oferta handlowa – konta pocztowe dla osób indywidualnych

Transkrypt

oferta handlowa – konta pocztowe dla osób indywidualnych
OFERTA HANDLOWA – KONTA POCZTOWE DLA OSÓB
INDYWIDUALNYCH
w w w . s u w n e t . p l
Suwałki, 08.10.2007
OFERTA HANDLOWA – KONTA POCZTOWE DLA OSÓB
INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Jesteśmy firmą zajmującą się projektowaniem, budowaniem oraz konfiguracją sieci LAN
i WAN, naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego, wspieraniem Klienta wiedzą
fachową przy wyborze i zakupie sprzętu komputerowego i sieciowego, hostingiem
i tworzeniem stron WWW, tworzeniem backupów, odzyskiwaniem danych z fizycznie
nieuszkodzonych twardych dysków, wprowadzaniem oprogramowania Open Source
w miejsce rozwiązań komercyjnych oraz help deskiem.
Mamy przyjemność przedstawić ofertę związaną ze świadczeniem usług pocztowych
w domenie qsv.pl z wykorzystaniem serwerów firmy Suwnet.
Oferta obejmuje:
•
Utworzenie konta w domenie qsv.pl;
•
UmoŜliwienie dostępu do konta pocztowego przez WWW;
•
UmoŜliwienie dostępu do konta pocztowego przez programy pocztowe (np. Outlook,
Thunderbird, Opera itp.) zainstalowane na stacjach roboczych Klienta;
Charakterystyka konta pocztowego będącego przedmiotem niniejszej oferty:
•
Pojemność skrzynki pocztowej: 1GB
•
Zalecana nazwa konta [email protected]
•
Serwer poczty wychodzącej: SMTP
•
Serwer poczty przychodzącej: IMAP (ma on przewagę nad serwerem POP3
ze względu na to, Ŝe wszystkie maile są trzymane na serwerze, co umoŜliwia
Nr oferty handlowej: 20071008_1
STRONA:
1/3
OFERTA HANDLOWA – KONTA POCZTOWE DLA OSÓB
INDYWIDUALNYCH
w w w . s u w n e t . p l
konfigurację na stacji roboczej klienta pocztowego, w którym struktura katalogów
i ich zawartości jest zawsze taka sama jak na serwerze)
•
Interfejs: WWW (z ssl, tj. po łączu szyfrowanym) lub klienci poczty (z ssl, tj. po łączu
szyfrowanym)
•
Poczta poddawana jest kontroli antyspamowej (globalnej i indywidualnej)
•
Poczta poddawana jest kontroli antywirusowej
•
Brak reklam
•
Poczta wysłana przez nadawcę zawsze dochodzi do adresata, a w przypadku jej
niedostarczenia, nadawca jest o tym fakcie informowany
•
Brak limitów na ilość i sumaryczną wielkość przesyłanych wiadomości
•
10 aliasów do konta pocztowego
•
Dostarczenie dokumentacji dotyczącej konfiguracji ustawień interfejsu WWW
i klientów poczty
Interfejs WWW posiada szereg zalet, z których najwaŜniejsze to:
•
Sprawdzanie pisowni;
•
MoŜliwość dodawania do słownika swoich wyrazów;
•
MoŜliwość tworzenia katalogów na serwerze;
•
MoŜliwość
konfiguracji
filtrów,
które
automatycznie
przenoszą
maile
do
odpowiednich katalogów;
•
MoŜliwość wyszukiwania maili według zadanego kryterium;
•
MoŜliwość wyświetlenia informacji o katalogach;
•
MoŜliwość zdefiniowana kolorów podświetlenia wiadomości w celu łatwiejszego
zarządzania pocztą;
•
KsiąŜka adresowa;
•
MoŜliwość konfiguracji opcji auto-odpowiedzi;
•
MoŜliwość konfiguracji przekierowania poczty na inne konto;
•
MoŜliwość konfiguracji automatycznego wylogowania z konta pocztowego, przez co
zwiększa się zabezpieczenie konta pocztowego przed nieautoryzowanym dostępem;
•
Konfiguracja podpisu, który moŜe być wstawiany na końcu lub na początku
wiadomości.
Nr oferty handlowej: 20071008_1
STRONA:
2/3
OFERTA HANDLOWA – KONTA POCZTOWE DLA OSÓB
INDYWIDUALNYCH
w w w . s u w n e t . p l
Koszt rocznego utrzymania konta pocztowego w domenie qsv.pl:
48,00 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem złotych i zero groszy).
JeŜeli
zainteresowała
Państwa
nasza
oferta
prosimy
o
wypełnienie
formularza
(https://poczta.suwnet.pl/qsv/nowekonto/formularzzgloszeniwy.php). W razie pytań prosimy
o kontakt telefoniczny (+48 604 91 51 51) lub mailowy ([email protected]).
Z wyrazami szacunku,
Mariusz Kuźma
Nr oferty handlowej: 20071008_1
STRONA:
3/3