca-konsultant na kierunkach: opracowanie i zarządzanie procesami
realizacji strategii, system wskaźników zrównoważonych, kontrola
zarządzania, projektowanie organizacyjne.
Kierownik otwartych programów: "Rozwijaj swoją firmę", "Tworzenie
konkurencyjnych spółek ", "Rozwój biznesu : najlepsze wzorce światowe ".
Wykształcenie:
114
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
1978-1981: Studia doktoranckie Leningradzkiego Instytutu Finansowoekonomicznego, katedra efektywności i analizy działalności gospodarczej.
1972-1976: Kaliningrad Techniczny Uniwersytet Państwowy. Student
wydziału ekonomicznego. Kierunek "Księgowość i analiza działalności
gospodarczej "
[email protected]
Profesorowie:
Bilczak Wasilij Stepanowicz - profesor katedry managementu i
marketingu, przewodniczący rady naukowej z zakresu nauk ekonomicznych.
Data urodzenia : 04.11.1948 r.
Wykształcenie: 1988 r. – obronił pracę doktorską w Leningradzkim
Uniwersytecie Państwowym z zakresu 11.00.02 – geografia ekonomiczna i
socjalna;
1994 r. – uzyskał stopież doktora habilitowanego nauk ekonomicznych po
obronie pracy habilitacyjnej w Sankt Petersburgskim uniwersytecie
ekonomiki i finansów, z zakresu 08.00.05 - ekonomika, planowanie,
organizacja zarządzaia gospodarką narodową i jej branżami, w tymże roku
otzymał tytuł profesora.
Prowadzone kursy: "Gospodarka regionalna ", " Management
inwestycyjny ", "Inwestycje". Obszar zainteresowań naukowych: gospodarka
regionalna, rozwój przygranicznych regionów Rosji, integracja ekonomiczna,
współpraca transgraniczna.
[email protected]
Iwczenko Władysław Wasiljewicz - doktor habilitowany nauk
ekonomicznych, honorowy pracownik wyższego szkolnictwa FR, członek
Akademii Rransportu Rosji, profesor katedry managementu i marketingu.
Data urodzenia : 1936 rok
Wykształcenie: obronił pracę doktorską w zakresie nauk
ekonomicznych w Kaliningradzkim Instytucie Technicznym w 1967 roku;
obronił pracę habilitacyjną w zakresie nauk ekonomicznych w Akademii
Nauk Ekonomicznych ZSRR w 1987 roku.
115
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Wykładane dyscypliny: kurs " Innowacyjny Management " dla
studentów kierunku "Management organizacji"; kurs dla magistrantów
"Organizacja działalności badawczej i przedsiębiorczości naukowej ", kurs
dla doktorantów "Podstawy działalności naukowej i napisania prac
doktorskich "; promotor prac magisterskich i doktoranckich.
Obszar zainteresowań naukowych: Rozwój programowy i innowacyjny
regionów kraju; problemy ekonomiczne zagospodarowania zasobów
światowego oceanu i rozwój regionów nadmorskich kraju. W ciągu ostatnich
5 lat wykonane zostały 2 tematy naukowe zgodnie z planami Ministerstwa
Edukacji i Nauki. W ciągu tego czasu 3 doktorantów uzyskało stopień doktora
nauk ekonomicznych.
[email protected]
Lewina Roza Salichowna – doktor hab. nauk ekonomicznych,
profesor katedry managementu i marketingu.
Wykształcenie:
Ukończenie studiów doktoranckich, 1993 r., temat rozprawy
doktorskiej : "Badanie i opracowanie strategii marketingowej produkcji
budowlanej ", stopień doktora nauk ekonomicznych. Obrona pracy
habilitacyjnej w 1999 r., temat rozprawy habilitacyjnej: "Teoria i metodologia
motywacji zachowania konsumentów w rosyjskim biznesie ", z zakresu
„Gospodarka i zarządzanie gospodarką narodową”.
Wykładane dyscypliny: "Planowanie i organizacja działalności
marketingowej"
Obszar zainteresowań naukowych : Uzasadnienie teorii i metodologii
marketingowej działalności przedsiębiorstwa.
[email protected]
Samojłowa Ludmiła Borisowna - profesor katedry ekonomiki i
finansów.
Wykładane dyscypliny: Ekonomika firmy; Organizacja, opłaty i
normowanie pracy; Ekonomika gospodarki rybackiej.
Obszar zainteresowań naukowych: Badanie problemów integracji
struktur przedsiębiorczych.
116
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
[email protected]
Hadżajew Rawil Szaripowicz – doktor hab. nauk ekonomicznych,
profesor katedry managementu i marketingu BUF im.Kanta.
Wykształcenie:
Obrona pracy doktorskiej 25. 02. 1970, z zakresu 594 "Gospodarka,
organizacja i planowanie górnictwa ". Obrona pracy habilitacyjnej 08.07.1982
roku z zakresu 08.00.05 - "Gospodarka, organizacja zarządzania i planowanie
gospodarki narodowej (przemysł) " na temat "Ekonomiczne problemy
podwyższenia wydajności złóż węglowych w skomplikowanych warunkac
geologicznych”
Prowadzone kursy: podstawy marketingu; zarządzanie marketingiem;
zarządzanie marketingowe.
Obszar zainteresowań naukowych: problemy ekonomiczne małej
przedsiębiorczości; oszczędzanie zasobów.
[email protected]
Szechowcewa Lidia Semienowna – doktor hab. nauk ekonomicznych,
docent, profesor.
Wykładane dyscypliny: "Strategiczne zarządzanie rozwojem regionu"
dla doktorantów, "Współczesna analiza strategiczna " dla magistrantów, "
Management strategiczny " dla bakałarzy.
Obszar zainteresowań naukowych : Modelowanie wytyczenia celów
strategicznych i strategie stabilnego rozwoju regionu. Kształtowanie narzędzi
innowacyjnego rozwoju regionów (klastry, parki industrialne itp:).
Wielokryterialne systemy pomiaru konkurencyjności regionów i struktur
biznesowych.
[email protected]
Wyższa Szkoła Pedagogiki
Katedra pedagogiki i technologii edukacyjnych została utworzona w
2013 rokuna skutek połączenia katedry pedagogiki i psychologii i katedry
technologii
edukacyjnych.Pracwnicykatedry
prowadzą
nauczanie
przedmiotów z zakresu pedagogiki i psychologii dla studentów Wyższej
Szkoły Pedagogicznej i innych wydziałów Uniwersytetu.
117
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Katedra pedagogiki i technologii edukacyjnych kształci bakałarzy na 4
kierunkach licencjatu : 050700.62 "Pedagogika", 050400.62 Edukacja
psychologiczno -pedagogiczna), 050100.62 "Edukacja pedagogiczna ",
050200.62 "Edukacja fizyczno-matematyczna ", - dla magistrantów 2
kierunków : Edukacja psychologiczno -pedagogiczna),
"Edukacja
pedagogiczna ", "Pedagogika i metodyka wykształcenia podstawowego”.
Katedra także prowadzi studia doktoranckie 13.00.01- pedagogika ogólna,
historia pedagogiki i edukacji, 13.00.08 - Teoria i metodyka kształcenia
zawodowego.
Historia kształtowania się i rozwoju:
W 2005 roku na bazie Centrum Ustawicznego Kształcenia
Pedagogicznego, Centrum Dodatkowego Kształcenia Zawodowego i Centrum
Kursów Przygotowawczych do studiów uniwersyteckich została utworzona
nowa struktura edukacyjna uniwersytetu - Instytut Nowoczesnych
Technologii Edukacyjnych, która w 2012 roku została przekształcona w
Wyższą Szkołę Pedagogiki w strukturze BUF im.Kanta.
Dyrektor Wyższej Szkoły Pedagogiki
Dyrektor - Natalia Nikulina Juriewna,
doktor nauk historycznych, docent.
Od 1977 roku - asystent, następnie docent katedry
specjalnych dyscyplin historycznych i historii
regionalne KUP, RUP im. I. Kanta i BUF im.
I.Kanta. Od 2001 roku - dyrektor Centrum
Ustawicznego Kształcenia Pedagogicznego, od
2005 - dyrektor Instytutu Nowoczesnych
Technologii Edukacyjnych, od 2012 r. - dyrektor Wyższej Szkoły Pedagogiki
BUF im. Kanta.
W 1986 r. obroniła pracę doktorską na temat: " Posiadłości ziemskie w
Rosji w końcu XIX – na początku XX wieków" w Uniwersytecie
Państwowym im. N.Lobaczewskiego w m. Gorky. Specjalista z zakresu
historii stosunków agrarnych w Rosji drugiej połowy XIX - początku XX
118
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
wieku. Wykładała ogólny kurs historii Rosji i cykle wykładów
monograficznych na wydziale historycznym. Prowadzi też zajęcia z metodyki
nauczania historii. Od wielu lat jest opiekunem praktyki pedagogicznej
studentów-historyków. Pod jej kierunkiem zostały przygotowane i obronione
dziesiątki prac dyplomowych. N.Nikulina opublikowała ponad 130 prac
naukowych i pomocy dydaktycznych.
Pod jej kierownictwem zostały
otwarte centra zasobowe "Edukacja
pedagogiczna " na bazie gimnazjum №40
im.
J.А.
Gagarina
i
„Edukacja
psychologiczno-pedagogiczna " na bazie
przedszkola №56.
Obszar zainteresowań naukowych:
agrarna historia Rosji końca XIX początku XX w., posiadłości ziemskie i gospodarstwo, problemy
współczesnej edukacji.
Tel: 595-530
E-mail: [email protected]
Profesorowie:
Bryzgałowa Swietłana Iwanowna - profesor, doktor hab. nauk
pedagogicznych.
W 2006 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat "Kształtowanie
gotowości nauczyciela do podjęcia badań pedagogicznych ". Jest promotorem
naukowym na studiach doktoranckich z zakresu pedagogiki i członkiem Rady
Naukowej Д 212.084.03 przy BUF im. Kanta.
Zakres zainteresowań naukowych: metodologia pedagogiki i badań
pedagogicznych, nauczanie problemowe w szkole i na uniwersytecie,
nowoczesne technologie pedagogiczne.
Ma ponad 150 publikacji naukowych.
Prowadzone kursy: "Wprowadzenie do pedagogicznej działalności",
"Wprowadzenie do badań pedagogicznych ", "Metodologia i metody badań
problemowych", "Nauczanie problemowe ".
[email protected]
119
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Grebeniuk Tatiana Borisowna - profesor katedry, doktor hab. nauk
pedagogicznych, profesor.
W 2000 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat "Kształtowanie
osobowości przyszłego pedagoga w procesie jego kształcenia zawodowego ".
Posiada
certyfikat
założyciela
naukowej
szkoły
"Pedagogika
indywidualności" (certyfikat 00162 (2008) o nadaniu honorowego tytułu
"Założyciel naukowej szkoły "Pedagogika indywidualności"). Szeroką
popularność i uznanie zdobył podręcznik "Teoria nauczania" (М., 2003),
autorzy - O.Grebeniuk, T.Grebeniuk. Członek Rady Naukowej 212.084.03
przy BUF im.Kanta.
Zakres
zainteresowań
naukowych:
problemy
pedagogiki
indywidualności, kształcenie kompetencji, procesy integracyjne w edukacji.
Autor około 200 publikacji naukowych.
Wykładane dyscypliny: "Współczesne problemy nauki i edukacji "
"Teoretyczne podstawy kształtowania kompetencji informacyjnych",
"Pedagogika indywidualności", "Metodologia badań psychologicznopedagogicznych".
[email protected]
Koniuszenko Swietłana Michajłowna - profesor katedry, doktor hab.
nauk pedagogicznych, doktor nauk fizyczno-matematycznych.
W 2005 r. obroniła pracę habilitacyjną na temat "Kształtowanie kultury
informacyjnej pedagoga w systemie ustawicznego kształcenia zawodowego "
Zakres zainteresowań naukowych: zasoby informacyjne; technologie
informacyjne; zabezpieczenie technologiczne systemów informacyjnych;
kultura informacyjna; teoria i technologie przygotowania elektronicznych
zasobów edukacyjnych; projektowanie pedagogiczne. Autor 122 publikacji
naukowych i naukowo- metodycznych.
Wykładane dyscypliny: Pedagogiczne i informacyjne technologie w
edukacji, Teoretyczne podstawy kształtowania kompetencji informacyjnych,
Opracowanie i interpretacja naukowych danych, Technologie informacyjne w
działalności zawodowej, Współdziałanie pedagogiczno- psychologiczne we
120
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
współczesnym
środowisku
informacyjno-edukacyjnym,
pedagogicznego projektowania zasobów edukacyjnych.
[email protected]
Podstawy
Matuszak (Prisiażnaja) Ałła - profesor katedry, doktor hab. nauk
pedagogicznych.
W 2006 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat "Pedagogiczne
prognozowanie w systemie ustawicznego kształcenia pedagogicznego
(metodologia, teoria, praktyka)”. Jest promotorem naukowym prac
doktoranckich. Laureat Ogólnorosyjskiego konkursu "Najlepsza księga
naukowa 2005, 2006 roku", organizowanego przez Fundację rozwoju
edukacji krajowej (m. Soczi), w nominacji "Psychologia i pedagogika".
Zakres zainteresowań naukowych: prognozowanie wyników działalności
nauczania, kompetencje prognostyczne uczniów i studentów; prognozowanie
funkcją
pedagogiczną;
współczesne
teorie
edukacji,
edukacja
międzykulturowa i wielokulturowa, innowacyjne podejścia do nauczania
języków obcych. Ma ponad 100 publikacji naukowych.
[email protected]
Myczko Elena Josifowna - profesor katedry, doktor hab. nauk
pedagogicznych, kierownik katedry pedagogiki i technologii edukacyjnych.
W 2002 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat "Ukierunkowane
praktycznie technologie kształtowania komunikacyjnej kultury pedagoga".
Jest promotorem naukowym prac doktorantów, członkiem Rady
Dysertacyjnej Д 212.084.03 przy BUF im.Kanta.
Zakres zainteresowań naukowych: gotowość psychologiczna przyszłych
pedagogów do pracy z dziećmi, kształtowanie zawodowej kultury
pedagogicznej studentów, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne procesu
edukacyjnego.
Posiada około 100 publikacji naukowych.
Wykładane dyscypliny: "Dydaktyka wyższej szkoły", "Filozofia
edukacji i nauki", "Metodologia i metody badań naukowych ", "Historia
pedagogiki i edukacji".
[email protected]
121
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Junowidowa (Dubinina) Walentyna Leonidowna – doktor hab. nauk
pedagogicznych, profesor katedry, tytuł - docent. Honorowy pracownik
szkolnictwa Republiki Marij El.
W 2010 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat " Gotowość
pedagogiczna nauczyciela-badacza do podjęcia działań technologicznych i
diagnostycznych ". Jest promotorem naukowym prac doktorskich.
Zainteresowania naukowe są związane z przygotowaniem zawodowym
nauczyciela-badacza w systemie ustawicznego kształcenia pedagogicznego.
Autor ponad 100 publikacji naukowych.
Wykładane dyscypliny: "Kształtowanie psychologicznie komfortowego i
bezpiecznego środowiska edukacyjnego", "Podstawy teoretyczne podejścia
kompetencyjnego w szkolnictwie wyższym ", "Podstawy badań naukowopedagogicznych " i inne.
[email protected]
Europejska Szkoła Biznesu
Międzynarodowy system Europejskich Szkół Biznesu — EBSI
(European
Business
Schools
International) istnieje od 1965roku.
Obejmuje
kilkanaście
szkół,
rozmieszczonych w całej Europie,- w
Madrycie,
Dublinie,
Mediolanie,
Monachium, a także w USA i Chinach.
Główna szkoła, która decyduje o
polityce
edukacyjnej
kształcenia
biznesowego, znajduje się w Paryżu. W Kaliningradzie jej równorzędny
partnerem jest Europejska Szkoła Biznesu BFU im. Immanuela Kanta.
Będąc częścią integralną uniwersytetu, Europejska Szkoła Biznesu z
powodzeniem realizuje podstawowy kierunek edukacyjny — "Gospodarka",
profil "Gospodarka światowa". Jest to jedyny program o ukierunkowaniu
ekonomicznycm, który prowadzi działalność w dwóch językach, co
122
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
umożliwia absolwentom wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy
zawodowej na wysokim poziomie.
Unikatowoość szkoły przejawia się przede wszystkim we właściwym
połączeniu programów europejskich i rosyjskich. System został
zaprojektowany w taki sposób, że studenci trzeciego i czwartego roku
wyjeżdżają na studia za granicę. W ciągu semestruspotykają się i studiują
razem ze studenami z różnych krajów: Francuzami, Hiszpanami, Włochami i
innymi reprezentantami różnych kultur, wzbogacając w ten sposób swoje
słownictwo i uzyskując bezcenne doświadczenie życiowe.
Rosyjski program nauczania
jest oparty na przestrzeganiu
państwowych
standardów
edukacji
wyższej.
Jest to
obowiązkowe
studiowanie
wyższej matematyki, historii,
prawoznawstwa
i innych
przyrodniczo-naukowych
i
ogólnokształcących dyscyplin.
Celem Europejskej Szkoły Biznesu BUF im. Immanuela Kanta jest
przygotowanie profesjonalnych i konkurencyjnych ekonomistów-managerów
do pracy na przedsiębiorstwach 21 stulecia.
Europejska Szkoła Biznesu przeprowadza rekrutację na oczną i zaoczną
formy nauczania na kierunki "Gospodarka", profil "Gospodarka światowa",
jak również na studia magisterskie: 1)"Gospodarka", program "Gospodarka
Europejska i przedsiębiorczość (biznes) ", 2) "Management", program
"Innowacyjne systemy rozwoju biznesu".
Historia powstania i rozwoju:
Europejska Szkoła Biznesu jako uczelnia wyższa zaczęła funkcjonować
w Kaliningradzie w 1994 roku, z powodzeniem realizując program
"Gospodarka światowa".
W 2011 roku Europejska Szkoła Biznesu wchodzi w skład BFU im.
Immanuela Kanta, jako jego jednostka strukturalna.
Biografia kierownika:
123
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Ałtunina Warwara Wiktorowna
— doktor
habilitowany nauk pedagogicznych, doktor nauk
ekonomicznych, docent — dyrektor Europejskej
Szkoły Biznesu.
Urodziła się 24 kwietnia 1975 r.
1997-2001 —
oczne studia doktoranckie,
specjalność "Gospodarka i zarządzanie gospodarką
narodową"
2004-2007 — studia postdoktoranckie, specjalność
"Teoria i metodyka edukacji zawodowej ”
2003 – 2011 — rektor “ Instytutu Europejska
Szkoła Biznesu w Kaliningradzie”
2011- ob. — dyrektor Europejskiej Szkoły Biznesu BFU im. Immanuela
Kanta
Wykłada
dyscypliny:
"Organizacja
produkcji",
"Gospodarka",
"Management",
"Teoria
organizacji",
"Decyzje
administracyjne",
"Komunikacja w biznesie", "Organizacja działalności przedsiębiorczej",
"Międzynarodowe
biznes-planowanie",
"gospodarka
europejska",
"Management".
Opublikowała 72 prace, artykuły naukowe i pomoce dydaktyczne, w tym w
ciągu ostatnich pięciu lat zostało opublikowanych 40 prac naukowych i 5
pomocy dydaktycznych.
[email protected]
Laboratoria naukowo-badawcze BFU im. Immanuela Kanta
Laboratorium optycznych koherentnych systemów pomiarowych
Kierownik: Aleksejenko Igor Wiaczesławowicz
Dla przeprowadzenia badań laboratorium wyposażone jest w
nowoczesne kompleksy laserowe INNOLAS, COHERENT, PLASMA.
124
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Systemy laserowe mogą pracować zarówno w trybie ciągłym, jak i
impulsowym trybie generowania promieniowania. Zakres długości fal - od
podczerwonego (1064 nm) do ultrafioletowego (325 nm). Laboratorium
posiada również nowoczesne środki cyfrowe rejestracji informacji optycznej,
które różnią się czułością wobec spektrum promieniowania, rozdzielczością i
szybkością ujęcia obrazu.
Kierunki działalności naukowej:
- opracowanie optycznych metod nieniszczącej kontroli dynamiki obiektów
fizycznych o różnej skali przestrzennej;
- metody mikroskopii holograficznej ;
- opracowanie algorytmów dynamicznej wizualizacji informacji optycznej;
- opracowanie metod pomiaru przemieszczeń diapazonu nanometrowego;
- opracowanie nowych kompleksów pomiarowych, korzystających z metod
optycznych kontroli nieniszczącej;
- przeprowadzenie międzydyscyplinarnych badań naukowych w medycynie,
biologii, optyce stosowanej, mechanice stosowanej, matematycznym
modelarstwie w cyfrowej interferometrii holograficznej;
- opracowanie urządzeń prototypowych optycznej kontroli nieniszczącej.
Aleksejenko Igor Wiaczesławowicz
Urodził się w 1972 roku w Jużnouralsku, obwód czelabińskij. W 1995
roku ukończył studia na wydziale fizyki Państwowego Uniwersytetu na
kierunku “Radiofizyka i elektronika", w 2006 – studia doktoranckie w RPU
im. Immanuela Kanta. Od 1998 do 2002 r. oraz od 2004 do 2008 r. pracował
na stanowisku asystenta katedry radiofizyki Bałtyckiego Federalnego
Uniwersytetu im. Immanuela Kanta.
W okresie od 2002 do 2004 r. oraz od 2008-2011 r. zajmował
stanowisko naukowego pracownika laboratorium pomiarów koherencyjnych
w Instytucie Optyki Technicznej (Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy).
Od 2012 roku pracuje na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im.
Immanuela Kanta, jest kierownikiem laboratorium “Koherencyjno-optyczne
systemy pomiarowe”.
125
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Zainteresowania naukowe:
Holografia, interferometria holograficzna i mikroskopia, holografia cyfrowa,
optyczna kontrola nieniszcząca, stosowanie optycznych technologii w
medycynie.
Laboratorium technologii molekularno-genetycznych
Kierownik: Mazunin Ilja Olegowicz
Działalność
laboratorium
jest
skierowana na opracowanie technologii
wprowadzenia zmian do struktury
dziedzicznego materiału komórek.
Podstawowy sprzęt laboratorium:
wysokowydajny
automatyczny
syntezator DNA/PHK modelu ASM2000;
- urządzenie do oczyszczania oligonukleotydów OPS-1000;
- kompleks aparatowy i programowy cyfrowej amplifikacji kwasów
nukleinowych składający się z:
- system cyfrowy do amplifikacji cyfrowej kwasów nukleinowych QX100
urządzenie do zgrzewania na gorąco Heat sealer;
- termocykler do amplifikacji kwasów nukleinowych T100 Thermal Cycler.
• system do analizy sekwencji nukleotydowych składający się z:
- kompleks aparatowy i programowy do przygotowania wzorców i
analizy sekwencji nukleotydowych SET Applied Biosystems / Beckman
Coulter / Labconco;
- system jednoczesnej analizy genetycznej 48 wzorców (3730), Analyzer
Applied Biosystems.
Mazunin Ilja Olegowicz
W 2006 roku ukończył studia Сzelabińskiego Uniwersytetu
Państwowego na kierunku "Genetyka", w 2010 roku — studia doktoranckie
126
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
w Instytucie cytologii i genetyki SB Ran (Nowosybirsk), specjalność
"Genetyka molekularna.
Zainteresowania naukowe: Metody detekcji mutacji w DNA i podejścia
do redagowania DNA.
W BFU im. Immanuela Kanta Ilja Mazunin w ciągu ostatnich dwóch lat
prowadzi badania w dziedzinie genetyki mitochondrialnej człowieka. Na
podstawie technik molekularno- genetycznych
opracowuje metody
diagnostyki molekularno-genetycznej mutacji mitochondrialnych DNA, które
są związane z pewnymi chorobami, przede wszystkim z szerokim spektrum
patologii nerwowo-mięśniowych i neurodegeneracyjnych. Jest posiadaczem
granta
przeznaczonego do realizacji projektu "Opracowanie systemu
testowego na podstawie technologii sekwencjonowania następnego pokolenia
dla molekularnej diagnostyki patologii mitochondrialnych”, skierowanego na
opracowanie metody ustalenia absolutnej ilości mutacji w mitochondrii DNA.
Laboratorium promieniowań optycznych
Kierownik:
Władimirowicz
Szitc
Dmitrij
W laboratorium opracowano
dwukanałowe
wysokonapięciowe
źródło
zasilania
z
regulacją
wyjściowego
ustabilizowanego
napięcia w diapazonie od-40 000 do
40 000 woltów. Również w laboratorium został wynaleziony promiennik
wąskopasmowego promieniowania ultrafioletowego, który może się stosować
we współczesnej medycynie, na przykład, przy leczeniu chorób skórnych, w
procesach fotochemicznych (przy inicjowaniu reakcji fotochemicznych) ) i
biologii (przy stymulacji wzrostu roślin). Poza tym, urządzenie tego typu
będzie przydatne do dezynfekcji powietrza, powierzchni i płynów, jak
również w przemyśle (rozkład odpadów przemysłowych, osadzanie cienkich
warstw, fotopolimeryzacja, fotolitografia).
127
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Główne kierunki działalności laboratorium:
• otrzymanie spontanicznego promieniowania wąskopasmowego w
zakresie optycznym długości fal i studiowanie
współdziałania
promieniowania wąskopasmowego z substancją;
• opracowanie przenośnych i efektywnych źródeł wąskopasmowego
ultrafioletu dla fototerapii chorób skórnych, reaktorów fotochemicznych, a
także laboratoryjnych i przemysłowych urządzeń, w których wymagane hest
potężne promieniowanie ultrafioletowe;
• opracowanie potężnych impulsywnych źródeł zasilanie, w tym
wysokonapięciowych.
Szitc Dmitrij Władimirowicz
Urodził się w 1974 w obwodzie tomskim. W 1998 roku ukończył
Tomski Uniwersytet Państwowy na kierunku "Optyka", w 2003 – studia
doktoranckie Tomskiego Uniwersytetu Państwowego na specjalizacji
"Optyka".
Od 1998 do 2003 pracował jako inżynier w laboratorium
promieniowania optycznego w Instytucie
Wysokiej Elektroniki
Silnoprądowej SB RAS w Tomsku. Od 2003-2008 roku - był kolejno
młodszym pracownikiem naukowym, pracownikiem naukowym i starszym
pracownikiem naukowym laboratorium promieniowań optycznych w
Instytucie Elektroniki Silnoprądowej SB RAS w Tomsku. Od 2013 roku
zajmuje stanowisko kierownika laboratorium optycznych promieniowań przy
Innowacyjnym parku BFU im. Immanuela Kanta.
Zainteresowania naukowe:
Źródła promieniowania spontanicznego na podstawie kategorii gazowej i
ich zastosowanie; wysokonapięciowe źródła zasilania dla rozładowania źródeł
światła.
Laboratorium cyfrowych metod przetwarzania informacji
128
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kierownik: Pachotin Walerij Anatoljewicz
Tematyka badań naukowych
jest związana z rozwojem nowej
technologii przetwarzania sygnałów w
systemach
lokalizacji,
pelengacji,
nawigacji,
w
systemach
komunikacyjnych, w częstotliwości,
spektroskopii
kątowej,
atomowej,
spektroskopii jądrowej, w optyce, w
dziedzinie przetwarzania obrazu, w dziedzinie lokalizacji obiektów za
pomocą maszyn latających, w medycynie.
Główne osiągnięcie: została stworzona nowa technologia przetwarzania
sygnałów, oparta na różnicy wektorowej pomiędzy wektorem odebranej
informacji a wektorem kopii sygnału. Nowa technologia zdejmuje
ograniczenia fundamentalne, związane z kryterium Rayleigha i twierdzenia
systemów łączności pasma Shannona. Nowa technologia przetwarzania
sygnałów pozwala na:
• zwiększenie rozdzielczości kompleksowego wyposażenia do 5-10 razy
w porównaniu z rozdzielczością Rayleigha,
• usunięcie czasowych i przestrzennych przeszkód ze współczynnikiem
korelacji w stosunku do sygnału, osiągającego wartość 0.9,
• zwiększenie prędkości przesyłania informacji w systemach
komunikacji do 2-5 razy w porównaniu z maksymalną prędkością
przekazania (według Shannona).
Pachotin Walerij Anatoljewicz
dr. hab. nauk matematycznych i fizycznych
Urodził się w 1942 roku w obwodzie kurchumskim, Wschodni
Kazachstan.
W 1971 roku ukończył studia Moskiewskiego Instytutu Fizyki i
Technologii na kierunku 210302 "”Radiotechnika". W roku 1980 – studia
doktoranckie w Instytucie Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji
129
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Fal Radiowych Akademii Nauk ZSRR. W 1993 W. Pahotin uzyskał stopień
doktora nauk fizycznych i matematycznych przy Radzie Ministrów ZSRR.
Zakres zainteresowań naukowych — radiotechnika, radiofizyka,
rozprzestrzenianie fal radiowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
optymalne przetwarzanie sygnałów.
Wykładane dyscypliny: Metody asymptotyki w teorii propagacji fal
elektromagnetycznych; Klasyczne problemy
teorii dyfrakcji; Metody
optymalnego odbioru ; Optymalny odbiór i przetwarzanie sygnałów;
Podstawy radiolokacji; Współczesne problemy radiofizyki;
Profesor W. Pachotin przeprowadza badania w ramach kierunku
naukowego „"Rozprzestrzenianie się fal radiowych i metody cyfrowe
przetwarzania informacji” na BFU im. Immanuela Kanta od 1980 r.
Laboratorium badań genomicznych и proteomicznych
Kierownik: Kasymow Witalij Anwarowicz
Nowoczesny
sprzęt
laboratoryjny
pozwala
analizować
większość
wskaźników funkcjonowania
genomu. Urządzenia mogą być
wykorzystywane zarówno do
badań naukowych, jak i do
badań stosowanych.
Główne kierunki działalności:
- genomika, proteomika, biomedycyna molekularna
- imunologia;
- technologiу komórkowe;
- bioinformatyka i statystyka medyczna
- ocena dokliniczna kandydatów lekarskich
130
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Możliwości laboratorium:
Wykrycie fragmentu docelowego kwasów nukleinowych;
Analiza ilościowa fragmentu docelowego;
Analiza ekspresji genów;
Analiza mutacji punktowych i systemowych;
Analiza polimorfizmu alleli;
Skanowanie genetyczne;
Analiza statusu metylacyjnego DNA;
Genotypowanie porównawcze;
Terapia genowa.
Technologie opracowane przez laboratorium:
Technologie analiz rutynowych na podstawie oceny ilościowej małych
interferujących RNA.
Technologie analiz rutynowych na podstawie określenia statusu
metylacyjnego DNA.
Technologie korekcji zaburzeń genetycznych w zapłodnieniu in vitro.
Genowo-inżynieryjne szczepionki przeciwnowotworowe.
Kierownik: Kasymow Witalij Anwarowicz
Witalij Kasymow ukończył studia Uniwersytetu Państwowego w
Taszkiencie. Po ukończeniu przyjechał do Centrum biomedycznych badań do
miasta Puszczino, gdzie ukończył studia magisterskie, następnie uzyskał
stopień doktora nauk biologicznych.
Zakres zainteresowań naukowych: współdziałanie neuronów i
astrocytów w mózgu. W laboratorium badań genomowych i proteomicznych
planuje się rozwój optogenetycznych i chemiogenetycznych metod.
Wprowadzenie do mózgu specjalnych elementów wirusowych pozwala
wpływać na astrocyty.
W 2014 roku Witalij Kasymow otrzymał grant na rozwój technologii
sterowania komórkami mózgowymi.
131
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Laboratorium imunologii i biotechnologii komórkowej
Kierownik:
Siergiejewna
Litwinowa
Larysa
Główne kierunki naukowych badań
Laboratorium:
 badanie
mechanizmów
molekularnych
i
komórkowych
rozwoju komponentów zespołu metabolicznego: otyłość, cukrzyca,
dysfunkcja śródbłonkowa, nadciśnienie tętnicze (hipertensja);
 opracowanie skutecznych sposobów terapii komórkowej chorób układu
mięśniowo-szkieletowego (skręcenia stawów, dysplazji, skręcenie
(dystorsja) dla stosowania w weterynarii;
 regulacja komórkowa i humoralna procesów aktywacji, różnicowania i
utrzymywania komórek pamięci immunologicznej.
Możliwości laboratorium:
1.Wydzielanie, kultywowanie i kriokonserwacja komórek ciała
(jednowarstwowe, hodowle zawiesinowe komórek);
2. Określenie funkcjonalnego potencjału komórek;
3. Immunofenotypowanie;
4. Analiza ilościowa cytokin w różnych biologicznych płynach
(surowica, osocze, supernatanty hodowli komórkowej);
5. Określenie form związanych z błoną i rozpuszczalnych receptorów
cytokin;
6. Określenie poziomu antygenów i przeciwciał w surowicy krwi;
7. Analiza wskaźników jakościowych i ilościowych
we krwi
obwodowej;
8.Kompleksowe badanie układu hemostazy;
9.Analiza agregatogramu (monitoring leczenia przeciwzakrzepowego)
Litwinowa Larysa Siergiejewna
132
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Urodziła się w 1975 roku. W 1999 roku ukończyła z wyróżnienim
studia na wydziale medyczno-biologicznym SSMU na kierunku lekarzabiochemika, w 2002 r.- obroniła pracę doktorską na temat: “Cytogenetyczny
status limfocytów krwi obwodowej u dzieci przy mononukleozie infekcyjnej".
Od 2004 - 2007 roku studia postdoktoranckie na wydziale patofizjologii
SSMU. W 2007 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat: ". Mechanizmy
deregulacji kooperacji eozynofilów i komórek odpornościowych z dużą
eozynofilią we krwi". Od roku 2008 do chwili obecnej - kierownik
laboratorium immunologii i biotechnologii komórkowej BFU im. Immanuela
Kanta.
Zakres zainteresowań naukowych – aktualne problemy biologii
komórkowej i molekularnej, medycyny molekularnej, imunologii.
Autor ponad 120 prac naukowych w zakresie aktualnych problemów
medycyny molekularnej i patofizjologii, w tym ponad 60 artykułów
umieszczonych w wiodących czasopismach rosyjskich.Kierownik i
wykonawca ponad 20 grantów federalnych, Zwycięzca konkursu
państwowego wsparcia młodych uczonych –
doktorów
nauk
(2007-2008)
i
doktorów
habilitacyjnych (2012-2013).
Laboratorium " Farmakologia
kliniczna"
Kierownik: Babak Swietłana Walerjewna
Możliwości laboratorium:
 Prowadzenie
lekowego
terapeutycznego
monitoringu;
 Określenie charakteru wzajemnego oddziaływania składników
kompleksu lek-białko;
 Określenie formuły strukturalnej nieznanego celu;
 Określenie biodostępności środka leczniczego w konkretnym
organizmie;
133
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
 Wykrycie przyczyn powstawania niepożądanych reakcji pobocznych
przy farmakoterapii;
 Analiza zamienników oligonukleotydowych;
 Analiza aktywności transporterów multilekowych;
 Prognozowanie farmakodynamiki i farmakokinetyki leków na
podstawie badania farmakogenetycznego;
Laboratorium jest organizatorem szkoły Bałtyckiej Farmakologii
Klinicznej.
Podstawowy sprzęt:
system do analizy środków leczniczych i ich metabolitów na
podstawie wysokiej efektywności płynnego chromatografu Agilent 1200 z
kwadrupolowym detektorem spektrometrii masowej Agilent 6940;
- programowana łaźnia laboratoryjna z górną granicą temperatury do
200 stopniów.
Babak Swietłana Walerjewna
W 2002 roku obroniła pracę doktorską na temat „"Polinienasycone
kwasy tłuszczowe w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
typu B i C", w 2004 roku uzyskała tytuł docenta. Do 2011 roku pracowała w
Państwowej Akademii Medycznej im. Miecznikowa w
Petersburgu,
wicedyrektorem kursu farmakologii klinicznej. Jest członkiem Rosyjskiego
profesjonalnego stowarzyszenia farmakologii klinicznej i Europejskiego
towarzystwa farmakologów klinicznych, zorganizowała w
obwodzie
Kaliningradzkim
regionalny oddział Rosyjskiego
stowarzyszenia
zawodowego farmakologów klinicznych. Jest autorem ponad 70 prac
naukowych, wzięła udział w stworzeniu Narodowego Zarządu ds.
Farmakologii klinicznej (2009 i 2012 roku).
Laboratorium: «Analityczno- numeryczne modelowanie
procesów ficzyznych»
Kierownik: Kszewieckij Siergiej Pietrowicz
134
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Główny kierunek działalności naukowej: opracowanie metod
matematycznych i programów komputerowych niezbędnych do rozwiązania
fizycznych problemów stosowanych i inżenieryjnych. Stosowanie
stwarzanych modeli matematycznych i programów komputerowych dla
modelowania i studiowania procesów fizycznych w atmosferze, w osoczu
słonecznym, w oceanie. Obliczenia komputerowe w nanotechnologii.
Opracowane metody matematyczne i technologie komputerowe są
wykorzystywane w Instytucie fizyki atmosfery RAN, w Instytucie ziemskiego
magnetyzmu rozpostrzenienia się fal radiowych RAN, w Zjednoczonym
instytucie badań jądrowych MGU im. M.W. Łomonosowa w Moskwie, w
NIIF (Instytucie Badawczym Fizyki Focka) Państwowego Uniwersytetu w
Sankt-Petersburgu, w Politechnice Gdańskiej (Polska).Laboratorium
podtrzymuje ścisłe kontakty ze wszystkimi powyższymi placówkami
wykonując wspólne projekty naukowe i technologiczne.
Kszewieckij Siergiej Pietrowicz
Urodził się w 1956 roku. W 1978 roku ukończył studia
Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego na kierunku „ "Fizyka", w
1985 roku — studia doktoranckie, specjalność 01.04.02- Fizyka teoretyczna
w Leningradzkim Instytucie Państwowym im. А.А. Żdanowa. Temat pracy
doktorskiej - "Nieliniowa dyspersja wewnętrznych fal grawitacyjnych w
atmosferze." W 2004 roku ukończył studia postdoktoranckie, specjalność
25.00.29 — fizyka atmosfery i hydrosfery, 01.01.03 — fizyka matematyczna i
obronił pracę habilitacyjną na temat "Teoria i modelowanie ilościowe
rozprzestrzenienia się i rujnacji wewnętrznych fal grawitacyjnych w
atmosferze".
Obronił się w 2003 roku na dwóch kierunkach: "fizyka atmosfery i
hydrosfery" i ": fizyka matematyczna".
Zakres zainteresowań naukowych:
Modelowanie matematyczne
nieliniowych procesów fizycznych,
fizyka atmosfery, obliczenia komputerowe, nanotechnologie.
135
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Socjologiczna analiza laboratoryjna, modelowanie i
prognozowanie ryzyka
Kierownik: Fidria Jefim Siergiejewicz
Zadania laboratorium:
Badanie zagrożeń społeczno-politycznych, napięć etnicznych, sytuacji
przestępczości, ich relacji z czynnikami społecznymi, ekonomicznymi,
demograficznymi i migracyjnymi.
Badanie ryzyk w dziedzinie zdrowia publicznego w regionie, analiza
relacji parametrów demograficznych i społeczno-ekonomicznych i
zachorowalności ludności, modelowanie i
prognozowanie procesów
epidemiologicznych.
Przygotowanie prognoz i opracowanie rekomendacji dotyczących
regulacji zagrożeń społecznych i politycznych.
Przeprowadzenie wewnątrz- i międzyorganizacyjnych badań w celu
studiowania aspektów mikrosocjologicznych napięcia socjalnego i ryzyka
konfliktów wewnątrzorganizacyjnych.
Międzykrajowe i międzyregionalne badania porównawcze czynników
ryzyka.
Stworzenie systemu monitorowania i prognozowania zagrożeń.
Przeprowadzenie seminariów metodologicznych i projektowych dla
studentów, wykładowców i badaczy profilu społeczno-humanistycznego.
Zaangażowanie studentów w działalność laboratoryjną na różnych
etapach pracy naukowo-badawczej.
Fidria Jefim Siergiejewicz
Urodził się w 1981 roku w Magadanie. W 2003 roku ukończył studia na
Międzynarodowym Uniwersytecie Północnym (Magadan), na kierunku
040101 Socjologia, w 2008 roku — studia doktoranckie w Instytucie
społeczno-politycznych badań RAN.
Od 2010 roku pracuje w BFU im. Immanuela Kanta.
136
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Zakres zainteresowań naukowych: modelowanie procesów społecznych,
socjologia gospodarcza, socjologia niepewności i ryzyka, koncepcja
rozmaitych form kapitału, socjologia obszaru socjalnego, teoria konwencji.
Kierownik Laboratorium, doktor nauk społecznych, członek Rosyjskiego
Towarzystwa Socjologów, Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego
(ESA), Rady sieci badawczej RN 22 z zakresu socjologii ryzyka ESA.
Laboratorium Genomiki Mikroorganizmów
Kierownik: Toszczakow Stiepan Władimirowicz
Laboratorium zostało założone w
listopadzie 2013 roku w celu rozwoju
nowego dla uniwersytetu kierunku
badań,
poświęconych
bioprospektingowi
naturalnych
mikroorganizmów.
Kierunek
jest
poświęcony znalezieniu i identyfikacji
genów i kodowanych nimi fermentów,
które mogą znaleźć zastosowanie w
przemyśle.
Głównymi
obiektami
laboratorium
są
mikroby
ekstremofile, które mogą istnieć w trudnych warunkach środowiskowych,
nieakceptowalnych dla życia większości żywych organizmów na Ziemi: w
podwyższonej lub w obniżonej temperaturze, w warunkach wysokiego
zasolenia.
Główne kierunki działalności:
- świadczy usługi analizy genomów, metagenomów i transkryptomów
metodami sekwencjonowania następnego pokolenia;
- dokonuje przetwarzania i perwotnej adnotacji otrzymanych danych;
137
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
- świadczy usługi konsultingowe w zakresie laboratoriów genomu i
projektowaniu eksperymentów analizy materiału genetycznego.
Toszczakow Stiepan Władimirowicz
W 2006 roku ukończył studia na Uniwersytece im. M.W. Łomonosowa
w Moskwie, w 2009 - obronił pracę doktorską w Instytucie biologii genów
RAN, specjalność "genetyka molekularna". Od 2010 do 2012 pracował jako
specjalista w pełnym sekwencjonowaniu genomu w moskiewskim
przedstawicielstwie Life Technologies. Od 2012 do 2013 pracował jako
starszy naukowiec w laboratorium badań genomowych i proteomicznych
BFU im. Immanuela Kanta. Od 2013 roku kieruje Laboratorium Genetyki
Mikroorganizmów BFU im. Immanuela Kanta.
Zakres zainteresowań naukowych: genomika mikroorganizmów,
metagenomika, ekstremofile, epigenetyka.
Laboratorium Fundamentalnego i Stosowanego
Materiałoznawstwa
Kierownik: Lejcyn Władimir Nojachowicz
Kierunki działalności naukowej:
- badanie wytrzymałości cyklicznej i wytrzymałości zmęczeniowej
materiałów w różnych warunkach
obciążenia (zginanie, rozciąganie ściskanie, trzypunktowe zgnianie);
- metoda rentgenowska badań
nieniszczących materiałów;
tomografia
komputerowa
rentgenowska wysokiej rozdzielczości;
- standaryzowane i uniwersalne
pomiary twardości materiałów;
138
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
- badanie wpływu technologii produkcji i obróbki na właściwości
materiałów magnetycznych celem osiągnięcia wysokiego stopnia
odtwarzalności parametrów przejścia fazowego;
- stworzenie na podstawie tych materiałów roboczych elementów
wysokiej wydajności bezpośrednich przekształtników energii termicznek i
wrażliwych elementów czujników i elementów wykonawczych.
Sprzęt:
- elektrodynamiczny system testowania ElectroPuls E1000 z
wyposażeniem do przeprowadzenia cyklicznych badań termicznych i
mechanicznych;
- system rentgenowski typu mikrofokus Y.Cheetah firmy YXLON;
- miernik mikrotwardości HV G21DT firmy SHIMADZU, wgłębnik
Vickersa;
- piec indukcyjny Ind500 firmy Arcast, do przygotowania próbek
indukcyjnym i łukowym sposobem topnienia, o temperaturze minimalnej
2000 ° C.
Lejcyn Władimir Nojachowicz
W roku 1975 ukończył studia na Tomskim Uniwersytecie Państwowym
im. W.W. Kujbyszewa na kierunku 160701 „Balistyka”. W roku 2011
ucbrzestniczył w sympozjum w Narodowym Centrum Badań Naukowych
"Demokris". Temat pracy: XI Międzynarodowe Sympozjum o zagadnieniu
samorozprzestrzeniającej się syntezie wysokotemperaturowej. W roku 2011
odbył staż w Izraelskim Instytucie Technologii. Temat pracy: Biomedyczne
materiałoznawstwo i inżynieria. W roku 2012 ukończył kursy podniesienia
kwalifikacji w Europejskim Instytucie Stosunków Społecznych. Temat pracy:
Innowacje w zarządzaniu uniwersytetem: aspekt europejski. W roku 2012
odbył staż w Instytucie Mechaniki cieczy i ciał stałych. Temat pracy:
Specjalne metody spawania oraz umocnienia materiałów, przemysłowe
wdrożenie materiałów otrzymanych w powyższy sposób. W 2013 roku podwyższenie kwalifikacji w na Uniwersytecie w Teksasie. Temat pracy:
Globalne
trendy
i
najnowsze
osiągnięcia
w
dziedzinie
139
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
samorozprzestrzeniającej się syntezy wysokotemperaturowej nowoczesnych
materiałów.
Prowadzone kursy: Własność intelektualna, Własność intelektualna w
dziedzinie innowacji.
Kierunki działalności naukowej:
- materiały zaawansowane do opracowania systemów kodowania i
identyfikacji informacji (Amorficzne druty ferromagnetyczne mikronowych
oraz submikronowych rozmiarów, mikrodruty dwufazowe);
- materiały zaawansowane do opracowania elementów magnetycznej
pamięci i logicznych systemów (wielowarstwowe struktury cienkofoliowe,
struktury spin-zaworowe, materiały z powiększoną prostopadłą anizotropią
magnetyczną);
- materiały z pamięcią kształtu dla załączników medycznych (lodówki
magnetyczne).
- materiały zaawansowane dla stworzenia samodzielnych źródeł
zasilania, bardzo wrażliwych czujników);
- materiały zaawansowane dla stworzenia mikro i nano manipulatorów i
pincety magnetycznej (materiałów warstwowych z symetrią cylindryczną);
- metody magnetyczne w medycynie (nanocząstki magnetyczne i szeroki
zakres ich zastosowania w tej dziedzinie).
Rodionowa Walerija Wiktorowna
W 2007 roku ukończyła studia na Moskiewskim Uniwersytecie
Państwowym im. М.W. Łomonosowa na wydziale Fizyki 010701, w roku
2010 otrzymała stopień doktora nauk fizycznych. Walerija Rodionowa –
przyjechała na uniwersytet BFU im. I. Kanta z Moskwy, gdzie prowadziła
aktywną działalność naukową na uniwersytecie MGU imienia M.W.
Łomonosowa, otrzymała tam stopień doktora nauk fizycznych i
matematycznych, później – po studiach postdoktoranckich na uniwersytecie
w Hiszpanii. Obecnie pod jej kierownictwem doktoranci pracują nad
badaniem dynamiki ruchu granic domenowych w nano i mikrostrukturach, co
jest obecnie wyjątkowo aktualne dla stworzenia systemów pamięci lub
elementów kodujących; badają efekty magnetyczne i plazmonowe potrzebne
140
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
do opracowania czujników magnetycznych na podstawie kryształów
plazmonowych i magnetycznych; stopy Geislera (mikrodruty i folie);
dwufazowe druty magnetyczne i nanocząstki w medycynie.
Wykładane dyscypliny: Fizyka materii skondensowanej, fizyka układów
nieuporządkowanych i niskowymiarowych.
Laboratorium silnie skorelowanych układów
elektronicznych
Kierownik: Klementiew Jewgienij Stanisławowicz, doktor nauk
matematyczno-fizycznych
Kierunki działalności naukowej:
1) Badania i opracowanie nowych materiałów funkcjonalnych opartych
na systemach f-elektronowych o anomalnych właściwościach
2) Rozwój metod eksperymentalnych badania materiałów :
- stworzenie kompleksu do badania makroskopijnych właściwości
materiałów w ekstremalnych warunkach;
- stworzenie metody badań struktur materiałów i nanosystemów metodą
rentgenowską i synchrotronamiczną za pomocą kowadeł na podstawie
metastabilnego sześciennego azoteku boru pod ciśnieniem do 200 tysięcy
atmosfer;
- prace w zakresie rozwoju urządzeń do spektroskopii neutronowej,
opracowanie i stworzenie modułów spektrometrów neutronowych;
3) Badania w dziedzinie fundamentalnej fizyki materii skondensowanej:
silnie skorelowane układy elektroniczne, ciężkie fermiony, diamagnetyzm,
pośrednia wartościowość, spektroskopia neutronowa, magnetyczne i kratowe
wzbudzenia w ciałach stałych; magnetyczne właściwości systemów
singletowego stanu podstawowego; wpływ krystalicznego pola elektrycznego;
fazowe przejścia strukturalne z niszczeniem powłok elektronowych; badania
dyfrakcji
rentgenowskiej,
synchrotronowa
spektroskopia
stanów
walencyjnych, magnesy strefowe, systemy z falami gęstości wirowania,
kwadrupolowe uporządkowywanie w 4f elektronowych systemach;
podstawowe problemy aktynowców, badanie właściwości 5f- elektronowych
systemów.
141
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Klementiew Jewgienij Stanisławowicz
Urodził się 12 kwietnia 1968 roku. Ukończył Moskiewski Instytut
Fizyki i Technologii (MIFT), Wydział Fizyki Ogólnej i Stosowanej (WFOS),
w roku 1994 ukończył studia doktoranckie WFOS MIFT. Jest laureatem
premii pierwszego stopnia imienia I.W. Kurchatova za najlepszą pracę
naukową w RNC "Kurchatovskij Instytut" w 1997 r. Autor 80 artykułów w
czasopismach punktowanych.
Zainteresowania naukowo-badawcze: silnie skorelowane układy
elektroniczne,, ciężkie fermiony, diamagnetyzm, pośrednia wartościowość,
spektroskopia neutronowa, magnetyczne i kratowe wzbudzenia w ciałach
stałych; magnetyczne właściwości systemów singletowego stanu
podstawowego; wpływ krystalicznego pola elektrycznego; przejścia fazowe
strukturalne z niszczeniem powłok elektronowych; badania dyfrakcji
rentgenowskiej, synchrotronowa spektroskopia stanów walencyjnych,
magnesy strefowe, systemy z falami gęstości wirowania, kwadrupolowe
uporządkowywanie w 4f elektronowych systemach; podstawowe problemy
aktynowców, badanie właściwości 5f- elektronowych systemów, fizyka
wysokich ciśnień, urządzenia i metody rozpraszania neutronów.
Laboratorium materiałów funkcjonalnych proszkowych i węglowokompozytowych
Kierownik: Czesnokov Aleksiej Wiktorowicz
Laboratorium zostało stworzone w roku 2014. W planach laboratorium
jest rozwój projektowania i produkcji nowych przestrzenno-armowanych
węgiel-węglanych oraz węgiel-kompozytowych materiałów z nano
miarowymi włączeniami dla odzyskania specjalnych właściwości termicznie
obciążonych części, systemów tarcia, implantów medycznych i innych
produktów specjalistycznych. Badania planowane są we współpracy z
laboratoriami NTP "Fabryka", organizację pozarządową "Fakeł", Kaliningrad,
w ramach partnerstwa z OSA NIIGrafit, Moskwa i sp. z o.o. "Uglierod",
Kopejsk, obwód czelabiński.
142
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Czesnokov Aleksiej Wiktorowicz
Urodził się 18 lutego 1974 roku w Połtawie, na Ukrainie. Od 1991 do
1996 roku studiował na Uniwersytecie Państwowym Ukrainy Wschodniej,
gdzie otrzymał kwalifikacje inżyniera-mechanika, specjalizacji „maszyny i
systemy do cięcia metali. Od 1996 do 1999 roku był doktorantem. Po
studiach pracował jako inżynier i młodszy pracownik naukowy. W 2011 roku
obronił pracę habilitacyjną, specjalność 05.07.04.
Działalność naukowa jest związana ze stworzeniem podstaw naukowych
przygotowania technicznego produkcji obciążonych termicznie elementów
wykonanych z materiałów kompozytowych węgiel-węgiel, zwiększenie
wydajności
produkcji
poprze
zmniejszenie
pracochłonności,
materiałochłonności i energochłonności procesu wytwarzania detali maszyn
latających.
Jest autorem dwóch monografii i ponad 80 publikacji naukowych oraz
12 patentów Ukrainy.
Magnetyczno-rezonansowe metody badania substancji
Kierownik: Kuprijanova Galina Siergiejewna
Główne kierunki badań naukowych laboratorium:
- opracowanie metod fizyczno-radiowych
(NMR, NQR, EPR) do badania substancji o różnym
charakterze,
w
tym
nanostruktur,
płynów
biologicznych, struktur polimerowych, szkieł,
skierowanych na podwyższenie czułości rejestracji
sygnałów, uzyskanie informacji o strukturze i
dynamice struktur molekularnych, zwiększenie
zawartości
informacyjnej
metody
rezonansu
magnetycznego;
- - badania magnetycznych i magnetycznorezonansowych właściwości nanostruktur wiel
owarstwowych skierowane na diagnostykę ich właściwości funkcjonalnych;
143
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
- badanie charakterystyki widmowej leków i syntetycznych substancji
organicznych i zsyntetyzowanych substancji organicznych oraz ustalanie
korelacji właściwości rezonansu magnetycznego z ich cechami
funkcjonalnymi;
- przetwarzanie cyfrowe sygnałów rezonansu magnetycznego,
podwyższenie czułości i rozdzielczości metod magnetycznego rezonansu.
Wyposażenie laboratorium:
1. Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego Varian 400 MHz z
nadprzewodzącym magnesem 9 Tesla
2. Kompleks laboratoryjny do określenia widma NMR i NQR substancji o
podwójnej NMR i NQR konsoli firmy Apollo.
3. Spektrometr elektronowego rezonansu spinowego Radiopan,
pracujący w strefie X o częstotliwości 9 GHz. Używa się elektromagnesu o
wielkości pola magnetycznego B=1 Tesla.
W warunkach laboratoryjnych wykonuje się prace magisterskie i
doktorskie.
Pracownicy laboratorium biorą aktywny udział w konferencjach
naukowych, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą.
Kuprijanova Galina Siergiejewna
Urodziła się 19 sierpnia 1955 r. w m. Byhov Mohylewskiego obwodu.
Ukończyła Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy, kwalifikacja: fizyk,
wykładowca fizyki. Od 1985 roku pracuje w Kaliningradzkim Uniwersytecie
Państwowym. W 1994 roku obroniła doktorat z fizyki radiowej. Od 1996
roku pracowała na stanowisku docenta w katedrze radiofizyki kwantowej.
Studia postoktoranckie na Uniwersytecie Petersburgskim w latach 2001-2003.
W 2004 roku obroniła pracę habilitowaną w zakresie fizyki skondensowanej
na temat: "Kross- korelacyjna spektroskopia relaksacyjna magnetycznego
rezonansu jądrowego w wielobiegunowych układach spinowych ".
Przeprowadziła badania jądrowego rezonansu magnetycznego w
instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu (Niemcy) w 1998 roku, 1999 w
Instytucie Chemii Fizycznej PAN (RWTH) w Aachen (Niemcy), w roku 2001,
2003 na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy) w latach 2003- 2004
przeprowadziła wspólne badania jądrowego kwadrupolowego rezonansu w
144
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
laboratorium Instytutu propagacji fal radiowych w Chinach, Qingdao (Chiny.
Qingdao).
Laboratorium analityczno-numerycznego modelowania
procesów nieliniowych
Kierownik: Leble Siergiej Borisowicz
W laboratorium opracowano następujące programy:
FORTRAN:
1. “Płazmat" - obliczanie zakłóceń 2D plazmy w zbliżeniu
magnetohydrodynamiki.
2. "Hartri-fok" - numeryczne rozwiązanie równań samouzgodnionego
pola Foku metodą różnic skończonych. Rozwiązanie zadań przesyłu energii,
wirowania, ładunków w systemach wieloatomowych.
3. "АNW" - obliczanie akustyczno-grawitacyjnej perturbacij atmosfery.
Rozwiązanie numeryczne wymiany energii między troposferą i górną
atmosferą.
PITON:
1. Rozpraszanie fal elektromagnetycznych przez obiekt cylindryczny.
2.
Diagnoza
zaburzeń
falowych.
Wydzielanie
wkładów
ukierunkowanych fal z ustaloną współzależnością dyspersyjną w złożonej
perturbacji ciągłego środowiska.
Matematyka
1. Rozwiązanie odwrotnych problemów równań dyfuzyjnych.
2.
Rozwiązanie
odwrotnych
problemów
przywrócenia
międzycząsteczkowego potencjału pomiarów termodynamicznych.
Leble Siergiej Borysowicz
Profesor, doktor habilitowany nauk matematyczno-fizycznych, fizyka
teoretyczna i matematyczna
Urodził się w 1945 roku w Sretińsku czytińskiego obwodu. Ukończył
gimnazjum w Archangielsku. W 1968 roku ukończył studia na Uniwersytecie
145
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Leningradzkim na kierunku - fizyka (fizyka teoretyczna). W 1974 roku
obronił pracę doktorską na temat "Teoria cząstek elementarnych w przestrzeni
z krzywizną", w 1987 roku - pracę habilitacyjną na temat " „Falowód
rozpowszechnienia nieliniowych fal w środowiskach warstwowych ".
Opublikował około 200 prac naukowych w dziedzinie fizyki
teoretycznej i matematycznej oraz matematyki stosowanej. Pod
kierownictwem S.B. Leble obroniło prace doktorskie 13 doktorantów.
Główne kierunki biografii naukowej:
1. Teoria cząstek elementarnych i kwantowa teoria pola.
2. Matematyczna ekologia
3. Teoria procesów koherentnych: polaryzacja echa.
4. Teoria fal w warstwowych środowiskach. Falowód
5. Teoria systemów integrowanych,transformacje Darboux. Soliton oraz
quasi-soliton
6. Konwekcja swobodna, teoria warstwy granicznej
Laboratorium monitoringu mikrosejsmicznego
Kierownik: Bortnikow Paweł Borisowicz
Zadania laboratorium:
- opracowanie technologii
kontroli
mikrosejsmicznej
procesów
rozwoju
złóż
węglowodorów;
- opracowanie technologii
mikrosejsmicznego monitorowania
terytorium
budownictwa
i
eksploatacji obiektów energii
elektrycznej;
- Stworzenie nieniszczących metod oceny stanu technicznego budynków
i budowli;
Tematyka badań naukowych:
1.«Monitoring mikrosejsmiczny złóż ropy i gazu»
146
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
System mobilnego sprzętu programowego opracowany w laboratorium
dla rejestracji emisji mikrosejsmicznej pozwala na przetwarzanie danych w
czasie rzeczywistym. Wypracowane w laboratorium technologiczne
rozwiązania pozwalają mówić o stworzeniu takiej standardowej technologii,
którą można
wkomponować w istniejący technologiczny regulamin
wydobycia ropy naftowej. Charakterystycznymi cechami tej technologii są
wysoka mobilność, krótki czas wdrożenia, wysoka rozdzielczość, niskie
koszty otrzymania, transmisji i przetwarzania mikrosejsmicznych danych.
"Opracowanie i wdrożenie technologii monitoringu mikrosejsmicznego
na terenie budownictwa i eksploatacji obiektów energii elektrycznej"
Aby kontrolować stan techniczny budowli hydrotechnicznych został
opracowany i zainstalowany zautomatyzowany system rejestracji trzęsienia
ziemi oraz monitorowania stanu technicznego zapory na Krasnojarskiej
elektrowni wodnej.
Laboratorium optyki rentgenowskiej
Kierownik: Snogirev Anatolij Aleksandrowicz
Pierwotnym kluczowym zadaniem teoretycznym jest opracowanie
podstaw i modeli funkcjonowania rentgenowskich urządzeń optycznych
opartych
na
nanostrukturalnych
elementach
drugiego
okresu,
a
kluczowym
zadaniem
eksperymentalnym - przeprowadzenie
pełnego kompleksu strukturalnych,
fazowych, morfologicznych i innych
badań fizykochemicznych różnego
pochodzenia
nanostrukturyzowanych
elementów drugiego okresu w celu
stworzenia elementu dyfrakcyjnej optyki na podstawie najmniej rentgenowo
kontrastowych, najbardziej trwałych i funkcjonalnych materiałach. Kolejne
zadania w kompleksie opracowania deklarowanej technologii w części
eksperymentalnej są zredukowane do uzyskania DOC na podstawie
147
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
wybranych materiałów, dla przeprowadzenia badań i stworzenia dla nich
funkcjonalnych i ochronnych warstw.
Snigirev Anatolij Aleksandrowicz
Zainteresowania badawcze: koherentna optyka rentgenowska i
mikroskopia:
kontrast
fazowy,
holografia
i
interferometria.
Rozwój/opracowanie załamującej i dyfrakcyjnej optyki do mikroskopii
rentgenowskiej twardego promieniowania.
Indeks Cytatów: 3700
Hirsch h-index: 32
Publikacje (prace naukowe):
 "Cienkowarstwowe powłoki ochronne okien i soczewek berylowych
dla wysokiej mocy źródeł promieniowania rentgenowskiego"
 " Wielowarstwowa struktura typu ZrOx / SiO2 jako obiekt testowy dla
wysokiej rozdzielczości mikroskopii rentgenowskiej"
 "Przyczynek o metrologii refrakcji optyki rentgenowskiej"
 "Wysokie rozdzielczości dyfraktometria rentgenowska przy pomocy
jednowymiarowych i dwuwymiarowych soczewek refrakcyjnych"
Laboratorium trójwymiarowej tomografii sejsmicznej i
odwrotnych zadań procesów falowych
Kierownik: Piestow Leonid Nikołajewicz
Zadania laboratorium:
- opracowanie metod, algorytmów oraz oprogramowania w celu
poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów na podstawie
rozproszonych fal sejsmicznych, pobieranych z wywiadowczych danych
sejsmicznych 2D i 3D.
- opracowanie metod, algorytmów oraz oprogramowania w celu
symulacji pól falowych w 2D oraz 3D niejednorodnych i warstwowych
środowiskach.
Prace badawcze:
1.
Opracowanie metod bezpośredniego poszukiwania oraz zwiadu złóż
węglowodorów z niekonwencjonalnych zbiorników przez rozproszone fale
148
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
sejsmiczne i ich testowanie praktyczne (wspólnie z laboratorium
kompleksowych metod modelowania geologicznego złóż ropy naftowej).
Wykonuje się obszerne
badanie testowo-metodyczne nowej metody
przetwarzania danych sejsmicznych 3D CDP. Metody mające na celu
zidentyfikowanie i kartowanie w osadach i warstwach podziemnych na
podstawie zwiadu sejsmicznego o podwyższonych właściwościach
pojemnościowo-filtracyjnych związanych ze spękaniem i krasowieniem skał.
2. Zadanie odwrotne procesów falowych i zadania tomografii
promieniowej.
Opracowuje się metody określania współczynników równań
hiperbolicznych na podstawie danych granicznych; przeprowadzono także
modelowanie numeryczne.
Laboratorium modelowania geologicznego
Kierownik: Starikov Leonid Jewgieniewicz
Głównym celem laboratorium jest prowadzenie badań naukowych i
rozwiązanie aktualnych zadań w zakresie geologii teoretycznej i stosowanej,
w tym:
1.
Kompleksową interpretację informacji geologicznej i
geofizycznej oraz poszukiwanie nowych złóż ropy i gazu.
2.
Opracowanie, testowanie i wdrażanie nowych metod analizy
danych geologicznych i geofizycznych.
3.
Kompleksowe modelowanie geologiczne złóż węglowodorów
oraz procesów geologicznych w celu wypracowania nowych kryteriów
prognostycznych i efektywności rozwoju rezerwatów.
Zadania pracy badawczej laboratorium:
- Opracowanie nowej metody bezpośredniego poszukiwania i
rozpoznawania złóż węglowodorów niekonwencjonalnych złóż według
rozproszonych fal sejsmicznych i jego testowanie praktyczne (razem z
laboratorium kompleksowych metod geologicznego modelowania złóż ropy
naftowej)
149
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
- Rozwój całkowicie nowego systemu do badania złóż węglowodorów
uwzględniającą wszelką dostępną informację geologiczną i geofizyczną i
pozwalającą eksplorację złóż z maksymalną wydajnośćą.
Laboratorium technologii komunikacyjnych, systemów monitoringu
i telemetrii
Kierownik: Kozłow Anton Władimirowicz
Zadanie laboratorium - opracowanie i wdrożenie:
- zaawansowanych technologii informacyjnych dla wysokiej wydajności
przetwarzania danych, przechowywania oraz szybkej transmisji w sieciach
telekomunikacji komputerowych.
- produktów programowych, systemów informacyjnych, środków
łączności, elektroniki, techniki komputerowej, automatyki, środków
technicznych, programowych i metodycznych;
- prac serwisowych i obsługi technicznej środków sprzętu
komputerowego i biurowego, sprzętu telekomunikacji i łączności;
- Projektowanie, tworzenie i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych,
systemów zautomatyzowanych, węzłów, linii i systemów komunikacyjnych;
Techniczna ochrona informacji poufnej.
Tematyka badań naukowych:
1. Badania w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony systemów
telekomunikacyjnych i komputerowych w procesie przetwarzania danych
geofizycznych.
2. Badania w dziedzinie wirtualizacji i przetwarzania danych w chmurze.
Laboratorium technologii wirtualnej
Kierownik: Ałsynbajewa Ludmiła Georgijewna
Zadania laboratorium:
Organizacja badań naukowych w zakresie zastosowania komputerowych
technologii wirtualnych w różnych sferach życia: nauki, edukacji, biznesu,
produkcji i innych.
150
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
• Opracowanie i dostosowanie oprogramowania do organizacji wirtualnej
nauki opartej na technologii modelowania trójwymiarowego, rzeczywistości
wirtualnej i trójwymiarowych światów wirtualnych przeznaczonych dla wielu
użytkowników.
• Opracowanie zasobów internetowych i cyfrowego kontentu
edukacyjnego opartych na zaawansowanych technologiach Internetu i
rzeczywistości wirtualnej.
• Udział w międzynarodowych, federalnych, regionalnych i lokalnych
programach w dziedzinie technologii komputerowych i wirtualnej edukacji.
Pracownicy laboratorium mają duże doświadczenie w tworzeniu
wirtualnych środowisk kształcenia, między innymi kształcenia na odległość i
e-wsparcia tradycyjnego procesu edukacyjnego, w realizacji projektów
edukacyjnych na odległość dla szerokich warstw społeczeństwa, tworzenia
kursów e-learningowych.
Ałsynbajewa Ludmiła Georgijewna
Urodziła się w 1954 roku. Ukończyła Uniwersytet Państwowy w
Nowosybirsku w 1976 roku, specjalizacja "matematyka", "matematyka
stosowana".
W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk fizycznych i
matematycznych, specjalizacja 05.13.16 - "Wykorzystanie sprzętu
komputerowego, modelowanie matematyczne i metod matematycznych w
badaniach naukowych (informatyka)" W 2004 roku otrzymała tytuł docenta.
Zainteresowania badawcze:
ologie opracowania i zastosowania wirtualnych systemów edukacyjnych
dla wielu użytkowników, indywidualizacja treści kształcenia, model
wielopoziomowego szkolenia dla kształcenia zawodowego.
L.G. Ałsynbajewa ma ponad 100 publikacji naukowych i pomocy
dydaktycznych. Obecnie jest kierownikiem laboratorium wirtualnych
technologii nstytutu NaukowoBadawczego Informatyki Stosowanej i
Matematycznej Geofizyki Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta.
151
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Laboratorium intelektualnej analizy danych geologicznych
Kierownik: Ałsynbajew Kamil Salichowicz
Zadania laboratorium :
- stworzenie systemów geoinformacyjnych;
- wykonanie prac naukowych i stosowanych w zakresie oceny stanu
obiektów przyrodniczych i technogennych na podstawie danych
dystansowego sondowania Ziemi, danych pomiarów naziemnych i innych
źródeł danych;
zabezpieczenie
wsparcia
współczesnych
technologii
geoinformacyjnych wykorzystywanych przez inne laboratoria Instytutu i
Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego.
Tematy prac naukowo-badawczych:
1.
"Badania w zakresie integracji geoinformacyjnych, 3d - i
wirtualnych technologii"
2. "Stworzenie GRID-serwisów przechowywania, przetwarzania i
wizualizacji danych DZZ dla monitoringu wydobycia węglowodorów"
Laboratorium immunogistochemicznej i
patologoanatomicznej diagnostyki
Kierownik: Wołkowa Larysa Władimirowna
W laboratorium przeprowadza się kompleksowe badania diagnostyczne
nad onkologicznymi chorobami (w
szczególności, rakiem gruczołu
mlecznego),
ginekologicznymi
patologiami,
niepłodnością
i
wczesnym
poronieniem.
W
laboratorium wykorzystuje się różne
metody badania, tak tradycyjne, jak i
immunogistochemiczne
wykrycie
różnych antygenów w strukturach
152
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
tkankowych i komórkowych na histologicznych przekrojach za pomocą
specyficznych przeciwciał. Metody immunogistochemiczne stosuje się w
pracy naukowo-badawczej pracy i klinicznej dla diagnostyki chorób
onkologicznych, infekcji, chorób łącznej tkanki.
W laboratorium po raz pierwszy w regionie wprowadzono do praktyki
klinicznej szereg współczesnych metod diagnostycznych stosowanych w
badaniach pacjentów chorych na raka mlecznego gruczołu.
Laboratorium
immunogistochemicznej
i
patologoanatomicznej
diagnostyki powstało w BUF im. I. Kanta z inicjatywy Larysy Wołkowy,
doktora hab. medycyny, profesora, akademika RAN. Przeniosła się do
Kaliningradu na zaproszenie uniwersytetu w 2012 roku z Kurska. Jest
profesorem katedry fundamentalnej medycyny, gdzie wykłada anatomię
patologiczną.
Laboratorium technologii informacyjno-oświatowych
Kierownik: Pietruszczenkow Aleksander Władimirowicz
Laboratorium jest stworzone w celu podwyższenia kompetencji
wykładowców w obszarze IТ- technologii, studiowania i badania aktualnych
problemów stosowania technologii informacyjno-oświatowych, wdrażania
nowych form nauczania. Pracownicy laboratorium prowadzą kursy
skierowane na kształcenie kompetencji informacyjnej słuchaczy,
korporacyjne nauczanie i świadczą usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnych, wdrażają technologie informacyjno-oświatowe w
placówkach edukacyjnych w ramach dwóch projektów "1С: „Telesting":
"Proforientator" i "Przedmiotowe testowanie komputerowe ".
Laboratorium prowadzi badania w sferze opracowania i realizacji
nowych technologii edukacyjnych zdolnych do podniesienia poziomu
wykształcenia w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych i na jego różnych
szczeblach: od licencjata do kursów podniesienia kwalifikacji.
Główne naukowe kierunki działania :
- kształtowanie kultury informacyjnej osobowości w instytucjach
oświatowych;
153
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
- rozwój kompetencji informacyjnej pedagoga w systemie ustawicznego
kształcenia zawodowego;
- wdrażanie technologii informacyjno-oświatowych do procesu
kształcenia bakałarzy;
 - informacyjne napełnenie i techniczne wsparcie biblioteki
elektornicznej w dziedzinie naukowo--pedagogicznej.
Laboratorium edukacji włączającej
Kierownik: Starowojt Natalia Wasiljewna
Główne zadania działalności laboratorium :
1. Przeprowadzenie ukierunkowanych na praktykę badań problemów
edukacji włączającej na wszystkich szczeblach i opracowanie środków
pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla podmiotów procesu edukacji w
warunkach szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i wyższego.
2.
Testowanie w praktyce wyników badań i opracowań.
Kluczowe kierunki realizacji zorientowanej na praktykę działalności
naukowej:
- analiza sytuacji w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej (dalej NPS), naukowe wypracowanie podejścia do
rozwiązania problemów włączającej edukacji wyższej, stworzenie dostępnych
warunków edukacji studentów NSP na uniwersytecie;
- wsparcie naukowo-metodyczne i doradcze placówek edukacyjnych
rozstrzygających problemy stworzenia warunków do otrzymania
wykształcenia w systemie edukacji przedszkolnej, podstawowej i zawodowej
dla dzieci i młodzieży z NSP;
- uczestnictwo w opracowaniu programów przygotowania i
przekwalifikowania kadr w systemie edukacji włączającej.
Starowojt Natalia Wasiljewna
Urodziła się 17 września 1967 roku w mieście Pionierskim obwodu
kaliningradzkiego. Od 1985 do 1989 r. studiowała w Kaliningradzkim
Uniwersytecie Państwowym na kierunku "pedagogika i metodyka nauczania
154
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
w szkole podstawowej". Po zakończeniu uniwersytetu jest otrzymała
kwalifikację "nauczyciel klas początkowych " (dyplom z wyróżnieniem).
Od 1 września 1989 roku zaczęła pracować w Kaliningradzkim
Uniwersytecie Państwowym na wydziale pedagogicznym. W 1995 roku
ukończyła studia doktoranckie katedry pedagogiki i psychologii w
Kaliningradzkim Uniwersytecie Państwowym i obroniła pracę doktorską ze
specjalizacji 13.00.01 – pedagogika ogólna.
Od 2001 do 2005 studiowała w Moskiewskim Otwartym Uniwersytecie
Społecznym. Po ukończeniu uniwersytetu uzyskała kwalifikację "Psycholog.
Wykładowca psychologii z zakresu "psychologia" (dyplom z wyróżnieniem).
W uniwersytecie pracuje ponad 25 lat, zajmując kolejno posady od
asystenta do zastępcy dyrektora Instytutu Nowoczesnych Technologii
Edukacyjnych.
Laboratorium wysokowydajnych obliczeń
Kierownik: Macyjewskij Siergiej Walentynowicz
Główne zadania:
- zabezpieczenie wydajnej pracy klastru obliczeniowego, zapewnienie
dostępu pracowników uniwersytetu do zasobów obliczeniowych;
- zabezpieczenie procesu kształcenia w dyscyplinach związanych z
budową równoległych algorytmów;
- organizacja Centrum masowego
korzystania
z
komputerowych
technologii obliczeniowych
przez
wszystkie zainteresowane insytytucje
regionalne - od przedsiębiorstw i
struktur biznesowych do reogionalnych
organów władzy państwowej
- opracowanie współczesnych modeli matematycznych z użyciem
algorytmów programowania paralelnego;
- współpraca ogólnorosyjska i międzynarodowa.
155
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Możliwości techniczne wyposażenia laboratorium pozwalająna
realizację następujących rodzajów prac:
- modelowanie fizyczno-matematyczne z zastosowaniem pakietów ANSYS,
Fluent (gazo-hydro dynamika, mechanika, elektromagnetyzm, szybkie
procesy);
- 3d wizualizacja z zastosowaniem pakietów pakietów 3d modelowania i
wizualizacji;
- testowanie zabezpieczenia programowego na poziom skalowania i wysokie
obciążenia.
Macyjewskij Sergiej Walentynowicz
Docent, doktor nauk fizycznych i matematycznych
W 1982 roku ukończył Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy,
kierunek 010101 „Matematyka”. W 1992 roku obronił pracę doktorską w
Wyższej Komisji Atestacyjnej przy Radzie Ministrów ZSRR, otrzymał
stopień doktora nauk fizyczno-matematycznych. W 2011 roku odbył kursy
podwyższenia kwalifikacji w Moskiewskim Instytucie Fizyko-Technicznym.
Wykładane dyscypliny:
Analiza wymogów do systemów
informacyjnych, analityczne i liczebne metody planowania, informacyjne
technologi; modelarstwo komputerowe.
Laboratorium programowo-aparatowych środków ochrony
informacji
Kierownik: Wołodko Olga Stanisławowona
Laboratorium technicznych środków ochrony informacji
Kierownik: Romaniuk Aleksander
Michajłowicz
Laboratoria
wyposażone
są
w
komputery,
zaawansowane
systemy
aparatowe i programowe do ochrony
informacji w systemach komputerowych i
sprzęt
specjalistyczny,
co
pozwala
156
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
kontrolować próby niesankcjonowanego dostępu do informacji i zapewniać
efektywne przeciwdziałanie takim próbom.
Laboratorium technologii rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
Kierownik: Lifincewa Ałła Aleksandrowna
Laboratorium zostało stworzone w 2007 roku w ramach narodowego
projektu "Edukacja".
Celem działalności laboratorium jest zapewnienie warunków dla
przeprowadzenia laboratoryjnego, przedmiotowego i praktycznego
kształcenia studentów różnych kierunków przewidzianego przez programy
edukacyjne: pomoc merytoryczna w przygotowaniu i przeprowadzeniu
treningów psychologicznych, a także zajęć praktycznych z różnych dyscyplin
naukowych.
Dodatkowym celem działalności Laboratorium jest zabezpieczenie
zawodowego kształcenia studentów nie przewidzianego przez uniwersyteckie
programy edukacyjne: realizacja seminariów studyjnych i programów
treningowych.
Laboratorium stanowi również zaplecze naukowo-badawcze dla pracy
studentów i wykładowców katedry specjalnych dyscyplin psychologicznych i
pedagogicznych, prowadzi badania eksperymentalne na zlecenie specjalistów
powyższych kierunków.
Laboratorium МSSN
Kierownik: Iwanow Paweł Pietrowicz
МSSN – Morska Stacja Szkoleniowo-Naukowa
Morska Stacja Szkoleniowo-Naukowa – to miejsce bazowania
przybrzeżnych morskich wypraw i kompleksowych badań ekologicznych,
geomorfologicznych i geofizycznych Instytutu Gospodarowania Przyrodą,
Rozwoju Terytorialnego i Urbanistyki.
157
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Laboratorium Mechaniki Inżynieryjnej i Modelowania
Kierownik: Owodienko Aleksander Lwowicz
Główne kierunki prac laboratorium :
1. wykonanie badań stosowanych i poszukiwawczych w zakresie
czołowych technologii komputerowych z wykorzystaniem kompleksowego
podejścia,
łączącego następująe kategorie nowoczesnych produktów
programowych:
projektowanie inżynieryjno-konstruktorskie i modelowanie
trójwymiarowe;
- zautomatyzowana inżenieryjna analiza ilościowa i obliczenia
charakterystyk eksploatacyjnych technicznych obiektów i sprzętu;
- wizualizacji i opracowanie materiałów prezentacji środkami grafiki
komputerowej;
- zautomatyzowane przygotowanie, systematyzacja, przechowywanie i
zarządzanie jednolitymi bazami projektowych danych wykorzystywanymi w
procesie produkcyjnym;
2. nauczanie specjalistów (architektów, inżynierów budowniczych,
fachowców
w zakresie urbanisytki) projektowania technicznego i
kształtowanie nawyków korzystania z programów komputerowych i grafiki
przemysłowej:
- doradztwo i opracowanie rekomendacji w zakresie słusznego wyboru i
optymalnego wykorzystania środków i produktów programowych do celów
projektowania i wizualizacji;
- stworzenie elektronicznych odpowiedników kreśleń przedstawionych
w postaci papierowej;
- stworzenie ujęć trójwymiarowych (odpowiednich modeli
komputerowych) obiektów na podstawie płaskich kreśleń;
- opracowanie dodatkowych przeznaczonych dla użytkownika bibliotek
typowych i nie standardowych elementów i oznaczeń konstruktywnych;
- wizualizacja obiektów projektowania (stworzenie fotorealistycznych
modeli).
158
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Laboratorium cienkiej syntezy
Kierownik: Plemienkow Witalij Władimirowicz
Zadania laboratorium:
- kontrola i analiza środowiska przyrodniczego w szerokim ujęciu
(studiowanie zasobów roślinnych regionu). Prowadzi się badania roślin
leczniczych, ich wewnętrznej struktury. Współpracownicy laboratorium
zajmują się kompleksowym rozwojem metod analizy: chromotografia,
metody spektralne - stosowanie nowoczesnych metod fizycznych do
uniwersalnej analizy.
- synteza nowych połączeń z grupami farmakologicznymi na bazie
połączeń występujących w przyrodzie. Pracownicy laboratorium wybierają z
różnych roślin elementy niezbędne do wykorzystania w składzie lekarstw,
modyfikują i testują ich oddziaływanie na inne mikroorganizmy.
W 2013 roku w laboratorium przeprowadzano badania w zakresie
syntezy i ustalenia aktywności medyczno-biologicznej nowych substancji
posiadających potencjalną aktywność na podstawie farmakologiczną
(tworzenie substancji leczniczych nowej generacji).
Laboratorium fotodynamiki i fotosensibilizatorów
Diegtierew Igor Anatoljewicz
Laboratorium zajmuje się opracowaniem metod fotodynamicznej terapii
chorób onkologicznych i infekcyjnych. Wszystkie badania przeprowadzane są
pod kierunkiem I. Diegtierewa, który ma podobne doświadczenie
eksperymentalne w Brazylii. W danej chwili w laboratorium do badań
naukowych wykorzystuje się miejscowe rośliny.
Główny naukowy kierunek laboratorium:
- terapia fotodynamiczna, którą nazywają jeszcze światłem leczniczym.
Z jej pomocą leczą raka skóry i błon śluzowych.
Diegtierew Igor Anatoljewicz
159
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Ukończył Instytut Przemysłu Chemicznego i Naftowego im. Gubkina
(Moskwa) na kierunku "chemia radiacyjna". Po studiach pracował w
Instytucie Fizyki Chemicznej Akademii Nauk ZSRR, na czele którek długi
czas stał laureat Nagrody Nobla, akademik Nikołaj Siemienow. W 1973 roku
obronił pracę doktorską z zakresu "fizykochemia", w 1990 roku został
doktorem habilitowanym w dyscyplinie "biofizyka". Kontynuował pracę w
Instytucie Fizyki Chemicznej, po czym dostał zaproszenie do Brazylii na
stanowisko profesora jednego z czołowych uniwersytetów, gdzie
kontynuował podjęte w Rosji badania mechanizmów oddziaływania
toksycznego i terapeutycznego preparatów przeciwrakowych. Blisko 20 lat
pracował w Brazylii na różnych uniwersytetach, zmieniając zakres
zainteresowań naukowych od molekularnej farmakologii do fizyki medycznej.
W ostatnim czasie prowadził badania w zakresie terapii fotodynamicznej
studiując sposób leczenia chorób onkologicznych i infekcyjnych, odmienny
od stosowanych wcześniej w medycynie – w chirurgii, chemioterapii i
radioterapii.
160
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Centra Edukacyjne Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im.
I. Kanta
Centrum Dodatkowego Kształcenia Zawodowego
Dyrektor: Jelena Wiktorowna Maksimienko
Centrum – to największa struktura edukacyjna
regionu
zajmująca
się
kształceniem
i
przekwalifikowaniem personelu. Do jego celów
należy wyedukowanie ludności z uwzględnieniem
popytu na rynku pracy, wysokiego poziomu
integracji społecznej, rozwoju kapitału ludzkiego i
społecznego.
Słuchacze kursu zdobywają umiejętności w
zakresie nowych rodzajów działalności zawodowej,
czego wymaga dynamiczne życie współczesne.
Ogólny wykaz kursów zawiera ponad 100 pozycji, skierowanych na
zaspokojenie różnych potrzeb edukacyjnych.
Edukacja w centrum odbywa się w następujących formach:
• podniesienie kwalifikacji. W ramach kursów obliczonych na 16 250 godzin, specjaliści różnego profilu mogą podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe. Po zakończeniu nauki słuchacze kursu
otrzymują certyfikat o podniesieniu kwalifikacji w określonym
zawodzie.
 po ukończeniu kursu przekwalifikowania zawodowego (ponad
250 godzin), słuchacze Centrum dodatkowego wykształcenia
zawodowego otrzymują dyplom o przekwalifikowaniu
zawodowym. Dyplom ten potwierdza uprawnienia do
prowadzenia nowego rodzaju działalności zawodowej.
Zalety i priorytety kursów:
 krótki czas nauki;
 elastyczny harmonogram procesu edukacyjnego, pozwalający na
zminimalizowanie okresu przerwy w bieżącej działalności
161
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
uczestnika kursu;
 możliwość dokonania wyboru miejsca prowadzenia zajęć;
 nowoczesne aktywne metody nauczania, zorientowane na
doświadczenie, konkretne potrzeby oraz wiek słuchaczy;
 szczególne wymogi stawiane wobec pedagogów (posiadanie
doświadczenia
teoretycznego
i praktycznego;
możliwość
opracowania i realizacji programów edukacyjnych na konkretne
zlecenie klienta; umiejętność pracy z ludźmi w wieku dojrzałym).
Informacja kontaktowa
Adres: Kaliningrad, ul. Frunze, 6 (wejście – Instytut Prawa, 3 piętro,
sala 25a; tel./faks +7 (4012) 59-55-50; e-mail: [email protected]
Centrum Elektronicznych Zasobów Edukacyjnych
Dyrektor: Aleksiej Wiktorowicz Naumow
Centrum zostało powołane 08 września 2014 roku i jest jednostką
strukturalną Departamentu Programów Edukacyjnych i Polityki Edukacyjnej
BUF im. Kanta.
Kierunki działalności:
• stworzenie jednolitego integracyjnego elektronicznego środowiska
edukacyjnego BUF im. I. Kanta,
• przejście do nowoczesnych metod oceniania wyników nauki
studentów,
• współdziałanie z wyższymi uczelniami federalnymi na płaszczyźnie
rozwoju własnej platformy edukacji elektronicznej (projekt "Otwarty
Uniwersytet "),
• optymalizacja procesu pracy nauczycieli akademickich poprzez
wykorzystanie elektronicznych metod nauczania i oceny osiągnięć
uczniów,
• prowadzenie seminariów szkoleniowych, dotyczących metod
zastosowania środków elektronicznych w procesie edukacyjnym dla
profesorów i wykładowców BUF im. Kanta.
162
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Naumow Aleksej Wiktorowicz
Urodził się 20 marca1986 roku w Workucie. Od 1993 do 2003 roku
uczył się w Gimnazjum nr. 3 Workuty. W 2003 roku wstąpił na Wydział
Matematyczny Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego (obecnie BUF
im. Kanta). W 2008 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych na
kierunku «Matematyka», w tym samym roku odbył kursy przekwalifikowania
zawodowego w specjalizacji "administrator sieci lokalnych" na uniwersytecie
kaliningradzkim.
W 2006 roku, będąc studentem 3 roku Uniwersytetu, podjął pracę
starszego asystenta na Wydziale Zarządzania Jakością Programów
Edukacyjnych. Od 2010 roku pracował jako programista Dapartamentu
Zarządzania Jakością Programów Edukacyjnych.
Od listopada 2014 roku do chwili obecnej pracuje jako dyrektor Centrum
Elektronicznych Zasobów Edukacyjnych Departamentu Programów
Edukacyjnych i Polityki Edukacyjnej BUF im. Kanta.
Centrum Zatrudnienia Absolwentów i Promocji
Zatrudnienia Studentów
Dyrektor: Alina Borisowna Aleksiuk
Powstało w maju 2010 roku. Celem działalności centrum jest sprzyjanie
i promocja zatrudnienia absolwentów, jak również studentów uniwersytetu
oraz ich adaptacja na rynku pracy. Działalność Centrum Zatrudnienia
Absolwentów i Promocji Zatrudnienia Studentów ma szczególne znaczenie i
realizowana jest w kilku kierunkach:
• współpraca z pracodawcami (pomoc w doborze pracowników,
organizacja spotkań ze studentami i in.), współpraca z regionalnymi i
samorządowymi organami władzy, terytorialnymi organami agencji
zatrudnienia, organizacjami publicznymi;
• praca ze studentami i absolwentami (doradztwo w sprawach
zatrudnienia, pomoc w znalezieniu pracy, w napisaniu CV, nakręceniu video
CV, informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy i in.)
• organizacja i prowadzenie warsztatów i treningów, które obejmują nie
tylko teorię poszukiwania pracy, lecz również efektywne programy
163
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
szkoleniowe i inne ćwiczenia praktyczne (Np. Warsztaty na temat "Jak się
zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej", "Jak napisać CV " i in.);
• organizowanie i prowadzenie targów pracy, w tym razem z agencjami
rekrutacyjnymi, agencjami pośrednictwa pracy, urzędami pracy w regionie;
• monitoring (monitorowanie zatrudnienia absolwentów i ewentualnych
pracodawców).
Informacja kontaktowa
Adres: ul. Niewskiego, 14, korpus nr.10, 1 piętro
[email protected] tel. 59-55-78, 59-55-95 (9390).
Dyrektor centrum – Alina Borisowna Aleksiuk
tel. 8 (4012) 595 578; e-mail: [email protected]
Centrum Chemii Nieliniowej
Dyrektor: Władimir Karłowicz Wanag
Świat staje się coraz bardziej złożony, współzależności liniowe, które
zadowalały nas wcześniej, dzisiaj już są nieaktualne. Coraz większego
znaczenia nabiera światopogląd nieliniowy, który znalazł swoje zastosowanie
w rozmaitych teoriach, posiadających różne nazwy: teoria układów
dynamicznych, nieliniowość, teoria złożoności i teoria katastrof, synergetyka,
teoria struktur dysypatywnych, teoria chaosu i teoria sprzężonych
oscylatorów; a także w takich szeroko znanych pojęciach naukowych, jak:
atraktor chaotyczny, fraktale, samoorganizacja, struktury Turinga i wiele
innych.
Centrum Chemii Nieliniowej (CChN) wdraża i rozwija te koncepcje w
zakresie złożonych (oscylacyjnych) systemów chemicznych, takich jak
reakcja Biełousowa-Żabotyńskiego, która występuje w środowisku
strukturalnym. W takim środowisku samozbieranie się na nano- i mikro
poziomie przyczyniają się do procesu samoorganizacji na wyższym poziomie.
Jako wynik końcowy tego samoorganizowania się pracownicy Centrum
planują stworzenie komputera chemicznego, który by działał na zasadzie sieci
neuronowych (sztucznej inteligencji), jak również stworzenie inteligentnych
materiałów konfigurowalnych.
164
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
CChN zostało powołane w 2012 roku przez dr hab. nauk fizycznych i
matematycznych Władimira Karłowicza Wanaga, który powrócił do Rosji z
Bostonu, gdzie przepracował ponad 13 lat. Obecnie CChN jest dobrze
wyposażonym laboratorium, w którym przeprowadza się zarówno prace
teoretyczne, jak i eksperymentalne.
Pracownicy CChN (A. I. Ławrowa oraz I.I. Kozienkow) wykładają na
uniwersytecie przedmioty związane z biofizyką, neurodynamiką, systemami
złożonymi, modelowaniem matematycznym i nowoczesnymi metodami
fizyko-chemicznymi.
CChN współpracuje z laboratoriami na całym świecie, w tym z
laboratoriami w Niemczech, Polsce, Anglii, Hiszpanii, we Włoszech, na
Węgrzech, w Belgii i Stanach Zjednoczonych. Wiele projektów jest
realizowanych we współpracy z rosyjskimi centrami badawczymi na wydziale
biologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego, na wydziale fizycznym
Uniwersytetu Moskiewskiego, Instytutu Fizycznego im. Lebiediewa oraz
Instytutu Fizyki Stosowanej (Niżny Nowogród).
Główne kierunki badań:
1. Związane impulsowo oscylatory chemiczne.
2. Tworzenie struktur dyssypatywnych w systemach reaktywnodyfuzyjnych, szczególnie w reakcji Biełousowa-Żabotyńskiego,
występującej w nanokroplach w odwróconej mikroemulsji.
Tworzenie materiałów inteligentnych.
3. System związanych mikrooscylatorów. Mikrofluidy, połączenia
konfigurowalne. Sieci neuronowe. Komputer chemiczny.
Kompartmentacja skomplikowanych systemów chemicznych i wymiana
informacji między kompartmentami.
Wanag Władimir Karłowicz
Dr hab. nauk fizycznych i matematycznych,
profesor – biofizyk
Specjalista w dziedzinie nauk neliniowych,
oscylacyjnych reakcji chemicznych, kinetyki
fluktuacyjnej, struktur dyssypatywnych, teorii
165
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
sprzężonych oscylatorów, samoorganizacji i synergetyki, enzymologii, chemii
koloidów (mikroemulsji), fotochemii i magnetycznych efektów wirowania w
reakcjach chemicznych, autor ponad 90 artykułów naukowych i jednej
monografii.
W 1985 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie
Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa pt. "Oddziaływanie stałego pola
magnetycznego na reakcje fermentacyjne" i uzyskał stopień doktora nauk
fizycznych i matematycznych. Stopień doktora habilitowanego nauk
fizycnzych i matematycznych (obrona w Instytucie Fizyki Chemicznej im.
N.N. Siemionowa) nadano w 1996 roku za pracę na temat «Kinetyka
fluktuacyjna, reakcje oscylacyjne i niestabilności chemiczne w
makrocząstkach jako systemie makrocząstek współdziałających».
W marcu 2012 W.K. Wanag założył Centrum Chemii Nieliniowej w
BUF im. Kanta. W grudniu 2012 roku został mianowany na urząd dyrektora
Instytutu Chemiko-Biologicznego na mocy rozporządzenia Rektora.
Dr hab. Wanag figuruje w poradniku Marquis Who's Who in Science and
Engineering 2011-2012 (wydanie 11), posiada indeks Hirscha h=19; liczba
cytowań jego prac (Citot) przewyższa 1400.
Centrum Kliniczno-Diagnostyczne
Główny Lekarz Centrum: Witalij Nikołajewicz Tupilenko
Centrum Kliniczno-Diagnostyczne (Medical Center) jest instytucją
konsultacyjno- diagnostyczną, skierowaną na świadczenie usług medycznych
dla ludności.
Podstawowe zadania Centrum:
Stworzenie bazy klientów w celu
zapewnienia wysokiego poziomu opieki
lekarskiej,
z
wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu medycznego.
Udział
w
przygotowaniu
praktycznym specjalistów w zakresie
medycyny.
Przewidywanie i zaspokajanie
166
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
potrzeb zdrowotnych pacjentów i zwiększenie dostępności do usług
medycznych przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów
Ciągłe doskonalenie i stosowanie metod diagnostycznych, leczniczych i
rehabilitacyjnych w oparciu o korzystanie z nowoczesnego sprzętu
medycznego,
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
oraz pozyskiwanie wysokowykwalifikowanej kadry,
Monitorowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej szpitala,
Doskonalenie organizacji pracy w celu optymalnego wykorzystania
zasobów personalnych, materialnych i finansowych,
Analiza potrzeb i oczekiwań pacjentów i pracowników poprzez
monitorowanie ich satysfakcji
Dostosowanie infrastruktury technicznej i diagnostycznej do aktualnych
standardów i obowiązujących norm
Udział w doskonaleniu procesu edukacyjnego, nauczaniu specjalistów w
dziedzinie medycyny
Rozwój szkolnictwa podyplomowego
Informacja Kontaktowa
Adres: ul. 9 Aprela, 60. Tel. rejestracji 313-339
Główny Lekarz Centrum: Witalij Nikołajewicz Tupilenko
[email protected]
Centrum
Językowego
Tłumaczeń
i
Ustawicznego
Kształcenia
Dyrektor: Jewgienija Aleksandrowna Nikołajenkowa
Centrum Tłumaczeń i Ustawicznego Kształcenia Językowego oferuje
obywatelom i studentom naukę następujących języków obcych: angielskiego,
niemieckiego, francuskiego.
Programy kształcenia:
1. Kursy podnoszenia kwalifikacji (czas trwania 4-6 miesięcy):
- Kurs konwersacji: języki angielski / niemiecki / francuski // szwedzki;
- Tłumaczenie konferencyjne (tłumaczenie konsekutywne+ustne)
167
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Po ukończeniu kursu i zaliczeniu wszystkich przedmiotów słuchacze
otrzymują świadectwo podniesienia kwalifikacji
2. Kursy przekwalifikowania zawodowego specjalistów (czas trwania 12 lata):
- Język obcy i komunikacja międzykulturowa (metodyka nauczania);
- Język obcy i komunikacja międzykulturowa (tłumaczenie).
Po ukończeniu kursu – wydaje się dyplom o przekwalifikowaniu
zawodowym uczestnika kursu.
Centrum przygotowuje do egzaminów na certyfikaty międzynarodowe z
języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego TOEFL, IELTS, TestDaF,
DELF.
3. Pragnący sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego i
kontynuować studia w szkole wyższej w Niemczech mogą zdać w Centrum
Tłumaczeń i
Ustawicznego Kształcenia Językowego egzamin na
międzynarodowy certyfikat TestDaF (rozkład egzaminów www.testdaf.de)
Dyrektor Centrum: Nikołajenkowa Jewgienija Aleksandrowna
Urodziła się 31 marca 1985 roku w Murmańsku. Od 2002 roku mieszka
w Kaliningradzie. 2002-2007 - studentka Kaliningradzkiego Państwowego
Uniwersytetu im. I. Kanta, 2006 rok - staż na Uniwersytecie w Turku,
Finlandia, 2007 rok – absolwentka filologii Rosyjskiego Uniwersytetu
Państwowego im.I.Kanta. Lektor języka angielskiego i literatury.
Od 2007 roku jest lektorem języka angielskiego na studiach
stacjonarnych Wydziału Lingwistyki i Komunikacji Międzykulturowej,
kierownikiem katedry teorii i praktyki tłumaczenia. W 2009 roku objęła
stanowisko dyrektora Centrum Tłumaczeń i Ustawicznego Kształcenia
Językowego Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu im. Kanta. W
2010 roku odbyła kursy podniesienia kwalifikacji w ramach programu
szkoleniowego dla ekspertów jedynego egzaminu państwowego z mówienia i
pisma. Jest jednocześnie praktykującym tłumaczem i wykładowcą.
Absolwentami Centrum Kształcenia Językowego w ciągu lat jego pracy
zostało ponad 200 osób.
Informacja kontaktowa:
Adres: ul. Czernyszewskiego 56, 3piętro, sala 316 a
[email protected]
Telefony kontaktowe:
168
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
595595 (dodatkowy 3700)
8 911 4515649 (Jewgienija Aleksandrowna)
Centrum Szkolenia Lotniczego
Dyrektor: Zoja Iwanowna Grińko
Centrum Szkolenia Lotniczego zosta ło założone w 2007 roku na bazie
Wydziału Serwisu i Turystyki
Rosyjskiego
Uniwersytetu
Państwowego im. Kanta jako
"Kaliningradzkie
Centrum
Szkolenia Personelu Lotniczego"
(CSzL KCSzPL)
W
2011
roku
po
przemianowaniu
Uniwersytetu
zmieniło nazwę na Centrum
Szkolenia Lotnicznego Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego imienia
Immanuela Kanta (CSzL BUF im. I. Kanta).
W lipcu 2011 CSzL otworzyło biletową kasę lotniczą na bazie BUF im.
Kant, która funkcjonuje jako Centrum Szkolenia i Stażu Kasjerów
Lotniczych. Centrum Szkolenia Lotniczego prowadzi nauczanie zawodowe
stewardów na krajowych i międzynarodowych liniach lotniczych, kasjerów
(operatorów) do bookowania i sprzedaży biletów, oraz personelu do obsługi
pasażerów na lotnisku.
Nauka odbywa się w salach wykładowych, w specjalnie wyposażonych
salach lekcyjnych oraz na symulatorach, w grupach od 10 do 24 osób.
Tryb stydiów – stacjonarny.
Dyrektor: doc., doktor nauk Grińko Zoja Iwanowna
Urodziła się 5 stycznia 1956 roku w obwodzie Kostromskim w rodzinie
wojskowych. Po ukończeniu szkoły, skończyła studia w Szkole Medycznej w
Kaliningradzie, pracowała w szpitalu obwodowym jako pielęgniarka anestezjolog (1974-1979 r). Od roku 1979 do 2008 roku pracowała w
eskadrze lotniczej na stanowisku kierownika służby stewardów. W 2006 roku
169
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
skończyła BUF im. I. Kanta (kierunek «Psychologia»), w 2009r zrobiła
doktorat, otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w
zakresie psychologii. W 2007r. otworzyła Centrum Szkolenia Lotniczego w
katedrze serwisu.
Centrum Szkoleniowo-Symulacyjne
Dyrektor: Dowgyj Władimir Wasiljewicz
Partnerami projektu są Obwodowy Szpital Kliniczny w Kaliningradzie,
Instytut Medyczny i Szpital Kliniczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
(Polska). Projekt realizowany jest
przy wsparciu finansowym Unii
Europejskiej. Głównym celem projektu jest
stworzenie
transgranicznego
Centrum
Podnoszenia Kwalifikacji Lekarskiej i
Wykształcenia Studentów w Kaliningradzie
(Federacja Rosyjska) i w O lsztynie
(Polska).
Kierownikiem Centrum jest Władimir
Wasiljewicz Dowgyj – doktor nauk
medycznych, docent Katedry Terapii Instytutu Medycznego. Oprócz tego,
aktywny udział w działalności Centrum biorą kierownik katedry chirurgii Igor
Zinowjewicz Wajsbejn, jak również niedawni
absolwenci Instytutu
Medycznego – A. Krajcer, W. Mengis, Z. Naszemuk, S. Łangolf.
Centrum Szkoleniowo-Symulacyjne składa się z klas chirurgii
endowizyjnej i terapii w pilnych przypadkach. Jednym z zadań podczas pracy
z symulatorami jest opracowanie jasnego algorytmu podjęcia decyzji, jak
również przezwyciężanie barier psychologicznych uczących się w sytuacjach
krytycznych. W trakcie pracy w zespole według określonego scenariuszu
studenci wypracowują nawyki udzielania pilnej pomocy medycznej, a także
doskonalą cechy personalne przydatne podczas sytuacji krytycznych.
Zdobyte podczas pracy doświadczenie będzie potrzebne w codziennej
pracy lekarza, nie tylko w procesie udzielania pomocy lekarskiej, lecz
również w razie koneczności - w przejmowaniu na siebie odpowiedzialności
za ich życie.
170
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Centrum Zasobów (Kadedra) Języków Obcych
Dyrektor: Natalia Walentinowna Andrejewa
Centrum Zasobów (Katedra) Języków Obcych zostało założone w
czerwcu 2013 roku przez połączenie Katedry Języka Obcego do Celów
Zawodowych i Katedry Języków Obcych. Podstawową działalnością
szkoleniową pracowników Centrum jest
nauczanie języków obcych
(angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego) dla studentów
niejęzykowych specjalności instytutów i wydziałów BUF im. Kanta.
Centrum Zasobów przyjmuje egzaminy wstępne i końcowe z języków
obcych na studiach doktoranckich. Pracownicy centrum pełnią funkcje
ekspertów w procesie oceniania rezultatów egzaminów maturalnych,
aktywnie uczestniczą w działalności tłumaczeniowej, wykonując wszystkie
rodzaje tłumaczeń.
Od 2008 roku Centrum Zasobów (Katedry) Języków Obcych wspiera
działalność Kaliningradzkiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka
Angielskiego (KSTE), które zrzesza ponad 250 lektorów i nauczycieli języka
angielskiego z Kaliningradu i obwodu kaliningradzkiego.
KSTE regularnie prowadzi seminaria metodologiczne, okrągłe stoły i
konferencje z udziałem wiodących ekspertów rosyjskich i zagranicznych w
dziedzinie językoznawstwa i metodyki nauczania języka angielskiego.
Innym kierunkiem działalności Centrum Zasobów jest udzielanie
pomocy naukowo-metodycznej szkołom oraz innym placówkom
edukacyjnym w regionie poprzez organizowanie i prowadzenie seminariów i
konferencji, a także
kursów podniesienia kwalifikacji. W tym celu
pracownicy Centrum opracowali program podniesienia kwalifikacji dla
nauczycieli języka angielskiego w szkołach średnich obwodu
kaliningradzkiego w celu przygotowania uczniów do napisania testów z
języka angielskiego i niemieckiego. Kolejnym ważnym społecznie
kierunkiem działalności Centrum Zasobów jest praca z dziećmi z rodzin o
niskich dochodach w ramach programu Amerykańskiej Ambasady w
Moskwie "Access", dzięki któremu uczniowie otrzymują bezpłatną
możliwość nauki języka angielskiego na uniwersytecie.
171
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Pracownicy Centrum Zasobów (Katedry) Języków Obcych biorą aktywny
udział w projektowej działalności grantowej, w tym w ramach takich
międzynarodowych, jak:
Tempus "Kształtowanie kompetencji i praktycznych umiejętności
ewaluacji znajomości językowej nauczycieli języka angielskiego”. Cel:
opracowanie i wdrażanie modułów edukacyjnych w zakresie testowania i
oceny znajomości języka;
Erasmus Mundus Aurora. Cel: rozwój mobilności akademickiej.
Adres: Kaliningrad, ul Czernyszewskiego 56, sala 333; e-mail:
[email protected]
Kierownik Katedry - Natalia Walentinowna Andrejewa; e-mail:
[email protected]
Andrejewa Natalia Walentinowna
Kierownik Katedry, docent, doktor nauk humanistycznych. Ukończyła
Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy w 1990 r. Kwalifikacja: Filolog,
lektor języka angielskiego, tłumacz. W 1999 roku zrobiła doktorat na temat
«Multimedia jako środek dydaktyczny w szkole wyższej».
Zakres zainteresowań naukowych: technologie informacyjnokomunikacyjne w nauczaniu języków obcych, edukacja medialna, nauka
języków obcych dla dorosłych. Jest ekspertem jedynego egzaminu
państwowego z języka angielskiego. Jej dorobek naukowy liczy ponad 70
publikacji.
Wykonuje wszystkie rodzaje tłumaczeń w dziedzinie kultury, prawa,
ekonomii, edukacji, medycynie i innych. Od 2006 do chwili obecnej pracuje
jako tłumacz Działu Stosunków Międzynarodowych i Międzyregionalnych
Rządu Obwodu Kaliningradzkiego. Prowadzi nauczanie korporacyjne języka
angielskiego.
Szkoleniowo-Produkcyjne Centrum Multimedialne
Dyrektor: Bowin Dmitrij Walerjewicz
Szkoleniowo-Produkcyjne Centrum Multimedialne - jest to nowoczesna
baza technologiczna przeznaczona do pracy studentów uniwersytetu. W
172
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
ramach procesu kształcenia studenci
kierunków "Dziennikarstwo", "Reklama i
Public Relations ", a także innych
kierunków pracują nad twórczymi
projektami, nabywają konieczne dla
późniejszej działalności zawodowej
nawyki i umiejętności.
Centrum Międzynarodowego Testowania Językowego
Dyrektor: Lipilina Ludmiła Anatoljewna
Centrum Międzynarodowego Testowania Językowego zostało stworzone
w czerwcu 2013 roku dla przeprowadzenia testowania studentów i
pracowników uniwersytetu w celu ustalenia ich poziomu znajomości języków
obcych.
Centrum
jest
jednostką
strukturalną
Działu
Spraw
Międzynarodowych i Protokołu BUF im. I. БФУ im. И. Канта.
Główna działalność Centrum jest skierowana na podwyższenie poziomu
przygotowania studentów i pracowników uniwersytetu w nauce języków
obcych, wzrost ich mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych
programów edukacyjnych, podwyższenie poziomu kompetencji zawodowych,
a także efektywności procesu umiędzynaradawiania się rosyjskiego systemu
szkolnictwa wyższego i podyplomowego.
Centrum jest autoryzowanym Cambridge English Language Assessment
centrum egzaminacyjnym RU 126, ma także zawarte porozumienie z
Francuskim Instytutem przy Ambasadzie Francji w Rosji.
Kierunki działalności
Centrum
Międzynarodowego
Testowania
Językowego
jest
odpowiedzialny za następujące kierunki działania:
1.organizację i przeprowadzenie całego spektrum egzaminów w ramach
Cambridge, nie tylko językowych (Cambridge: Key, Cambridge: Preliminary,
173
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Cambridge: First, Cambridge: Advanced, Cambridge: Proficiency), lecz
również w dziedzinie innych specjalizacji zawodowych (Cambridge Business
: Preliminary, Cambridge Business : Vantage, Cambridge Business : Higher,
ILEC, ICFE, TKT) z wydaniem międzynarodowego certyfikatu;
2.
przeprowadzenie testowania i certyfikacji znajomości języka
francuskiego (DELF, DALF);
3. świadczenie usług doradczych w sprawach obowiązującego formatu
składania międzynarodowych egzaminów z języków angielskiego i
francuskiego, prowadzenie kursów przygotowania kandydatów do zdania
egzaminu, włącznie z testowaniem próbnym;
4. uczestnictwo w opracowaniu strategii integracji międzynarodowych
egzaminów kwalifikacyjnych do programów kształcenia uniwersytetu jako
narzędzia kontroli i oceniania znajomości języków obcych przez studentów
BUF im. I. Kanta studiujących na licencjacie, studiach magisterskich i
doktoranckich.
5. organizacja i przeprowadzenie konferencji i seminariów dla
wykładowców języków obych szkół średnich i uczelni regionu poświęconych
różnym
aspektom
edukacji
językowej,
łącznie
z
kwestiami
międzynarodowego testowania i certyfikacji znajomości języków.
Lipilina Ludmiła Anatoljewna
Doktor nauk humanistycznych, docent Europejskiej Szkoły Biznesu
BUF im. I. Kanta
1981 r. - Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy, wyuczony zawód filolog, wykładowca języka angielskiego, tłumacz; 1992 - 2006 - asystent,
docent katedry angielskiej filologii KUP; 1998 r. - obrona pracy doktorskiej
na temat "Kognitywne aspekty semantyki innowacji metaforycznych (na
przykładzie rzeczowników powstałych w języku angielskim w ciągu ostatnich
30 lat"; 1999 - 2000 г.г. wykładała na Uniwersytecie zaproszony profesor
katedry anglistyki Uniwersytetu Krystiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy);
2006-2007 - docent katedry lingwistyki i międzykulturowej komunikacji
RUP im. I. Kanta; 2007 - 2009 – prorektor ds. nauki Kaliningrazkiego
Obwodowego Instytutu Rozwoju Edukacji; 2008 – 2013 – przewodnicząca
regionalnego oddziału Rosyjskiego Stowarzyszenia Wykładowców Języka
174
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Angielskiego; 2009 r. - regionalny metodysta Rady Brytyjskiej; 2009 r. docent Europejskiej Biznes-Szkoły
BUF im. I. Kanta; 2012 r. certyfikowany egzaminator Cambridge English: Key, Cambridge English:
Preliminary; 2013 r. – dyrektor Centrum Międzynarodowego Testowania
Językowego BUF im. I. Kanta.
Zakres zainteresowań naukowych - kognitywna lingwistyka, teoretyczne
i praktyczne aspekty testowania i oceniania znajomości języka. Autor ponad
30 prac naukowych.
175
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Centrum Naukowo-Edukacyjne w zakresie prawa WTO
Dyrektor: Antonow Igor Pietrowicz
Centrum jest naukowo-edukacyjną jednostką strukturalną Instytutu
Prawa BUF im. I. Kanta. Centrum zajmuje się organizacją kształcenia i
procesu badań nad przepisami prawa obowiązującymi w systemie WTO w
związku z przystąpieniem Federacji Rosyjskiej do WTO i integracji państwa
rosyjskiego do struktur gospodarki światowej.
Centrum podporządkowuje się bezpośredno dyrektorowi Instytutu
Prawa.
Głównymi celami
i zadaniami Centrum są:
- opracowanie i praktyczna
realizacja programów oświatowych w
wyznaczonym zakresie;
przeprowadzenie
badań
stosowanych
i
naukowych
w
dziedzinie międzynarodowego prawa
ekonomicznego obowiązującego w
ramach WTO;
opracowanie programów podwyższenia kwalifikacji i
przekwalifikowania specjalistów w zakresie jurysprudencji, wykładowców i
pracowników naukowych w zakresie prawa WTO;
- organizacja i przeprowadzenie pracy naukowo-badawczej w kwestiach,
związanych z zabezpieczeniem prawnym międzynarodowych stosunków
ekonomicznych w systemie WTO, przygotowanie i edycja monografii,
podręczników i pomocy naukowych;
- przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowych i regionalnych
konferencji i seminariów naukowo-praktycznych, letnich szkół i okrągłych
stołów w zakresie prawa WTO;
- opracowanie rekomendacji i poprawek do ustawodawstwa Federacji
Rosyjskiej w kwestiach WTO.
Adres Centrum: 236006, Kaliningrad, ul. Frunze, 6.
176
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Antonow Igor Pietrowicz
Doktor nauk prawnych
Zakres zainteresowań naukowych: teoria państwa i prawa, prawo
międzynarodowe, międzynarodowe prawo ekonomiczne, prawo WTO,
germanistyka.
Prowadził kursy z prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa
ekonomicznego i prawa WTO na wyższych uczelniach Moskwy:
Ogólnorosyjska Akademia Handlu Zagranicznego, Akademia Zarządzania
MSW Rosji, Narodowy Uniwersytet Badawczy "Wyższa Szkoła Ekonomiki
", Rosyjski Uniwersytet Humanistyzcny, Rosyjska Akademia Własności
Intelektualnej, Uniwersytet Międzynarodowy. Ma doświadczenie praktycznej
pracy w FR i za granicą – w charakterze doradcy w organizacjach
komercyjnych.
Autor ponad 100 prac naukowych.
Centrum Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Dyrektor: Turkina Anastazja Władimirowna
Centrum Prawa Międzynarodowego i Europejskiego zostało stworzone na
mocy decyzji Senaru Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Kanta.
W danej chwili Centrum jest naukową jednostką strukturalną Instytutu Prawa
BUF im. I. Kanta.
Główne kierunki pracy Centrum Prawa Międzynarodowego i
Europejskiego
 Międzynarodowe Programy Wymiany Studenckiej i Organizacji Staży
("Prawo Europy", "Erasmus Mundus" (AURORA), "EU4U" i inne);
 Organizacja wykładów zaproszonych profesorów w językach obcych;
 Letnie szkoły w Instytucie Prawa;
 Konkursy międzynarodowe i ogólnorosyjskie (konkurs im. F. Jassopa,
konkurs im. F. Martensa, konkurs im. Z. Pikte, konkurs im. W. Wisa,
"Lex Mercatoria" i inne);
 Nauka języków obcych;
177
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
 Działalność naukowo-badawcza.
Kontakty: Adres: 236006 m. Kaliningrad, ul. Frunze 6, sala 418. tel./faks:
453-212. E - mail: [email protected]
178
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Załącznik 1
Korpusy BUF im. I. Kanta
Historia uczelni rozpoczęła się w roku 1948, gdy powstał Kaliningradzki
Państwowy Instytut Pedagogiczny. Pierwszy nabór była bardzo niewielki, do
rekrutacji na studia przystąpiło 161 studentów. W 1966 roku w związku z
rozszerzeniem oferty edukacyjnej instytut został przekształcony w
Kaliningradzki Uniwersytet
Państwowy.
Później
nastąpiły
jeszcze
dwa
przemianowania: w 2005
roku
Kaliningradzki
Uniwersytet
Państwowy
został przemianowany na
Rosyjski
Uniwersytet
Państwowy im. I. Kanta. W
roku 2011, po uzyskaniu
odpowiedniego
statusu,
otrzymał nazwę Bałtyckiego
Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta. Obecnie BUF im. I. Kanta
jest jednym z dziewięciu uniwersytetów Rosji o statusie federalnym i
największym
ośrodkiem
edukacyjnym
i
naukowym
obwodu
kaliningradzkiego. Uniwersytet realizuje około 300 programów edukacyjnych
na poziomie studiów wyższych, kształcenia dodatkowego i podyplomowego
zawodowego. Studiuje tu około 16 tysięcy studentów i doktorantów. BUF im.
I. Kanta jest członkiem Asocjacji Klasycznych Uniwersytetów Rosji, a także
jednym z założycieli Asocjacji Wyższych Uczelni Rosyjskich na rzecz
przystąpienia do światowej przestrzeni edukacyjnej. Uniwersytet ma związki
partnerskie z czołowymi uczelniami Europy i USA, bierze udział w realizacji
największych programów mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
Niemiecka przeszłość i rosyjska teraźniejszość są ściśle ze sobą
powiązane w życiu współczesnego Kaliningradu. Jeszcze do niedawna
między tymi okresami przebiegała granica nie do pokonania, przedwojenna
historia kraju bowiem z powodów ideologicznych nie była naświetlana.
179
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Obecnie główną tendencją jest próba
postrzegania historycznej spuścizny miasta
jako całości, przejście od rozgraniczenia
okresów Königsbergu i Kaliningradu do
tworzenia
spójnego obrazu miasta o
niezwykłym losie. Trend ten znajduje
swoje
odzwierciedlenie
także
w
działalności Uniwersytetu im. I. Kanta,
który pielęgnuje pamięć o swoim
poprzedniku
Uniwersytecie
Königsbergskim. Uniwersytet ten został
założony
przez
księcia
Albrechta
Hohenzollerna 17 sierpnia 1544 roku, a w
1656 roku na cześć swojego założyciela otrzymał imię "Albertyna"
(Albertina) (niem. Albertus-Universität Königsberg). Mimo tego, że BUF im.
I. Kanta i „Albertyna” – są to dwie odmienne uczelnie, należące do różnych
epok i państw, występowanie historycznych związków między nimi nie ulega
wątpliwości. Powiązania te są ujęte między innymi w nazwie
kaliningradzkiego uniwersytetu, noszącego imię najwybitniejszego filozofa,
słynnego absolwenta i profesora „Albertyny” - Immanuela Kanta.
Infrastrukturę uniwersytetu tworzą 32 korpusy, w których funkcjonują
sale wykładowe, kompleksy laboratoryjne, akademiki i domy studenckie,
ogród botaniczny oraz bazy praktyk zawodowych i bazy wypoczynkowe.
Korpus nr 1
Adres: ul. Niewskiego 14.
Powierzchnia całkowita budynku - 6451,7 mkw
Kompleks konferencyjny, władze rektorskie, administracja uczelni
Korpus nr 1 został
zbudowany w 1984 roku i
jest
dziś
głównym
korpusem
BUF
im.
Immanuela Kanta.
180
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
W budynku znajdują się władze rektorskie, administracja uczelni i kompleks
konferencyjny obejmujący aulę "Maximum" mieszczącą 800 osób, salę
"Akwarium" mieszczącą 100 osób, salę "Skworiecznik" o pojemności 100
osób, salę obrad Senatu uczelni (pojemność - 62 osoby).Tablica pamiątkowa
na ścianie budynku poświęcona jest wielkiemu filozofowi Immanuelowi
Kantowi, którego imię nosi uniwersytet.
Korpus nr 2
Adres: ul. Niewskiego 14
Powierzchnia całkowita budynku - 8247,6 mkw.
Komisja rekrutacyjna, Instytut Matematyki Stosowanej i Technologii
Informacyjnych, Instytut Fizyczno-Techniczny, Park Innowacyjny
Naprzeciwko korpusu administracyjnego znajduje się korpus nr 2,
zbudowany w roku 1984. Znajdują się w nim Instytut Matematyki Stosowanej
i Technologii Informacyjnych, Instytut Fizyczno-Techniczny, oraz komisja
rekrutacyjna i park innowacyjny.
W pobliżu korpusów odsłonięto kilka pomników. Jeden z nich Franciszka Skaryny (1490-1551), białoruskiego prekursora drukarstwa,
wschodniosłowiańskiego myśliciela epoki renesansu. Przez pewien czas
Franciszek Skaryna przebywał
w Królewcu, zajmując się
drukarstwem
książek
na
zaproszenie księcia Albrechta
Hohenzollerna. Inny pomnik Mikołaja Kopernika (14731543), polskiego astronoma,
twórcy heliocentrycznej teorii
wszechświata.
Korpus nr 3
Adres: ul. Uniwersyteckaja 2
Powierzchnia całkowita budynku - 9130,7 mkw.
Muzeum Uniwersytetu, Instytut Chemiczno-Biologiczny.
181
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
W korpusie przy ulicy Uniwersyteckiej szczególnie odczuwalny jest
duch starej „Albertiny”, gdyż jest to jedyny z zachowanych budynków
ówczesnego Uniwersytetu Królewieckiego. Gmach ten jest obecnie
własnością BUF im. Immanuela Kanta i nadal służy wysokim celom
kształcenia i edukacji.
W 1844 roku
podczas uroczystości 300-lecia Uniwersytetu
Królewieckiego została podjęta decyzja o budowaniu nowego gmachu. Król
Fryderyk Wilhelm IV będący od roku 1808 również rektorem uniwersytetu,
założył kamień węgielny do przyszłego budynku. Autorem projektu był znany
architekt Friedrich August Stüler.Z powodów ekonomicznych budownictwo
zostało odłożone do roku 1856 i skończone już w 1862 roku. Fryderyk
Wilhelm IV nie dożył ukończenia budowy, dlatego na uroczystościach
otwarcia i poświęcenia uniwersytetu 20 lipca 1862 roku obecny był książę
koronny Fryderyk, który w 1861 roku odziedziczył tytuł honorowy Rektora
Uniwersytetu..
Gmach został zbudowany w stylu włoskiego renesansu. Znany badacz
architektury królewieckiej Baldur Koester uważał, że ten styl "nie miał przed
tym pola do popisu w Królewcu".
W ten sposób Friedrich Stüler "przygotowywał glebę dla historyzmu, który
zdominował branżę budowlaną w Królewcu w ostatnich dziesięcioleciach
XIX wieku”. Materiałem do budownictwa została wybrana tradycyjna dla
Prus cegła. Długość fasady wynosiła 70 metrów, szerokość - 20 metrów.
W środku budynku znajdował się ryzalit, od którego w obydwie strony
przebiegał kryty krużganek, którego kolumny zostały zrobione z piaskowca
węgierskiego. Główne miejsce zajmowała rzeźba założyciela uniwersytetu 182
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
księcia Albrechta Hohenzollerna. Po bokach ulokowane były postaci
uosabiające cztery wydziały uniwersyteckie - filozoficzny, teologiczny,
prawny, medyczny. Attykę udekorowano postaciami symbolizującymi różne
dziedziny nauki. Na przedniej elewacji attyki przedstawiono historię,
ustawodawstwo, administrację samorządową i archeologię, a z innej strony geografię, matematykę, fizykę i astronomię.Na dole znajdowały się rzeźby
reformatorów religijnych - Marcina Lutra i Filipa Melanchtona (rzeźbiarz German Schiwelbein).
Nad każdym oknem znajdował się medalion z podobiznami znanych
działaczy uniwersytetu - von Hamanna, Herdera, Burdacha, von Lachmanna,
Lobecka, Kanta, von Hippela, Bessela, Jacobiego. Kilka medalionów
zostawiono pustych - dla przyszłości.W środkowej części znajdowały się
medaliony z podobizną pierwszego rektora uniwersytetu Georgiusa Sabinusa
oraz profesora, znanego poety Simona Dacha.
Okna
budynku
ograniczone były czterema
pilastrami,
na
których
wyryto napisy w języku
łacińskim: Virtus, Pietas,
Candor, Sapientia (cnota,
pobożność,
wesołość,
mądrość). Ryzalit wieńczyła
półokrągła
glorieta
z
podobizną orła pruskiego i
napisem
"
Fryderyk
Wilhelm IV
rozpoczął
budowę w 1844 roku, skończył zaś Wilhelm w 1862 roku ".
W latach 1925-1928 gmach został rozbudowany według projektu
architekta Roberta Libentala.
Podczas II wojny światowej gmach poważnie ucierpiał.
Został odbudowany w latach 1963-1965, stracił jednak wszystkie swoje
elementy dekoracyjne. Przed rokiem 1967 w tym gmachu znajdowała się
szkoła Nr 32, później gmach został przejęty na własność przez Kaliningradzki
Uniwersytet Państwowy. Obecnie mieści się tu Instytut Chemiczno183
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Biologiczny BUF im. Immanuela Kanta, oraz biblioteka i muzeum
uniwersytetu. Gmach stanowi obiekt dziedzictwa kulturowego regionu.
Korpus nr 4
Adres: ul. Czernyszewskiego 56A
Powierzchnia całkowita budynku, 5877,7 m kw.
Instytut Nauk Humanistycznych, Wyższa Szkoła Pedagogiki
Korpus uniwersytetu przy ulicy Czernyszewskiego znajduje się w
historycznym budynku niemieckim. Pierwotnie znajdowała się w nim szkoła
Krausa-Hippela. Christian Jakob Kraus (1753-1807) był profesorem
Uniwersytetu Królewieckiego, dwukrotnie obejmował stanowisko rektora - w
latach 1792 i 1798. Został pochowany na cmentarzu uniwersyteckim w
Haberbergu (historyczny rejon Królewca). Dziś imię Christiana Jakoba
Krausa uwiecznione jest na tablicy pamiątkowej zainstalowanej na miejscu
byłego cmentarza. Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796) był pisarzem,
wybitnym
niemieckim
działaczem
społecznym
i
politycznym,
nadburmistrzem Królewca.
184
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Trzypiętrowy gmach szkoły został zbudowany w stylu
neoklasycystycznym i miał bogate wykończenie.Szkoła przeznaczona była
dla wspólnego nauczania chłopaków i dziewczyn, dlatego do budynku od
strony wschodniej prowadzą dwa wejścia - jeden dla chłopaków, drugi - dla
dziewczyn. Są tu też dwa potężne ryzality, każdy z których podzielony jest na
segmenty czterema pilastrami. Jescze jeden ryzalit znajduje się na stronie
zachodniej budynku.Wejścia do budynku są ujęte w portale o bogatym
wykończeniu barokowym.Wewnątrz budynku są dwie szerokie klatki
schodowe. Na każdym piętrze znajdowało się po 16 klas, a także inne
dodatkowe pomieszczenia.
Budynek szkoły przetrwał w dobrym stanie do dziś dzień i nawet
zachował spadzisty dach uwieńczony małą wieżyczką z zegarem.Dziś
budynek spełnia swoją pierwotną funkcję, z tą różnicą, że obecnie studiują tu
nie uczniowie, tylko studenci BUF im. Immanuela Kanta.W budynku
mieszczą się Instytut Ekonomiczny, Instytut Nauk Humanistycznych, Wyższa
Szkoła Kultury Fizycznej i Sportu.Budynek stanowi obiekt dziedzictwa
kulturowego regionu.
Korpus nr 7
Adres: ul. Frunze 6
Całkowita powierzchnia budynku 3424,1 m kw.
Instytut Prawa, szkoleniowe studio telewizyjne
Korpus nr 7 znajduje się
w budynku zbudowanym w
latach 1970. W latach 20132014
korpus
został
wyremontowany.
Znajduje
się tu Instytut Prawa BUF im.
Immanuela Kanta, który
dysponuje
wszystkim
niezbędnym dla zapewnienia
wysokiej jakości procesu
kształcenia studentów. Sale
185
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
wykładowe wyposażone są w mikrofony, projektory stacjonarne i rzutniki,
tablice interaktywne w komplecie z laptopami i klimatyzatorami. W gmachu
Instytutu są również sale do symulacji rozpraw sądowych z możliwością
oglądania on-line rozpraw sądowych rozpoznawanych przez Kaliningradzki
Sąd Obwodowy. Mieści się tu także sala informatyki z dostępem do łączy
internetowy ch oraz dostępem do jednej sieci lokalnej; sala do zajęć z
kryminalistyki wyposażona jest we współczesny sprzęt kryminalistyczny. W
gmachu są 2 czytelnie (na 1 i 3 piętrach) ze specjalistyczną literaturą z
zakresu prawa, jedna z nich jest jednocześnie centrum multimedialnym.
Czytelnie te wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu i dostępem
do informacyjnych systemów prawniczych, wszystkie materiały mogą być
wydrukowane na drukarkach laserowych i powielane na kserokopiarkach.
Jest tu także laboratorium szybkiej poligrafii, które zaspokaja potrzeby
Instytutu w zakresie druku pomocy dydaktycznych i metodycznych; centrum
informacyjne - laboratorium sieciowe, zabezpieczające działalność sieci
lokalnej Instytutu, jak również zakup, instalowanie, profilaktykę i
diagnostykę sprzętu komputerowego i programów informacyjnych Instytutu
Prawa.
Korpus nr 9
Adres: ul. A. Niewskiego 14
Powierzchnia całkowita budynku 2042,7 mkw.
Kompleks Sportowo-Uzdrowiskowy
W korpusie nr 9 przy ulicy A.Niewskiego 14 znajduje się Kompleks
Sportowo-Uzdrowiskowy BUF im. Immanuela Kanta, otwarty w roku 2009.
Kompleks dysponuje dużą halą
sportową z trybunami dla 200 widzów,
budynkiem
administracyjnym
i
pomieszczeniami służbowymi.
Ten kompleks przeznaczony jest do
zajęć z gier zespołowych i innych
rodzajów sportu.
Jednocześnie w korpusie mogą
186
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
ćwiczyć do 50 ludzi.
Korpus nr 10
Adres: ul. A. Niewskiego 14
Powierzchnia całkowita budynku, 1771,8 m kw.
Instytut Transportu i Serwisu Technicznego, Wyższa Szkoła
Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Badawczy Informatyki
Stosowanej i Geofizyki Matematycznej.
Korpus nr 10 przy ulicy A. Niewskiego,
14 został otwarty w roku 2005. W korpusie
znajduje się 10 sal wykładowych, które mogą
mieścić do 100 osób.Są tu także wyposażone
we współczesny sprzęt sale komputerowe i
laboratoria. Znajduje się tu także Instytut
Badawczy Informatyki Stosowanej i Geofizyki
Matematycznej i Instytut Transportu i Serwisu Technicznego.
Korpus nr 11
Adres: ul. Botkina 3
Powierzchnia całkowita budynku - 1415,1 mkw.
Centrum Biotechnologii Medycznej
Budynek korpusu nr 11 przy ulicy Botkina 3
został zbudowany w roku 1849.
Pierwotnie
znajdował
się
tu
szpital
Miłosierdzia.
W roku 1928 został zbudowany tu nowy
korpus szpitala (obecnie - obwodowy szpital
kliniczny).
W obecnej chwili w budynku znajduje się
Centrum Biotechnologii Medycznej, otwarty w roku 2007.
187
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Korpus nr 12
Adres: ul. Botkina 4-6
Powierzchnia całkowita budynku - 3234,9 m kw.
Instytut Medyczny
Korpus nr 12 przy ulicy Botkina 4-6 zajmuje budynek niemiecki
zbudowany w 1874 roku.W Królewcu w tym budynku znajdował się
Frishbier-Schule, szkoła ludowa dla dziewczyn. Szkoła otrzymała imię
Hermanna Frishbiera (1823-1891), znanego niemieckiego pedagoga i badacza.
W dniu 20 czerwca 1947 roku w budynku została otworzona szkoła
felczersko-położnicza.Od roku 1954 w tym budynku znajdowała się
Kaliningradzka Szkoła Medyczna, przemianowana następnie w
Kaliningradzki Koledż Medyczny.
W czerwcu 2006 roku z inicjatywy
rządu obwodu kaliningradzkiego w
Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie im.
Immanuela Kanta został otwarty wydział
medyczny. Zgodnie z rozporządzeniem
gubernatora obwodu kaliningradzkiego
G.W. Boosa z dnia 1 września 2008 roku
Kaliningradzki Koledż Medyczny wszedł w
skład Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta. W
styczniu 2013 roku wydział został przekształcony w Instytut Medyczny BUF
im. Immanuela Kanta, który znajduje się obecnie właśnie w tym korpusie.
Budynek jest obiektem dziedzictwa kulturowego regionu.
Korpus nr 13
Adres: ul. 9 apriela 60
Powierzchnia całkowita budynku, 1758,7 m kw.
Instytut Medyczny, Naukowo-praktyczne Centrum Medyczne, Dział
Podniesienia Kwalifikacji Pracowników Medycznych.
Budynek korpusu nr 13 przy ulicy 9
apriela 60 został zbudowany w 1906 roku.
188
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Była w nim Polenz-Schule, szkoła ludowa Królewca. Szkoła otrzymała imię
Georga Polentsa (1478 - 1550), znanego biskupa Sambii, jednego z
założycieli Uniwersutetu Królewieckiego. W latach 1962-1990 znajdowało
się w nim technikum zawodowe nr 8, następnie budynek został przejęty na
własność przez Kaliningradzki Koledż Medyczny. W chwili obecnej jest to
jeden z korpusów Instytutu Medycznego BUF im. Immanuela Kanta.
Znajdują się tu Naukowo-Praktyczne Centrum Medyczne, Dział Podniesienia
Kwalifikacji Pracowników Medycznych.
Korpus nr 21
Adres: ul. Molodiożnaja - ul. Lesnaja
Powierzchnia całkowita oranżerii - 1490,1 mkw.
Ogród botaniczny
W 1904 roku przez prodziekana wydziału roślin telomowych i
systematyki, profesora Uniwersytetu Królewieckiego Paula Kebera zostało
otwarte ogrodnictwo Królewieckie. Z ogrodnictwa korzystano jako z bazy
praktycznej do nauki studentów, poza tym dostarczało ono rośliny do szkół
miasta dla zajęć z botaniki,odgrywało wielką rolę też w popularyzacji roślin.
Ogrodnictwo miało bogate zbiory dendrologiczne, a także kolekcję roślin
warzywnych, technicznych, leczniczych i kwiatowych. Na terenie
ogrodnictwa znajdowały się cieplarnie i kompleks oranżeryjny. W 1938 roku
zasoby oranżerii liczyły około 4000 tysięcy nazw roślin.
Po II wojnie światowej na terenie Królewieckiego ogrodnictwa został
utworzony ogród botaniczny. Ponieważ niemieckie zbiory roślin zostały
utracone, konieczne było stworzenie
nowej kolekcji.W 1959 roku z
Głównego ogrodu botanicznego w
Moskwie
zostały
przywiezione
pierwsze tropikalne i subtropikalne
rośliny. Następnie kolekcja się
uzupełniała
gatunkami
roślin
wypielęgnowanych z nasion, które
zostały otrzymane zgodnie z
189
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
delectusem z innych ogrodów botanicznych albo zostały wyhodowane z
sadzonek i roślin ukorzenionych podarowanych przez kwiaciarza amatora
albo przywiezionych przez pracowników ogrodu botanicznego z różnych
wyjazdów służbowych.W roku 1967 Ogród botaniczny wszedł w skład
Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego. Obecnie jest placówką
naukową BUF im. Immanuela Kanta.
Ogród
botaniczny
zajmuje
powierzchnię 13,57 ha, na jego terenie
znajdują się: oranżerie, szklarnie, staw,
szkółka roślin drzewnych , działki
kolekcyjne roślin trawnych i drzewnych,
pomieszczenia pomocnicze. Kolekcja
ciepłolubnych roślin mieści się w 6
oranżeriach o powierzchni całkowitej
792,1 mkw, jej zasoby liczą ponad 2500 taksonów roślinnych. Są tu cztery
oddziały ekspozycyjne oddziały: tropikalny, subtropikalny, palmowy i
sukulentów.
Ogród botaniczny utrzymuje kontakty biznesowe z 200 ogrodami z
różnych krajów świata, dokonuje wymiany delectusów i przeprowadza
rozsyłkę nasion. Co roku w ogrodzie organizowanych jest ponad 200
przeglądowych i tematycznych wycieczek (frekwencja - ponad 35 000 osób
rocznie). Ogród botaniczny stanowi bazę dla eksperymentów naukowych w
zakresie gatunków introdukowanych i
aklimatyzacji roślin. Hodowane tu
rośliny wykorzystuje się do napisania
prac
rocznych,
dyplomowych
i
doktoranckich oraz do innych celów
naukowych.
Pracownicy ogrodu botanicznego
prowadzą
pracę
naukową
i
oświeceniową w zakresie gatunków introdukowanych i aklimatyzacji roślin.
Najbardziej interesujące i odporne wobec wobec lokalnych warunków
klimatycznych gatunki i rodzaje roślin wykorzystuje się w zieleni miejskiej
Kaliningradu i innych miast obwodu.
190
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Korpus nr 22
Adres: ul. Niewskiego 14.
Powierzchnia całkowita budynku, 3213,3 mkw.
Kompleks wychowania fizycznego z basenem
Korpus nr 22 przy ulicy A.Niewskiego 14 zajmuje Kompleks
wychowania fizycznego z basenem BUF im. Immanuela Kanta
Kompleks posiada 25-metrowy basen, spa, sale do ćwiczeń i sale
wykładowe.
Korpus nr 23
Adres: ul. D. Donskogo 27
Korpus Naukowo-Laboratoryjny Wydziału Medycznego
W budynku, który zajmuje korpus nr 23 przy ulicy D. Donskogo 27,
pierwotnie znajdował się przychodnia
rabacka nr 1 otwarta w roku 1970.
Po likwidacji przychodni w roku 2009
budynek został wydzierżawiony przez BUF
im. Immanuela Kanta.
W roku 2011 po zakończeniu remontu w
budynku
został
otwarty
Kompleks
wychowania fizycznego z basenem; salami wykładowymi i nowoczesnymi
laboratoriami, teatrem anatomicznym.
191
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
W korpusie funkcjonuje 3D studio umożliwiające badania ciała
ludzkiego w jego rzeczywistych wymiarach.
Korpus nr 24
ul. Zoologiczeskaja,2
Powierzchnia całkowita budynku, m kw. 8130,3.
Instytut Przyrodniczy, Rozwoju Terytorialnego i Architektury Miejskiej
Korpus nr 24 przy ulicy Zoologiczeskoj 2 znajduje się w historycznym
niemieckim budynku byłego gimnazjum Hufenskiego zbudowanego w latach
1913-1915. Na początku XX wieku rejon Królewca Hufen przeżywał swój
rozkwit i stanowił
miejsce zamieszkania
zamożnych obywateli.
Wzrost
ludności
uwarunkował
potrzebę
otwarcia
nowego gimnazjum.
W 1911 roku pod
zabudowę
zostało
wybrane malownicze
miejsce nieco na
wschód od Zoo, które zachowało swoje uroki do dzisiejszego dnia.Wstępny
projekt przyszłego budynku wykonał radca do spraw budowlanych Klemet
przy królewskim urzędzie nadziemnej budowy Południe w Królewcu. Szkic
projektu został stworzony przez najwyższego radcę do spraw budowlanych
Deliusa przy ministerstwie prac społecznych w Berlinie.Projekt do szkiców
został opracowany przez radcę do spraw budowlanych Rautenberga przy
królewskim urzędzie budowy nadziemnej. Prace budowlane nadzorował
rządowy architekt okręgowy Kraats.
Wejście do głównego korpusu zdobią bogate elewacje, sam budynek był
dość wysoki, o dachu mającym kąt nachylenia 60 stopni, co było dużą
rzadkością dla Królewca. Dach wieńczyła wieża z kopułą w stylu barokowym.
192
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Największe bogactwo dekoru cechowało cztery portale budynku wykonane w
stylu renesansowym.
Po odbudowie wiele elementów dekoracyjnych zostało utraconych razem
z wysokim dachem. Uproszczono kształt okien, lecz przetrwał portal
głównego wejścia i klatka schodowa o kutych poręczach.
W roku 1947 w budynku otwarto Kaliningradzkie Technikum
Komunalno-Budowlane. W 1992 roku Kaliningradzkie Technikum
Komunalno-Budowlane
zostało przemianowane na Kaliningradzki Koledż Komunalno-Budowlany, a
w 1999 roku zgodnie z rozkazem Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego
FR Nr 2139 z dnia 15.07.2011 Kaliningradzki Koledż został włączony w
skład BUF im. Immanuela Kanta.
Dziś w tym korpusie znajduje się Instytut Przyrodniczy, Rozwoju
Terytorialnego i Architektury Miejskiej. Budynek jest obiektem dziedzictwa
kulturowego regionu.
Korpus nr 25
Adres: ul. Kosmonauty Pacajewa 12
Powierzchnia całkowita budynku, 1750,9
Instytut Przyrodniczy,Rozwoju Terytorialnego i Architektury Miejskiej.
Budynek korpusu nr 25 przy ulicy Kosmonauty
Pacajewa 12 został zbudowany w latach 1950-1960
na
potrzey
Kaliningradzkiego
Technikum
Komunalno-Budowlanego –obecnie znajduje się w
nim korpus naukowo-laboratoryjny.
Jest to dziś jeden z korpusów, który zajmuje
Instytut Przyrodniczy, Rozwoju Terytorialnego i Architektury Miejskiej BUF
im. Immanuela Kanta.
Korpus nr 27
Adres: ul.Generał-lejtenanta Ozerowa, 57
Instytut
Transportu
i
Serwisu
Technicznego
193
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Powierzchnia całkowita budynków7825,2 m. kw.
Historia korpusu nr 27 przy ul. Generał-lejtenanta Ozerowa,57 sięga lat
przedwojennych. W 1915 r. w ratuszu Altsztadta została otwarta Wyższa
Szkoła Handlu, która w 1924 r. została przeniesiona do Szkoły
Sztajndammskiej. Ale wkrótce, ze względu na dużą liczbę studentów zaistnia
ła konieczność budowy nowych pomieszczeń, co zostało zrealizowane w roku
1930. Architektem projektu został doradca rządowy do spraw budownictwa w
pruskim państwowym zarządzie nadziemnego budownictwa p. Malwic.
Wiele pomysłów projektowych na rozbudowę zostało zaczerpiniętych ze
szkoły „bauhaus”. Bauhaus (niem. Bauhaus, Hochschule für Bau und
Gestaltung – Wyższa Szkoła Budownictwa i Konstruowania Artystycznego) –
to szkoła otwarta w
Weimarze w 1919
przez
architekta
Waltera Gropiusa. W
1925
została
przeniesiona
do
Dessau,
gdzie
Gropius
zaprojektował
dla
szkoły budowlę, która
stała się prawdziwym
arcydziełem.
Bauchaus miał duży
wpływ na rozwój
architektury funkcjonalnej.
Podczas II wojny światowej budynek nie został mocno poszkodowany i
ukazuje sę dziś naszym oczom w de facto pierwotnym stanie. Ale niestety
została utracona rzeźba "Skok młodzieżowy" dłutu Albrechta Helfrida, która
została wzniesiona w roku 1934 w pobliżu wejścia.
W 1946 r. w budynku otwarto Kaliningradzkie Technikum PapierniczoCelulozowe, na bazie którego w 1958 r. została stworzona Politechnika
Kaliningradzka, przemianowana w 1991 roku na Kolegium Techniczne. W
194
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
roku 2012 budynek został przejęty na własność przez BUF im. I. Kanta i
stanowi obiekt dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym.
Korpus nr 28
Adres: ul. Gorkiego, 23
Powierzchnia całkowita budynku to 2412,9 mkw
Instytut Ekonomii i Menedżmentu
Korpus nr 27 mieści się w budynku czasów zabudowy radzieckiej, który
w latach 2013-2014 poddano remontowi kapitalnemu. Znajduje się tu Instytut
Ekonomii i Menedżmentu BUF im. I. Kanta, który jest jednym z najbardziej
dynamicznie rozwijających się wydziałów uniwersytetu. Swoją historię liczy
od roku 1992, kiedy to na wydziale ekonomiczno-prawnym
Kaliningradzkiego
Uniwersytetu
Państwowego został stworzony
wydział ekonomiczny, mający
kształcić na kierunku "ekonomika"
i „menedżment”, a już w 1995 roku
powstał
samodzielny
wydział
ekonomiczny.
W 2014 r.
wydział
ekonomiczny został przekształcony
w Instytut Ekonomii i Menedżmentu, który realizuje programy edukacyjne
ma kierunkach "Ekonomia" i "Menedżment", będące wynikiem dużych
międzynarodowych projektów i ścisłej współpracy z przedstawicielami
regionalnego biznesu.
Korpus nr 29
Adres: ul. Proletarskaja, 131
Powierzchnia całkowita budynku
603,4 mkw
Instytut Transportu i Serwisu
Technicznego
195
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Korpus nr 29 rozmieścił się w jednopiętrowej willi, zbudowanej w 1923
- 1924 latach. Willa ta znajdowała się w malowniczym rejonie Marauenhof,
włączonym w skład Kenigsberga w 1906 roku. Na parterze mieszkał
uniwersytecki profesor Ajzenlor, na pierwszym - pomagier administracji
doktor Klingier. W architekturze budowli wyróżnia się portal głównego
wejścia z klasycznym frontonem, którego pylony są udekorowane rzeźbami.
Obecnie mieści się tu Instytut Transportu i Serwisu Technicznego BFU im. I.
Kanta. Budynek jest objektem dziedzictwa kulturowego lokalnej (miejskiej)
wartości.
Korpus nr 30
Adres: ul. Gospitalnaja, 6-8
Powierzchnia całkowita budynku 702,5 mkw
Instytut Transportu i Serwisu Technicznego
Korpus nr 30 przy ul. Gospitalnej, 6 mieścł się w jednopiętrowej willi,
zbudowanej w latach 1923 - 1924. Na parterze mieszkał członek Najwyższej
Rady Sądowej Najwyższego dr Maatts i doradca Szkolnictwa Wyższego
Szeber, na pierwszym piętrze - radca sądowy dr Zernike i członek Najwyższej
Rady Sądowej Cyppel. Na elewacjach nudynku zachowały się latarnie.
Pylony portali udekorowane są obrazami narzędzi kreślarskich oraz scen z
wiejskiego życia. Obecnie mieści się tu Instytut Transportu i Serwisu
Technicznego BUF im. I. Kanta. Budowla jest objektem dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu regionalnym.
Korpus nr 32
ul. Gajdara, 6
Powierzchnia całkowita budynku 7419 mkw
Park Naukowo-Technologiczny "Fabryka"
Korpus nr 32 mieści się w odnowionej budowli byłej fabryki
obuwniczej, którą BUF im. I. Kanta przejął na własność od rządu obwodu.
Autorem projektu odnowionego budynku jest kaliningradzki architekt Elena
Kohan. We wrześniu 2014 roku odbyło się otwarcie Parku Naukowo196
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Technologicznego. W PNT "Fabryka” funkcjonują laboratoria badawcze o
różnym profilu: labaratorium spójno-optycznych systemów pomiarowych,
promieniowań optycznych; badań mikro i nanostruktur; osadzenia materiałów
cienkofoliowych, laboratorium 3D-prototypowania i robotów intelektualnych;
laboratorium nowych materiałów magnetycznych; centrum nowoczesnej
energetyki; wydawnictwo BUF im.I.Kanta. Otwarcie PNT "Fabryka" zostało
uznane przez ekspertów regionalnych za "Osiągnięcie roku".
197
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Załącznik nr 2
Doktorzy Honoris Causa BUF im. I. Kanta
Beister Herbert
Data nadania: 30 listopadа 1999 r.
Biogfrafia
Urodził się 30 grudźnia 1924 r. w Królewcu. Zmarł 23
kwietnia 2012.
1950 – skończył studia na kierunku inżynierii lądowej.
1998 - utworzenie pierwszego wspólnego rosyjskoniemieckiego przedsiębiorstwa w Kaliningradzie. Otwarcie
Domu Rosyjsko-Niemieckiego w Kaliningradzie.
1990-1999 - członek Rady Nadzorczej Domu RosyjskoNiemieckiego w Kaliningradzie.
1990-1999 - członek Rady Nadzorczej Fundacji
Koenigsbergu, Essen
1995-1999 - członek grupy do spraw rekonstrukcji Katedry
w Kaliningradzie.
Bartoszewicz Albert
Dziekan Wydziału Humanistycznego, profesor w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.
Data nadania: 27 marca 1997 r.
Biogfrafia
Urodził się 2 sierpinia 1942 r. Zmarł 28 sierpinia 2001 r.
1972 – rozprawa habilitacyjna na temat imiennego
słowotwórstwa historycznego w języku rosyjskim, na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1987-1990 - dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej na
Uniwersytecie Warszawskim.
Od roku 1996 - Dziekan Wydziału Humanistycznego
198
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
Za zasługi w zakresie filologii rosyjskiej odznaczony
dwoma międzynarodowymi medalami:
Aleksandra
Puszkina i Przyjaźni Narodów.
Jürgen Blech
Data nadania: 5 maja 1993 r.
Biogfrafia
Urodził się w 1938 r. w Transau, Prusy Wschodnie.
1966 - doktor nauk politycznych na Uniwersytecie w
Getyndze.
1978-1979 - Prorektor Uniwersytetu Georga-Augusta.
1992 - praca w charakterze Doktora Honoris Causa w BUF
im. Immanuela Kanta.
Boos Georgij Władimirowicz
Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej "Rossetti", właściciel
holdingu "Boos Lighting Group".
Data nadania: 2002.
Biografia
Urodził się 22 stycznia 1963 w Moskwie.
1986 – ukończył Moskiewski Instytut Inżynierii światła,
kierunek "elektryczne urządzenia oświetleniowe"; doktor
nauk technicznych.
Wrzesień 2005 - wrzesień 2010 - Gubernator Obwodu
Kaliningradzkiego.
Nagrody: Order Zasług dla Ojczyzny IV stopnia, Medal
850-lecia Moskwy, Medal „Za zasługi w przeprowadzeniu
ogólnorosyjskiego spisu ludności", "Medal 300-lecia SanktPetersburga"i inne.
199
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Bunting Karl Dieter
Data nadania: 29 kwietnia 2004 r.
Biografia
Urodził się 5 lipca 1939 r. w Witzenhauzen (Wierra).
1958-1964 - studiował germanistykę, anglistykę, filozofię w
Marburgu, Wiedniu, Getyndze, w Baudon College (Main,
USA), w Bonnie.
1969 — obrona rozprawy doktorskiej na temat «Struktura
morfologiczna wyrazów w języku niemieckim. Problem
opracowania danych lingwistycznych » w uniwersytecie w
Bonnie.
Autor
prac
badawczych
w
zakresie
IKP w
Bonnie,wydawnictwo Busse m. Hamburg, 1970.
Z 1980 - członek Komitetu Niemieckiego Działu
Akademickieego do spraw wymiany studentówz krajów
obcych na zlecenie wykładowców.
Z 1996 - członek stałego zespołu roboczego do spraw
zjednoczenia
uniwersytetów
MultiMedia
NRW,
Przewodniczący Senatu.
2002 - wręczenie honorowej nagrody Związku
Germanistów Polskich w Warszawie.
Piłat Walenty
Data nadania: 25 lutego 2008 r.
Biografia
Urodził się 10 maja 1946 r. na Wileńszczyznie.
1971 - ukończył Poznański uniwersytet im. А. Mickiewicza
1986 - obrona pracy doktorskiej na temat "Twórczość
Ałeksandra Wampiłowa. Zagadnienia poetyki". W tym
samym roku uzyskał tytuł naukowy docenta.
2000 - uzyskał tytuł naukowy profesora.
200
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
W ciągu 25 lat był wybierany na stanowisko Dyrektora
Instytutu Słowianoznawstwa Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego.
Nagrody: Złoty Medal Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Złoty Medal za Zasługi dla Kultury i Nauki (nagrody
państwowe), Honorowy Obywatel Warmii i Mazur,
Honorowy Pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Olsztynie, Medal za aktywny udział w Towarzystwie
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Nagrody Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, wiele premii i nagród za
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, edukacyjnej,
naukowej i organizacyjnej. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Waltosz Stanisław
Prawnik polski, wybitny specjalista w zakresie historii
prawa i procesów karnych, profesor prawa.
Data nadania: 29 maja 2007 r.
Biografia
1954 - ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
1962 - uzyskał tytuł naukowy doktora (rozprawa doktorska
na temat "Funkcje i formy aktu oskarżycielskiego w
procesie karnym".
1977-2011
dyrektor
Muzeum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
1979 - uzyskał tytuł naukowy profesora prawa.
Pracował w Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii
Wiedzy, był członkiem Prezydium PAN.
Odznaczony Orderem Odrodzenia Krzyż Komandorski
(1998) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski (2011).
201
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Werbickaja Ludmiła Aleksiejewna
Prezydent Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu,
profesor, doktor nauk filologicznych.
Data nadania: 21 września 2001 r.
Biografia
Urodziła się 17czerwca 1936 roku w Leningradzie.
1958 - ukończyła studia na Uniwersytecie Leningradzkim na
kierunku "język rosyjski i literatura"
Od maja 1993 r. byla trzykrotnie wybierana na stanowisko
Rektora Uniwersytetu Petersburskiego.
1995 – wybranie na członka Rosyjskiej Akademii Edukacji
(RAO).
1999 – wybranie na Przewodniczącego Rosyjskiego
Towarzystwa Nauczycieli Języka Rosyjskiego i Literatury
(ROPRYAL).
18 lutego 2008 - wybranie na stanowisko pierwszego
Prezdenta Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu.
Winkler Georg
Data nadania: 16 września 2007 r.
Biografia
Urodził się 27 września 1943 w Ostrawie (Czechy).
Ukończył studia na Uniwersytecie Princeton (Princeton,
New Jersey, USA), Uniwersytet w Wiedniu (Austria).
Od października 1999 - Rektor Uniwersytetu Wiedeńskiego
(ponownie wybrany w latach 2003 i 2007).
2000-2005 - przewodniczący Konferencji Rektorów Austrii
(wybrany ponownie w latach 2001 i 2004 ).
Marzec 2005 – marzec 2009 - Prezes Europejskiego
202
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Stowarzyszenia Uniwersytetów, Bruksela-Genewa.
Od kwietnia 2008 - Członek Europejskiej Rady Badań,
Komisja Europejska, Bruksela.
Od lutego 2009 - członek zespołu doradczego PEOPLE,
Komisja Europejska, Bruksela.
Winter Werner
Data nadania: 27 czerwca 2000 r.
Biografia
Urodził się 25 października 1923, Haselau, Niemcy.
Zmarł w dniu 7 sierpnia 2010.
1947-1949 obrona pracy doktorskiej w zakresie
lingwistyki porównawczej na Uniwersytecie w Bernie,
Szwajcaria.
1964-1992 - profesor na Uniwersytecie w Kilonii, Niemcy.
1991-1992
prezes
Europejskiego
Towarzystwa
Lingwistycznego.
Członek Akademii Europejskiej (Academia Europaea),
Akademii Fińskiej; Stowarzyszenia Lingwistycznego USA,
Stowarzyszenia do studiów mowy plemion tubylczych
Ameryki;
Doktor honoris causa Uniwersytetu w Poznaniu
Hrabinia fon Dionhoff
Dziennikarka niemiecka, autor i wydawczyni gazety "Zeit".
w latach 1909 — 2002
Data nadania: 01 listopada 1999.
Biografia
Urodziła się 2 grudnia 1909 w Prusach Wschodnich.
Zmarła w dniu 11 marca 2002.
203
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
1935 - obrona pracy doktorskiej w zakresie politologii.
Od 1 lipca 1968 - redaktor gazety "Die Zeit".
Od 31 grudnia 1972 - wydawca gazety "Die Zeit".
1971 — odznaczona Nagrodą Pokojową Giełdowego
Zjednoczenia
Handlu
książkami
w
Niemczech.
Członek Wolnej Akademii Sztuk w Hamburgu, członek
honorowy
Niemieckiego
Stowarzyszenia
Polityki
Zagranicznej i Kurator Honorowy Aspen Instytutu Badań
Humanistycznych, USA.
Josipowicz Iwo
Chorwacki działacz polityczny, prezydent Chorwacji,
członek Socjal-demokratycznej partii Chorwacji. Doktor
habilitowany, profesor.
Data
nadania:
11
maja
2010.
Biografia
Urodził
się
w
1957
roku
w
Zagrzebie.
1985 – otrzymał premię Europejskiego Związku Radiofonii
za kompozycję "Samba da Camera". Przewodniczący
Asocjacji
Kompozytorów
Chorwacji.
1994 – obrona pracy doktorskiej na temat "Prawo do
aresztowania i przetrzymywania w areszcie w postępowaniu
karnym.
18 lutego 2010 – 19 lutego 2015 – prezydent Chorwacji.
204
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Żułkus Władas
Data nadania: 24 kwietnia 2009 r.
Urodził się 16 kwietnia 1945 r. w Tialszaj.
1976 - ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu
Wileńskiego.
1988 - obronił pracę doktorską na temat: "Kłajpeda i jej
regiony w XI-XVII stuleciach" w Instytucie Archeologii
Akademii Nauk ZSRR.
1993 – doktor habilitowany nauk historycznych
(humanistycznych).
Od 1995 - docent, od 2001 r – profesor.
Od 11 października 2002 - Rektor Uniwersytetu w
Kłajpedzie.
Kadżojan Jurij Stiepanowicz
Dyrektor
generalny
spółki
odpowiedzialnością «Kliwer».
Data nadania: 23.04.2010
z
ograniczoną
Życoirys
Urodził się 3 sierpnia 1945 roku w Tbilisi w Gruzji.
1998-2012 - dyrektor generalny sp. z o.o. Lukoilkaliningradmorneft.
Honorowy obywatel miasta Kaliningrad. Konsul Honorowy
Republiki Ormenii w obwodzie kaliningradckim.
Jest członkiem Rady do spraw Planowania Strategicznego,
Polityki
Gospodarczej
i
Przedsiębiorczości
przy
Gubernatorze obwodu kaliningradckiego. Członek Rady
Ekspertów Stowarzyszenia Regionalnego Rady Ekspertów
Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców obwodu
kaliningckiego.
205
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kapica Siergiej Pietrowicz
Doktor nauk fizycznych i matematycznych, glówny
pracownik naukowy Instytutu Problemów Fizyki im. Piotra
Kapicy, profesor.
Data nadania: 25.04.2000
Życiorys
Urodził się 14 lutego 1928 roku w Cambridge (Wielka
Brytania). Zmarł 14 sierpnia 2012 roku.
Od 1956 roku - wykładał w Moskiewskim Instytucie
Fizyczno-Technicznym (MIFT).
1956 – uzyskał tytuł profesora.
Prezes Towarzystwa Fizycznego Eurazji, członek Akademii
Europejskiej, laureat Mędzynarodowej Nagrody Kalingi,
przyznawanej przez UNIESCO, laureat Nagrody
Państwowej ZSRR (za organizację programu telewizyjnego
„Oczewidnoje-niewierojatnoje”, 1980), laureat Nagrody
Prezydium Rosyjskiej Akademii Naukowej za zasługi w
popularyzacji nauki.
Od 15 marca 2001 roku - prorektor Rosyjskiego Nowego
Uniwersytetu.
Od 2001 roku - prezes Zarządu Partnerstwa
Niekomercyjnego "Świat Nauki".
Od 2002 roku - redaktor naczelny naukowo -popularnego
czasopisma "W świecie nauki".
206
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kordonskij Simon Gdalijewicz
Doktor nauk filozoficznych, socjolog, profesor Szkoły
Wyższej Gospodarki, członek Rady do spraw nauki,
technologii i edukacji przy Prezydencie Federacji
Rosyjskiej; dyrektor generalny Centrum Badań nad
instytucjami społeczeństwa obywatelskiego.
Data nadania: 21.09.2008
Życiorys
Urodził się 7 września 1944 roku w Ałtaju.
Od 1993 - dyrektor generalny Centrum problemów
społeczeństwa i własności prywatnej.
Od 1996 - kierownik Centrum Wschodniego społecznej
dokumentacji, także - ekspert Fundacji Efektywnej Polityki
(FPE).
Od 1998 - dyrektor Centrum Badań nad instytucjami
społeczeństwa obywatelskiego (CBISO); ekspert szeregu
międzynarodowych,
państwowych
i
komercyjnych
organizacji.
Członek Rady do spraw nauki, technologii i edukacji przy
Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Czynny doradca
państwowy Federacji Rosyjskiej 1 klasy.
Od lipca 2006 - przewodniczący Rady Ekspertów Agencji
Imageland Public Relation.
Został odznaczony orderem "Za zasługi wobec Ojczyzny" I
stopnia.
207
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Kortunow Andriej Wadimowicz
Rosyjski politolog i działacz publiczny.
Data nadania: 24.04.2007
Życiorys
Urodził się 19 sierpnia 1957 roku w Moskwie.
Edukacja
1979 - ukończył Moskiewski Państwowy Instytut
Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich (ZSRR).
1982 - ukończył studia podyplomowe Instytutu Stanów
Zjednoczonych Ameryki i Kanady (ISKAN) Akademii
Nauk ZSRR.
Od 1993 roku - dyrektor Moskiewskiego Oddziału
Rosyjskiej Fundacji Naukowej, przekształconej następnie w
Moskiewską Publiczną Fundację Naukowę (MPSF), która
wspiera procesy innowacyjne w dziedzinie rozwoju wiedzy
humanistycznej i społeczno-politycznej. Był założycielem i
pierwszym prezesem MPSF.
Od 2004 roku - prezes fundacji "Nowa Eurazja", założonej
przez amerykańską fundację "Eurazja", rosyjską fundacją
"Dynastia" (stworzoną przez biznesmena Dmitrija Zimina,
założyciela firmy "VimpelCom") oraz Fundację Europejską
Madarijaga.
208
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Koseskij Adam Woldemar
Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku. Profesor, doktor nauk historycznych
(specjalizacja
"Najnowsza
Historia",
"Stosunki
Mędzynarodowe").
Data nadania: 23.04.2010.
Życiorys
Urodził się 12 października 1939 roku w Warszawie.
1979 - obronił pracę habilitacyjną na Akademii Nauk
Społecznych. Otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w 1987
roku.
1983-1986 - członek Rady Naukowej Polskiej Akademii
Nauk.
17 marca 2004 roku - został wybrany na stanowisko rektora
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w
Pułtusku.
agrody: Złoty Krzyż za Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Bułgarski Order Cyryla i Metodego I
stopnia (złoty), Krzyż Oficerski.
Werner Kuih
Data nadania: 24.02.2004
Życiorys
Urodził się w 1941 roku w Wiedniu.
Studiował matematykę i fizykę na uniwersytecie w Wiedniu.
1965 - nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w
zakresie filozofii
1971 - obronił pracę doktorską w Uniwersytecie
Technicznym w Wiedniu, zaproszenie w Uniwersytet w
Dortmundzie i Instytut Techniczny w Wiedniu.
Od 1971 - profesor Instytutu Technicznego (od 1975 roku
209
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Uniwersytetu) Wiednia,
katedry logiki matematycznej i języków oficjalnych.
Od 1988 - członek Akademii Nauk Finlandii.
Nikolaj Andrieewicz Miedwiediew
Data nadania: 31.10.2000
Życiorys
1946 - wstąpił na wydział ekonomiczny Uniwersytetu
Leningradzkiego.
Po ukończeniu studiów utalentowanemu studentowi
zaproponowano stanowisko asystenta w katedrze
Uniwersytetu, gdzie otworzył przewód doktorski i przebył
drogę od asystenta do profesora.
1976 - został rektorem Uniwersytetu Kaliningradzkiego
(BUF im. Immanuela Kanta), który pod jego niemal
dwudziestoletnim kierownictwem przekształcił się w prężnie
działający ośrodek edukacyjny, naukowy i kulturowy,
znajdujący się na najdalej wysuniętym na zachód regionie
Rosji.
Nagrody: Order Czerwonej Gwiazdy, Order Wojny
Ojczyźnianej,Order Znak Honoru i inne.
210
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Melwil Andriej Jurjewicz
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie
filozofii, Zasłużony Działacz Nauki Federacji Rosyjskiej.
Dara nadania: 24.04.2007 r.
Życiorys
Urodził się 8 maja w Moskwie.
1972 - ukończył studia na Wydzile Filozofii Uniwersytetu
Moskiewskiego i studia doktoranckie Instytutu Filozofii
Akademii Nauk ZSRR.
Od 1989 – profesorMoskiewskiego Państwowego Instytutu
Stosunków Międzynarodowych MPISM (U), kierownik
Katedry Politologii/Politologii Porównawczej.
Od 2002 - członek Rady Powierniczej INE - centrum
Informacja, Nauka i Edukacja.
Od 2003 - prezes Akademii Nauk Politycznych.
2004-2009 - prorektor ds. nauki MPISM (U).
Od 2010 - dziekan Wydziału Politologii Stosowanej
Narodowego Instytutu Badawczego Wyższej Szkoły
Gospodarki.
Odincow Igor Aleksandrowicz
Dyrektor Państwowej Instytucji Kultury „Katedra”.
Data nadania: 2002 r.
Życiorys
Urodził się 23 marca 1937 roku na Krymie.
Wrzesień 2011 - otrzymał tytuł „Honorowy obywatel miasta
Kaliningrad”.
Został odznaczony 8 nagrodami państwowymi, w tym
medalami „Za odbudowę Obwodu Kaliningradzkiego, 60 lat
Obwodu Kaliningradzkiego, za wieloletną rzetelną pracę na
211
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
rzecz odbudowy Katedry - Orderem „Za Zasługi dla
Obwodu Kaliningradzkiego”.
Ostrowski Krzysztof
Prorektor ds. Stosunków Międzynarodowych w Pułtuskiej
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
Data nadania: 14.10.2004
Życiorys
Urodził się 15 kwietnia 1940 roku w Warszawie.
1969 - obronił pracę doktorską w Polskiej Akademii Nauk.
Od 1996 - sekretarz Rady Unii Europejskiej w sprawach
edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
Od 2003 - przewodniczący grupy badawczej w sprawach
stosunków
regionalnych
i
globalnych
przy
Międzynarodowym Stowarzyszeniu Socjologów.
Nagrody: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i
Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Oliver Ryan John
Data nadania: 29.05.1997
Życiorys
Urodził się 22 kwietnia 1938 roku.
1984-1985 - prezes Irlandzkiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych i Przyrodniczych.
1990-1993 - koordynator unijnego programu TEMPUS
(Kontrakt 0991 i 1894). Członek KSSA Komitetu Nauk
ścisłych
i
przyrodniczych.
Audytor
Irlandzkiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych i
Przyrodniczych.
Od 1986 - wykładowca Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły
212
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
przy Uniwersytecie Galway.
Został odznaczony premią George Lodge za wybitny wkład
w edukację w Irlandii (w dziedzinie nauk ścisłych).
Rauschning Ditrich
Niemiecki naukowiec, wybitny prawoznawca.
Data nadania: 13.10.1994
Życiorys
Urodził się w 1931 roku w niewielkim powiacie Klein
Schtaynorte (gmina Węgorzewo).
1964 - otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych na
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu.
1969 – rozprawa habilitacyjna z zakresu prawa społecznego
i międzynarodowego.
1970 - praca na Uniwersytecie w Getyndze, w którym
pracował jako profesor etatowy, dyrektor Instytutu Prawa
Międzynarodowego aż do przejścia na emeryturę w 1999
roku.
1996-2004 - sędzia Izby Praw Człowieka w Bośni i
Hercegowinie.
2006 - otrzymał Wielki Krzyż Republiki Federalnej
Niemiec.
Profesor Rauschning jest pomysłodawcą i partnerem
Eurowydziału w Kaliningradzie.
213
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Sadowniczij Wiktor Antonowicz
Rektor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im.M.
Łomonosowa. Rzeczywisty Członek Rosyjskiej Akademii
Nauk, Oddział nauk matematycznych, sekcja matematyki
stosowanej i informatyki (1997). Członek Urzędu Oddziału
Nauk Matematycznych RAN (od 1996). Członek Prezydium
RAN (od 1996). Wiceprezes RAN (od 2008).
Dana nadania: 16.09.2007
Życiorys
1967 - doktor nauk fizycznych i matematycznych
1994 - prezes Związku Rektorów Rosji.
2000 - prezes Moskiewskeigo Towarzystwa Badaczy
Przyrody.
2004 - członek Rady przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
do spraw nauki, technologii i edukacji.
2005 - członek Rady przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
do spraw Realizacji Projektów Narodowych i Polityki
Demograficznej.
Członek Stałego Komitetu Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Europy (CRE). Zastępca przewodniczącego
Stałej Komisji UNESCO w Federacji Rosyjskiej.
2008 - Horowy obywatel miasta Moskwy.
Organizator Oddziału Geografii Kosmicznej w Muzeum
Nauki o Ziemi. Laureat premii Łomonosowa MUP (1973).
214
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Fricz Rudolf
Profesor, doktor nauk przyrodniczych, redaktor czasopisma
internetowego Forum Geometrikorum, członek-założyciel
Towarzystwa Matematyki w gospodarce, uniwersytecie i w
szkole; prezes Stowarzyszenia Sudeckiej Akademii Nauk i
sztuki; przewodniczący grupy roboczej w sprawie
wschodnio- i zachodniopruskiej geografii regionalnej
Uniwersytetu w Monachium; przedstawiciel Uniwersytetu w
Monachium ds. współpracy z BUF im. I. Kanta w
Kaliningradzie.
Data nadania: 25.03.2003
Życiorys
Urodził się 30 września w 1939 roku w Johannesburgu
(Prusy Wschodnie).
Od 1981 - profesor matematyki, głównie w zakresie
dydaktyki matematyki na Uniwersytecie Ludwika
Maksymiliana w Monachium.
Od 1996 - radca naukowy czasopisma „Praktyka
matematyki”.
Nagrody: Srebrny medal ziomkostwa Prus Wschodnich i
Zachodnich, Grupy Narodowej Bawarii; Certyfikat
ziomkostwa Prus Wschodnich, Grupy Narodowej BadeniaWirtembergia; Odznaka honorowa na niebieskiej wstędze
Św. Klimenta Ohridskiego Uniwersytetu w Sofii (Bułgaria);
Order honorowy Fundacji Prus Wschodnich i Zachodnich
w Bawarii i ziomkostwa Prus Wschodnich i Zachodnich, a
także Grupy Narodowej Bawarii.
215
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Hipponen Kari Heikki Olawi
Licencjat
nauk
humanistycznych,
humanistycznych.
Data nadania: 25.11.2003
magister
nauk
Życiorys
Urodził się 22 listopada 1945 roku w Vassie, Finlandia.
1997-2000 - członek Rady Konsultacyjnej do spraw
nostryfikacji dokumentów zagranicznych o edukacji w
Ministerstwie Edukacji.
Od 1999 - redaktor Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji
Międzynarodowej.
Od 2001 - zastępca przewodniczącego delegacji na latarnię
morską Bengtskar. Poseł Rady Finlandii PołudniowoZachodniej.
Od 2002 - przewodniczący Komitetu Zarządzającego sieci
uniwersyteckiej w regionie Morza Bałtyckiego. Członek
Grupy Ekspertów Rady Państw Morza Bałtyckiego,
Eurofakultet w Kaliningradzie. Członek delegacji Center
Grano (Tartu, Estonia), Uniwersytetu w Turku i
Uniwersytetu w Tartu.
Cu Putlic Gisbert
Data nadania: 22.12.1994
Życiorys
1953 - podjął studia na wydziale fizyki w Heidelbergu.
Od 1966 roku wykładał fizykę na Uniwersytecie w
Heidelbergu oraz na Uniwersytecie Yale w Stanach
Zjednoczonych.
1978-1983 - dyrektor naukowy Towarzystwa badań ciężkich
jonów w Darmstadcie, gdzie po raz pierwszy zostały odkryte
216
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
najcięższe pierwiastki.
1981-1983 - przewodniczący organizacji zakrojonych na
dużą skalę badań naukowych, które przekształciło się
obecnie w Zrzeszenie Niemieckich Ośrodków Badawczych
imienia Helmholtza.
1986-1988 - pełniący obowiązki rektora Instytutu Badań
Żydowskich w Heidelbergu.
Czetwieruszkin Boris Nikołajewicz
Doktor nauk fizycznych i matematycznych, profesor.
Dyrektor Instytutu Modelowania Matematycznego RAN,
pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Matematyki
Stosowanej im. M. Kiełdysza Rosyjskiej Akademii Nauk,
profesor Katedry Metod Obliczeniowych na Wydziale
Matematyki Obliczeniowej i Cybernetyki Moskiewskiego
Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa.
Data nadania: 24.04.2009
Życiorys
Urodził się 26 stycznia 1944 roku w Moskwie.
1971 - obronił pracę doktorską na temat „Modelowanie
zadań dynamiki gazu promieniującego”, doktor nauk
fizycznych i matematycznych.
Od 1972 roku wykłada na Wydziale Matematyki
Obliczeniowej i Cybernetyki na MUP im. Łomonosowa.
1981 – doktor habilitowany nauk fizycznych i
matematycznych.
2000 – Zasłużony Działacz Nauki Federacji Rosyjskiej.
Od 2000 - członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk.
2001 - laureat nagrody im. Kryłowa RAN.
217
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Czigan Franc-Kristian
Data nadania: 25.04.2000
Życiorys
Urodził się 25 października 1934 roku, Koenigsberg / Prusy
Wschodnie.
Zmarł 16 października 2012 roku.
1963 - otrzymał stopień doktora (praca doktorska na temat
fizjologii upraw roślinnych) w Marburgu.
1967 - przyznanie tytułu profesora botaniki i farmakognozji.
Od 1972 – wykładowca na Wydziale Biologii
Farmaceutycznej, Uniwersytet w Würzburgu;
prezes Instytutu Botaniki i Biologii Farmaceutycznej z
Ogródem Botanicznym (Institut im. Julius-von-Zaksa Nauk
Biologicznych) Uniwersytetu w Würzburgu.
Od 1998 roku – wykłada gościnnie na Kaliningradzkim
Uniwersytecie Państwowym.
Od 1993 - członek Komisji Federalnego Urzędu Ochrony
Zdrowia.
Od 1990 - prezes Towarzystwa Fitoterapii.
Czubarian Aleksander
Rosyjski historyk, specjalista w dziedzinie nowej i
współczesnej historii Europy, akademik RAN, doktor
habilitowany nauk historycznych, profesor.
Pierwszy Rektor i Prezydent Uniwersytetu Państwowego
Akademickiego Humanistycznego
[Gosudarstwiennyj
Akadiemicieskij
Gumanitarnyj
Uniwersitet skrót z ros.GAUGN]. Jest członkiem
Norweskiej Akademii Nauk. Członek Rady Nauki i
Technologii przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej,
przewodniczący
Komitetu
Narodowego
rosyjskich
218
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
historyków.
Data nadania: 16.09.2007
Życiorys
Urodził się 14 października 1931 w Moskwie.
1955 - ukończył studia na Uniwersytecie im. M.W.
Łomonosowa w Moskwie
Od 1988 roku - dyrektor Instytutu Historii światowej RAN
[Rosyjska Akademia Nauk skrót z ros. RAN].
2004 - laureat Fundacji Promocji Nauki Rosyjskiej w
nominacji "Wybitni uczeni".
Od 2009 - członek Komisji ds. przeciwdziałania próbom
zakłamania historii z uszczerbkiem dla Rosji.
2013 - laureat Nagrody Państwowej Rosji.
Yacyna-Onyszkiewicz Zbigniew
Polski polityk, poseł na Sejm IV kadencji, profesor fizyki,
kierownik zakładu fizyki kwantowej i profesor na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły
Kultury Publicznej i Medialnej w Toruniu.
Data przyznania: 28.12.1995
Życiorys
Urodził się 10 sierpnia 1944 w Krakowie, Polska.
Skończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
1992 - został profesorem nauk fizycznych.
2002-2004
członek
Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego.
2009 - kandydat partii "Prawo i Sprawiedliwość" w
wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu
poznańskim.
219
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Załącznik 3
Sport w BUF im. Kanta
Organizacją masowej pracy sportowej ze studentami, magistrami,
absolwentami i pracownikami zajmuje się Klub Sportowy BUF im. I. Kanta.
Organizacja pracy sportowej na uniwersytecie odbywa się za
pośrednictwem sportowych imprez masowych oraz funkcjonowania sekcji
sportowo- rozrywkowych, klubów sportowych i drużyn uniwersyteckich w
różnych dyscyplinach sportowych.
Dużą uwagę Klub Sportowy
poświęca rozwojowi samorządów
studenckich w dziedzinie sportu. Od
2010 r. na uczelni działa dobrowolne
stowarzyszenie studenckie "Studencki
Związek
Sportowy".
Co
roku
członkowie
związku
inicjują
i
przeprowadzają ponad 30 sportowych
imprez masowych, biorą aktywny
udział nie tylko w życiu sportowym
uczelni, lecz również kraju. Przez
ostatnie 3 lata działacze tego związku 3
razy uczestniczyli w spotkaniach z Prezydentem Federacji Rosyjskiej W.
Putinem z działaczami sportowymi. Od 2014 roku, w celu popularyzacji
sportu studenckiego, stworzony został kolejny studencki organ doradczy Rada Organizatorów Sportowych Instytutów.
W strukturze klubu Sportowego działają jednostki reprezentujące
największe ogólnorosyjskie organizacje pozarządowe - Rosyjski Studencki
Związek Sportowy i Stowarzyszenie Studenckich Klubów Sportowych.
BUF im. I. Kanta współpracuje ze wszystkimi ogólnorosyjskimi i
krajowymi federacjami sportowymi.
Składy zespołów i sekcji BUFim. I. Kanta w różnych dyscyplinach
sportowych:
220
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Koszykówka
(drużyny żenskie i męskie)
Tenis stołowy
Wolna walka
Szachy
Lekkoatletyka
Kendo
Siatkówka
(drużyny żenskie i męskie)
Pływanie
Unihokej
Siatkówka plażowa
Trójbój siłowy
Podnoszenie ciężarów
Walka wręcz i walki
sambo
Streetball
(drużyny żenskie i męskie)
Mas-wrestling
Mini-piłka nożna
Cheerleading
Joga
Armwrestling
Dumą uczelni jest niezaprzeczalnie Klub
Koszykówki BUF im. I. Kanta.
Klub bierze udział w Międzynarodowej
Studenckiej Lidze Koszykówki i Mistrzostwach
Stowarzyszenia Studenckiego Koszykówki.
Międzynarodowa Studencka Liga Koszykówki –
to wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju
połączenie najlepszych kierunków zespołów z
Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Gruzji,
Litwy, Łotwy, Estonii i Wielkiej Brytanii, do
którego w przyszłości mogą dołączyć ich
koledzy z innych krajów bliskiej i i dalekiej
zagranicy.
Stowarzyszenie Studenckie Koszykówki ASB - to największe
stowarzyszenie sportu studenckiego w Rosji. W Mistrzostwach
Stowarzyszenia Studenckiego Koszykówki sezonu 2012/13 wzięło udział
ponad 780 zespołów uczeli wyższych z 69 regionów. Mistrzostwa ASB
spełnia wysokie standardy organizacji lig
sportowych.
W 2014 roku studenckie drużyny
BUF im. I. Kanta zdobyły 22 nagrody w
oficjalnych zawodach, 10 nagród w
zawodach
okręgowych
i
4
w
ogólnorosyjskich, 3 miejsca w zawodach
międzynarodowych (Europa i świat).
221
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Najlepsze wyniki w indywidualnych wystąpieniach uzyskali: magister
BUF im. I. Kanta Aleksiej Wołkow - srebrny medalista Pucharu Świata w
walce wręcz, student 1 roku Aleksiej Leżenko - mistrz Rosji w kulturystyce,
doktorantka Natalia Awdiejewa- srebrny medalista Mistrzostw świata wśród
studentów w strzelaniu z łuku.
- Doktorantka Natalia Iszczenko zasłużony mistrz sportu w pływaniu
synchronicznym-członek reprezentacji Rosji, trzykrotna mistrzyni olimpijska,
16-krotny mistrz świata i 9-krotny Europy, absolutna mistrzyni Europy w
2010 roku.
- Magistrant Aleksiej Wołkow mistrz sportu klasy międzynarodowej
w walce wręcz i mistrz sportu sambo
- członek reprezentacji Rosji,
medalista
mistrzostw
Rosji
i
mistrzostw
północno-zachodniego
okręgu federalnego, mistrz Europy,
medalista Mistrzostw Świata.
- Doktorantka Natalia Awdejewa mistrz sportu klasy międzynarodowej w strzelaniu z łuku - członek
reprezentacji Rosji, medalista i zwycięzca mistrzostw Rosji, Europy i Świata.
W latach 2010 - 2013 była nominowana na najlepszą sportsmenkę
Kaliningradu.
- Student Aleksiej Leżenko - zwycięzca Pucharu Rosji w kulturystyce,
kandydat na mistrza sportu w kulturystyce.
Absolwenci BUF im. Kanta:
1. Szerstiuk Maksim Aleksandrowicz - mistrz sportu klasy
międzynarodowej w pięcioboju nowoczesnym, członek reprezentacji
Rosji, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Rosji, trzykrotny mistrz
świata wśród juniorów, mistrz Europy.
2. Puczkowa Elżbieta - mistrz sportu w w pięcioboju nowoczesnym,
mistrzyni 2-giej Spartakiady Młodzieży.
3. Matwiej Pietrow - mistrz sportu klasy międzynarodowej w gimnastyce,
mistrz Rosji w ćwiczeniach na koniu, członek reprezentacji Rosji.
222
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
4. Olga Ivanova - mistrz sportu w boksie tajskim, 3 miejsce na
Ogólnoświatowych Grach Sztuk Walk.
5. Dmitrij Nakonieczny mistrz sportu w orientacji sportowej, 1 miejsce w
Mistrzostwie Rosji wśród juniorów, członek juniorów reprezentacji
Rosji.
6. Władimir Sidorow - mistrz sportu w boksie, 1 miejsce w Mistrzostwach
Północno-zachodniego okręgu federalnego, 2 miejsce w Mistrzostwach
Rosji, wchodzi w skład reprezentacji Rosji.
Klub koszykarski BUF im.I.Kanta - wszyscy członkowie reprezentacji
męskiej i żeńskiej mają Klub koszykarski Klub koszykarski Klub koszykarski
Klub koszykarski Klub koszykarski Klub koszykarski kandydatów na mistrza
sportu, zwycięzców i laureatów Mistrzostw północno-zachodniego okręgu
federalnego wśród studentów.
223
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Załącznik 4
Jednostki organizacyjne BUF im I. Kanta
Księgowość
- Dział Wypłat i Rozliczeń Kontrahentów
- Dział Pracy z Obiektami Materialnymi
- Dział Rozrachunkowy
- Dział Rozliczeń Gotówkowych
Jednostki administracyjne
Dział Administracyjno-Prawny
- kancelaria prawna
- dział gospodarowania mieniem nieruchomym
- dział zakupów i przetargów
Departament Infrastruktury Informacyjnej i Technologii
- Dział Eksploatacji i Rozwoju Systemów Słaboprądowych
- Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
Departament Programów Edukacyjnych
- Centrum Elektronicznych Zasobów Edukacyjnych
- Centrum Dodatkowego Kształcenia Zawodowego
- Dział Progamów Kształcenia Bakałarzy, Magistrów, Specjalistów z
Wyższym i średnim Wykształceniem Zawodowym
- Dział Programów Studiów Doktoranckich i Rad Naukowych
- Dział Menedżmentu Jakości i Organizacji Działalności Edukacyjnej
Departament ds. Pracy Naukowej
Departament Ekonomiki i Finansów
- Dział Umów
224
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
- Dział Budżetowania
Dział Organizacyjny Rekrutacyjnej i Atestacyjnej Komisji
- Dział Przygotowawczy
Dział Kontroli Finansowej
Dział Finansowo-Planowy
Przedstawicielstwo w m. Ryga
Dział Spraw Studenckich
- Centrum Zatrudnienia Absolwentów i Promocji Zatrudnienia
Studentów
- Dział Inicjatyw Studenckich
Dział Usług Informatycznych
- Dział Marketingu i Analityki
Klub Sportowy
- Klub Koszykówki
Dział Kadr i Polityki Socjalnej
- Dział Kadr
- Dział Profesjonalnego Rozwoju i Polityki Socjalnej
Dział Współpracy Międzynarodowej i Protokołu
- Dział Protokołu Dyplomatycznego i Wsparcia Wizowego
- Dział Programów Międzynarodowych
Dział Prac Naukowo-Badawczych
Dział Rozwoju i Planowania Strategicznego
225
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
- Dział Strategii
- Dział Analizy i Prognozy
Centrum Tłumaczeń Publikacji Naukowych i Analitycznych
SŁUŻBY POMOCNICZE
Studencka Baza Praktyk "Otradnoje"
Studencka Baza Praktyk "Rybnoje"
Ogród Botaniczny
Biuro Usług Transportowych
Wydawnictwo
Centrum Kliniczno- Diagnostyczne
Dział Zarządzania Operacyjnego
Dział Demontażu Sprzętu
Dział Logistyki
Biuro Serwisowe
Biuro Głównego Inżyniera
Sekcja Sieci Inżynieryjnych
Sekcja Eksploatacji Mienia
Dział Budowy i Remontu
Sekcja Eksploatacyjno-Gospodarcza
JEDNOSTKI NAUKOWE
Park Innowacyjny
Instytut Badań Bałtyckich
Instytut Kanta
Park Naukowo-Technologiczny "Fabryka"
Instytut Informatyki Stosowanej i Geofizyki Matematycznej
Park Społeczno - Humanistyczny
Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych
226
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
JEDNOSTKI EDUKACYJNE
Wyższa Szkoła Pedagogiki
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu
Europejska Szkoła Biznesu
Instytut Nauk Humanistycznych
Instytut Matematyki Stosowanej i Informatyki
Instytut Terytorialnego Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki
Instytut Rekreacji, Turystyki i Kultury Fizycznej
Instytut Technologii Społeczno-Humanistycznych i Komunikacji
Instytut Transportu i Serwisu Technicznego
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Instytut Medyczny
Centrum Zasobów (katedra) Języków Obcych
Centrum Zasobów Kultury Fizycznej
Szkoleniowo-produkcyjne Centrum Multimedialne
Instytut Fizyko-Techniczny
Instytut Chemiczno-Biologiczny
Centrum Międzynarodowych Testów Językowych
Instytut Prawny
227
JEDYNY KATALOG UNIWERSYTECKI (GLOSARIUSZ):
«STRUKTURA I PERSONALIA»
Załącznik 5
Tytuły naukowe i stopnie pracowników im. I. Kanta
TYTUŁY NAUKOWE:
• docent
• profesor
STOPNIE NAUKOWE:
Doktor habilitowany:
Doktor :
Filologicznych
Pedagogicznych
Medycznych
Fizyko-matematycznych
Technicznych
Psychologicznych
Politycznych
Ekonomicznych
Prawnych
Geologiczno-mineralogicznych
Geograficznych
Chemicznych
Biologicznych
Socjologicznych
Historycznych
Filozoficznych
Rolniczych
228

Podobne dokumenty