Informator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Transkrypt

Informator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
Szanowni Państwo,
Mam
przyjemność
poinformować,
że
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Ostródzie opracował i wydał Informator Pomocy Społecznej.
Informator został wydany w ramach Projektu MOPS Ostróda „SPRÓBUJ COŚ
ZROBIĆ. WARTO - Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym –
Ostróda 2010” realizowanego w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym 2010.
Rok 2010 decyzją Parlamentu i Rady UE, ustanowiono Europejskim Rokiem Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym i ma na celu zwrócenie większej uwagi na
przyczyny i konsekwencje ubóstwa w Europie. Podejmowane działania skierowane są
zarówno do kluczowych graczy, takich jak rządy czy partnerzy społeczni, jak i do ogółu
społeczeństwa. Zadaniem jest również mobilizacja wszystkich stron w walce z ubóstwem,
promowanie
integracji
społecznej
i
włączenia
społecznego
oraz
zachęcanie
do
zdecydowanego podejmowania zobowiązań w zakresie przygotowywania unijnej i krajowej
polityki dotyczącej problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Wydawnictwo, którego głównym celem jest ułatwienie mieszkańcom miasta Ostródy
poruszanie się w skomplikowanych niekiedy procedurach prawnych, obejmuje m.in.
zagadnienia uprawnień i zasad udzielania
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych, uprawnień i ulg dla rencistów i emerytów oraz adresy instytucji
pomocowych z całego powiatu ostródzkiego.
Pełna wersja Informatora dostępna jest na stronie internetowej www.mopsostroda.pl
Informator oraz dystrybucja jest bezpłatna.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kazimierz Wosiek
Wydawnictwo
zostało
przygotowane
przy
wsparciu
finansowym
Unii
Europejskiej.
Wyrażone w nim opinie w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii
Europejskiej.

Podobne dokumenty