bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

Transkrypt

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy
-IGŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2003 r.
Część I
WARSZAWA 2005
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax: (0-22) 642-19-27
e-mail: [email protected]
Pod redakcją
Jolanty Gawron, Anny Paszek
Opracował zespół w składzie:
Lidia Ciecierska, Alina Kulesza, Anna Radwańska,
Grażyna Włosek, Ewa Wyglądała
Indeks:
Alina Kulesza
Ewa Wyglądała
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 1400/05 Format A5. Nakład 180 egz.
- III -
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Część I
- IV BIBLIOGRAPHIE OEKONOMISCHER
UND SOZIALER PROBLEME DER ARBEIT
Polnische Literatur für die Jahre 2003
BIBLIOGRAPHY OF ECONOMIC AND
SOCIAL PROBLEMS OF LABOUR
Polish literature published in 2003
BIBLIOGRAPHIE DES PROBLEMES
ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU TRAVAIL
Littérature polonaise publiée en 2003
БИБЛИОГРАФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ТРУДА
Польская литература за 2003 год
-VSPIS TREŚCI
Przedmowa .................................................................................................
Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych .......................
Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych .................................
Wykaz skrótów ...........................................................................................
Wykaz symboli ...........................................................................................
XXI
XXIII
XXXIV
XXXVIII
XXXIX
Spis bibliograficzny
I. NAUKA O PRACY
1. Zagadnienia ogólne................................................................................
2. Historia pracy .......................................................................................
3. Działalność ośrodków naukowych i innych placówek .........................
1
3
6
II. ORGANIZACJA PRACY I KIEROWANIE.
NORMOWANIE PRACY
1. Zagadnienia ogólne ...............................................................................
2. Teoria i metody organizacji i zarządzania .............................................
3. Zarządzanie i kierowanie ......................................................................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
b. Kadra kierownicza ............................................................................
4. Polityka kadrowa ..................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
b. Oceny pracownicze ..........................................................................
c. Służby pracownicze ..........................................................................
5. Organizacja i normowanie pracy ..........................................................
a. Metody badania pracy ......................................................................
b. Organizacja procesu pracy na stanowisku pracy ..............................
c. Mierzenie pracy ................................................................................
d. Organizacja i normowanie pracy zespołów ludzkich .......................
e. Wdrażanie metod i norm pracy ........................................................
f. Systemy organizacji pracy a czas pracy ............................................
6. Organizacja pracy i zarządzanie w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach ........................................
7. Organizacja pracy biurowej i umysłowej .............................................
8. Społeczne i ekonomiczne skutki automatyzacji i postępu technicznego
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
b. Automatyzacja i postęp techniczny w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej ....................................................
9. Automatyzacja zarządzania i prac biurowych .......................................
7
9
30
30
56
63
63
84
87
92
92
92
92
93
94
97
106
107
107
109
112
- VI III. ZATRUDNIENIE
1. Zagadnienia ogólne ...............................................................................
a. W Polsce ...........................................................................................
b. W świecie .........................................................................................
2. Planowanie i analiza zatrudnienia .........................................................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
b. Zagadnienia metodologiczne ............................................................
c. Planowanie i analiza zatrudnienia w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej ....................................................
3. Rynek pracy ..........................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
b. Struktura zatrudnienia .......................................................................
c. Podaż siły roboczej. Bezrobocie. Pośrednictwo pracy ......................
1/ Bezrobocie ....................................................................................
2/ Służby zatrudnienia. Pośrednictwo pracy .....................................
3/ Przeciwdziałanie bezrobociu ........................................................
d. Popyt na siłę roboczą. Ruch zatrudnionych i stabilizacja załóg .......
e. Zatrudnienie w poszczególnych działach i gałęziach
gospodarki narodowej ......................................................................
f. Praca kobiet ......................................................................................
1/ Zagadnienia ogólne ......................................................................
2/ Praca kobiet w poszczególnych działach, gałęziach gospodarki
narodowej i zawodach ..................................................................
3/ Praca zawodowa a obowiązki rodzinne i domowe kobiet ............
g. Praca młodzieży i młodocianych ......................................................
h. Zatrudnienie grup specjalnych. Praca i rehabilitacja zawodowa
inwalidów ........................................................................................
1/ Ludzie skazani .............................................................................
2/ Ludzie starsi .................................................................................
3/ Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ........................................
4/ Zatrudnienie socjalne ...................................................................
4. Społeczno-ekonomiczne aspekty czynników demograficznych ...........
5. Czas pracy. Absencja ............................................................................
a. Zagadnienia ogólne czasu pracy .......................................................
b. Skracanie czasu pracy .......................................................................
c. Absencja w pracy ..............................................................................
6. Kwalifikacje. Struktura zawodowa. Zawód i jego wykonywanie.
Nomenklatura zawodów. Etyka zawodowa ..........................................
a. Kwalifikacje ......................................................................................
b. Struktura zawodowa .........................................................................
c. Zawód i jego wykonywanie ..............................................................
d. Nomenklatura zawodów ...................................................................
e. Etyka zawodowa ...............................................................................
122
122
129
133
133
138
139
140
140
147
148
148
155
161
177
178
182
182
183
184
185
187
187
187
188
201
202
205
205
206
206
207
207
217
220
221
- VII 7. Przygotowanie kadr ..............................................................................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
1/ W Polsce .......................................................................................
2/ W świecie ............................................................................ .........
b. Orientacja i poradnictwo zawodowe. Preferencje zawodowe ...........
c. Kadry kierownicze ............................................................................
d. Kadry inżynieryjno-techniczne ........................................................
228
228
228
237
242
246
-
e. Kadry w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki
narodowej ...............................................................................
248
f. Szkolnictwo zawodowe .....................................................................
1/ Zagadnienia ogólne .......................................................................
2/ Szkoły zawodowe zasadnicze i średnie ........................................
g. Pozaszkolne formy podnoszenia kwalifikacji ...................................
h. Szkolnictwo wyższe .........................................................................
8. Praktyki zawodowe. Staże ....................................................................
252
252
253
254
260
265
IV. WYDAJNOŚĆ PRACY
Wydajność pracy ........................................................................................
266
V. SOCJOPSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY.
ERGONOMIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zagadnienia ogólne ...............................................................................
Psychologia i socjologia organizacji i kierowania ................................
Stosunki społeczne w zakładzie pracy i kultura współżycia .................
Humanizacja pracy ...............................................................................
Stosunek do pracy. Motywacja ..............................................................
Socjologia i psychologia zawodów .......................................................
Socjologia grup społecznych .................................................................
Wychowawcza funkcja zakładu pracy ...................................................
Ergonomia ............................................................................................
267
274
289
296
298
308
315
318
320
VI. OCHRONA ZDROWIA I PRACY.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
FIZJOLOGIA PRACY
1. Ochrona zdrowia i pracy .......................................................................
a. Zagadnienia ogólne ..........................................................................
b. Ochrona zdrowia w różnych środowiskach.......................................
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.............................................................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
322
322
324
326
326
- VIII b. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Poprawa warunków pracy
w różnych środowiskach ..................................................................
c. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne .............................................
d. Organizacja i działanie inspekcji pracy ............................................
e. Wypadki przy pracy ..........................................................................
f. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej ......................................
3. Fizjologia pracy ....................................................................................
4. Medycyna pracy (wraz z higieną) .........................................................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
b. Służba medycyny pracy ....................................................................
c. Choroby zawodowe ..........................................................................
5. Materialne środowisko pracy ................................................................
a. Klimat i czystość powietrza ..............................................................
b. Promieniowanie (wraz ze światłem). Barwy ....................................
c. Szkodliwe działanie substancji chemicznych ...................................
d. Hałas i wstrząsy ................................................................................
329
337
338
344
346
348
348
348
349
350
352
352
353
354
356
Część II
VII. PRAWO PRACY
1.
2.
3.
4.
Zagadnienia ogólne ...............................................................................
Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i stanowisk .........................
Układy zbiorowe pracy. Regulaminy ....................................................
Międzynarodowe prawo pracy .............................................................
a. Międzynarodowa Organizacja Pracy ................................................
b. Unia Europejska ...............................................................................
c. Umowy bilateralne między Polską a innymi krajami .......................
5. Świadczenie pracy ................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
b. Stosunek pracy z umowy o pracę. Nawiązanie i rozwiązanie
stosunku pracy ...................................................................................
c. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania i wyboru ......
d. Spółdzielczy stosunek pracy .............................................................
e. Świadczenie pracy na podstawie innej niż stosunek pracy ...............
6. Zagadnienia prawne bhp .......................................................................
7. Czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych ....................................
8. Dyscyplina pracy. Absencja ..................................................................
9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe ...........................................
10. Ochrona pracowników szczególnie chronionych ..................................
11. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników .................................
a. Odpowiedzialność służbowa i porządkowa ......................................
b. Odpowiedzialność majątkowa ..........................................................
c. Odpowiedzialność karna ...................................................................
d. Odpowiedzialność cywilna ...............................................................
359
367
380
384
384
385
391
393
393
412
424
424
428
445
452
453
458
464
464
465
467
467
- IX 12. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych ..
13. Obsługa socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników ....................
14. Wynagrodzenie za pracę .......................................................................
a. Zagadnienia ogólne ..........................................................................
b. Fundusz płac i dyscyplina płac .........................................................
c. Premiowanie .....................................................................................
d. Roszczenia zarobkowe, suspensyjne i deputatowe ...........................
e. Dodatki i dopłaty do płacy zasadniczej ............................................
f. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników
w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej .......
g. Świadczenia wyrównawcze ..............................................................
h. Nagrody pracownicze .......................................................................
i. Odprawy emerytalne i rentowe .........................................................
j. Odprawy pośmiertne .........................................................................
469
477
481
481
489
489
490
494
496
506
509
511
512
VIII. PŁACE
1. Zagadnienia ogólne ...............................................................................
a. W Polsce ... ........................................................................................
b. W świecie .........................................................................................
2. Kształtowanie środków na wynagrodzenia ...........................................
3. Proporcje i struktura płac ......................................................................
4. Wartościowanie pracy ...........................................................................
5. Systemy płac .........................................................................................
6. Płace w poszczególnych działach, gałęziach gospodarki narodowej
i zawodach ...........................................................................................
513
513
514
515
515
516
516
520
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne ...............................................................................
a. W Polsce ...........................................................................................
1/ Problemy ogólne systemu ............................................................
2/ Obowiązki płatników składek ......................................................
3/ Finansowanie ubezpieczeń. Składki .............................................
4/ Umowy międzynarodowe ............................................................
b. W świecie .........................................................................................
2. Ubezpieczenia społeczne ......................................................................
a. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe ................................................
b. Ubezpieczenie chorobowe ................................................................
1/ Zasiłek chorobowy .......................................................................
2/ Zasiłek macierzyński ...................................................................
3/ Zasiłek porodowy ........................................................................
4/ Zasiłek opiekuńczy ......................................................................
522
522
522
532
537
548
549
553
553
570
570
573
575
-X-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5/ Zasiłek wyrównawczy .................................................................
6/ Świadczenie rehabilitacyjne ........................................................
c. Ubezpieczenie wypadkowe ..............................................................
d. Zasiłek pogrzebowy .........................................................................
Ubezpieczenie zdrowotne .....................................................................
Ubezpieczenie różnych grup społecznych ............................................
a. Ubezpieczenie społeczne szczególnych grup pracowniczych .. ........
b. Ubezpieczenie społeczne rolników ...................................................
c. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą ...........
d. Ubezpieczenie zleceniobiorców i osób wykonujących pracę nakładczą
e. Ubezpieczenie twórców ....................................................................
f. Ubezpieczenie osób duchownych .....................................................
g. Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych za granicą .............
Świadczenia na wypadek bezrobocia ...................................................
a. Zasiłek dla bezrobotnych ..................................................................
b. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne .............................................
c. Inne świadczenia finansowane z Funduszu Pracy ............................
Świadczenia z funduszy publicznych ...................................................
a. Zasiłek rodzinny ...............................................................................
b. Zasiłek pielęgnacyjny ......................................................................
c. Zasiłek wychowawczy .....................................................................
d. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ......................................
e. Świadczenia dla osób represjonowanych .. .......................................
Otwarte fundusze emerytalne ...............................................................
Pracownicze programy emerytalne .......................................................
Pomoc społeczna ..................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ..........................................................................
b. Świadczenia pieniężne .....................................................................
c. Pomoc rzeczowa ..............................................................................
d. Placówki opiekuńcze .......................................................................
575
576
583
583
589
589
591
595
596
596
596
597
597
598
600
600
600
602
604
605
606
607
612
613
613
616
617
618
X. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej ...............................................
a. W Polsce ..........................................................................................
b. W świecie .........................................................................................
2. Stopa życiowa .......................................................................................
a. W Polsce ...........................................................................................
b. W świecie .........................................................................................
3. Dochód narodowy .................................................................................
a. Podział dochodu narodowego ..........................................................
b. Dochody ludności ............................................................................
c. Podatek od dochodów ......................................................................
619
619
630
633
633
642
643
643
646
647
- XI -
4.
5.
6.
7.
8.
9.
d. Fundusz spożycia .............................................................................
1/ Zagadnienia ogólne .....................................................................
2/ Spożycie społeczne ......................................................................
3/ Spożycie indywidualne ................................................................
Działalność socjalno-bytowa zakładów pracy ......................................
Koszty utrzymania ................................................................................
Budżety rodzinne ..................................................................................
Warunki mieszkaniowe .........................................................................
Sport, turystyka, wczasy .......................................................................
Budżet czasu. Czas wolny od pracy ......................................................
652
652
653
655
656
657
658
658
659
659
XI. ZWIĄZKI ZAWODOWE
1. Związki zawodowe – organizacje pracodawców – państwo .................
a. Zagadnienia ogólne ...........................................................................
1/ W Polsce .......................................................................................
2/ W świecie .....................................................................................
b. Negocjacje i porozumienia zbiorowe ...............................................
c. Spory zbiorowe ................................................................................
d. Procedury pojednawcze. Arbitraż .....................................................
e. Strajki. Lokauty. Protesty. Bojkoty ...................................................
2. Związki zawodowe a udział w zarządzaniu ..........................................
3. Historia i działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych ...................................................
660
660
660
664
666
667
668
669
670
670
XII. SAMORZĄD PRACOWNICZY
1. Zagadnienia ogólne ...............................................................................
2. Udział samorządu pracowniczego i załóg w zarządzaniu .....................
3. Samorząd pracowniczy w poszczególnych zakładach pracy.
Samorząd zawodowy ............................................................................
4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw ....................................
674
674
675
676
XIII. STATYSTYKA PRACY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opracowania ogólne .............................................................................
Organizacja i normowanie pracy ..........................................................
Zatrudnienie ..........................................................................................
Wydajność pracy ...................................................................................
Ochrona zdrowia i pracy .......................................................................
Płace .....................................................................................................
680
682
682
694
695
- XII 7. Zabezpieczenie społeczne .....................................................................
8. Warunki bytu ludności ..........................................................................
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy ........................................
10. Przekształcenia własnościowe ..............................................................
697
702
711
711
XIV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
Bibliografia bibliografii ..............................................................................
711
Indeks alfabetyczny ....................................................................................
Wykaz ważniejszych haseł przedmiotowych ..............................................
733
799
- XIII CONTENTS
Preface ........................................................................................................
XXI
The register of periodicals titles and its abbreviations ................................
XXIII
The explanations concerning the names abbreviations
of publishing institutions ..................................................................................
XXXIV
The abbreviations register ........................................................................... XXXVIII
The symbols register ...................................................................................
XXXIX
The bibliographical register
I. LABOUR SCIENCES
1. General questions .................................................................................
2. History of labour ...................................................................................
3. Activity of scientific centres .................................................................
1
3
6
II. LABOUR ORGANIZATION AND MANAGEMENT
STANDARIZATION OF LABOUR
1. General questions .................................................................................
2. Theory and methods of organization ....................................................
3. Management .........................................................................................
a. General questions ..............................................................................
b. Managerial staff ................................................................................
4. Personnel management .........................................................................
a. General questions ..............................................................................
b. Personnel assessment ........................................................................
c. Personnel administration ...................................................................
5. Organization and standarization of labour ............................................
a. Methods of labour research ...............................................................
b. Organization of labour on a workplace .............................................
c. Work measuring ................................................................................
d. Organization and standarization of team work .................................
e. Implementation of methods and standards of work ..........................
f. Systems of labour organization and hours of work ...........................
6. Labour organization and management in various branches
and occupations ....................................................................................
7. Labour organization in the offices ........................................................
8. Socio-economic consequences of automation and new technologies . ..
a. General questions ..............................................................................
b. Automation and technical progess in different branches ..................
9. Automation in management and in office's work .................................
7
9
30
30
56
63
63
84
87
92
92
92
92
93
94
97
106
107
107
109
112
- XIV III. EMPLOYMENT
1. General questions .................................................................................
a. In Poland ..........................................................................................
b. In the world .......................................................................................
2. Planning and analysis of employment ..................................................
a. General questions .............................................................................
b. Methodological questions ................................................................
c. Planning and analysis of employment in various branches ..............
3. Labour market .......................................................................................
a. General questions .............................................................................
b. Employment structure ......................................................................
c. Labour supply. Unemployment. Job placement ...............................
1/ Unemployment ............ ................................................................
2/ Employment services. Job placement ..........................................
3/ Actions against unemployment ....................................................
d. Labour demand. Labour mobility ....................................................
e. Employment in various branches .....................................................
f. Work of women ................................................................................
1/ General questions .........................................................................
2/ Women's work in various branches and occupations ...................
3/ Working women and family responsibilities ...............................
g. Youth and minors employment ........................................................
h. Special employment. Vocational rehabilitation ...............................
1/ Work of prisoners ........................................................................
2/ Older workers ..............................................................................
3/ Vocational rehabilitation ..............................................................
4/ Social employment ......................................................................
4. Socio-economic aspects of demography ...............................................
5. Hours of work. Absenteeism ................................................................
a. General questions on hours of work .................................................
b. Shortening of hours of work ............................................................
c. Absenteeism .....................................................................................
6. Qualifications. Occupational structure. Profession and its carry out.
Terminology of occupations. Work ethics ............................................
a. Qualifications ...................................................................................
b. Occupational structure .....................................................................
c. Profession and its carry out ..............................................................
d. Terminology of occupations ............................................................
e. Work ethics ......................................................................................
7. Personnel training .................................................................................
a. General problems .............................................................................
1/ In Poland ......................................................................................
2/ In the world ..................................................................................
b. Vocational guidance ........................................................................
122
122
130
133
133
138
139
140
140
147
148
148
155
161
177
178
182
182
183
184
185
187
187
187
188
201
202
205
205
206
206
207
207
217
220
221
228
228
228
237
242
- XV c. Managerial staff training ..................................................................
d. Technical staff training ....................................................................
e. Personnel training in various branches .............................................
f. Vocational education ........................................................................
1/ General questions .........................................................................
2/ Secondary vocational education ..................................................
g. Out of school training forms ............................................................
h. High school education ......................................................................
8. Practices. Practice periods ....................................................................
246
248
252
252
253
254
260
265
IV. LABOUR PRODUCTIVITY
Labour productivity ....................................................................................
266
V. SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LABOUR.
ERGONOMICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
General questions .................................................................................
Organizational and managerial psychology and sociology ...................
Social relations in the enterprise ...........................................................
Humanization of work ...........................................................................
Attitudes to work. Motivation ...............................................................
Sociology and psychology of occupations ............................................
Sociology of different social groups .....................................................
Educational function of the enterprise ..................................................
Ergonomics ...........................................................................................
267
274
289
296
298
308
315
318
320
VI. HEALTH AND WORK PROTECTION.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE.
PHYSIOLOGY OF WORK
1. Health and work protection ..................................................................
a. General questions ..............................................................................
b. Health protection in various environment ........................................
2. Occupational safety and hygiene ..........................................................
a. General questions ..............................................................................
b. Occupational safety and hygiene. Conditions of work
in various environment .....................................................................
c. Social and economic questions .........................................................
d. Organization and activity of labour inspection .................................
e. Employment accidents ......................................................................
f. Protective clothing and personal protection equipment .....................
322
322
324
326
326
329
337
338
344
346
- XVI 3. Physiology of work ...............................................................................
4. Occupational medicine .........................................................................
a. General questions ..............................................................................
b. Health service in industry .................................................................
c. Occupational diseases .......................................................................
5. Working environment ...........................................................................
a. Climate .............................................................................................
b. Radiation. Light. Colours .................................................................
c. Toxic substances ...............................................................................
d. Noise and vibrations .........................................................................
348
348
348
349
350
352
352
353
354
356
Part II
VII. LABOUR LAW
1.
2.
3.
4.
General questions .................................................................................
Legislation in various occupations .......................................................
Collective agreements. Regulations ......................................................
International labour legislation .............................................................
a. International Labour Organization ...................................................
b. European Union ...............................................................................
c. Bilateral agreements .........................................................................
5. Contract of employment .......................................................................
a. General problems .............................................................................
b. Contract of employment ...................................................................
c. Contract of employment on the ground of appoint or choice to a post
d. Co-operative contract of employment ..............................................
e. Work on the ground other than contract of employment ..... .............
6. Legislation concerning occupational safety ..........................................
7. Hours of work. Overtime work .............................................................
8. Work discipline. Absenteeism ..............................................................
9. Leave regulations ..................................................................................
10. Special workers protection ....................................................................
11. Liability of employers and employees ..................................................
a. Discipline liability of employees ......................................................
b. Financial liability ..............................................................................
c. Penal liability ....................................................................................
d. Civil liability ....................................................................................
12. Judgments concerning employment contracts and social security ........
13. Social and cultural services for employees ...........................................
14. Legal aspects of wages .........................................................................
a. General questions ..............................................................................
b. Wage fund and wage discipline ........................................................
c. Bonuses .............................................................................................
359
367
380
384
384
385
391
393
393
412
424
424
428
445
452
453
458
464
464
465
467
467
469
477
481
481
489
489
- XVII d. Wage claims .....................................................................................
e. Wage allowances ..............................................................................
f. Wages in various occupations and branches .....................................
g. Compensation benefits .....................................................................
h. Employee pay awards .......................................................................
i. Pension's allowances .........................................................................
j. Death allowances ...............................................................................
490
494
496
506
509
511
512
VIII. WAGES
1. General questions .................................................................................
a. In Poland ...........................................................................................
b. In the world ......................................................................................
2. Wage planning ......................................................................................
3. Wage structure ......................................................................................
4. Work assessment ..................................................................................
5. Wage systems .......................................................................................
6. Wages in various branches and occupations .........................................
513
513
514
515
515
516
516
520
IX. SOCIAL SECURITY
1. General questions .................................................................................
a. In Poland ...........................................................................................
1/ General problems of social security system .................................
2/ Employers duties concerning social security ...............................
3/ Social security financing. Contributions ......................................
4/ Social security international agreements ......................................
b. In the world ......................................................................................
2. Social insurance ....................................................................................
a. Pension insurance .............................................................................
b. Sick insurance ..................................................................................
1/ Sickness benefit ...........................................................................
2/ Maternity benefit .........................................................................
3/ Childbirth allowance ....................................................................
4/ Constant attendance allowance ....................................................
5/ Rehabilitation training allowance ................................................
6/ Rehabilitation benefit ...................................................................
c. Accident insurance ...........................................................................
d. Funeral grant ....................................................................................
3. Health insurance ...................................................................................
4. Social insurance schemes for different branches ..................................
a. Schemes for special groups of employees ........................................
b. Social insurance of farmers ..............................................................
522
522
522
532
537
548
549
553
553
570
570
573
575
575
576
583
583
589
589
591
- XVIII -
5.
6.
7.
8.
9.
c. Social insurance of self employed ....................................................
d. Social insurance of agents ................................................................
e. Social insurance of artists .................................................................
f. Social insurance of clergymen ..........................................................
g. Social insurance of migrants .............................................................
Benefits for unemployed .......................................................................
a. Unemployment benefit .....................................................................
b. Pre-retired benefits ...........................................................................
c. Other benefits financed by Employment Fund .................................
Allowances from social funds ...............................................................
a. Family benefit ..................................................................................
b. Nursing benefit .................................................................................
c. Parental benefit .................................................................................
d. Allowances from Alimony Fund ......................................................
e. Allowance for forced labour .............................................................
Pension funds ........................................................................................
Occupational pension schemes .............................................................
Social assistance ...................................................................................
a. General problems .............................................................................
b. Social benefits in cash ......................................................................
c. Material aid ......................................................................................
d. Social services ..................................................................................
595
596
596
596
597
597
598
600
600
600
602
604
605
606
607
612
613
613
616
617
618
X. LIVING CONDITIONS
1. General problems of social policy ........................................................
a. In Poland ...........................................................................................
b. In the world ......................................................................................
2. Standard of living .................................................................................
a. In Poland ...........................................................................................
b. In the world ......................................................................................
3. National income ....................................................................................
a. Distribution of the national income ..................................................
b. Incomes ............................................................................................
c. Income tax ........................................................................................
d. Consumption .....................................................................................
1/ General questions .........................................................................
2/ Social consumption fund ..............................................................
3/ Individual consumption fund ........................................................
4. Social activity in enterprises .................................................................
5. Living costs ..........................................................................................
6. Family budgets .....................................................................................
7. Housing conditions ...............................................................................
8. Sport, tourism and leisure .....................................................................
9. Time budget. Rest period ......................................................................
619
619
630
633
633
642
643
643
646
647
652
652
653
655
656
657
658
658
659
659
- XIX XI. TRADE UNIONS
1. Trade unions – employers' organizations – government .......................
a. General questions ..............................................................................
1/ In Poland ......................................................................................
2/ In the world ..................................................................................
b. Negotiations and collective agreements ...........................................
c. Labour disputes ................................................................................
d. Conciliatory procedures. Arbitration ................................................
e. Strikes. Lock-outs. Boycotts .............................................................
2. Trade unions and participation in management ....................................
3. History and activity of trade unions in various branches ......................
660
660
660
664
666
667
668
669
670
670
XII. WORKERS' SELF MANAGEMENT
1.
2.
3.
4.
General questions .................................................................................
Workers' participation in management .................................................
Workers' self management in enterprises .............................................
Property transformations in enterprises ................................................
674
674
675
676
XIII. LABOUR STATISTICS
1. General questions .................................................................................
2. Organization and standarization of work ..............................................
3. Employment .........................................................................................
4. Labour productivity ..............................................................................
5. Health and work protection ..................................................................
6. Wages ...................................................................................................
7. Social security ......................................................................................
8. Living conditions ..................................................................................
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy ........................................
10. Property transformations ......................................................................
680
682
682
694
695
697
702
711
711
XIV. BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHIES
Bibliography of bibliographies ...................................................................
711
The alphabetical index ................................................................................
The subject entries register .........................................................................
733
799
- XX -
- XXI -
Przedmowa
Trzydziesty czwarty rocznik1 Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych
Zagadnień Pracy obejmuje piśmiennictwo polskie za rok 2003 oraz uzupełnienia z lat poprzednich. Ze względu na obfitość materiałów rocznik ten
ukazuje się w dwóch częściach.
W roczniku tym, jak w latach poprzednich, zachowana została ta sama
metoda opracowania, te same kryteria doboru i zasięg formalny. Bibliografia
nie zawiera informacji o piśmiennictwie obcojęzycznym, wydawanym
w Polsce.
Układ rzeczowy pozostał bez zmian: zawiera on 14 działów głównych
z poddziałami pierwszego i drugiego stopnia. Zostały zachowane poddziały,
do których nie ukazało się w 2003 r. żadne piśmiennictwo.
W prezentowanym roczniku występuje szereg haseł przedmiotowych
grupujących materiał w ramach niektórych poddziałów. Wśród nich możemy
znaleźć hasła odnoszące się do: dokumentacji pracowniczej (poz. 551–578)
i dokumentacji ZUS (poz. 3344–3370), kosztów pracy (poz. 822–838), kultury organizacyjnej (poz. 1727–1751), stresu w pracy (poz. 1752–1765), molestowania i terroru psychicznego w pracy (poz. 1795–1808), wypalenia zawodowego (poz. 1931–1941), kontraktów menedżerskich (poz. 2634–2639),
zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce (poz. 2509–2522)
minimum socjalnego (poz. 4092–4095), ubóstwa (poz. 3990–4010) itp. Zagadnienia związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zostały
wyeksponowane w takich hasłach jak: rynek pracy w kontekście wejścia
do Unii Europejskiej (poz. 769–794), polskie prawo pracy a prawo Unii
1
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy. Piśmiennictwo polskie 1962,
1963, 1964, 1965/1966 [druk 1987], 1967/1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974/1975,
1976/1977, 1978/1979, 1980-1982, 1983/1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
- XXII Europejskiej (poz. 2383–2390), integracja Polski z UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (poz. 3321–3328).
Rocznik zawiera 4471 pozycje numerowane, w tym wiele pozycji zbiorowych. Podstawę opracowania stanowiły wydawnictwa zwarte wydane
w 2003 r. (wraz z uzupełnieniem pozycji z lat poprzednich) oraz 347 tytułów
czasopism i wydawnictw ciągłych.
Opis pozycji, częściowo adnotowanych, zgodny jest z normą
PN 82/N-01152. Dla wygody Czytelników przy pracach zbiorowych podano
w adnotacji obok autorów i tytułów rozdziałów, także objętość poszczególnych opracowań.
Zamieszczane na końcu działów akty prawne uszeregowano wg instytucji
sprawczych.
Bibliografia zawiera wykazy skrótów tytułów czasopism, zgodnie z normą PN-N-01178 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych, wykaz
nazw instytucji wydawniczych, skrótów i symboli. Uzupełnia ją indeks alfabetyczny oraz wykaz ważniejszych haseł przedmiotowych.
Oddając do rąk czytelników kolejny rocznik Bibliografii Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego prosi o przekazywanie pod jej
adresem wszelkich uzupełnień i uwag dotyczących tej publikacji.
Warszawa, lipiec 2005 r.
- XXIII -
WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM
I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
Acta Cass. – Acta Cassubiana
Acta Sci. Acad. Ostrov. – Acta Scientifica Academiae Ostroviensis
Acta Sci. Pol., Oecon. – Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
Acta UL, Fol. Oecon. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Acta UL, Fol. Paedagog. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica
Acta UL, Fol. Psychol. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
Acta UNC, Socjol. Wych. – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia
Wychowania
Acta Univ. Wratisl., Ekon. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia
Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa – Acta Universitatis Wratislaviensis.
Przegląd Prawa
Acta Univ. Wratisl., Socjol. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia
Admin. Publ. – Administracja Publiczna (Białystok)
Ann. UMCS, Sect. H – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
Sectio H Oeconomia
Antidotum – Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej
Arcana (Kraków)
Arch. Pol. – Archiwista Polski
Atest – Atest. Ochrona Pracy
Athenaeum
Automatyka
Aux. Soc. – Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne
Azja - Pacyfik – Azja - Pacyfik : [społeczeństwo, polityka, gospodarka]
Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce – Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach
Bank i Kredyt
Bezp. Bank – Bezpieczny Bank
Bezp. Pr. – Bezpieczeństwo Pracy
Bibl. Zachodniopomor. – Bibliotekarz Zachodniopomorski
Bibliotekarz
Biul. Dial. Społ. – Biuletyn Dialogu Społecznego
Biul. IGS – Biuletyn IGS. Szkoła Główna Handlowa Instytut Gospodarstwa
Społecznego
Biul. Inf. KK NSZZ „Solidarność” – Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Biul. Inf. / ZUS – Biuletyn Informacyjny / Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- XXIV Biul. Inst. Spaw. Gliw. – Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Biul. Skarb. Min. Finan. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
Biul. WAT – Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Casus
Chowanna
Colloquia Commun. – Colloquia Communia
Cywiliz. Czasie Przestrz. – Cywilizacja w Czasie i Przestrzeni
Cywilizacja
Czas. Geogr. – Czasopismo Geograficzne
Czas. Psychol. – Czasopismo Psychologiczne
Człow. Ruch – Człowiek i Ruch
Deb. Nauk. WSHE – Debiuty Naukowe WSHE [Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej]
Dydak. Lit. – Dydaktyka Literatury
Dyr. Szk. – Dyrektor Szkoły
Dz. U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziś
Eduk. Biol. Środ. – Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
Eduk. dla Bezp. – Edukacja dla Bezpieczeństwa
Eduk. Otwarta – Edukacja Otwarta
Eduk. Ustaw. Doros. – Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Edukacja
Ekon. Humanist. – Ekonomia i Humanistyka
Ekon. Mat. – Ekonomia Matematyczna
Ekon. Organ. Przeds. – Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Ekon. Probl. Łącz. – Ekonomiczne Problemy Łączności
Ekon. Środ. – Ekonomia i Środowisko
Ekonomia
Ekonomista
Ełc. Stud. Teol. – Ełckie Studia Teologiczne
Ergonomia
Finan. Zarz. Inż. – Finanse, Zarządzanie, Inżynieria (Bielsko Biała)
Fir. Rynek – Firma i Rynek
Fol. Oecon. Crac. – Folia Oeconomica Cracoviensia
Forum Akad. – Forum Akademickie
Forum Nauk., Inst. Market. / WSZarz. Pozn. – Forum Naukowe. Instytut
Marketingu / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu [poprz. pt. Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Poznaniu]
Forum Nauk., Inst. Samorz. Teryt. / WSZarz. Pozn. – Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Poznaniu
- XXV Forum Nauk. / WSZarz. Pozn. – Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Forum Nauk. WSZarz. Wroc. – Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości we Wrocławiu
Gaz. Praw. – Gazeta Prawna
Gaz. Wybor. – Gazeta Wyborcza [dod. Praca]
Głos Naucz. – Głos Nauczycielski
Gospod. Nar. – Gospodarka Narodowa
Gospod. Prakt. Teor. – Gospodarka w Praktyce i Teorii
Gospod. Przestrz. – Gospodarka Przestrzenna
Gór. Odkryw. – Górnictwo Odkrywkowe
Górnictwo
Hand. Wewn. – Handel Wewnętrzny
Harv. Bus. Rev. Pol. – Harvard Business Review Polska
Humaniz. Pr. – Humanizacja Pracy
Idō Ruch Kult. – Idō – Ruch dla Kultury
Innow. Eduk. Akad. – Innowacje w Edukacji Akademickiej
Inspektor Pr. – Inspektor Pracy
Integracja
Jęz. Obce Szk. – Języki Obce w Szkole
Kob. Bizn. – Kobieta i Biznes
Kontr. Państ. – Kontrola Państwowa
Kosmos
Koszal. Stud. Mater. – Koszalińskie Studia i Materiały
Krak. Stud. Małop. – Krakowskie Studia Małopolskie
Kron. Wielkop. – Kronika Wielkopolski
Kształc. Zaw. Pedagog. – Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia
Kult. Eduk. – Kultura i Edukacja
Kult. Fiz. – Kultura Fizyczna
Kult. Społ. – Kultura i Społeczeństwo
Kur. Zw. – Kurier Związkowy
Kwart. Eduk. – Kwartalnik Edukacyjny
Kwart. Pedagog. – Kwartalnik Pedagogiczny
Management
Manager
Market. Rynek – Marketing i Rynek
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. – Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej
Maz. Stud. Humanist. – Mazowieckie Studia Humanistyczne
Mechanika
Med. Pr. – Medycyna Pracy
- XXVI Monit. Pol. – Monitor Polski
Monit. Praw. – Monitor Prawniczy
Myśl Ekon. Praw. – Myśl Ekonomiczna i Prawna
Myśl Socjaldemokr. – Myśl Socjaldemokratyczna
Naucz. Szk. – Nauczyciel i Szkoła
Nauka
Nauka Pol. – Nauka Polska, Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój
Nauka Szk. Wyż. – Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Neodidagmata
Niepełnospr. Rehabil. – Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Normalizacja
Not. Płoc. – Notatki Płockie
Now. Psychol. – Nowiny Psychologiczne
Nowa Eduk. Zaw. – Nowa Edukacja Zawodowa
Nowa Szk. – Nowa Szkoła
Nowe Książ. – Nowe Książki
Nowe Państ. – Nowe Państwo
Nowe Ubezp. – Nowe Ubezpieczenia : wraz z serwisem dla księgowych
[wkł. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych]
Nowe Życie Gospod. – Nowe Życie Gospodarcze
Nowy Tyg. Pop. – Nowy Tygodnik Popularny
Odra
Opere Stud. Oecon. – Opere et Studio pro Oeconomica
Opieka Wych. Ter. – Opieka, Wychowanie, Terapia
Optimum - Stud. Ekon. – Optimum – Studia Ekonomiczne
Organ. Kier. – Organizacja i Kierowanie
Palestra
Państ. Prawo – Państwo i Prawo
Państ. Społ. – Państwo i Społeczeństwo
Pastores
Pedagog. Pr. – Pedagogika Pracy
Pedagog. Społ. – Pedagogika Społeczna
Personel Zarz. – Personel i Zarządzanie
Pien. Więź – Pieniądze i Więź
Piotr. Stud. Pedagog. – Piotrkowskie Studia Pedagogiczne
Podl. Zesz. Pedagog. – Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne
Polit. Gospod. – Polityka Gospodarcza
Polit. Społ. – Polityka Społeczna
Polonistyka
Por. Gaz. Praw. – Poradnik Gazety Prawnej
Pozn. Rocz. Arch.-Hist. – Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
- XXVII Pr. Inst. Stosow. Nauk Społ. – Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Pr. Mater., Wydz. Zarz. UGdań. – Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
Pr. Nauk. AE Wroc. – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu
Pr. Nauk. AE Wroc., Ekon. Międzynar. Stosun. Gospod. – Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Ekonomia
i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Pr. Nauk. AE Wroc., Ekonometria – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu. Ekonometria
Pr. Nauk. AE Wroc., Finan. Bank. – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu. Finanse i Bankowość
Pr. Nauk. AE Wroc., Informat. Ekon. – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna
Pr. Nauk. AE Wroc., Mater. Konf. – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Pr. Nauk. AE Wroc., Nauki Humanist. – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne
Pr. Nauk. AE Wroc., Zarz. Market. – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing
Pr. Nauk. AE Wroc., Zarządzanie – Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
im.Oskara Langego we Wrocławiu. Zarządzanie
Pr. Nauk., Ekon. / PRadom – Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań. – Prace Naukowe Katedry Ekonomii
i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska
Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom – Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Pr. Nauk., Prawo / PRadom – Prace Naukowe. Prawo / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Pr. Nauk. WSP Częst., Pedagog. – Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika
Pr. Nauk. WSP Częst., Wych. Tech. – Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Wychowanie Techniczne
Pr. Soc. – Praca Socjalna
Pr. Uczest. Stud. Dokt. – Prace Uczestników Studium Doktoranckiego
Pr. Zabezp. Społ. – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Pracodaw. Prac. – Pracodawca i Pracownik
Prakseologia
Prawo Asek. – Prawo Asekuracyjne
Prawo Eur. – Prawo Europejskie
- XXVIII Prawo Pr. – Prawo Pracy
Prawo Przeds. – Prawo Przedsiębiorcy
Probl. Masz. Rob. – Problemy Maszyn Roboczych
Probl. Opiek. - Wych. – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Probl. Polit. Społ. – Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje
Probl. Porad. Psychol. – Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
Probl. Zarz. – Problemy Zarządzania
Probl. Zarz. Finan. – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu
Prok. Prawo – Prokuratura i Prawo
Prz. Geod. – Przegląd Geodezyjny
Prz. Humanist. – Przegląd Humanistyczny
Prz. Nauk.-Dydak. – Przegląd Naukowo-Dydaktyczny
Prz. Nauk. / WSSE Gdań. – Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Prz. Organ. – Przegląd Organizacji
Prz. Polic. – Przegląd Policyjny
Prz. Politol. – Przegląd Politologiczny
Prz. Powsz. – Przegląd Powszechny
Prz. Prawa Hand. – Przegląd Prawa Handlowego
Prz. Rząd. – Przegląd Rządowy
Prz. Sąd. – Przegląd Sądowy
Prz. Ubezp. dla Ciebie. – Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Prz. Ustawod. Gospod. – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Prz. Więzien. Pol. – Przegląd Więziennictwa Polskiego
Prz. Zach. – Przegląd Zachodni
Przyj. przy Pr. – Przyjaciel przy Pracy
Psychol. Etol. Genet. – Psychologia, Etologia, Genetyka
Rachunkowość
Regiony Pol. – Regiony Polski
Rejent
Res Pub. Nowa – Res Publica Nowa
Rocz. Admin. Prawa – Roczniki Administracji i Prawa
Rocz. Chełm. – Rocznik Chełmski
Rocz. Gdyń. – Rocznik Gdyński
Rocz. Kol. Anal. Ekon. – Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Rocz. Koniń. – Rocznik Koniński
Rocz. Koszal. – Rocznik Koszaliński
Rocz. Lud. Tow. Nauk.-Kult. – Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego
Rocz. Maz. – Rocznik Mazowiecki
- XXIX Rocz. Nauk Polit. – Rocznik Nauk Politycznych
Rocz. Nauk Społ. – Roczniki Nauk Społecznych
Rocz. Nauk Społ., Pedagog. – Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika
Rocz. Nauk. WSBank. Tor. – Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Toruniu
Rocz. Nauk. WSSS Suw. – Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby
Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach
Rocz. Pedagog. – Rocznik Pedagogiczny
Rocz. Pedagog. Rodz. – Rocznik Pedagogiki Rodziny
Rocz. Sosnow. – Rocznik Sosnowiecki
Rocz. Żyr. – Rocznik Żyrardowski
Ruch Filoz. – Ruch Filozoficzny
Ruch Pedagog. – Ruch Pedagogiczny
Ruch Praw. Ekon. – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rynek Pr. – Rynek Pracy
Rzeczpospolita [dod. Dobra Firma, Ekonomia i Rynek, Moja Kariera, Prawo
co Dnia]
Seminare – Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne
Serw. Praw.-Prac. – Serwis Prawno-Pracowniczy [dod. Kompendium
Kadrowe, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych]
Słup. Pr. Pedagog. – Słupskie Prace Pedagogiczne
Służ. Cyw. – Służba Cywilna
Służ. Prac. – Służba Pracownicza
Służ. Zdr. – Służba Zdrowia [dod. Szpital Polski]
Spr. Rodz. – Sprawy Rodziny
Stud. Bob. – Studia Bobolanum
Stud. Demogr. – Studia Demograficzne
Stud. Ekon.-Społ. – Studia Ekonomiczno-Społeczne
Stud. Eur. (Gdynia) – Studia Europejskie
Stud. Eur. (Warsz.) – Studia Europejskie
Stud. Finan. – Studia Finansowe / Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości
Stud. Gdań. / Gdań. WSHumanist. – Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa Szkoła
Humanistyczna
Stud. Informat. – Studia Informatica
Stud. Kup. – Studia Kupieckie
Stud. Mater. WSMarket. Łódź – Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi
Stud. Pedagog. AŚwiętokrz. – Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej
Stud. Pedagog. UStet. – Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis
Stud. Pr. / Kol. Ekon. – Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
- XXX Stud. Pr. Kol. Zarz. – Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Stud. Praw.-Ekon. – Studia Prawno-Ekonomiczne
Stud. Prawnoustr. – Studia Prawnoustrojowe
Stud. Psychol. KUL – Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim
Stud. Region. (Białyst.) – Studia Regionalne
Stud. Region. Lok. – Studia Regionalne i Lokalne
Stud. Społ.-Ekon. – Studia Społeczno-Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku. Zeszyt Naukowy, Seria C
Stud. Socjol. – Studia Socjologiczne
Stud. Włoc. – Studia Włocławskie
Szk. Spec. – Szkoła Specjalna
Szkice Humanist. – Szkice Humanistyczne
Szkice Podl. – Szkice Podlaskie
Szpital Polski [dod. do czas. Służba Zdrowia]
Śl. Opol. – Śląsk Opolski
Śl. Prz. Stat. – Śląski Przegląd Statystyczny
Śląsk
Środ. Rozw. – Środowisko i Rozwój
Telekom. Tech. Inform. – Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
Teraź. Człow. Eduk. – Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
Theol. Thor. – Theologica Thoruniensia
Tycz. Zesz. Nauk. – Tyczyńskie Zeszyty Naukowe
Tyg. Solidar. – Tygodnik Solidarność
Ubezp. Społ. – Ubezpieczenia Społeczne : miesięcznik Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Ubezp. w Rol. – Ubezpieczenia w Rolnictwie : studia i materiały
Unia Eur. – Unia Europejska
Wiad. Stat. – Wiadomości Statystyczne
Wiad. Ubezp. – Wiadomości Ubezpieczeniowe
Wiek XXI (Warszawa)
Więź
Wprost
Wroc. Stud. Politol. – Wrocławskie Studia Politologiczne
Wspólnoty Eur. – Wspólnoty Europejskie : biuletyn informacyjny / Instytut
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Współcz. Zarz. – Współczesne Zarządzanie
Wszechn. Pol. – Wszechnica Polska
WUG – WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie :
kwartalnik Wyższego Urzędu Górniczego
Wych. Fiz. Zdr. – Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
- XXXI Wych. na co Dzień – Wychowanie na co Dzień
Wych. Tech. Szk. – Wychowanie Techniczne w Szkole
Wych. w Przedszk. – Wychowanie w Przedszkolu
Wychowawca
Z Życia ZUS – Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zag. Naukozn. – Zagadnienia Naukoznawstwa
Zag. Tech.-Ekon. – Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne [poprz. pt. Zeszyty
Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne]
Zakł. Pr. Chron. – Zakłady Pracy Chronionej
Zamoj. Stud. Mater. – Zamojskie Studia i Materiały
Zarz. Eduk. – Zarządzanie i Edukacja
Zarz. Ryz. – Zarządzanie Ryzykiem
Zarz. Zasob. Ludz. – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zastos. Ergon. – Zastosowania Ergonomii
Zdr. Publ. – Zdrowie Publiczne
Zesz. Choj. – Zeszyty Chojnickie
Zesz. Nauk. / AE Krak. – Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w
Krakowie
Zesz. Nauk. / AM Gdynia – Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Gdyni
Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. – Zeszyty Naukowe. Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Zesz. Nauk. / Inst. Ekon. AŚwiętokrz. Piotrków – Zeszyt Naukowy / Instytut
Ekonomii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Zesz. Nauk. Kated. Market. / PGdań. – Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu / Politechnika Gdańska
Zesz. Nauk. / Kol. Gospod. Świat. – Zeszyty Naukowe / Kolegium Gospodarki Światowej
Zesz. Nauk., Nauki Społ. / ATR Bydg. – Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne /
Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. – Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie
/ Politechnika Łódzka
Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. – Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie /
Politechnika Śląska
Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. – Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej.
Ekonomia i Zarządzanie
Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. – Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Humanistyka i Nauki Społeczne
- XXXII Zesz. Nauk. PPozn., Organ. – Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Organizacja i Zarządzanie
Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Prace
Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Finan. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Prace Katedry
Finansów / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Rachun. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Rachunkowości / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. PRzesz., Ekon. – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
Ekonomia i Nauki Humanistyczne
Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. – Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika
Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Rozpr. Humanist. – Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne
Zesz. Nauk., Stud. Informat. / USzczec. – Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock – Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. – Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła
Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Zesz. Nauk., Transp. / PŚl. – Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika
Śląska
Zesz. Nauk. URzesz., Pedagog. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia
Zesz. Nauk. URzesz., Prawo – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo
Zesz. Nauk. WSAdmin. Gdynia – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni
Zesz. Nauk. WSBank. Gdań. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Gdańsku
Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu
Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
we Wrocławiu
Zesz. Nauk. / WSCel. Warsz. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Celna
w Warszawie
Zesz. Nauk. / WSDG – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Działalności
Gospodarczej
- XXXIII Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
Zesz. Nauk. / WSE Warsz. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Warszawie
Zesz. Nauk. / WSEI Warsz. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2 – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 2 Nauki Społeczne
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3 – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3 Nauki Ekonomiczne i Informatyka
Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.) – Zeszyty Naukowe WSHE (Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
Zesz. Nauk. WSHiP, Ekon. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu
i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Seria Ekonomia
Zesz. Nauk. WSHiP, Prawo – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu
i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Seria Prawo
Zesz. Nauk. / WSHU Pozn. – Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu
i Usług w Poznaniu
Zesz. Nauk. / WSInformat. Warsz. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła
Informatyki, Administracji i Zarządzania w Warszawie
Zesz. Nauk. / WSM Szczec. – Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Morska
w Szczecinie
Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach
Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie
Zesz. Nauk. / WSZarz. Soch. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
Zesz. Nauk. / WSZarz. Warsz. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Zesz. Nauk. / WSZarz. – Pol. Open Univ. Warsz. – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie
Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. – Zeszyty Naukowe WSZiM
w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing
Zesz. Nauk., Wydz. Ekon. UGdań., Ekon. – Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomia
Zesz. Społ. KIK – Zeszyty Społeczne KIK [Klubu Inteligencji Katolickiej]
Zesz. Telew. – Zeszyty Telewizyjne
Zesz. Teor. Rachun. – Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Zesz. Wszechn. Świętokrz. – Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej
Znak
- XXXIV Znaki Now. Czasów – Znaki Nowych Czasów
Życie Warsz. – Życie Warszawy
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW
INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH
A. Marszałek – Wydawnictwo Adam Marszałek
AD. Drągowski – AD. Drągowski S. A.
„AJP Partners” – AJP PARTNERS, spółka cywilna, Anna Wilamowska,
Paweł Piechowiak, Marek Jędrzejczak
AMP Studio – AMP Studio, Paweł Majewski
„Ars boni et aequi” – Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Ars boni et aequi”
Astrum – Wydawnictwo Astrum
Bauer-Weltbild Media – BAUER-WELTBILD MEDIA, spółka z o.o., Klub
dla Ciebie
Biuro Karier WSEiA – Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji
Biuro RPD – Biuro Rzecznika Praw Dziecka
BL Info Polska – BL Info Polska, Spółka z o. o.
„BRANTA” – Agencja Marketingowa, Oficyna Wydawnicza „BRANTA”
C.H. Beck – Wydawnictwo C.H. Beck
CeDeWu – CeDeWu Spółka z o. o.
„Consultrix” – Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „Consultrix”
Cyklady – Wydawnictwo Cyklady
„Difin” – Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”
Dom Prawa – Agencja Wydawnicza Dom Prawa
Dom Wydaw. ABC – Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
„Edukator” – Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie EDUCATOR
„Ekonomia” (Opole)
ELIPSA – Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA
„eMPi2” – Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, Krystyna
Strzelecka
„Europex” – „Europex”, spółka z o. o.
Fund. ISP – Fundacja Instytutu Spraw Publicznych
Fund. „Politeja” – Fundacja „Politeja”
Fund. Współcz. Zarz. – Fundacja Współczesne Zarządzanie
GARMOND – GARMOND Oficyna Wydawnicza
- XXXV Gdań. Wydaw. Psychol. – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gnome – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne GNOME
„Golin” – Wydawnictwo Podatkowe „Golin”
„Heil” – HEIL, Agencja Marketingu i Reklamy
Helion – Helion, Wydawnictwo Informatyczne
Human Factor – HUMAN FACTOR, Spółka z o. o.
Infor – Grupa Wydawnicza Infor, spółka z o.o., Wydawnictwo Prawno-Podatkowe
Inst. Wydaw. PAX – Instytut Wydawniczy PAX
„Iuris” – Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, spółka z o.o.
J. Santorski – JACEK SANTORSKI & CO., Agencja Wydawnicza, spółka z o.o.
„Jakro” – Wydawnictwo JAKRO
Klemar – Klemar, Maria Klewin
Księg. Akad. – Księgarnia Akademicka
LAM – Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, spółka z o.o.
Librata – Wydawnictwo „Librata”
LINGWA – Wydawnictwo LINGWA
MT Biznes – MT Biznes, spółka z o. o.
„Nowator” – Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy NOWATOR
Of. Eduk. Wydaw. eMPi2 – OFICYNA EDUKACYJNA Wydawnictwa
eMPi2, spółka cywilna
Of. Ekon. – Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
Of. Wydaw. AJG – „AJG” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej – Oficyna
Wydawnicza
Of. Wydaw. ASPRA-JR – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Of. Wydaw. Politech. Wroc. – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Of. Wydaw. SGH – Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza
Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór. – Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Of. Wydaw. WSHiP – Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego
ORGMASZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
Park – Wydawnictwo „Park”
Petit – Wydawnictwo Petit
Pol. Wydaw. Ekon. – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Poltext
„PRET” – Pret S. A.
PRINT-B – Wydawnictwo PRINT-B
„Rebis” – Dom Wydawniczy „Rebis”
Red. Wydaw. Nauk Ścisłych – Redakcja Wydawnictw Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, Uniwersytet Zielonogórski
- XXXVI Scholar – Wydawnictwo Naukowe Scholar
Sci. Publ. Group – Scientific Publishing Group
Sigma – Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe SIGMA Zakład Doradztwa
Organizacyjno-Finansowego
Sorus
Stow. Obywatel – Stowarzyszenie Obywatel
Stow. Przyj. Integr. – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Studio EMKA – Wydawnictwo STUDIO EMKA
Śl. Wydaw. Nauk. WSZiNS – Ślaskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej
Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Świat Książki
TARBONUS – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARBONUS, spółka
cywilna
TNOiK „Dom Organizatora” – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”
„Univers” – Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski
„Universitas” – Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
UNIVERSITAS
W Drodze – Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE
„Wielbłąd” – Studio Kreacji Wizualnej WIELBŁĄD, Krzysztof Witecki
Wszech. Podat. – Wszechnica Podatkowa, spółka cywilna
Wydaw. AE Katow. – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Wydaw. AE Krak. – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydaw. AE Pozn. – Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wydaw. AE Wroc. – Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wydaw. Akad. Bydg. – Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza
Wielkiego
Wydaw. Akad. Mor. – Wydawnictwo Akademii Morskiej
Wydaw. Akad. Świętokrz. – Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
Wydaw. Akad. „Żak” – Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Wydaw. „Bibl. Prac.” – Wydawnictwo „Biblioteczka Pracownicza”
Wydaw. Europa – Wydawnictwo Europa
Wydaw. FUNNA – Wydawnictwo FUNNA, Spółka z o. o.
Wydaw. Gdań. – Wydawnictwo Gdańskie
Wydaw. ITE – Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii
Eksploatacji
Wydaw. Kated. Polit. Ekon. Eur. Stud. Region. – Wydawnictwo Katedry
Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych. Akademia
Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wydaw. Lek. PZWL – Wydawnictwo Lekarskie PZWL, spółka z o.o.
Wydaw. Menedż. PTM – Wydawnictwo Menedżerskie PTM
- XXXVII Wydaw. Nauk. Novum – Wydawnictwo Naukowe „Novum” sp. z o. o.
Wydaw. Nauk. PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN Sp.
Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego
Wydaw. Pol.-Niem. – Wydawnictwo Polsko-Niemieckie, Sp. z o.o.
Wydaw. Politech. Częst. – Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
Wydaw. Politech. Radom. – Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
Wydaw. Praw. „LexisNexis” – Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”
Wydaw. Prawo Prakt. Gospod. – Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza
Wydaw. Sejmowe – Wydawnictwa Sejmowe
Wydaw. SGGW – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Wydaw. Szk. PWN – Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydaw. „Triada” – Wydawnictwo „Triada”
Wydaw. Uczel. AE Katow. – Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Wydaw. UMCS – Wydawnictwa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej
Wydaw. UMK – Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydaw. Uniw. Białyst. – Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Wydaw. Uniw. Gdań. – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydaw. Uniw. Łódz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Wydaw. Uniw. Opol. – Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego
Wydaw. Uniw. Śl. – Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
Wydaw. Uniw. Wroc. – Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydaw. WSHE – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
Wydaw. WSPiZ – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wydaw. Wszech. Mazur. – Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej
Wydaw. WSZiF – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów
Wydaw. WSZiM – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Wydaw. Wyż. Szk. Bank. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Wydaw. Zakł. Poligr. ITE – Wydawnictwo i Zakład Poligraficzny Instytutu
Technologii Eksploatacji
Wydaw. ZSB – Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
Zakamycze – Kantor Wydawniczy Zakamycze
Zakł. Wydaw. Stat. – Zakład Wydawnictw Statystycznych
„Znak” – „Znak” Społeczny Instytut Wydawniczy
- XXXVIII WYKAZ SKRÓTÓW
aut. – autor
bibliogr. – bibliografia
cont. – contents
cz. – część
dod. – dodatek
dot. – dotyczy
dysk. – dyskusja
err. – errata
il. – ilustracje
k. – karta
koment. – komentarz
konf. – konferencja
maszyn. – maszynopis
mater. – materiały
nr – numer
omów. – omówienie
oprac. – opracowanie
pocz. – początek
polem. – polemika
poprz. – poprzednio
powiel. – powielone
poz. – pozycja
przedm. – przedmowa
przekł. – przekład
przeł. – przełożył
przygot. – przygotował
R. – rocznik
rec. – recenzja
red. – redakcja
ref. – referat
res. – resume
rez. – rezjume
rozm. – rozmowa
rys. – rysunek
s. – strona
ser. – seria
spec. – specjalny
summ. – summary
t. – tom
tab. – tabela
tabl. – tablica
tł. – tłumaczenie
vol. – volumen
wkł. – wkładka
wyd. – wydanie
– poszerz. – wydanie poszerzone
– rozsz. – wydanie rozszerzone
– uaktual. – wydanie uaktualnione
– zaktual. – wydanie zaktualizowane
– zm. – wydanie zmienione
wykr. – wykres
wypow. – wypowiedź
wyw. – wywiad
z. – zeszyt
zob. – zobacz
Zsfassung – Zusammenfassung
- XXXIX WYKAZ SYMBOLI
AE – Akademia Ekonomiczna
CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej
CIOP – Centralny Instytut Ochrony Pracy
GBPiZS – Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
GUS – Główny Urząd Statystyczny
IBnGR – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
IERiGŻ – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
IFiS – Instytut Filozofii i Socjologii
ILO – International Labour Organization
IPiSS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
IRWiK – Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
ISBN – International Standard Book Number (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki)
ISSN – International Standard Series Number (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego)
ITE – Instytut Technologii Eksploatacji
KRAZON – Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
MGPiPS – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej [2003–
–2004]
MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
ODiDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
OPO TNOiK – Ośrodek Postępu Organizacyjnego Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa
OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
PAN – Polska Akademia Nauk
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
PKB – Produkt Krajowy Brutto
PTE – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ROP – Rada Ochrony Pracy
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
- XL SGH – Szkoła Główna Handlowa
TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
TQM – Total Quality Management
TWP – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
UE – Unia Europejska
UKIE – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
-1-
I. NAUKA O PRACY
1. Zagadnienia ogólne
1. ANTROPOLOGIA społeczna związków zawodowych w nauczaniu
Antoniego Szymańskiego i Jana Pawła II / Marian Szczęsny // Ełc. Stud. Teol.
- 2003, T. 4, s. 227-251 bibliogr.
2. KONIEC pracy : schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej / Jeremy Rifkin = poz. 8/01.
Toż: Wyd. 2003. - 367 s. ; 22 cm. - ISBN 83-7023-854-8.
Rec.: Malinowski Radosław // Idō Ruch Kult. - 2002, T. 3, s. 275-277.
LEKSYKON pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego / Z. Sadowski, T. Wach = poz. 4443.
3. NIELIBERALNE kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Barbara
Danowska-Prokop, Helena Przybyła, Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice :
Wydaw. AE, 2003. - 184 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Bibliogr.
s. 181-184. - ISBN 83-7246-289-5.
4. OGÓLNA teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / John M. Keynes ;
przekł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - XIV, 366 s. ; 20 cm. - ISBN 83-01-14033-X.
5. PROBLEM pracy ludzkiej we współczesnym świecie / Jacek Walczewski // Arcana. - 2003, nr 5, s. 121-127 bibliogr. * Tenże: Problem pracy
ludzkiej we współczesnym świecie : uzupełnienie // Tamże, nr 6, s. 207-208
bibliogr.
Teoria pracy w nauce społecznej Kościoła.
-26. PROFESOR Tadeusz Nowacki // Pedagog. Pr. - 2003, nr 43, s. 9-34,
il. rys.
Jubileusz 90-lecia prof. Tadeusza Nowackiego - twórcy szkoły naukowej pedagogiki pracy.
Treść: Kwiatkowski Stefan M.: Profesor Tadeusz Nowacki - twórca szkoły naukowej pedagogiki pracy (s. 9-10). - Bednarczyk Henryk, Figurski Jacek: Praca dydaktyczna i naukowa profesora Tadeusza W. Nowackiego (s. 11-14). - Szajek Stanisław: Wspomnienia... (s. 14-15). - Kaczor Stanisław: Fascynacje profesora Tadeusza
W. Nowackiego światem pracy (s. 15-17). - Wiatrowski Zygmunt: Profesor Tadeusz
W. Nowacki i jego dzieło (s. 17-18). - Bednarczyk H.: W radomskim ośrodku pedagogiki pracy (s. 18). - Koradecka Danuta: Prekursor pedagogiki pracy (s. 19). - Czarnecki Kazimierz M.: Czego nauczyłem się od profesora Tadeusza W. Nowackiego (s. 1921). - Czeczot-Gawrak Zbigniew: Przyjaciel i działacz zetowy (s. 21-23). - Niemiec
Jerzy: Homo Creator (s. 23-25). - Francuz Władysława Maria: Mistrz nad mistrzami
(s. 25-27). - Jeruszka Urszula: Nauczyciel i wychowawca (s. 28). - Gondzik Erwin:
Z seminariów pedagogiki pracy (s. 28-29). - Moos Janusz: Promotor, przywódca
i przyjaciel (s. 29-30). - Baraniak Barbara: Moje spotkania z Profesorem (s. 30). Mandrzejewska-Smól Iwona: Znam tylko prace Profesora (s. 30-34).
7. ŚLĄSKI etos pracy : studium socjologiczne / Urszula Swadźba =
poz. 14/02.
Rec.: Mariański Janusz // Rocz. Nauk Społ. - 2003, T. 31, z. 1, s. 257-261.
8. [TRZYDZIESTOLECIE] XXX-lecie pedagogiki pracy // Pedagog.
Pr. - 2003, nr 43, s. 35-86, rys. bibliogr.
Treść: Wołk Zdzisław, Bednarczyk Henryk: Jubileusz profesora Kazimierza
Uździckiego (s. 35-38). - Wołk Z.: Pedagogika pracy w działalności naukowej i zawodowej profesora Stanisława Szajka (s. 38-41). - Mazur Monika: Wokół psychologii
pracy (s. 41-52). - Jarosiewicz Henryk: Charakter a trafność decyzji zawodowych
(s. 53-64). - Pietrulewicz Bogusław: Wybrane aspekty rozwoju zawodowego człowieka (s. 64-73). - Cieślakowski Stanisław J., Kupidura Tomasz: Nauczanie ergonomii
a organizacja bezpiecznych warunków pracy (s. 74-80). - Sapia-Drewniak Eleonora,
Holana Eryk: Pedagogika pracy w Uniwersytecie Opolskim (s. 81-82). - Saran Jan:
Pedagogika pracy w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (s. 82-84). - Jabłonowska Lidia: Rozwój specjalności pedagogika pracy w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (s. 84-86).
9. W POSZUKIWANIU nowego modelu pracy i społeczeństwa - krytyka
brazylianizacji warunków życia w krajach rozwiniętych gospodarczo / Eugeniusz Kośmicki // Prz. Humanist. - 2003, nr 1, s. 97-105.
-310. WARTOŚCI humanistyczne i społeczne pracy ludzkiej / Stanisław
Lubaszka // Seminare. - 2003, T. 19, s. 221-230 Zsfassung.
Nauka społeczna Kościoła.
11. WOKÓŁ filozofii pracy / Monika Mazur // Pedagog. Pr. - 2003, nr 42,
s. 41-56 bibliogr. 34 poz.
12. ZAGADNIENIA pracy u św. Tomasza z Akwinu / Władysław Jacher
; Polska Akademia Nauk. Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska.
- Katowice : Wydaw. Gnome, 2003. - 119 s.
2. Historia pracy
13. ADAMIECKI nie był sam - Aleksander Rothert / Alojzy Czech //
Prz. Organ. - 2003, nr 12, s. 10-13.
Aleksander Rothert - teoretyk organizacji.
14. ADAPTACJA wzorów sowieckich w organizacji i działalności
związków zawodowych w Polsce w latach 1949-1956 / Jędrzej Chumiński //
Forum Nauk. WSZarz. Wroc. - 2001, T. 3, s. 259-289.
15. BLOOD, Sweat & Tears : the evolution of work / Richard Donkin. London : Texere, 2001. - 400 s.
Krew, pot i łzy : ewolucja pracy - polski tytuł recenzowanej książki, mówiącej
o historii pracy od starożytności do czasów współczesnych, z zaznaczeniem rozwoju
organizacji pracy i zarządzania.
Rec.: Grycuk Adrian // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 1, s. 85-88.
CZY zmierzch pracy / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 1. Humanizacja w stosunkach pracy. - Z treści: Wajda A.: Praca jako wartość
w przekroju historycznym.
16. DROGI przemian szkolnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie
światowej / Grażyna Błocho // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 5, s. 26-28.
-417. HISTORIA myśli ekonomicznej / Harry Landreth, David C. Colander ;
przekł. Adam Szeworski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. - 744 s. :
rys. ; 22 cm. - Tabele. - Err. - ISBN 83-01-12397-4.
18. KAROL Adamiecki - jego życie i dzieło / Wiesław M. Grudzewski //
Organ. Kier. - 2003, nr 1, s. 117-130 bibliogr.
19. KONTROWERSJE wokół szkoły i zawodu nauczyciela na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi w 1945 roku / Tadeusz Jałmużna //
Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. - 2002, T. 1, s. 41-50.
20. MOTYWOWANIE urzędników państwowych w okresie międzywojennym / Urszula Wartoń // Współcz. Zarz. - 2003, nr 3, s. 82-93 bibliogr.
21. NOTATKI i wspomnienia z długiego życia : lata 1921-2001 / Henryk
Białczyński. - Warszawa : [b.w.], 2002. - 201 s. : il. ; 25 cm.
22. POCZĄTKI działalności Głównego Urzędu Statystycznego / Jan
Berger // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 7/8, s. 1-6.
23. POLSCY adwokaci w dziejach adwokatury austriackiej / Zdzisław
Krzemiński // Palestra. - 2003, R. 47, nr 3/4, s. 120-122.
Omów. części książki pt. Österreichs Rechtsanwälte in Vergangenheit und Gegenwart opracowanej przez wiedeńskiego adwokata Petera Wrabetza dot. historii
adwokatury wiedeńskiej, w tym także adwokatów chorwackich, polskich, słoweńskich, czeskich i węgierskich, którzy w okresie istnienia c.k. Austrii wykonywali
zawód adwokata na terenach wcielonych do tego państwa. Część dot. polskich adwokatów została opracowana przez Z. Krzemińskiego.
POWSTANIE i rozwój koncepcji controllingu / P. Cabała = poz. 116.
Główne fazy rozwoju controllingu począwszy od powstania w końcu XIX w.,
aż do prób systemowych w latach 70. i 80. XX w.
24. REFORMY szkolnictwa w Polsce od XVIII do XX wieku i ich
wpływ na kształt współczesnego systemu szkolnego / Stanisław Majewski //
Stud. Pedagog. AŚwiętokrz. - 2003, T. 14, s. 97-118.
-525. RYS historyczny domów pomocy społecznej w powiecie chełmskim /
Waldemar Kozioł // Aux. Soc. - 2003, nr 2, s. 155-158.
26. STRUKTURA społeczno-zawodowa oraz sytuacja ekonomiczna
ludności większych miast galicyjskich w dobie autonomii (1867-1914) /
Krzysztof Broński // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 638, s. 5-20,
tab. summ.
27. SYSTEM szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1947-1982 - rys
historyczny / Paweł Modrzyński // Krak. Stud. Małop. - 2002, nr 6, s. 521-533
bibliogr.
28. UBEZPIECZENIA społeczne we Włocławku i powiecie włocławskim w okresie międzywojennym / Ewa Zielińska // Deb. Nauk. WSHE. 2003, t. 4, s. 59-70.
29. WYDAJNOŚĆ pracy urzędników państwowych / Frederick W. Taylor // Prz. Organ. - 2003, nr 12, s. 1-5.
Przedruk art. z Przeglądu Organizacji z 1926 r.
30. ZARYS dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich / Marian Szczęśniak. - Warszawa : LAM, 2003. - 379 s. : fot., 11 map ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-87065-44-7.
31. ZARZĄDZANIE personelem w Przedsiębiorstwie Państwowym
"Polskie Koleje Państwowe 1944-1950" / Janusz Jarosiński // Zesz. Wszechn.
Świętokrz. - 2003, z. 16, s. 39-50 summ.
32. ZAWÓD bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 :
teoria i praktyka / Zdzisław Gębołyś = poz. 35/02.
Rec.: Pytlos Barbara // Śląsk. - 2003, nr 4, s. 73.
-6-
3. Działalność ośrodków naukowych
i innych placówek
33. DZIAŁALNOŚĆ nowo utworzonej Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Poznaniu, w roku 2001 / Aleksandra Jasiak // Ergonomia. - 2002, T. 25, nr 1/2, s. 149-151.
34. DZIAŁALNOŚĆ Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego w latach
1999-2001 / Jerzy Stefan Marcinkowski // Ergonomia. - 2002, T. 25, nr 1/2,
s. 153-158, tab.
35. [DZIESIĘĆ] 10 lat w służbie rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych / Włodzimierz Sobczak // Zakł. Pr. Chron. - 2003,
R. 6, nr 9, s. 1-2.
Historia Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. - Kalendarium przedsięwzięć podejmowanych przez Izbę s. 2-3.
36. GŁÓWNA Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego : sprawozdanie z działalności w 2002 roku. - Warszawa : GBPiZS, 2003. - 12 s. ;
20 cm.
37. INSTYTUT Medycyny Pracy / Roman Kwiatkowski // Atest. - 2003,
nr 10, s. 54-55, il.
W Łodzi.
38. INSTYTUT Pracy i Spraw Socjalnych : sprawozdanie z działalności
w roku 2002. - Warszawa : IPiSS, 2003. - 105 s. ; 30 cm. - Tabele.
39. PO co to ministerstwo? / [oprac.] (el) // Bezp. Pr. - 2003, nr 4, s. 2-3.
Konferencja prasowa w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
na której min. Jerzy Hausner przedstawił cele i zadania nowego ministerstwa na
rok 2003.
Nadto: Alternatywa... / J. Hausner ; rozm. Irena Dryll // Nowe Życie Gospod. 2003, nr 6, s. 13-16. - Rozm. z min. pracy nt. nowego zakresu działalności Min.
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
-7POCZĄTKI działalności Głównego Urzędu Statystycznego / J. Berger =
poz. 22.
___________________
40. OBWIESZCZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej // Monit. Pol. - 2003, nr 37, poz. 542.
41. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z dnia
28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia // Dz. U. - 2003, nr 55, poz. 481. * z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Regulaminu działania Rady // Tamże. - 2003, nr 56, poz. 502.
42. ZARZĄDZENIE nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca
2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej // Monit. Pol. - 2003, nr 16, poz. 252.
zm.: Zarządzenie nr 59 z dnia 23 lipca 2003 r. // Tamże. - 2003, nr 38, poz. 557.
43. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 7 stycznia
2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki // Dz. U. - 2003, nr 1, poz. 2.
* z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej // Tamże. - 2003, nr 1, poz. 5.
II. ORGANIZACJA PRACY I KIEROWANIE.
NORMOWANIE PRACY
1. Zagadnienia ogólne
44. AKSJOLOGICZNA ocena systemów zarządzania / Anna Pyclik //
Środ. Rozw. - 2003, nr 1, s. 34-48.
-845. AKTUALNY stan, perspektywy rozwoju i zastosowania analizy systemowej, informatyki i nowoczesnych metod zarządzania w gospodarce narodowej / Piotr Sienkiewicz // Stud. Kup. - 2003, z. 1, s. 43-103.
46. DYNAMICZNE modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa /
Alberto Lozano Platonoff, Sylwia Sysko-Romańczuk // Organ. Kier. - 2003,
nr 2, s. 19-34, wykr. bibliogr. 24 poz. summ.
Zaprezentowano nowe, dynamiczne podejście do modelowego funkcjonowania
przedsiębiorstwa przygotowane w oparciu o wyniki badań literaturowych i empirycznych.
EWOLUCJA techniczno-organizacyjna przedsiębiorstw w dokonującej
się współcześnie globalizacji / J. Lisikiewicz = poz. 666.
47. KIERUNKI zmian we współczesnym przedsiębiorstwie i jego otoczeniu - ewolucja czy rewolucja? / Czesław Zając // Zesz. Nauk. WSBank.
Wroc. - 2002, nr 2, s. 45-56.
48. KOMPLEKSOWE zarządzanie pracą / Zofia Jacukowicz ; Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2004 [druk 2003]. - 212 s. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 210-212. - ISBN 83-7187-866-4.
Rec.: Oleksyn Tadeusz // Zarz. Eduk. - 2003, R. 7, nr 2, s. 137-142.
49. MITOLOGIA przedsiębiorczości organizacyjnej / Mariusz Bratnicki // Prz. Organ. - 2003, nr 5, s. 6-9, tab. bibliogr. 15 poz.
50. NAUKI o zarządzaniu a teoria systemów złożonych / Czesław Mesjasz // Organ. Kier. - 2003, nr 4, s. 3-16, tab. bibliogr. 46 poz. summ.
Podstawowe pojęcia dotyczące definicji organizacji oraz systematyzacja i ocena
sposobów wykorzystania analogii i metafor zaczerpniętych z teorii systemów złożonych w teorii i praktyce zarządzania.
51. PARAMETRY zarządzania w XXI wieku : wizja / Wojciech Banasiewicz // Zesz. Nauk. WSZarz. Soch. - 2003, z. 4, s. 42-54 bibliogr.
summ.
-952. PROCES kreowania organizacji uczącej się / Bernard Ziębicki // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 616, s. 17-30 bibliogr. summ.
Próba odpowiedzi na pytanie jakie kryteria powinna spełniać organizacja, aby
możliwe było przekształcenie jej w organizację uczącą się oraz jak powinien przebiegać sam proces zmian.
53. ROLA zarządzania na progu XXI wieku / Bogdan Klepacki, Barbara Gołębiewska // Acta Sci. Pol., Oecon. - 2002, [z.] 1/2, s. 5-12 bibliogr.
summ.
54. ZARZĄDZANIE w warunkach globalizacji / Józef Penc. - Warszawa :
Difin, 2003. - 248 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - ISBN 83-7251-380-5.
2. Teoria i metody organizacji i zarządzania
ADAMIECKI nie był sam - Aleksander Rothert / A. Czech = poz. 13.
Aleksander Rothert - teoretyk organizacji.
55. "BUSINESS intelligence" w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Celina
M. Olszak, Ewa Ziemba // Organ. Kier. - 2003, nr 1, s. 17-26, rys. bibliogr.
17 poz. summ.
EFEKTYWNOŚĆ menedżerska w teorii i w praktyce zarządzania /
M. Holstein-Beck = poz. 348.
56. FIRMA XXI wieku - koncepcje zarządzania // Personel Zarz. - 2003,
nr 3, dod. Ekspert Personalny, 19 s., rys. tab. bibliogr.
Treść: Bombiak Edyta: Pożądany wzorzec : modele funkcjonowania firmy
w XXI wieku (s. 3-9). - Malczewski Łukasz: Zwinna firma czyli jak cykl OODA
umożliwia zdobycie przewagi konkurencyjnej (s. 10-14). - Rolley Ewa, Świątek
Włodzimierz: Dobro z korzyścią czyli projekty społeczne jako metoda rozwijania
kompetencji pracowników (s. 16-19).
57. GEMBA - japońska technika zarządzania / Radosław Wolniak //
Prz. Organ. - 2003, nr 7/8, s. 22-25, rys. bibliogr. 14 poz.
- 10 58. GRY symulacyjne Lean / Joanna Czerska // Ekon. Organ. Przeds. 2003, R. 54, nr 2, s. 69-78 bibliogr. 3 poz. summ.
Gry umożliwiające sprawdzenie, w jaki sposób proponowane narzędzia zarządzania można wykorzystać w praktyce i jakie mogą przynieść efekty.
59. KONCEPCJA gron w teorii i praktyce zarządzania / Adrian Grycuk //
Organ. Kier. - 2003, nr 3, s. 3-16, rys. bibliogr. 43 poz. summ.
Grono - grupa firm uczestniczących w jednym łańcuchu tworzenia wartości
(procesie produkcyjnym).
60. KONCEPCJE oceny zmian organizacyjnych (wybrane poglądy) /
Kazimierz Krupa // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, z. 167, cz. 2, s. 89-102,
rys. bibliogr. 26 poz.
W przedsiębiorstwie.
61. KOSZTY jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Zofia Zymonik.
- Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : Of. Wydaw. Politech. Wroc., 2003. - 229 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 219-227. - ISBN 83-7085-744-2.
62. LOGISTYKA we współczesnym zarządzaniu / red. nauk. Marek
Ciesielski ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE, 2003. - 272 s. :
rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89224-52-6.
Treść: Ciesielski Marek: Logistyka jako dziedzina wiedzy i zarządzania (s. 9-29).
- Zimniewicz Szymon: Współczesne koncepcje zarządzania (s. 30-44). - Szudrowicz
Anna: Sieci gospodarcze a sieci logistyczne (s. 45-60). - Długosz Jan: Logistyka
a koncepcje zarządzania jakością (s. 63-79). - Maryniak Anna: Reengineering a logistyka (s. 80-97). - Grucki Kazimierz: Logistyka a koncepcje wyszczuplonego i elastycznego zarządzania (s. 98-115). - Grucki K.: Logistyka a koncepcja konkurowania
czasem (s. 116-132). - Zimniewicz Sz.: Kluczowe kompetencje, outsourcing a logistyka (s. 133-141). - Jeszka Anna Maria: Strategie logistyczne (s. 145-160). - Ciesielski
M.: Logistyka a konkurencyjność firmy i sieci (s. 161-186). - Antoniak Marzena,
Szudrowicz A.: Logistyka a internacjonalizacja i globalizacja (s. 187-209). - Szudrowicz A.: Koncepcja integracji łańcucha dostaw (s. 210-231). - Urbańczyk Tomasz:
Tworzenie sieci logistycznej (s. 232-256). - Bukalska Teresa: Analiza strategiczna
i kontroling w logistyce (s. 257-270).
63. MĄDROŚĆ zarządzania / Jan Łukasiewicz // Zesz. Nauk. URzesz.,
Prawo. - 2003, z. 1, s. 201-209.
- 11 64. O ISTOCIE i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania
przedsiębiorstwem / Henryk Jagoda, Jan Lichtarski // Prz. Organ. - 2003,
nr 1, s. 3-6, rys.
65. O METODACH wielokryterialnych / Tadeusz Łagowski // Ekon.
Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 10, s. 10-19 summ.
Metody podejmowania wielokryterialnych decyzji w oparciu o aparat pojęciowy
logiczno-matematyczny.
66. O NIELINIOWOŚCI w świecie organizacji / Agnieszka Krawczyk,
Paweł Szwiec // Prz. Organ. - 2003, nr 7/8, s. 18-21.
Zaprezentowano podejście do organizacji jako nieliniowego układu dynamicznego
i przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu teorii chaosu i złożoności, które
mogą znaleźć zastosowanie w opisie organizacji.
O PROBLEMACH przywództwa : z perspektywy teorii zarządzania
i kierowania / A. Wajda = poz. 1688.
67. O STRATEGIACH zarządzania zmianami / Jan Lichtarski // Prz.
Organ. - 2003, nr 9, s. 10-12, rys. bibliogr.
68. OCHRONA środowiska w strategii rozwoju przedsiębiorstw / Ewa
Belniak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 592, s. 71-87 bibliogr. summ.
Zarządzanie środowiskiem.
ONTOLOGIA kultury korporacyjnej / B. Fryzeł = poz. 1739.
Próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje kultura korporacyjna oraz jaka jest
wzajemna relacja między kulturą w sensie ogólnym, a kulturą przedsiębiorstw.
69. OPERACYJNE rozwinięcia koncepcji łańcucha wartości / Wojciech
Czakon // Prz. Organ. - 2003, nr 9, s. 30-33, il. tab. bibliogr.
Dot. współczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.
70. ORGANIZACJA pracy według metody wykreślnej : w 100-lecie
ogłoszenia / Alojzy Czech // Prz. Organ. - 2003, nr 2, s. 3-6, il.
- 12 71. ORGANIZACJE sieciowe - istota ich działania i zarządzania /
Andrzej Piotr Wiatrak // Współcz. Zarz. - 2003, nr 3, s. 7-18 bibliogr. summ.
72. ORGANIZACJE w ruchu : strategie zarządzania zmianami / Ewa
Masłyk-Musiał. - Kraków : Of. Ekon., 2003. - 342 s. : il. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 325-336. - ISBN 83-89355-07-8.
73. ORIENTACJA na procesy koncepcją zarządzania organizacjami
XXI wieku / Katarzyna Olszewska // Prz. Organ. - 2003, nr 12, s. 21-24.
Charakterystyka organizacji zorientowanej na procesy oraz próba odpowiedzi na
pytanie czy i w jakim stopniu taka organizacja odpowiada paradygmatowi zarządzania
w XXI w.
74. OSIĄGNIĘCIA i słabości polskiej teorii zarządzania / Władysław
Ratyński // Maz. Stud. Humanist. - 2003, nr 1/2, s. 145-151.
75. PODSTAWY samoorganizacji w systemach biznesowych / Zbigniew
Martyniak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 616, s. 5-15 bibliogr. summ.
Koncepcje samoorganizacji w tradycji teorii i praktyki zarządzania.
76. PRZY oknie siedzą bumelanci / Piotr Płoszajski ; rozm. Dariusz Teresiński // Prz. Organ. - 2003, nr 3, s. 3-6, il.
Rozmowa z kierownikiem Katedry Teorii Zarządzania SGH, przewodniczącym
Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania na temat różnic pomiędzy zachodnim
i dalekowschodnim modelem zarządzania.
77. ROLA logistyki w proekologicznym zarządzaniu podmiotem gospodarczym / Stefan Ignatiuk // Ekon. Środ. -1998, nr 1, s. 53-70 summ.
78. SIM - Speed Intuition Management - nowoczesny sposób zarządzania / Bjorn Lunden ; przetł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Gdańsk :
BL Info Polska, 2003. - 111 s. : rys. ; 22 cm. - ISBN 83-89537-00-1.
SŁOWNIK controllera polsko-angielsko-niemiecki : główne pojęcia
z wyczerpującym wyjaśnieniem potrzebne w pracy controllera = poz. 4461.
- 13 SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Niemczyk J.: Podmiotowość i przedmiotowość w zarządzaniu. - Lisiecki M.: Sukces i jego kwantyfikacja w zarządzaniu organizacjami. - Wudarzewski
W.: Problemy metodyczne budowy systemu kompetencji funkcjonalnych.
79. TEORIA i praktyka zarządzania w warunkach gospodarki globalnej /
Ireneusz Durlik // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 8, s. 25-33 bibliogr.
20 poz. summ.
Opisano nowe kategorie dotyczące zmian otoczenia w ramach Nowej Globalnej
Gospodarki oraz scharakteryzowano narzędzia zarządzania.
80. UCZĄCE się firmy - moda czy konieczność / Halina Guryn // Personel Zarz. - 2003, nr 1, s. 56-57. * Taż: Ucząca się organizacja - sposób na
(prze)życie // Tamże, nr 2, s. 54-56.
81. UWAGA na przelotne mody zarządzania [tł.] / Danny Miller, Jon
Hartwick // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 2, s. 19-21.
82. UWAGI o modelach organizacji / Stanisław Galata, Janusz Braszczyński // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2003, nr 4, s. 5-29 bibliogr.
WARTOŚCIOWANIE pracy jako technika organizatorska w przedsiębiorstwie / J. Górski, K. Pierowicz = poz. 3239.
83. WSPÓŁCZESNE interpretacje dorobku klasyków nauki o organizacji
i zarządzaniu / red. nauk. Piotr Banaszyk. - Poznań : Wydaw. AE, 2003. 144 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 140-144. - ISBN 83-89224-47-X.
Treść: Banaszyk P.: Cele przedsiębiorstw w świetle wiedzy współczesnej i w
poglądach klasyków (s. 11-26). - Cyfert Szymon, Skorb Alina: Myślenie strategiczne
klasyków z punktu widzenia obecnego stanu wiedzy (s. 27-44). - Kraśniak Janusz:
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w poglądach klasyków nauki o zarządzaniu
i w świetle zaleceń współczesnych (s. 45-60). - Fimińska-Banaszyk Romualda: Znaczenie innowacji w zarządzaniu, w poglądach współczesnych i według klasyków
(s. 61-77). - Roszyk-Kowalska Gabriela, Staś Lena: Klasyczne i współczesne poglądy
na kompetencje w zarządzaniu (s. 78-93). - Kowalczyk Elżbieta, Purgat Agnieszka:
Style kierowania w opiniach klasyków i na tle współczesnych poglądów (s. 94-113). Bartkowiak Grażyna: Ewolucja teorii zarządzania kadrami (s. 114-138).
- 14 84. WSPÓŁCZESNE koncepcje i metody zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2003. - 247 s. : rys. ;
21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 242-247. - ISBN 83-208-1439-1.
85. WSPÓŁCZESNE tendencje w zarządzaniu : studia i przyczynki
na jubileusz profesora Tadeusza Mendla / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE, 2003. - 127 s. :
rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 33). - Summ. - ISBN
83-89224-59-3.
Z treści: Banaszyk Piotr, Fimińska-Banaszyk Romualda: Konsekwencje
e-organizacji dla teorii zarządzania (s. 11-26). - Dobrzański Kazimierz: Przesłanki
i kierunki zmian w funkcjonowaniu i zarządzaniu w organizacjach niedochodowych
(s. 27-39). - Krzakiewicz Kazimierz: Kryzys i zarządzanie ryzykiem w organizacji
(s. 40-52). - Majchrzak Jadwiga: Społeczny wymiar zarządzania przedsiębiorstwem.
Mity czy konieczność? (s. 53-66). - Milecki Artur: Bariery w domykaniu luki informacyjnej (s. 67-78). - Skowron-Mielnik Beata: Współczesne tendencje w zarządzaniu
czasem pracy (s. 79-88). - Stańda Andrzej: Kultura organizacyjna w perspektywie
strategicznej (s. 89-99). - Witczak Hubert: Systematyzacja organizacyjna organizacji
i zarządzania (s. 100-116).
86. WYBRANE modele rozwoju organizacji / Ewa Kozień // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 577, s. 108-118, wykr. bibliogr. summ.
WYKORZYSTANIE modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości
pracowników / R. Winkler = poz. 1660.
Problematyka osobowości w naukach o organizacji i zarządzaniu.
87. ZARZĄDZANIE doskonałe : poszukiwanie przenikliwości / Bolesław Rafał Kuc. - Wyd. 3 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Wydaw. Menedż.
PTM, 2003. - 538 s. + kaseta wideo : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 505517. - ISBN 83-91139-0-6.
88. ZARZĄDZANIE ekologiczne w przedsiębiorstwie / Ewa Belniak //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 577, s. 139-145 bibliogr. summ.
89. ZARZĄDZANIE globalne - aspekty teoretyczne / Halina ChwisteckaDudek // Finan. Zarz. Inż. - 2003, nr 1, s. 17-27 summ.
- 15 90. ZARZĄDZANIE kosztami działań w przedsiębiorstwie jako koncepcja nowego podejścia do zarządzania / Joanna Zuchewicz // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2002, nr 936, ser. Zarz. Market., nr 21, s. 173-179, rys. bibliogr.
4 poz. summ.
91. ZARZĄDZANIE organizacjami / Alfred Czermiński [i in.]. - Wyd. 2.
- Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2002. - 615 s. : il. ; 24 cm. - ISBN
83-7285-052-6.
Rec.: Malara Zbigniew // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 5, s. 104-107 ;
Przybyła Mieczysław // Organ. Kier. - 2003, nr 2, s. 145-149.
92. ZARZĄDZANIE procesem zmian w organizacjach / Zofia Mikołajczyk ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Hand., 2003. - 281 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 275-281. - ISBN 83-88402-26-9.
Rec.: Zimniewicz Kazimierz // Współcz. Zarz. - 2003, nr 4, s. 82-84.
93. ZARZĄDZANIE przez wizję - utopia czy rzeczywistość współczesnego przedsiębiorstwa? / Bogusław Kaczmarek // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 976, T. 1, s. 314-322, rys. tab.
94. ZARZĄDZANIE wartością firmy to nie tylko sprawa liczb [tł.] /
Philippe Haspeslagh, Tomo Noda, Fares Boulos // Harv. Bus. Rev. Pol. 2003, nr 5, s. 102-112.
95. ZMIANY kryzysogenne w organizacji i jej otoczeniu / Jan Skalik //
Management. - 2003, nr 2, s. 55-60 summ.
96. ZMIANY pod kontrolą : zasady i metody zarządzania chaosem
w organizacji / Marta Pacek // Personel Zarz. - 2003, nr 22, s. 12-16, rys.
___________________
- 16 Benchmarking
97. BENCHMARKING jako nowoczesna metoda zarządzania zmianami w organizacji / Beata Mucha // Ekonomia. - 2003, nr 10, s. 111-125 bibliogr. summ.
98. BENCHMARKING w zarządzaniu usługami publicznymi / Lucjan
Kowalczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 964, ser. Zarz. Market., nr 23,
s. 112- 122 bibliogr. summ.
PERSPEKTYWY wykorzystania benchmarkingu w polskich przedsiębiorstwach turystycznych / M. Jedlińska = poz. 621.
WPROWADZENIE do benchmarkingu w zakładach opieki zdrowotnej /
M. Kowalewski = poz. 661.
___________________
Controlling
99. CONTROLLING i kontrola jako determinanty efektywności funkcjonowania łańcucha logistycznego / Mieczysław Wasylko // Ann. UMCS, Sect. H.
- 2003, vol. 37, s. 629-647.
100. CONTROLLING jako instrument zarządzania / Joanna Świerk //
Ann. UMCS, Sect. H. - 2002, vol. 36, s. 167-182 summ.
CONTROLLING jako instrument zarządzania w sektorze publicznym /
P. Bednarek = poz. 606.
101. CONTROLLING jako metoda dostosowania przedsiębiorstwa do
funkcjonowania w otoczeniu globalnym / Renata Klepacka // Probl. Zarz.
Finan. - 2003, nr 6, s. 181-189 summ.
102. CONTROLLING jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem
w procesie zmian / Henryk Dźwigoł // Prz. Organ. - 2003, nr 2, s. 31-35, wykr.
- 17 103. CONTROLLING - koncepcje, wdrożenia / red. nauk. Jerzy Mońka,
Danuta Sołtys // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 956, s. 19-156, rys. tab. wykr.
bibliogr.
Z treści: Jagoda Jerzy: Bariery controllingu w małych firmach (s. 19-26). - Kłeczek Ryszard: Controlling i analiza portfelowa w zarządzaniu marką (s. 27-34). Kopertyńska Maria Wanda: Motywowanie jako istotny element funkcjonowania
ośrodków odpowiedzialności (s. 35-44). - Kowal Witold: Kontrola marketingowa teoria i praktyka jej funkcjonowania w polskich przedsiębiorstwach (s. 45-54). - Koziński Józef: Controlling - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem czy narzędzie
wspomagające zarządzanie? (s. 55-64). - Kulik Edyta, Pawlak Agnieszka: Koncepcja
funkcjonowania controllingu we współczesnych przedsiębiorstwach (s. 65-71). Kustra Arkadiusz: Praktyczne rozwiązania systemu controllingu w kopalniach węgla
kamiennego (s. 72-85). - Lichtarski Janusz Marek: Zmiany w organizacji przedsiębiorstw implikowane stosowaniem controllingowej koncepcji zarządzania - rozważania teoretyczne (s. 86-95). - Mońka Jerzy: Współzależność marketingu i controllingu
w zarządzaniu przedsiębiorstwem (s. 96-101). - Niewiadomska Iwona: Controllingowe zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zrównoważonego rozwoju (s. 102110). - Nowosielski Stanisław: Controlling w obszarze produkcji (s. 111-117). Sierpińska Maria: System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku
odpowiedzialności (s. 118-135). - Wudarzewski Włodzimierz: Cele organizacji jako
podstawa formułowania jej strategii (s. 146-156).
104. CONTROLLING metodą usprawniającą zarządzanie / Stanisława
Sylwia Sobolewska // Wiek XXI. - 2003, nr 4, s. 25-42 bibliogr.
105. CONTROLLING nowoczesną metodą zarządzania strategicznego /
Paweł Tyrała, Bogumił Stęplewski. - Toruń : A. Marszałek, 2003. - 194 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 187-192. - ISBN 83-7322-162-X.
106. CONTROLLING operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - 421 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 413-418. - ISBN 83-01-13893-9.
Rec.: Marecki Krzysztof // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 30, s. 180-182.
107. CONTROLLING podatkowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
Paweł Markowski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 970, ser. Finan. Bank.,
nr 10, s. 136-141.
- 18 108. CONTROLLING w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem /
Anna Skowronek-Mielczarek // Ann. UMCS, Sect. H. - 2003, vol. 37, s. 441-453.
109. CONTROLLING w zarządzaniu firmą / Stanisław Lipski // Zesz.
Nauk. WSInformat. Warsz. - 2003, nr 1, s. 133-137.
110. CONTROLLING w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod red. Jana Duraja ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. - Płock ;
Łódź : Wydaw. Nauk. Novum, 2003. - 143 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. Summ. - ISBN 83-88193-92-9.
Treść: Duraj J.: Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem (s. 9-26). - Nowosielski Stanisław: Doskonalenie planowania jako podstawowe
zadanie przedsiębiorstwa (s. 27-34). - Krajewska-Bińczyk Elżbieta: Controlling dynamiczny jako narzędzie poznawcze w systemie organizacyjnego uczenia się (s. 3545). - Nowosielski S., Kwiatkowska-Ciotucha Dorota: Controlling w małej firmie
(s. 46-50). - Żak Katarzyna: Kontrola i controlling strategiczny w monitoringu ryzyka
inwestycji rzeczowych (s. 51-69). - Duraj Agnieszka Natasza: Controlling rezerw
w przedsiębiorstwie (s. 70-94). - Papiernik-Wojdera Marzena: Controlling zarządzania
należnościami (s. 95-112). - Syska Maciej: Controlling relacji płynności finansowej
i ceny akcji (s. 113-130). - Tomaśkiewicz Magdalena: Controlling kapitału obrotowego netto przedsiębiorstwa (s. 131-143).
111. CONTROLLING w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym / Krystyna Jędralska. - Katowice : Wydaw. Uczel. AE Katow., 2003. 206 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Tabele. - Bibliogr. s. 193-201.
- ISBN 83-7246-339-5.
112. CONTROLLING w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych) / Grażyna Klamecka-Roszkowska //
Optimum - Stud. Ekon. - 2002, nr 4, s. 233-235.
Omów. konf. zorg. przez Uniwersytet w Białymstoku. Białystok, 26 listopada 2002 r.
113. KIERUNKI rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Edward Nowak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 987,
335 s., rys. tab. bibliogr.
Z treści: Nowak E.: Uwarunkowania systemu controllingu przedsiębiorstwa (s. 915). - Łagodzki Przemysław, Jaworska Elżbieta, Bamberska Jolanta: Wybrane zagadnie-
- 19 nia rozwoju controllingu (s. 16-21). - Nowak Marta: Controlling a koncepcje nauk
o organizacji i zarządzaniu (s. 22-28). - Parkitna Agnieszka: Deteminanty controllingowej koncepcji wynagradzania (s. 29-36). - Bogdanowicz Urszula: Definicja controllingu
w literaturze polskiej i zagranicznej (s. 45-54). - Dłubak Marcin: Przesłanki wyznaczające kształt uniwersalnego modelu współczesnego controllingu (s. 55-64). - Nowosielski
Stanisław: Podstawy controllingu strategicznego w małej i średniej firmie (s. 65-74). Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna: Dylematy dotyczące
controllingu funkcjonalnego (s. 75-88). - Nadolna Bożena: Bariery wdrażania informatycznego systemu controllingu w przedsiębiorstwie (s. 89-98). - Chomiak Iwona: Obszary działalności przedsiębiorstwa regulowane przez system informacyjny controllingu
(s. 99-107). - Nita Bartłomiej: Koncepcja systemu controllingu w zarządzaniu wartością
(s. 125-135). - Lech Przemysław: Budowa skutecznego systemu zarządzania strategicznego opartego na karcie wyników (s. 136-141). - Chachuła Dagmara: Zakres zastosowań
controllingu w polskich przedsiębiorstwach (s. 160-168). - Sysło Małgorzata: Controlling jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem (s. 169-174). - Sieradzka-Widz Anna:
Podstawy controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym (s. 230-238). - Lew Grzegorz:
Motywowanie w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych
(s. 239-245). - Kowalewski Marcin: Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia (s. 264269). - Kopiński Adam: Controlling w strukturze organizacyjnej banku (s. 284-289).
114. KONTROLING marketingowy w systemie zarządzania jakością / Piotr
Kwiatek, Sławomir Zapłata // Prz. Organ. - 2003, nr 7/8, s. 50-53, tab. wykr.
115. METODY controllingu strategicznego w zarządzaniu zasobami
ludzkimi / Czesław Czempka // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. 2002, z. 15, s. 72-83 bibliogr.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 718.
Z treści: Fietko T.: Controlling w przedsiębiorstwie a system ERP.
116. POWSTANIE i rozwój koncepcji controllingu / Paweł Cabała //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 574, s. 129-138, tab. bibliogr. summ.
Główne fazy rozwoju controllingu począwszy od powstania w końcu XIX w., aż
do prób systemowych w latach 70. i 80. XX w.
117. RODZAJE controllingu w przedsiębiorstwie / Magdalena Pawłowska // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 37, s. 15-17, rys. bibliogr.
118. ROLA i funkcje controllera w firmie / Magdalena Pawłowska //
Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 40, s. 18-19, tab. bibliogr.
- 20 119. ROLE i zadania controllera we współczesnej gospodarce rynkowej
w Polsce / Elżbieta Janczyk-Strzała // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 984,
s. 157-163, tab. bibliogr. summ.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Karwacki P.: Kompetencje kontrolera a sukces przedsiębiorstwa.
120. SYSTEM controllingu - uniwersalny czy indywidualny? / Marcin
Dłubak // Management. - 2003, nr 2, s. 125-136 bibliogr. summ.
121. SYSTEM kontroli strategicznej w firmie / Adam Stabryła // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 627, s. 5-23, rys. tab. bibliogr. summ.
M.in. controlling menedżerski.
WDRAŻANIE controllingu w przedsiębiorstwie Zelmer w Rzeszowie /
S. Pydo = poz. 632.
WDROŻENIE controllingu / M. Pawłowska = poz. 633.
Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie "Aspron".
122. WIELOASPEKTOWE ujęcie systemu controllingu strategicznego /
Paweł Cabała // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 603, s. 183-193 bibliogr.
summ.
Charakterystyka systemu controllingu strategicznego.
WYKORZYSTANIE systemu R/3 firmy SAP w systemie informacyjnym
controllingu / I. Chomiak = poz. 733.
123. ZASADY oceny centrów odpowiedzialności w controllingu / Janusz
Nesterak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 570, s. 157-168, tab. bibliogr.
summ.
___________________
- 21 Reengineering i lean management
124. LEAN management a konkurencyjność firmy / Halina Smutek //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 592, s. 105-115 bibliogr. summ.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 718.
Z treści: Kubiak B. F., Korowicki A.: Strategia informatyzacji procesów finansowych w świetle reengineeringu.
125. OCENA skuteczności i usprawnianie procesów pracy poddanych
reengineeringowi / Łukasz Wacławik // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 1, s. 313318 bibliogr. summ.
126. X-ENGINEERING - nowa filozofia zmian restrukturyzacyjnych
gospodarki informatycznej / Ireneusz G. Durlik // Organ. Kier. - 2003, nr 2,
s. 73-78 bibliogr. 8 poz. summ.
X-Engineering - nowe wyzwanie modernizacyjne dla procesów gospodarczych ery
informatycznej funkcjonujących w warunkach Nowej Ekonomii.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi z uwzględnieniem reengineeringu
jako nowoczesnej metody zarządzania / K. Żelazna, J. Zwierzyk = poz. 486.
___________________
Zarządzanie projektami
127. [DZIESIĘĆ] 10 czynników sukcesu zespołu projektowego / Paweł
Markowski, Krzysztof Ogonek. - Cz. 1-2 // Manager. - 2003, nr 10, s. 17-20,
il. ; nr 11, s. 27-29
Zarządzanie projektami.
128. ISTOTA jakości w zarządzaniu projektami / Ewa Kozień // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 609, s. 63-73, rys. bibliogr. summ.
Zarządzanie jakością.
- 22 129. MODEL zarządzania projektami w przedsiębiorstwie / Paweł Pietras
// Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 1, s. 259-267 bibliogr. summ.
130. PRACE przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami
na przykładzie systemu zarządzania jakością / Sławomir Wawak // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 603, s. 229-240, tab. bibliogr. summ.
131. SYSTEMY zarządzania projektem / Ewa Kozień // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2003, nr 613, s. 59-69, rys. bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE finansami firm - teoria i praktyka / red. nauk. W. Pluta
= poz. 638.
T. 1. - Z treści: Ambrozowicz P.: Organizacja procesów finansowych jako element
procesu zarządzania projektami w budownictwie.
132. ZARZĄDZANIE lokalnymi projektami rozwojowymi / Henryk
Brandenburg. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2002. - 202 s. : rys. ; 24 cm. (Prace Naukowe / AE). - Tabele. - Bibliogr. s. 185-197. - ISBN 83-7246-191-0.
133. ZARZĄDZANIE projektami - perspektywy rozwoju / Michał Hałaczkiewicz // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2003, z. 2, s. 33-44 bibliogr.
summ.
ZARZĄDZANIE projektami w gminach górniczych w aspekcie zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego / B. SorychtaWojsczyk = poz. 640.
___________________
Z a r z ą d z a n i e p r z e z j a k o ś ć (T Q M)
134. AUDIT wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania / Sławomir Wawak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 627, s. 215-226, rys. tab.
bibliogr. summ.
Audit jako narzędzie kontroli stosowane w systemie zarządzania jakością.
- 23 135. DETERMINANTY skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Aleksandra Radziszewska, Stanisław Borkowski // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 1, s. 279-290 bibliogr. summ.
136. EFEKTYWNOŚĆ systemów zarządzania jakością / Krystyna Lisiecka // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 6, s. 14-24, rys. bibliogr.
12 poz. summ.
ISTOTA jakości w zarządzaniu projektami / E. Kozień = poz. 128.
KIERUNKI rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw /
red. nauk. E. Nowak = poz. 113.
Z treści: Kowalewski M.: Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.
KOMPUTEROWE wspomaganie zarządzania jakością / J. Szakiel =
poz. 713.
137. OCENA systemu zarządzania jakością w organizacji / Sławomir
Zapłata // Prz. Organ. - 2003, nr 3, s. 35-38, rys. tab.
138. OD integracji systemów zarządzania do TQM : praca zbiorowa / pod
red. Joanny Ejdys, Aliny Matuszak-Flejszman ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. - Poznań : PZIiTS, 2003. - 208 s. : rys. ; 24 cm.
- Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-914252-3-1.
Z treści: Poskrobko Bazyli, Zubalewicz Anna: Od koncepcji Deminga do uczącej
się organizacji (s. 11-22). - Matuszak-Flejszman A.: Zintegrowany system zarządzania
elementem strategii TQM (s. 23-28). - Poskrobko B., Zubalewicz A.: Czas i informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem (s. 29-40). - Matuszak-Flejszman A.: Podejście
procesowe w zintegrowanych systemach zarządzania (s. 41-44).
139. PODEJŚCIE zintegrowane w ocenie rentowności systemu zarządzania przez jakość / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz // Management. 2003, nr 2, s. 107-115 bibliogr. summ.
140. POWSTANIE i rozwój koncepcji zarządzania przez jakość / Tomasz
Kozłowski // Zesz. Nauk. / AM Gdynia. - 2003, nr 48, s. 38-44 bibliogr. summ.
- 24 PRACE przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na
przykładzie systemu zarządzania jakością / S. Wawak = poz. 130.
141. SKUTECZNOŚĆ i efektywność systemu zarządzania jakością /
Sławomir Zapłata // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 7, s. 12-17, rys.
tab. summ.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Letkiewicz A.: System zarządzania jakością w polskiej policji.
SYSTEM zarządzania jakością w polskiej administracji publicznej /
K. Szymańska = poz. 628.
SYSTEMY zarządzania jakością w agrobiznesie w kontekście doskonalenia kapitału ludzkiego / G. Spychalski = poz. 629.
SYSTEMY zarządzania jakością w placówkach oświatowych / W. Wrześniewski = poz. 630.
142. SZEŚĆ sigma znaczy: tysiąc razy lepiej : inicjatywa Six Sigma jako
metodologia zarządzania jakością / Stanisław Socha // Personel Zarz. - 2003,
nr 20, s. 10-14, rys. tab.
143. TOTAL Quality Management w przedsiębiorstwie polskim i japońskim / Edyta Tabaszewska // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 12, s. 8290, rys. tab. bibliogr. summ.
144. WDRAŻANIE systemów zarządzania jakością - moda czy konieczność / Jerzy Kozłowski // Zesz. Nauk. / AM Gdynia. - 2003, nr 48, s. 45-47
summ.
145. WSPÓŁCZESNE zagadnienia zarządzania jakością / Jerzy Kuliński,
Ludwik Pastucha, Hanna Przewłocka // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2003,
nr 4, s. 31-40 bibliogr.
- 25 146. WYKORZYSTANIE systemów informacyjnych w zarządzaniu
jakością / Małgorzata Kuźnik-Bąk, Wojciech Lasoń, Piotr Stefanów // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 547, s. 55-86, rys. tab. summ.
147. ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem a system jakości ISO / Zdzisław Kryński, Joanna Stańczyk // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 5,
s. 70-83, tab. bibliogr. 9 poz. summ.
148. ZARZĄDZANIE przez jakość : zagadnienia społeczne / Marek
Bugdol ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2003. - 159 s.
; 24 cm. - (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 329). - Tabele. Summ. - ISBN 83-7395-030-3.
ZARZĄDZANIE przez jakość w bibliotekach akademickich / G. Broniewska = poz. 641.
ZARZĄDZANIE przez jakość w przedsiębiorstwach przemysłu paszowego jako odpowiedź na wymagania rynku / M. Juchniewicz = poz. 642.
149. ZARZĄDZANIE przez jakość za pomocą zbilansowanej karty
dokonań / Anna Piasecka // Zesz. Teor. Rachun. - 2003, t. 16, s. 141-157
bibliogr. summ.
ZASADY zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły / M. Koszmider
= poz. 644.
150. ZINTEGROWANY system zarządzania / Piotr Miller // Stud. Pr.
Kol. Zarz. - 2003, z. 34, s. 111-128 bibliogr.
Zarządzanie jakością i zarządzanie bhp.
___________________
Zarządzanie strategiczne
151. ANALIZA strategiczna w zarządzaniu firmą : koncepcje i stosowanie / Ilona Penc-Pietrzak. - Warszawa : C. H. Beck, 2003. - 257 s. : il. ;
24 cm. - (Vademecum Menedżera). - ISBN 83-7387-078-4.
- 26 152. ANALIZA strategiczna w zarządzaniu rozwojem firmy / Krzysztof
Machaczka // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 592, s. 128-142, wykr. bibliogr. summ.
153. BALANCED scorecard - system zarządzania przyszłości / Ewa
Belniak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 613, s. 43-58, rys. bibliogr.
summ.
Omów. metody tworzącej strukturę dla zarządzania strategicznego.
154. BŁĘDY w budowaniu strategii firmy / Maciej Barcz // Manager. 2003, nr 1, s. 26-28, rys. tab.
155. BSC [Balanced Scorecard] dla strategii i taktyki zarządzania /
Michał Pietrzak // Manager. - 2003, nr 11, s. 12-15, rys. bibliogr.
Zrównoważona Karta Wyników (BSC) - narzędzie pomiaru i analizy efektywności
przedsiębiorstwa w wymiarze strategicznym.
156. DEKALOG stratega / Aneta Zelek // Manager. - 2003, nr 12, s. 1113, rys.
157. DETERMINANTY wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem / Rafał Śliwiński // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 1999, nr 12,
s. 91-113.
158. DIAGNOZOWANIE pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa /
Józef Machaczka // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 613, s. 31-41, rys. tab.
bibliogr. summ.
159. EWOLUCJA strategii konkurencyjnych / Maciej Cieślicki // Prz.
Organ. - 2003, nr 5, s. 13-15, tab.
GOSPODARKA lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. D. Strahl =
poz. 609.
Z treści: Ziółkowski M.: Zarządzanie strategiczne w samorządzie gminnym.
- 27 160. KONCEPCJE myślenia strategicznego w firmie / Frank Krawiec //
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 85, s. 7-36 bibliogr.
Toż // Organ Kier. - 2003, nr 2, s. 3-17, rys. bibliogr. 38 poz. summ.
Próba określenia koncepcji myślenia, które może mieć zastosowanie w procesie
wyboru strategii firmy.
161. KSZTAŁTOWANIE relacji aliansowych we współczesnej organizacji / Piotr Kordel // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2003, z. 2,
s. 49-58 bibliogr.
162. MAPY grup strategicznych - wytyczne stosowania / Jerzy Niemczyk //
Współcz. Zarz. - 2003, nr 4, s. 67-74 bibliogr.
Nadto: Tworzenie mapy grup strategicznych / Michał Pietrzak // Ekon. Organ.
Przeds. - 2003, R. 54, nr 2, s. 78-84, rys. tab. bibliogr. 6 poz. summ. - Omów. możliwości aplikacji mapy grup strategicznych w warunkach rozproszonego sektora na
przykładzie sektora przetwórstwa mleka.
METODY analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / L. Kozioł, M. Tyrańska, B. Bińczycki = poz. 425.
PLANOWANIE strategiczne w bibliotece akademickiej / L. Derfert-Wolf
= poz. 622.
163. PROCEDURA współczesnego zarządzania strategicznego / Andrzej
Kaleta // Prz. Organ. - 2003, nr 10, s. 24-26, rys.
164. PROCES implementacji kontroli w zarządzaniu strategicznym /
Adam Stabryła // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 603, s. 5-22, tab. wykr.
bibliogr. summ.
165. PRZEWAGI konkurencyjne a strategia przedsiębiorstwa / Tatiana
Bakota // Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola. - 2003, nr 1, s. 239-248 bibliogr.
166. ROLA strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Piotr Karpuś //
Ann. UMCS, Sect. H. - 2003, vol. 37, s. 397-414.
- 28 167. ROZWÓJ i cele zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem /
Cezary Kochalski // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 1999, nr 12, s. 69-89.
168. ROZWÓJ koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz Fudaliński //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 592, s. 59-69 bibliogr. summ.
169. ROZWÓJ przedsiębiorstwa a strategie dywersyfikacji / Halina
Smutek // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 613, s. 15-29, tab. bibliogr.
summ.
170. SPRAWNOŚĆ operacyjna a sprawność strategiczna / Józef Machaczka // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 2, s. 3-8, rys. summ.
171. STRATEGIA bez celów / Rafał Krupski // Prz. Organ. - 2003, nr 11,
s. 8-11, tab. bibliogr. 7 poz.
172. STRATEGIA przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy usługowej / Zbigniew Antczak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 937, ser. Nauki
Humanist., nr 7, s. 145-159, rys. tab. summm.
W Fabryce Mebli Forte.
STRATEGICZNE zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach /
J. Strużyna, E. Szczepankiewicz = poz. 459.
173. STRATEGIE organizacyjne w spółkach pracowniczych / Agnieszka
Bukowska-Piestrzyńska // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 6, s. 77-82,
rys. tab. bibliogr. 5 poz. summ.
174. STRATEGIE przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji / Piotr
Markiewicz // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 613, s. 71-87, rys. bibliogr.
summ.
175. STRATEGIE sukcesu : jak proste reguły pozwalają wygrywać /
Krzysztof Obłój // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 1, s. 67-74.
- 29 176. SYNERGIA i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej / Zbigniew Kreft // Prz. Organ. - 2003, nr 5, s. 16-17 bibliogr.
Długookresowa zdolność do realizacji przyjętej strategii - wyrazem trwałości
i adekwatności funkcjonalnej równowagi organizacyjnej w holdingu.
177. WSPARCIE logistyczne działalności gospodarczej jako podstawa
kształtowania współczesnych strategii konkurencji / Mirosław Chaberek //
Stud. Gdań. / Gdań. Wyż. Szk. Humanist. - 2002, T. 1, s. 205-215 bibliogr.
178. WSPOMAGANIE informacyjne wdrażania strategicznej karty wyników / Tomasz Małkus // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 627, s. 199-213,
rys. tab. bibliogr. summ.
179. WYBORY strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / Józef
Machaczka // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 613, s. 5-14, rys. tab. bibliogr.
summ.
180. WYBRANE aspekty zarządzania antykryzysowego w przedsiębiorstwie / Kazimierz Krzakiewicz // Management. - 2003, nr 2, s. 61-69
summ.
WYBRANE problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem /
red. nauk. M. Przybyła = poz. 244.
Z treści: Urban A.: Wybrane zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem
w warunkach kryzysu.
WYKORZYSTANIE analizy "Pięciu sił Portera" jako narzędzia wspomagającego jakość zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach rolnych /
D. Majchrzycki i in. = poz. 637.
181. ZARZĄDZANIE antykryzysowe - wybrane aspekty strategiczne / Paweł Filipowicz // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 1, s. 69-76 bibliogr.
summ.
Także: Skuteczność strategii antykryzysowych / Aneta Zelek // Manager. - 2003,
nr 8, s. 20-24, rys.
- 30 ZARZĄDZANIE finansami firm - teoria i praktyka / red. nauk. T. Jajuga,
W. Pluta = poz. 638.
T. 1. - Z treści: Duda J.: Alianse w praktyce funkcjonowania małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech - analiza porównawcza.
182. ZARZĄDZANIE strategiczne : narzędzie poprawy efektywności
w działalności partii politycznych / Maciej Kuźmicz // Stud. Pr. / Kol. Ekon. 2003, z. 5, s. 133-153 summ.
183. ZARZĄDZANIE strategiczne - system założeń / Mieczysław Moszkowicz // Prz. Organ. - 2003, nr 2, s. 10-13 bibliogr.
184. ZARZĄDZANIE strategiczne w nieprzewidywalnym otoczeniu /
Rafał Krupski // Prz. Organ. - 2003, nr 3, s. 10-13 bibliogr. 13 poz.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi jako istotny element zarządzania
strategicznego organizacjami / S. Czepielewski = poz. 482.
185. ZMIANY strategiczne w teorii i praktyce zarządzania / Jan Dąbrowski ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. - Warszawa : Wyż. Szk. Przeds. Zarz., 2002/2003. - 232 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 211-227. - ISBN 83-86846-98-4.
186. ZRÓWNOWAŻONA karta dokonań - nowe rozwiązania starych
problemów / Ewa Siemińska // Rocz. Nauk. WSBank. Tor. - 2002, nr 2,
s. 153-163 bibliogr. summ.
3. Zarządzanie i kierowanie
a. Zagadnienia ogólne
187. ANALITYCZNE myślenie a sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie zarządzania firmą / Bogdan Nogalski, Leokadia Roszkowska // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2003, z. 2, s. 207-218 bibliogr.
summ.
- 31 188. ANALIZA i ocena działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Joanna Zuchewicz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 978, ser. Zarz. Market., nr 25,
s. 168-175, tab. bibliogr. 6 poz. summ.
ASPEKTY wdrażania zmian organizacyjnych : rola liderów w pokonywaniu oporów (poglądy wybranych autorów) / W. Krupa, K. Krupa =
poz. 346.
189. BEZBOLESNE zarządzanie zmianą [tł.] / Eric Abrahamson // Harv.
Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 5, s. 48-53.
190. BIZNES w nieodpowiedzialnym otoczeniu / Bolesław Rok // Manager. - 2003, nr 8, s. 5-8, il.
Problem zarządzania firmą w perspektywie długofalowej i problem odpowiedzialności społecznej czyli zarządzanie relacjami z otaczającym ją społeczeństwem.
191. BŁĘDNE koło czyli esej o zachowaniach organizacji i globalizacji /
Maciej Cieślicki // Probl. Zarz. Finan. - 2003, nr 6, s. 11-17 summ.
192. BŁĘDY w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne
zachowanie się w działalności gospodarczej / Stanisław Galata // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2003, nr 613, s. 111-120, rys. bibliogr. summ.
193. BSC [Balanced Scorecard] w średnich przedsiębiorstwach / Andrzej
Brzozowski // Manager. - 2003, nr 12, s. 27-30, il.
Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
"BUSINESS intelligence" w zarządzaniu przedsiębiorstwem / C. M.
Olszak, E. Ziemba = poz. 55.
CHARAKTERYSTYKA zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP / K. Woźniak = poz. 702.
Syntetyczna charakterystyka możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów
informatycznych w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw.
- 32 194. CZYNNIK ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania / Bogusz Mikuła // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 626, s. 7-22, tab. bibliogr.
summ.
195. DECYZJE, ich rodzaje i etapy podejmowania w świetle literatury /
Renata Grabowiecka // Zesz. Nauk. / WSM Szczec. - 2003, nr 69, s. 93-103
bibliogr. summ.
196. DORADZTWO jako forma pomocy / Alicja Kargulowa // Probl.
Opiek.-Wych. - 2003, R. 43, nr 3, s. 7-12.
M.in. doradztwo organizacyjne.
197. DOSKONAŁOŚĆ w zarządzaniu / Józef Machaczka // Prz. Organ. 2003, nr 3, s. 7-9.
M.in. wymiar kulturowy doskonałości w zarządzaniu.
198. ELASTYCZNOŚĆ organizacji - moda czy konieczność? / Anna
Skórska // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2003, z. 2, s. 89-94
bibliogr.
199. ELEMENTY zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji /
Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. 2003, z. 5, s. 29-42 bibliogr. summ.
FIRMA XXI wieku - koncepcje zarządzania = poz. 56.
Z treści: Malczewski Ł.: Zwinna firma czyli jak cykl OODA umożliwia zdobycie
przewagi konkurencyjnej.
200. FUNKCJE kontrolne i informacyjne w zarządzaniu firmą franchisingową / Barbara Pokorska // Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 1, s. 55-60.
201. GOSPODARKA wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2003. - 234 s. ;
24 cm. - ISBN 83-89321-40-8.
- 33 202. INFORMACJA w zarządzaniu procesem zmian - refleksje z obrad
IV Krajowego Sympozjum z cyklu "Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie" / Mirosław Kwieciński // Współcz. Zarz. - 2003, nr 2, s. 95-100 summ.
203. INFORMACYJNY paradygmat działalności przedsiębiorstwa /
Mirosław Kwieciński // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 570, s. 29-39
bibliogr. summ.
INFORMATYCZNE narzędzia analityczne wspomagające zarządzanie
przedsiębiorstwem / K. Woźniak = poz. 706.
204. INSTRUMENTY zarządzania przedsiębiorstwem : studium porównawcze / Włodzimierz Tłuchowski // Zesz. Nauk. / WSHU Pozn. - 2003, nr 6,
s. 51-62 summ.
INTERIM Menedżer do zadań specjalnych / K. Kwiecień = poz. 351.
Interim Menedżer (menedżer czasowy) jest jednym z najnowszych i najbardziej
efektywnych narzędzi zarządzania firmą, jego zadaniem jest rozwiązanie konkretnego
problemu lub zadania. Nie należy go, mimo nazwy i związków utożsamiać z pracą
czasową menedżera.
205. JAK naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo [tł.] / Michael Hammer, Steven Stanton // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 5, s. 88-99.
206. JAK tworzyć dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa : zasady
tworzenia, praktyczne wskazówki zastosowań, wzory dokumentacji / Ryszard
Rutka. - Gdańsk : ODiDK, 2003. - 238 s. ; 24 cm. - ISBN 83-71877-33-1.
Rec.: Skalik Jan // Prz. Organ. - 2003, nr 10, s. 40-41.
207. JAKOŚĆ procesu decyzyjnego / Joanna Piorunowska-Kokoszko //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 9, s. 33-39 bibliogr. 17 poz. summ.
208. JEST problem - jest rozwiązanie / Piotr Walentynowicz. - Cz. 1-2 //
Personel Zarz. - 2003, nr 23, s. 40-43 ; nr 24, s. 36-39.
Cz. 1. Procedury rozwiązywania sytuacji problemowych w organizacji ; Cz. 2.
Praktyczne metody i techniki rozwiązywania problemów w organizacjach.
- 34 209. KIEROWANIE w organizacji przyszłości / Józef Penc // Zesz. Nauk.
WSZarz. Warsz. - 2003, nr 1, s. 17-28 summ.
210. KIEROWANIE zmianą w małych przedsiębiorstwach / Jarosław
Karpacz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 1, s. 336-343, rys. bibliogr.
summ.
211. KRYZYS kontrolowany czyli jak wykorzystać krytyczne sytuacje
dla wprowadzenia ozdrowieńczych zmian w firmie / Łukasz Malczewski //
Personel Zarz. - 2003, nr 5, s. 12-14.
Zarządzanie zmianami.
212. MANAGEMENT bez granic // Personel Zarz. - 2003, nr 19, wkł.
Temat Numeru, s. 28-34.
Treść: Clarke Diana: Kompetencje skumulowane czyli warunki funkcjonowania
efektywnych zespołów międzynarodowych (s. 28-31). - Ballmoos Roland von: Najważniejszy jest skuteczny lider: dwanaście wskazówek dla zarządzających projektami
międzynarodowymi (s. 32-34).
213. METODY badania przedsiębiorczości w organizacjach / Grażyna
Gruszczyńska-Malec, Marzena Zielonka // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 5,
s. 30-34, rys, tab.
Problem stałego rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości indywidualnej pracowników.
214. METODY oceny współczesnych organizacji / Marek Lisiecki //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 1, s. 10-17 summ.
Kontrola organizacji jako jedna z podstawowych funkcji zarządzania.
215. MIĘDZYNARODOWE zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy Pocztowski = poz. 187/02.
Rec.: Andrałojć Magdalena // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 91-96.
MOTYWOWANIE w procesie zarządzania zasobami ludzkimi /
I. Siemieniec = poz. 1844.
- 35 216. NAJWIĘKSZE wyzwanie - zarządzanie w kryzysie / Aneta Zelek //
Manager. - 2003, nr 6, s. 33-36, rys. tab.
217. NARZĘDZIA metodyki CBI i rola pracowników w doskonaleniu
procesów biznesowych / Wojciech Krupa // Idō Ruch Kult. - 2001, T. 2,
s. 272-281 bibliogr. summ.
218. NEGOCJACJE jako czynnik osiągania celów w zarządzaniu organizacją / Jan Wnuk // Zesz. Nauk. WZSiM Sosnow., Zarz. Market. - 2003, z. 2,
s. 81-88 bibliogr.
219. NOWOCZESNE metody zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / Magdalena Belniak // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 1, s. 19-35
bibliogr. summ.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 718.
Z treści: Wyraz W.: Problematyka wyboru zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym. - Skwarnik M.: Elastyczne
informacyjne systemy zarządzania. Mechanizmy realizacji.
220. NOWOCZESNE zarządzanie przedsiębiorstwem / pod red. Janiny
Stankiewicz. - Zielona Góra : Red. Wydaw. Nauk Ścisłych, 2001. - 2 cz.
(381+339 s.) ; 24 cm. - ISBN 83-89042-00-2.
Rec.: Mamak-Zdanecka Marzena // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 1/2, s. 115-122.
221. ORGANIZACJA i zarządzanie / Augustyn Wajda. - Warszawa :
Pol. Wydaw. Ekon., 2003. - 297 s. ; 26 cm. - Bibliogr. s. 288-299. - ISBN
83-208-1453-7.
222. ORGANIZACYJNO-prawne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu / Jerzy Supernat // Forum Nauk. WSZarz. Wroc. - 2001, T. 3, s. 75-122.
PERSONALNE mechanizmy zmian / E. Masłyk-Musiał = poz. 441.
Strategie personalne ułatwiające realizację zmian organizacyjnych.
- 36 223. PIERWSZE syndromy upadku firmy / Marta Kardoś // Prawo
Przeds. - 2003, egz. okazowy (wrzesień), s. 16-19, tab.
224. PODEJMOWANIE decyzji w firmie / Sławomir Kiszkiel-Makiewicz // Manager. - 2003, nr 1, s. 20-22, tab.
225. PODSTAWY analizy finansowej przedsiębiorstw / Sebastian Smolarz, Piotr Soliwoda ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS,
2003. - 196 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 195-196.
226. PODSTAWY organizacji, zarządzania i pracy kierowniczej / Jerzy
K. Szlendak, Jerzy Obolewicz. - Olecko : Wydaw. Wszech. Mazur., 2002. 299 s. : rys. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-86523-21-2.
227. PODSTAWY teoretyczne zarządzania i metod pracy kierowniczej /
Władysław Ratyński. - Olecko : Wydaw. Wszech. Mazur., 2002. - 235 s. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 231-235. - ISBN 83-86523-23-9.
228. PRAKTYCZNE aspekty diagnozowania struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa / Janusz Marek // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. 2002, z. 15, s. 63-71.
229. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską :
praca zbiorowa / pod red. Henryka Bienioka. - Katowice : Wydaw. AE
Katow., 2003. - 475 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7246226-7.
Z treści: Czerska Małgorzata, Rutka Ryszard: Obszary diagnozowania zdolności
przedsiębiorstwa "do uczenia się" (s. 79-88). - Głód Grzegorz: Kwalifikacje właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych województwa śląskiego (s. 139-144).
- Haus Ber: Czynnik rozwoju małych przedsiębiorstw (s. 155-162). - Jagoda Jerzy:
Sytuacja małych firm w "przededniu" wejścia do Unii Europejskiej (s. 163-176). Jagoda Henryk, Sokołowska Agnieszka: Kapitał intelektualny w małych przedsiębiorstwach regionu dolnośląskiego - wyniki badań (s. 177-182). - Krzakiewicz Kazimierz,
Chajęcki Andrzej: Refleksje nad restrukturyzacją małych i średnich przedsiębiorstw
- 37 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (s. 183-189). - Krzakiewicz K., Stańda Andrzej: Kultura przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw (s. 191198). - Kozina Andrzej: Potencjał negocjacyjny małych firm w kontekście integracji
z Unią Europejską (s. 223-230). - Kraśniak Janusz: Podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem (w świetle badań empirycznych) (s. 231-237). - Lichtarski Jan:
O warunkach stosowania nowoczesnych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu
w małych przedsiębiorstwach (s. 291-295). - Nogalski Bogdan, Wójcik-Karpacz Anna: Outsourcing jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (s. 347-356). Pyszka Adrian: Outplacement jako oferta adresowana do sektora MŚP (s. 375-385). Siuta Barbara: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w świetle uwarunkowań
gospodarki rynkowej i polityki rządu (s. 407-421). - Strużyna Janusz: Zarządzanie
zasobami ludzkimi w małych polskich firmach (s. 433-441). - Sułkowski Łukasz:
Bariery rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych (s. 443-449). - Szczepankiewicz Ewa:
Uwarunkowania myślenia strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach
(s. 451-458).
230. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ pracownicza w małych i średnich przedsiębiorstwach / Stanisław Rudolf // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, nr 170,
s. 75-92 summ.
Udział pracowników w rozwiązywaniu problemów zakładowych, wkład pracowników w opracowywanie strategii rozwoju firmy.
231. PRZEWODZENIE zamiast administrowania / Katarzyna Nizińska //
Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 34, s. 105-110.
232. RESTRUKTURYZACJA przedsiębiorstwa : analiza komparatywna
istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich / Andrzej Lis // Prz. Organ. - 2003, nr 9,
s. 19-23, tab.
233. ROLA koncepcji OD [Organization Development] w rozwoju nowoczesnego zzl [zarządzania zasobami ludzkimi] / Jarosław Fotyga // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2003, nr 1, s. 67-73, tab. bibliogr.
ROLA zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami
ludzkimi / M. Burkiewicz = poz. 1858.
SIŁA informacji : komunikowanie się z otoczeniem w warunkach zmiany
organizacyjnej / Ł. Malczewski = poz. 1701.
- 38 234. SIX Sigma eliminuje błędy w firmie / Katarzyna Gontarczyk // Manager. - 2003, nr 2, s. 17-19.
Six Sigma jest narzędziem zarządzania pozwalającym na ograniczenie liczby
błędów we wszystkich sferach działalności firmy polegającym na połączeniu znanych
technik statystycznego sterowania jakością z systematycznym szkoleniem całego
personelu.
235. SOBIEPAN - zła formuła na biznes / Joanna Tauber // Manager. 2003, nr 11, s. 56-59.
Jakimi kryteriami należy się kierować przy podejmowanie decyzji.
SPOSÓB na syndrom katakumb czyli jak niwelować opór menedżerów
i pracowników w sytuacji zmian w firmie - studium przypadku / E. Górecka,
J. Bobrowicz, M. Małkowicz = poz. 1704.
Zarządzanie zmianami.
236. STRATEGIE "szyte" na miarę / Krzysztof Frączek // Manager. 2003, nr 1, s. 23-25.
Strategie w zarządzaniu firmą.
237. STRATEGIE zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych
łańcuchach dostaw / Agnieszka Skowrońska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003,
nr 978, ser. Zarz. Market., nr 25, s. 113-119 bibliogr. summ.
238. SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne /
red. nauk. Tadeusz Listwan // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 969, 410 s.,
rys. tab. bibliogr.
Referaty z VI ogólnopolskiej konferencji pt. "Sukces w zarządzaniu", Szklarska
Poręba, 17-19 października 2002 r.
Treść: Haus Ber: Sukces przedsiębiorcy a sukces przedsiębiorstwa - perspektywa
krótko- i średniookresowa (s. 13-20). - Krupski Rafał: Zarządzanie kadrami na krawędzi
chaosu (s. 21-29). - Dobrzyński Marian: Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą? (s. 30-35). - Niemczyk Jerzy: Podmiotowość i przedmiotowość
w zarządzaniu (s. 36-44). - Stańczyk-Hugiet Ewa: Wiedza a wartość (s. 45-50). - Barabasz Krystyna, Listwan Andrzej: Zarządzanie wiedzą na przykładzie Hutmenu SA
(s. 51-59). - Mikołajczyk Zofia: Praca kierownicza - założenia teoretyczne i psychospo-
- 39 łeczne koszty sukcesu (s. 63-74). - Nogalski Bogdan, Kreft Zbigniew, Rybicki Jacek M.:
Rada nadzorcza i zarząd jako instytucje wspomagające przedsiębiorstwo w osiąganiu
sukcesu (s. 75-93). - Perechuda Kazimierz: Koncepcja dryfującego pracownika wiedzy
(s. 94-97). - Strużyna Janusz: Sukces przedsiębiorczego pracownika (s. 98-104). - Jeżak
Jan: Rada nadzorcza jako współautor sukcesu (s. 105-115). - Juchnowicz Marta: Motywowanie w organizacji opartej na wiedzy (s. 116-123). - Kopertyńska Maria Wanda:
Ocena pracownika w systemie ocen przedsiębiorstwa (s. 124-132). - Makowski Kazimierz: Kształtowanie elastycznej struktury kapitału ludzkiego (s. 133-139). - Stolarska
Maria: Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - sukces czy porażka : wyniki badań ankietowych (s. 140-152). - Antczak Zbigniew: Siatka stylów
realizacji funkcji personalnej : zarys koncepcji (s. 153-161). - Karpowicz Ewa: Swoboda
kształtowania roli menedżera (s. 162-174). - Karwacki Piotr: Kompetencje kontrolera
a sukces przedsiębiorstwa (s. 175-181). - Kopeć Jacek: Funkcjonowanie menedżera
personalnego w firmach południowej Polski (s. 182-190). - Wojtaszczyk Katarzyna:
System szkoleń pracowniczych w świetle badań w przedsiębiorstwach województwa
łódzkiego (s. 191-202). - Czerniachowicz Barbara: Wybrane aspekty polityki personalnej
: pilotowe badania empiryczne (s. 203-213). - Nawara Izabela: Odgrywanie ról w teatrze zwanym przedsiębiorstwem (s. 214-221). - Rostkowski Tomasz: Zintegrowane
systemy zarządzania kompetencjami (s. 222-233). - Stor Marzena: Kierowanie ludźmi
w małej firmie (s. 234-245). - Skalik Jan: Zmiana organizacyjna jako czynnik sukcesu
w zarządzaniu (s. 249-254). - Sułkowski Łukasz: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie jako przejaw kultury organizacyjnej (s. 255-262). - Jasińska Jolanta: Rola
układów zbiorowych pracy w realizacji funkcji personalnej (s. 263-269). - Morawski
Mieczysław: Zarządzanie przez prawo do rozwoju w organizacjach inteligentnych
(s. 270-279). - Letkiewicz Arkadiusz: System zarządzania jakością w polskiej policji
(s. 280-291). - Szankin Tomasz: Służby organizatorskie w doskonaleniu zarządzania
policją (s. 292-297). - Gronowska Joanna: Typ kultury organizacyjnej jako wyznacznik
sukcesu organizacji (s. 298-306). - Grzywacz Waldemar: Indywidualny i zbiorowy
wymiar kultury organizacyjnej : studia przypadków dwóch polskich organizacji (s. 307323). - Kawka Tomasz: Wartości kompetencji - moda czy aktualne wyzwania organizacji (s. 324-336). - Szpikowski Tomasz: Nowoczesne metody zatrudniania czyli praca
czasowa w Unii Europejskiej (s. 337-341). - Lisiecki Marek: Sukces i jego kwantyfikacja
w zarządzaniu organizacjami (s. 345-355). - Bernais Jolanta: Modele analizy zasobów
ludzkich (s. 356-364). - Kowalczyk Stanisław: Modelowanie systemu informacji personalnej : podejście obiektowe (s. 365-376). - Wudarzewski Włodzimierz: Problemy
metodyczne budowy systemu kompetencji funkcjonalnych (s. 377-386). - Dyskusja
(s. 389-410).
239. SYSTEMY Wspomagania Organizacji SWO'2003 : praca zbiorowa /
pod red. Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki ; Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2003. - 585 s. :
rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Bibliogr. - ISBN 83-7246-330-1.
Z treści: Dyczkowski Mirosław: Wdrażanie idei organizacji uczącej się w informatycznych zespołach projektowych (s. 15-24). - Olszak Celina M.: System business
- 40 intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej (s. 41-49). - Skwarnik Marek: Wybrane aspekty zarządzania elastycznością systemów informacyjnych małych i średnich
firm (s. 61-70). - Ziemba Ewa: Zastosowanie elektronicznego nauczania do szkolenia
pracowników w zakresie e-marketingu (s. 91-98). - Pleban Bartosz: Internet jako
narzędzie wspomagania pracy grupowej (s. 203-210). - Nycz Małgorzata, Smok Barbara: Analiza danych - wiedzą dla podejmowania decyzji zarządczych (s. 343-354). Chomiak Iwona: Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych
controllingu (s. 399-406). - Sołtysik Andrzej: Ogólna typologia uwarunkowań
komputerowego wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
(s. 525-531). - Sołtysik-Piorunkiewicz Anna: Projektowanie i wdrożenie informatycznego systemu kontrolingu (s. 533-542).
240. ŚRODOWISKO w zarządzaniu organizacją / Alfred Czermiński //
Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2003, nr 5, s. 38-52 bibliogr. summ.
241. UWARUNKOWANIA wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw :
z doświadczeń województwa podlaskiego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja H. Jasińskiego, Jacka Kamińskiego. - Białystok : Wydaw. Uniw. Białyst.,
2003. - 161 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 155-161. - ISBN
83-89031-46-9.
242. W POSZUKIWANIU wyceny kapitału społecznego / Mariusz Bratnicki, Wojciech Dyduch // Organ. Kier. - 2003, nr 1, s. 3-15, rys. tab. bibliogr. 34 poz. summ.
Pomiar kapitału społecznego organizacji - wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 236 polskich organizacjach. Celem takich badań ma być m.in. właściwe
oszacowanie wartości organizacji opierających się na zasobach niematerialnych.
243. WPŁYW globalizacji na zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław
Danielak // Management. - 2003, nr 2, s. 71-78 bibliogr.
244. WYBRANE problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Mieczysław Przybyła // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003,
nr 998, ser. Zarządzanie, nr 1, s. 13-250, rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
Z treści: Urban Arkadiusz: Wybrane zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem
w warunkach kryzysu (s. 13-29). - Lichtarski Janusz M.: Struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa w świetle wybranych współczesnych koncepcji i metod zarządzania
(s. 63-74). - Kruk-Ołpiński Marian: Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce (s. 118-
- 41 124). - Stańczyk-Hugiet Ewa: Konkurencyjność organizacji opartych na wiedzy
(s. 127-134). - Kowalczyk Stanisław, Owoc Mieczysław L.: Wybrane problemy zarządzania wiedzą w obszarze funkcji personalnej (s. 135-148). - Dyczkowski Mirosław: Ewolucja modelu zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi (s. 149-162). Skwarnik Marek: Elastyczne informacyjne systemy zarządzania - warunki realizacji
(s. 163-176). - Dudycz Helena: Rozwiązania informatyczne klasy business intelligence
we wspomaganiu zarządzania (s. 177-187). - Zając Czesław: Wpływ zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie na zachowania i postawy pracowników i menedżerów
(s. 191-202). - Pierzchawka Sylwia: Kulturowe zarządzanie organizacją - rola menedżera w tworzeniu i zmienianiu kultury organizacyjnej (s. 203-210). - Wudarzewski
Włodzimierz: Kategorie stosowane w regulacji kompetencji funkcjonalnych (s. 211221). - Szczygielska Agnieszka: Identyfikacja i oceny szkoleń pracowniczych
w przedsiębiorstwie branży elektroenergetycznej w świetle badań ankietowych
(s. 222-232). - Barabasz Adela: Kobieta w organizacji - współpraca czy rywalizacja?
(s. 233-242). - Karwacki Piotr: Zadania i sukces kontrolera (s. 243-250).
245. ZAANGAŻOWANIE kadry jako koncepcja nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi : teoria i praktyka / Maria Burkiewicz // Zesz.
Nauk. / WSZarz. - Pol. Open Univ. Warsz. - 2003, nr 3, s. 18-55.
246. ZARZĄDZANIE a kompetencje w organizacji - refleksje i propozycje / Tadeusz Oleksyn // Zarz. Eduk. - 2003, R. 7, nr 4, s. 5-37, rys. bibliogr.
247. ZARZĄDZANIE firmą w trudnych warunkach gospodarczych /
Andrzej Wilk // Zesz. Nauk. / WSZarz. Warsz. - 2003, nr 1, s. 29-42 summ.
248. ZARZĄDZANIE informacją w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa / Piotr Bartkowiak, Jerzy Lech Czarnota // Prz. Organ. - 2003, nr 3,
s. 14-16, rys. tab.
249. ZARZĄDZANIE informacją w warunkach upadłości przedsiębiorstwa / Piotr Bartkowiak, Jerzy Lech Czarnota // Prz. Organ. - 2003, nr 5,
s. 22-24, rys. bibliogr.
250. ZARZĄDZANIE kryzysem w przedsiębiorstwie / Aneta Zelek //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 3, s. 63-71, rys. tab. summ.
Raport z badań nad przyczynami, objawami i przebiegiem kryzysów organizacyjnych przeprowadzonych w 2002 r. na grupie 150 przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego.
- 42 251. ZARZĄDZANIE małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej : teoria i praktyka / oprac. i red. nauk. Beata
Skowron-Grabowska, Piotr Bartkowiak. - Częstochowa : Wydaw. Wydz.
Zarz. Politech. Częst., 2003. - 174 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-88469-17-7 ; 83-88469-32-0.
T. 1. - Z treści: Bartkowiak P., Kielesińska Agata: Wpływ otoczenia na zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami ( s. 7-15). - Bisaga Elżbieta, Bosowski
Łukasz: Formy instytucjonalnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (s. 2438). - Sibińska Aneta: Mieszkańcy powiatu sieradzkiego i ich działania na rzecz
przedsiębiorczości lokalnej (s. 39-45). - Zawadzki Michał: Samozatrudnienie, czyli
sposób na przedsiębiorczość (s. 46-50). - Walerowicz-Cieślak Jolanta: Inkubator
przedsiębiorczości jako instrument wspierania rozwoju lokalnego (s. 51-58). - Kryszak
Katarzyna: Inkubator przedsiębiorczości jako miejsce inicjatyw gospodarczych na
przykładzie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (s. 59-63)
T. 2. - Z treści: Ślęzak Kornelia, Żurek Radosław: Wiedza i praca w organizacji
wirtualnej (s. 60-68). - Purgała Karolina: Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości - jego wpływ na środowisko pracy i życie człowieka (s. 106-117).
252. ZARZĄDZANIE oraz jego elementy - podstawy zarządzania przedsiębiorstwem / Marta Wincewicz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 959, ser.
Ekon. Międzynar. Stosun. Gospod., nr 9, s. 286-299, rys. tab. summ.
253. ZARZĄDZANIE organizacjami a eksploatacja zasobów naturalnych / Krzysztof Szewczak // Prz. Nauk.-Dydak. - 2002, T. 6, s. 31-41 summ.
254. ZARZĄDZANIE organizacją w okresie transformacji ustrojowej /
Tadeusz Gardziel, Andrzej Nieścior // Tycz. Zesz. Nauk. - 2001, nr 3/4, s. 95-101.
255. ZARZĄDZANIE procesami zmian w organizacji biurokratycznej /
Jolanta Gładys-Jakóbik // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2003, z. 4, s. 199-213
summ.
256. ZARZĄDZANIE wartością dla klienta / Maja Szymura-Tyc // Ekon.
Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 6, s. 25-32 bibliogr. summ.
257. ZARZĄDZANIE wartością firmy / Gabriela Mazur, Marek Dudek //
Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 1, s. 191-199 bibliogr. summ.
- 43 258. ZARZĄDZANIE zmianą a stres organizacyjny / Agnieszka Mituś //
Ergonomia. - 2002, T. 25, nr 1/2, s. 111-134, rys. tab. bibliogr. summ.
259. ZARZĄDZANIE zmianą w przedsiębiorstwie / Halina Brdulak //
Kob. Bizn. - 2003, nr 1/4, s. 23-27.
Toż w jęz. ang. // Tamże, s. 67-72.
Kultura organizacyjna (poz. 1727-1751) ; Bibliografia dot. zarządzania
(poz. 4456, 4458).
Zob. też Psychologia i socjologia organizacji i kierowania (poz. 1663-1726).
___________________
Outsourcing
260. CZY można mówić o zarządzaniu outsourcingiem informatycznym? /
Małgorzata Sobińska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 999, ser. Informat.
Ekon., nr 6, s. 68-75, rys. bibliogr. summ.
261. ILE outsourcingu w HRM? / Marzena Milinkiewicz // Personel
Zarz. - 2003, nr 4, s. 30-34, tab.
Przekazywanie firmie zewnętrznej zadań działu personalnego.
262. MOŻLIWOŚCI zastosowania wirtualnego outsourcingu w małych
przedsiębiorstwach / Damian Dziembek, Cezary Stępniak // Acta UL, Fol.
Oecon. - 2003, z. 167, cz. 2, s. 359-372 bibliogr. 10 poz.
263. OUTSOURCING a interesy pracowników / Małgorzata Gableta,
Dominika Bąk // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 5, s. 91-95 bibliogr. 3
poz. summ.
Wykorzystanie outsourcingu na przykładzie restrukturyzacji w Zakładach Chemicznych "Złotniki" SA z uwzględnieniem interesów zwalnianych pracowników
a zwłaszcza sposobu ich zabezpieczenia.
264. OUTSOURCING finansów w firmie / Wojciech Czakon // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 17, s. 26-27.
- 44 265. OUTSOURCING funkcji personalnej / Mary F. Cook. - Kraków :
Of. Ekon., 2003. - 287 s. ; 24 cm - Tabele. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). - ISBN 83-88597-92-2.
Rec.: Bojko Andrzej, Pawlik Jadwiga // Personel Zarz. - 2003, nr 12, s. 59-61, il.
266. OUTSOURCING i wirtualizacja w przemyśle - dokąd zmierzamy? /
Tadeusz Wojciechowski // Zesz. Nauk. WSZarz. Warsz. - 2003, nr 2 s. 7-15
summ.
267. OUTSOURCING informatyczny w zarządzaniu firmą / Anna Śmigielska, Dariusz Czekan // Fir. Rynek. - 2003, nr 2/4, s. 124-127.
268. OUTSOURCING jako metoda restrukturyzacji organizacyjnej /
Beata Mucha // Finan. Zarz. Inż. - 2003, nr 1, s. 44-53 summ.
269. OUTSOURCING usług informatycznych / Tomasz Matwiejczuk //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 6, s. 87-94, rys. summ.
270. OUTSOURCING w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwa /
Tomasz Kopczyński // Forum Nauk., Inst. Market. / WSZarz. Pozn. - 2003,
z. 1, s. 143-157 bibliogr.
271. OUTSOURCING wielkich firm / Hermann Simon ; rozm. Agnieszka M. Staroń // Manager. - 2003, nr 2, s. 20-21.
Rozm. z wykładowcą London Business School i prezesem firmy konsultingowej
nt. stosowania outsourcingu w zarządzaniu firmą.
272. OUTSOURCING - źródło dodatkowych korzyści / Elżbieta Dudek //
Personel Zarz. - 2003, nr 4, s. 22-29.
Cz. 1. Co zlecić na zewnątrz czyli rodzaje usług outsourcingowych i cosourcingowych ; Cz. 2. Jak to wdrożyć z sukcesem czyli zadania kierownictwa firmy
w przypadku zawierania umowy outsourcingu.
273. OUTSOURCINGU blaski i cienie czyli kiedy i w jakim stopniu
opłaca się korzystać z zewnętrznych usług w zakresie zarządzania personelem / Małgorzata Wiśniewska-Janus // Personel Zarz. - 2003, nr 24, s. 16-21.
- 45 POŚREDNICTWO w zatrudnieniu - outsourcing i agencja pracy czasowej / A. Gawrońska-Juźwik = poz. 2445.
Outsourcing.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / pod red.
H. Bienioka = poz. 229.
Z treści: Nogalski B., Wójcik-Karpacz A.: Outsourcing jako szansa rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw.
274. TAJEMNICA bankowa jako zagrożenie rozwoju outsourcingu
w Polsce / Małgorzata Solarz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 964, ser. Zarz.
Market., nr 23, s. 288-294 bibliogr. 13 poz. summ.
275. USŁUGI outsourcingowe jako efektywna strategia restrukturyzacji
przedsiębiorstwa / Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter // Zesz. Nauk. /
WSAdmin. Gdynia. - 2003, nr 5, s. 84-92 bibliogr. summ.
276. UWARUNKOWANIA rozwoju outsourcingu informatycznego /
Tomasz Matwiejczuk // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 1, s. 58-62,
tab. summ.
W nowoczesnym zarządzaniu opartym na informatyce szczególnego znaczenia dla
efektywnego działania przedsiębiorstwa nabiera outsourcing informatyczny.
___________________
Public relations
277. NA kryzys menedżer PR [public relations] / Leszek Rewers // Manager. - 2003, nr 11, s. 50-51.
Menedżer PR - specjalista od komunikacji i przepływu informacji w firmie.
PUBLIC relations w zarządzaniu firmą medyczną / R. Domżał-Drzewicka, M. Stefaniak = poz. 654.
- 46 278. PUBLIC relations - zarządzanie informacjami / Piotr Bielawski //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 937, ser. Nauki Humanist., nr 7, s. 160-174
summ.
___________________
Zarządzanie marketingowe
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 718.
Z treści: Kaczmarek-Śliwińska M.: Systemy E-CRM - filozofia i strategia.
OUTSOURCING w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwa /
T. Kopczyński = poz. 270.
279. PRÓBA interpretacji pojęcia "strategia marketingowa" / Marek
Rawski // Prz. Organ. - 2003, nr 3, s. 30-34, rys. bibliogr. 31 poz.
280. STRATEGIA marketingowa a strategia rozwoju przedsiębiorstwa /
Tomasz Gołębiowski // Zesz. Nauk. WSHiP, Ekon. - 2003, nr 7, s. 17-46,
rys. tab. bibliogr.
281. ZARZĄDZANIE marketingowo-logistyczne : (problemy semantyczne, zakres i ramowy model) / Tadeusz Wojciechowski // Zesz. Nauk. /
WSZarz. Warsz. - 2003, nr 2, s. 70-88 summ.
282. ZASOBY intelektualne firmy i inteligentny system informacyjny
strategii marketingowej / Ireneusz P[iotr] Rutkowski // Market. Rynek. - 2003,
nr 1, s. 8-13.
ZASTOSOWANIE metod portfelowych w procesie formułowania strategii marketingowej / W. Szymanowski = poz. 645.
___________________
- 47 Zarządzanie wiedzą
283. ABSORBCJA i kreowanie wiedzy w małych i średnich firmach :
(ujęcie nieco filozoficzne) / Waldemar Stelmach // Zesz. Nauk. / SWWłodk.
Płock. - 2002, vol. 20, s. 31-39 bibliogr.
284. AFTER Action Reviews w zarządzaniu / Amir Fazlagić, Antette
Scopetta // Manager. - 2003, nr 7, s. 18-21, il. tab. bibliogr. 5 poz.
After Action Reviews - metoda wspomagająca zarządzanie wiedzą poprzez ocenę
przebiegu i wyników projektu lub zadania. Pozwala ona menedżerom i pracownikom
na zrozumienie i wyciągnięcie wniosków z dokonanych działań.
EDUKACJA wobec rynku pracy / pod red. R. Gerlacha = poz. 1400.
Z treści: Grzybek D.: "Zarządzanie wiedzą" w szkole.
285. ELEMENTY strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl // Prz. Organ. - 2003, nr 7/8,
s. 6-9, tab. bibliogr. * Aspekty strategiczne i techniczne zarządzania wiedzą
korporacyjną w przedsiębiorstwie / Andrzej Barczak, Jacek Florek // Telekom. Tech. Inform. - 2003, [nr] 1/2, s. 91-98 summ.
286. INICJATYWY zarządzania wiedzą / Robert Banach // Gospod.
Prakt. Teor. - 2003, nr 1, s. 59-70 bibliogr.
287. INTELIGENTNE firmy i pracownicy wiedzy / Jolanta Szaban //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 7, s. 79-86, rys. tab. summ.
288. KAPITAŁ intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy Pocztowski // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 629, s. 5-23, rys. bibliogr.
summ.
289. KAPITAŁ intelektualny i jego wykorzystanie w małej i średniej
firmie / Janusz Urbański // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock. - 2002, vol. 20,
s. 41-68 bibliogr.
- 48 290. KAPITAŁ ludzki, kapitał społeczny i zarządzanie produkcją wiedzy /
Marian Turek // Stud. Gdań. / Gdań. WSHumanist. - 2002, T. 1, s. 178-197
bibliogr.
291. KLUCZOWE procesy zarządzania wiedzą jako aspekt dynamiczny
systemu zarządzania wiedzą / Beata Piasny // Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola. 2003, nr 1, s. 160-175 bibliogr.
292. KOMUNIKACJA w firmie // Personel Zarz. - 2003, nr 22, s. 18-31,
rys. tab.
Treść: Berłowski Paweł: Dobry pracownik to pracownik doinformowany : preferencje i realizacja potrzeb informacyjnych w firmie - według badań GFMP Management Consultants (s. 18-20). - Berłowski P.: Promowanie wartości : przykład programu polityki komunikacyjnej w polskich firmach koncernu Heinz (s. 21-22). - Pożytki
z centralnego sterowania : przykład wykorzystania internetu podczas przeprowadzania
fuzji firm Hewlett Packard i Compaq / [zaj] (s. 23). - Berłowski P.: Siła wiedzy :
przykład wykorzystania procedur zarządzania wiedzą dla budowania przewagi konkurencyjnej w firmie Górażdże Cement SA (s. 24-25).
293. KOMUNIKOWANIE się za pomocą wiedzy / Magdalena Krystyna
Wyrwicka // Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. - 2003, z. 52, s. 123-132 bibliogr.
294. KONCEPCJE zarządzania wiedzą w zarządzaniu organizacją /
Marcin Bandosz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 986, s. 293-300 bibliogr.
summ.
295. METODY i techniki zarządzania informacją i wiedzą organizacji /
Janusz Maciejewski, Kazimierz Salak, Dariusz Sokołowski // Zesz. Nauk. /
WSZarz. Warsz. - 2003, nr 1, s. 96-108 summ.
296. MODEL "pajęczyny" w dyfuzji wiedzy w organizacji / Kazimierz
Perechuda // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 986, s. 345-352, rys. bibliogr.
summ.
297. MODEL zarządzania wiedzą / Marcin Kotarba, Wiesław Kotarba //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 8, s. 13-24.
- 49 298. MOŻLIWOŚCI dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm / Marek Jabłoński // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003,
nr 5, s. 37-47 bibliogr.
Próba zaprezentowania zasad rozwoju kapitału intelektualnego, której szczególne
zalety (prostota i normatywny charakter) są przystosowane do zarządzania małymi
i średnimi przedsiębiorstwami.
299. MOŻLIWOŚCI wprowadzania i wzbogacania wiedzy w małej i średniej firmie / Edward Szczepanik // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock. - 2002,
vol. 20, s. 69-79 bibliogr.
300. O SUKCESIE decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi
w gospodarce opartej na wiedzy / Marek Jabłoński // Personel Zarz. - 2003,
nr 17, s. 18-20.
Zarządzanie wiedzą.
301. ORGANIZACJA ucząca się / Jerzy Rokita. - Katowice : Wydaw.
AE Katow., 2003. - 142 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Bibliogr.
s. 137-142. - ISBN 83-7246-386-7.
302. ORGANIZACYJNE środowisko informacyjne jako kontekst procesów wiedzy / Leszek Panasiewicz // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54,
nr 11, s. 3-10, tab. summ.
303. OWOCNA lekcja : pilotażowy projekt zarządzania wiedzą w ING
Nationale-Nederlanden Polska - studium przypadku / Beata Janczur, Marcin
Salata // Personel Zarz. - 2003, nr 3, s. 10-14.
304. PATOLOGIE zarządzania wiedzą - kreowanie wiedzy patologicznej
w polskich firmach / Marek Świątkowski // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Plock. 2002, vol. 20, s. 113-119.
305. POMIAR i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Dorota Dobija ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego. - Warszawa : Wydaw. WSPiZ, 2003. - 246 s. : rys. ;
- 50 24 cm. - (Zarządzanie Wiedzą). - Tabele. - Bibliogr. s. 225-246. - Err. - ISBN
83-89437-08-2.
306. POMIAR kapitału intelektualnego przedsiębiorstw branży budowlanej - koncepcja kwestionariusza / Anna Michna // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. 2003, z. 15, s. 155-163 bibliogr. summ.
307. POZYSKIWANIE wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. Małgorzata Nycz, Mieczysław Lech Owoc // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 975,
s. 11-379.
Ref. na konf. Katedry Systemów Sztucznej Inteligencji nt. "Pozyskiwanie wiedzy
i zarządzanie wiedzą" (Wrocław, kwiecień 2003).
Z treści: Bandosz Marcin, Hoffmann Michał R.: Rola narzędzi pracy grupowej
(groupware) w pozyskiwaniu wiedzy w organizacji (s. 11-22). - Chmielarz Witold,
Krajewski Piotr: Narzędzia zarządzania wiedzą w przełamywaniu barier wdrożeniowych systemów zintegrowanych (s. 43-51). - Drelichowski Ludosław: Zastosowanie
specjalistycznych baz wiedzy i szkoleń z podstaw inżynierii wiedzy środkiem doskonalenia zarządzania w sektorze małych i średnich firm (s. 81-88). - Dyczkowski Mirosław: Zarządzanie oparte na wiedzy jako czynnik sukcesu organizacji projektowej
(s. 100-110). - Hauke Krzysztof: Zarządzanie wiedzą w procesie edukacji zdalnej na
przykładzie Learning Space (s. 128-137). - Jelonek Dorota: E-edukacja w rozwijaniu
wiedzy organizacji (s. 178-187). - Kania Krzysztof: Koncepcja systemu pozyskiwania
wiedzy o funkcjonowaniu organizacji (s. 188-198). - Kotwica Artur: Idea organizacji
wirtualnej zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców (s. 239-247). - Kowalczyk
Stanisław, Owoc M. L.: Funkcja personalna jako obiekt zarządzania wiedzą (s. 248260). - Kozieł Andrzej: Techniki zdalnego uczenia w zarządzaniu kontaktami z klientami (s. 261-269). - Matouk Kamal: Współczesne podejścia do koncepcji integracji
informacyjnej w przedsiębiorstwie (s. 304-314). - Perechuda Kazimierz, Stosik Aneta:
Zarządzanie wiedzą w małej firmie (s. 362-370). - Pondel Maciej: Wybrane narzędzia
informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania wiedzą (s. 371-379).
308. PRAKTYCZNE zarządzanie wiedzą w zespole : najważniejsza
jest skuteczność / Jakub Banasiak. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2003, nr 9,
s. 16-20, rys. ; nr 11, s. 10-12.
309. PROJEKTY dla kompetentnych / Małgorzata Tłuchowska, Agnieszka
Wojciechowska ; rozm. Halina Guryn // Personel Zarz. - 2003, nr 9, s. 12-15.
Rozm. ze specjalistą ds. rozwoju personelu i dyrektorem ds. zarządzania wiedzą
w firmie Infovide nt. rozwoju kompetencji pracowników.
- 51 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejska = poz. 229.
Z treści: Czerska M., Rutka R.: Obszary diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa „do uczenia się”. - Jagoda H., Sokołowska A.: Kapitał intelektualny w małych
przedsiębiorstwach regionu dolnośląskiego - wyniki badań. - Krzakiewicz K., Stańda
A.: Kultura przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. - Strużyna J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych polskich firmach.
310. RAPORT kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne / Grzegorz Łukasiewicz // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 2, s. 529-539 bibliogr. summ.
311. ROLA bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozprzestrzenianiu się "know-how" / Małgorzata Wachowska // Acta Univ. Wratisl., Ekon. 2003, nr 11, s. 49-55 bibliogr. summ.
312. ROLA wiedzy w organizacji uczącej się / Agnieszka Baca // Zesz.
Nauk. / SWWłodk. Płock. - 2002, vol. 20, s. 99-112 bibliogr.
313. SEKRET wydajnych fabryk: efektywne uczenie się [tł.] / Michael
A. Lapré, Luk N. Van Wassenhove // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 6,
s. 112-118.
Zarządzanie wiedzą.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Barabasz K., Listwan A.: Zarządzanie wiedzą na przykładzie Hutmenu
S.A. - Stańczyk-Hugiet E.: Wiedza a wartość.
314. SYSTEMY informacyjne w procesie zarządzania wiedzą / Stanisław
Łobejko // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 85, s. 65-108 bibliogr.
315. SYSTEMY zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw / Wiesław M[aria] Grudzewski, Irena Hejduk // Nauka Szk. Wyż. 2003, nr 2, s. 156-170 summ.
- 52 316. SYSTEMY zarządzania wiedzą jako instrument rozwoju rolnictwa
i agrobiznesu / Mirosława Marciniak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 980,
s. 315-320, rys. bibliogr. poz. 10 summ.
317. UWARUNKOWANIA implementacji i zasady pomiaru zarządzania
wiedzą / Bogusława Ziółkowska // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2003, z. 2, s. 25-33.
318. W POSZUKIWANIU metod zarządzania pracownikami wiedzy
w organizacjach inteligentnych / Mieczysław Morawski // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 978, ser. Zarz. Market., nr 25, s. 63-72, wykr. bibliogr.
summ.
319. WIEDZA i ludzie : zarządzanie wiedzą a zarządzanie zasobami
ludzkimi / Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański //
Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 4/5, s. 37-49 bibliogr.
320. WIEDZA jako strategiczny zasób współczesnego przedsiębiorstwa / Bogusława Ziółkowska // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 2, s. 741-749
summ.
321. WIEDZA - od organizacyjnego bogactwa do organizacyjnego kapitału / Piotr Stańczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1008, ser. Nauki Humanist., nr 8, s. 123-129, rys. summ.
Zarządzanie wiedzą w organizacji.
322. WIEDZA w małej i średniej firmie : (próba ustalenia możliwości
wiedzy w firmie) / Waldemar Bańka // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock. - 2002,
vol. 20, s. 9-29 bibliogr.
323. WIEDZA w organizacji / Stanisław Sirko // Zesz. Nauk. / WSCel.
Warsz. - 2003, nr 4, s. 89-97.
324. WIEDZA w procesie podejmowania decyzji / Franciszek Krawiec //
Współcz. Zarz. - 2003, nr 1, s. 25-36 bibliogr. summ.
- 53 325. WIEDZA w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się /
Anna Kijewska // Organ. Kier. - 2003, nr 3, s. 53-65, rys. bibliogr. 12 poz.
summ.
326. WIEDZA w przedsiębiorstwie : kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą /
Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła
Zarządzania i Nauk Społecznych. - Tychy : Śl. Wydaw. Nauk. WSZiNS,
2003. - 148 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe i Konferencyjne). - Tabele. – Bibliogr. s. 147-148. - ISBN 83-89055-13-9.
327. WIEDZA warunkiem życia organizacji / Sławomir Adamkowski //
Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock. - 2002, vol. 20, s. 121-123.
328. WIEDZIEĆ więcej o swojej wiedzy / Adam Kowalczyk // Manager.
- 2003, nr 2, s. 35-37, wykr.
Zarządzanie wiedzą w organizacji.
329. WPŁYW zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na sukces
przedsiębiorstwa / Elżbieta Skrzypek // Ann. UMCS, Sect. H. - 2002, vol. 36,
s. 37-52 bibliogr. summ.
330. WPŁYW zarządzania wiedzą na jakość systemów informacyjnych
przedsiębiorstw / Mirosława Marciniak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983,
T. 1, s. 555-561, rys. bibliogr. summ.
WYBRANE problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem /
red. nauk. M. Przybyła = poz. 244.
Z treści: Stańczyk-Hugiet E.: Konkurencyjność organizacji opartych na wiedzy.Kowalczyk S., Owoc M. L.: Wybrane problemy zarządzania wiedzą w obszarze funkcji personalnej. - Dyczkowski M.: Ewolucja modelu zarządzania przedsięwzięciami
informacyjnymi. - Skwarnik M.: Elastyczne informacyjne systemy zarządzania warunki realizacji.
331. WYKORZYSTANIE logiki rozmytej w modelowaniu procesu zarządzania wiedzą / Jacek Szymański // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 999,
ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 145-156, rys. bibliogr. summ.
- 54 332. ZARZĄDZANIE informacją w nowej ekonomii / Tadeusz T[eofil]
Kaczmarek // Zesz. Nauk. / WSZarz. Warsz. - 2003, nr 1, s. 5-16 summ.
333. ZARZĄDZANIE wiedzą : zarys koncepcji / Małgorzata GolińskaPieszyńska // Stud. Kup. - 2003, z. 2, s. 195-200 summ.
334. ZARZĄDZANIE wiedzą a kreowanie wartości / Ewa StańczykHugiet // Prz. Organ. - 2003, nr 7/8, s. 10-13 bibliogr.
335. ZARZĄDZANIE wiedzą jako wynik poszukiwania nowych paradygmatów zarządzania / Wiesław Gonciarski // Zesz. Nauk. / SWWłodk.
Płock. - 2002, vol. 20, s. 81-97 bibliogr.
336. ZARZĄDZANIE wiedzą - postulat czy wymagania? / Tadeusz
Kamiński // Zesz. Nauk. / WSEI Warsz. - 2003, z. 15, s. 9-18 bibliogr.
337. ZARZĄDZANIE wiedzą w praktyce / Andrzej S. Polak // Ekon.
Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 12, s. 17-26, rys. summ.
338. ZARZĄDZANIE wiedzą w procesie innowacyjnym / Jakub Brdulak //
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 85, s. 37-64 bibliogr.
339. ZARZĄDZANIE wiedzą w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod
red. Bogdana Wawrzyniaka ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. - Warszawa : Wydaw. WSPiZ, 2003. - 402 s. ;
24 cm. - (Zarządzanie Wiedzą). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-86846-93-3.
Treść: Kukliński Antoni: Drogi rozwojowe gospodarki opartej na wiedzy - doświadczenia i perspektywy (s. 17-24 ). - Wawrzyniak B.: Strategie budowania
w Polsce gospodarki opartej na wiedzy (s. 25-43). - Król Henryk: Edukacja jako kluczowy element w budowaniu GOW (s. 45-65). - Szaban Jolanta: Przedsiębiorstwo
inteligentne - główny aktor w budowaniu GOW (s. 67-77). - Fazlagić Amir: Konstrukcja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy (s. 79-92). - Gładys-Jakóbik
Jolanta, Stobińska Katarzyna: Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się (s. 93108). - Karpowicz Ewa: Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna (s. 109-127). Romańczuk Agnieszka: Zarządzanie wiedzą w korporacjach zachodnich - przegląd
badań (s. 131-149). - Dąbrowski Jan, Koładkiewicz Izabela: Zarządzanie wiedzą
w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań (s. 151-178). - Strojny
- 55 Mariusz: Strategia zarządzania wiedzą w KPMG (s. 179-196). - Skuza Bogusław:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia (s. 197-210). Staniewski Marcin W.: Zarządzanie wiedzą w firmie ComputerLand SA (s. 211-223).
- Barabasz Krystyna: Zarządzanie wiedzą w Hutmen SA we Wrocławiu (s. 225-236). Dalka Marzena: Kreowanie kultury organizacji uczącej się na przykładzie grupy
Schenker (s. 237-259). - Michalczyk Ryszard: Tworzenie kultury organizacji uczącej
się - sposób na efektywne wdrożenie (s. 261-278). - Dobija Dorota: Metodyka szacowania wiedzy (s. 281-299). - Mazurkiewicz Wojciech: Enterprise Content Management - założenia i zastosowania systemu (s. 301-314). - Bielecki Witold T.: Wirtualizacja nauczania (s. 315-326). - Oleksyn Tadeusz: Systemy zarządzania kompetencjami
(s. 327-352). - Karpowicz Wojciech: Zarządzanie kompetencjami z wykorzystaniem
Learning Management System w Hawlett-Packard (s. 353-358). - Rządca Robert A.:
CRM - metoda zarządzania wiedzą organizacji (s. 359-373). - Rawicz-Mańkowski
Grzegorz, Kornacki Maciej, Skaskiewicz Krzysztof: Zarządzanie relacjami z klientami
- analityczny CRM (s. 375-386). - Ludwiczyński Antoni: Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 387-400).
340. ZARZĄDZANIE wiedzą w tworzeniu podstaw konkurencyjności
firmy / Andrzej Chodyński // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. 2003, z. 2, s. 19-24.
341. ZARZĄDZANIE wiedzą we współczesnych organizacjach / red.
nauk. Jerzy Kisielnicki ; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego. - Warszawa : Of. Wydaw. WSHiP, 2003. - 248 s. : rys. ; 24 cm.
- (Monografie i Opracowania / WSHiP ; 4). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN
83-88690-49-3.
Treść: Kisielnicki J.: System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach (s. 15-42). - Zacher Lech W.: Społeczeństwo wiedzy in statu
nascendi. Niektóre problemy i hipotezy (s. 43-61). - Gierszewska Grażyna: Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach (s. 62-88). - Jaworski
Tadeusz B.: Zarządzanie wiedzą w procesie zmian (s. 89-106). - Kubiak Bernard F.,
Korowicki Antoni: Systemy klasy Business Intelligence w zarządzaniu biznesem
(s. 109-118). - Kobyliński Władysław: Rola kierownika w rozwoju wiedzy członków personelu organizacji (s. 119-132). - Tudrej Jerzy: Kilka uwag o zarządzaniu
wiedzą (s. 133-161). - Zieliński Jerzy Stanisław: Zarządzanie wiedzą w elektroenergetyce (s. 162-175). - Abramowicz Witold: Mobilne filtrowanie informacji (s. 179199). - Szyjewski Zdzisław: Zarządzanie wiedzą korporacyjną (s. 200-217). Jakubczyc Janina A., Owoc Mieczysław L.: Technologiczne aspekty pozyskiwania
wiedzy (s. 218-234). - Jakubowska Wioletta: Gry decyzyjne jako metoda pozyskiwania wiedzy (s. 235-248).
Omów.: Jakubowska W. // Myśl Ekon. Praw. - 2003, nr 3, s. 172-176.
- 56 342. ZARZĄDZANIE wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk // Ekon. Organ. Przeds. 2003, R. 54, nr 1, s. 3-9, rys. bibliogr. 6 poz. summ.
Proces kształtowania się koncepcji zarządzania wiedzą, podstawowe cykle funkcjonowania i struktury organizacji inteligentnej oraz jej zakres działania.
343. ZARZĄDZANIE wiedzą z wykorzystaniem programu ARIS [Architecture of Integrated Information Systems] / Mirosława Lasek // Ekon. Organ.
Przeds. - 2003, R. 54, nr 1, s. 49-58, rys. bibliogr. 15 poz. summ.
Koncepcja włączenia problematyki zarządzania wiedzą w etap modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych i systemów informatycznych przedsiębiorstwa.
344. ZARZĄDZANIE wiedzą zmienia rolę menedżera / Małgorzata
Majcherczyk // Manager. - 2003, nr 3, s. 4-7, rys. tab. bibliogr. 8 poz.
Zob. też Teoria i metody organizacji i zarządzania (poz. 55-95).
b. Kadra kierownicza
345. ARCHIPELAGI kobiecości / Magdalena Sękowska, Dorota Krakowiak // Manager. - 2003, nr 6, s. 61-62.
Kobieta - menedżer.
346. ASPEKTY wdrażania zmian organizacyjnych : rola liderów w pokonywaniu oporów (poglądy wybranych autorów) / Wojciech Krupa,
Kazimierz Krupa // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, z. 167, cz. 2, s. 103-117
bibliogr. 38 poz.
347. DLACZEGO menedżerowie nie nadążają za rozwojem firm? [tł.] /
John Hamm // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 3, s. 118-124.
348. EFEKTYWNOŚĆ menedżerska w teorii i w praktyce zarządzania /
Maria Holstein-Beck // Zesz. Nauk. / SWWłodk. Płock. - 2002, vol. 22, s. 6999 bibliogr.
- 57 EUROMENEDŻER, czyli kto? / S. Stępczak = poz. 1671.
349. IDENTYFIKACJA kompetencji menedżerskich / Jarosław Mioduszewski, Zygmunt Mietlewski, Ryszard Walkowiak // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 983, T. 2, s. 61-65, tab. bibliogr. summ.
350. INFORMACYJNE uwarunkowania pracy menedżera w okresie
przemian / Stanisław Galata // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 592, s. 13-28
bibliogr. summ.
Informacja w działalności kierowniczej.
351. INTERIM Menedżer do zadań specjalnych / Krzysztof Kwiecień //
Manager. - 2003, nr 7, s. 5-8, il. tab.
Interim Menedżer (menedżer czasowy) jest jednym z najnowszych i najbardziej
efektywnych narzędzi zarządzania firmą, jego zadaniem jest rozwiązanie konkretnego
problemu lub zadania. Nie należy go, mimo nazwy i związków utożsamiać z pracą
czasową menedżera.
Nadto: Kto się nie boi pracować inaczej / Grażyna Raszkowska // Rzeczpospolita.
- 2003, nr 95 : 23.04, dod. Moja Kariera, s. 1, 2. - Nietypowa forma zatrudnienia dla
menedżerów tzw. tymczasowe zarządzanie (interim management).
352. JAK postępować ze słabymi menedżerami [tł.] / Beth Axelrod,
Helen Handfield-Jones, Ed Michaels // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 4,
s. 89-97.
353. JAK zarządzają liderzy : podsumowanie wyników III edycji konkursu / Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003,
nr 1, s. 51-65.
354. KADRA kierownicza wobec restrukturyzacji : (opinie przedstawicieli zarządów w wybranych przedsiębiorstwach) / Rafał Towalski // Stud.
Pr. / Kol. Ekon. - 2003, z. 4, s. 107-119 summ.
355. KIEROWNICY rozmnożeni czyli jak przygotować liderów zmian /
Jakub Banasiak // Personel Zarz. - 2003, nr 13/14, s. 80-84, tab.
- 58 356. KOMPETENCJE menedżera agrobiznesu jako istotny element
przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim / Iwona Korcz, Aleksandra
Poślednik // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, s. 396-404, tab.
357. KOMPETENCJE menedżera XXI wieku / Piotr Walentynowicz //
Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2003, nr 6, s. 123-141 bibliogr. summ.
KWALIFIKACJE kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych /
S. Chełpa = poz. 1248.
358. MENEDŻER i jego rola w firmie / Tadeusz Waściński // Zesz. Nauk.
WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2003, z. 2, s. 71-79.
359. MENEDŻER jako czynnik determinujący sukces firmy na rynkach
międzynarodowych / Magdalena Suraj-Sołtysiak, Mirosław Sołtysiak // Zesz.
Nauk. Kated. Market. / PGdań. - 2002, nr 1, s. 105-117 bibliogr.
360. MENEDŻER oświaty / Lechosław Gawrecki // Dyr. Szk. - 2003,
nr 1, s. 3-5.
MENEDŻER przygotowany na sukces / O. Flak = poz. 1685.
Zasady jakie powinien stosować menedżer by skutecznie i efektywnie zarządzać.
MENEDŻER silny zespołem / A. Okrasa, G. Lutomski = poz. 584.
Współpraca zespołowa daje dużo wyższe efekty niż działania jednego menedżera.
361. MENEDŻER - słowo wytrych / Izabela Michaliszyn // Manager. 2003, nr 8, s. 12-13.
Menedżer - co rozumiemy przez to pojęcie.
362. MENEDŻER w działaniu. / Józef Penc. - Warszawa : C. H. Beck,
2003. - (Vademecum Menedżera).
T. 1. Sekrety prowadzenia biznesu. - XVI, 222 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 210-218. - ISBN 83-7247-670-5.
T. 2. Podejmowanie najlepszych decyzji. - XV, 260 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 247-255. - ISBN 83-7247-678-0.
- 59 363. MENEDŻEROWIE i aktorzy społeczni w działaniu : próba opisania
i wyjaśnienia procesów wewnątrz organizacji i ich oddziaływań na zachowanie zewnętrzne / Wojciech Widera // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2003, z. 4,
s. 175-198 summ.
364. MENEDŻEROWIE wielkiej zmiany : aspekty personalne fuzji spółek Generali i Zurich - studium przypadku / Katarzyna Zwierzchowska //
Personel Zarz. - 2003, nr 10, s. 12-15.
METODY oceniania współczesnej kadry menedżerskiej / M. M. Stuss =
poz. 528.
365. MŁODZI i nieokrzesani [tł.] / Karry A. Bunker, Kathy E. Kram,
Sharon Ting // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 3, s. 60-66, 68-69.
Kierowanie karierą menedżera.
366. MODEL przywództwa jako instrument wspomagający procesy
organizacyjnego uczenia się : na przykładzie firmy Fiat Auto Poland /
Tomasz Kafel // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 616, s. 31-44, rys. bibliogr.
summ.
Rola menedżerów w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa.
367. NASI menedżerowie w ocenie inwestorów zagranicznych : Polacy
mają problemy z myśleniem strategicznym [tł.] / Matthew Tebeau // Harv.
Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 5, s. 14,16,18.
368. NOWE role i umiejętności menedżerów jako podstawa rozwoju
kompetencji kadry kierowniczej / Piotr Walentynowicz // Stud. Społ.-Ekon. 2003, nr 2, s. 96-115 bibliogr.
369. O WIEDZY ukrytej kierowników i możliwych sposobach jej pomiaru / Stanisław Chełpa // Współcz. Zarz. - 2003, nr 1, s. 37-50 bibliogr. summ.
- 60 370. POLSCY menedżerowie (coraz) bliżej UE / Artur Pielech, Aleksandra Reymer-Goździewicz // Manager. - 2003, nr 10, s. 33-37, il. rys.
Jak polscy menedżerowie oceniają swoje kompetencje i umiejętności oraz stopień
przygotowania kierowanych przez nich firm w przededniu wejścia Polski do Unii
Europejskiej.
371. POLSKI szef szuka pracy za granicą / Izabela Michaliszyn // Manager. - 2003, nr 5, s. 9-10.
Niezbędne umiejętności by skutecznie szukać pracy za granicą.
372. POMIAR kwalifikacji kierowniczych / Stanisław Chełpa // Prz.
Organ. - 2003, nr 11, s. 21-23, tab. bibliogr. 16 poz.
373. PRAKSEOLOGICZNE spojrzenie na kompetencje / Piotr Stańczyk //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 937, ser. Nauki Humanist., nr 7, s. 189-194
bibliogr. summ.
Koncepcyjne kompetencje menedżera z perspektywy prakseologicznej.
374. PROFIL kompetencji współczesnego menedżera / Anna PietruszkaOrtyl // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 626, s. 23-39, rys. tab. bibliogr.
summ.
375. PROJEKTOWANIE systemu naczelnego kierownictwa spółek
kapitałowych : wybrane zagadnienia metodologiczne / Krzysztof Misiołek // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 577, s. 119-137, wykr. bibliogr.
summ.
Organizacja systemu sprawowania władzy naczelnego kierownictwa spółek kapitałowych.
376. PRZYWÓDZTWO piątego stopnia : triumf pokory i determinacji
[tł.] / Jim Collins // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 6, s. 67-78.
377. ROLA menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (HRM)
w kanadyjskich organizacjach publicznych / Christine McLaren ; tł. Magdalena Kun-Buczko // Admin. Publ. - 2003, nr 1, s. 244-246.
- 61 378. ROLA menedżera w przedsiębiorstwie XXI wieku / Leszek Kiełtyka //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 9, s. 20-27 summ.
379. ROLA przywództwa we wdrażaniu strategii / Katarzyna Nizińska //
Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 30, s. 149-160.
380. SKRZYNKA narzędziowa menedżera / Kazimierz Zimniewicz //
Prz. Organ. - 2003, nr 5, s. 10-12.
Wykaz instrumentów, które menedżer może wykorzystywać w procesie rozwiązywania problemów (podejmowania decyzji).
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Mikołajczyk Z.: Praca kierownicza - założenia teoretyczne i psychospołeczne koszty sukcesu. - Karpowicz E.: Swoboda kształtowania roli menedżera. Kopeć J.: Funkcjonowanie menedżera personalnego w firmach południowej Polski.
381. SUKCES wymaga energii [tł.] / Jim Loehr, Tony Schwartz // Harv.
Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 9, s. 105-112,114.
Menedżerowie.
SZEF transformacyjny : wspieranie postaw i zachowań kreatywnych jako
warunek efektywnego rozwoju firmy / A. Ślusarczyk = poz. 1711.
382. TEORETYCZNE modele uwarunkowań efektywności menedżera /
Renata Winkler // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 597, s. 129-148, wykr.
bibliogr. summ.
383. UŻYTECZNOŚĆ menedżerska / Tomasz Kątowski // Pien. Więź. 2003, nr 4, s. 24-30.
WIERNY i kreatywny : wizerunek dyrektora personalnego według
badania NAJ International Sp. z o.o. / N. Dąbrowska, E. Adamczyk =
poz. 550.
- 62 384. ZADANIE, którego żaden szef nie może oddelegować [tł.] / Larry
Bossidy // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 2, s. 38-42.
Dobór kandydatów na stanowiska kierownicze.
ZARZĄDZANIE wiedzą zmienia rolę menedżera / M. Majcherczyk =
poz. 344.
ZASADY skutecznego przywództwa / K. Tkacz = poz. 1721.
ZNACZENIE kompetencji menedżerskich w formułowaniu i realizacji
strategii / H. Smutek = poz. 1725.
Ewolucja sylwetki menedżera, rola potencjału menedżerskiego w zarządzaniu
organizacją oraz ocena kompetencji strategicznych menedżerów.
ZNACZENIE lidera w systemie ochrony zdrowia / D. Jochymska =
poz. 1726.
Zob. też Przygotowanie kadr kierowniczych (poz. 1491-1501) ; Psychologia i socjologia organizacji i kierowania (poz. 1663-1726).
___________________
Konkursy na
stanowiska kierownicze
385. GDZIE te konkursy / Jarosław Żarowski // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 89, s. 1.
Tylko niewielka część wyższych stanowisk (wbrew ustawie o służbie cywilnej)
obsadzana jest w drodze konkursów.
386. JAK powołać kierownika zakładu opieki zdrowotnej? / Halina
Rocka // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 43, s. 25.
Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w placówce, w której
kierownik nie jest lekarzem.
- 63 387. P.O. dyrektorzy / Magdalena Wojtuch // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 145, s. 1, 11, tab.
Powierzenie pełnienia obowiązków zastępuje konkursy na stanowiska kierownicze
w służbie cywilnej.
388. WYBÓR dyrektora inaczej / Joanna Gańcza-Pawełczyk // Dyr. Szk. 2003, nr 2, s. 24-25.
___________________
389. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej // Dz. U. - 2003, nr 189, poz. 1855.
390. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 20 listopada
2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej // Dz. U. - 2003, nr 210, poz. 2043. * z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie trybu powołania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego // Tamże,
nr 187, poz. 1826.
391. ROZPORZĄDZENIE Min.
G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 18 września 2003 r. w sprawie
konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji // Dz. U. 2003, nr 166, poz. 1625.
4. Polityka kadrowa
a. Zagadnienia ogólne
392. ABC zarządzania zasobami ludzkimi / Tomasz Rostkowski, Jacek
Mrzygłód, Magdalena Rapacka. - Cz. 1-7 // Personel Zarz. - 2003, nr 7, dod.
Ekspert Personalny, 15 s. ; nr 9, dod. Ekspert Personalny, 15 s. ; nr 11, dod.
- 64 Ekspert Personalny, 16 s., tab. ; nr 13/14, dod. Ekspert Personalny, 16 s. ; nr
18, dod. Ekspert Personalny, 15 s., tab. ; dod. Ekspert Personalny, 23 s., tab. ;
dod. Ekspert Personalny, 22 s., rys. tab.
Cz. 1. Jak premiować pracowników? ; Cz. 2. Jak oceniać pracowników? ; Cz. 3.
Jak zarządzać kompetencjami? ; Cz. 4. Zarządzanie kompetencjami ; Cz. 5. Badania
postaw i satysfakcji pracowników ; Cz. 6. Wartościowanie stanowisk pracy ; Cz. 7.
Strategia personalna.
393. ANALIZA pracy i opis stanowiska pracy w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi / Mariusz Jaroniewski // Z Życia ZUS. - 2003, nr 1,
s. 15-19.
394. ANALIZA strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa
Tabor SA / Małgorzata Tyrańska, Bernard Bińczycki // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2003, nr 627, s. 149-175, rys. tab. bibliogr. summ.
395. ARTYŚCI czy rzemieślnicy? : jakie systemy i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi sprzyjają innowacjom w firmie - dyskusja menedżerów personalnych / oprac. Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2003, nr 9,
s. 46-51.
Wypow.: Agata Kirkiewicz, Magdalena Gera-Pikulska, Maciej Piórko, P. Berłowski, Jacek Kowalski.
396. BIG Brother w firmie // Personel Zarz. - 2003, nr 17, wkł. Temat
Numeru, s. 26-37, il.
Treść: Rutkowski Rafał: Przewalczyć pokusę korupcji. - O metodach sprawdzania lojalności pracowników : rozm. z szefem firmy Systemy Bezpiecznego Biznesu
(s. 26-30). - Berłowski Paweł: Pytania o granice kontroli (s. 31-34). - Relacja
z debaty nad dopuszczalnym zakresem inwigilacji pracowników. - Sekunda Maciej:
Przede wszystkim jawność kontroli (s. 35-37). - Rozm. z ekspertem ds. prawa pracy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych na temat kontrolowania pracowników.
397. BSC [Balanced Scorecard] - analiza z różnej perspektywy : wdrożenie zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru efektywności
działań personalnych w Nordea Polska TUnŻ SA - studium przypadku / Dariusz Krzemiński // Personel Zarz. - 2003, nr 21, s. 42-45, rys. tab.
- 65 398. CELOWY dobór prób badawczych w zarządzaniu kadrami - sens
czy nonsens metodologiczny / Stanisław Chełpa // Współcz. Zarz. - 2003,
nr 4, s. 5-16 bibliogr. summ.
399. CHARAKTERYSTYKA procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach / Tomasz Sapeta // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2003, nr 629, s. 61-75 bibliogr. summ.
400. CZŁOWIEK i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie / Małgorzata Gableta. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc., 2003. - 229 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 209-219. - ISBN 83-7011-624-8.
401. CZY japoński system zarządzania zasobami ludzkimi odchodzi do
przeszłości? [ref.] / Jacek Korski, Sławomira Kamińska-Berezowska // Pien.
Więź. - 2003, nr 4, s. 74-86.
402. DBAJ o związki z byłymi pracownikami [tł.] / Cem Sertoglu, Anne
Berkowitch // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 10, s. 22,24, 26.
Polityka kadrowa w USA.
403. DOSKONALENIE jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach / Janusz Strużyna = poz.344/02.
Rec.: Król Henryk // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 85-89.
404. ELASTYCZNE formy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach / Jolanta Bernais // Prz. Organ. - 2003, nr 5, s. 18-21, tab.
ELASTYCZNE formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę
w Polsce / red. E. Kryńska = poz. 1089.
Z treści: Konecki K.: Wpływ polityki personalnej na stosowanie elastycznych
form zatrudnienia i organizacji pracy.
405. ENTUZJAŚCI czasu przyszłego / Anna Kozińska ; rozm. Paweł
Berłowski // Personel Zarz. - 2003, nr 2, s. 50-53.
Rozm. z prezesem Klubu Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dyrektorem
Departamentu Zarządzania Kadrami w BRE Banku SA nt. przyszłości zarządzania
zasobami ludzkimi.
- 66 406. GLOBALNA wioska HRM : europejskie trendy w zarządzaniu
zasobami ludzkimi / Tina Herman // Personel Zarz. - 2003, nr 5, s. 48-51.
407. GOSPODAROWANIE aktywami ludzkimi firmy : od zarządzania
kadrami do zarządzania zasobami pracowniczymi / Krzysztof Nowakowski ;
[Wyższa Szkoła Promocji]. - Warszawa : WSP, 2003. - 72 s. ; 21 cm. Bibliogr. - ISBN 83-916772-4-9.
ILE informatyki w HRM jutra? / J. Czarzasty [i in.] = poz. 705.
408. INWESTOWANIE w kapitał ludzki [Program Investors in People] /
Tomasz Duszyński // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 157-172.
Program Investors in People został zainspirowany badaniami nad efektywnością
przedsiębiorstw, przeprowadzonymi z inicjatywy rządu brytyjskiego w 1990 r. W wyniku tych badań w 1991 r. opracowano założenia i standard dobrego zarządzania nazwane
The Investors in People Standard (określa on działania doskonalące funkcjonowanie
organizacji poprzez inwestowanie w kształcenie ustawiczne i rozwój pracowników).
Opiera się na cyklu badań analizujących politykę personalną przedsiębiorstw oceniających jej rezultaty - wpływ na zmianę klimatu w zakładzie pracy i kulturę organizacji.
409. INWESTOWANIE w talenty : zarządzanie karierą najzdolniejszych
pracowników firmy - tzw. high potentials / Dominika Klimkiewicz // Personel Zarz. - 2003, nr 21, s. 32-35, rys.
410. ISTOTA czynnika ludzkiego w nowoczesnym zarządzaniu / Roman
Przybyszewski // Stud. Prawnoustr. - 2002, [T.] 1, s. 139-153.
411. JAK mierzyć skuteczność ZZL [zarządzania zasobami ludzkimi] //
Personel Zarz. - 2003, nr 20, wkł. Temat Numeru, s. 16-29, tab. rys.
Treść: Fryczyńska Marzena: Działalność personalna w perspektywie zysków czyli
o sposobach mierzenia efektywności zarządzania zasobami ludzkimi (s. 16-19). Bochniarz Paweł: Jak mierzyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki? (s. 20-24). Rae Leslie: Jak oceniać efektywność szkoleń? ; rozm. Halina Guryn (s. 25-29). Rozm. z brytyjskim konsultantem ds. zarządzania i szkoleń.
412. JAK zarządzać personelem w firmie / Andrzej Wilk ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. - Warszawa : Wydaw. WSZiM, 2003. - 114 s. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 113-114. - ISBN 83-86228-68-7.
- 67 413. JAK zatrudnić i zatrzymać najlepszych / przeł. Karolina KrzywickaSzpor. - Warszawa : MT Biznes, 2003. - 240 s. : rys. ; 24 cm. - (Harvard
Business Essentials). - Bibliogr. s. 223-229. - ISBN 83-88970-45-3.
JAKIE narzędzia, taka płaca / P. Dziechciarz = poz. 3234.
Raport porównuje wynagrodzenia w firmach stosujących i nie stosujących nowoczesne narzędzia zarządzania personelem.
414. JAKOŚĆ zasobów pracy : kultura - kompetencje - konkurencyjność /
red. Alicja Sajkiewicz = poz. 358/02.
Rec.: Strużyna Janusz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 93-94.
415. KAPITAŁ ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Mirosławy Rybak. - Warszawa : Poltext, 2003. - 159 s. : rys. ;
24 cm. - (Człowiek w Firmie). - Tabele. - Bibliogr. s. 153-159. - ISBN
83-88840-43-6.
Treść: Rybak M.: Budowanie potencjału konkurencyjności (s. 11-37). - Rybak M.:
Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje (s. 39-54). - Górska Joanna:
Ocena efektywności rozwoju kapitału ludzkiego (s. 55-71). - Makowski Kazimierz:
Kształtowanie elastycznej struktury kapitału ludzkiego (s. 73-86). - Jamka Beata:
Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr (s. 87-109). Juchnowicz Marta: Prokonkurencyjne instrumenty motywowania (s. 111-126). Sajkiewicz Alicja: Kreacja kapitału ludzkiego przez kulturę (s. 127-142). – Rostkowski Tomasz: Narzędzia inter-, intra- i ekstranetowe w realizacji funkcji ZZL
(s. 143-151).
Rec.: Koprowicz Jolanta // Prz. Organ. - 2003, nr 11, s. 40-41.
416. KARIERA i rozwój zawodowy / Marek Suchar. - Gdańsk-Oliwa :
ODiDK, 2003. - 145 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 145. - ISBN
83-71877-93-5.
Rec.: Ludwiczak Dariusz // Personel Zarz. - 2003, nr 13/14, s. 110-111, il.
417. KIERUNEK: doskonalenie kompetencji / Roman Rostek, Urszula
Jabłońska, Wojciech Kurda // Personel Zarz. - 2003, nr 2, s. 20-24, wykr.
Wyzwania dla zarządzających personelem według badań przeprowadzonych przez
GFMP Management Consultants.
- 68 418. KOMPETENCJE efektywne i mierzalne : zastosowanie systemu
kompetencyjnego w praktyce firmy / Tomasz Rostkowski // Personel Zarz.
2003, nr 18, s. 22-24, tab.
419. KOMPETENCJE w organizacji : jak tworzyć i wykorzystywać
modele kompetencyjne w zarządzaniu personelem / Maria Jabłońska-Wołoszyn // Personel Zarz. - 2003, nr 21, s. 12-15, rys. tab.
420. KONFERENCJA "Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa" // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 143-147.
Omów. konf., która odbyła się w Warszawie 4-5 czerwca 2003 r.
KOSZTY decyzji personalnych / S. Nahotko = poz. 824.
LABORATORIUM zarządzania / U. Kołtko = poz. 1550.
Jak poprzez szkolenia zarządzać ludźmi i zmieniać organizację - studium przypadku (w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA).
421. LOJALNOŚĆ przede wszystkim / Janusz Kozłowski // Personel
Zarz. - 2003, nr 2, s. 10-13.
Projekty sprzyjające motywacji i wspomagające budowanie zespołów w czasie
recesji.
422. MARKETING personalny - założenia i praktyka polskich firm /
Jadwiga Biesaga-Słomczewska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, z. 168, s. 8797 summ.
423. MARKETINGOWA orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi /
Aleksy Pocztowski, Natalia Potoczek // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 607
s. 5-15, tab. bibliogr. 36 poz. summ.
Cechy charakteryzujące marketingowe podejście do postrzegania i organizowania
spraw personalnych w przedsiębiorstwie.
MBA - dyplom dla praktyka = poz. 1605.
Z treści: Dziepak B.: Życie z em-bi-ejem : jak zarządzać absolwentami studiów
MBA - rady dla menedżerów (nie tylko) personalnych.
- 69 MENEDŻEROWIE wielkiej zmiany / K. Zwierzchowska = poz. 364.
424. METODY analizy i oceny jakości zarządzania zasobami ludzkimi /
Anna Lipka // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 77-84 bibliogr.
Propozycja definicji zzl oraz typologii metod oceny jakości pracy personalnej.
425. METODY analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi / Leszek Kozioł, Małgorzata Tyrańska, Bernard Bińczycki // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 603, s. 257-270, tab. bibliogr. summ.
426. MIARY efektywności / Joanna Szybisz ; rozm. Halina Guryn //
Personel Zarz. - 2003, nr 2, s. 4-8.
Rozmowa z dyrektorem do spraw polityki personalnej w firmie Polkomtel SA
nt. sposobów zarządzania kadrami.
427. MIĘDZYNARODOWE i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi / Chris Brewster // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 6, s. 9-25 bibliogr.
s. 21-25.
Rozważania nad pojęciami stosowanymi w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi.
428. MIĘKKIE zarządzanie : ze współczesnych problemów zarządzania
ludźmi / Jolanta Szaban. - Warszawa : Wydaw. WSzPiZ, 2003. - 277 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 263-271. - ISBN 83-89437-01-5.
429. MODELE kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Steve
Whiddett, Sarah Hollyforde ; przeł. Grzegorz Sałuda. - Kraków : Of. Ekon.,
2003. - 239 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-89355-06-X.
MONITORING satysfakcji : badanie nastrojów w firmie a zapobieganie
odejściom najcenniejszych pracowników / P. Motyl = poz. 1835.
430. MOST między działami IT a HR : kto powinien odpowiadać za
rozwój informatyków / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2003, nr 12,
s. 51-53.
- 70 431. MÓJ pracownik bierze fuchy! : co robić? zwolnić, zabić czy...? :
studium przypadku / Witold Jankowski ; [Komentarz] / Małgorzata Tomasik,
Jan Mądry, Leszek Mellibruda, Michał Dembiński // Harv. Bus. Rev. Pol. 2003, nr 4, s. 30-42.
432. NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce :
drugi zestaw studiów przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego ; Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych. - Kraków : Of. Ekon., 2003. - 267 s. : rys. ; 24 cm. (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - HR). - Tabele. - ISBN 83-88597-98-1.
Treść: Trochimiuk Renata: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : Polkomtel SA (s. 11-23). - Sztukowska Justyna: Profesjonalizacja zarządzania zasobami
ludzkimi : Classen-Pol SA (s. 25-37). - Trochimiuk R.: Programy doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (s. 39-55). - Bohdziewicz Piotr: Inwestowanie w kapitał ludzki: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (s. 57-70). - Bieryło Marta: Rekrutacja i adaptacja
nowych pracowników: ComputerLand SA (s. 71-85). - Bieryło M., Laszuk Marek:
Program produktywności pracy czyli program "5S": Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A. (s. 87-97). - Trochimiuk R.: System komunikacji: Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA (s. 139-149). - Czubasiewicz Halina:
System ocen okresowych: ALSTOM Power Sp. z o.o. (s. 151-176). - Maniak Grażyna:
System ocen pracowniczych: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (s. 177199). - Bieryło M.: Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu zasobami ludzkimi: Advanced Digital Broadcast Sp. z o.o. (s. 201-211). - Bieryło M., Jabłonowski Andrzej,
Stalpińska Magdalena: Outplacement w procesie restrukturyzacji zatrudnienia: Hochtief Polska Sp. z o.o. (s. 213-223). - Buchelt-Nawara Beata: Współpraca ze związkami
zawodowymi: Rafineria Jasło SA (s. 225-239). - Bohdziewicz P.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie: Partner Center Sp. z o.o. (s. 241-251). - Sztukowska J.:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej: Urząd Miejski w Gliwicach (s. 253-267).
433. NARZĘDZIA i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca
zbiorowa / pod red. Marty Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2003. - 224 s. ;
rys. ; 23 cm. - (Człowiek w Firmie). - Tabele. - Bibliogr. s. 221-224. - ISBN
83-88840-34-7.
Treść: Rostkowski Tomasz: Tworzenie i wdrażanie strategii ZZL (s. 11-32). Rostkowski T., Sienkiewicz Łukasz: Analiza pracy i opis stanowisk (s. 33-44). - Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Sposoby zastosowania metod wartościowania pracy
w praktyce (s. 45-78). - Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Systemowe podejście do
doboru pracowników (s. 79-92). - Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Wprowadzenie
pracownika do pracy (s. 93-102). - Juchnowicz M.: Konstrukcja systemu wynagrodzeń
- 71 (s. 103-130). - Juchnowicz M.: Partycypacja pracownicza i zakładowe układy zbiorowe (s. 131-140). - Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Ocena okresowa pracownika
(s. 141-159). - Rostkowski T.: Zintegrowany system zarządzania kompetencjami
(s. 161-188). - Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Badanie opinii pracowniczych (s. 189196). - Juchnowicz M., Rostkowski T.: Raporty o wynagrodzeniach (s. 197-207). Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Planowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi (s. 209-219).
434. NIEFINANSOWE metody pomiaru kapitału ludzkiego / Joanna
Purgał // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 629, s. 25-36, rys. bibliogr. summ.
435. NIEKONWENCJONALNE zasady zarządzania kreatywnością [tł.] /
Robert I. Sutton // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 3, s. 82-92.
NIEZALEŻNI współpracownicy firmy jako wyzwanie dla zarządzania
zasobami ludzkimi / M. Moszyński, H. Ritter = poz. 2621.
Niezależni współpracownicy firmy (osoby pracujące na własny rachunek, przyjmujące i realizujące zadania od różnych zleceniodawców w siedzibie firmy lub poza
nią) jako nowa forma aktywności zawodowej. Omówiono konsekwencje rozwoju tej
formy zatrudnienia zarówno dla uczestników rynku pracy, jak i funkcjonowania
przedsiębiorstw.
436. NOWOCZESNE zarządzanie kadrami - czynnikiem sukcesu w organizacji / Stanisława Stachnik-Czajkowska // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36,
nr 4/5, s. 51-59 bibliogr.
437. OCENA efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praktyczny podręcznik pomiaru rentowności inwestycji / Jack J. Phillips, Ron D.
Stone, Patricia Pulliam Phillips ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków :
Human Factor, 2003. - 518 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-918501-0-2.
438. OPIS dla sukcesu / Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka. - Cz. 1-2 //
Personel Zarz. - 2003, nr 4, s. 42-46, tab. ; nr 5, s. 32-37, tab.
Artykuł jest zredagowaną wersją referatu zamieszczonego w publikacji pt. "Zarządzanie personelem", Wyd. UMK, Toruń 2001.
Cz. 1. Zastosowanie, zawartość i procedura tworzenia opisów stanowisk pracy
jako narzędzi ZZL ; Cz. 2. Zastosowanie opisów stanowisk pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w polskich firmach.
- 72 439. OŚRODKI oceny i rozwoju : narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników / Charles Woodruffe. - Kraków : Of. Ekon., 2003. 273 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88597-81-7.
OUTSOURCING funkcji personalnej / M. F. Cook = poz. 265.
440. PERSONALNA funkcja firmy : procesy i procedury kadrowe / Zbigniew Pawlak. - Warszawa : Poltext, 2003. - 360 s. : rys. ; 24 cm. - (Warsztaty
Menedżerskie). - Tabele. - Bibliogr. s. 353-360. - ISBN 83-88840-38-X.
441. PERSONALNE mechanizmy zmian / Ewa Masłyk-Musiał // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2003, nr 1, s. 33-49, rys. tab. bibliogr.
Strategie personalne ułatwiające realizację zmian organizacyjnych.
442. PERSONALNY czy menedżer? / Adam Szałkowski // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2002, nr 592, s. 29-41 bibliogr. summ.
Funkcja personalna przedsiębiorstwa.
443. PERSONEL w leasingu : zarządzanie pracownikiem czasowym
w miejscu pracy / Joanna Kempa // Personel Zarz. - 2003, nr 8, s. 48-50.
444. PODTRZYMYWANIE przydatności zawodowej pracowników
małych i średnich firm ITC / Izabela Marzec, Beatrice I. J. M. van der Heijden // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 65-75 bibliogr.
Wyniki badań pilotażowych nad zarządzaniem przydatnością zawodową w małych
i średnich polskich firmach.
445. POLITYKA personalna w przedsiębiorstwie przyszłości / Elżbieta
Kolasińska // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 2, s. 15-21, rys. summ.
POMIAR kwalifikacji kierowniczych / S. Chełpa = poz. 372.
446. PORA na zespoły / Artur Olszewski // Personel Zarz. - 2003, nr 2,
s. 34-36.
Zmiana kompetencji wynikająca z przejścia na system zarządzania projektami.
- 73 447. PORÓWNANIE zarządzania zasobami ludzkimi w polskich filiach
dwóch międzynarodowych koncernów / Anna Krystosik // Zarz. Zasob. Ludz.
- 2003, nr 6, s. 99-109 bibliogr.
M.in. kultura organizacyjna.
POZYTYWNE emocje - pozytywne szkolenie / M. Różycki = poz. 1551.
Jakie efekty powinno przynosić szkolenie pracowników.
448. PRACOWNICY i nowe możliwości / Stefan Janusz // Służ. Zdr. 2003, nr 33/36, wkł. Szpital Polski, nr 4, s. VI-VIII, il.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia.
449. PRACOWNICY wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami / Marzena Fryczyńska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 1, s. 25-32,
tab. bibliogr.
450. PRACOWNIK odświeżony czyli refreshing personalny jako metoda
zwiększenia konkurencyjności firmy / Zdzisław Nieckarz // Personel Zarz.2003, nr 6, s. 10-15, tab.
Działania zapobiegające spadkowi poziomu motywacji pracowników zastosowane
w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób wpływają na wzrost konkurencyjności
firmy.
451. PRACOWNIK w równowadze / Stanisława Borkowska ; rozm.
Krzysztof Polak // Personel Zarz. - 2003, nr 8, s. 56-57, il.
Rozmowa z prof. Stanisławą Borkowską z IPiSS, przewodniczącą Kapituły Nagrody Lider ZZL [Zarządzania Zasobami Ludzkimi] na temat konkursu "Lider ZZL".
452. PROBLEMATYKA zarządzania pracownikami wiedzy / Mieczysław Morawski // Prz. Organ. - 2003, nr 1, s. 17-20.
Pracownik wiedzy - profesjonalista dysponujący dużym potencjałem intelektualno-twórczym i kompetencjami.
453. PROBLEMATYKA zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Adam Szałkowski, Mariusz Latusek // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003,
nr 597, s. 7-19, wykr. bibliogr. summ.
- 74 454. PROEFEKTYWNOŚCIOWE zarządzanie personelem działu obsługi klienta / Mariola Wisz-Cieszyńska // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 629,
s. 93-104 bibliogr. summ.
455. PRZYSZŁOŚCIOWE nurty gospodarowania kapitałem ludzkim /
Barbara Czerniachowicz // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. 2003, nr 41, s. 97-108 summ.
ROLA koncepcji Organization Development w rozwoju nowoczesnego
zzl / J. Fotyga = poz. 233.
456. SIATKA stylów realizacji funkcji personalnej / Zbigniew Antczak //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1008, ser. Nauki Humanist., nr 8, s. 469-477,
rys. bibliogr. summ.
457. STRATEGIA, której nie dało się przeszczepić : studium przypadku /
Witold Jankowski ; [Komentarz] / Tomasz Rostkowski, Mariusz Frydrych //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 9, s. 33-38, 40-42.
Zarządzanie kadrami.
458. STRATEGIA personalna organizacji a jej postrzeganie i reakcja na
nią pracowników / Grażyna Bartkowiak // Management. - 2003, nr 2, s. 79-95
bibliogr. summ.
459. STRATEGICZNE zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach / Janusz Strużyna, Ewa Szczepankiewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003,
nr 5, s. 9-21, tab. wykr. bibliogr.
460. STRATEGIE w zakresie zarządzania kadrami w międzynarodowych
korporacjach / Jan Rymarczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1007, ser.
Ekon. Międzynar. Stosun. Gospod., nr 10, s. 215-223 bibliogr. 12 poz. summ.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Dobrzyński M.: Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą. - Makowski K.: Kształtowanie elastycznej struktury kapitału ludzkie-
- 75 go. - Stolarska M.: Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach sukces czy porażka : wyniki badań ankietowych. - Antczak Z.: Siatka stylów realizacji
funkcji personalnej : zarys koncepcji. - Czerniachowicz B.: Wybrane aspekty polityki
personalnej : pilotowe badania empiryczne. - Rostkowski T.: Zintegrowane systemy
zarządzania kompetencjami. - Stor M.: Kierowanie ludźmi w małej firmie. - Sułkowski Ł.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie jako przejaw kultury organizacyjnej. - Bernais J.: Modele analizy zasobów ludzkich. - Kowalczyk S.: Modelowanie
systemu informacji personalnej : podejście obiektowe.
SYSTEMY HRM pod kontrolą / L. Pijawska = poz. 548.
Wdrażanie i zarządzanie systemami HRM oraz efekty właściwie działających
systemów HRM - szczególna rola działów personalnych w zarządzaniu zasobami
ludzkimi.
461. TALENTY pod specjalną opieką czyli praktyka zarządzania pracownikami o najwyższym potencjale intelektualnym i kompetencjach fachowych / Małgorzata Wnęk-Kolaska // Personel Zarz. - 2003, nr 23, s. 52-55.
462. TE wspaniałe pouczające błędy [tł.] / Richard Farson, Ralph Keyes //
Harv. Bus. Rev.Pol. - 2003, nr 10, s. 62-70.
Polityka kadrowa w USA.
463. TESTOWANIE stanu kadr : dyskusja redakcyjna "Personelu" o stosowaniu testów psychologicznych w zarządzaniu kadrami / oprac. PB [Paweł
Berłowski] // Personel Zarz. - 2003, nr 18, s. 48-57, il.
Wypow.: Anna Ciechanowicz, Jarosław Fotyga, Tadeusz Karolak, Sebastian
Katlewski, Daria Kiełbratowska, Aleksandra Miziołek, Jacek Moskalew, Zofia Tobacyk, Krzysztof Walczak, Amelia Załęczna, Robert Żelewski, Paweł Berłowski.
464. TRUDNA sztuka rozstań / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 49-57 bibliogr.
Zwolnienia spowodowane negatywną oceną pracy oraz koniecznością zmniejszenia liczby personelu.
465. WIELKI Brat Szef : kontrola pracowników przy użyciu nowoczesnych technologii i jej aspekty psychospołeczne / Jan Mateusz Zając // Zag.
Naukozn. - 2003, z. 3/4, s. 337-351 bibliogr.
- 76 466. WPROWADZENIE do zarządzania zasobami ludzkimi / Grażyna
Maniak ; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. - Szczecin : Wydaw. ZSB,
2001. - 143 s. : rys. ; 25 cm. - (Master of Business Administration). - Tabele. ISBN 83-85809-72-4.
467. WSKAŹNIKI istotne dla osiągania sukcesów / Izabela Jochym ;
rozm. Halina Guryn // Personel Zarz. - 2003, nr 23, s. 14-18, rys.
Ocena efektywności zarządzania kadrami.
468. WSPÓŁCZESNE dylematy funkcji personalnej w organizacjach zarządzanie kadrami, personelem czy zasobami ludzkimi? / Marek Pawłowski //
Prz. Nauk. / WSSE Gdań. - 2003, nr 2, s. 50-83 bibliogr.
469. WYBRANE problemy strategii zarządzania zasobami ludzkimi
w firmie globalnej / Magdalena Kropińska, Aleksandra Piekielnik, Ewa
Wójcik // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - 2003, nr 4, s. 85-94 bibliogr.
summ.
470. WYBRANE problemy zarządzania kadrami w branży informatycznej / Jacek Szymański // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 953, ser. Informat.
Ekon., nr 5, s. 239-252 bibliogr. summ.
471. WYBRANE problemy zarządzania zasobami ludzkimi w małych
i średnich przedsiębiorstwach / Arkadiusz Żabiński, Tomasz Bączkowski //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 997, ser. Zarz. Market., nr 26, s. 213-225
bibliogr. 17 poz. summ.
472. WYSOKIE koszty utraty zaufania / Tony Simons // Harv. Bus. Rev.
Pol. - 2003, nr 3, s. 23-25.
Polityka kadrowa.
473. WYTYCZANIE ścieżek kariery : jak prawidłowo zaplanować rozwój zawodowy podwładnych / Iwona Lis // Personel Zarz. - 2003, nr 13/14,
s. 73-75, rys.
- 77 ZAŁOŻENIA kulturowe - zaufanie - zarządzanie zasobami ludzkimi
w Stanach Zjednoczonych i w Japonii / L. Karczewski = poz. 1748.
474. ZARZĄDZANIE czynnikiem ludzkim w procesie pracy - geneza
perspektywy badawczej / Andrzej Jagodziński // Antidotum. - 2003, R. 12,
nr 4, s. 3-16.
475. ZARZĄDZANIE kadrami / red. T. Listwan = poz. 413/02.
Rec.: Płusa Elżbieta // Ekonomista. - 2003, nr 5, s. 720-723 ; Janowska Zdzisława //
Organ. Kier. - 2003, nr 3, s. 135-138.
476. ZARZĄDZANIE kadrami w przedsiębiorstwie spedycyjnym jako
element polityki personalnej / Stanisław Piocha, Joanna Dyczkowska // Zesz.
Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2003, nr 5, s. 53-71 bibliogr. summ.
477. ZARZĄDZANIE kapitałem społecznym organizacji / Mariusz Bratnicki, Wojciech Dyduch, Przemysław Zbierowski // Ekon. Organ. Przeds. 2003, R. 54, nr 2, s. 8-14, rys. summ.
478. ZARZĄDZANIE kompetencjami / Marcin Bukowski // Manager. 2003, nr 1, s. 29-31, rys. bibliogr.
ZARZĄDZANIE personelem w Przedsiębiorstwie Państwowym "Polskie
Koleje Państwowe 1944-1950" / J. Jarosiński = poz. 31.
479. ZARZĄDZANIE potencjałem pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach - istota, specyfika, wyzwania / Tadeusz Oleksyn // Pr. Zabezp.
Społ. - 2003, nr 1, s. 2-10, tab.
ZARZĄDZANIE szkoleniami jako podstawa rozwoju kompetencji firmy /
S. M. Kania = poz. 1569.
480. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi / Zdzisława Janowska =
poz. 423/02.
Rec.: Gableta Małgorzata // Organ. Kier. - 2003, nr 1, s. 131-133.
- 78 481. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody /
Aleksy Pocztowski. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2003. - 480 s. : rys. ;
20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 455-473. - ISBN 83-208-1468-5.
Rec.: Urbaniak Bogusława // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 90-92.
482. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi jako istotny element zarządzania strategicznego organizacjami / Sławomir Czepielewski // Zesz. Nauk.
WSInformat. Warsz. - 2003, nr 1, s. 105-112 bibliogr.
483. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej /
pod red. Aleksego Pocztowskiego ; [aut.] A. Pocztowski [i in.]. - Kraków :
Wydaw. AE Krak., 2003. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 127-131. ISBN 83-7252-159-X.
484. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w nowej gospodarce / Aleksy
Pocztowski // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 1, s. 9-23 bibliogr.
485. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w oświacie w perspektywwie społeczeństwa wiedzy (spojrzenie interdyscyplinarne) / Zbigniew Franciszek Zaniewski ; Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. - Warszawa :
Fund. Stud. Bad. Eduk., 2003. - 349 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN
83-915039-4-1.
486. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi z uwzględnieniem reengineeringu jako nowoczesnej metody zarządzania / Krystyna Żelazna, Justyna
Zwierzyk // Zesz. Nauk. / WSEI Warsz. - 2003, z. 15, s. 26-40 bibliogr.
487. ZARZĄDZANIE zwalnianiem / Małgorzata Sidor-Rządkowska //
Personel Zarz. - 2003, nr 1, s. 43-47, tab.
Redukcja zatrudnienia a dalsze funkcjonowanie firmy.
488. ZASOBY ludzkie : planowanie i zarządzanie / Agnieszka Dejnaka. Gliwice : Helion, 2003. - 184 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 167-177.
- ISBN 83-7361-058-8.
- 79 489. ZASTOSOWANIE metody assessment center w planowaniu rozwoju pracowników / Jarosław Piwowarczyk // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003,
nr 597, s. 97-112 bibliogr. summ.
Prezentacja metody assessment center, jej przydatności w sferze zarządzania personelem oraz sposoby jej wykorzystania w procesie planowania rozwoju pracowników.
490. ZMIERZ kapitał intelektualny firmy / Marcin Bukowski // Manager.
- 2003, nr 6, s. 16-18, tab.
491. ZWOLNIENIA pracowników a polityka personalna firmy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Kraków : Of. Ekon., 2003. - 199 s. : rys. ; 25 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 195-199. - ISBN 83-88597-95-7.
492. ZZL [zarządzanie zasobami ludzkimi] - postęp, zastój, regres? :
krytyczna analiza zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach / Antoni Ludwiczyński. - Cz. 1-4 // Personel Zarz. - 2003,
nr 13/14, s. 8-10 ; nr 15/16, s. 24-28 ; nr 17, s. 14-17 ; nr 18, s. 18-21.
Bibliografia dot. zarządzania zasobami ludzkimi (poz. 4465, 4469, 4471).
__________________
Doradztwo personalne
493. ŁOWCY i poszukiwacze głów / Dorota Czerwińska // Rzeczpospolita. - 2003, nr 170 : 23.07, dod. Moja Kariera, s. 1.
Także: [Wykaz 20 firm doradztwa personalnego] // Tamże, s. 2, 4 ; Stolica doradców / Katarzyna Sadłowska, D. Czerwińska // Tamże, s. 5. - Dot. rynku doradztwa
personalnego w Warszawie.
494. PUŁAPKI na rynku doradztwa / Jolanta Porębska. - Cz. 1-2 // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 132, s. 17 ; nr 134, s. 13.
Cz. 1. Współpraca nie zawsze idealna ; Cz. 2. Spirala nieporozumień.
Omów. problemów w relacjach między przedsiębiorstwami a firmami doradztwa
personalnego.
- 80 495. SIEDEM życzeń do agencji personalnej / Olaf Flak // Manager. 2003, nr 10, s. 45-48, il. tab.
Korzystanie z usług agencji personalnych przez firmy.
___________________
O u t p l a c e m e n t (z w o l n i e n i a m o n i t o r o w a n e)
DORADCY uczelnianych biur karier jako realizatorzy programu "Outplacement" dla społeczności akademickiej / J. Minta = poz. 1469.
496. INDYWIDUALNY outplacement / Tomasz Wański, Elżbieta Górska // Manager. - 2003, nr 6, s. 22-25, il.
Outplacement - zwalnianie pracowników, z jednoczesnym zapewnieniem pomocy
w znalezieniu nowej pracy.
497. INTERNETOWA droga do kariery / Agnieszka Jagiełka, Paweł
Gniazdowski // Manager. - 2003, nr 4, s. 17-19, il.
Indywidualny outplacement przez internet.
498. JAK zwolnić, a nie stracić : efekty programu outplacementowego
"Praca za pracowników" w Telekomunikacji Polskiej SA - studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2003, nr 7, s. 10-14, tab.
NAJLEPSZE praktyki zarzązdania = poz. 432.
Z treści: Bieryło M., Jabłonowski A., Stalpińska M.: Outplacement w procesie
restrukturyzacji zatrudnienia: Hochtief Polska Sp. z o.o.
499. OUTPLACEMENT - europejskim standardem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi / Kazimierz Makowski // Mater Pr. Inst. Gospod.
Nar. - 2003, T. 84, s. 159-167.
500. PIĘĆ miar outplacementu / Agnieszka Jagiełka // Manager. - 2003,
nr 11, s. 20-23, tab.
Jak oceniać skuteczność outplacementu.
- 81 501. PROGRAMY outplacementu - przykłady, opinie, porady // Personel
Zarz. - 2003, nr 6, s. 26-37, il.
Treść: Nogaj Hanna: W poszukiwaniu straconej pracy (s. 26-30). - Gniazdowski
Paweł: Coaching menedżerski (s. 32-34). - Krajewska Magdalena, Michaliszyn Izabela: Osobisty wirtualny konsultant (s. 34-35). - Tkaczyk Bernadeta: Outplacement na
miarę czasów (s. 36-37).
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / pod red.
H. Bienioka = poz. 229.
Z treści: Pyszka A.: Outplacement jako oferta adresowana do sektora MŚP.
___________________
Rekrutacja i selekcja
502. ALCHEMIA zarządzania ludźmi / Kinga Padzik. - Cz. 1-2 // Manager. - 2003, nr 6, s. 5-9, il. ; nr 7, s. 14-17, tab.
Rozważania na temat czym należy się kierować przeprowadzając rekrutację pracowników, by zbudować doskonale pracujący zespół.
503. ANALIZA wykorzystania wortali rekrutacyjnych w Polsce / Witold
Chmielarz // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, z. 167, cz. 2, s. 333-347, rys. bibliogr. 8 poz.
504. CURRICULUM vitae i list motywacyjny jako selekcja wstępna
w procesie rekrutacji / Marcin Molenda // Rocz. Żyr. - 2002, T. 1, s. 311-319.
505. CYBORG czy hipis - wymogi pracodawców wobec absolwentów
w Polsce, Austrii i Niemczech / Michał Mijal // Probl. Zarz. - 2003, nr 2,
s. 143-153.
506. CZY wiesz, kim jesteś? / Renata Nowicka // Nowa Szk. - 2003, nr 1,
s. 49-50.
Testy badające osobowość kandydatów do pracy.
- 82 507. GRANICE pytań, granice odpowiedzi / wypow. zebr. (bp) [Paweł
Berłowski] // Personel Zarz. - 2003, nr 7, s. 22-27, il. ; nr 8, s. 16-20.
Opinie dyrektorów personalnych oraz doradców personalnych o procederze
fałszywej rekrutacji, mającej na celu sprawdzenie lojalności pracowników, m.in.
poruszono problem wykorzystania pseudorekrutacji dla celów wywiadu gospodarczego.
508. IGŁA w stogu siana : rekrutacja i selekcja pracowników w warunkach nadmiaru kandydatów / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel Zarz.
- 2003, nr 11, s. 43-47.
509. INTERNET jako narzędzie rekrutacji / Marcin Brzeziński // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, s. 53-54.
510. KANDYDAT z przestrzeni wirtualnej / Marek Suchar // Personel
Zarz. - 2003, nr 1, s. 48-49.
Wykorzystanie internetu w procesie rekrutacji.
511. LEPSZY wybór i wizerunek / Jarosław Marciniak // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 185, s. 19.
Kultura rekrutacji.
512. MENEDŻERA trudne rozmowy czyli o problemach komunikacyjnych w procesach rekrutacji, oceny oraz podczas informowania pracownika
o zwolnieniu / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel Zarz. - 2003, nr 23,
s. 44-47.
513. NIEWSKAZANE pytania / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel Zarz. - 2003, nr 2, s. 38-41.
Umiejętność prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.
OCENA kompetencji kluczowych dla firmy / A. Parteka = poz. 531.
Omów. metody oceny kompetencji pracownika - Assessment Centre i metody
oceny potrzeb rozwojowych - Development Centre.
- 83 OCENA możliwości stosowania formalno-statystycznych systemów wag
dla zmiennych w procesie doboru kadr / E. Krok = poz. 4231.
514. PŁEĆ w rekrutacji / Iza Desperak // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3.
- 2003, z. 5, s. 71-82 bibliogr. summ.
515. REKRUTACJA i dobór pracowników / Aneta Szydłowska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 3, s. 10-19 bibliogr. 8 poz.
516. REKRUTACJA i selekcja personelu / Marek Suchar. - Warszawa :
C. H. Beck, 2003. - 106 s. : rys. ; 22 cm. - (Vademecum Menedżera). - Tabele.
- Bibliogr. s. 103. - ISBN 83-7247-652-7.
517. REKRUTACJA pracowników : poradnik dla pracodawcy / Bjorn
Lunden ; tł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Gdańsk : BL Info Polska, 2003.
- 105 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89537-25-7.
REKRUTACJA pracowników do instytucji Unii Europejskiej / A. Etmanowicz = poz. 1100.
518. SPRZEDAWCA przypadkowy / Robert Staszkiewicz // Manager. 2003, nr 10, s. 38-41, tab.
Problem rekrutacji i selekcji sprzedawców.
519. SZTUKĄ jest odpowiedź na trudne pytanie / Małgorzata Pyk // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 92, s. 14.
Rozmowa kwalifikacyjna.
TŁOK na internetowym rynku pracy / R. Szczepanik = poz. 749.
520. WIARYGODNOŚĆ kontrolowana czyli referencje jako źródło
wiedzy o kandydacie / Marek Suchar // Personel Zarz. - 2003, nr 2, s. 4243, tab.
- 84 521. WIELKI komunikator czyli o wpływie stylu komunikowania się na
efektywność rekrutacji / Joanna Malinowska-Parzydło // Personel Zarz. 2003, nr 6, s. 22-24.
522. ZARZĄDZANIE rekrutacją / Radosław Wajler, Piotr Kacała //
Manager. - 2003, nr 10, s. 42-44, il.
523. ZARZUCANIE sieci na kandydata / Olaf Flak // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 187, dod. Praca i Kariera, s. 1, 3-4.
Rekrutacja przez internet.
Zob. też Konkursy na stanowiska kierownicze (poz. 385-391).
b. Oceny pracownicze
524. ANI dywanik, ani ring / Jolanta Porębska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 136, s. 12.
Ocena pracowników jednym z warunków efektywności.
525. ARKUSZ oceny dorobku zawodowego / Gabriela Łataś, Grażyna
Kozłowska // Dyr. Szk. - 2003, nr 1, s. 34-36.
526. DIALOGI podsumowania i planowania : ocena pracowników powiązana z miernikami zrównoważonej karty wyników w Nordea Polska
TUnŻ SA - studium przypadku / Dariusz Krzemiński // Personel Zarz. - 2003,
nr 24, s. 33-35, rys.
527. ISTOTA, znaczenie i system ocen pracowników / Aneta Szydłowska //
Pracodaw. Prac. - 2003, nr 1, s. 23-32.
528. METODY oceniania współczesnej kadry menedżerskiej / Maria
Magdalena Stuss. - Kraków : Księg. Akad., 2003. - 183 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 169-183. - ISBN 83-7188-697-7.
- 85 NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / pod
red. A. Pocztowskiego = poz. 432.
Z treści: Czubasiewicz H.: System ocen okresowych : ALSTOM Power Sp. z o. o.
- Maniak G.: System ocen pracowniczych: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.
NARZĘDZIA i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 433.
Z treści: Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Ocena okresowa pracownika.
529. NIEDOCENIANA ocena pracownika / Anna Parteka // Manager. 2003, nr 7, s. 29-31, il.
530. OCENA i co potem? : wykorzystanie wyników ocen okresowych
w praktyce zarządzania kadrami / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel
Zarz. - 2003, nr 19, s. 42-45.
531. OCENA kompetencji kluczowych dla firmy / Anna Parteka //
Manager. - 2003, nr 9, s. 26-29, il.
Omów. metody oceny kompetencji pracownika - Assessment Centre i metody
oceny potrzeb rozwojowych - Development Centre.
532. OCENA pracowników - ujęcie systemowe / Tadeusz Oleksyn //
Zarz. Eduk. - 2003, R. 7, nr 3, s. 53-84, rys.
533. OCENA pracy własnej nauczyciela / Grażyna Broniewska // Acta
UL, Fol. Paedagog. - 2003, [z.] 5, s. 37-47 summ.
OCENA psychologiczna pracowników / E. Hoffman = poz. 1634.
534. OCENIANIE nieudane / Marta Krysińska // Personel Zarz. - 2003,
nr 15/16, s. 89-93, tab.
Jak nieprawidłowo skonstruowano i zastosowano system ocen pracowniczych studium przypadku.
- 86 535. OŚRODKI oceny w czasach recesji / Lidia Pijawska. - Cz. 1-3 //
Personel Zarz. - 2003, nr 13/14, s. 91-96, tab. ; nr 15/16, s. 82-88, tab. wykr. ;
nr 17, s. 46-51, tab.
Cz. 1. Stosowanie metody assessment/development centre w sytuacji zmniejszania
kosztów zatrudnienia przez firmy ; Cz. 2. Negatywne skutki stosowania wariantów
oszczędnościowych metody assessment/development centre ; Cz. 3. Zastosowanie
metodologii AC/DC w procesie audytu pracowników.
536. PRACOWNIK wypunktowany / Beata Wróblewska-Mazurkiewicz //
Personel Zarz. - 2003, nr 9, s. 32-36, tab.
Informatyczny system oceny wyników pracy - przykład z praktyki firmy Microsoft.
537. PROCES aplikacji systemu ocen - studium przypadku / Anna Sołtys //
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, z. 5, s. 107-119.
538. ROZWÓJ kompetencji - metoda 360 [stopni] / Anna PartekaEjsmont // Manager. - 2003, nr 11, s. 30-33, rys. tab.
Metoda oceny pracy menedżerów.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Kopertyńska M. W.: Ocena pracownika w systemie ocen przedsiębiorstwa.
539. SYSTEM okresowych ocen pracowniczych w ZUS / Anna Bawor //
Z Życia ZUS. - 2003, nr 2, s. 6-11, rys. tab.
540. SZTUKA oceny : wykorzystanie systemu ocen okresowych dla
rozwoju kadry w organizacji / Elżbieta Dudek // Personel Zarz. - 2003,
nr 15/16, s. 94-107, tab.
541. ŹRÓDŁO wiadomości dobrego i złego / Eliza Zakrzewska // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 182, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 14-15.
Oceny okresowe - zasady i mechanizmy systemu ocen pracowników.
- 87 c. Służby pracownicze
542. FOKUS w dziale kadr czyli zogniskowany wywiad grupowy jako
technika identyfikacji kompetencji / Dorota Skowrońska-Kuśnierkiewicz. Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2003, nr 19, s. 46-49 ; nr 20, s. 42-45, tab.
543. FUNKCJA personalna i jej organizowanie / Kazimierz Doktór //
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, z. 5, s. 9-20 bibliogr. summ.
544. FUNKCJA personalna organizacji a struktura działań menedżerskich / Włodzimierz Jaśkiewicz // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003,
z. 5, s. 21-27 bibliogr. summ.
545. FUNKCJA personalna w firmie X / Zbigniew Antczak // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2003, nr 1008, ser. Nauki Humanist., nr 8, s. 462-468, rys. bibliogr. summ.
ILE informatyki w HRM jutra? / J. Czarzasty [i in.] = poz. 705.
ILE outsourcingu w HRM? / M. Milinkiewicz = poz. 261.
Przekazywanie firmie zewnętrznej zadań działu personalnego.
546. PERSONALNY na wspólnym rynku : szczególne zadania specjalistów ZZL wobec wstąpienia Polski do Unii Europejskiej / Magdalena Bilińska, Agata Pietroń-Pyszczek // Personel Zarz. - 2003, nr 6, s. 6-8.
POZYSKIWANIE wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. M. Nycz, M. L.
Owoc = poz. 307.
Z treści: Kowalczyk S., Owoc M. L.: Funkcja personalna jako obiekt zarządzania
wiedzą.
547. SYSTEM wczesnego ostrzegania / Jarosław Marciniak // Gaz. Praw.
- 2003, R. 9, nr 131, s. 12.
Funkcja kontrolna działu kadr.
- 88 548. SYSTEMY HRM pod kontrolą / Lidia Pijawska // Personel Zarz. 2003, nr 3, s. 16-27, rys.
Wdrażanie i zarządzanie systemami HRM oraz efekty właściwie działających
systemów HRM - szczególna rola działów personalnych w zarządzaniu zasobami
ludzkimi.
549. USŁUGODAWCA, zarządzający czy partner? : zadania działu personalnego w firmie w świetle badań Cap Gemini Ernst & Young przeprowadzonych w Niemczech / Martin Classen, Adam Laskowski // Personel Zarz. 2003, nr 12, s. 10-14, rys. tab.
550. WIERNY i kreatywny : wizerunek dyrektora personalnego według
badania NAJ International Sp. z o.o. / Natalia Dąbrowska, Ewa Adamczyk //
Personel Zarz. - 2003, nr 3, s. 34-37, tab.
___________________
D o k u m e n t a c j a p r a c o w n i c z a i a k t a o s o b o w e,
ochrona danych osobowych
551. DOKUMENTACJA dotycząca zatrudnienia : stan prawny na 17
sierpnia 2003 r. / Bogdan Godzisz // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 33, s. 3-45, tab.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej dot. urlopów, ewidencji czasu pracy,
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
552. DOKUMENTACJA pracownicza : jakie zmiany? / Artur Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 14, s. 7-8.
Omów. zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz sporządzania świadectwa pracy, obowiązujących od 1 stycznia 2003 r.
553. DOKUMENTACJA pracownicza w firmie : obowiązki pracodawcy /
Bogdan Majkowski. - Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2003. - 241 s. ;
24 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 148). - ISBN 83-88616-37-4.
DOKUMENTACJA wynagrodzeniowa - oświadczenia pracownika /
M. Cieślak = poz. 3025.
- 89 554. DOKUMENTACJA związana z przyjęciem do pracy : stan prawny
na 10 sierpnia 2003 r. / Bogdan Godzisz // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 32,
s. 3-42, tab.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej dot. urlopów, ewidencji czasu pracy,
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
555. JAK prawidłowo dokumentować wynagrodzenia? / Monika Cieślak //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 37, s. 27-29.
556. JAK umiejętnie prowadzić akta osobowe? / Katarzyna Konieczna //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 36, s. 26-28.
557. JAKIE dane pracownika podlegają ochronie? / Jacek Osękowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 51, s. 13-16.
558. KWESTIONARIUSZ osobowy - fakty, wątpliwości, postulaty /
Patrycja Kamila Wacławska // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 5, s. 9-13.
Kwestionariusz osobowy jako dokument w prawie pracy.
559. NOWOŚCI w świadectwie pracy / Anna Semenowicz // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 9, wkł. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, nr 5, s. 17-24.
Zmiany w treści świadectwa pracy oraz w sposobie prowadzenia akt osobowych
pracownika obowiązujące od 1 stycznia 2003 r.
560. OCHRONA danych osobowych ubezpieczającego / Rafał Klepuszewski // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 8, s. 24-26.
Czy ZUS może przetwarzać nasze dane osobowe bez naszej zgody?
561. ODSZKODOWANIE za niewydanie świadectwa pracy / Ryszard
Sadlik // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 28/29, s. 34-37.
562. POSZUKIWANIE dokumentacji płacowej zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2003, nr 7, s. 17-21.
- 90 PRACOWNICZA dokumentacja podatkowa w firmie : stan prawny na
5 listopada 2003 r. / L. Boczek, P. Tomczykowski = poz. 4056.
PROBLEMATYKA świadectw pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego /
A. Mróz = poz. 2975.
563. PROFESJONALNE przechowywanie dokumentacji osobowopłacowej / Iwona Bielecka // Nowe Ubezp. - 2003, nr 20, wkł. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. XXV-XXXII.
564. PROWADZENIE dokumentacji pracowniczej / Stanisław Majkowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 192, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-3.
565. PRZECHOWYWANIE i udostępnianie zainteresowanym dokumentacji płacowej - najnowsze uregulowania / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2003, nr 4, s. 12-17.
566. PRZYJMUJEMY nowego pracownika : dokumenty, rekrutacja,
selekcja / Sławomir Czuż, Eliza Zakrzewska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 180, dod. Doradca Firmy, 8 s.
567. PYTANIE o karalność - "informacja wrażliwa" / Witold Rygiel //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 133, s. 17.
Dokumentacja pracownicza.
568. SPRAWY kadrowe w małej firmie / Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 131, dod. Doradca Firmy, s. 1-8.
M.in. dokumentacja pracownicza, rodzaje umów o pracę, ewidencja czasu pracy,
formy i tryby rozwiązania stosunku pracy.
569. SPROSTOWANIE świadectwa pracy / Marcin Nowak // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 48, s. 33-35.
570. ŚWIADECTWO pracy / Monika Frączek // Prz. Ubezp. dla Ciebie.2003, nr 3, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 11-16.
Zawiera wzór świadectwa pracy.
- 91 571. ZABEZPIECZENIE danych - obowiązki pracodawcy / Tomasz
Niedziński // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 41, s. 10-12.
Zabezpieczenie danych osobowych pracowników.
572. ZMIANY w dokumentowaniu stosunku pracy / Bożena Lenart //
Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 8, s. 5-6.
Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
573. ZMIANY w przepisach dotyczących prowadzenia dokumentacji
pracowniczej / Edyta Kołkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2003, nr 3,
wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 9-11.
574. ZMIANY w przepisach wykonawczych do kodeksu pracy z zakresu
dokumentacji pracowniczej i akt osobowych oraz treści świadectwa pracy /
Anna Kosut // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 3, s. 32-37.
___________________
575. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 16 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu
jego wydawania i prostowania // Dz. U. - 2003, nr 230, poz. 2289.
576. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika // Dz. U. - 2003,
nr 230, poz. 2293.
577. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą
kierowcy // Dz. U. - 2003, nr 230, poz. 2303.
- 92 578. ROZPORZĄDZENIE Min. K u l t u r y z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców // Dz. U. - 2003, nr 98, poz. 901.
Zob. też Dokumentacja ZUS (poz. 3344-3370).
5. Organizacja i normowanie pracy
a. Metody badania pracy
579. WPŁYW metod pomiaru kapitału ludzkiego na wartość firmy / Ewa
Dąbrowa-Karasińska // Ann. UMCS, Sec. H. - 2002, vol. 36, s. 183-194 summ.
580. ZARZĄDZANIE czasem, zarządzanie sobą / Mirosława Boiłek //
Manager. - 2003, nr 5, s. 58-60, il. tab.
b. Organizacja procesu pracy na stanowisku pracy
581. MENEDŻER własnego czasu / Kamila Tkacz // Manager. - 2003,
nr 10, s. 28-29, tab. bibliogr.
Umiejętność zarządzania własnym czasem w pracy.
582. ZARZĄDZANIE czasem - jak jeden nawyk może odmienić życie /
Beata Bulwarska // Kob. Bizn. - 2003, nr 1/4, s. 33-36.
Toż: w jęz. ang. // Tamże, s. 79-82.
c. Mierzenie pracy
CZAS pracy pod ścisłą kontrolą / J. Dąbrowska = poz. 703.
Omów. działania programu "Kancelaris" pozwalającego m.in. na dokładną organizację czasu pracy w kancelariach prawniczych, firmach doradczych, agencjach reklamowych.
- 93 d. Organizacja i normowanie pracy zespołów ludzkich
ELASTYCZNE formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę
w Polsce / red. E. Kryńska = poz. 1089.
Z treści: Dymarczyk W.: Organizacja czasu pracy.
583. GRUPOWA organizacja pracy / Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp. 2003, nr 11, s. 24.
Wprowadzając w zakładzie pracy grupową organizację pracy, pracodawca zdejmuje z siebie wiele uprawnień porządkowo-władczych w stosunku do jej członków,
otrzymując w zamian efektywnie pracujący zespół.
584. MENEDŻER silny zespołem / Arkadiusz Okrasa, Grzegorz Lutomski // Manager. - 2003, nr 9, s. 9-11, il.
Współpraca zespołowa daje dużo wyższe efekty niż działania jednego menedżera.
585. PONADPRZECIĘTNE zespoły, nieprzeciętna organizacja : praca
zespołowa jako źródło efektywności na różnych szczeblach zarządzania
w firmie / Jarosław Bartosik // Personel Zarz. - 2003, nr 22, s. 40-43.
PORA na zespoły / A. Olszewski = poz. 446.
Zmiana kompetencji wynikająca z przejścia na system zarządzania projektami.
586. ZESPOŁOWE uwarunkowania efektywności organizacji / Agata
Buszczak // Acta UNC, Socjol. Wych. - 2003, z. 15, s. 37-43 bibliogr.
Funkcjonowanie grup pracowniczych.
ZESPOŁY pracownicze - powrót do japońskich korzeni? / M. Laszczak =
poz. 1722.
Psychologiczny aspekt pracy zespołowej.
ZESPÓŁ rozwiązywania problemów / K. Tkacz = poz. 1723.
Rola i metody pracy zespołowej w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu
problemów.
- 94 587. ZŁY duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji
wspólnotowej w organizacjach / Łukasz Sułkowski // Ekonomia. - 2003,
nr 11, s. 150-158 bibliogr. summ.
e. Wdrażanie metod i norm pracy
___________________
f. Systemy organizacji pracy a czas pracy
CZAS pracy pod ścisłą kontrolą / J. Dąbrowska = poz. 703.
Omów. działania programu "Kancelaris" pozwalającego m.in. na dokładną organizację
czasu pracy w kancelariach prawniczych, firmach doradczych, agencjach reklamowych.
588. CZAS - zasób bezcenny : zasady efektywnego gospodarowania
czasem w pracy i poza pracą / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel
Zarz. - 2003, nr 15/16, s. 42-50, tab.
DEREGULACJA polskiego rynku pracy / red. K. W. Frieske = poz. 752.
Z treści: Strzemińska H.: Elastyczny czas pracy - funkcje gospodarcze, dochodowe i socjalne na przykładzie Niemiec, Francji i Holandii.
589. NOWA organizacja czasu w ciągu życia / Jerzy Ciechański // Ubezp.
Społ. - 2003, nr 9, s. 17-20.
M.in. organizacja czasu pracy.
590. OKRESY rozliczeniowe / Jakub Ziarno // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 89, s. 17.
Umiejętne stosowanie przepisów o okresach rozliczeniowych to lepsza organizacja czasu pracy.
591. ORIENTACJE czasowe przedsiębiorczego rozwoju / Mariusz Bratnicki, Bartłomiej J. Gabryś // Prz. Organ. - 2003, nr 9, s. 12-16, tab.
Rola czasu w rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
- 95 592. PRACA przy dozorze / Joanna Mackiewicz // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 31, s. 15-16.
Zatrudnianie pracowników w specjalnych systemach czasu pracy odpowiednich
do rodzaju wykonywanej pracy.
PROGRAMY praca - życie a efektywność firm / red. S. Borkowska =
poz. 1639.
Z treści: Machol-Zajda L.: Elastyczny czas pracy - ułatwia czy utrudnia godzenie
pracy z życiem pozazawodowym? - Raczyńska D.: Zarządzanie czasem pracy w handlu.
593. RÓWNOWAGA się opłaca : praca i życie prywatne / Krzysztof
Polak // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 88, s. 18.
Od kwietnia brytyjscy rodzice dzieci do 15 lat oraz niepełnosprawnych mają
prawo do elastycznego rozkładu godzin zajęć. Każda prośba o indywidualny tryb
pracy musi być przez pracodawców potraktowana poważnie.
594. ZARZĄDZANIE czasem pracy w przedsiębiorstwie : podstawy
elastycznego kształtowania czasu pracy / Beata Skowron-Mielnik ; Akademia
Ekonomiczna. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2003. - 169 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 162-167. - ISBN 83-89224-70-4.
Zob. też Prawo pracy - czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych
(poz. 2756-2801).
___________________
Telepraca
EDUKACJA wobec rynku pracy / pod red. R. Gerlacha = poz. 1400.
Z treści: Furmanek W.: Nowe formy organizacji i świadczenia pracy. Telepraca.
595. PRACA zdalna jako nowa forma organizacji pracy w społeczeństwie informacyjnym // W: Dydaktyka informatyki ekonomicznej – kształcenie dla społeczeństwa informacyjnego : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji ; Kołobrzeg, 23-24 września 2002 r. / red. nauk. Adam Nowicki,
Wojciech Olejniczak. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc., 2003. - S. 76-86.
- 96 596. PRACOWNIK daleko, efekty blisko : rzeczywistość i perspektywy
systemu telepracy w Polsce i innych krajach Europy / Anna CierniakEmerych, Agnieszka Jagoda-Lenartowicz // Personel Zarz. - 2003, nr 13/14,
s. 48-51, il. tab.
PRAWO pracy a bezrobocie / red. nauk. L. Florek, M. Latos-Miłkowska
= poz. 2226.
Z treści: Latos-Miłkowska M.: Telepraca jako sposób upowszechniania zatrudnienia.
597. PSYCHOLOGICZNE, społeczne i organizacyjne uwarunkowania
telepracy / Andrzej Najmiec // Bezp. Pr. - 2003, nr 1, s. 20-23, rys. tab. bibliogr. 10 poz.
TECHNOLOGIE internetowe wykorzystywane w telepracy mobilnej /
A. Bąkała = poz. 748.
598. TELEPRACA : strategie kierowania wirtualną załogą / Jack M.
Nilles ; przeł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 2003. 363 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-204-2781-9.
599. TELEPRACA - dom miejscem pracy / Agata Gawrońska-Juźwik //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 50, s. 6-7.
600. TELEPRACA - nowe wyzwanie / Jerzy Szewczyk // Inspektor Pr. 2003, nr 12, s. 21-22, il. bibliogr. 6 poz.
Wady i zalety telepracy.
TELEPRACA - problemy prawne / Piotr Wojciechowski = poz. 2429.
601. TELEPRACA - szansa czy margines rynku pracy? / Elżbieta Konarska, Krystyna Polańska // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 277284 bibliogr. summ.
602. TELEPRACA w biznesie mobilnym / Marian Niedźwiedziński,
Anna Bąkała // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, z. 167, cz. 2, s. 323-332,
rys. bibliogr. 15 poz.
- 97 603. TELEPRACA w polskich organizacjach gospodarczych / Klaudia
Smoląg // Współcz. Zarz. - 2003, nr 3, s. 71-81 bibliogr.
604. TELEPRACA - zalety i wady / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 236, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 2-4.
6. Organizacja pracy i zarządzanie w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach
605. ASPEKTY zarządzania usługami oświatowymi / Joanna Żyra //
Pedagog. Pr. - 2003, nr 43, s. 111-119, rys. tab. bibliogr. 10 poz.
606. CONTROLLING jako instrument zarządzania w sektorze publicznym / Piotr Bednarek // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 984, s. 102-111,
rys. bibliogr. summ.
607. EFEKTY ekonomiczne procesów restrukturyzacji w największych
polskich przedsiębiorstwach budowlanych / Urszula Słowik // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2002, nr 582, s. 43-56, tab. wykr. summ.
608. FUNKCJE ewaluacji w zarządzaniu szkolnictwem wyższym / Maria
Wójcicka // Nauka Pol. - 2002, t. 11, s. 52-68 bibliogr. summ.
609. GOSPODARKA lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta
Strahl // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 979, ser. Mater. Konf. s. 1-643.
Z treści: Zalewski Antoni: Z doświadczeń nowego zarządzania publicznego
(s. 23-34). - Kowalczyk Lucjan: Warunki sprawnego zarządzania organizacją publiczną (s. 35-46). - Ziółkowski Marek: Zarządzanie strategiczne w samorządzie
gminnym (s. 52-67). - Dobrodziej Justyna: Instytucje wspierania przedsiębiorczości
(s. 213-219). - Markowska Małgorzata, Sobczak Elżbieta: Modelowanie rynku
pracy w sektorze przedsiębiorstw w regionie dolnośląskim (s. 243-252). - Kijek
Ilona: Rola samorządu powiatowego w ograniczaniu bezrobocia w Polsce - na przykładzie urzędu pracy w Łomży (s. 269-278). - Markowska M.: Analiza sektorowych
struktur zatrudnienia w Polsce według województw (NTS 2) w latach 1999-2001
(s. 279-287).
- 98 610. INFRASTRUKTURA informacyjno-decyzyjna w organach władzy
publicznej / Tadeusz Łagowski // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 6,
s. 3-13 bibliogr. 3 poz. summ.
Budowa systemu informatycznego organów władzy publicznej.
611. INTERDYSCYPLINARNY charakter teorii zarządzania oświatą /
Zenon Ślusarczyk // Zesz. Nauk. WSInformat.Warsz. - 2002, nr 1, s. 31-47.
612. JAKOŚĆ, ludzie i efektywne zarządzanie : jak odnieść sukces na
rynku logistyki / Małgorzata Lewandowska // Zesz. Nauk. / Kol. Gospod.
Świat. - 2003, z. 14, s. 157-164.
Firma transportowo-spedycyjna Spedpol.
613. INNOWACJA - zmiana i partnerstwo : druga konferencja nt. jakości
w administracji publicznej w Unii Europejskiej / Jan Pastwa // Służ. Cyw. 2003, nr 6, s. 149-152.
614. KIERUNKI i struktura zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi / Marian Strużycki // Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 2, s. 7-15.
KIERUNKI rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw /
red. nauk. E. Nowak = poz. 113.
Z treści: Sieradzka-Widz A.: Podstawy controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym. - Kowalewski M.: Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. - Kopiński
A.: Controlling w strukturze organizacyjnej banku.
615. KIERUNKI zmian zarządzania nauką w Polsce / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 12,
s. 9-16 summ.
616. KOŁA jakości w telekomunikacji polskiej / Michał Makowski //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 9, s. 75-80, rys. bibliogr. 3 poz. summ.
Koła jakości - małe grupy pracownicze z tego samego obszaru działania firmy, ich
rola polega na analizie i efektywnym rozwiązywaniu zaistniałych trudności w firmie.
- 99 617. MERLIN : dzielenie się z pracownikami / Balbina Wiesławska, Ewa
Stelmasiak // Manager. - 2003, nr 12, s. 17-20, rys.
Wprowadzenie strategii opartej na filozofii odpowiedzialności pracowników
w Leroy Merlin.
618. NOWOCZESNE koncepcje zarządzania w organizacjach administracji publicznej / Lucjan Kowalczyk, Agata Żorniak // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 978, ser. Zarz. Market., nr 25, s. 48-55, tab. wykr. bibliogr. 32
poz. summ.
619. NOWOCZESNE zarządzanie agrobiznesem : ważniejsze podejścia
koncepcyjne i determinaty jakościowe / Iwona Korcz, Piotr Poślednik // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 1, s. 405-412, rys. bibliogr. summ.
620. NOWOCZESNE zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego / Tadeusz Markowski, Beata Banachowicz // Współcz. Zarz. - 2003,
nr 4, s. 27-40 bibliogr. summ.
621. PERSPEKTYWY wykorzystania benchmarkingu w polskich przedsiębiorstwach turystycznych / Maja Jedlińska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002,
nr 936, ser. Zarz. Market., nr 21, s. 84-90 bibliogr. 4 poz. summ.
622. PLANOWANIE strategiczne w bibliotece akademickiej / Lidia
Derfert-Wolf // Bibliotekarz. - 2003, nr 12, s. 8-13.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / pod red.
H. Bienioka = poz. 229.
Z treści: Jagoda J.: Sytuacja małych firm w „przededniu” wejścia do Unii Europejskiej. - Kraśniak J.: Podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem
(w świetle badań empirycznych. - Lichtarski J.: O warunkach stosowania nowoczesnych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu w małych przedsiębiorstwach. - Szczepankiewicz E.: Uwarunkowania myślenia strategicznego w małych i średnich
przedsiębiorstwach.
- 100 623. PRZEDSIĘBIORSTWO budowlane uczącą się organizacją, możliwości i bariery / Agata Szydlik-Leszczyńska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2002,
nr 4, s. 73-81 bibliogr. 12 poz.
Omów. pojęcia, cech organizacji uczącej się oraz wytycznych umożliwiających
przedsiębiorstwu budowlanemu w praktyce stać się organizacją uczącą się.
624. RESTRUKTURYZACJA przedsiębiorstw budowlanych w okresie
transformacji ustroju gospodarczego / Adam Nalepka // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2002, nr 582, s. 7-27, tab. wykr. summ.
625. RYNKOWY model zarządzania gminą / Beata Barczak // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 574, s. 38-54, wykr. bibliogr. summ.
Przedstawiono rynkowy model zarządzania gminą związany z zastosowaniem
podejścia marketingowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej,
a w szczególności gminą.
626. STANDARDY kierowania szkocką szkołą / Małgorzata Falkiewicz // Dyr. Szk. - 2003, nr 6, s. 30-32.
627. STUDIUM zarządzania zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla
kamiennego / Henryk Dźwigoł // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2003, z. 14,
s. 1-245 bibliogr. summ.
SYSTEM informacyjny w przedsiębiorstwach wielooddziałowych /
D. Rucińska, K. Jagodziński = poz. 728.
628. SYSTEM zarządzania jakością w polskiej administracji publicznej /
Katarzyna Szymańska // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2002, nr 9, s. 81-87
bibliogr. summ.
629. SYSTEMY zarządzania jakością w agrobiznesie w kontekście doskonalenia kapitału ludzkiego / Grzegorz Spychalski // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 983, T. 2, s. 313-318, rys.
630. SYSTEMY zarządzania jakością w placówkach oświatowych /
Wincenty Wrześniewski // Eduk. Biol. Środ. - 2003, nr 2 s. 32-36.
- 101 SYSTEMY zarządzania wiedzą jako instrument rozwoju rolnictwa i agrobiznesu / M. Marciniak = poz. 316.
SZKOLENIE jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach
medycznych / B. Buchelt-Nawara = poz. 1562.
631. TURYSTYKA i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów
integracji europejskiej / red. nauk. Andrzej Rapacz // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 1000, s. 1-350, rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
Artykuły stanowią dorobek konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu
i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Z treści: Studzieniecki Tomasz: Problemy zarządzania turystyką w euroregionie
(s. 120-129). - Panasiuk Aleksander: Wspomaganie dystrybucji usług turystycznych
technikami teleinformatycznymi (s. 188-197). - Tokarz Anna: Internet jako instrument
promocji usług turystycznych (s. 198-207). - Szostak Daniel: Wybrane aspekty zastosowania usług telekomunikacyjnych w działaniach promocyjnych i sprzedażowych
przedsiębiorstwa „Orbis” SA (s. 208-219). - Niezgoda Agnieszka: Społeczne i psychologiczne aspekty trendów w popycie turystycznym (s. 231-240). - Jedlińska Maja:
Kierunki zmian konsumpcji turystycznej w Polsce (s. 241-251). - Bosiacki Stefan,
Majchrzak Katarzyna: Wpływ zmian w konsumpcji na rozwój gospodarki turystycznej (s. 252-260). - Gryszel Piotr: Regionalny system informacji turystycznej (s. 261273). - Ziółkowski Romuald: Znaczenie systemów informacji dla gospodarki turystycznej (s. 274-284).
632. WDRAŻANIE controllingu w przedsiębiorstwie Zelmer w Rzeszowie / Sabina Pydo // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 984, s. 164-169 bibliogr. summ.
633. WDROŻENIE controllingu / Magdalena Pawłowska // Prawo
Przeds. - 2003, R. 13, nr 31, s. 21.
Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie „Aspron”.
634. WYBRANE problemy dostosowania zarządzania infrastrukturą
transportu kolejowego do wymogów Unii Europejskiej / Stanisław
Miecznikowski, Katarzyna Hebel // Zesz. Nauk., Transp. / PŚl. - 2003, z. 49,
s. 231-240 bibliogr. summ.
635. WYBRANE problemy organizacji administracji publicznej / Katarzyna Zagulak // Zesz. Nauk. URzesz., Prawo. - 2003, z. 1, s. 451-462.
- 102 636. WYBRANE sieci i łańcuchy hotelowe - istota, charakterystyka,
zarządzanie / Maja Jedlińska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 967, s. 115-130
bibliogr. summ.
637. WYKORZYSTANIE analizy „Pięciu sił Portera” jako narzędzia
wspomagającego jakość zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach
rolnych / Dariusz Majchrzycki [i in.] // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983,
T. 1, s. 549-554, tab. bibliogr. summ.
638. ZARZĄDZANIE finansami firm - teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 974, T. 1, s. 1-424 ; T. 2, s. 1-401.
Ref. na konf. nt. „Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka” (Wrocław, maj
2003 r.).
T. 1. - Z treści: Ambrozowicz Piotr: Organizacja procesów finansowych jako element procesu zarządzania projektami w budownictwie (s. 11-16). - Duda Joanna:
Alianse w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polscei
w Niemczech - analiza porównawcza (s. 170-178). - Gołębiowski Grzegorz: Dostępność kapitału a jakość zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach
w Polsce (s. 268-273). - Kurkova Karina: Skutki finansowe zatrudnienia pracownika na
tle polskich i czeskich rozwiązań legislacyjnych (wg stanu na rok 2003) (s. 415-424).
T. 2. - Z treści: Pietrzak Agnieszka, Ryszawska-Grzeszczak Bożena: Reforma
finansowania służby zdrowia w Wielkiej Brytanii (s. 97-104).
639. ZARZĄDZANIE gminą a przedsiębiorstwem - cechy wspólne i różnice / Barbara Sorychta-Wojsczyk // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2003, z. 15,
s. 113-126 bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE personelem w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polskie
Koleje Państwowe 1944-1950” / J. Jarosiński = poz. 31.
640. ZARZĄDZANIE projektami w gminach górniczych w aspekcie
zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego /Barbara Sorychta-Wojsczyk // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2003, z. 15, s. 231-245
bibliogr. summ.
641. ZARZĄDZANIE przez jakość w bibliotekach akademickich / Grażyna
Broniewska // Stud. Mater. WSMarket. Łódź. - 2003, nr 10, s. 243-264 bibliogr.
- 103 642. ZARZĄDZANIE przez jakość w przedsiębiorstwach przemysłu
paszowego jako odpowiedź na wymagania rynku / Małgorzata Juchniewicz //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 1, s. 306-311, tab. bibliogr. summ.
643. ZARZĄDZANIE publiczne w zarysie / Barbara Kożuch. – Białystok : Fund. Współcz. Zarz., 2003. - 161 s. : il. ; 24 cm. - (Zarządzanie
Publiczne). - ISBN 83-918218-1-1.
644. ZASADY zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły / Maria
Koszmider // Dyr. Szk. - 2003, nr 1, s. 9-11 bibliogr.
645. ZASTOSOWANIE metod portfelowych w procesie formułowania
strategii marketingowej : (na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego) / Wacław Szymanowski // Zesz. Nauk. WSHiP, Ekon. - 2003, nr 7,
s. 47-70, tab. bibliogr.
646. ZMIANY organizacji i zarządzania w spółdzielniach / Marian
G[rzegorz] Brodziński, Jerzy Jankowski. - Cz. 1 // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. 2003, nr 3, s. 173-192.
Bibliografia dot. zarządzania turystyką (poz. 4456).
Zob. też Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (poz. 2018-2025).
___________________
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
647. FUNKCJONOWANIE ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne / pod red. Marii Węgrzyn. - Wrocław : Wydaw. Kated. Polit. Ekon.
Eur. Stud. Region. AE, 2003. - 230 s. : wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Regionalistyki ; nr 3). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-916121-2-0.
Z treści: Bokiej Beata: Wybrane aspekty prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej (s. 27-35). - Galla Ryszard: Rola samorządu województwa w polityce zdrowotnej
na przykładzie województwa opolskiego (s. 37-49). - Kachniarz Marian: Zapaść
- 104 finansowa dolnośląskiej służby zdrowia (s. 51-53). - Kobierzycki Stanisław:
Motywowanie pracowników opieki zdrowotnej na przykładzie jednostki resortowej
ochrony zdrowia w okresie reformy (s. 55-65). - Krzyżyk-Chrząstek Lidia: Młodzieżowy wolontariat w ochronie zdrowia (s. 67-81). - Ksztoń Wiesław, Ziółkowska
Leokadia: Zarządzanie gospodarką lekową w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
w latach 1999-2002 (s. 83-93). - Maciejasz-Świątkiewicz Marta: Ochrona zdrowia na
rynku kredytów na cele mieszkaniowe i budowlane (s. 95-109). - Nyczaj Krzysztof,
Wasilewski Dariusz: System klasyfikacji i terminologii jako podstawa uruchomienia
procesów optymalizacyjnych w organizacji ochrony zdrowia (s. 111-120). - Nyczaj
K., Zadrożniak Małgorzata: Rejestr zakładów opieki zdrowotnej w kontekście przepisów prawnych (s. 121-128). - Orzechowska Danuta: Aktualne problemy zarządzania
jednostkami ochrony zdrowia (s. 129-136). - Orzechowski Krzysztof: Uwagi w sprawie ubezpieczniowego charakteru ubezpieczenia zdrowotnego (s. 137-144). Romaszkiewicz Patryk, Szabla Bartłomiej: Podział kosztów na grupy pacjentów
(s. 145-152). - Stokłosa Bogusław: Strategia rozwoju firmy a możliwość jej realizacji
w kontekście przemian w ochronie zdrowia (s. 153-160). - Szołek Krzysztof: Standaryzacja i regionalizacja polityki ochrony zdrowia jako problem zarządzania ochroną
zdrowia (s. 161-163). - Węgrzyn Maria: Regionalna polityka zdrowotna a Narodowy
Fundusz Zdrowia (s. 165-171). - Wieczorek Jarosław: System oceny pracowników
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (s. 173-183). - Zielińska Agnieszka:
Kształtowanie systemu opieki zdrowotnej - problem wyboru właściwej drogi w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (s. 185-197). - Kamiński Michał:
Podstawowe informacje o kosztach świadczeń zdrowotnych w latach 1999-2003.
Prezentacja(s. 198-228).
648. INNI potrafią, nam nie wychodzi / Wojciech Misiński // Służ. Zdr. 2003, nr 61-64, s. 10-13.
Porównanie polskiego systemu ochrony zdrowia z modelem Bismarcka i modelem
Beveridge'a.
649. JAKOŚĆ wykorzystania środków publicznych w procesie restrukturyzacji służby zdrowia / Tomasz Wołowiec // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 10,
s. 21-30.
KIERUNKI rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw /
red. nauk. E. Nowak = poz. 113.
Z treści: Kowalewski M.: Zarządzanie jakością a ochrona zdrowia.
650. KLUCZOWE problemy konstrukcji systemów informacyjnych
wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną / Leszek Wdowiak [i in.]. Cz. 1-3 // Zdr. Publ. - 2002, T. 112, nr 3, s. 299-312, tab. bibliogr. 16
- 105 poz. summ. ; nr 4, s. 425-440, rys. bibliogr. 36 poz. summ. ; 2003, T. 113,
nr 1/2, s. 8-13, tab. bibliogr. 13 poz. summ.
Cz. 1. Podstawowe pojęcia ; Cz. 2. Systemy monitorowania ; Cz. 3. Systemy
wspierania decyzji.
651. NFZ [Narodowy Fundusz Zdrowia] - czy są jakieś zmiany? / Alicja
Krzepicka // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 7, s. 46-51 summ.
652. PODSTAWY organizacyjno-ekonomiczne i zasady etyczne systemu
ochrony zdrowia w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską /
Mieczysław Gałuszka // Stud. Mater. WSMarket. Łódź. - 2003, nr 10,
s. 27-40.
653. PRÓBA oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej / Marcin Kautsch, Jacek Klich // Kontr. Państ. - 2003, R. 48, nr 2,
s. 113-129, tab.
M.in. jakość zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej.
654. PUBLIC relations w zarządzaniu firmą medyczną / Renata DomżałDrzewicka, Mariusz Stefaniak // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 12, s. 41-44.
655. RACHUNEK kosztów w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej /
Czesław Beda // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, z. 163, cz. 2, s. 117-127
summ.
656. SŁUŻBOWE więzi organizacyjne w szpitalu / Anna Koper, Leszek
Wdowiak, Irena Wrońska // Zdr. Publ. - 2003, T. 113, nr 1/2, s. 53-57, rys.
tab. bibliogr. 13 poz. summ.
657. SOLIDARNOŚĆ w procesie transformacji : reforma służby zdrowia
w Europie Wschodniej / János Kornai, Karen Eggleston ; Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. - Warszawa : Wydaw.
WSzPiZ, 2002. - 351 s. : il., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-86846-89-5.
Rec.: Hanna Sochacka-Krysiak // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 38, s. 179-183.
- 106 658. SPOŁECZNE konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej
w Polsce : próba wstępnej oceny / Zofia Andrykiewicz-Feczko // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 612, s. 5-16 bibliogr. summ.
659. TENDENCJE w rozwoju metod zarządzania na przykładzie sektora
medycznego / Julita Wacław // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 7, s. 16-26,
rys. tab. bibliogr.
660. WIĘZI funkcjonalne w strukturze organizacyjnej szpitala / Anna
Koper, Leszek Wdowiak, Irena Wrońska // Zdr. Publ. - 2003, T. 113, nr 3/4,
s. 321-324, rys. tab. bibliogr. 12 poz. summ.
661. WPROWADZENIE do benchmarkingu w zakładach opieki zdrowotnej / Marcin Kowalewski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 984, s. 142148, rys. bibliogr. summ.
662. ZARZĄDZANIE finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczeń zdrowotnych / Czesław
Beda // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, nr 1, s. 125-137 bibliogr.
summ.
ZMIANY własnościowe i organizacyjne w sferze usług zdrowotnych
w Polsce / M. Januszewska, E. Nawrocka = poz. 4211.
Diagnoza procesu zmian własnościowych i organizacyjnych dokonujących się
w Polsce w sferze usług zdrowotnych pod koniec XX w.
Zob. też Finansowanie ochrony zdrowia (poz. 4075-4086).
7. Organizacja pracy biurowej i umysłowej
OD wirtualnej biurokracji do elektronicznych urzędów / A. Pawłowska =
poz. 719.
Stosowanie narzędzi informatycznych w wewnętrznych strukturach i procesach
administracyjnych.
- 107 663. ZASADY realizacji projektów informatycznych w administracji /
Paweł Szulc // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 39-55.
Projekt informatyczny to przedsięwzięcie, które ma na celu dostarczenie i zastosowanie rozwiązań informatycznych po to, aby wykonywanie czynności i wywiązywanie się z zadań było prostsze.
664. ZINTEGROWANE systemy informatyczno-decyzyjne w administracji państwowej / Jacek Dubisz // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 69-84.
8. Społeczne i ekonomiczne skutki automatyzacji
i postępu technicznego
a. Zagadnienia ogólne
665. DOSTOSOWANIA polskich przedsiębiorstw do nowoczesnych
standardów konkurowania przez innowacje / Barbara Dobiegała-Korona //
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 84, s. 179-199.
666. EWOLUCJA techniczno-organizacyjna przedsiębiorstw w dokonującej się współcześnie globalizacji / Jerzy Lisikiewicz // Zesz. Nauk. /
SWWłodk. Płock. - 2002, vol. 22, s. 5-21.
667. INTEGRACJA informacyjna i organizacyjna w przedsiębiorstwach
wirtualnych / Zbigniew Kierzkowski // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54,
nr 9, s. 3-19, rys. bibliogr. 30 poz. summ.
668. ISTOTA innowacji w przedsiębiorstwie : przegląd i próba koncepcji / Lechosław Berliński // Prz. Organ. - 2003, nr 7/8, s. 14-17, wykr. bibliogr.
669. KONFRONTACJA człowiek - komputer na rynku pracy / Wojciech
Cellary // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 2, s. 51-55.
670. ORGANIZACJE wirtualne w Polsce / Katarzyna Walecka // Ekon.
Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 9, s. 47-52, rys. bibliogr. 4 poz. summ.
- 108 671. POSTĘP techniczny w ujęciu makroekonomicznym / Iwona Świeczewska // Stud. Praw.-Ekon. - 2003, T. 68, s. 107-145, rys. summ.
672. PRZEDSIĘBIORSTWA innowacyjne w globalnej gospodarce i wobec globalizacji konkurencyjności / Wioletta Ławryniuk // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2002, nr 959, ser. Ekon. Międzynar. Stosun. Gospod., nr 9, s. 150-160
bibliogr. 6 poz. summ.
PSYCHOLOGICZNE bariery wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych
i metody ich przezwyciężania / B. Bojewska = poz. 1643.
673. ROZWÓJ nowoczesnych systemów informacyjnych - Knowledge
discovery i Data mining / Kamila Najman // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. 2003, z. 1, s. 175-187 bibliogr. summ.
674. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne - nadzieje i zagrożenia / Stanisław Kaczor // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 2 s. 20-26.
675. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne - potrzeba, konieczność czy
rzeczywistość / Mieczysław Muraszkiewicz // Rynek Pr. - 2003, nr 2,
s. 9-24.
M.in. praca a społeczeństwo informacyjne, wpływ technik informacyjnych na
pracę.
676. STAN innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do
Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian / Rafał Morawczyński //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 609, s. 91-106, tab. bibliogr. summ.
677. STEROWANIE procesami innowacyjnymi w organizacji / Anna
Francik ; Akademia Ekonomiczna. - Kraków : Akad. Ekon., 2003. - 198 s. :
rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe. Ser. spec. Monografie / AE Kraków ;
nr 158). - Tabele. - Bibliogr. s. 183-189. - ISBN 83-7252-170-0.
SURFOWANIE na krawędzi : niekonwencjonalne działania źródłem
innowacyjności w firmie / Ł. Malczewski = poz. 1708.
- 109 678. TROSKA o człowieka w technologicznym świecie / Ryszard Michalczyk // Personel Zarz. - 2003, nr 15/16, s. 114-116.
Omów. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami dot. zagadnień
zarządzania personelem w dobie ekspresowego rozwoju technologii informatycznych.
679. UWARUNKOWANIA strategiczne procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie / Katarzyna Szymonowicz // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 2,
s. 663-670 bibliogr. summ.
b. Automatyzacja i postęp techniczny w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej
680. BARIERY transferu technologii z krajowych jednostek naukowych
do małych i średnich przedsiębiorstw / Marian Krasowski // Organ. Kier. 2003, nr 2, s. 95-112, tab. bibliogr. 29 poz. summ.
Analiza zaangażowania i użytecznej roli jednostek badawczo-rozwojowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, oczekiwania MSP wobec jednostek naukowych oraz
ocena działalności innowacyjnej MSP, w oparciu o krajowe i zagraniczne źródła transferu.
681. INNOWACJE w modelach działalności przedsiębiorstw : praca
zbiorowa / pod red. Władysława Janasza ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2003. - 470 s. : rys. ; 24 cm. - (Rozprawy
i Studia / USzczec. ; t. 446). - Tabele. - Bibliogr. s. 435-457. - Summ. - ISBN
83-7241-278-2.
Treść: Janasz Władysław: Przedsiębiorstwo wobec rosnących wyzwań przyszłości
(s. 18-46). - Janasz W.: Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw (s. 47102). - Janasz W.: Modele działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (s. 103-128). Świadek Arkadiusz: Mikroekonomiczne podstawy kształtowania innowacyjności
przedsiębiorstw i ich zmienność w czasie (s. 129-180). - Wiśniewska Joanna: Rola
procesów dyfuzji w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (s. 181-210). - Kornacka Dorota: Wiedza technologiczna i jej dyfuzja w procesie międzynarodowego transferu technologii (s. 211-231). - Janasz Krzysztof: Ocena ryzyka w projektach innowacyjnych finansowanych kredytem bankowym (s. 232-265). - Janasz W.: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych (s. 266-309). - Świadek A.: Próba
oceny ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych
w regionie zachodniopomorskim w latach 1996-2000 (s. 310-397). - Wiśniewska J.:
Aktywność innowacyjna banków (s. 398-433)
- 110 682. INNOWACYJNOŚĆ sektora małych przedsiębiorstw / Anna Francik // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 577, s. 27-41 bibliogr. summ.
683. KONCEPCJA organizacji wirtualnej w praktyce funkcjonowania
przedsiębiorstwa / Marta Najda // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 1, s. 221-232
bibliogr.
684. KOSZTOWNA inwestycja procentująca oszczędnościami / Zbigniew Kempiński ; rozm. Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2003, nr 15/16,
s. 36-39.
Rozm. z dyrektorem personalnym w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. - operatorze sieci Era nt. informatyzacji działu personalnego firmy.
685. NOWE spojrzenie na innowacje i ich miejsce w rozwoju przedsiębiorstwa / Jerzy Baruk // Zamoj. Stud. Mater. - 2003, z. 3, s. 33-45 summ.
686. NOWOCZESNE narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp / Małgorzata Suchecka // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 2, s. 24-28.
687. NOWOCZESNE systemy informatyczne zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami / Józef Koszkul, Włodzimierz Baranowski, Mariusz
Pietrzak // Prz. Organ. - 2003, nr 12, s. 33-36, wykr. bibliogr. 6 poz.
688. PROJEKT Hermes - praktyczny serwis dla specjalistów ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy / Robert Pochyluk // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2003, nr 1, s. 87-91, tab.
689. PRZEDSIĘBIORSTWO wirtualne / Wiesław Maria Grudzewski,
Irena K. Hejduk. - Warszawa : Difin, 2002. - 192 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. ISBN 83-72512280.
Rec.: Piasny Beata // Zesz. Nauk. / WSE Stal. Wola. - 2003, nr 1, s. 253-256.
690. ROZWÓJ zrównoważony a innowacyjność przedsiębiorstw / Joanna Boboryko, Magdalena Klimczuk // Zesz. Nauk. / WSDG. - 2003, nr 12,
s. 49-68.
- 111 691. SYSTEM informatyczny "e-urząd" jako narzędzie wspomagające prace administracji samorządowej / Tomasz Rybiński // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 999, ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 219-227, rys. bibliogr.
summ.
692. SZEŚĆ decyzji dotyczących systemów informatycznych, których
nie powinni podejmować pracownicy działów IT [tł.] / Jeanne W. Ross, Peter
Weill // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 4, s. 101-109.
693. TENDENCJE działań innowacyjnych w ukraińskich przedsiębiorstwach przemysłowych / Jewgenij Krykawski, Natalia Czuhraj // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 581, s. 93-100, tab. bibliogr. summ.
694. TRANSFER technologii do małych i średnich firm / Robert Wojtachnik // Manager. - 2003, nr 2, s. 48-50.
TURYSTYKA i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej / red. nauk. A. Rapacz = poz. 631.
Z treści: Panasiuk A.: Wspomaganie dystrybucji usług turystycznych technikami
teleinformatycznymi. - Tokarz A.: Internet jako instrument promocji usług turystycznych. - Szostak D.: Wybrane aspekty zastosowania usług telekomunikacyjnych
w działaniach promocyjnych i sprzedażowych przedsiębiorstwa "Orbis" SA. - Gryszel P.: Regionalny system informacji turystycznej. - Ziółkowski R.: Znaczenie systemów informacji dla gospodarki turystycznej.
WIEDZA w sytemie e-learning / M. Nycz, B. Smok = poz. 1464.
Problematyka pozyskiwania wiedzy na potrzeby systemów e-learning.
695. WPŁYW komputeryzacji archiwów na metodykę archiwalną / Wiesława Kwiatkowska // Arch. Pol. - 2003, nr 3, s. 31-38 summ.
696. WPŁYW środków informatycznych na organizację procesów sprzedaży we współczesnych firmach handlowych : nowe technologie a systemy przetwarzania danych / Katarzyna Michniewska // Pr. Nauk. AEWroc.
- 2003, nr 999, ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 239-246, tab. bibliogr. summ.
- 112 697. WYKORZYSTANIE systemu informacyjnego w przedsiębiorstwach / Danuta Rucińska, Konrad Jagodziński // Ekon. Organ. Przeds. 2003, R. 54, nr 10, s. 47-54, tab. rys.
698. ZARZĄDZANIE informatyką w przedsiębiorstwie - metodologia
wdrożenia systemu Help-Desk / Mirosław Rodzeń // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2002, nr 574, s. 245-250 bibliogr. summ.
Metodologia wdrożenia systemu Help-Desk od strony organizacyjnej poruszająca
kwestie proceduralne oraz podkreślająca zagadnienia kultury organizacyjnej jako
czynnika zapewniającego sukces wdrożenia.
Zob. też Technologie informatyczne w kształceniu (poz. 1450-1465).
9. Automatyzacja zarządzania
i prac biurowych
699. ARIS - Architektura systemów informacyjnych zarządzania / Jerzy
Roszkowski // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, nr 3, s. 101-114 summ.
700. BAZY danych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Marek
Zieliński // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 999, ser. Informat. Ekon., nr 6,
s. 228-238, rys. bibliogr. summ.
701. BIZNES i technologie informacyjne : perspektywa integracji
strategicznej / Tadeusz Kasprzak ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk
Ekonomicznych. Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. - Warszawa : „Nowy Dziennik”, 2003. - 290 s. : wykr. ; 24 cm. (Studia Informatyki Gospodarczej). - ISBN 83-87374-21-0.
702. CHARAKTERYSTYKA zastosowań zintegrowanych systemów
zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP / Krzysztof Woźniak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 574, s. 201-215, rys. bibliogr. summ.
Syntetyczna charakterystyka możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów
informatycznych w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw.
- 113 703. CZAS pracy pod ścisłą kontrolą / Julita Dąbrowska // Manager. 2003, nr 5, s. 55-57, il.
Omów. działania programu "Kancelaris" pozwalającego m.in. na dokładną organizację czasu pracy w kancelariach prawniczych, firmach doradczych, agencjach reklamowych.
704. EWOLUCJA informatycznych systemów zarządzania i ich wpływ
na konkurencyjność przedsiębiorstw / Kazimierz Szatkowski // Zamoj. Stud.
Mater. - 2003, z. 3, s. 229-241 summ.
705. ILE informatyki w HRM jutra? : narzędzia informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi - wyniki badań specjalistów HRK Partners i naukowców SGH / Jan Czarzasty [i in.]. - Cz. 1-3 // Personel Zarz. - 2003,
nr 15/16, s. 29-34, tab. ; nr 17, s. 21-24, tab. ; nr 18, s. 14-17, tab.
706. INFORMATYCZNE narzędzia analityczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem / Krzysztof Woźniak // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2003, nr 627, s. 227-237, tab. wykr. bibliogr. summ.
707. INFORMATYCZNE wsparcie zarządzania z wykorzystaniem systemu SAP R/3 / Marcin Kowalski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 986,
s. 507-515, tab. bibliogr. summ.
708. INFORMATYKA w administracji publicznej, oczekiwania, bariery
(e-urzędy) / Ewa Jagiełło // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 56-68, rys.
709. INFORMATYKA w zarządzaniu : praca zbiorowa / pod red. Celiny
M. Olszak, Henryka Sroki ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2003. - 368 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
- ISBN 83-7246-274-72.
INFRASTRUKTURA informacyjno-decyzyjna w organach władzy publicznej / T. Łagowski = poz. 610.
Budowa systemu informatycznego organów władzy publicznej.
- 114 710. INTRANET w firmie // Personel Zarz. - 2003, nr 8, wkł. Temat
Numeru, s. 21-36, il. tab.
Treść: Rabsztyn Andrzej: Platforma szybkiej komunikacji czyli do czego intranet
przydaje się w firmie (s. 22-24). - Kuczyński Kamil: E-HRM czyli rozwiązania informatyczne dla działów personalnych (s. 25-28). - Usługi intranetowe - przegląd firm
(s. 30-33). - Intranet - generator korzyści (s. 34-36). - Wypowiedzi przedstawicieli
firm, które zastosowały u siebie intranet.
711. ISTOTA i znaczenie w organizacji systemów informacyjnych
marketingu / Małgorzata Sobińska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 999,
ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 49-61, rys. bibliogr. summ.
712. KIERUNKI rozwoju informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
Mirosław Chaberek // Zarz. Eduk. - 2003, R. 7, nr 6, s. 5-16, tab.
713. KOMPUTEROWE wspomaganie zarządzania jakością / Jerzy
Szakiel // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 599, s. 31-39, tab. bibliogr.
summ.
714. KONCEPCJA architektury systemu informacyjnego przedsiębiorstwa zorientowana na zdarzenia gospodarcze (REAL) / Monika Sitarska,
Ryszard Zygała // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 999, ser. Informat. Ekon.,
nr 6, s. 157-172, rys. bibliogr. summ.
715. KONCEPCJA komputerowego wspomagania dostosowywania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych / Ewa Górska // Bezp. Pr. 2003, nr 5, s. 22-25, rys. tab. bibliogr.6 poz.
716. KRYTERIA wyboru optymalnego oprogramowania wspomagającego zarządzanie / Katarzyna Wawer-Maculewicz // Prawo Przeds. - 2003,
R.13, nr 33, s. 37-38.
717. MIEJSCE zaawansowanych systemów informacyjno-analitycznych
w rozwoju systemów informacyjnych przedsiębiorstw / Helena Dudycz,
Robert Sierocki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 986, s. 314-323, rys. tab.
- 115 NOWA wersja programu płatnik / R. Truszkowski = poz. 3355.
718. NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red.
nauk. Elżbieta Niedzielska, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 955, 552 s., rys. tab. bibliogr. summ.
Z treści: Drelichowski Ludosław, Maciejec Maciej: Tendencje rozwoju proefektywnościowego zarządzania w globalnych korporacjach (s. 15-25). - Hoffmann Michał
R.: Istota przedsiębiorstw wirtualnych (s. 26-36). - Mazur Hanna, Mazur Zygmunt:
Wirtualne organizacje - szansa czy zagrożenie? (s. 37-47). - Perechuda Kazimierz,
Wielichowski Rafał: Zarządzanie informacją przez firmę integrator w organizacji
wirtualnej (s. 48-53). - Stępniak Cezary: Zastosowanie elektronicznych atlasów organzacji wirtualnych w procesach podejmowania decyzji (s. 54-64). - KaczmarekŚliwińska Monika: Systemy E-CRM - filozofia i strategia (s. 101-109). - Wójtowicz
Radosław: Technologie zarządzania dokumentami elektronicznymi (s. 160-167). Fietko Tomasz: Controlling w przedsiębiorstwie a system ERP (s. 190-199). - Kubiak
Bernard F., Korowicki Antoni: Strategia informatyzacji procesów finansowych
w świetle reengineeringu (s. 233-247). - Kunasiewicz Magdalena: Wybrane aspekty
ochrony danych osobowych w systemach informatycznych (s. 248-257). - Wieczorkowski Jędrzej: Architektura korporacyjnych systemów informatycznych zarządzania
(s. 292-302). - Wyraz Włodzimierz: Problematyka wyboru zintegrowanego systemu
informatycznego zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym (s. 303-311). Skwarnik Marek: Elastyczne informacyjne systemy zarządzania. Mechanizmy realizacji (s. 444-454). - Dudycz H., Dyczkowski Mirosław: Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi. Wybrane techniki i narzędzia
(s. 497-510).
719. OD wirtualnej biurokracji do elektronicznych urzędów / Agnieszka
Pawłowska // Służ. Cyw. - 2003/2004, nr 7, s. 123-136.
Stosowanie narzędzi informatycznych w wewnętrznych strukturach i procesach
administracyjnych.
720. PODSTAWY modelowania systemu zarządzania dokumentami
w przedsięwzięciach informatycznych / Radosław Wójtowicz // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 999, ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 13-21, rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
721. PODSTAWY pomiaru elastyczności systemów informacyjnych
zarządzania / Marek Skwarnik // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 999, ser.
Informat. Ekon., nr 6, s. 79-87 bibliogr. summ.
- 116 POZYSKIWANIE wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. M. Nycz, M. L.
Owoc = poz. 307.
Z treści: Bandosz M., Hoffmann M. R.: Rola narzędzi pracy grupowej (groupware) w pozyskiwaniu wiedzy w organizacji. - Drelichowski L.: Zastosowanie specjalistycznych baz wiedzy i szkoleń z podstaw inżynierii wiedzy środkiem doskonalenia
zarządzania w sektorze małych i średnich firm. - Jelonek D.: E-edukacja w rozwijaniu
wiedzy organizacji. - Kania K.: Koncepcja systemu pozyskiwania wiedzy o funkcjonowaniu organizacji. - Pondel M.: Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania
wiedzy i zarządzania wiedzą.
722. PROBLEMATYKA wdrażania systemów informacyjnych : studium
przypadku / Wiesława Gryncewicz, Bogdan Piątkowski // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 999, ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 197-206, tab. bibliogr.
summ.
723. RACJONALNY model systemu informacyjnego dla przedsiębiorstwa / Danuta Rucińska, Konrad Jagodziński // Ekon. Organ. Przeds. - 2003,
R. 54, nr 8, s. 89-96, tab. summ.
Zmiana systemu informacyjnego przedsiębiorstwa to przekształcenie struktury
organizacyjnej firmy.
724. ROLA danych w symulacyjnym systemie wspomagania decyzji /
Barbara Królikowska, Małgorzata Łatuszyńska // Ekon. Organ. Przeds. 2003, R. 54, nr 5, s. 29-35, rys. bibliogr. 15 poz. summ.
725. ROZWÓJ zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie
przedsiębiorstwem / Kamal Matouk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 986,
s. 525-535, rys. tab. bibliogr. summ.
726. STRATEGIA informacyjna rozwoju firmy w erze informacji / Teresa Ciesielczyk, Grażyna Watras // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 999,
ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 130-136, rys. bibliogr. summ.
727. SYSTEMY informacyjne jako podstawa wspomagania procesów
decyzyjnych w przedsiębiorstwie / Magdalena Kożuchowska // Ann. UMCS,
Sect. H. - 2002, vol. 36, s. 67-77 summ.
- 117 SYSTEMY informacyjne w procesie zarządzania wiedzą / S. Łobejko =
poz. 314.
728. SYSTEMY informacyjne w przedsiębiorstwie / Danuta Rucińska,
Konrad Jagodziński // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 5, s. 17-29,
rys. tab. summ. * System informacyjny w przedsiębiorstwach wielooddziałowych / D. Rucińska, K. Jagodziński // Tamże, nr 6, s. 82-87, rys. tab.
summ.
729. TECHNIKA informacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Magdalena Jedlińska, Dariusz Czekan // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2003, nr 3,
s.161-171 bibliogr.
730. TYPOLOGIA przedsięwzięć informacyjnych narzędziem racjonalizacji zarządzania ich realizacją / Mirosław Dyczkowski // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 999, ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 175-185, rys. tab. bibliogr. summ.
UWARUNKOWANIA rozwoju outsourcingu informatycznego / T. Matwiejczuk = poz. 276.
W nowoczesnym zarządzaniu opartym na informatyce szczególnego znaczenia dla
efektywnego działania przedsiębiorstwa nabiera outsourcing informatyczny.
731. WŁASNE systemy wspomagania / Mariusz Skowronek // Manager.
- 2003, nr 8, s. 17-19, rys.
Komputerowe systemy wspomagania zarządzania personelem.
732. WSPÓŁCZESNE metody integracji w systemach informacyjnych
zarządzania / Łukasz Radliński // Zesz. Nauk., Stud. Informat. / USzczec. 2003, nr 17, s. 137-153 summ.
WYBRANE problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem /
red. nauk. M. Przybyła = poz. 244.
Z treści: Dudycz H.: Rozwiązania informatyczne klasy business intelligence we
wspomaganiu zarządzania.
- 118 WYKORZYSTANIE systemów informacyjnych w zarządzaniu jakością /
M. Kuźnik-Bąk, W. Lasoń, P. Stefanów = poz. 146.
733. WYKORZYSTANIE systemu R/3 firmy SAP w systemie informacyjnym controllingu / Iwona Chomiak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 986,
s. 444-451, rys. bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE wiedzą z wykorzystaniem programu ARIS / M. Lasek =
poz. 343.
Koncepcja włączenia problematyki zarządzania wiedzą w etap modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych i systemów informatycznych przedsiębiorstwa.
734. ZARZĄDZANIE zinformatyzowane czyli o zastosowaniu kompletu
narzędzi informatycznych ułatwiających pracę i komunikację w firmie - studium przypadku Cisco Systems Poland / Anna Olszewska ; oprac. Agnieszka
Wójcik // Personel Zarz. - 2003, nr 19, s. 16-19.
735. ZASTOSOWANIE informatyki w procesach organizacyjnego uczenia się / Maciej Walczak // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 1, s. 74-84, rys. tab.
bibliogr.
Przegląd wybranych zastosowań technologii informatycznych, wspomagających
procesy organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw.
736. ZINTEGROWANE informacyjnie zarządzanie z wykorzystaniem
technologii teleinformatycznych / Jan Maciejewski, Kazimierz Salak // Zesz.
Nauk. / WSZarz. Warsz. - 2003, nr 2, s. 109-128 bibliogr. summ.
737. ZINTEGROWANE systemy zarządzania / Maciej Bobrowski //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 984, s. 170-177, rys. bibliogr. summ.
___________________
Automatyzacja bibliotek
738. KOMPUTEROWE media informacyjne w bibliotece szkolnej / Piotr
Kowolik // Piotr. Stud. Pedagog. - 2003, T. 10, s. 133-141.
- 119 739. KOMPUTERYZACJA bibliotek wydziałowych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy / Zofia Kukurowska // Bibliotekarz. - 2003,
nr 5, s. 26-28 bibliogr.
740. KONFERENCJA nt. automatyzacji bibliotek publicznych / Elżbieta
Górska // Bibliotekarz. - 2003, nr 4, s. 17-19.
Warszawa - Miedzeszyn, 20-22 listopada 2002 r.
___________________
Wykorzystanie internetu
ANALIZA wykorzystania wortali rekrutacyjnych w Polsce / W. Chmielarz = poz. 503.
741. E-BIZNES jako czynnik kształtujący konkurencyjność małych
i średnich przedsiębiorstw / Mirosław Moroz // Organ. Kier. - 2003, nr 2,
s. 51-72, tab. wykr. bibliogr. 24 poz. summ.
Związki zachodzące między wykorzystaniem technologii teleinformatycznych
a konkurencyjnością przedsiębiorstwa oraz wyniki badań empirycznych dotyczących
oddziaływania technologii internetowej na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.
E-LEARNING z gwarancją czyli jak uniknąć niebezpieczeństw podczas
wdrażania w firmie systemów e-learningowych / A. Nowicki, K. Kruse =
poz. 1455.
INSTYTUCJONALNE wspieranie przedsiębiorczości poprzez internet /
I. Czaja, A. Pichur = poz. 1054.
Inkubatory przedsiębiorczości i e-inkubatory.
INTERNET jako narzędzie rekrutacji / M. Brzeziński = poz. 509.
742. INTERNET w polskich przedsiębiorstwach sektora MSP / Dominika
Kaczorowska-Spychalska // Stud. Kup. - 2003, z. 2, s. 73-82 summ.
- 120 743. INTERNET w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Anna Rakowska //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 12, s. 60-67 bibliogr. summ.
KANDYDAT z przestrzeni wirtualnej / M. Suchar = poz. 510.
Wykorzystanie internetu w procesie rekrutacji.
744. [KOMPUTER na etacie] // Personel Zarz. - 2003, nr 13/14, wkł.
Temat Numeru, s. 18-41, il. tab.
Z treści: Wirtualny personalny [dysk. red. o informatyzacji administracji kadrowej
i zarządzania zasobami ludzkimi]. - Jakubiak Jakub: Oprogramowanie dla personelu :
zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu ludźmi (s. 2628). - Oprogramowanie dla działów HR - zestawienie sporządzone na podstawie
ankiety redakcyjnej (s. 30-35). - Kalinowska-Iszkowska Małgorzata: Bez software'u
ani rusz : o potrzebie i zaletach oprogramowania do zarządzania kadrami (s. 36-37). Moskalew J.: Software pod lupą. - O rekomendacjach PSZK [Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami] dla oprogramowania wspomagającego zarządzanie personelem z przedstawicielem PSZK rozm. P. Berłowski (s. 38-39). - Michalczyk Ryszard:
Informatyka i ludzie: czego środowisko HRM spodziewa się po oprogramowaniu do
zarządzania kadrami (s. 40-41).
MIĘDZYNARODOWE źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - witryna internetowa Międzynarodowego Centrum Informacji CIS / B. Szczepanowska = poz. 2011.
MOŻLIWOŚCI zastosowania wirtualnego outsourcingu w małych przedsiębiorstwach / D. Dziembek, C. Stępniak = poz. 262.
NOWE trendy w poradnictwie zawodowym / W. Trzeciak = poz. 1477.
M. in. poradnictwo wirtualne.
745. PORTAL Komisji Europejskiej www.PLOTEUS.net jako nowe
narzędzie promujące mobilność zawodową i edukacyjną / Paulina Bogdańska //
Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 199-208 bibliogr.
Uruchomienie w siedzibie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Edukacji
i Kultury, portalu PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space).
- 121 746. REKLAMA internetowa a relacje z nabywcami / Agnieszka Izabela
Baruk // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 7, s. 41-49, rys. summ.
Wykorzystanie reklamy internetowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
SERWIS internetowy z dziedziny bhp dla polskich przedsiębiorstw /
M. Suchecka = poz. 2014.
SYSTEM informatyczny "e-urząd" jako narzędzie wspomagające prace
administracji samorządowej / T. Rybiński = poz. 691.
747. TECHNOLOGIE internetowe jako narzędzia ekspansji bankowości
elektronicznej na rynku polskim / Kamal Matouk // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 999, ser. Informat. Ekon., nr 6, s. 207-218, rys. tab. bibliogr. summ.
748. TECHNOLOGIE internetowe wykorzystywane w telepracy mobilnej / Anna Bąkała // Automatyka. - 2003, z. 3, s. 619-626 bibliogr. summ.
749. TŁOK na internetowym rynku pracy : raport z badania "e-Rekrutacja 2003" / Rafał Szczepanik // Personel Zarz. - 2003, nr 11,
s. 48-49, tab.
W SIECI kontaktów / E. Karpowicz = poz. 1791.
WIRTUALNE pośrednictwo pracy / O. Flak = poz. 968.
WIRTUALNY urząd pracy / Z. Olejniczak = poz. 969.
750. WYKORZYSTANIE metody wideokonferencji w informacji i poradnictwie zawodowym : zastosowanie projektu "Vogue" w ramach programu "Leonardo da Vinci" / Janusz Bokser // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 5,
s. 7-10.
ZARZUCANIE sieci na kandydata / O. Flak = poz. 523.
Rekrutacja przez internet.
- 122 751. ZNACZENIE internetu w gospodarce i administracji publicznej /
Czesław Jędrzejek // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 25-38, rys., tab.
Wykorzystanie infrastruktury internetu dla działalności organizacji rządowych
i samorządowych.
III. ZATRUDNIENIE
1. Zagadnienia ogólne
a. W Polsce
752. DEREGULACJA polskiego rynku pracy / red. Kazimierz W. Frieske ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2003. - 259 s. :
wykr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. - Cont. ISBN 83-8790-43-X.
Treść: Kwiatkowski Eugeniusz: Problemy regulacji rynku pracy w alternatywnych
opisach gospodarki (s. 17-28). - Borkowska Stanisława: Regulacja rynku pracy
w Polsce a polityka gospodarcza (s. 29-52). - Wiśniewski Zenon: Deregulacja rynku
pracy w krajach Unii Europejskiej (s. 53-67). - Kabaj Mieczysław: Czy deregulacja
rynku pracy umożliwi utworzenie 2 mln miejsc pracy do 2010 r.? (s. 68-80). - Zawadzki Kamil: Deregulacja a koncepcja przejściowych rynków pracy (s. 81-90). Kryńska Elżbieta: Deregulacja a segmentacja rynku pracy (s. 93-102). - CzepulisRutkowska Zofia: Nietypowe formy zatrudnienia i systemy emerytalne - wzajemne
relacje (s. 103-116). - Wratny Jerzy: Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie
polskiego prawa pracy (s. 117-129). - Strzemińska Helena: Elastyczny czas pracy funkcje gospodarcze, dochodowe i socjalne na przykładzie Niemiec, Francji i Holandii
(s. 130-141). - Machol-Zajda Lucyna: Telepraca - nowa forma zatrudnienia (s. 142152). - Matey-Tyrowicz Maria: Nietypowe formy zatrudnienia - dyrektywy i praktyka
UE (s. 153-166). - Kanasz Tatiana: Czynniki kształtujące poziom regulacji rynku
pracy na Białorusi (s. 167-172). - Winczorek Jan: Regulacja rynku pracy a bezrobocie
- uwagi metodologiczne (s. 173-195). - Gardawski Juliusz: Wybrane aspekty deregulacji stosunków pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych
(s. 199-211). - Kozek Wiesława: Regulacja rynku pracy i modele stosunków pracy problemy in-house regulations (s. 212-225). - Frieske K. W.: Zasada wzajemności :
istotne przesłanki deregulacji rynku pracy (s. 226-241). - Morawski Witold: Praca
w globalizującym się świecie. Koncepcje i realia (s. 242-259).
Omów.: Machol-Zajda L. // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 7, s. 31-34.
- 123 753. EWALUACJA europejskich programów dla rynku pracy - nowa
akcja COST A23 / Rafał Wawrzyński // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 2,
s. 61-64.
Programy mające na celu redukcję bezrobocia i podniesienie kwalifikacji.
754. EWOLUCJA stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia /
Ewa Polak // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 8, s. 8-14, rys. tab.
755. JAK tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy? / pod red. nauk. Adama
Nogi. - Warszawa : Pol. Tow. Ekon., 2003. - 173 s. : rys. ; 24 cm. - (Kluczowe
Problemy Gospodarki). - Tabele. - ISBN 83-88700-00.
Treść: Noga A., Rydzkowski Włodzimierz, Sadowski Zdzisław: W poszukiwaniu
nowego modelu tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy (s. 9-23). - Pałacki Adam:
Jak stworzyć 250 miejsc pracy, eksportować 90% produkcji i zdobyć 50% rynku
europejskiego oraz 30% rynku światowego? Doświadczenia z Bieszczad (s. 25-29). Góral Adam: Jak stworzyć firmę nowych technologii, partnera biznesowego dla wielu
banków polskich i zagranicznych? Doświadczenia z Rzeszowa (s. 31-35). - Zdebski
Andrzej: Rządowe programy tworzenia nowych miejsc pracy (s. 37-40). - Czyżewski
Adam: Wpływ zwiększenia elastyczności rynku pracy na tworzenie nowych miejsc
pracy (s. 41-47). - Sadowski Z.: Wpływ polityki gospodarczej na tworzenie nowych
miejsc pracy (s. 49-55). - Kołodko Grzegorz W.: Koniunktura gospodarcza a zatrudnienie w warunkach integracji europejskiej i globalizacji (s. 57-63). - Kieżun Witold:
Pwrót do tradycyjnych metod (s. 65-70). - Kwiatkowski Eugeniusz, Kucharski Leszek,
Tokarski Tomasz: Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym
w Polsce (s. 71-97). - Bień Witold: Zdynamizowanie eksportu jako źródło tworzenia
nowych miejsc pracy (s. 99-102). - Czyżewski Andrzej, Grzelak Aleksander: Wpływ
polityki monetarnej i fiskalnej na kształtowanie bezrobocia w Polsce w okresie transformacji (1991-2001) (s. 103-117). - Piotrowska-Marczak Krystyna: Rola wyższych
uczelni na rynku pracy (s. 119-126). - Klimczak Bożena: Rola edukacji w przygotowaniu mobilnych i aktywnych uczestników rynku pracy (s. 127-136). - Żuławnik
Mirosław: Rola mediów w propagowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych miejsc pracy (s. 137-139). - Owsiński Marek: Rola mediów
w propagowaniu nowego podejścia do tworzenia i poszukiwania w Polsce nowych
miejsc pracy (s. 141-143). - Jarmołowicz Wacław, Twarowska Magdalena: Rynek
pracy w Polsce w okresie transformacji ustrojowej (s. 147-164). - Kruszewski Jan:
Omówienie dyskusji (s. 165-173).
756. NACZELNA Rada Zatrudnienia / Jacek Smagowicz // Biul. Inf. KK
NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 131, s. 48-53 ; nr 135, nr 36-41.
Omów. posiedzeń, które odbyły się 26 czerwca i 31 lipca 2003 r.
- 124 757. PASYWNA polityka rynku pracy w Polsce / Maja Piekut, Marcin
Kościński // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 219-230 bibliogr.
summ.
758. PODATKI a bezrobocie : (optyka przedsiębiorcy) / Cezary Kosikowski // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 86, s. 47-70.
759. POLITYKA gospodarcza : wybrane elementy / Andrzej F. Bocian ;
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. - Białystok : Wydaw.
Uniw. Białyst., 2002. - 183 s. : rys. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 179-183. ISBN 83-89031-32-9.
760. POLITYKA państwa na rynku pracy okresu transformacji - próba
oceny / Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel.
- 2003, nr 2, s. 203-217 bibliogr. summ.
761. POLITYKA rynku pracy / Michał Boni // Rynek Pr. - 2003, nr 6,
s. 9-19, tab.
762. POLSKA realizuje Europejską Strategię Zatrudnienia / Jerzy Ciechański // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 185-193.
Ocena zaawansowania Polski w realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia dokonana przez Dyrektor Generalną Dyrekcji Generalnej Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli rządu polskiego w dniach
3-4 marca 2003 r. w Warszawie.
Zob. też poz. 798.
763. PRACA i strach / Józefina Hrynkiewicz // Res Pub. Nowa. - 2003,
nr 7, s. 32-39.
Polityka zatrudnienia w Polsce.
764. RAMY Odniesienia Polityki Zatrudnienia : dokument przyjęty przez
Radę Ministrów 25 marca 2003 r. przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej // Prz. Rząd. - 2003, nr 4, s. 73-94.
Ramy wyznaczają kierunki polityki rządu, kładącej nacisk na rozwój zasobów
ludzkich przy wsparciu europejskich funduszy strukturalnych.
- 125 765. SZANSE i zagrożenia rozwoju rynków pracy / Danuta Tabin // Bad.
Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 9-24 bibliogr. summ.
Polityka rynku pracy w Polsce i w krajach gospodarczo rozwiniętych.
766. TENDENCJE zmian społeczno-gospodarczych w Polsce a zatrudnienie / Małgorzata Baron-Wiaterek // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2003,
z. 15, s. 217-229 summ.
767. WIĘKSZA elastyczność rynku pracy i inwestycje w kapitał ludzki
szansą dla firm i pracowników - w poszukiwaniu nowego oblicza humanizacji
stosunków pracy w XXI wieku / Jacek Męcina // Rynek Pr. - 2003, nr 5,
s. 150-156.
Polityka prozatrudnieniowa rynku pracy.
768. ZATRUDNIENIE będzie promowane / Aleksandra Nowak // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 37, s. 2-3.
Ukierunkowanie działań instytucji i instrumentów rynku pracy na rzecz promocji
zatrudnienia, a także dostosowanie ich do wymogów unijnych jako przyczyna prac
nad nową ustawą o promocji zatrudnienia.
Zob. też Strategie rozwoju kraju (poz. 818a-821a) ; Kształcenie a rynek
pracy (poz. 1397-1419) ; Statystyka pracy - Zatrudnienie (poz. 4233-4312).
___________________
Rynek pracy w kontekście wejścia
do Unii Europejskiej
ABSOLWENCI studiów wyższych na rynku pracy przed i po wejściu
Polski do Unii Europejskiej / A. Ziomek = poz. 853.
769. BEZROBOCIE na wsi w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską / Ireneusz Michałków // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87,
s. 153-159.
- 126 770. BEZROBOCIE w Polsce - perspektywy zmiany sytuacji na rynku
pracy po integracji z Unią Europejską / Janusz Kosicki, Małgorzata Kosicka //
Acta Sci. Acad. Ostrov. - 2003, z. 14, s. 5-23 bibliogr.
771. BĘDZIEMY trudnym partnerem / Elżbieta Kryńska ; rozm. Krzysztof Polak // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 96, s. 14.
Rozm. z prof. Uniwersytetu Łódzkiego, nt. rynku pracy w Polsce po wejściu do
Unii.
772. BILANS korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych / Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urz. Kom. Integr. Eur., 2003. 189 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 186-188. - ISBN 83-89218-36-4.
Wpływ członkostwa w UE na polski rynek pracy.
773. CZŁONKOSTWO Polski w Unii Europejskiej - prawne aspekty
realizacji zasady swobodnego przepływu osób i usług w ochronie zdrowia /
Krystyna Walkowska, Leszek Wdowiak // Zdr. Publ. - 2003, T. 113, nr 1/2,
s. 208-213 bibliogr. 9 poz. summ.
774. EKONOMICZNE uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce
w perspektywie integracji z Unią Europejską / Jan Hybel. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003. - 180 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 175-180. ISBN 83-7244-404-8.
775. INTEGRACJA europejska a szanse dla kobiet / Maciej Duszczyk //
Kob. Bizn. - 2003, 1/4, s. 2-4, tab.
Toż w jęz. ang. // Tamże, s. 47-48, 50.
776. INTEGRACJA polskiego i unijnego rynku pracy a polityka regionalna / Leszek Cybulski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1007, ser. Ekon.
Międzynar. Stosun. Gospod., nr 10, s. 109-134, mapa, tab. wykr. bibliogr. 21
poz. summ.
Analiza polskiego rynku pracy w obliczu integracji z Unią Europejską.
- 127 777. LEGALNIE do pracy w UE? / Tisse // Prawo Eur. - 2003, nr 2,
s. 68-72. * Polski rynek pracy po wejściu do UE // Tamże, nr 5, s. 48-49 *
W kolejce po pracę / M. K. // Unia Eur. - 2003, nr 2, s. 46-50, il. * Polski
rynek pracy / gaj // Tamże, nr 4, s. 38-39, il.
Swobodny przepływ pracowników w UE w kontekście wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Omów. umów zawartych między Polską a Niemcami, Francją, Belgią,
Luksemburgiem i Hiszpanią. Prognozy dot. zmian na polskim i unijnych rynkach
pracy w perspektywie 2010 r.
778. MOŻLIWOŚCI rozwoju lokalnych rynków pracy Pomorza Środkowego w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej / Irena Figurska,
Aneta Maćkowiak // Stud. Społ.-Ekon. - 2003, z. 3, s. 177-190.
779. PERSPEKTYWY zrównania zawodowych szans kobiet i mężczyzn
w kontekście integracji Polski z Unią Europejską / Ewa Ignaciuk // Pien.
Więź. - 2003, nr 4, s. 205-214.
780. POLSKI rynek pracy w okresie transformacji systemowej i dostosowań do Unii Europejskiej / Andrzej Sucholiński // Zesz. Nauk. WSBank.
Wroc. - 2002, nr 2, s. 73-85.
781. POLSKI rynek pracy w perspektywie integracji z Unią Europejską /
Anna Francik // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 609, s. 23-43, tab. bibliogr.
summ.
782. POLSKI rynek pracy wobec integracji europejskiej / red. Stanisława Borkowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
2003. - 185 s. : wykr. ; 23 cm. - (Raport / IPiSS ; z. 24). - Tabele. - Bibliogr.
s. 177-185.
783. PROBLEMY bezrobocia na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji z UE / Ewa Nowińska-Łaźniewska, Jacek Kotus //
Wspólnoty Eur. - 2003, nr 1, s. 30-36.
Możliwości przepływu za granicę siły roboczej z Polski, pozostającej obecnie
bez pracy.
- 128 784. PRZEPŁYW siły roboczej na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji europejskiej / Ewa Nowińska-Łaźniewska, Jacek Kotus.
- Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2003. - 118 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 103-104. - Zsfassung. - ISBN 83-89224-32-1.
785. RYNEK pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej /
Lucyna Mączka // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 117-137
bibliogr. summ.
786. SWOBODA przemieszczania się pracowników po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej / Leszek Mitrus. - Warszawa : Wydaw. Praw. Lexis
Nexis, 2003. - 448 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 431-442. - ISBN 83-7334-211-7.
787. SWOBODA przepływu pracowników // Nowy Tyg. Pop. - 2003,
nr 31/32, s. 5. * Praca dla obcokrajowców w Polsce / Artur Grochala // Tamże,
nr 31/32, s. 6-7. * Tenże: Praca w UE dla Polaków // Tamże, nr 31/32, s. 8-9.
Jak zmieni się sytuacja na krajowym rynku pracy po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej?
788. SWOBODNY przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej / Maciej Duszczyk = poz. 710/02.
Rec.: Bzowska Anna // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 4, s. 30-32.
789. SYTUACJA na wiejskim rynku pracy w perspektywie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej / Łukasz Hardt // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 114134, tab. wykr. bibliogr.
790. UE [Unia Europejska]: konsekwencje dla polskiego rynku pracy /
AM // Unia Eur. - 2003, nr 3, s. 26-29.
791. UNIA Europejska - Polska : sytuacja na rynku pracy w latach
dziewięćdziesiątych / Halina Sobocka-Szczapa ; Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2003. - 102 s. : wykr. ; 22 cm. - (Studia
i Monografie / IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. s. 99-102. - ISBN 83-87890-37-5.
Przemiany na rynkach pracy krajów UE w latach 1990-2000 i procesy dostosowawcze, które mają miejsce w Polsce.
- 129 792. WPŁYW przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na wielkość
migracji siły roboczej / Aleksandra Rogut // Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 173185 bibliogr.
793. WYBRANE problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej / Akademia Ekonomiczna im.
Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2003. - 187 s. ;
24 cm. - (Zeszyty Naukowe, Studia Ekonomiczne / AE ; 30). - Tabele. - ISBN
83-7246-314-X.
Z treści: Ostoj Izabela: Problemy zatrudnienia i bezrobocia w Polsce w kontekście
przystąpienia do Unii Europejskiej (s. 127-141). - Popowicz Anna: Migracje zagraniczne z Polski i ich uwarunkowania (s. 143-154). - Szudy Monika: Reforma systemu
edukacji w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską (s. 171-187).
WYMIAR społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red.
T. Mołdawy, K. A. Wojtaszczyka, A. Szymańskiego = poz. 3963.
Z treści: Anioł W.: Polityka socjalna i rynku pracy w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski. - Piątek K.: Zatrudnienie socjalne jako przykład społecznego wymiaru
integracji Polski z Unią Europejską. - Wierzbicki A.: Polityka społeczna na etapach
rozwoju integracji gospodarczej EWG i UE. - Grzybowski B.: Szanse i zagrożenia dla
polskiego rynku pracy związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. - Flaszyńska E.: Rynek pracy Unii Europejskiej szansą dla Polski. - Rynek pracy - materiały źródłowe [Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze swobodny przepływ osób,
polityka społeczna i zatrudnienie] / oprac. A. Szymański.
794. ZATRUDNIANIE Polaków w państwach Unii Europejskiej
w związku z przyszłym członkostwem / Artur Krakała // Stud. Praw.-Ekon. 2003, T. 68, s. 67-82 summ.
b. W świecie
795. BATALIA UE o jakość pracy / Bogusława Urbaniak // Zarz. Zasob.
Ludz. - 2003, nr 2, s. 9-16 bibliogr.
Jakość pracy rozumiana jako polityka zatrudnienia w dziedzinie dostępności rynku
pracy, rozwoju przedsiębiorczości, elastyczności względem zmian otoczenia oraz
równych szans.
- 130 796. BIERNOŚĆ sprzyja biedzie / Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 152, s. 8, tab.
Omów. założeń tzw. strategii lizbońskiej mającej na celu zdynamizowanie rynków
pracy w krajach Unii Europejskiej.
DEREGULACJA polskiego rynku pracy / red. K. W. Frieske = poz. 752.
Z treści: Wiśniewski Z.: Deregulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Kanasz T.: Czynniki kształtujące poziom regulacji rynku pracy na Białorusi.
797. EQUAL - nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na
rynku pracy / Małgorzata Lublińska // Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 72-81.
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz
stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich
dostępu. Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny ma na celu testowanie
i popieranie nowych sposobów zwalczania form dyskryminacji i nierówności na rynku
pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych jak i poszukujących pracy.
Nadto: Program EQUAL : nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji
na rynku pracy / M. Lublińska // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 3, s. 5-9.
798. EUROPEJSKA Strategia Zatrudnienia - nowe wytyczne / Irena
Wolińska // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 8-18.
Zob. też poz. 762.
INICJATYWY wspólnotowe - innowacyjne narzędzie do walki z dyskryminacją / G. Popowicz = poz. 2483.
Obecne założenia polityki społecznej i zatrudnienia oraz struktura funduszy strukturalnych są wynikiem przemian, jakie zachodziły w krajach członkowskich Unii
Europejskiej od chwili jej powstania do AGENDY 2000 i procesu luksemburskiego
ustanawiającego Europejską Strategię Zatrudnienia.
799. POLITYKA zatrudnienia w Unii Europejskiej / Anna Karska // Unia
Eur. - 2003, nr 8, s. 65-69. * Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej //
Tamże, nr 9, s. 90-94.
800. RYNEK pracy / Izabela Ostoj // W : System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa / pod red.
- 131 Stanisława Swadźby. - Katowice : Wydaw. Uczel. AE Katow., 2002. - S. 135146 ; 24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Tabele. - ISBN 83-7246-352-2.
SPOŁECZNO-ekonomiczne skutki członkostwa Polski w UE z perspektywy wyników negocjacji akcesyjnych = poz. 3919.
Z treści: Mołdawa I.: Działania Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia zatrudnienia i obniżenia stopy bezrobocia.
SZANSE i zagrożenia rozwoju rynków pracy / D. Tabin = poz. 765.
M. in. polityka rynku pracy w krajach rozwiniętych.
801. TRANSFORMACJA rynku pracy na Białorusi / Piotr Leszczyłowski // Stud. Region. (Białyst.). - 2003, nr 1, s. 9-17 bibliogr.
802. WYBRANE aspekty regulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Zenon Wiśniewski // Zesz. Nauk., Nauki Społ. / ATR Bydg. - 2003,
z. 31, s. 83-94 summ.
Rynek pracy w poszczególnych krajach (poz. 858, 864, 882, 887,
890, 791, 897, 884, 860, 865 ) ; Bezrobocie w poszczególnych krajach
(poz. 919) ; Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w poszczególnych krajach (poz. 1152).
___________________
803. E U R O P E J S K I F u n d u s z S p o ł e c z n y / Anna Karska //
Unia Eur. - 2003, nr 1, s. 53-56.
804. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny - partnerstwo w projektach społecznych jako instrument kształtowania współpracy / Gabriela Popowicz //
Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 215-227.
805. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny w pigułce / Gabriela Popowicz. Cz. 1-3 // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 174-180, tab. ; nr 3, s. 220-230, tab. ; nr 4,
s. 245-254.
Historia, podstawowe cele oraz uregulowania prawne dotyczące Europejskiego
Funduszu Społecznego.
- 132 806. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny w Polsce / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Europejski Fundusz Pracy. - Warszawa :
MGPiPS, 2003. - 21 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86-539-08-9.
807. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny - wnioskowanie o środki / Gabriela Popowicz // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 209-220. * Wykorzystanie
w Polsce środków z EFS / AD // Unia Eur. - 2003, nr 9, s. 33-35. - Omów.
programów, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w latach 2004-2006 w Polsce, a posłużą rozwojowi zasobów ludzkich i przeciwdziałaniu bezrobociu.
808. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny w Saksonii : wnioski dla Polski /
Mirosław Grewiński ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 2003. 155 s. ; 24 cm. - (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / ISP). - Tabele. - Bibliogr. s. 151-155. - ISBN 83-88594-67-2.
Rec.: Szarfenberg Ryszard // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 9, s. 30-33.
809. EUROPEJSKIE Fundusze Strukturalne / Grażyna Gęsicka // Biul.
Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 129, s. 66-75, tab. * Instrumenty
strukturalne Unii Europejskiej / Tomasz Orczyk // Rynek Pr. - 2003, nr 1,
s. 18-33, rys. - M.in. założenia wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
SPOŁECZNO-ekonomiczne skutki członkostwa Polski w UE z perspektywy wyników negocjacji akcesyjnych = poz. 3919.
Z treści: Płyta M.: Możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego przez partnerów społecznych.
810. SYSTEM wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego / Adriana Niedoszewska // Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 34-41.
811. ZAGADNIENIA kontroli finansowej środków Europejskiego Funduszu Społecznego w świetle wymogów acquis communautaire - wyzwania
dla Polski / Paweł Chorąży // Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 42-54.
Zaprezentowano dorobek prawa wspólnotowego w zakresie kontroli finansowej
funduszy strukturalnych oraz wynikające z niego praktyczne wymogi i implikacje dla
przyjętego w Polsce modelu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 133 -
2. Planowanie i analiza zatrudnienia
a. Zagadnienia ogólne
812. ANALIZA bezrobocia / Igor Timofiejuk // Dziś. - 2003, nr 2, s. 60-66.
ANALIZA skuteczności usług rynku pracy na podstawie badań przeprowadzonych wśród bezrobotnych - wnioski i propozycje / D. Cichowicz =
poz. 991.
813. ANALIZA strumieniowa bezrobocia w Polsce w okresie transformacji / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski // Rynek Pr. - 2003, nr 4,
s. 51-71, tab. wykr. bibliogr.
814. CZYNNIKI i bariery wzrostu zatrudnienia : wyniki sondażu
w przedsiębiorstwach / Mieczysław Kabaj // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 10,
s. 16-23, tab.
POLSKI rynek pracy po wejściu do UE = poz. 777.
Prognozy dot. zmian na polskim i unijnych rynkach pracy w perspektywie 2010 r.
815. PRZESTRZENNE zróżnicowanie bezrobocia w Polsce / Jadwiga
Florczak-Bywalec, Iwona Kukulak-Dolata // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003,
nr 165, s. 23-39, tab. summ.
Analiza obejmuje dwa aspekty przestrzennego zróżnicowania: wg województw
i wg miejsca zamieszkania.
816. WYBRANE metody analizy regionalnych rynków pracy / Mirosław
Zajdel // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, nr 165, s. 41-54, tab. summ.
817. WYBRANE problemy analizy bezrobocia wśród osób z wyższym
wykształceniem / Zygmunt Bobowski // Gospod. Przestrz. - 2003, [z.] 6,
s. 13-21 bibliogr. summ.
- 134 818. WZROST gospodarczy a zatrudnienie w Polsce i niektórych krajach
OECD / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski // Wiad.
Stat. - 2003, R. 48, nr 10, s. 68-88, tab. wykr. bibliogr. 30 poz. summ. rez.
Empiryczna analiza zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym (mierzonym
PKB lub wartości dodanej) a wzrostem zatrudnienia w Polsce i niektórych krajach
OECD.
___________________
Strategie rozwoju kraju
818a. NARODOWY Plan Rozwoju 2004-2006 : Polska. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2003 r. / Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 166 s. : mapy, wykr. ;
30 cm.
819. PLAN działań prowzrostowych w latach 2003-2004 : (Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca II) : dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca
2003 r. // Prz. Rząd. - 2003, nr 7, s. 87-114.
Zob. też poz. 745-749/02.
820. PROGRAMY Rozwoju Zasobów Ludzkich / Michał Kubisz //
Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 82-88, tab.
Programy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich koncentrują się na: podwyższaniu
kwalifikacji osób poszukujących pracy, pomocy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, doskonaleniu kadr małych i średnich przedsiębiorstw, wspieraniu
inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego, przeciwdziałaniu bezrobociu i promocji
przedsiębiorczości.
Zob. też poz. 750-751/02.
821. SEKTOROWY Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
2004-2006 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 100 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele.
Omów.: Sadłowska Alicja // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 4, s. 96-107, rys.
- 135 821a. SEKTOROWY Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności
gospodarki, lata 2004-2006 : przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej
14 lutego 2003 r. / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa : MGPiPS, 2003. - 77 s. : mapy, wykr. ; 30 cm.
821b. ZINTEGROWANY Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2004-2006 : Polska. Projekt / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 147 s. ; 30 cm. - Tabele.
___________________
Koszty pracy
822. CZY polski pracownik jest drogi : mity i kłamstwa o kosztach pracy / Bogdan Grzybowski // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 9, s. 3-4, wykr.
Koszt pracy w Polsce na tle innych krajów.
JAK legalnie ograniczyć koszty pracy? / B. Kuźniarek = poz. 2403.
Możliwość zawieszania stosowania przepisów prawa pracy.
823. KONKURENCYJNOŚĆ substytucyjna pracy ludzkiej oraz maszyn
i narzędzi w gospodarstwach rodzinnych / Dionizy Niezgoda, Ewa Wójcik //
Ann. UMCS, Sect. H. - 2002, vol. 36, s. 213-226 summ.
Koszty pracy.
824. KOSZTY decyzji personalnych / Sławomir Nahotko // Ekon. Organ.
Przeds. - 2003, R. 54, nr 2, s. 55-68, rys. tab. bibliogr. 28 poz. summ.
Koszty pracy.
825. KOSZTY pracownicze w 2003 r. / Monika Mrozowska // Prawo Pr.
- 2003, R. 9, nr 2, s. 28-33.
1 stycznia 2003 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych m.in. dot. tzw. kosztów pracowniczych - wydatków ponoszonych
przez pracodawcę i wliczanych lub nie w koszty uzyskania przychodu i uznawania za
przychody pracowników.
- 136 826. KOSZTY pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej / Grzegorz
Łukasiewicz // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 597, s. 49-63, tab. bibliogr. summ.
827. KOSZTY pracy w gospodarce polskiej / Marta Stępień // Bad. Nauk. /
WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 185-201 bibliogr. summ.
828. KOSZTY w podatkach dochodowych // Prawo Przeds. - 2003,
R. 13, nr 18/19, 172 s.
M.in. koszty zatrudnienia pracowników, zryczałtowane koszty pracownicze.
829. KOSZTY zatrudniania pracowników / Jacek Kulicki ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2003. - 143 s. ; 24 cm. ISBN 83-71878-27-3.
830. KUPONY żywieniowe : oszczędność dla firmy, motywacja dla
pracowników // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 50-52, s. 30.
System kuponów żywnościowych (Ticket Restaurant) to możliwość redukcji
kosztów działalności firmy przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników.
831. METODA obliczania dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 7/8,
s. 7-11.
Omów. metodę MOKON-1, która ma charakter propozycji dla stworzenia standardu obliczania podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej.
832. O KOSZTACH zatrudnienia w Polsce i w innych krajach / Janusz
Obodowski. - Cz. 1-2 // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 33/34, s. 6-9, tab. ;
nr 35/36, s. 4-7, tab.
Cz. 1. Chaos terminologiczny, szum propagandowy. - Cz. 2. Nie tędy do Europy.
833. OSZCZĘDNOŚCI płacowe w firmie : stan prawny na 17 kwietnia
2003 r. / Krzysztof Glibowski // Por. Gaz. Praw. - 2003, nr 17, s. 3-42.
Omów. wybranych czynników mających wpływ na koszty pracy, które mogą
być redukowane u pracodawcy przez właściwe kształtowanie polityki zatrudnienia,
- 137 wynagradzania i organizacji czasu pracy z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych
w przepisach kodeksu pracy, kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych do tych
ustaw.
834. PROBLEMATYKA kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w regulacjach prawnych / Andrzej Barczyński // Zakł. Pr. Chron. - 2003,
R. 6, nr 7/8, s. 5-7, rys.
835. REZERWY kosztów pracy w rachunkowości zasobów ludzkich /
Agnieszka Parkitna // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 992, s. 301-309 bibliogr.
summ.
RYNEK pracy a konkurencyjność gospodarki / T. Wołowiec = poz. 876.
M. in. koszty pracy.
836. SAMOZATRUDNIENIE i inne formy minimalizacji kosztów pracy
w 2003 r. : nowe perspektywy i zagrożenia / Krzysztof Lis. - Gdańsk :
ODiDK, 2003. - 184 s. ; 20 cm. - ISBN 83-71878-12-5.
837. STRUKTURA kosztów pracy w Polsce na tle krajów należących
i kandydujących do Unii Europejskiej / Wiesław Golnau // Pr. Mater. Wydz.
Zarz. UGdań. - 2003, z. 2, s. 5-17 bibliogr. summ.
838. WYNAGRODZENIA za pracę jako element kosztów pracy /
Tomasz Kątowski, Sylwia Machowska-Okrój // Pien. Więź. - 2003, nr 3,
s. 36-48.
ZARZĄDZANIE finansami firm - teoria i praktyka / red. nauk. T. Jajuga,
W. Pluta = poz. 638.
T. 1. - Z treści: Kurkova K.: Skutki finansowe zatrudnienia pracownika na tle
polskich i czeskich rozwiązań legislacyjnych. Wg stanu na rok 2003.
Statystyka dot. kosztów pracy (poz. 4305).
- 138 b. Zagadnienia metodologiczne
839. BADANIA rynku pracy : wstęp do metody / Krzysztof Kaczmarek //
Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 9-26, rys.
840. BEZROBOCIE : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski =
poz. 789/02.
Rec.: Magdalena Wróblewska // Prz. Politol. - 2003, nr 1, s. 174-178.
ELASTYCZNE formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę
w Polsce / red. E. Kryńska = poz. 1089.
Z treści: Kwiatkowski E.: Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy.
GOSPODARKA lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. D. Strahl =
poz. 609.
Z treści: Markowska M., Sobczak E.: Modelowanie rynku pracy w sektorze
przedsiębiorstw w regionie dolnośląskim.
841. METODYKA analizy i oceny danych w budżetach przedsięwzięć
gospodarczych podejmowanych przez bezrobotnych / Zygmunt Mietlewski. Warszawa : "ORGMASZ", 2003. - 191 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 165-172. - ISBN 83-86929-85-5.
842. MODELOWANIE matematyczne a problemy rynku pracy / Kazimiera Dyrda // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 305-313 bibliogr.
Stosowanie modeli matematycznych w badaniach rynku pracy.
843. NAJLEPIEJ wyceniać z kartą : przegląd metod i narzędzi pomiaru
kapitału ludzkiego / Michał Pietrzak // Personel Zarz. - 2003, nr 10, s. 16-22,
rys. tab.
Wycena kapitału ludzkiego.
844. O BEZROBOCIU / Igor Timofiejuk // Ekonomia. - 2003, nr 10,
s. 33-47 summ.
Teoria bezrobocia.
- 139 OGÓLNA teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / J. M. Keynes =
poz. 4.
845. PROGNOZA realnych zasobów pracy w Polsce do 2020 r. /
Agnieszka Zgierska // Wiad. Stat. - 2003, R. 48, nr 9, s. 11-17.
Uwagi metodyczne dotyczące poszczególnych etapów wyznaczania prognozy
zasobów pracy, przedstawione podczas jednej z sesji I Kongresu Demograficznego,
która odbyła się w listopadzie 2002 r.
846. PRÓBA teoretycznych uogólnień w zakresie rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy / Kazimierz Barański // Fir. Rynek. - 2003, nr 2/4,
s. 162-167.
847. TEORETYCZNE podstawy migracji siły roboczej w warunkach
wspólnego rynku / Elżbieta Siek // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - 2003, nr 1,
s. 234-245 bibliogr. summ.
848. TEORIA ekonomii o bezrobociu - kluczowe kwestie sporne / Eugeniusz Kwiatkowski // Gospod. Prakt. Teor. - 2003, nr 1, s. 5-15 bibliogr.
849. WYBRANE zagadnienia ekonomii informacji a rynek pracy / Katarzyna Saczuk // Bank i Kredyt. - 2003, nr 5, s. 25-36 bibliogr. summ.
Teoria rynku pracy.
850. ZNACZENIE przestrzeni w badaniach rynku pracy / Irena Figurska //
Stud. Społ.-Ekon. - 2003, nr 2, s. 11-18.
c. Planowanie i analiza zatrudnienia w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej
851. ANALIZA procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych / Tomasz Sapeta // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002,
nr 582, s. 113-122, tab. summ.
- 140 852. PRZEWIDYWANY niedobór zatrudnienia specjalistycznych kadr
w górnictwie węgla kamiennego do 2010 roku / Konrad Tausz, Piotr Hetmańczyk // WUG. - 2003, nr 1, s. 15-20 summ. Zsfassung. rez.
3. Rynek pracy
a. Zagadnienia ogólne
853. ABSOLWENCI studiów wyższych na rynku pracy przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej : zarys uwarunkowań / Andrzej Ziomek ;
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Hand., 2003. - 55 s. : wykr. ; 20 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 55. - Err. - ISBN 83-88402-32-3.
854. ABSOLWENCI wobec wyzwań rynku pracy / Teresa ChirkowskaSmolak // Acta UNC, Socjol. Wych. - 2003, z. 15, s. 45-57 bibliogr. * Absolwenci na rynku pracy / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // Nowa Eduk. Zaw. 2003, nr 3, s. 16-19, rys.
855. ABSOLWENT na rynku pracy / Jacek P. Męcina = poz. 803/02.
Rec.: Bzowska Anna // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 5/6, s. 26-28.
856. ABSOLWENT na rynku pracy / pod red. Włodzimierza Chłopka ;
aut. Edyta Wrona, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Wiesław Langer ; Wyższa
Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach. - Kielce : Biuro Karier WSEiA,
2003. - 66 s. ; 21 cm. - ISBN 83-914805-1-8.
857. ADAPTACJA do przeobrażeń na rynku pracy / Maria Strykowska //
Acta. UNC, Socjol. Wych. - 2003, z. 15, s. 3-12 bibliogr.
858. AUSTRIACKI rynek pracy / Michał Dąbrowski, Marcin Jaworek //
Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 207-219, wykr.
- 141 859. BARIERY i możliwości wzrostu zatrudnienia w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata Gableta, Andrzej Brzeziński // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 23-29, tab. wykr. bibliogr.
860. CUDZOZIEMCY na austriackim rynku pracy / Piotr Piotrowski //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 9, s. 23-27, tab.
CZY zmierzch pracy / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 3. Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Z treści: Ruszkowski P.: Absolwenci socjologii wobec wyzwań rynku pracy.
DEREGULACJA polskiego rynku pracy / red. K. W. Frieske = poz. 752.
861. DETERMINANTY wyboru charakteru zatrudnienia : Polska a Niemcy i Wielka Brytania / Leszek Morawski, Mieczysław W. Socha // Ekonomista. - 2003, nr 5, s. 639-649, tab. bibliogr. summ. rez.
Wyniki badania dot. czynników mających potencjalny wpływ na wybór pomiędzy
pracą na własny rachunek a pracą najemną.
862. DYLEMATY polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska = poz. 713/01.
Rec.: Sucholiński Andrzej // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 2, s. 19-21.
EKONOMIA i płeć / red. A. G. Dijkstra, J. Plantenga = poz. 1115.
Z treści: Plantenga J.: Europejska konstanta i specyfika poszczególnych państw :
pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej. - Dijkstra A. G.: Kobiety w Europie Środkowej i Wschodniej : rynek pracy w okresie transformacji.
863. GLOBALIZACJA a rynek pracy na obszarach wiejskich w Polsce /
Hanna Godlewska // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 139-152.
864. INWESTYCJE infrastrukturalne a lokalny rynek pracy na przykładzie Sewilli / Krzysztof Szołek // Acta UL, Fol. Oecon. - 2003, nr 165, s. 5560, tab. wykr. summ.
Wykorzystanie inwestycji infrastrukturalnych jako czynnika dynamizującego
wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.
- 142 KLASYFIKACJA lokalnych rynków pracy województwa śląskiego ze
względu na strukturę bezrobotnych / W. Hantke = poz. 917.
865. KRAJE UE - czasowym rynkiem pracy dla absolwentów wyższych
uczelni z Polski / Andrzej Ziomek // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow.
- 2002, z. 15, s. 124-132.
KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / I. Białas =
poz. 1249.
866. ŁÓDZKI rynek pracy w okresie transformacji : (wybrane zagadnienia) / Mirosław Zajdel // Gospod. Prakt. Teor. - 2003, nr 1, s. 16-22 bibliogr.
867. MONITORING zawodów deficytowych i nadwyżkowych / Zdzisław Sadowski // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 72-81.
Założenia koncepcyjne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych.
868. NAUKA prawa traktatów i protokołu dyplomatycznego a wymogi
rynku pracy / Jarosław Sozański // Wiek XXI. - 2003, nr 3, s. 167-184.
869. O FORMACH i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy /
Roman Auriga // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 10, s. 8-13, rys.
Rynek pracy.
870. O RYNKU pracy średnio optymistycznie / Monika Balwin, Urszula
Czaplarska, Agnieszka Maciejewska // Manager. - 2003, nr 12, s. 35-39, rys.
Tendencje w zatrudnieniu panujące na rynku pracy.
OPINIE bezrobotnych o funkcjonowaniu rynku pracy w regionie zachodniopomorskim / K. Barański = poz. 1878.
871. PODSTAWOWE tendencje na rynku pracy osób z wyższym
wykształceniem / Anna Buchner-Jeziorska // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. 2003, nr 2, s. 157-169 bibliogr.
- 143 POLITYKA społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. L. DziewięckaBokun, K. Zamorska = poz. 3902.
Z treści: Wykształcenie i rynek pracy.
872. POPYT i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady
lat dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Golnau ; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. - Gdynia : WSAiB, 2002. - 122 s. : rys. ;
22 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 117. - ISBN 83-910869-8-4.
Treść: Litwin Joanna: Demograficzne uwarunkowania gdyńskiego rynku pracy
(s. 8-14). - Szymańska Anita: Liczba i struktura podmiotów gospodarczych w latach
1996-1999 (s. 15-34). - Szymańska A.: Pracujący na gdyńskim rynku pracy w latach
1996-1999 (s. 35-55). - Golnau W.: Bezrobotni na gdyńskim rynku pracy w latach
1996-1999 (s. 56-75). - Golnau W., Szymańska Joanna, Waśniewski Jarosław: Wolne
miejsca pracy na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat dziewięćdziesiątych (s. 76-116).
873. PRZESTRZENNE aspekty rynku pracy na przykładzie Pomorza
Środkowego / Irena Figurska ; Wyższa Szkoła Zarządzania. - Słupsk : Wyż.
Szk. Zarz., 2003. - 308 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 296-308. ISBN 83-88473-16-6.
874. REFLEKSJE na temat uwarunkowań rynku pracy w Polsce / Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 231242 bibliogr. summ.
875. ROZWÓJ alternatywnych form zatrudnienia : wnioski dla Polski /
Żaneta Goździk // Wiek XXI. - 2003, nr 1, s. 147-165.
876. RYNEK pracy a konkurencyjność gospodarki / Tomasz Wołowiec //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 8, s. 43-50, tab. bibliogr. summ.
Rynek pracy i koszty pracy.
877. "RYNEK Pracy" o sytuacji młodzieży na rynku pracy / Krystyna
Leśniak-Moczuk, Eugeniusz Moczuk // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003,
nr 2, s. 139-155 bibliogr. summ.
- 144 878. RYNEK pracy w Europie Bałtyckiej - ujęcie regionalne / Małgorzata Pacuk, Tomasz Michalski, Maciej Tarkowski // Zesz. Nauk., Wydz. Ekon.
UGdań., Ekon. - 2003, nr 1, s. 159-173 bibliogr.
879. RYNEK pracy w opiniach studentów / Elżbieta Kowalczyk // Ruch
Praw. Ekon. - 2003, R. 65, z. 2, s. 229-244, rys. tab. summ.
Szanse zatrudnienia i rozwoju kariery na rynku pracy w opiniach studentów.
880. RYNEK pracy w regionie konińskim w latach 1997-2001 i jego
perspektywy / Tomasz Szafoni // Rocz. Koniń. - 2003, T. 14, s. 113-145.
881. RYNEK pracy w regionie podlaskim - stan i perspektywy / Maciej
Muczyński // Stud. Region. (Białyst.). - 2003, nr 1, s. 145-152.
Konferencja w Białymstoku.
882. RYNEK pracy w Szwecji / Władysław Zakrzewski // Polit. Społ. 2003, R. 30, nr 3, s. 17-19, tab. bibliogr.
883. RYNEK pracy w warunkach zmian ustrojowych / red. nauk. Wacław Jarmołowicz ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE Pozn.,
2003. - 328 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 312-324. - ISBN
83-89224-46-1.
Treść: Piątek Dawid: J. Kornaia modele nierównowagi na rynku pracy i ich implikacje dla procesu transformacji (s. 13-25). - Szarzec Katarzyna: Krzywa Philipsa - od
obserwacji rzeczywistości do hipotezy naukowej (s. 26-36). - Balicki Władysław,
Ptaszyńska Barbara: Strukturalne bezrobocie transformacyjne (s. 37-50). - Paszke
Henryk, Piotr Wojciech: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy menedżerów (s. 51-63). - Jarmołowicz W., Twarowska Magdalena: Makroekonomiczne
aspekty funkcjonowania rynku pracy (s. 67-87). - Karpiński Józef: Koniunktura gospodarcza a kształtowanie się zatrudnienia i bezrobocia (s. 88-101). - Jagielski Marek:
Zatrudnienie w usługach a funkcjonowanie rynku pracy (s. 102-118). - Baszyński
Adam: Wielkość i efektywność zatrudnienia w sektorze bankowym w warunkach jego
ewolucji (s. 119-145). - Jarmołowicz W., Strużyna Arletta: Regionalne zróżnicowanie
płac (s. 146-160). - Kalinowska-Nawrotek Barbara: Kobiety na rynku pracy (sytuacja
w Polsce i krajach Unii Europejskiej) (s. 161-179). - Kościński Marcin, Piekut
Maja: Instrumenty pasywnej polityki państwa na rynku pracy i ich rola w zwalczaniu
bezrobocia (s. 183-203). - Dawidziak Piotr: Osobliwości akademickiego rynku edukacyjnego (s. 204-216). - Twarowska M.: Polityka rynku pracy w regionie warmiń-
- 145 sko-mazurskim. Studium przypadku (s. 217-232). - Woźniak Beata: Wielkopolski
i bretoński rynek pracy. Studium porównawcze (s. 233-250). - Handschke Mikołaj:
Instytucjonalne i prawne aspekty rynku pracy okresu transformacji ustrojowej w Polsce i w Chile (s. 251-273). - Jarmołowicz W., Woźniak B.: Państwo jako podmiot polityki gospodarczej na rynku pracy. Elementy oceny (s. 274-288). - Stawna
Anna: Strategie i programy rządowe, instytucje rynku pracy, ustawowe regulacje
(s. 291-311).
Rec.: Budnikowski Tomasz // Ruch Praw. Ekon. - 2003, R. 65, z. 4, s. 173-176.
884. SAMOZATRUDNIENIE na unijnym rynku pracy / Anna Wolińska //
Manager. - 2003, nr 1, s. 9-10.
885. SYTUACJA informatyków-cudzoziemców na niemieckim rynku
pracy / Michał Dąbrowski, Marcin Jaworek // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 163173, wykr.
886. SYTUACJA kobiet na rynku pracy / Agata Lulewicz // Zesz. Nauk. /
WSDG. - 2003, nr 12, s. 157-164 bibliogr.
887. SYTUACJA na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej : schyłek lat dziewięćdziesiątych / Zbigniew Kaźmierczak // Acta UL,
Fol. Oecon. - 2003, nr 165, s. 5-21, tab. summ.
888. SYTUACJA na rynku pracy oraz aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie / Anna LemańskaMajdzik // Stud. Region. (Białyst.). - 2003, nr 1, s. 129-141 bibliogr.
889. SYTUACJA na rynku pracy województwa małopolskiego / Jacek
Strojny // Krak. Stud. Małop. - 2002, nr 6, s. 187-199 summ.
SYTUACJA na wiejskim rynku pracy w perspektywie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej / Ł. Hardt = poz. 789.
890. SZWAJCARSKI rynek pracy / Michał Dąbrowski, Marcin Jaworek //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 24-27, wykr. * Szwajcarski rynek pracy /
M. Dąbrowski // Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 97-108, wykr.
- 146 891. TENDENCJE i problemy rynku pracy / Kazimiera Atamańczuk //
Stud. Prawnoustr. - 2003, [T.] 2, s. 89-102.
UNIA Europejska - Polska : sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych / H. Sobocka-Szczapa = poz. 791.
892. UWARUNKOWANIA popytu i podaży na rynku pracy / Elżbieta
Sulima // Optimum - Stud. Ekon. - 2003, nr 1, s. 43-54 bibliogr. summ.
893. WIEJSKI rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej / red. nauk. Bogumiła Sosnowska ; Akademia Ekonomiczna. Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2003. - 172 s. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe /
AE ; 32). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-48-8.
Treść: Sosnowska B.: Stan i kierunki zmian wiejskiego rynku pracy (s. 9-29). Pondel Hanna: Demograficzne uwarunkowania zmian na wiejskim rynku pracy (s. 3056). - Pondel Marek: Makroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy
(s. 58-87). - Maciejewski Krzysztof: Mikroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego
rynku pracy (s. 88-111). - Czerna-Grygiel Joanna: Przedsiębiorczość na wsi i w rolnictwie (s. 112-137). - Pondel H., Maciejewski K.: Niektóre aspekty przemian na wiejskim rynku pracy Unii Europejskiej i wnioski dla Polski (s. 138-172).
894. WPŁYW elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce /
Samer Masri // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 1, s. 40-43, wykr.
summ.
W artykule wykorzystano zaproponowaną przez Roberta Solowa metodę pomiaru
elastyczności rynku pracy. Opierając się na tej metodzie oraz na wynikach badań
Patricka Buhaniego starano się dowieść, że wysoki poziom bezrobocia w Polsce nie
wynika ze spadku elastyczności rynku pracy.
894a. WPŁYW integracji wspólnego rynku finansowego na małe firmy
i rynek pracy / Włodzimierz Szpringer // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. 2003, T. 86, s. 109-146.
WPŁYW systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy / M. Góra
= poz. 3302.
WYBRANE aspekty regulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej /
Z. Wiśniewski = poz. 802.
- 147 895. ZAMÓWIENIA publiczne a rynek pracy / Sylwia Morawska //
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 86, s. 71-90.
897. ZMIANY na rynku pracy i zatrudnienia / Cornelie Kunze ; tł.
z niem. Urszula Bonter // Acta Univ. Wratisl., Socjol. - 2003, nr 35, s. 245-249.
Dot. Lipska.
896. ZMIANY na rynku pracy i zatrudnienia / Dariusz Wójcik // Acta
Univ. Wratisl., Socjol. - 2003, nr 35, s. 93-102.
Dot. Wrocławia.
Teoria rynku pracy (poz. 839, 842, 846, 849, 850) ; Rynek pracy osób
niepełnosprawnych (poz. 1140, 1142, 1144, 1148, 1152, 1153, 1161, ) ; Statystyka dot. rynku pracy (poz. 4254, 4255, 4261, 4265, 4276, 4278-4281, 4299,
4309) ; Bibliografia dot. rynku pracy (poz. 4445).
Zob. też Rynek pracy w kontekście wejścia do Unii Europejskiej (poz. 769-794).
b. Struktura zatrudnienia
BEZROBOCIE w rolnictwie indywidualnym a struktura zatrudnienia
w woj. zachodniopomorskim / M. Stanny-Burak = poz. 945.
CZY zatrudnianie cudzoziemców jest w Polsce problemem? / J. Witczak
= poz. 2509.
M. in. struktura zatrudnienia cudzoziemców na terenie 8 województw.
898. EWOLUCJA i główne kierunki zmian w strukturze zatrudnienia na
Białorusi [tł.] / Konstantin K. Krasovskij // Stud. Region. (Białyst.). - 2003,
nr 1, s. 19-26.
899. RESTRUKTURYZACJA gospodarki a zmiany struktury pracujących w Polsce w okresie transformacji systemowej / Walentyna Kwiatkowska //
Gospod. Prakt. Teor. - 2003, nr 2, s. 5-16 bibliogr.
- 148 900. RESTRUKTURYZACJA zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej / Tomasz Sapeta // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 607, s. 29-43,
rys. bibliogr. 11 poz. summ.
901. STRUKTURA społeczno-zawodowa w byłym Makroregionie Północnym w latach 1990-1998 / Halina Mozolewska // Koszal. Stud. Mater. 2000, nr 2, s. 283-295 bibliogr.
902. STRUKTURA zatrudnienia w UE i w krajach przystępujących /
Wojciech Mroczek // Wspólnoty Eur. - 2003, nr 12, s. 3, wykr.
903. ZMIANY w strukturze zatrudnienia restrukturyzowanych przedsiębiorstw / Agnieszka Zakrzewska-Bielawska // Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. 2003, z. 38, s. 21-28 bibliogr. summ.
c. Podaż siły roboczej. Bezrobocie. Pośrednictwo pracy
1/ Bezrobocie
904. BEZROBOCIE : stereotypy i wyzwania / Elżbieta Trafiałek // Polit.
Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 11-16, tab.
Specyfika polskiego bezrobocia.
905. BEZROBOCIE a prawo i polityka celna / Wiesław Czyżowicz //
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 86, s. 27-46.
906. BEZROBOCIE a prawo karne / Leon Chełmicki-Tyszkiewicz //
Prz. Sąd. - 2003, R. 13, nr 10, s. 3-10.
Przestępczość a bezrobocie.
907. BEZROBOCIE a restrukturyzacja polskiej gospodarki / Andrzej
Sucholiński // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1007, ser. Ekon. Międzynar.
Stosun. Gospod., nr 10, s. 38-42, tab. bibliogr. summ.
- 149 908. BEZROBOCIE a struktura kapitałowa gospodarki współczesnej / Adam
Tomanek // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 25-39 bibliogr. summ.
909. BEZROBOCIE i bezrobotni w świetle wyników badań opinii społecznej z 2003 roku / Bogna Wciórka ; Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa : CBOS, 2003. - Skoroszyt, 94 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele.
910. BEZROBOCIE i jego demograficzne uwarunkowania na gdyńskim
rynku pracy / Wiesław Golnau [i in.] // Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. 2003, nr 5, s. 180-201 summ.
911. BEZROBOCIE jako predyktor zagrożeń społecznych i zachowań
patologicznych / Monika Szpringer // Zesz. Wszechn. Świętokrz. - 2003, z. 17,
s. 11-40 bibliogr. summ.
912. BEZROBOCIE w Gdyni w latach 1990-2002 : przyczyny - zmiany struktura - skutki - przeciwdziałanie / Iwona Milewska, Stanisław Rzymowski //
Rocz. Gdyń. - 2003, nr 16, s. 291-297 bibliogr.
913. BEZROBOCIE w Polsce wobec megatrendów w gospodarce światowej / Elżbieta Mączyńska // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87,
s. 129-138.
914. BEZROBOTNI po pięćdziesiątce / Jolanta Kroner // Rzeczpospolita.
- 2003, nr 193 : 20.08, dod. Prawo co Dnia, s. 2.
Problem bezrobotnych w starszym wieku i próby jego rozwiązania.
BIEDA a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych / pod red. I. Szelenyiego = poz. 3990.
Z treści: Szelenyi I., Glass Ch., Kawachi J.: Zwycięzcy i przegrani transformacji?
Płeć kulturowa i bezrobocie w Polsce i na Węgrzech.
CZY zmierzch pracy / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 3. Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Z treści: Puchnarewicz E.: Praca i bezrobocie na tle uwarunkowań historycznokulturowych.
- 150 915. DETERMINANTY aktywności zawodowej bezrobotnych klientek
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu / Izabella Hałas // Wroc. Stud. Politol. - 2003, T. 3, s. 78-83 bibliogr.
916. DETERMINANTY rozwoju bezrobocia w Polsce / Krzysztof Hajder //
Prz. Politol. - 2003, nr 3, s. 99-110 summ.
917. KLASYFIKACJA lokalnych rynków pracy województwa śląskiego
ze względu na strukturę bezrobocia / Witold Hantke // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 988, s. 262-271, rys. tab. bibliogr. 5 poz. summ.
918. KONIUNKTURALNE aspekty bezrobocia w Polsce / Aleksandra
Gaweł // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 8-11, tab. wykr. bibliogr. 12 poz.
Wpływ ogólnej sytuacji koniunkturalnej w Polsce na poziom bezrobocia.
LEKSYKON pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego / Z. Sadowski, T. Wach = poz. 4443.
919. MANDŻURSKA klasa bezrobotna / Piotr Gillert // Rzeczpospolita. 2003, nr 287 : 10.12, s. 9.
Bezrobocie w Mandżurii (Chiny).
920. NIE każdy może być bezrobotnym / Marek Rotkiewicz // Nowe
Ubezp. - 2003, nr 10, s. 9.
Warunki jakie należy spełniać, aby otrzymać status bezrobotnego.
921. O BEZROBOCIU i rozwoju uwag kilka / Antoni Szwed // Znaki
Now. Czasów. - 2003/2004, nr 8/9, s. 55-60.
922. PAMIĘTNIKI bezrobotnych : materiały konkursowe, prace nagrodzone / oprac., wstępem opatrzył Andrzej Budzyński ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH,
2003. - 2 t. (358 + 358 s.) ; 24 cm. - ISBN 83-7378-065-3.
T. 2 pt. Materiały konkursowe, prace nagrodzone i wyróżnione.
- 151 POLITYKA społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. L. DziewięckaBokun, K. Zamorska = poz. 3902.
Z treści: Cohen S.: Współczesne bezrobocie. - Mitręga M.: Bezrobocie i formy
jego łagodzenia.
POLSKA a Europa / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 1224.
Z treści: Król M.: Bezrobocie w województwie śląskim.
POPYT i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat
dziewięćdziesiątych / pod red. W. Golnau = poz. 872.
Z treści: Golnau W.: Bezrobotni na gdyńskim rynku pracy w latach 1996-1999.
PRAWO pracy a bezrobocie / red. nauk. L. Florek, M. Latos-Miłkowska
= poz. 2226.
PROBLEMY bezrobocia na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji z UE / E. Nowińska-Łaźniewska, J. Kotus = poz. 783.
Możliwości przepływu za granicę siły roboczej z Polski, pozostającej obecnie
bez pracy.
923. PRZYCZYNY bezrobocia w Polsce i jego negatywne skutki / Małgorzata Guzińska // Koszal. Stud. Mater. - 2000, nr 2, s. 297-301 bibliogr.
924. RADOM - miastem bezrobotnych / Irena Hamerska // Nowy Tyg.
Pop. - 2003, nr 40/41, s. 5.
Sytuacja na rynku pracy w Radomiu.
925. REGIONY strukturalnego bezrobocia jako problem priorytetowy
w badaniach nad etyką / Bogdan Nogalski, Janusz Śniadecki // Zesz. Nauk. /
WSAdmin. Gdynia. - 2003, nr 5, s. 242-248 bibliogr. summ.
926. ROŚNIE bezrobocie : europejska gospodarka coraz szybciej traci
miejsca pracy / Marcin Droba // Życie Warsz. - 2003, nr 78 : 2.04, s. 18, wykr.
927. ROZMIARY bezrobocia w Polsce i jego negatywne następstwa /
Lech Pałasz // Acta Sci. Pol., Oecon. - 2002, [z.] 1/2, s. 13-21 bibliogr. summ.
- 152 ROZWÓJ społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / P. Broda-Wysocki =
poz. 3913.
M. in. bezrobocie.
928. SPECJALNE strefy ekonomiczne a bezrobocie / Magdalena Jędrzejek // Ekon. Mat. - 2003, nr 7, s. 81-94 bibliogr. summ.
929. STOPA bezrobocia a "popularność" akcjonariatu pracowniczego
w Polsce / Edyta Drajska, Małgorzata Gawrycka // Pr. Nauk. Kated. Ekon. /
PGdań. - 2003, T. 2, s. 43-51 bibliogr.
930. SYTUACJA szczególnych grup bezrobotnych na polskim rynku pracy /
Andrzej Sucholiński // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2002, nr 2, s. 65-71.
WPŁYW bezrobocia na stan zdrowia i kształtowanie zachowań zdrowotnych wśród osób pozostających bez pracy / M. Latalski i in. = poz. 1885.
931. WPŁYW czynników koniunkturalnych na bezrobocie w Polsce /
Aleksandra Gaweł // Gospod. Nar. - 2003, R. 14, nr 3, s. 55-67, rys. tab.
bibliogr. summ.
WPŁYW elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce /
S. Masri = poz. 894.
WYBRANE problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = poz. 793.
Z treści: Ostoj I.: Problemy zatrudnienia i bezrobocia w Polsce w kontekście
przystąpienia do Unii Europejskiej.
932. WYRÓWNYWANIE szans / Krzysztof Polak // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 181, s. 19, wykr.
Kobiety na rynku pracy - udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych.
933. ZABURZENIA dewiacyjne jako konsekwencje bezrobocia : na podstawie badań młodzieży w Wyszkowskiem / Magdalena Delfina Owsianka //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 3, s. 4-7, tab. wykr. bibliogr.
- 153 934. ZJAWISKO bezrobocia jako czynnik zagrożenia rozwoju Suwałk
i ich otoczenia / Dariusz Piotrowski // Rocz. Nauk. WSSS Suw. - 1999/2001,
R. 5, s. 261-276.
935. ZJAWISKO bezrobocia w byłym makroregionie północnym w latach 1990-1998 / Halina Mozolewska // Koszal. Stud. Mater. - 2001, nr 3,
s. 33-48 bibliogr.
Problemy teoretyczne bezrobocia (poz. 840, 844, 848) ; Statystyka bezrobocia (poz. 4237-4246, 4254, 4259, 4262, 4263, 4270, 4273, 4276, 4284,
4286, 4287, 4289, 4297).
Zob. też Postawy wobec utraty pracy (poz. 1873-1885) ; Zwolnienia grupowe (poz. 2582-2614).
___________________
Bezrobocie młodzieży
936. BEZROBOCIE młodzieży w Polsce : (na przykładzie bezrobocia
absolwentów powiatu tomaszowskiego) / Walentyna Kwiatkowska // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2003, nr 170, s. 57-73, rys. tab. summ.
937. POSTRZEGANIE problemu bezrobocia młodzieży przez władze
lokalne / Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska // Polit. Społ. 2003, R. 30, nr 7, s. 21-25.
938. PRACA dla absolwenta / Rafał Kalukin // Gaz. Wybor. - 2003,
nr 233 : 06.10, dod. Praca, nr 40, s. 1, 5, tab.
Raport Gazety Praca o bezrobociu wśród młodych ludzi po studiach.
939. SPOŁECZNOŚCI lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży /
pod red. Ewy Giermanowskiej, Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw
Publicznych. Program Polityki Społecznej. - Warszawa : Fund. ISP, 2003. 224 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 217-224. - ISBN 83-88594-82-6.
Treść: Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Wprowadzenie (s. 7-9). - Racław-Markowska M.: Państwo i lokalna polityka społeczna (s. 11-28). - Gierma-
- 154 nowska E.: Bezrobocie młodzieży jako problem społeczny (s. 29-47). - Giermanowska E.: Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży w krajach rozwiniętych gospodarczo
(s. 48-62). - Legat Sławomir: Analiza regulacji prawnych dotyczących przygotowania
zawodowego i zatrudnienia młodzieży (s. 63-91). - Giermanowska E., RacławMarkowska M.: Metodologia badań (s. 92-105). - Hrynkiewicz Józefina, Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Bezrobocie młodzieży w świadomości lokalnej monografie powiatów (Powiat lidzbarski, puławski, Skierniewice - powiat grodzki)
(s. 106-174). - Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Działania lokalne na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu młodzieży (s. 175-204). - Giermanowska E., RacławMarkowska M.: Wnioski z badań i rekomendacje dla praktyki (s. 205-216).
940. WYBRANE aspekty bezrobocia wśród absolwentów województwa
opolskiego / Paweł Łazarczyk // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 153-169, tab. wykr.
___________________
Bezrobocie na wsi
941. BEZROBOCIE ludności wiejskiej w Polsce w okresie przemian
systemowych i problemy jego ograniczania / Henryk Zarychta // Zesz. Nauk. /
Inst. Ekon. AŚwiętokrz. Piotrków. - 2001, z. 3, s. 47-72.
942. BEZROBOCIE na obszarach wiejskich : (na przykładzie powiatu
drawskiego) / Grzegorz Spychalski // Stud. Region (Białyst.). - 2003, nr 1,
s. 43-51.
943. BEZROBOCIE na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego /
Anna Cychowska, Eugeniusz Z[dzisław] Zdrojewski // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 43-54.
BEZROBOCIE na wsi w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską /
I. Michałków = poz. 769.
944. BEZROBOCIE na wsi w latach 1994-2001 w rejonie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie / Wiesława Matusiak // Rocz. Koniń. 2003, T. 14, s. 147-165.
- 155 945. BEZROBOCIE w rolnictwie indywidualnym a struktura zatrudnienia w woj. zachodniopomorskim / Monika Stanny-Burak // Mater. Pr. Inst.
Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 55-65.
946. INFRASTRUKTURA informacyjna a kwestia bezrobocia na wsi /
Małgorzata Poniatowska-Jaksch // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003,
T. 87, s. 160-166.
947. O DEFINICJI bezrobocia na wsi w Polsce / Wojciech Żebrowski //
Stud. Region. (Białyst.). - 2003, nr 1, s. 33-42 bibliogr.
948. OGÓLNA charakterystyka bezrobocia na obszarach wiejskich /
Barbara Trzcińska // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 17-32.
949. PRAWDY i mity o bezrobociu na obszarach wiejskich / Hanna
Godlewska // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 33-42.
950. STRUKTURA ludności bezrobotnej z ośrodków popegeerowskich
Pomorza Środkowego / Michał Jasiulewicz // Koszal. Stud. Mater. - 2000,
nr 2, s. 131-138.
Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich (poz. 1003, 1007,
1015).
2/ Służby zatrudnienia. Pośrednictwo pracy
AKTYWNE formy edukacji osób bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach / K. A. Chrobot = poz. 1370.
CZTERDZIEŚCI pięć lat Ochotniczych Hufców Pracy = poz. 1132.
Z treści: Kiek K.: Targi i giełdy pracy jako jedna z form działalności OHP w poszukiwaniu zatrudnienia dla młodzieży na przykładzie województwa dolnośląskiego.
951. DYNAMIKA oferty miejsc pracy w Polsce / Aleksandra Gaweł //
Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 104-113, tab. wykr. bibliogr.
- 156 ELASTYCZNE formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę
w Polsce / red. E. Kryńska = poz. 1089.
Z treści: Kukulak-Dolata I.: Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia.
952. INFORMACJA o działalności podmiotów upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w 2002 r. /
Mirosław Brodowski // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 156-166.
953. JAK się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy / Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp. - 2003, nr 15/16, s. 60-61.
954. KIERUNKI rozwoju systemu informatycznego PULS / Zbigniew
Olejniczak // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 104-130, rys.
System informatyczny w urzędach pracy.
955. NOWOCZESNE zastosowanie informatyki usprawniające pracę
urzędów / Tomasz Koszlajda // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 85-103 rys. bibliogr.
956. POLSKIE służby zatrudnienia daleko za Europą / Marzena Jurczewska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 140, s. 11, tab.
Omów. projektu nowej ustawy o służbach zatrudnienia - m.in. liczba bezrobotnych na jednego pośrednika pracy lub doradcę zawodowego oraz wydatki z Funduszu
Pracy.
957. POŚREDNICTWO pracy w Republice Federalnej Niemiec / Małgorzata Skiert // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 9, s. 8-11.
POŚREDNICTWO w zatrudnieniu - outsourcing i agencja pracy czasowej /
A. Gawrońska-Juźwik = poz. 2445.
958. PRACA przez www / Grażyna Raszkowska // Rzeczpospolita. 2003, nr 182 : 6.08, dod. Moja Kariera, s. 1.
Poszukiwanie pracy przez internet.
Także: Wykaz portali internetowych zawierających oferty pracy // Tamże, s. 2-3.
- 157 959. PRACA z "Gazety" / Sergiusz Kowalski, Nina Kraśko // Res Pub.
Nowa. - 2003, nr 7, s. 19-31.
Ogłoszenia o pracy w "Gazecie Wyborczej".
960. PROJEKT IRES : usprawnianie narzędzi, instrumentów oraz strategii usług regionalnych urzędów pracy / Halina Łojek // Rynek Pr. - 2003, nr 4,
s. 221-237.
Przystąpienie służb zatrudnienia Opolszczyzny do europejskiego programu
ECOS-Ouverture 1998-2001 i realizacja projektu IRES w celu doskonalenia narzędzi,
metod i strategii działania urzędów pracy.
RAPORT Urzędu Pracy m. st. Warszawy : za I półrocze ; III kwartał 2003
= poz. 1010.
961. ROZWÓJ niepublicznego pośrednictwa pracy / Mirosław Brodowski // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 4, s. 1-4, tab.
SIEDEM życzeń do agencji personalnej / O. Flak = poz. 495.
Korzystanie z usług agencji personalnych przez firmy.
962. "SKLEP z pracą" w Nysie / Anna Pydych // Rynek Pr. - 2003, nr 3,
s. 179-184.
Idea "Sklepu z pracą" została przeniesiona z Danii, gdzie tego typu placówki
są formą otwartego pośrednictwa pracy, stanowiącą odejście od biurokratycznego stylu pracy charakterystycznego dla urzędów. Przedstawiono działalność
"sklepu" w Nysie oraz jego współpracę z takimi placówkami w innych miastach.
963. SPRAWOZDANIE z rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do
pracy w Niemczech / Marcin Jaworek // Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 231-234.
964. STANDARD usługi "Pośrednictwo pracy" / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MGPiPS, 2003. - Skoroszyt 56 k. ; 30 cm. - Tabele.
965. URZĘDY pracy czy bezrobocia? / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. - 2003, nr 17, s. 28-29, il.
- 158 966. URZĘDY pracy dla bezrobotnych / Magdalena Bednarek // Rzeczpospolita. - 2003, nr 151 : 1.07, dod. Prawo co Dnia, s. 2.
Założenia projektu ustawy o promocji zatrudnienia w części dot. urzędów pracy.
967. USTRÓJ służb społecznych w Wielkiej Brytanii / Irena Wolińska //
Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 194-198.
Omów. seminarium nt. modelu świadczenia usług na rzecz osób poszukujących
pracy, Białobrzegi 4-5 marca 2003 r.
968. WIRTUALNE pośrednictwo pracy / Olaf Flak // Manager. - 2003,
nr 5, s. 34-36, tab.
969. WIRTUALNY urząd pracy / Zbigniew Olejniczak // Rynek Pr. 2003, nr 2, s. 131-140, rys.
___________________
Europejskie Służby Zatrudnienia
970. EURES jako instrument realizacji prawa swobody przepływu pracowników / Irena Wolińska // Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 127-144.
EURES [European Employment Services] Europejskie Służby Zatrudnienia.
Celem EURES jest stworzenie możliwości wymiany informacji na temat dostępnych
miejsc pracy oraz wspieranie swobody przepływu osób.
971. EURES transgraniczny jako wsparcie swobodnego przepływu osób
w Uni Europejskiej / Barbara Polańska-Siła // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 6,
s. 1-6, il. tab.
System EURES jest międzynarodową siecią pośrednictwa pracy podejmowanego
w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego misją jest informowanie, doradztwo i pomoc przy przemieszczaniu się kandydatów na nowe miejsca pracy, zgodnie
z obow. w UE swobodą przepływu osób - szczególnie w regionach transgranicznych.
972. EURES transgraniczny szansą oryginalnego lokalnego rynku pracy /
Barbara Polańska-Siła // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 181-184.
Omów. seminarium, które odbyło się 20-21 lutego 2003 r. w Nowym Targu,
poświęconego "Udziałowi przygranicznych służb zatrudnienia w tworzeniu partnerów
- 159 EURES T". Spotkanie było częścią wspólnego projektu podjętego przez służby zatrudnienia Francji i Polski.
973. PRZYGOTOWANIA do włączenia publicznych służb zatrudnienia w Polsce do sieci EURES / Grzegorz Pragert // Rynek Pr. - 2003, nr 6,
s. 145-172.
974. SIEĆ EURES w Polsce / Barbara Polańska-Siła // Służ. Prac. - 2003,
R. 30, nr 9, s. 1-6, rys.
Europejskie Służby Zatrudnienia.
975. SYSTEM współpracy publicznych służb zatrudnienia : geneza
i istota sieci EURES / Krzysztof Kaczmarek // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 1,
s. 1-5
Współpraca służb zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.
Agencje pracy czasowej (poz. 2442, 2451).
Zob. też Orientacja i poradnictwo zawodowe (poz. 1466-1490).
___________________
Fundusz Pracy
976. BEZROBOTNI czekają na miejsca pracy / Artur Malinowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 52, s. 7-8.
Możliwość udzielenia, przez starostę, pracodawcom pożyczek z Funduszu Pracy
na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy.
977. DOCHODY i wydatki Funduszu Pracy w latach 1990-2002 / Małgorzata Ratuszniak, Tadeusz Olejarz // Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 20-64, tab.
wykr.
978. FUNDUSZ Pracy w księgach rachunkowych / Paweł Kwaczkowski //
Nowe Ubezp. - 2003, nr 15/16, s. 28-34.
M.in. kto opłaca składki i za kogo, na co przeznacza się środki z FP, dochody z FP.
- 160 979. KIEDY płacisz składki na Fundusz Pracy? / Agnieszka Rosa // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 18-20.
980. PONAD 152 mln zł na walkę z bezrobociem / Izabela Rakowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 126, s. 10, tab.
Rozdysponowanie rezerwy Funduszu Pracy.
___________________
981. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n ej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń // Dz. U. - 2003, nr 100,
poz. 931.
982. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie trybu przekazywania przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych // Dz. U. 2003, nr 202, poz. 1964.
983. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 11 marca
2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w województwie // Dz. U. - 2003, nr 49, poz. 409.
984. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami
Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa // Dz. U. - 2003, nr 100, poz. 924.
___________________
- 161 Policja pracy
985. KONTROLA legalności zatrudnienia / Andrzej Zarański // Służ.
Prac. - 2003, R. 30, nr 4, s. 15-18, tab.
Działalność Oddziałów Kontroli Legalności Zatrudnienia.
986. KONTROLA legalności zatrudnienia w 2002 r. / Grażyna Zawadzka, Andrzej Zarański // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 201-215, mapy tab.
987. POLICJA pracy czyli co kontrolują urzędy pracy / oprac. Marzena
Jurczewska, Bartosz Marczuk // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 70, dod. Kontroler w Firmie, 16 s.
988. SROGA ustawa, łagodni sędziowie / Robert Horbaczewski // Rzeczpospolita. - 2003, nr 217 : 17.09, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Kary za nielegalne zatrudnianie bezrobotnych i pracę na czarno.
ZATRUDNIANIE cudzoziemców / E. Sulima = poz. 2518.
M. in. kontrola legalności zatrudnienia.
3/ Przeciwdziałanie bezrobociu
989. AKTYWIZACJA bezrobotnych / Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp.
- 2003, nr 17/18, s. 33-41.
990. AKTYWNE formy walki z bezrobociem stosowane w Polsce / Halina Mozolewska // Stud. Region. (Białyst). - 2003, nr 1, s. 83-102 bibliogr.
991. ANALIZA skuteczności usług rynku pracy na podstawie badań
przeprowadzonych wśród bezrobotnych - wnioski i propozycje / Danuta
Cichowicz // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 185-200.
Na podstawie badań przeprowadzonych w 2003 r. przez Szkołę Wyższą
im. B. Jańskiego w Chełmie wśród osób długotrwale bezrobotnych.
- 162 CZTERDZIEŚCI pięć lat Ochotniczych Hufców Pracy = poz. 1132.
Z treści: Ozga R.: Działalność OHP na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich i popegeerowskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
M. in. przeciwdziałanie bezrobociu.
992. CZY unijne środki ograniczą bezrobocie / Marzena Jurczewska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 90, s. 11.
Omów. "Planu działań antykryzysowych w sferze ochrony rynku i miejsc pracy".
993. DUŻE pieniądze, mizerne efekty / Roman Przasnyski, Mariusz Przybylski // Rzeczpospolita. - 2003, nr 33 : 8/9.02, dod. Ekon. Rynek, s. 1, wykr.
Bezrobocie i nakłady na walkę z bezrobociem.
Nadto: Najwięcej zależy od polityków / Marek Góra ; rozm. M. Przybylski //
Tamże, s. 2.
994. DZIAŁALNOŚĆ bibliotek publicznych w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu - na przykładzie bibliotek siedleckich / Marzena Kowalczuk //
Szkice Podl. - 2003, z. 11, s. 123-128.
995. DZIAŁANIA innowacyjne i pomoc techniczna w zmniejszaniu
bezrobocia w Unii Europejskiej i Polsce / Agnieszka Wierzbicka // Myśl
Ekon. Praw. - 2003, [nr] 4/5, s. 96-115 summ.
EQUAL - nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na
rynku pracy / M. Lublińska = poz. 797.
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz
m. in. stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do
nich dostępu.
EWALUACJA europejskich programów dla rynku pracy - nowa akcja
COST A23 / R. Wawrzyński = poz. 753.
Programy mające na celu redukcję bezrobocia i podniesienie kwalifikacji.
EWOLUCJA stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia / E. Polak
= poz. 754.
- 163 996. FORMY przeciwdziałania bezrobociu w Opoczyńskiem / Jan Łuczkowski // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2002, nr 8, s. 71-85 bibliogr. summ.
997. FORMY przeciwdziałania bezrobociu w województwie zachodniopomorskim w 1999 roku / Anna Cychowska // Koszal. Stud. Mater. - 2001,
nr 3, s. 49-57 bibliogr.
998. FORMY przeciwdziałania i łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia oraz ich skuteczność / Antoni Bombik, Monika Sidor // Bad. Nauk. /
WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 285-296 bibliogr. summ.
999. FUNDUSZ Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako instrument ograniczania skutków bezrobocia w Polsce / Andrzej Koza // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 995, s. 105-116, rys. tab. summ. bibliogr.
1000. FUNKCJE organów samorządu powiatowego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu / Wojciech Maciejko // Zesz. Nauk.
URzesz., Prawo. - 2003, z. 1, s. 222-241.
GOSPODARKA lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. D. Strahl =
poz. 609.
Z treści: Kijek I.: Rola samorządu powiatowego w ograniczaniu bezrobocia
w Polsce na przykładzie urzędu pracy w Łomży.
INWESTYCJE infrastrukturalne a lokalny rynek pracy na przykładzie
Sewilli / K. Szołek = poz. 864.
Wykorzystanie inwestycji infrastrukturalnych jako czynnika dynamizującego
wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.
1001. KOŚCIÓŁ na rzecz bezrobotnych / Irena Świerdzewska // Tyg.
Solidar. - 2003, nr 27, s. 16-17.
1002. LOKALNE strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie? / red.
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska = poz. 934/02.
Rec.: Komarynska Olena // Rocz. Nauk Społ. - 2003, T. 31, z. 1, s. 290-293.
- 164 1003. MIĘDZYNARODOWE programy pomocowe, jako instrumenty
przeciwdziałania bezrobociu na obszarach wiejskich / Agnieszka Komor //
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 174-188.
1004. MITOLOGIA bezrobocia / Bogdan Grzybowski // Nowy Tyg. Pop.
- 2003, nr 16/17, s. 10-11.
Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego programy przeciwdziałania bezrobociu
są nieskuteczne.
1005. NIE tylko zasiłek / Żaneta Semprich // Rzeczpospolita. - 2003,
nr 31 : 6.02, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Nowe przepisy o przeciwdziałaniu bezrobociu, mające stwarzać warunki dla
rozwoju prac interwencyjnych i robót publicznych.
PEDAGOGIKA pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red.
nauk. Z. Wiatrowskiego, U. Jeruszki, H. Bednarczyka = poz. 1962.
Z treści: Stochmiałek: Przezwyciężenie zjawiska bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych.
POLITYKA społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. L. DziewięckaBokun, K. Zamorska = poz. 3902.
Z treści: Mitręga M.: Bezrobocie i formy jego łagodzenia. - Krauss M., Thomas L. R.: Model dla Europy. O tym jak Holandia zwalczała bezrobocie.
1006. POLSKIE bezrobocie w unijnych realiach / Paweł Zygmunt
Nowak // Nowe Życie Gospod. - 2003, nr 7, s. 7-9, tab. wykr.
Skuteczna walka z bezrobociem wymaga konsekwentnego współdziałania rządu,
parlamentu, pracodawców oraz związków zawodowych (na przykładzie państw UE).
M.in. stopa bezrobocia w krajach UE w l. 1991-2002.
PORADNICTWO zawodowe na świecie : refleksje ze Światowej Konferencji Poradnictwa Zawodowego, Warszawa 2002 = poz. 1483.
Z treści: Paivi N., Akerblom P.: Rola doradcy kariery zawodowej w przeciwdziałaniu bezrobociu.
- 165 PRACA emerytów i rencistów : szansa dla przedsiębiorców i ubezpieczonych czy przeszkoda w walce z bezrobociem / S. Majkowski = poz. 1139.
1007. PROBLEMY bezrobocia na wsi polskiej i niektóre sposoby jego
ograniczania / Izabela Wielewska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 980,
s. 571-575, tab. bibliogr. summ.
1008. PROGRAMY specjalne przeciwdziałania bezrobociu - argumenty
na "tak" dla ich stosowania / Adam Trzeciecki // Rynek Pr. - 2003, nr 3,
s. 192-206. * Tenże: Programy specjalne jako skuteczny sposób przeciwdziałania bezrobociu // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 7, s. 11-16, tab.
1009. PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu w UE / HN // Unia Eur. 2003, nr 9, s. 25-26.
1010. RAPORT Urzędu Pracy m. st. Warszawy : za I półrocze ; III kwartał 2003 / Urząd Pracy. - Warszawa : Urz. Pracy, 2003. - 2 skoroszyty, 139 k.
wiele liczb. : wykr. ; 30 cm. - Tabele.
1011. ROLA władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu / Krzysztof Firlej // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2002, nr 615, s. 59-69 bibliogr. summ.
1012. ROZWIĄZANIA instytucjonalne w zakresie działań na rzecz
ograniczania rozmiarów bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w Polsce
/ Adriana Politaj // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 995, s. 117-124, tab. summ.
bibliogr.
1013. SKRACANIE i uelastycznianie czasu pracy we Francji jako metoda zmniejszania bezrobocia / Bogusława Puzio-Wacławik // Rynek Pr. - 2003,
nr 3, s. 25-37, wykr.
1014. SPECJALNE strefy ekonomiczne - narzędziem walki z bezrobociem / Igor Postuła // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 88-104.
- 166 1015. SPOSOBY przeciwdziałania bezrobociu na obszarach wiejskich /
Andrzej Ziomek // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87, s. 105-116.
SYTUACJA na rynku pracy oraz aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie / A. Lemańska-Majdzik =
poz. 888.
1016. TEORETYCZNE i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red.
Andrzej Ziomek = poz. 942/02
Katowice, 11 maja 2001 r.
Rec.: Zalewski Dariusz // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 9, s. 33-37.
WARSZTATY readaptacyjne formą wsparcia bezrobotnych klientów
pomocy społecznej / D. Polakowski = poz. 3872.
1017. WYBRANE problemy ograniczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej na Ziemi Łomżyńskiej / Henryk Porwisiak // Stud. Region. (Białyst.). - 2003, nr 1, s. 103-116 bibliogr.
1018. ZATRUDNIANIE osób bezrobotnych / Tadeusz Olejarz // Prawo
Pr. - 2003, R. 9, nr 12, s. 11-14.
Formy aktywizacji bezrobotnych (pożyczki z Funduszu Pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne itp.).
Zob. też Świadczenia na wypadek bezrobocia (poz. 3761-3774).
___________________
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu
1019. LEPIEJ było przed zmianami / Magdalena Bednarek // Rzeczpospolita. - 2003, nr 174 : 28.07, dod. Prawo co Dnia, s. 2.
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
- 167 NIE tylko zasiłek / Ż. Semprich = poz. 1005.
Nowe przepisy o przeciwdziałaniu bezrobociu mające stwarzać warunki dla rozwoju prac interwencyjnych i robót publicznych.
1020. NOWELIZACJA ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu / Tadeusz Olejarz // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 3, s. 3-9.
Dot. ustawy o zm. ustawy przyjętej przez Sejm 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 6,
poz. 65).
OKRESY wliczane do stażu pracy na mocy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu / B. Lenart = poz. 3761.
1021. REWOLUCJA w "pośredniakach" / Irena Dryll // Nowe Życie
Gospod. - 2003, nr 14, s. 23. - Omów. projektu ustawy o promocji zatrudnienia. Zawiera on nową koncepcję zarządzania rynkiem pracy i aktywizowania bezrobotnych. Zastąpi dotychczasową ustawę zatrudnieniową. *
Oszczędzanie na bezrobotnych / Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2003,
nr 33/34, s. 4-5. - Projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
1022. TRZEBA dać więcej z siebie / Katarzyna Sadłowska // Rzeczpospolita. - 2003, nr 146 : 25.06, s. 4, wykr.
Omów. nowej propozycji rządowej dot. promocji zatrudnienia (przeciwdziałania
bezrobociu).
URZĘDY pracy dla bezrobotnych / M. Bednarek = poz. 966.
Założenia projektu ustawy o promocji zatrudnienia w części dot. urzędów pracy.
1023. WAŻNE zmiany dla bezrobotnych i zwalnianych z pracy / Tadeusz
Olejarz // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 3, s. 11-19, tab.
Omów. nowych, obowiązujących od 6 lutego 2003 r., zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawie o systemie oświaty dotyczących m.in. podejmowania pracy proponowanej bezrobotnym, zasiłków i świadczeń przedmerytalnych, statusu bezrobotnych absolwentów, agencji pośrednictwa
pracy.
- 168 1024. ZATRUDNIENIE i przeciwdziałanie bezrobociu - zmiany w ustawie / Anna Semenowicz // Serw. Praw.-Prac. - 2003 , R. 8, nr 15, Monitor
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, nr 7, s. 17-24.
Dot. zmian wprowadzonych ustawą (Dz. U. nr 6, poz. 65), która weszła w życie
6 lutego 2003 r.
1025. ZNOWELIZOWANA ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu / Anna Semenowicz. - Cz. 1-2 // Nowe Ubezp. - 2003, nr 10, s. 2325 ; nr 12, s. 25-27.
Omów. zmian w ustawie w formie pytań i odpowiedzi.
___________________
1026. USTAWA o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu : (tekst
ujednolicony) // Rzeczpospolita. - 2003, nr 170 : 23.07, dod. Vademecum
Rzeczpospolitej, nr 66, s. 9-16.
1027. USTAWA z dnia 20 grudnia 2002 r. o zm. ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty // Dz. U. 2003, nr 6, poz. 65.
1028. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu // Dz. U. - 2003, nr 58, poz. 514.
___________________
Programy dla absolwentów
1029. ABSOLWENT poszukiwany? / JM // Prawo Eur. - 2003, nr 8,
s. 52-54.
Polityka wspomagająca zatrudnienie absolwentów (ulgi i staże).
1030. AKTYWIZACJA zawodowa bezrobotnych absolwentów / Anna
Golas // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 7, s. 8-9.
- 169 1031. IDEA tworzenia Szkolnych Ośrodków Kariery / Cecylia Pielok //
Służ. Prac. - 2003, R. 31, nr 11, s. 17-18.
1032. "JUNIOR" program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych / Joanna Karpińska // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 4,
s. 5-10.
1033. KUJAWSKO-Pomorska Chorągiew ZHP w Bydgoszczy - program
"W drodze do przyszłości" / Ryszard Ulatowski // Rynek Pr. - 2003, nr 3,
s. 118-123.
W ramach programu podejmuje się działania w zakresie aktywizacji zawodowej
młodzieży do 24 roku życia.
1034. "NEW deal for 18-24 year olds" element brytyjskiego narodowego
planu działania w zakresie walki z bezrobociem ludzi młodych / Tomasz
Wiśniewski // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 54-78, wykr.
1035. POPRAWA zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego /
Katarzyna Czabanowska, Ewa Nowak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 1,
s. 91-96, rys. bibliogr.
Projekt programu Leonardo da Vinci.
1036. PROGRAM "Płomyk" / Elżbieta Liwosz // Rynek Pr. - 2003, nr 3,
s. 124-126.
Program "Płomyk" opracowany w 2000 r., skierowany do niedowidzącej i słabowidzącej młodzieży. Celem programu było przygotowanie tej grupy do wejścia na
rynek pracy przy wykorzystaniu wiedzy zawartej w podręczniku "Program Klubu
Pracy" w wersji Braille'a.
1037. REALIZACJA projektu "Zielone miejsca pracy" : ocena dotychczasowych efektów / Barbara Polańska-Siła, Andrzej Trzeciecki // Służ. Prac.
- 2003, R. 30, nr 5, s. 11-16, tab.
Ocena dotychczasowych efektów projektu zatrudnienia określonej grupy absolwentów szkół o profilu związanym z gospodarką leśną oraz ochroną środowiska.
Zob. tez poz. 962/02.
- 170 1038. STAŻ na dobry początek / Marek Rotkiewicz // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 90, s. 13.
Staż absolwencki.
1039. ZAKŁAD Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - program
"Start zawodowy młodzieży" / Jolanta Ślęczkowska, Anna Serafin // Rynek
Pr. - 2003, nr 3, s. 109-117.
Program "Start zawodowy młodzieży" opracowany i realizowany przez Zakład
Doskonalenia Zawodowego, którego celem było udzielenie pomocy w planowaniu
przez młodzież własnej kariery zawodowej.
1040. ZATRUDNIJ absolwenta // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 37,
s. 6-7.
Różnego typu programy aktywizacji zawodowej oraz szkolenia ułatwiające
zatrudnianie absolwentów.
___________________
1041. EFEKTY i kontynuacja Programu "P i e r w s z a P r a c a" /
Andrzej Trzeciecki // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 9, s. 7-12, tab.
1042. FORMY pomocy dla absolwentów w programie "Pierwsza praca" /
oprac. K. S. [Katarzyna Sadłowska] // Rzeczpospolita. - 2003, nr 223 : 24.09,
dod. Moja Kariera, s. 2.
1043. INFORMACJA o działaniach planowanych przez urzędy pracy
w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza praca"
finansowanych z Funduszu Pracy w 2003 roku / Henryk Rogala, Grażyna
Zawadzka // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 132-145, tab.
1044. PIERWSZA praca dla absolwenta / Tadeusz Olejarz // Prawo Pr. 2003, R. 9, nr 11, s. 10-12.
Podstawowe uprawnienia i korzyści, jakie mogą mieć pracodawcy z tytułu zatrudnienia absolwenta oraz uprawnienia absolwentów w przypadku skorzystania z różnych
programów aktywizacji zawodowej.
- 171 1045. PRACOWAĆ na swoim - zajęcia warsztatowe / Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 83 s. ; 21 cm - (Vademecum Dobrych
Praktyk ; 5).
Program "Pierwsza Praca".
1046. PROGRAM "Pierwsza Praca - mazowiecki start" : rozwiązania
płockie / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament
Rynku Pracy. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 51 s. ; 21 cm. - (Vademecum
Dobrych Praktyk ; 1).
1047. PROGRAMY warsztatów dla absolwentów, studentów i uczniów /
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 95 s. ; 21 cm. - (Vademecum
Dobrych Praktyk ; 2).
Program "Pierwsza Praca".
1048. SCENARIUSZE i programy warsztatów aktywizacji zawodowej
dla absolwentów / Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 68 s. ;
21 cm. - (Vademecum Dobrych Praktyk ; 4). - Tabele.
Program "Pierwsza Praca".
1049. SKUTECZNOŚĆ programu rządowego "Pierwsza praca" w sytuacji wysokiego bezrobocia wśród absolwentów w Polsce / Łukasz Haromszeki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1008, ser. Nauki Humanist., nr 8,
s. 349-357, tab. summ.
___________________
Wspieranie przedsiębiorczości
1050. BARIERY na jakie napotykają przedsiębiorstwa prywatne przy
tworzeniu miejsc pracy / Ewa Puchała-Krzywina // Gospod. Prakt. Teor. 2003, nr 2, s. 31-42 bibliogr.
- 172 BEZROBOTNI czekają na miejsca pracy / A. Malinowski = poz. 976.
Możliwość udzielenia, przez starostę, pracodawcom pożyczek z Funduszu Pracy
na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy.
1051. FORMY pomocy ze środków unijnych dla przedsiębiorców / Barbara Kosicka. - Cz. 1-2 // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 2, s. 1, 12-14 ;
nr 3, s. 5-6.
1052. INKUBATORY przedsiębiorczości w Północnej Karolinie czynnikiem przemian w regionie / Irena Łącka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 980,
s. 291-296 bibliogr. 10 poz. summ.
1053. INSTYTUCJONALNE formy wspierania małych i średnich
przedsiębiorstw / Barbara Bojewska // Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 3,
s. 9-16.
1054. INSTYTUCJONALNE wspieranie przedsiębiorczości poprzez
internet / Izabela Czaja, Agnieszka Pichur // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003,
nr 622, s. 113-124, tab. bibliogr. summ.
Inkubatory przedsiębiorczości i e-inkubatory.
1055. ISTOTA i uwarunkowania przedsiębiorczości / Agnieszka Górnik,
Monika Smolińska // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 2, s. 10-11 bibliogr.
1056. JAK państwa członkowskie UE wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa? / Tomasz L. Krawczyk // Prawo Przeds. - 2003, R. 13, nr 50,
s. 35-37.
1057. JAK uzyskać pomoc finansową z Unii Europejskiej? / Michał
Wiktorowicz // Prawo Przeds.- 2003, R. 13, nr 17, wkł. Prawo na Życzenie
Czytelników, nr 6, 16 s.
Dotacje z "Funduszu dotacji inwestycyjnych" dla małych i średnich przedsiębiorstw.
1058. KIERUNKI działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku : dokument przyjęty przez Radę Ministrów
- 173 w dniu 4 lutego 2003 roku / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa : MGPiPS, 2003. - 68 s. ; 21 cm.
1059. KTO i jak może skorzystać ze wsparcia Funduszów Rozwoju
Przedsiębiorczości? / Elżbieta Gniadek // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 7,
s. 17-20, tab.
Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości jako element programu przeciwdziałania
bezrobociu, mający za zadanie udzielać wsparcia finansowego osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
Zawiera wykaz Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości.
1060. KTO może liczyć na pomoc? / Piotr Stronkowski // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 26, s. 19-21.
Struktura i cele programów operacyjnych mających być wsparciem dla przedsiębiorców podczas pierwszych lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
1061. NIEKTÓRE ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 11, s. 19-27.
1062. NOWE zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom :
stan prawny na 10 kwietnia 2003 r. / Magdalena Stankiewicz // Por. Gaz.
Praw. - 2003, nr 15, s. 3-40, tab.
M.in. pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, pomoc
wspierająca rozwój zatrudnienia.
1063. OCENA systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw
w aglomeracji łódzkiej / Marek Matejun // Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. 2003, z. 38, s. 29-44 bibliogr. summ.
1064. PODSTAWOWE determinanty rozwoju przedsiębiorczości w latach 2002-2003 : zeszyt naukowy / pod red. Janusza Ostaszewskiego ; [Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów].
- [Lublin] : "Heil", 2003. - 370 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-918735-0-1.
Mater. konferencji naukowej Katedry Finansów SGH, Mikołajki 12-14.05. 2003.
- 174 1064a. POMOC państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw we
wschodnich landach Republiki Federalnej Niemiec / Henryk Szczerbiński //
Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2003, nr 3, s. 119-127.
1065. POMOC publiczna a wspieranie inwestycji / Karol Sobczak //
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 86, s. 7-25.
1066. POMOC publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw a walka
z bezrobociem / Aleksander Werner // Mater. Pr. Inst. Gospod. - 2003, T. 87,
s. 69-87.
1067. POMOC publiczna dla przedsiębiorców ze środków niektórych
państwowych funduszy celowych w Polsce / Andrzej Koza, Adriana Politaj //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 982, s. 27-38, rys. summ. bibliogr.
1068. POŻYCZKI dla firm zatrudniających bezrobotnych / Olga Gajda //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 240 : 14.10, dod. Dobra Firma, s. 11.
1069. POŻYCZKI dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności / oprac. Wiesława Kowalska // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 7/8,
s. 20.
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych.
1070. PROJEKT TOR#10 "Rozwój małej przedsiębiorczości - raport
2002" / Elżbieta Gniadek, Alicja Wasilewska, Tomasz Niesiołowski // Rynek
Pr. - 2003, nr 3, s. 167-174.
1071. PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu poprzez wspieranie przedsiębiorczości / Anna Łapińska // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 84,
s. 154-155.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ kobiet i jej znaczenie w wielofunkcyjnym
rozwoju obszarów wiejskich / M. Długokęcka, I. M. Kurek, J. Sawicka
= poz. 1117.
- 175 1072. ROLA pomocy publicznej w restrukturyzacji przedsiębiorstw /
Tadeusz A. Grzeszczyk // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 6, s. 46-51
bibliogr. summ.
1073. ROLA przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym Polski / Urszula
Markowska-Przybyła // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 964, ser. Zarz. Market., nr 23, s. 177-191 bibliogr. 36 poz. summ.
1074. ROZWÓJ przedsiębiorczości na obszarach wiejskich / Marek Kłodziński // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 1, s. 13-25.
M.in. wspieranie przedsiębiorczości.
1075. RZĄD wobec małych i średnich firm : kierunki działań w latach
2003-2006 / oprac. DW // Prawo Eur. - 2003, nr 4, s. 7-12, rys.
1076. SAMOZATRUDNIENIE / Paweł Ziółkowski // Serw. Praw.-Prac.
- 2003, R. 8, nr 33, 15-16, 25-26.
Samozatrudnienie jako rodzaj działalności gospodarczej.
1077. STOWARZYSZENIE Wspierania Małej Przedsiębiorczości
w Dobiegniewie - Program "Wiejski biznes" / Kazimierz Kisiel // Rynek Pr.
- 2003, nr 3, s. 97-108.
Celami projektu "wiejski biznes" było wybranie i przeszkolenie 60-osobowej
grupy aktywnej młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości, z ukierunkowaniem na
świadczenie w przyszłości usług w otoczeniu rolnictwa i leśnictwa. Dzięki tym działaniom szkoleniowo-doradczym zaplanowano utworzenie indywidualnej działalności
gospodarczej w usługach i w gospodarstwach agroturystycznych, w których znajdą
zatrudnienie absolwenci projektu i ich rodziny.
1078. UGODA restrukturyzacyjna: co przepis, to wątpliwość / Tadeusz
Komosa // Rzeczpospolita. - 2003, nr 18 : 22.01, dod. Prawo co Dnia, s. 3.
Skutki ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
dla rynku pracy.
W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod red. T. Kaźmierczaka,
M. Rymszy = poz. 3923.
Z treści: Zadura P.: "Zawody jutra". Tworzenie nowych miejsc pracy w środowisku lokalnym - doświadczenia francuskie.
- 176 1079. WOLNE miejsca pracy i warunki ich tworzenia na gdyńskim rynku pracy / Wiesław Golnau [i in.] // Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2003,
nr 5, s. 202-228.
1080. WPŁYW agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich / Danuta Golik, Krzysztof Firlej // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002,
nr 596, s. 41-49 bibliogr. summ.
1081. WPŁYW pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa /
Wojciech Burzyński, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga // Gospod. Nar. - 2003, R. 14, nr 3, s. 68-91, tab. bibliogr. summ.
M.in. pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, na tworzenie miejsc pracy, na
szkolenia oraz rozmiary pomocy publicznej w UE i w Polsce.
1082. WSPARCIE dla małych i średnich firm w ramach programów
realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Hanna
Kosarczyn // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 59-63 bibliogr.
Programy rozwoju zasobów ludzkich realizowane przez PARP, wspierane przez
Europejski Fundusz Społeczny.
1083. WSPIERANIE przedsiębiorczości w handlu i rzemiośle we Francji /
Urszula Kłosiewicz-Górecka // Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 4/5, s. 101-107.
ZARZĄDZANIE małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / oprac. i red. nauk. B. Skowron-Grabowska, P. Bartkowiak = poz. 251.
T. 1. - Z treści: Bisaga E., Bosowski Ł.: Formy instytucjonalnego wspierania
małych i średnich przedsiębiorstw. - Sibińska A.: Mieszkańcy powiatu sieradzkiego
i ich działania na rzecz przedsiębiorczości lokalnej. - Zawadzki M.: Samozatrudnienie,
czyli sposób na przedsiębiorczość. - Walerowicz-Cieślak J.: Inkubator przedsiębiorczości jako instrument wspierania rozwoju lokalnego. - Kryszak K.: Inkubator przedsiębiorczości jako miejsce inicjatyw gospodarczych na przykładzie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
1084. ZNACZENIE małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
Litwy / Marek Szarucki // Prz. Organ. - 2003, nr 7/8, s. 46-49, wykr. tab.
- 177 1085. ZNACZENIE małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
regionu /Anna Mielczarek // Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 1, s. 13-19, tab.
___________________
1086. USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zm. ustawy o pomocy
publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw // Dz. U. - 2003, nr 229, poz. 2271.
1087. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej // Dz. U.
- 2003, nr 1, poz. 1.
M.in. pomoc dla restrukturyzowanych sektorów gospodarki.
d. Popyt na siłę roboczą.
Ruch zatrudnionych i stabilizacja załóg
1088. CZYNNIKI kreowania wzrostu popytu na pracę : uwarunkowania
makroekonomiczne i regionalne / Paweł Gaiński // Polit. Społ. - 2003, R. 30,
nr 2, s. 31-34.
Omów. konf., Augustów, 22-25 października 2002 r.
1089. ELASTYCZNE formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na
pracę w Polsce / red. Elżbieta Kryńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa : IPiSS, 2003. - 263 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie /
IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. - Cont. - ISBN 83-87890-42-1.
Treść: Kwiatkowski Eugeniusz: Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku
pracy (s. 19-47). - Hajn Zbigniew: Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty
prawne (s. 48-99). - Kryńska E.: Kontraktowanie pracy (s. 100-121). - Sobocka-Szczapa Halina: Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego (s. 122-147). Bednarski Marek, Machol-Zajda Lucyna: Telepraca (s. 148-168). - Dymarczyk Waldemar: Organizacja czasu pracy (s. 169-182). - Kukulak-Dolata Iwona: Współpraca
przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia (s. 183-209). - Konecki Krzysztof: Wpływ
polityki personalnej na stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy
- 178 (s. 210-233). - Kryńska E.: Elastyczność popytu na pracę w Polsce - synteza, diagnoza
i wnioski (s. 234-256). - Pawłowska Beata: Aneks: Charakterystyka badanych przedsiębiorstw (s. 257-263).
1090. MAŁE i średnie firmy u progu 2003 / Michał Olszewski // Manager. - 2003, nr 3, s. 26-29, rys.
M.in. rotacja zatrudnienia w firmach o różnej kondycji ekonomicznej.
POPYT i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat
dziewięćdziesiątych / pod red. W. Golnau = poz. 872.
Z treści: Golnau W., Szymańska J., Waśniewski J.: Wolne miejsca pracy na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat dziewięćdziesiątych.
ROLA edukacji w kreowaniu popytu na pracę / B. Sobolewska-Węgrzyn
= poz. 1411.
1091. SWOBODA zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej / Aneta
Szydłowska // Pracodaw. Prac. - 2003, nr 9, s. 27-35.
Swoboda przemieszczania się pracowników.
Zob. też Zatrudnienie Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce
(poz. 2509-2522).
e. Zatrudnienie w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej
1092. CZY niż demograficzny zbierze żniwo? : kilkadziesiąt tysięcy
nauczycieli może stracić pracę / Dorota Nowicka // Dyr. Szk. - 2003, nr 10,
s. 7-9.
1093. DEFICYT pracy jako konsekwencja globalizacji i wyzwanie
dla przyszłości / Irena Zakidalska // Prz. Nauk. / WSSE Gdań. - 2002, nr 1,
s. 23-31 bibliogr.
M.in. praca marynarzy.
- 179 1094. HANDLOWIEC najbardziej uprzywilejowanym zawodem / Andrzej Kryg // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 127, s. 19.
Rynek pracy specjalistów - oferty wg działów i zawodów, województw oraz
branż.
1095. JAKOŚĆ kapitału ludzkiego a rozwój sektora usług / Dorota
Ostrowska // Optimum - Stud. Ekon. - 2003, nr 4, s. 157-168, tab. bibliogr.
M.in. zatrudnienie w usługach.
1096. KAPITAŁ ludzki w budownictwie / Marek Leszczyński //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 10, s. 28-40, tab. bibliogr. 17
poz. summ.
LUDNOŚĆ, zatrudnienie i bezrobocie na wsi : dekada przemian / I. Frenkel = poz. 4259.
1097. NIE trzeba wstydzić się aktywności : trudny rynek dla menedżerów /
Jolanta Porębska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 86, s. 14.
Utrata pracy wyzwaniem dla osoby o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, które trzeba wkalkulować w karierę zawodową.
1098. NOWE ekologiczne miejsca pracy / Jakub Koniecki // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 7, s. 16, 25-26.
Wzrost zatrudnienia w branżach związanych z ochroną środowiska po przystąpieniu Polski do Unii.
1099. PRACA w unijnych instytucjach / Alicja Kowal // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 186, s. 6.
W okresie przedakcesyjnym przewidziano zatrudnienie w instytucjach europejskich pracowników jedynie na zasadach kontraktowych, dotyczy to tłumaczy i personelu pomocniczego.
1100. REKRUTACJA pracowników do instytucji Unii Europejskiej /
Agata Etmanowicz // Wspólnoty Eur. - 2003, nr 5, s. 4-9, tab.
- 180 1101. REKRUTACJA w wybranych instytucjach Unii Europejskiej /
Katarzyna Krzanowska // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, z. 5,
s. 93-106 bibliogr. summ.
Zatrudnienie w instytucjach europejskich.
1102. SŁUŻBA cywilna w instytucjach Unii Europejskiej / Jacek Czaputowicz // Służ. Cyw. - 2003, nr 6, s. 37-66, il.
1103. STAROŚĆ i młodość w nauce / Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
- Wrocław : Wydaw. FUNNA, 2001. - 115 s. ; 20 cm. - (Fundacji Dyskusje
o Nauce ; 5). - ISBN 83-88631-10-1 ; 83-902582-8-5.
1104. SYSTEM nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej
rolników w regionie południowo-wschodnim / Krzysztof Firlej // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2001, nr 584, s. 55-63 bibliogr. summ.
Praca nakładcza w rolnictwie.
SYTUACJA informatyków-cudzoziemców na niemieckim rynku pracy /
M. Dąbrowski, M. Jaworek = poz. 885.
1105. UBYWA pracowników i placówek / Waldemar Grzegorczyk //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 16 : 20.01, dod. Ekon. Rynek, s. 5, tab.
Zatrudnienie w bankach w 2002 r.
1106. UWARUNKOWANIA polityki zatrudnienia w sektorze usług finansowych / Jarosław Wierzbicki // Mater. Pr. Inst. Gospod. - 2003, T. 86, s. 91-108.
1107. WOLONTARIAT - inna i nowa jakość pracy pomocowej / Jan
Gielas // Wspólne Tematy. - 2003, nr 11/12, s. 61-70.
1108. WOLONTARIAT jako aktywizacja zawodowa absolwentów /
Barbara Juraś-Krawczyk // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2002, nr 8, s. 49-60
bibliogr. summ.
Nadto: Pomagając innym, pomożesz sobie / Katarzyna Sadłowska // Rzeczpospolita. - 2003, nr 188 : 13.08, dod. Moja Kariera, s. 1. * Nowi ludzie to nowe pomysły /
- 181 K. Sadłowska // Tamże, s. 2. * Mało społeczników / DCZ // Tamże, s. 5. * Praca za
doświadczenie / DCZ // Tamże, s. 5.
1109. WPŁYW polityki ekologicznej na zatrudnienie / Paweł Targoński //
Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 185-191. * Tenże: Ochrona środowiska - nadzieja
na zatrudnienie // Tamże, nr 4, s. 216-220. - Zatrudnienie w sektorze związanym z ekologią.
1110. ZATRUDNIENIE byłych górników wałbrzyskich / Tadeusz Stalewski // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 4, s. 13-17, tab. bibliogr.
Losy zawodowe byłych górników.
___________________
P r a c a "n a c z a r n o"
1111. MIĘDZYNARODOWA polityka społeczna wobec świadczących
pracę w nieformalnej gospodarce / Andrzej Świątkowski // Polit. Społ. - 2003,
R. 30, nr 4, s. 1-4.
Zatrudnieni w nieformalnej gospodarce jako przedmiot zainteresowania Międzynarodowej Organizacji Pracy.
1112. NIEMCY na czarno / Ewa Pawlik // Życie Warsz. - 2003, nr 291 :
15.12, s. 18, rys.
Nielegalna praca w Niemczech.
1113. SZARA strefa w Rosji / Igor Kliamkin, Lew Timofiejew ; przekł.
Marcin Wojciechowski. - Warszawa : Cyklady, 2003. - 128 s. ; 22 cm. - Tabele. - ISBN 83-86859-74-1.
M. in. zatrudnienie nielegalne.
Zob. też Policja pracy (poz. 985-988).
- 182 f. Praca kobiet
1/ Zagadnienia ogólne
1114. BYĆ kobietą pracującą : (komunikat z badań) / Dorota Kalinowska //
Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 52-68, tab. bibliogr.
Sytuacja kobiet pracujących w III RP.
1115. EKONOMIA i płeć / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantenga. Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychol., 2003. - 166 s. : rys. ; 22 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-89120-10-0.
Z treści: Wunderink-van Veen Sophia: Nowa ekonomia gospodarstwa domowego: dzieci a udział kobiet w rynku pracy (s. 27-43). - Krug Barbara: Dyskryminacja
kobiet: perspektywa neoinstytucjonalna (s. 60-76). - Plantenga J.: Europejska konstanta i specyfika poszczególnych państw: pozycja kobiet na rynku pracy w Unii
Europejskiej (89-104). - Vaiou Dina, Stratigaki Maria: Kobiety na Południu: różne
doświadczenia związane z pracą w jednoczącej się Europie (s. 105-117). - Dijkstra
A. G.: Kobiety w Europie Środkowej i Wschodniej: rynek pracy w okresie transformacji (s. 118-134). - Doorne-Huiskes Anneke van: Równe szanse w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (s. 137-148). - Bruijn Jeanne de: Porównywalna wartość
pracy i działania na rzecz równej płacy w Unii Europejskiej (s. 149-157).
Rec.: Szpunar Magdalena // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 8, s. 28-29.
INTEGRACJA europejska a szanse dla kobiet / M. Duszczyk = poz. 775.
1116. KOBIETA pracująca / Hanna Mizgajska // Unia Eur. - 2003, nr 2,
s. 51-54, il. tab. wykr.
Aktywność zawodowa kobiet w okresie transformacji gospodarczej i społecznej
w Polsce.
KOBIETY w zarządzaniu - jak motywować i przekonywać ludzi /
J. Lavelle = poz. 1679.
PERSPEKTYWY zrównania zawodowych szans kobiet i mężczyzn
w kontekście integracji Polski z Unią Europejską / E. Ignaciuk = poz. 779.
1117. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ kobiet i jej znaczenie w wielofunkcyjnym
rozwoju obszarów wiejskich / Marzena Długokęcka, Iwona M. Kurek, Janina
Sawicka // Acta Sci. Pol., Oecon. - 2003, [z.] 1, s. 55-65 bibliogr. summ.
- 183 1118. SYNDROM szklanego sufitu : mniejsze szanse kariery Polek
w świetle badań Instytutu Spraw Publicznych / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel Zarz. - 2003, nr 3, s. 26-29.
"Szklany sufit" - niewidoczna bariera awansu, blokująca rozwój karier zawodowych polskich kobiet - zamykanie możliwości piastowania stanowisk kierowniczych
wyższego szczebla.
1119. SYTUACJA kobiet w Wielkiej Brytanii / Zuzanna Tomassi ; przeł.
z ang. Ewa Lisowska // Kob. Bizn. - 2003, nr 1/4, s. 37-42, tab. bibliogr.
M.in. zatrudnienie, płace i edukacja kobiet.
Toż w jęz. ang. // Tamże, s. 83-89.
1120. SYTUACJA społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet : bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej / red. Adam Kurzynowski = poz. 952/01.
Rec.: Organiściak-Krzykowska Anna // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 33-34.
SZTUKA wojny pracującej kobiety / Chin-Ning Chu = poz. 1651.
1121. ZADOWOLONY niewolnik idzie do pracy : postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 krajach / Henryk Domański = poz. 1010/99.
Rec.: Stachowska Ewa // Tycz. Zesz. Nauk. - 2001, nr 3/4, s. 121-127.
Kobiety na rynku pracy (poz. 886, 932).
2/ Praca kobiet w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach
1122. BARIERY udziału kobiet w zarządzaniu / Joanna Cewińska //
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, z. 5, s. 57-69 bibliogr. summ.
1123. BUSINESSWOMEN : olsztyńskie kobiety sukcesu / Andrzej
Sołoma // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1008, ser. Nauki Humanist., nr 8,
s. 478-485 bibliogr. summ.
Omów. badań dot. właścicielek małych firm w Olsztynie.
- 184 1124. KOBIETY jako piloci w lotnictwie wojskowym / Adam Tarnowski //
Kosmos. - 2003, nr 1, s. 59-65 bibliogr.
1125. KOBIETY kierujące gospodarstwami rolnymi / Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. - Warszawa : IERiGŻ, 2003. - 48 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 46-48. - ISBN
83-86815-92-2.
1126. PRACA kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / red.
Bożena Balcerzak-Paradowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2003. - 402 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 395-402.
- ISBN 83-87890-33-2.
Treść: Rozwój sektora prywatnego a aktywność zawodowa kobiet / B. BalcerzakParadowska [i in.] (s. 23-155). - Sektor prywatny jako środowisko pracy kobiet
(w świetle badań) / Kołaczek Bożena [i in.] (s. 157-322). - Problemy pracy kobiet.
Tendencje europejskie i światowe / Gertruda Uścińska, Danuta Graniewska (s. 323360). - Podsumowanie (s. 361-394).
Rec.: Kurzynowski Adam // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 95-98.
WARUNKI pracy kobiet w szpitalach w świetle wyników kilku kolejnych
badań ankietowych / M. Estryn-Behar, N. Duger, L. Vinck = poz. 2055.
ZARZĄDZANIE a płeć / E. Lisowska = poz. 1720.
Kształtowanie polityki równych szans kobiet w zakresie awansu na stanowiska
kierownicze.
3/ Praca zawodowa a obowiązki rodzinne i domowe kobiet
1127. KOBIETA pracująca / Mirosław Laszczak // Manager. - 2003,
nr 7, s. 60-62, il.
Kariera zawodowa kobiet - skutki społeczne, osobiste, rodzinne.
1128. OPIEKA nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach UE /
Piotr Michoń // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 8, s. 20-24, tab. bibliogr.
- 185 g. Praca młodzieży i młodocianych
MŁODOCIANI w rzemiośle / M. Prószyński = poz. 1538.
1129. PRACA dzieci i młodzieży / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. 2003, nr 30, s. 12-13, il.
Praca dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
1130. PRACUJĄCE dziecko na wsi / oprac. Olga Dyżakowska // Inspektor Pr. - 2003, nr 7, s. 10-11, il.
Na podst. książki "Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we
własnym gospodarstwie rolnym" S. Lachowski [i in.].
1131. STRATEGIA państwa wobec młodzieży na lata 2003-2012 / JC //
Unia Eur. - 2003, nr 9, s. 44-45.
Celem strategii jest wyrównywanie szans rozwoju młodego pokolenia m.in.
w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, czasu wolnego.
ZATRUDNIANIE młodocianych - jak to robią w Unii / M. Culepa =
poz. 2381.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez
pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń = poz. 981.
Zob. też Bezrobocie młodzieży (poz. 936-940) ; Ochrona pracowników
szczególnie chronionych (poz. 2856-2897).
___________________
- 186 Ochotnicze Hufce Pracy
1132. [CZTERDZIEŚCI pięć] 45 lat Ochotniczych Hufców Pracy // Rynek Pr. - 2003, nr spec., czerwiec
Treść: Szczepański Marek: [Słowo od Wiceministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej] (s. 7-9). - Lewandowski Janusz: [Słowo od Komendanta Głównego
Ochotniczych Hufców Pracy] (s. 10-11). - Najdycho Marian: Powstanie, rozwój
i transformacja Ochotniczych Hufców Pracy (s. 13-24). - Kenczew-Pałasz Kalina:
Cele strategiczne Ochotniczych Hufców Pracy (s. 25-30). - Męcina Sławomir: Praca
w procesie wychowania w Ochotniczych Hufcach Pracy (s. 31-37). - ŻywiecDąbrowska Elżbieta: Ochotnicze Hufce Pracy w Unii Europejskiej (s. 38-48). - Winczewska-Wróbel Leona: Aktywna polityka rynku pracy prowadzona w Ochotniczych
Hufcach Pracy jako metoda integracji społecznej i zawodowej młodych ludzi (s. 4958). - Rozłonkowska Krystyna: Działania OHP w przygotowaniu młodzieży uczącej
się do wejścia na rynek pracy w województwie małopolskim - rola i zadania centrów
edukacji i pracy (s. 59-64). - Wojtas Józef: Realizacja programów "Szansa 13/18"
i "Szansa 18/24" jako metoda integracji społecznej i zawodowej młodych ludzi na
przykładzie województwa śląskiego (s. 65-71). - Glock Mariusz: Rola klubów pracy
OHP w kształtowaniu pozytywnych wzorców wśród młodzieży (s. 72-76). - Kiek
Katarzyna: Targi i giełdy pracy jako jedna z form działalności OHP w poszukiwaniu
zatrudnienia dla młodzieży na przykładzie województwa dolnośląskiego (s. 77-83). Ozga Ryszard: Działalność OHP na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich i popegeerowskich na terenie województwa warmińskomazurskiego (s. 84-89). - Sabramowicz Piotr: Współpraca z lokalnym środowiskiem
na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży na
przykładzie zadań realizowanych przez hufce pracy województwa opolskiego (s. 9093). - Nierwiński Andrzej: Rola Centrum Kształcenia i Wychowania [OHP] w Gołdapi w środowisku lokalnym (s. 94-95). - Pomoc młodzieży o zmniejszonych szansach
życiowych, mającej trudności z ukończeniem szkoły, niedostosowanej społecznie,
pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. - Wartel Zenon: Czynniki decydujące o socjalizującej i profilaktycznej roli OHP (s. 96-99). - Puławski Zygmunt: Współpraca Zakładu Usług Poligraficznych "LIBRA PRINT" ze Środowiskowym Hufcem Pracy
w Łomży (s. 102-103). - Obuchowski Mieczysław: Współpraca z OHP - szansą dla
zakładu pracy (s. 104-105). - Złomaniec Mirosław: Współpraca Ochotniczych Hufców
Pracy z samorządem województwa lubelskiego (s. 108-111).
1133. MŁODZIEŻ - szansa - Europa / Beata Kaczyńska // Polit. Społ. 2003, R. 30, nr 7, s. 35-37
Omów. konf. z okazji 45-lecia OHP. Warszawa, 11-12 czerwca 2003 r.
1134. OCALIĆ przed wykluczeniem : 45 lat Ochotniczych Hufców Pracy / Ewa Adamczewska // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 29/30, s. 8-9, il.
- 187 1135. OHP [Ochotniczy Hufiec Pracy] przeciwdziała bezrobociu i patologiom wśród młodzieży / Agnieszka Leja // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 4,
s. 11-13.
h. Zatrudnienie grup specjalnych.
Praca i rehabilitacja zawodowa inwalidów
1/ Ludzie skazani
1136. SKAZANI, więc niepotrzebni / Dominika Sikora // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 113, s. 9, tab.
Zatrudnienie skazanych.
1137. TAŃSZA praca skazanych / Agata Łukaszewicz // Rzeczpospolita.
- 2003, nr 137 : 13.06, dod. Prawo co Dnia, s. 2.
Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym dot. m.in. wynagrodzenia skazanych.
2/ Ludzie starsi
1138. AKTYWNOŚĆ zawodowa osób starszych a system emerytalny
i przedemerytalny / Agnieszka Chłoń // Ubezp. Społ. - 2003, nr 7, s. 11-14, tab. rys.
POLSKA starość / pod red. B. Synaka = poz. 3968.
Z treści: Halicka M., Halicki J.: Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu człowieka starego. - Halicka M., Halicki J.: Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych.
- Halicka M., Pędich W.: Satysfakcja życiowa ludzi starych. - Pędich W.: Regionalne
zróżnicowanie sytuacji ludzi starych na wsi.
1139. PRACA emerytów i rencistów : szansa dla przedsiębiorców
i ubezpieczonych czy przeszkoda w walce z bezrobociem / Stanisław
Majkowski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 17, dod. Ekspert Prawny, 16 s.
Zob. też Emerytura a zatrudnienie (poz. 3541-3553).
- 188 3/ Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
1140. ABSOLWENT na rynku pracy / Andrzej Zakrzewicz // Integracja.
- 2003, nr 3, s. 77.
Absolwent niepełnosprawny.
1141. AKTYWIZACJA zawodowa niepełnosprawnych umysłowo - konfrontacja i wsparcie / Jacek Figarski // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 5, s. 6-7.
1142. ANALIZA udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy na
przykładzie województwa zachodniopomorskiego / red. nauk. Józef Hozer. Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2003. - 262 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 261-263. - Summ. - ISBN 83-7241-297-9.
Treść: Batóg Jacek: Opis danych statystycznych i podstawowe pojęcia z zakresu
niepełnosprawności (s. 13-37). - Gazińska Mirosława, Batóg J., Doszyń Mariusz:
Demograficzne aspekty zjawiska niepełnosprawności (s. 39-80). - Doszyń M., Batóg J.:
Analiza wpływu rozwoju ekonomicznego na zjawisko niepełnosprawności (s. 81-111).
- Guzowska Małgorzata [i in.]: Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku
pracy województwa zachodniopomorskiego (s. 113-237).- Batóg J.: Wnioski (s. 237241). - Batóg J.: Zakończenie (s. 244-260).
1143. CZY niepełnosprawni będą wykonywali tylko najprostsze prace? /
Andrzej Barczyński // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 4, s. 6-7, rys.
Nowelizacja ustawy (obowiązującej od 1 lutego 2003 r.) ogranicza dostęp niepełnosprawnych do niektórych stanowisk pracy.
1144. DETERMINANTY aktywności osób niepełnosprawnych na rynku
pracy / Piotr Frączek // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 11/12, s. 10-14, tab. bibliogr.
DYREKTYWA Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia
ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu
- nr 2000/78/WE = poz. 2367.
1145. EDUKACJA osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red.
Lucyny Frąckiewicz. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2003. - 186 s. : rys. ;
24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Tabele. - ISBN 83-7246-323-9.
Z treści: Frąckiewicz L.: Problemy edukacji osób niepełnosprawnych (s. 9-23). Koźbiał Aneta: Rola procesu rehabilitacji zawodowej w edukacji osób niepełnospraw-
- 189 nych (s. 25-54). - Kantyka Sławomir: Rola organizacji pozarządowych w zaspokajaniu
edukacji społecznej osób niepełnosprawnych w województwie śląskim (s. 55-73). Marzec Ewa: Edukacja osób z dysfunkcją wzroku (s. 97-120). - Soworka Joanna:
Możliwości edukacyjne i sport osób niepełnosprawnych ruchowo (s. 121-135). - Garbat Marcin: Bariery w otoczeniu osób niepełnosprawnych (s. 137-160). - Wiśniewska
Katarzyna: Prawny status osób niepełnosprawnych (s. 161-179).
1146. [EUROPEJSKI Rok Osób Niepełnosprawnych] // Inspektor Pr. 2003, nr 10, s. 3-19, 28-29, il. tab. bibliogr.
Nr spec. poświęcony obchodom Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.
Z treści: Szeroczyńska Małgorzata: Prawo Unii Europejskiej [w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych] (s. 3-7). - Kossakowska Elżbieta: Co wynika
z kontroli PIP? (s. 8-12). - Warunki pracy niepełnosprawnych. - Rydzewski Michał:
Polski model zatrudnienia osób niepełnosprawnych (s. 12-15). - Przystosowanie
stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (s. 18-19). - Kowtun Joanna:
Organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych pracobiorców (s. 28-29).
Nadto: Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych / Ewa Tomaszewska // Biul. Inf.
KK NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 130, s. 18-22. - Omów. programów celowych
zapewniających niepełnosprawnym pomoc w znajdowaniu bądź utrzymaniu zatrudnienia.
FUNKCJONALNOŚĆ stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / T. Sienkiewicz = poz. 1971.
1147. JAK realizowana jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych : informacja rządu // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 7/8, s. 1-4.
Fragmenty z "Informacji o działaniach podejmowanych w 2002 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" przygotowanej przez MGPiPS, dotyczące realizacji Karty w zakresie
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
1148. JAKĄ szansę na rynku pracy mają osoby niesłyszące? / Łukasz
Haromszeki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1008, ser. Nauki Humanist.,
nr 8, s. 358-367, tab. bibliogr. summ.
JAKIE zmiany w systemie planuje rząd? / A. Barczyński = poz. 2363.
Omów. projektu ustawy o ratyfikacji konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dot. rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
- 190 "JUNIOR" program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych / J. Karpińska = poz. 1032.
1149. KONFERENCJA "Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób
niepełnosprawnych" / Ewa Kędzior // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". 2003, nr 135, s. 34-36.
Omów. konf., która odbyła się 23-25 października 2003 r. w KonstancinieJeziornej.
1150. KONFERENCJA "Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - doświadczenia krajów Unii Europejskiej w aktywizacji zawodowej a rozwiązania dla Polski" / oprac. Ewa Kędzior // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". 2003, nr 130, s. 26-28.
19-20 maja 2003 r. zorg. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Zob. też poz. 1162
METODA obliczania dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych / A. Barczyński = poz. 831.
1151. OD wczesnego wspomagania do zatrudnienia : szanse osób niepełnosprawnych we Włoszech / Laura Jurga // Probl. Porad. Psychol. - 2003,
nr 2, s. 95-100 bibliogr.
1152. OSOBY niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej / Janusz Gałęziak ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa :
Urz. Kom. Integr. Eur., 2003. - 28 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89218-12-7.
1153. OSOBY niepełnosprawne na rynku pracy / Iwona Bąk, Iwona
Markowicz // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. / USzczec. - 2002, nr 13, s. 5965 bibliogr. summ.
1154. OSOBY niepełnosprawne w obliczu przemian społecznych - szanse i zagrożenia związane z pracą / Irena Ramik-Mażewska // Stud. Pedagog.
UStet. - 2003, nr 4, s. 101-112 summ.
- 191 1155. PEDAGOGIKA dorosłych wobec problemów osób niepełnosprawnych / Jerzy Stochmiałek // Aux. Soc. - 2003, nr 3/4, s. 9-24 bibliogr. summ.
Fragm. ref. wygłoszonego podczas konf. Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
pt. "Nauki pedagogiczne w Polsce - dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy", Kraków 12-13 września 2003 r. Dot. edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w pracach Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
1156. PODSTAWY prawne polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Anna Nowak // Aux. Soc. - 2003, nr 2, s. 141-154.
1157. POLSKIE doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych : ogólnopolska Konferencja Naukowa : referaty /
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. - Warszawa : KIG-R, 2003. 190 s. : rys. ; 30 cm. - (Biblioteka Miesięcznika "Zakład Pracy Chronionej" ;
z. 25). - Tabele. - Bibliogr.
Treść: Kurzynowski Adam: Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej
państwa (s. 9-18). - Gwiazdowicz Adam: Kierunki polityki państwa wobec osób
niepełnosprawanych w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej (s. 19-25). Wilmowska Anna: Znaczenie rehabilitacji zawodowej i leczniczej w zapobieganiu
niezdolności do pracy w ubezpieczeniu społecznym (s. 27-36). - Frąckiewicz Lucyna: Niepełnosprawność a praca (s. 37-46). - Kostrubiec Stanisława: Potrzeby osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania (s. 47-58). Gorczycka Ewa: Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych jako warunek sukcesu rehabilitacji zawodowej (s. 59-67). - Sobczak Włodzimierz: Ewolucja systemu
rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w latach
1991-2003 (s. 69-79). - Sroczyński Roman: Zasady finansowania systemu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych (s. 81-100). - Garbat Marcin, Paszkowicz Maria Agnieszka: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w systemie zabezpieczenia społecznego (s. 101-113). - Waszkowski Henryk:
Rola turnusów rehabilitacyjnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 115-122). - Węgrzyn Małgorzata: Samorząd lokalny a rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych (s. 123-129). - Majewski Tadeusz: Polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych
a regulacje prawne w Unii Europejskiej (s. 131-136). - Kowalczyk Olga: Potrzeby
osób niepełnosprawnych w Polsce w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania
na tle krajów Unii Europejskiej (s. 137-146). - Mrugalska Krystyna: Osoby ze
znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niemożnością samodzielnej egzystencji w systemie rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu. Stan obecny i postulaty,
z uwzględnieniem strategii i regulacji prawnych UE (s. 147-150). - Ochonczenko
Helena: Istota i koncepcje rehabilitacji osób niepełnosprawnych - przegląd wybranych stanowisk (s. 151-162). - Barczyński Andrzej: Propozycja kierunku mody-
- 192 fikacji systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 163-177). Paszkowicz A., Garbat M.: Propozycja nowych rozwiązań w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 179-190).
1158. POMOCE techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Bożena Kurkus-Rozowska, Róża Serafin // Bezp. Pr. - 2003,
nr 5, s. 10-12, il. bibliogr. 13 poz. * Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej / R. Serafin // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 7/8, s. 16.
Omów. normy PN-EN ISO 9999:2002 - Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych - klasyfikacja, będącą polską wersją normy europejskiej
EN-ISO 9999.
POŻYCZKI dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności /
oprac. W. Kowalska = poz. 1069.
1159. PRACA i rehabilitacja osób niepełnosprawnych / Anna Nowakowska // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 9, s. 8-10.
1160. PRACA w Unii - kraje Beneluksu / oprac. Tomasz Majewski //
Integracja. - 2003, nr 3, s. 78-79.
Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Belgii, Holandii i Luksemburgu.
1161. PRACOWNIK niepełnosprawny na otwartym rynku pracy / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6,
nr 9, s. 10-13, tab.
1162. PRAWO do pracy / oprac. Anna Panfil // Integracja. - 2003, nr 4,
s. 72-73, il.
Omów. konf. zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
pt. "Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej
w aktywizacji zawodowej a rozwiązania dla Polski".
Zob. tez poz. 1150.
PROBLEMATYKA kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w regulacjach prawnych / A. Barczyński = poz. 834.
- 193 1163. PROBLEMY aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych /
oprac. R[oman] Uhlig // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 7/8, s. 20-21.
Omów. konf., która odbyła się w Ustroniu 24-27 lipca 2003 r.
PROGRAM "Płomyk" / E. Liwosz = poz. 1036.
Program "Płomyk" opracowany w 2000 r., skierowany do niedowidzącej i słabowidzącej młodzieży. Celem programu było przygotowanie tej grupy do wejścia na
rynek pracy przy wykorzystaniu wiedzy zawartej w podręczniku "Program Klubu
Pracy" w wersji Braille'a.
1164. PROPOZYCJA kierunku zmian w systemie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński // Zakł. Pr.
Chron. - 2003, R. 6, nr 11/12, s. 5-9, tab.
1165. PRZYSTOSOWANIE stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - zwrot kosztów / Magdalena Pytel // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 10,
s. 16-18. * Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych / oprac. Wiesława Kowalska // Zakł. Pr. Chron. - 2003,
R. 6, nr 7/8, s. 17.
1166. ROLA nauki w kreowaniu kształtu systemu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych / Stanisława Kostrubiec // Zakł.
Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 11/12, s. 10-12, tab.
1167. SEN o Unii / Piotr Stanisławski // Integracja. - 2003, nr 3, s. 14-21, 24.
Sytuacja osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (wykształcenie, zatrudnienie, zasiłki).
SKŁADKI za osoby niepełnosprawne / A. Radzisław = poz. 3424.
Z myślą o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ustawodawca wprowadził odmienne unormowania dot. opłacania składek na ich ubezpieczenia, które
mają zachęcić pracodawców do zatrudniania tych osób.
1168. SPRAWA zatrudnienia osób niepełnosprawnych w USA / Tadeusz
Majewski // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 2, s. 8-9, tab.
- 194 1169. SYSTEMY zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach
Unii Europejskiej / Tadeusz Majewski // Bezp. Pr. - 2003, nr 5, s. 7-9 bibliogr. 5 poz.
1170. ŚRODOWISKOWE Centrum Aktywizacji Zawodowej dla Osób
Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym / Jacek Figarski // Niepełnospr. Rehabil. - 2003, R. 3, nr 1, s. 47-52.
Na przykładzie działalności Domu Samopomocy "Roztocze" w Lublinie.
1171. WĄTPLIWOŚCI pozostają / Jolanta Banach // Zakł. Pr. Chron. 2003, R. 6, nr 5, s. 1, 9.
Odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na wystąpienie
Prezesa Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej z dnia 28 stycznia br. w sprawie
wyjaśnienia ewentualnych zagrożeń wynikających z Rozporządzenia Komisji Europejskiej z 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa przeznaczanej na zatrudnienie
a w szczególności zawartej w nim definicji "zatrudnienia chronionego".
ZABEZPIECZENIE społeczne i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
w teorii polityki społecznej / O. Kowalczyk = poz. 3927.
1172. ZATRUDNIENIE wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Niepełnospr. Rehabil. - 2003, R. 3, nr 1, s. 7-17.
Zatrudnienie wspomagane - zatrudnianie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zwykłych zakładach pracy, przy zapewnieniu im odpowiedniej pomocy
na przykładzie państw Europy Zachodniej.
1173. ZMIANA zawodu ze względu na niezdolność do pracy / Marcin
Szydziak // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 2, s. 32-34.
Przekwalifikowanie zawodowe w aspekcie niezdolności do pracy oraz skutki
braku możliwości takiego przekwalifikowania.
1174. ZMIANY są konieczne / Jolanta Banach ; rozm. Zofia Mikołajczak //
Integracja. - 2003, nr 3, s. 26-27.
Rozmowa z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nt. sytuacji
osób niepełnosprawnych w Polsce.
___________________
- 195 1175. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji
oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw
osób niepełnosprawnych // Dz. U. - 2003, nr 62, poz. 560.
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień
od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym = poz. 2854.
1176. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych // Dz. U. 2003, nr 100, poz. 926, tab.
Bibliografia dot. niepełnosprawności i rehabilitacji zawodowej (poz. 4448).
Statystyka dot. zatrudnienia niepełnosprawnych (poz. 4264).
___________________
Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
1177. BLIŻEJ niepełnosprawnych / Marian Leszczyński ; rozm. Janina
Barańska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 143, s. 17.
Rozm. z wiceprezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych nt. znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
1178. DLACZEGO warto zatrudniać niepełnosprawnych? / Anita Siemaszko // Integracja. - 2003, nr 4, s. 76-77, il.
W świetle znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
1179. NIEPEŁNOSPRAWNI pracownicy po zmianach w prawie pracy /
Zbigniew Wasiak // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 4, s. 11-12.
- 196 1180. NOWE zasady rehabiliatcji zawodowej / Anna Semenowicz //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 33, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, s. 17-23.
Omów. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
1181. USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych : tekst ujednolicony i komentarze do zmian / Joanna
Karpińska, Anna Pałecka-Błaszczyk, Magdalena Zbrzeźna. - Warszawa :
KIG-R, 2003. - 294 s. ; 23 cm. - (Zakłady Pracy Chronionej ; z. 19). - Err. ISBN 83-912516-5-9.
1182. W KIERUNKU nowych rozwiązań systemowych? : nowelizacja
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Włodzimierz Sobczak // Niepełnospr. Rehabil. - 2003, R. 3,
nr 2, s. 21-40.
1183. ZATRUDNIANIE osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów / Joanna Szymanowska // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 4,
s. 5-9.
1184. ZMIANY w ustawie / Anita Siemaszko // Integracja. - 2003, nr 3,
s. 76.
Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.
1185. ZMIANY w ustawie o rehabilitacji / Michał M. Rydzewski //
Inspektor Pr. - 2003, nr 1/2, s. 28-30.
Omów. zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych.
___________________
1186. USTAWA z dnia 20 grudnia 2002 r. o zm. ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2003, nr 7, poz. 79.
- 197 1187. USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zm. ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie // Dz. U. - 2003, nr 228, poz. 2262.
1188. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych // Dz. U. - 2003, nr 100, poz. 929.
1189. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych // Dz. U. - 2003, nr 104, poz. 969, tab.
1190. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych // Dz. U. - 2003, nr 115, poz. 1081.
1191. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania // Dz. U. - 2003, nr 125, poz. 1162.
___________________
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
1192. CHARAKTERYSTYKA programów PFRON [Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych] w 2003 r. // Zakł. Pr. Chron. 2003, R. 6, nr 4, s. 1, 3-4 ; nr 5, s. 10-11.
1193. NIESPRAWNY system / Dorota Poznańska // Rzeczpospolita. 2003, nr 87 : 12/13.04, dod. Ekon. Rynek, s. 3.
Podział pieniędzy przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych
- nieprawidłowości działania systemu.
- 198 1194. POMOC udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Joanna Karpińska. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. 2003, R. 30, nr 7, s. 21-22 ; nr 8, s. 19-22.
1195. WPŁATY na PFRON [Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych] : jak prawidłowo rozliczać się z należnych kwot /
Luiza Klimkiewicz // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 165, dod. Doradca Firmy,
8 s.
Prawne uregulowania dotyczące dokonywania przez pracodawców wpłat na
PFRON oraz zakresu zwolnień z tych wpłat.
___________________
1196. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. 2003, nr 100, poz. 928.
1197. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - 2003, nr 100,
poz. 930.
1198. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz // Dz. U. 2003, nr 105, poz. 989.
1199. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych //
Dz. U. - 2003, nr 125, poz. 1161.
- 199 1200. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych // Dz. U. - 2003, nr 138, poz. 1315.
1201. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu
przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - 2003, nr 166, poz. 1616.
1202. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także
szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków
oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady // Dz. U. 2003, nr 173, 1219.
1203. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 13 maja
2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym // Dz. U. - 2003, nr 88, poz. 808.
___________________
Zakładowy Fundusz Rehabilitacyjny
1204. INDYWIDUALNE programy rehabilitacyjne w zakładowym
funduszu rehabilitacyjnym / Ewa Brożyna [i in.] ; Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. - Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2003. - Warszawa :
KIG-R, 2003. - 130 s. ; 20 cm. - (Zakłady Pracy Chronionej ; z. 23). - ISBN
83-912516-9-1.
1205. ZAKŁADOWY fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych /
Iwona Bielecka // Nowe Ubezp. - 2003, nr 8, s. 10-12.
___________________
- 200 1206. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 sierpnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych // Dz. U. - 2003, nr 142, poz. 1383.
___________________
Z a k ł a d y p r a c y c h r o n i o n e j.
Zakłady aktywności zawodowej
1207. DZIAŁALNOŚĆ i finansowanie WTZ [warsztatów terapii zajęciowej] / Monika Misztal-Kurek // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 2, s. 4-5.
1208. METODA obliczania podwyższonych kosztów związanych z rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej / Andrzej Barczyński ; Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Warszawa : KIG-R, 2003. - 19 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele.
1209. SYTUACJA ZPCh [Zakładów Pracy Chronionej] w państwach UE
[Unii Europejskiej] / Tadeusz Majewski // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 4,
s. 13-14.
1210. UNIA wobec niepełnosprawnych / Maciej Duszczyk // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 9, s. 26-28.
Różne rozwiązania w zakresie zakładów pracy chronionej i sposobów aktywizacji
zawodowej niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej.
1211. WTZ [warsztaty terapii zajęciowej] po zmianach ustawy / Monika
Misztal-Kurek. - Cz. 1-2 // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 3, s. 11-12 ; nr 4, s. 8-9.
Omów. rozp. w sprawie zasad tworzenia, działania i funkcjonowania wtz (Dz. U.
2002, nr 67, poz. 1376).
1212. ZAKŁADY pracy chronionej po 1 stycznia 2004 / Ewa Brożyna ;
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. - Wyd. zaktual., uzup. - Warszawa : KIG-R, 2003. - 187 s. ; 20 cm. - (Zakłady Pracy Chronionej ; 27). ISBN 83-912516-4-0.
- 201 ZMIANA wzorów informacji sporządzanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej / L. Klimkiewicz = poz. 2475.
___________________
1213. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności
zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania // Dz. U. - 2003, nr 104,
poz. 968.
1214. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej // Dz. U. - 2003, nr 132, poz. 1229.
4/ Zatrudnienie socjalne
1215. PRAWO bez autorytetu / Andrzej Bałandynowicz // Opieka Wych.
Ter. - 2003, nr 2, s. 34-36. * Zatrudnienie socjalne - dwadzieścia lat później /
Krzysztof Piątek // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 7, s. 6-10.
Projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod red. T. Kaźmierczaka,
M. Rymszy = poz. 3923.
Z treści: Staręga-Piasek J.: Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Wyzwania i ograniczenia. - Miżejewski C.: Założenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
WYMIAR społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red.
T. Mołdawy, K. A. Wojtaszczyka, A. Szymańskiego = poz. 3963.
Z treści: Piątek K.: Zatrudnienie socjalne jako przykład społecznego wymiaru
integracji Polski z Unią Europejską.
___________________
- 202 1216. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym //
Dz. U. - 2003, nr 122, poz. 1143.
Omów.: Rajkiewicz Antoni // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 7, s. 5-6. ; Kroner
Jolanta Rzeczpospolita. - 2003, nr 189 : 14/15. 08., dod. Prawo co Dnia, s. 1. ; Garbarcik Aneta // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 10, s. 1-5.
4. Społeczno-ekonomiczne aspekty
czynników demograficznych
1217. CUDZOZIEMCY na saksach / Janusz K. Kowalski // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 42, dod. Gazeta Gospodarcza, s. 1-2.
Polska jako miejsce pracy dla cudzoziemców.
Opinia: Kabaj Mieczysław // Tamże, s. 3.
1218. EMIGRACJA i imigracja zarobkowa : (zjawisko, szansa i problem niektórych regionów kraju) / Ewa Tomaszewska // Spr. Rodz. - 2003,
nr 61/62, s. 127-131.
1219. GESCHICHTE der Auslanderpolitik in Deutschland / Ulrich Herbert. - Munich : C. H. Beck, 2001. - 441 s.
M. in. polityka wobec migracji zarobkowej.
Rec.: Samoraj Beata // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 7, s. 28-30.
LUDNOŚĆ Śląska : procesy demograficzne i społeczne w okresie transformacji ustrojowej / pod red. nauk. R. Rauzińskiego = poz. 4257.
LUDNOŚĆ, zatrudnienie i bezrobocie na wsi : dekada przemian / I. Frenkel = poz. 4257.
1220. MIGRACJE zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej /
Ewa Flaszyńska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 3, s. 105-110, tab. bibliogr.
17 poz.
- 203 1221. MIGRACJE ze wschodu na zachód Europy / Anna Bzowska //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 5/6, s. 34-38.
Omów. konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniach 10-12 kwietnia 2003 r.
1222. POLITYKA Polski dotycząca sezonowych migracji pracowniczych /
Joanna Szwichtenberg // Koszal. Stud. Mater. - 2000, nr 2, s. 303-311.
POLITYKA społeczna / wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun =
poz. 3902.
Z treści: Frąckiewicz L.: Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się ludności.
1223. POLSCY pracownicy kontraktowi w Berlinie w latach 90 / Beata
Samoraj // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 1, s. 28-32, tab. wykr.
1224. POLSKA a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : przeobrażenia społeczno-demograficzne i ich konsekwencje dla
województwa śląskiego : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz. Katowice : Wydaw. AE Katow., 2003. - 188 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-7246-218-6.
Z treści: Barteczek Andrzej: Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego (s. 1129). - Król Małgorzata: Bezrobocie w województwie śląskim (s. 31-41). - Frąckiewicz
L.: Rozwój demograficzny ludności województwa śląskiego (s. 43-72). - Frączkiewicz-Wronka Aldona: Stan zdrowia ludności Śląska (s. 73-86). - KwiecińskaBożek Lidia: Narodowy Program Zdrowia - jego realizacja w województwie śląskim
(s. 87-98). - Zrałek Maria: Siedliskowe uwarunkowania zdrowia (s. 99-113). - Kantyka Sławomir: Edukacja w województwie śląskim (s. 139-168). - Koczur Wiesław:
Zmiany w zakresie prawa do emerytury górniczej w zreformowanym systemie ubezpieczenia emerytalnego (s. 169-188).
Zob. też poz. 1112/02.
POLSKI szef szuka pracy za granicą / I. Michaliszyn = poz. 371.
POPYT i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat
dziewięćdziesiątych / pod red. W. Golnau = poz. 872.
Z treści: Litwin J.: Demograficzne uwarunkowania gdyńskiego rynku pracy.
- 204 1225. PRACA i studia za granicą : sprawozdanie z konferencji, Toruń
12 grudnia 2002 r. / Wioletta Braun // Eduk. Otwarta. - 2002, nr 4, s. 265-269.
1226. PRACA w Unii nie dla każdego / Dorota Bogucka // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 72, dod. Gazeta Gospodarcza, s. 1-3, tab. wykr.
Prawo do swobodnego przemieszczania się i podejmowania pracy w krajach
Unii.
1227. PRACA za granicą absolwentów warszawskiej AWF z lat 19501994 / Zygmunt Jaworski, Ewa Ryszkowska // Kult. Fiz. - 2003, nr 1/2, s. 5-7.
1228. PROCESY demograficzne w Polsce w okresie przemian / Janina
Jóźwiak // Rocz. Kol. Anal. Ekon. - 2003, z. 11, s. 75-85 summ.
PRZESTRZENNA mobilność ludności w latach 1996-2000 / A. Szemberg = poz. 4274.
1229. SEZONOWE wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec / Joanna
Korczyńska. - Warszawa : Scholar, 2003. - 198 s. : fot. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 184-198. - ISBN 83-7383-032-4.
SPOŁECZEŃSTWO Śląska Opolskiego w latach 1989-2020 : aspekty
demograficzne i społeczne / R. Rauziński = poz. 4285.
1230. TYSIĄC kilometrów do pracy : co dziesiąty mieszkaniec Śląska Opolskiego zarabia za granicą / Marek Baster // Śląsk. - 2003, nr 12,
s. 22-23.
1231. UCHODŹCY w Polsce : między humanitaryzmem a pragmatyzmem / Agnieszka Florczak. - Toruń : A. Marszałek, 2003. - 321 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 282-303. - ISBN 83-7322-562-5.
1232. UWARUNKOWANIA odpływu zasobów pracy z rolnictwa dolnośląskiego / Henryk Łabędzki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 980, s. 285290, rys. tab. bibliogr. 4 poz. summ.
- 205 1233. W MATNI / Diter Kalla ; rozm. przepr. Marek Baster // Śląsk. 2003, nr 12, s. 24-25.
Zagraniczne wyjazdy zarobkowe młodzieży śląskiej.
WYBRANE problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = poz. 793.
Z treści: Popowicz A.: Migracje zagraniczne z Polski i ich uwarunkowania.
1234. ZATRUDNIENIE sezonowe w Niemczech na przykładzie dawnego województwa chełmskiego / Małgorzata Wójcik, Marcin Jaworek // Rynek
Pr. - 2003, nr 6, s. 200-214.
1235. ZŁOTE tulipany / Ryszard Rychlicki // Śląsk. - 2003, nr 6,
s. 56-59.
Polscy pracownicy sezonowi w Holandii.
1236. ZNACZENIE mobilności siły roboczej w unii ekonomicznej
i monetarnej [fragm. pracy ] / Elżbieta Siek // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. 2002, nr 2, s. 57-70 bibliogr. summ.
Bibliografia dot. migracji (poz. 4446).
5. Czas pracy. Absencja
a. Zagadnienia ogólne czasu pracy
CZY zmierzch pracy? / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 1. Humanizacja w stosunkach pracy. - Z treści: Strzemińska H.: Czas pracy
a humanizacja pracy i życia zawodowego na przełomie wieków.
O FORMACH i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy /
R. Auriga = poz. 869.
- 206 1237. PORADNIK o czasie pracy / Rafał Kalukin // Gaz. Wybor. - 2003,
nr 58 : 10.03, dod. Praca, nr 10, s. 1, 5.
PROGRAMY praca - życie a efektywność firm / red. S. Borkowska =
poz. 1639.
Z treści: Strzemińska H.: Reforma czasu pracy we Francji. - Machol-Zajda L.:
Elastyczny czas pracy - ułatwia czy utrudnia godzenie pracy z życiem pozazawodowym?. - Raczyńska Dorota: Zarządzanie czasem pracy w handlu. - Melnyk A.,
Michalczyk R.: Zarządzanie czasem - zarządzanie sobą w czasie. Umiejętności niezbędne współczesnemu menedżerowi. - Hickiewicz I.: Przestrzeganie przepisów
o czasie pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Przepisy dot. czasu pracy (poz. 2756-2807).
Zob. też Systemy organizacji pracy a czas pracy (poz. 588-594).
b. Skracanie czasu pracy
SKRACANIE i uelastycznianie czasu pracy we Francji jako metoda
zmniejszania bezrobocia / B. Puzio-Wacławik = poz. 1013.
c. Absencja w pracy
1238. ABSENCJA chorobowa osób odchodzących z zatrudnienia z różnych przyczyn / Zuzanna Szubert, Wojciech Sobala // Med. Pr. - 2003,
Vol. 54, nr 6, s. 555-562, rys. tab. bibliogr. 14 poz. summ.
1239. ABSENCJA chorobowa w przedsiębiorstwie po restrukturyzacji /
Zuzanna Szubert, Wojciech Sobala // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 1, s. 9-15,
rys. tab. bibliogr. 25 poz. summ.
1240. CZASOWA niezdolność do pracy w grupach zawodowych zagrożonych zespołem wibracyjnym / Zuzanna Szubert, Wojciech Sobala // Med.
Pr. - 2003, Vol. 54, nr 4, s. 327-334, rys. tab. bibliogr. 24 poz. summ.
1241. DZIAŁANIA lekarzy orzeczników ZUS w zakresie optymalizacji
poziomu absencji chorobowej / Hipolit Piętka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2003, nr 12, s. 18-20, tab.
- 207 -
6. Kwalifikacje. Struktura zawodowa. Zawód i jego wykonywanie.
Nomenklatura zawodów. Etyka zawodowa
a. Kwalifikacje
1242. AWANS zawodowy nauczyciela : praktyczny poradnik / Janina
Acman, Ryszard Ryll. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szk. PWN, 2003. - 182,
[2] s. ; 24 cm. - (Praca i Zarządzanie w Szkole). - ISBN 83-7195-896-X.
1243. AWANSOWANIE nauczycieli w nowym systemie edukacji refleksje praktyka / Andrzej Aftański // Wych. na co Dzień. - 2003, nr 9,
s. 6-9 bibliogr.
1244. "BIG Brother" dla nauczycieli / Elżbieta Siarkiewicz // Teraź.
Człow. Eduk. - 2003, nr 3, s. 93-101 bibliogr.
Drogi awansu zawodowego.
1245. DROGI i bezdroża awansu nauczycielskiego / Maria Talik // Dyr.
Szk. - 2003, nr 10, s. 10-13.
1246. KOMPETENCJE nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Poznań : eMPi2, 2003. 180 s. ; 20 cm. - ISBN 83-88933-67-1.
Rec.: Smal Tomasz // Neodidagmata. - 2003, [T.] 25/26, s. 207-212.
1247. KWALIFIKACJE europejskich behapowców / oprac. (rob) // Atest.
- 2003, nr 2, s. 14-15, tab.
1248. KWALIFIKACJE kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych : kierunki i dynamika zmian / Stanisław Chełpa ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc., 2003. - 370 s. ;
24 cm. - (Monografie i Opracowania / AE). - Tabele. - Bibliogr. s. 301-324. Summ. - ISBN 83-7011-673-6.
- 208 1249. KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy,
Warszawa, 11 grudnia 2002 roku / Iwona Białas // Ruch. Pedagog. - 2003,
[nr] 1/2, s. 127-129.
1250. KWALIFIKACJE zawodowe w sektorze bankowym Wielkiej
Brytanii i Niemiec / Gerald A. Straka // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 1,
s. 56-68, tab. wykr. bibliogr. 24 poz.
1251. LEKARZE weterynarii w Unii / Jacek Goliński // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 48, s. 42-44.
Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE.
1252. O CZYM zapominają reformatorzy? : problematyka wykształcenia
wśród pracowników górnictwa / Marek S[tanisław] Szczepański // Regiony
Pol. - 2002, nr 1, s. 20-43 summ.
Wykształcenie.
1253. POJĘCIE "kompetencje edukacyjne nauczycieli" w opiniach nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej / Elżbieta Perzycka // Dydak.
Lit. - 2003, [T.] 23, s. 147-151 bibliogr.
POLITYKA społeczna / wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun =
poz. 3902.
Z treści: Wykształcenie i rynek pracy.
1254. PROJEKTOWANIE krajowych standardów kwalifikacji / Stefan
M. Kwiatkowski, Ireneusz Woźniak // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 5-20,
rys. bibliogr.
Procedury opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych w ramach
programu PHARE 2000 - Krajowy System Szkolenia Zawodowego.
1255. ROLA dyrektora szkoły w awansowaniu nauczycieli / Arleta Biegańska // Dyr. Szk. - 2003, nr 10, s. 13-15.
- 209 1256. ROZUM czy umiłowanie dusz ludzkich? / Anna Fidelus // Naucz.
Szk. - 2002, nr 3/4, s. 207-214 bibliogr.
Kompetencje współczesnego nauczyciela.
1257. SPECJALIŚCI po wejściu do Unii / Maciej Duszczyk // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 21-22.
Wspólnotowy system uznawania kwalifikacji zawodowych.
SZANSE awansu społecznego przez wykształcenie młodzieży ze środowisk wiejskich / R. Marks-Bielska, R. Białobrzeska = poz. 1957.
1258. UNIJNY system uznawania dyplomów w sektorze transportowym //
Prawo Eur. - 2003, nr 9, s. 94-96.
1259. ZAWODY regulowane / Aneta Garbacik // Służ. Prac. - 2003,
R. 31, nr 12, s. 17-20.
Uznawanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności na zasadach określonych w ustawie dostosowującej w tym względzie nasze prawo
krajowe do prawa UE.
1260. ZMIANY zasad egzaminowania spawaczy stali w projektach normy międzynarodowej i normy europejskiej / Bolesław Kurpisz // Biul. Inst.
Spaw. Gliw. - 2003, nr 4, s. 38-44.
___________________
1261. USTAWA z dnia 12 września 2003 r. o zm. ustawy o zasadach
uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych
ustaw // Dz. U. - 2003, nr 190, poz. 1864, tab.
1262. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych // Dz. U. - 2003, nr 20,
poz. 171.
- 210 1263. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
20 grudnia 2002 r. zm. rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad
i trybu ich uzyskiwania // Dz. U. - 2003, nr 8, poz. 93.
1264. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 stycznia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku
postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela // Dz. U. - 2003, nr 5, poz. 47.
1265. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe // Dz. U. 2003, nr 49, poz. 411.
1266. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci
wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na
listę ekspertów i skreślania z niej // Dz. U. - 2003, nr 44, poz. 375.
1267. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmu
jąca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek // Dz. U. - 2003, nr 89, poz. 826.
zm. Tamże, nr 189, poz. 1854.
1268. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
9 maja 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku
postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu // Dz. U. - 2003, nr 98, poz. 896.
1269. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzonego w celu uznania
nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifi-
- 211 kacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych // Dz. U. - 2003,
nr 80, poz. 724.
1270. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 13 maja 2003 r.
w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności
oraz oceny umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego // Dz. U. - 2003, nr 97, poz. 879.
1271. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodu doradcy podatkowego // Dz. U. - 2003, nr 138, poz. 1312.
1272. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 17 września 2003 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodu agenta celnego // Dz. U. - 2003, nr 175, poz. 1697.
1273. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 20 lutego 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze
i konserwacji urządzeń technicznych // Dz. U. - 2003, nr 50, poz. 426.
1274. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci // Dz. U. - 2003, nr 89, poz. 828.
Omów.: Szczepaniak Andrzej // Inspektor Pr. - 2003, nr 7, s. 18-20, il.
1275. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru
Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu
Gospodarka // Dz. U. - 2003, nr 103, poz. 955.
- 212 1276. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu
umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodu przewodnika turystycznego // Dz. U. - 2003, nr 138, poz. 1313.
1277. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz odbywania stażu adaptacyjnego, sposobu
i trybu wykonywania nadzoru nad odbywanym stażem oraz oceny umiejętności wnioskodawcy, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, w zawodzie regulowanym pracownik socjalny // Dz. U. - 2003,
nr 142, poz. 1382.
1278. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie szkolenia
potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu // Dz. U. - 2003,
nr 176, poz. 1717.
1279. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy //
Dz. U. - 2003, nr 81, poz. 734.
1280. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności // Dz. U. - 2003, nr 51, poz. 447.
Na podst. ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych
w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
1281. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów //
Dz. U. - 2003, nr 110, poz. 1048.
- 213 1282. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii //
Dz. U. - 2003, nr 143, poz. 1396.
1283. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób
ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego lub posiadających
licencje członka personelu lotniczego // Dz. U. - 2003, nr 167, poz. 1627.
1284. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób
ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub
posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego // Dz. U.
- 2003, nr 167, poz. 1626.
1285. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 8 października
2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych
w transporcie drogowym // Dz. U. - 2003, nr 176, poz. 1720.
1286. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 30 października
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich //
Dz. U. - 2003, nr 192, poz. 1879.
1287. ROZPORZĄDZENIE Min. K u l t u r y z dnia 12 maja 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania
kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa
lub jednostki samorządu terytorialnego // Dz. U. - 2003, nr 97, poz. 882.
1288. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz
dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych
od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową
i płacową pracodawców // Dz. U. - 2003, nr 108, poz. 1016.
- 214 1289. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 14 listopada 2003 r. zm.
rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania
kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja lub
jednostki samorządu terytorialnego // Dz. U. - 2003, nr 206, poz. 2003.
1290. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń,
przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych
kwalifikacji // Dz. U. - 2003, nr 67, poz. 628.
1291. ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności // Dz. U. - 2003,
nr 36, poz. 300.
1292. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 września 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku
postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca
w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych // Dz. U. - 2003,
nr 167, poz. 1631.
1293. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
18 listopada 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu powoływania
woływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania
szczegółowych zasad oszacowania zwierząt // Dz. U. - 2003, nr
poz. 2047.
dnia
i odoraz
210,
1294. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 9 maja 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie
szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej //
Dz. U. - 2003, nr 99, poz. 915.
- 215 1295. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych // Dz. U. - 2003, nr 125, poz. 1164.
1296. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa
i technika pożarnictwa // Dz. U. - 2003, nr 125, poz. 1165.
1297. ROZPORZĄDZENIE Min. Ś r o d o w i s k a z dnia 9 kwietnia
2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii //
Dz. U. - 2003, nr 80, poz. 732.
1298. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych //
Dz. U. - 2003, nr 97, poz. 890.
1299. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 23 października
2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej // Dz. U. - 2003, nr 192, poz. 1882
1300. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 10 stycznia 2003 r.
w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach
obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal
i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych // Dz. U. - 2003,
nr 23, poz. 196.
- 216 1301. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów //
Dz. U. - 2003, nr 101, poz. 941.
1302. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych // Dz. U. - 2003,
nr 132, poz. 1237.
1303. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja
i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych // Dz. U. - 2003, nr 197, poz. 1922.
1304. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie
produkcji lub w obrocie żywnością // Dz. U. - 2003, nr 27, poz. 233.
1305. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także
terminów ich składania // Dz. U. - 2003, nr 11, poz. 113, tab.
1306. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymagań dotyczących
działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji,
a także terminów ich składania // Dz. U. - 2003, nr 160, poz. 1551, tab.
1307. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 18 marca
2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych // Dz. U. - 2003,
nr 55, poz. 476.
- 217 1308. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. - 2003, nr 176,
poz. 1712, tab.
Zob. też Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i stanowisk (poz. 22502338).
b. Struktura zawodowa
___________________
c. Zawód i jego wykonywanie
1309. AKTYWNOŚĆ zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzanych innowacji / Teresa Giza, Barbara Walasek // Edukacja. 2003, nr 2, s. 69-81 bibliogr. summ.
ANALIZA zadań zawodowych doradcy zawodowego w wybranych krajach / I. Bednarczyk-Kocun = poz. 1327.
Usytuowanie zawodu i zadań doradcy zawodowego w opisach i klasyfikacjach
zawodów Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Włoch.
1310. BUDEK suflera żal / Iwona Gołębiowska ; rozm. Robert Kozela //
Atest. - 2003, nr 3, s. 34-37, il.
Rozmowa na temat zawodu suflera.
1311. ESPRIT du corps civil / Jan Pastwa ; rozm. Dariusz Teresiński //
Prz. Organ. - 2003, nr 12, s. 6-9.
Rozm. z szefem Służby Cywilnej.
- 218 1312. FORMACJA inżynierów budownictwa - czy potrzebna modernizacja zawodu / Stanisław Kajfasz, Kazimierz Thiel // Nauka. - 2003, nr 4,
s. 47-53.
M.in. zmiany w kształceniu i rozwój zawodowy jako skutki globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską.
1313. HIGIENISTA - zawód z przyszłością / Edward Więcek ; rozm.
Jerzy Knyziak // Atest. - 1997, nr 4, s. 8-9.
Rozm. z prezesem Stowarzyszenia Higienistów Pracy.
1314. INSTYTUCJA brokera ubezpieczeniowego na polskim rynku
ubezpieczeń / Małgorzata Czerny // Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. - 2001, nr 14,
s. 25-40.
1315. LEKARZ biegły sądowy i orzecznik ZUS / Ryszard Szozda //
Atest. - 2003, nr 4, s. 6-7, rys.
Zadania lekarza orzecznika i biegłego sądowego.
1316. NAUCZYCIELE szkół dla dorosłych w praktyce edukacyjnej / Eleonora Sapia-Drewniak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2002, nr 4, s. 27-32, tab. wykr.
1317. NAUCZYCIELSKA odpowiedzialność / Ewa Maćkowska // Dyr.
Szk. - 2003, nr 5, s. 5.
Praca nauczycieli.
1318. NIECH będzie chleb!... czyli o pracy piekarzy / Bronisław Bieś //
Atest. - 2003, nr 1, wkł. BHP w Szkole, s. I-III, il. * Tenże: O ziarnach i żarnach... czyli o pracy młynarzy // Tamże, nr 2, wkł. BHP w Szkole, s. I-III,
il. * Tenże: Dzielenie ziemi... czyli o pracy geodety // Tamże, nr 3, wkł. BHP
w Szkole, s. I-III, il. * Tenże: Dziura w ziemi... czyli o pracy wiertników //
Tamże, nr 4, wkł. BHP w Szkole, s. I-III, il. * Tenże: Wizja raju lub produkcja ogórków... czyli o pracy ogrodników // Tamże, nr 5, wkł. BHP w Szkole,
s. I-III, il. * Tenże: Modelowanie przyrody... czyli o architektach krajobrazu
// Tamże, nr 6, wkł. BHP w Szkole, s. I-III, il. bibliogr. * Tenże: Wszystko
gra... czyli o zawodzie muzyka // Tamże, nr 9, wkł. BHP w Szkole, s. I-III,
- 219 il. * Tenże: Korowody i piruety... czyli o zawodzie tancerza // Tamże , nr 10,
wkł. BHP w Szkole, s. I-III, il. * Tenże: Pomoc i opieka... czyli o pracownikach socjalnych // Tamże, nr 11, wkł. BHP w szkole, s. I-III, il. * Tenże:
Trwałość pamięci... czyli o pracy archiwisty // Tamże, nr 12, wkł. BHP
w Szkole, s. I-III, il.
1319. NIETYPOWE zawody : stroiciel fortepianów / Robert Kozela //
Atest. - 2003, nr 6, s. 34-37, il. * Tenże: Nietypowe zawody : rzeźbiarz //
Tamże, nr 9, s. 34-37, il.
POLSCY adwokaci w dziejach adwokatury austriackiej / Z. Krzemiński =
poz. 23.
PORADNICTWO zawodowe na świecie = poz. 1483.
Z treści: Woynarowska-Janiszewska A.: O Światowej Konferencji Poradnictwa
Zawodowego pt. Doradca - profesja, pasja, powołanie? - Ertelt J. B.: Doradca - profesja. - Schulz W. E.: Doradca - pasja. - Osuchowska-Krautwald E.: Doświadczenia
doradcy zawodu orzekającego o niepełnosprawności.
1320. PRACA w banku, praca w bibliotece : refleksje / Grzegorz Wałkuski // Bibliotekarz. - 2003, nr 5, s. 24-26.
PRACOWNICY socjalni w opinii bezrobotnych świadczeniobiorców /
J. Figarski = poz. 3863.
1321. PROFESJONALIZM a schematy działania w pracy socjalnej /
Mariusz Granosik // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 1, s. 3-27.
1322. PRZEDSIĘBIORCA a wolny zawód / Jerzy Jacyszyn // Rejent. 2003, nr 10, s. 48-76.
ROLA i funkcje controllera w firmie / M. Pawłowska = poz. 118.
1323. ROZWÓJ zawodowy nauczycieli : wpływ czynników społecznodemograficznych na udział nauczycieli w szkoleniach / Bożena Małkowska //
Probl. Porad. Psychol. - 2003, nr 1, s. 35-49.
- 220 1324. SŁUŻBA cywilna w Polsce : nowa instytucja demokratycznego
państwa / Jolanta Arcimowicz // Pr. Inst. Stosow. Nauk Społ. - 2003, nr 5,
s. 123-153 bibliogr.
SPRZEDAWCA przypadkowy / R. Staszkiewicz = poz. 518.
1325. ZASTOSOWANIE metody studium przypadku w pracy nauczy-ciela / Elżbieta Koźniewska // Probl. Porad. Psychol. - 2003, nr 1,
s. 159-169.
1326. ZAWÓD lekarza w Unii / Jacek Goliński // Serw. Praw.-Prac. 2003, R. 8, nr 51, s. 27-30.
Zob. też Socjologia i psychologia zawodów (poz. 1892-1941) ; Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i stanowisk (poz. 2250-2338).
d. Nomenklatura zawodów
1327. ANALIZA zadań zawodowych doradcy zawodowego w wybranych krajach / Iwona Bednarczyk-Kocun // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 2,
s. 65-71, tab. bibliogr. 7 poz.
Usytuowanie zawodu i zadań doradcy zawodowego w opisach i klasyfikacjach
zawodów Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Włoch.
1328. JAK prawidłowo sklasyfikować zawody i specjalności? / Magdalena Nojszewska-Dochev // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 8, s. 25-28.
Omów. nowej klasyfikacji zawodów i specjalności, która weszła w życie 1 stycznia 2003 r. (rozp. MPiPS z 10 grudnia 2002 r.).
1329. KLASYFIKACJA zawodów i specjalności / Teresa Hordyjewicz,
Magdalena Nojszewska-Dochev // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 3, s. 9-13.
Omów. zmian i uzupełnień (stan na 31 grudnia 1998 r.) do klasyfikacji zawodów
i specjalności wyd. w lutym 1999 r. przez IPiSS na podstawie rozporządzenia MPiPS
(Dz. U. nr 48, poz. 253).
- 221 KRAJOWY system szkolenia zawodowego PHARE 2000. - Cz. 1, Umowa bliźniacza Francja-Polska : ekspertyzy konsultantów z krajów Unii Europejskiej = poz. 1549.
Z treści: Bos D.: Rola partnerów społecznych w przyszłym systemie tworzenia
tytułów zawodowych i standardów zawodowych w Polsce.
1330. PRZEWODNIK po zawodach : aneks / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MPiPS, 2002. - 155 s. ; 30 cm. - ISBN
83-86539-31-3.
Zob. poz. 754/98.
STANDARYZACJA jako element systemu zapewnienia jakości usług
edukacji ustawicznej / G. Zawadzka, J. Jaczewski = poz. 1388.
1331. ZAWODOZNAWSTWO, doradztwo zawodowe, pośrednictwo
pracy : psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym / Augustyn
Bańka. - [Poznań] : Print-B, 2003. - 288 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 277-288. ISBN 83-900566-1-5.
___________________
1332. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji // Dz. U. - 2003, nr 98, poz. 895.
e. Etyka zawodowa
CZY zmierzch pracy / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 2. Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw. - Z treści: Haber L. H.: Etos pracy realność czy wirtualność? - Kopka J.: O możliwościach wykorzystania teorii egoizmu
w etyce biznesu.
1333. ETYCZNE aspekty pracy / Urszula Bukowska // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2003, nr 597, s. 65-83, tab. bibliogr. summ.
- 222 1334. FUNKCJE etyki zawodowej oraz drogi jej wdrażania / Aldona
Pobojewska // Ruch Filoz. - 2003, nr 3, s. 403-409.
1335. ODKRYĆ sens życia w swej pracy : wokół problemów etyki zawodowej / Stefan Konstańczak ; Wyższa szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk : IFWSP, 2000. - 208 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87006-39-4.
Rec.: Barbaszyński Dariusz // Kult. Eduk. - 2002, nr 3/4, s. 204-206.
PORADNICTWO zawodowe na świecie = poz. 1483.
Z treści: Schultz W. E.: Zagadnienia etyczne w poradnictwie internetowym.
1336. PRACA - jej etyczny wymiar [ref.] / Władysława Kiwak // Pien.
Więź. - 2003, nr 4, s. 13-23.
REGIONY strukturalnego bezrobocia, jako problem priorytetowy w badaniach nad etyką / B. Nogalski, J. Śniadecki = poz. 926.
1337. SPOŁECZNA percepcja zjawiska przestępczości "białych kołnierzyków" / Hanna Napierała // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 3, s. 75-86, rys. tab.
Postawy społeczeństwa wobec przestępstw popełnianych przez prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw, polityków i przedstawicieli władzy.
1338. W ZAMIAN za korzyści : działania nieetyczne i korupcja w organizacji / Marek Bugdol // Personel Zarz. - 2003, nr 9, s. 22-23.
___________________
Agent ubezpieczeniowy
1339. ETYKA agenta ubezpieczeniowego / Ewa Chojnacka // Wiad.
Ubezp. - 2003, nr 5/6, s. 66-68.
Bibliotekarz
1340. BIBLIOTEKARZ wobec wartości, ale jakich? / Tadeusz Ślipko //
Bibliotekarz. - 2003, nr 9, s. 16-19.
- 223 1341. ETYKA w nauce o informacji / Barbara Sosińska-Kalata // Bibliotekarz. - 2003, nr 9, s. 3-10.
1342. KODEKSY etyki zawodowej bibliotekarzy w Europie / Zdzisław
Gębołyś // Bibliotekarz. - 2003, nr 9, s. 10-16, tab.
Biznes
1343. DECYZJE i etyka w lobbingu i biznesie / Wojciech Gasparski ;
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Warszawa : Wydaw. WSzPiZ, 2003. - 182 s. ; 21 cm. - ISBN 83-89437-00-7.
1344. ETYCZNE determinanty polskiej przedsiębiorczości / Zbigniew
Stachowski // Tycz. Zesz. Nauk. - 2003, nr 1/4, s. 43-57.
1345. ETYKA biznesu czy prakseologia? / Krystyna Najder-Stefaniak //
Acta Sci. Pol., Oecon. - 2003, [z.] 1, s. 5-12 bibliogr. summ.
1346. EUROPEJSKIE standardy etyki i społecznej odpowiedzialności
biznesu / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego ; Centrum Etyki Biznesu ;
Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii ; Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania. - Warszawa : Wydaw. WSzPiZ, 2003. - 304 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-89437-07-4.
Z treści: Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej / W. Gasparski [i in.] (s. 41-92). - Dylus Aniela: Partykularność czy uniwersalność europejskich standardów etycznych? Ujęcie katolickiej
nauki społecznej (s. 95-104). - Kudrycka Barbara: Stan przygotowań administracyjnoprawnych do wprowadzenia europejskich standardów odpowiedzialności społecznej
funkcjonariuszy publicznych (s. 105-138). - Bohdanowicz Janet: Zmiana roli Polski
z kraju dostosowującego się w kraj pomagający innym we wprowadzeniu europejskich standardów etyki i społecznej odpowiedzialności (s. 139-149). - Niepokulczycka
Małgorzata: Etyka biznesu a konsumenci (s. 151-156). - Tamowicz Piotr: Standardy
nadzoru korporacyjnego (s. 157-165). - Dusiński Adam: Zasady etycznego postępowania w firmie (s. 167-176). - Sójka Jacek: Czy należy ukrywać strategiczny wymiar
etyki? (s. 177-183). - Donarski Jerzy A.: Sześćdziesiąt zasad etycznych w społecznej
encyklice Centesimus annus wkładem do europejskich standardów (s. 187-194). Ożarek Grażyna: Etyczne implikacje jakości (s. 195-209). - Mazur Barbara: Inicjatywy tworzenia zasad ładu korporacyjnego w wybranych krajach postsocjalistycznych
- 224 (s. 211-221). - Borowik Regina, Borowik Barbara: Standardy etyczne w kontekście
wielokulturowości, zmiennego otoczenia i wirtualnej rzeczywistości (s. 223-246). Nowotny Sławomir: Etyka zawodowa badaczy (s. 247-258). - Rutkowska Marzena:
Europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów (s. 259-273). - WrzeszczKamińska Grażyna: Usługi turystyczne w kontekście społecznej odpowiedziałności
biznesu (s. 275-284). - Arszułowicz Marek: Sygnalizowanie zachowań nieetycznych
w organizacjach w perspektywie europejskich standardów etyki biznesu (s. 285-289).
1347. FAIR play w biznesie / Piotr Freyberg ; rozm. Halina Guryn //
Personel Zarz. - 2003, nr 1, s. 4-8.
Rozmowa z dyrektorem generalnym firmy 3M Poland nt. etyki i zarządzania
w biznesie.
1348. KONFLIKT interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko) /
Wojciech Gasparski // Prakseologia. - 2003, nr 143, s. 9-28, rys. bibliogr.
summ.
KULTURA zawodu / P. Sarna = poz. 1903.
1349. MŁODZIENIEC biedny czy bogaty? / Anna Lis // Prz. Powsz. 2003, nr 6, s. 430-441 rez.
Etyka biznesu.
1350. O CZTERECH zasadach etyki i możliwości ich zastosowania
w etyce biznesu / Janusz Świniarski // Zesz. Nauk. / WSDG. - 2003, nr 11,
s. 79-97 bibliogr.
REGIONY strukturalnego bezrobocia, jako problem priorytetowy w badaniach nad etyką / B. Nogalski, J. Śniadecki = poz. 925.
Lekarz
1351. ETYKA naczelnym problemem nauk medycznych i służby zdrowia u progu XXI wieku / Kornel Gibiński // Nauka. - 2003, nr 2, s. 81-93
bibliogr. 61 poz.
1352. KODEKS etyki lekarskiej a system prawa / Jarosław Wyrembak //
Państ. Prawo. - 2003, R. 58, z. 10, s. 30-44.
- 225 1353. MEDYCYNA i etyka / Krystyna Knypl // Antidotum. - 2003,
R. 12, nr 10, s. 51-54.
PODSTAWY organizacyjno-ekonomiczne i zasady etyczne systemu
ochrony zdrowia w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską /
M. Gałuszka = poz. 652.
1354. PROJEKT nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej / Zdzisław
Anusewicz, Konstanty Radziwiłł, Jerzy Umiastowski // Antidotum. - 2003,
R. 12, nr 7, s. 3-15.
Makler
1355. ETYKA zawodowa maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych / Marcin Bartkowiak // Ruch Praw. Ekon. - 2003,
R. 65, z. 3, s. 145-154, tab. summ.
Menedżer
BŁĘDY w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej / S. Galata = poz. 192.
1356. ETYKA w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Adam Marszałek //
Współcz. Zarz. - 2003, nr 3, s. 94-105 bibliogr.
GRANICE pytań, granice odpowiedzi / oprac. P. Berłowski = poz. 507.
Zbiór wypowiedzi przedstawicieli firm doradztwa personalnego oraz dyrektorów
personalnych na temat etyki zawodowej w postępowaniu rekrutacyjnym, przede
wszystkim poruszono problem wykorzystania pseudorekrutacji dla celów wywiadu
gospodarczego.
GRZECHY menedżera : wpływ zachowań menedżerów na kanon etyczny
w firmie / G. Królik = poz. 1673.
1357. WOKÓŁ kontrowersyjności niektórych kategorii w etyce zarządzania / Janusz Śniadecki // Rocz. Koszal. - 2001, nr 29, s. 237-266.
- 226 Nauczyciel
1358. ODMIANY odpowiedzialności nauczyciela : rozważania kategorialne / Joanna M. Michalak // Colloquia Commun. - 2003, [nr,] 2 s. 219-232
bibliogr.
Etyka nauczyciela.
Pracownik administracji publicznej
1359. ETOS pracowniczy w urzędach państwowych i samorządowych /
Marek Kosewski [i in.] // Służ. Cyw. - 2003/2004, nr 7, s. 67-108.
1360. ETYKA w administracji publicznej - aspekty metodologiczne
stanu etyki administracji publicznej w Polsce / Ryszard Banajski // Zesz.
Nauk. WSInformat. Warsz. - 2003, nr 1, s. 83-89.
Pracownik socjalny
1361. ETYKA jako podstawowa przesłanka zawodu pracownika socjalnego w nowym tysiącleciu / Danuta Niedziałek // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 4,
s. 87-98.
1362. O ETYCZNYM wymiarze działalności pracownika socjalnego /
Janusz Surzykiewicz // Probl. Opiek.-Wych. - 2003, R. 43, nr 5, s. 3-13
bibliogr.
Prawnik
1363. ETYKA adwokacka : teksty, orzecznictwo, komentarz / Zdzisław
Krzemiński. - Kraków : Zakamycze, 2003. - 223 s. ; 16 cm. - ISBN
83-7333-271-5.
1364. KODEKS etyczny trzeciej władzy / Sławomir Wikariak //
Rzeczpospolita. - 2003, nr 1 : 2.01, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Kodeks etyczny dla sędziów.
- 227 1365. KODEKS Etyki Adwokatów Unii Europejskiej przyjęty przez
18 delegacji narodowych reprezentujących Adwokatury i Stowarzyszenia
prawnicze Unii Europejskiej podczas Sesji Plenarnej CCBE [Consultative
Committee of the Bars and Law of the European Community] - Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej] w dniu 28 października
1988 r. ze zm. uchwalonymi podczas Sesji Plenarnych CCBE w dniach
28 listopada 1998 r. i 6 grudnia 2002 r. / przygot. i tł. Ewa Stawicka // Palestra. - 2003, R. 47, nr 3/4, s. 144-158.
1366. UWAGI o etyce zawodów prawniczych / Remigiusz Sobański //
Palestra. - 2003, R. 47, nr 7/8, s. 45-56.
Tekst ref. na XI Ogólnopolskie Dni Prawnicze, Szczyrk, 24 maja 2003r. (opubl.
także w czas. "Radca Prawny").
Psycholog
1367. TAJEMNICA zawodowa psychologa w relacjach osobowych /
Marian Stepulak ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : TN KUL, 2002. - 236 s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału
Nauk Społecznych / TN KUL ; 72). - Bibliogr. s. 195-228. - Summ. - ISBN
83-7306-064-2.
Rewident
AUTONOMIA i etyka biegłego rewidenta / E. Pogodzińska-Mizdrak =
poz. 2253.
1368. ETYKA w rachunkowości? / Paweł Żuraw // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 968, s. 9-15 bibliogr.
M.in. w aspekcie ustawy o biegłych rewidentach.
Rzeczoznawca
1369. ETYKA zawodu rzeczoznawcy majątkowego w kontekście X-lecia
Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych / Ryszard
Piątek // Prz. Geod. - 2003, nr 8, s. 15-16.
- 228 -
7. Przygotowanie kadr
a. Zagadnienia ogólne
1/ W Polsce
1370. AKTYWNE formy edukacji osób bezrobotnych na przykładzie
Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach / Kamila Anna Chrobot // Zesz.
Nauk. WSHE Łódź. - 2002, nr 8, s. 87-98 bibliogr. summ.
1371. BADANIE stanu edukacji ustawicznej w Polsce w projekcie Phare
2000 : krajowy system szkolenia zawodowego / Halina Iżycka // Rynek Pr. 2003, nr 4, s. 92-103.
1372. CZY fundusz szkoleniowy może się opłacać? / Marta Goroszkiewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 3/4, s. 93-113, tab.
Regulacje prawne związane z podnoszeniem kwalifikacji w Polsce ; modele
kształcenia ustawicznego w krajach UE i w Polsce.
DOROŚLI w społeczeństwie marzeń : wyobrażenia o edukacji jako bariera motywacyjna / J. Manninen = poz. 1945.
1373. EDUKACJA bez granic / Julian Auleytner // Eduk. Ustaw. Doros.
- 2003, nr 1, s. 7-19 bibliogr. 7 poz.
1374. EDUKACJA dorosłych w koncepcji uczenia się przez całe życie /
Stefan M. Kwiatkowski // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 3, s. 37-41 bibliogr.
7 poz.
1375. EDUKACJA przyszłości - niektóre wyzwania etyczne, społeczne
i kulturowe / Ewa Wysocka // Pedagog. Społ. - 2003, nr 1, s. 9-20 bibliogr.
1376. EDUKACJA ustawiczna a szkoły wyższe w XXI wieku / Anna
Frąckowiak // Eduk. Otwarta. - 2002, nr 4, s. 129-148.
Omów. raportu z międzynarodowej konferencji w Bombaju.
- 229 1377. EDUKACJA z perspektywy teorii ludzkiego kapitału / Kazimierz
Denek // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 4, s. 261-277 summ.
1378. EDUKACJA zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy /
Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : A. Marszałek, 2003. - 277 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 263-272. - ISBN 83-7322-501-3.
Szkolnictwo zawodowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
1379. FINANSOWANIE oświaty, awans nauczyciela i ...fantazje matematyczne / Franciszek Potulski ; rozm. Dorota Nowicka // Dyr. Szk. - 2003,
nr 5, s. 15-16.
Polityka edukacyjna.
1380. KONCEPCJA kształcenia ustawicznego / Eugeniusz Borowiec //
Pr. Nauk. WSP Częst., Pedagog. - 2002, z. 11, s. 29-34 bibliogr.
KRAJOWY system szkolenia zawodowego PHARE 2000. - Cz. 1, Umowa bliźniacza Francja-Polska : ekspertyzy konsultantów z krajów Unii Europejskiej = poz. 1549.
Z treści: Bos D.: Analiza sytuacji Polski w obszarze kształcenia ustawicznego. Bos D.: Ustawiczne kształcenia zawodowe w Polsce a prawny dorobek wspólnotowy
(acquis communautaire).
1381. KSZTAŁCENIE ustawiczne a organizacyjno-prawne aspekty podejmowania nauki przez pracowników / Dorota Pogorzelska // Nowa Eduk.
Zaw. - 2003, nr 6, s. 37-40 bibliogr. 16 poz.
1382. KSZTAŁCENIE ustawiczne na przykładzie programu szkoleniowego wdrożonego przez firmę Audi / Marcin Jaworek // Rynek Pr. - 2003,
nr 5, s. 173-177.
1383. MIERZENIE jakości pracy szkoły dla dorosłych / Iwona Kulhawczuk // Nowa Szk. - 2003, nr 1, s. 14-15.
Szkolnictwo dla dorosłych - jakość - Polska.
- 230 1384. MOŻLIWOŚCI zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży
w warunkach zmiany społecznej w Polsce / Teresa Wilk. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2002. - 157, [3] s. : il., mapy kolor. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2079). - Summ. - Rez. - ISBN
83-226-1179-X.
Rec.: Beczyńska Joanna // Szkice Humanist. - 2003, nr 3/4, s.184-187.
PEDAGOGIKA pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red.
nauk. Z. Wiatrowskiego, U. Jeruszki, H. Bednarczyka = poz. 1962.
Z treści: Kwiatkowski S. M.: Elementy strategii rozwoju edukacji ustawicznej.
POLSKA po przejściach = poz. 4111.
Z treści: Zahorska M.: Pierwsze trzy lata gimnazjum... i co dalej. - DziewięckaBokun L.: O paradoksie transformacji systemu szkolnictwa wyższego. - Frąckiewicz L.: Edukacja przez całe życie - utopia czy konieczność.
PRACOWNIK XXI wieku / I. Pacaj-Jasiuk = poz. 1636.
M. in. edukacyjny portret pracownika.
1385. REALIZACJA idei LLL (lifelong learning) w kontekście przygotowań Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej / Hanna ŚwiątkiewiczZych // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 9-52, tab.
Kształcenie ustawiczne.
1386. ROLA kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej / Jacek
Grodzicki. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdań., 2003. - 210 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 200-208. - ISBN 83-7326-137-0.
Kształcenie a ekonomia.
1387. ROLA państwa w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych / Dorota
Pogorzelska // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 5, s. 37-40 bibliogr. 14 poz.
1388. STANDARYZACJA jako element systemu zapewnienia jakości
usług edukacji ustawicznej / Grażyna Zawadzka, Jacek Jaczewski // Rynek Pr.
- 2003, nr 5, s. 113-125.
- 231 1389. STRATEGIA rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 :
dokument przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu,
przyjęty przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. // Prz. Rząd. - 2003, nr 8,
s. 126-143, tab.
Toż // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 3, s. 7-28, tab.
Omów.: Strojna Elżbieta // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 53-65.
1390. SYSTEMY edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku /
Urszula Świętochowska. - Toruń : A. Marszałek, 2000. - 142 s. : il., mapy ;
24 cm. - ISBN 83-7174-470-6.
Rec.: Chodubski Andrzej // Cywiliz. Czasie Przestrz. - 2003, nr 8, s. 249-253.
1391. SZKOLNICTWO niepubliczne w Polsce / Marta Bałażak //
Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2000, nr 1, s. 103-110.
1392. TENDENCJE i koncepcje w kształceniu ustawicznym pracowników / Stanisław Suchy // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 1, s. 9-13.
1393. WSPÓŁCZESNE tendencje w kształceniu zawodowym w ramach integracji z Unią Europejską z uwzględnieniem procesów globalizacji / Anna Oleksiejczuk, Ewa Oleksiejczuk // Nowa Eduk. Zaw. - 2003,
nr 5, s. 31-35.
1394. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych : główne strategie /
Zbigniew Kwieciński // Probl. Opiek.-Wych. - 2003, R. 43, nr 1, s. 3-7.
1395. WYSIŁEK na rzecz konsensusu / Jerzy Woźnicki ; rozm. Andrzej
Świć // Forum Akad. - 2003, R. 10, nr 3, s. 20-22, il.
Rozm. z Przewodniczącym Zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu
ustawy o szkolnictwie wyższym.
___________________
- 232 1396. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji
oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego
i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego // Dz. U. - 2003, nr 132,
poz. 1225.
ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji = poz. 1332.
___________________
Kształcenie a rynek pracy
1397. EDUKACJA a rynek pracy / Piotr Stronkowski // Rynek Pr. 2003, nr 5, s. 66-76, wykr. bibliogr.
1398. EDUKACJA a rynek pracy obszarów wiejskich / Hanna Godlewska, Jerzy Majkowski // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2003, T. 87,
s. 117-125.
1399. EDUKACJA nieformalna a potrzeby rynków pracy w państwach
członkowskich Unii Europejskiej / Żaneta Goździk // Acta UL, Fol. Oecon. 2003, nr 170, s. 133-154, tab. summ.
1400. EDUKACJA wobec rynku pracy : realia, możliwości, perspektywy /
pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydg., 2003. - 425 s. ;
24 cm. - Bibliogr. - Cont. - Inh.-Verz. - ISBN 83-7096-481-8.
Z treści: Lewowicki Tadeusz: Edukacja i pedagogika wobec rynku pracy. O sposobach kształtowania wzajemnych relacji i powinnościach pedagogiki (s. 25-33). Rittel Stefan J.: Edukacja i rynek. Wzajemne zależności (s. 34-46). - Niemiec Jerzy:
Rynek pracy a edukacja (s. 47-54). - Kaczor Stanisław: Edukacja i rynek pracy (s. 5561). - Wiatrowski Zygmunt: Rzeczywiste i nadmiernie formalizowane problemy rynku
pracy w Polsce oraz ich implikacje dla edukacji zawodowej (s. 62-74). - Baraniak
Barbara: Podstawowe wyznaczniki współczesnej edukacji zawodowej i rynku pracy
- 233 (s. 75-92). - Jeruszka Urszula: Rozważania nad zbliżeniem edukacji zawodowej do
potrzeb rynku pracy (s 93-117). - Nowacki Tadeusz: Pedagogika pracy a badania
rynkowe (s. 118-124). - Putz Helmut: Kształcenie zawodowe i dokształcanie jako
warunek zdolności do zatrudnienia na rynku pracy (s. 125-134). - Kwiatkowski Stefan M.: Rynek pracy a system edukacji zawodowej (s. 157-163). - Denek Kazimierz:
Teoretyczne i aplikacyjne konteksty edukacji zawodowej dla pracy, rynku i czasu
wolnego (s. 164-170). - Gerlach R.: Edukacja zawodowa nie tylko dla rynku pracy
(s. 171-179). - Szlosek Franciszek: Zagrożenia edukacji zawodowej w Polsce
(s. 180-187). - Gawrysiak Marek: Edukacja komputacjonalistyczna czy konstruktywiczna? Przyczynek do projektowania działań edukacyjnych sprzyjających edukacji
dla zatrudnienia (s. 187-198). - Mendel Maria: Być pomiędzy. Tendencje zmian na
styku świata uczelni i pracy z perspektywy ich uczestnika (s. 210-224). - Krajewska
Anna: Szkolnictwo wyższe w kontekście potrzeb i problemów rynku pracy (s. 225235). - Sarleja Teresa Z.: Orientacje sprawnościowe studentów studiów pedagogicznych (s. 236-246). - Włodarska-Zoła Lidia: Edukacja menedżerów wobec potrzeb
rynku pracy (s. 247-260). - Furmanek Waldemar: Nowe formy organizacji i świadczenia pracy. Telepraca (s. 273-281). - Andrzejczak Aldona: Rola edukacji w kształtowaniu kapitału ludzkiego i rynku pracy w Polsce (s. 282-290). - Wilsz Jolanta: Znaczenie
samosterowności człowieka dla efektywnego funkcjonowania zawodowego (s. 291304). - Uździcki Kazimierz: Nauczyciele techniki na rynku pracy (s. 305-312). - Oleksiak Danuta: Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w przygotowaniu uczniów
do wejścia na rynek pracy (s. 313-323). - Sławecki Bartosz: Rozwój kapitału społecznego w procesie edukacji (s. 324-334). - Bąk Maria J.: Wartość pracy w percepcji
aktywnych zawodowo kobiet (s. 335-339). - Grzybek Dariusz: "Zarządzanie wiedzą"
w szkole (s. 340-347). - Wołk Zdzisław: Zadania pedagogiki pracy wobec zmian
współczesnego świata (s. 351-363). - Pietrulewicz Bogusław: - Wybrane aspekty
rozwoju zawodowego człowieka (s. 364-376). - Mandrzejewska-Smól Iwona: Działalność zawodoznawcza a rynek pracy (s. 377-387). - Podoska-Filipowicz Elżbieta:
Doradztwo zawodowe a wyzwania rynku pracy (s. 388-397). - Dobrowolska Barbara:
Zadania gimnazjum w kontekście rynku pracy (s. 398-402). - Frejman Stanisław D.:
Przygotowanie do samokształcenia w samoocenie absolwentów szkół średnich
(s. 403-408). - Parzęcki Ryszard: Wspomaganie młodzieży szkół prozawodowych
i zawodowych w kształtowaniu ich kariery życiowej (s. 409-416). - Walat Wojciech:
Orientacja zawodowa w podręcznikach do uczenia się techniki-informatyki (s. 417-425).
1401. EDUKACJA zawodowa a współczesne wymagania rynku pracy /
Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 2,
s. 24-26.
1402. EDUKACJA zawodowa - potrzeba zmian / Stefan M[ichał]
Kwiatkowski // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 5, s. 123-128 bibliogr.
summ.
Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy.
- 234 1403. EUROPEJSKI Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych - baza danych w projekcie Leonardo da Vinci / Krzysztof
Symela, Wojciech Oparcik // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 1, s. 84-87, rys.
bibliogr. 2 poz.
Projekt programu Leonardo da Vinci.
1404. KIERUNKI kształcenia a rynek pracy - na przykładzie kierunków
ekonomicznych oraz technicznych / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara
Minkiewicz // Nauka Szk. Wyż. - 2003, nr 1, s. 122-142 bibliogr.
1405. KIERUNKI kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w opinii
powiatowych urzędów pracy w województwie podlaskim / Bolesław Budzisz //
Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. - 2003, z. 8, s. 59-86 summ.
Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy.
1406. KSZTAŁCENIE akademickie dla przedsiębiorczości : założenia
i wyniki / Jan Targalski // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 622, s. 21-28,
tab. bibliogr. summ.
1407. KSZTAŁCENIE dla rynku pracy realizowane w systemie oświaty /
Krystyna Łybacka // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 1, s. 4-9.
1408. KSZTAŁCENIE kadry menedżerskiej a zapotrzebowanie biznesu /
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2003, z. 5,
s. 43-55 bibliogr. summ.
1409. OCZEKIWANIA pracodawców w zakresie kompetencji absolwenttów / Leszek Karwowski // Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 141-149, tab. bibliogr. 6 poz.
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz badań i opinii instytucji i uczelni wrocławskich.
1410. OGÓLNA sytuacja młodzieży na Śląsku oraz wymogi kwalifikacyjne w zawodach medycznych w świetle badań sondażowych / Barbara
Kubica // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 170-184, tab. wykr.
Kształcenie i bezrobocie młodzieży; wymogi rynku pracy w zawodach medycznych oraz możliwości zatrudnienia absolwentów szkół medycznych.
- 235 1411. ROLA edukacji w kreowaniu popytu na pracę / Barbara Sobolewska-Węgrzyn // Stud. Region. (Białyst.). - 2003, nr 1, s. 71-82 bibliogr.
1412. STUDIA uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa / Aleksander Kobylarek // Nauka Szk. Wyż. - 2003,
nr 1, s. 40-62 bibliogr. summ.
1413. SZKOLNICTWO zawodowe a rynek pracy województwa katowickiego w latach dziewięćdziesiątych / Andrzej Czerkawski. - Katowice :
Wydaw. Uniw. Śl., 2003. - 136 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 129135. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 2140). - Zsfassung. ISBN 83-226-1231-1.
1414. SZKOŁA zawodowa a prawa rynku / Andrzej Aftański // Nowa
Eduk. Zaw. - 2003, nr 2, s. 33-37.
1415. SZKOŁA zawodowa - kwalifikacje - rynek pracy / Urszula Jeruszka // Nowa Szk. - 2003, nr 5, s. 8-17 bibliogr.
1416. TECHNICZNO-informatyczne przygotowanie młodzieży a współczesny rynek pracy / Ewa Nieroba // Pr. Nauk. WSP Częst., Wych. Tech. 2003, z. 6, s. 33-37 bibliogr. summ.
WIĘKSZA elastyczność rynku pracy i inwestycje w kapitał ludzki szansą
dla firm i pracowników - w poszukiwaniu nowego oblicza humanizacji
stosunków pracy w XXI wieku / J. Męcina = poz. 767.
Polityka prozatrudnieniowa rynku pracy oraz rozwój szkoleń i kształcenia
ustawicznego.
1417. WYBÓR zawodu a kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych / Ludwik Janicki // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 1, s. 24-26, tab.
1418. WYKSZTAŁCENIE a procesy wykluczania z rynku pracy / Zdzisława Kawka // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2, s. 171-183 bibliogr.
summ.
Wykształcenie a rynek pracy.
- 236 1419. Z PERSPEKTYWY menedżera i profesora / Przemysław Deszczyński // Forum Akad. - 2003, R. 10, nr 10, s. 26-29, il.
Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów ekonomicznych a wymagania
rynku pracy.
___________________
Reforma szkolnictwa
1420. GŁÓWNE kierunki reform w szkolnictwie wyższym w Polsce
i wybranych krajach europejskich / Krystyna Kietlińska // Stud. Mater.
WSMarket. Łódź. - 2003, nr 10, s. 219-231 bibliogr.
1421. KSZTAŁCENIE ustawiczne w znowelizowanej ustawie o systemie
oświaty / Tadeusz Gawlik // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 3, s. 86-93.
1422. NAUCZYCIEL wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego / Czesław Banach // Nowa Szk. - 2003, nr 2, s. 4-9 bibliogr.
1423. PROCES kształcenia nauczycieli i kandydatów na nauczycieli
w kontekście reformy edukacji / Ryszard Więckowski // Zesz. Nauk. PWSZ
Płock, Pedagog. - 2002, T. 1, s. 29-40.
1424. REFORMA edukacji - uwarunkowania społeczne, kulturowe,
ekonomiczne i polityczne : (uwagi po pierwszych miesiącach jej wdrożenia) / Henryk Bednarski // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2000, nr 1,
s. 9-18.
1425. REFORMA systemu edukacji w Polsce w praktyce szkolnej :
materiały z konferencji // Rocz. Lud. Tow. Nauk.-Kult. - 2002, nr 5,
s. 77-172.
REFORMY szkolnictwa w Polsce od XVIII do XX wieku i ich wpływ
na kształt współczesnego systemu szkolnego / S. Majewski = poz. 24.
- 237 WYBRANE problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = poz. 793.
Z treści: Szudy M.: Reforma systemu edukacji w Polsce w aspekcie integracji
z Unią Europejską.
1426. ZAŁOŻENIA i rzeczywistość : pierwsze oceny reformy edukacyjnej (informacja z badań) / Zdzisław Ratajek // Edukacja. - 2003, nr 2,
s. 29-39, tab. bibliogr.
1427. ZMIANY w oświacie a integracja z Unią Europejską / Anna
Ochremiak // Probl. Opiek.-Wych. - 2003, R. 43, nr 1, s. 62-64.
1428. ZMIANY w systemie oświaty : wyniki badań empirycznych / [red.
Ewa Wosik] ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 2002. - 302 s. :
il. ; 24 cm. - ISBN 83-88594-96-6.
Rec.: Wantuch Wiesława // Polonistyka. - 2003, nr 4, s. 250-253.
2/ W świecie
1429. BADANIA nad całożyciowym uczeniem się dorosłych : tendencje
i perspektywy w świecie anglojęzycznym / John Field ; tł. Agnieszka Molska //
Teraź. Człow. Eduk. - 2003, nr 1, s. 63-81 bibliogr. summ.
1430. BLIŻEJ Unii Europejskiej : oświata w UE // Dyr. Szk. - 2003, nr 1,
s. 27-29.
1431. CENNY grant : system szkolnictwa w Szwecji / Joanna GańczaPawełczyk // Dyr. Szk. - 2003, nr 10, s. 48-49.
1432. DOŚWIADCZENIA francuskiego systemu edukacyjnego (19922002) / Michel Aribaud ; tł. Elżbieta Kwaśnik // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003,
nr 3, s. 67-74, rys.
Procedury zatwierdzenia (walidacji) nabytych umiejętności zawodowych ("VAP")
oraz umiejętności nabytych przez doświadczenie ("VAE").
- 238 1433. EDUKACJA ustawiczna w polityce oświatowej Republiki Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska // Teraź. Człow. Eduk. - 2003, nr 2, s. 45-54
bibliogr. summ.
1434. EDUKACJA w zjednoczonej Europie w perspektywie ustawy
zasadniczej : Seč, 1-4 maja 2003 roku / Alina Wróbel // Ruch Pedagog. 2003, nr 3/4, s. 118-123.
EDUKACJA zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / J. Serkowska-Mąka = poz. 1378.
1435. EDUKACYJNE zadania i wyzwania w dobie integrującej się
Europy / Marian Śnieżyński // Nowa Szk. - 2003, nr 4, s. 6-10.
1436. KIERUNKI przeobrażeń szkolnictwa wyższego w erze globalizmcji / Ryszard Pachociński // Zesz. Nauk. WSHE (Wroc.). - 2003, T. 12, s. 25-32.
Fragm. książki "Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie".
1437. KSZTAŁCENIE i szkolenie w Europie - różne systemy, wspólne
cele / Maria Gorzelak // Jęz. Obce Szk. - 2003, nr 3, s. 47-51.
1438. LEONARDO da Vinci - europejski program współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego / Jolanta Religa // Eduk. Ustaw. Doros. 2003, nr 4, s. 58-63.
1439. MODELE wyrównywania szans edukacyjnych : Stany Zjednoczone i Francja / Anna Blumsztajn // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 5/6, s. 12-19,
rys. tab. bibliogr.
1440. PARTNERSTWO społeczne w edukacji zawodowej we Francji /
Wiesław Karpiński // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 1, s. 19-21 bibliogr. 3 poz.
* Tenże: Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Irlandii // Tamże,
nr 2, s. 14-16 bibliogr. 6 poz. * Tenże: Partnerstwo społeczne w edukacji
zawodowej we Włoszech // Tamże, nr 3, s. 13-14 bibliogr. 3 poz. * Tenże:
Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Holandii // Tamże, nr 5,
- 239 s. 8-11 bibliogr. 3 poz. * Tenże: Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Portugalii // Tamże, nr 6, s. 9-10 bibliogr. 3 poz.
PEDAGOGIKA pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red.
nauk. Z. Wiatrowskiego, U. Jeruszki, H. Bednarczyka = poz. 1962.
Z treści: Banach Cz.: Tendencje i kierunki rozwoju edukacji w Europie a reforma
systemu edukacji w Polsce.
1441. POLITYKA oświatowa Unii Europejskiej na lata 2000-2006 /
Hanna Solarczyk // Eduk. Otwarta. - 2002, nr, 4 s. 99-113.
1442. PROBLEMY edukacyjne Europy / Zdzisława Magdalena Barankiewicz // Eduk. Otwarta. - 2002, nr 3, s. 81-85.
1443. PROFESJONALIZM i kultury uczenia się / Wiltrud Gieseke ;
tł. z niem. Hanna Solarczyk // Eduk. Otwarta. - 2002, nr 4, s. 39-49.
Edukacja ustawiczna.
1444. PROGRAM edukacyjny Banku Światowego / Marta Gębska //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 2, s. 9-19 bibliogr. 9 poz.
Oświata dorosłych w Polsce i na świecie.
1445. ROZWÓJ szkoły naukowej kształcenia zawodowego w Rosji /
O. J. Griezniewa [Grezneva] ; tł. Mirosław Żurek // Pedagog. Pr. - 2003,
nr 42, s. 146-148.
Edukacja zawodowa w Rosji.
1446. SOCRATES - europejski program współpracy w dziedzinie edukacji / Jolanta Religa // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 4, s. 64-71.
1447. SZANSA kształcenia dla dorosłych / Jozsef Sz. Toth, Zoltan Karpati, Endre Zibolen ; tł. Agata Górka // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 3,
s. 75-80.
Omów. ankiety wypełnionej przez organizacje, które uczestniczyły w programach
Phare Unii Europejskiej, poświęconych edukacji dorosłych: Leonardo i Grundtvig.
- 240 SZKOLENIE menedżerskie w Hajfie / T. Sakowicz = poz. 1499.
Problemy edukacji w Izraelu.
1448. SZKOLNICTWO średnie w Bawarii - wielość ofert edukacyjnych /
Arkadiusz Żukiewicz // Ruch Pedagog. - 2003, nr 3/4, s. 80-90 bibliogr.
1449. SZKOLNICTWO w Iraku po wojnie / Jacek Potocki // Dyr. Szk. 2003, nr 11 s. 38-40.
Kształcenie w poszczególnych działach gospodarki i zawodach w różnych
krajach (poz. 1502, 1503, 1510, 1518-1520, 1525) ; Szkolnictwo zawodowe
w poszczególnych krajach (poz. 1530, 1534, 1536).
___________________
Technologie informatyczne w kształceniu
1450. EDUKACJA na odległość : kilka refleksji konstruktywistycznych
i kognitywistycznych / Stanisław Juszczyk // Chowanna. - 2003, t. 1, s. 150168 bibliogr.
Nauczanie na odległość - metody.
1451. E-LEARNING dla bibliotekarzy / Lilia Marcinkiewicz // Bibl.
Zachodniopomor. - 2003, nr 1, s. 24-27 bibliogr.
1452. E-LEARNING - nowa jakość w kształceniu ustawicznym / Beata
Świrska, Alicja Buszkiewicz // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 4, s. 42-50, rys.
1453. E-LEARNING - nowe trendy w nauczaniu / Michalina Jaworek //
Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 141-152.
Forma nauczania internetowego, polegająca na jednoczesnej nauce praktycznie
nieograniczonej liczby osób za pośrednictwem kursu przygotowawczego w formie
strony internetowej.
1454. E-LEARNING w dziedzinie systemów automatyzacji / Włodzimierz Boroń // Stud. Informat. - 2003, nr 3, s. 93-102 bibliogr. summ.
- 241 1455. E-LEARNING z gwarancją czyli jak uniknąć niebezpieczeństw
podczas wdrażania w firmie systemów e-learningowych / Adam Nowicki,
Kevin Kruse // Personel Zarz. - 2003, nr 20, s. 46-50.
1456. GAWROSZ - młodzieżowa witryna informacji zawodowej / Paweł
Łukasik // Rynek Pr. - 2003, nr 3, s. 127-131.
Młodzieżowa witryna informacyjna, dostępna w wersji strony internetowej i na
CD-ROM-ach stanowi nowoczesne narzędzie informacji wspierającej decyzje o wyborze zawodu, szkoły wyższej czy miejsca pracy.
1457. INFORMATYZACJA w kształceniu zawodowym Białorusi / Natalia Ivanovna Potapienko // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 1, s. 40-46, tab.
1458. KSZTAŁCENIE na odległość - współczesne tendencje oświatowe /
Jan D. Łuszkiewicz // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 4, s. 50-57 bibliogr. 24 poz.
1459. NOWE formy kształcenia w medycynie pracy / Andrzej Marcinkiewicz [i in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 6, s. 573-578, tab. bibliogr.
3 poz. summ.
Kształcenie na odległość.
1460. PLATFORMY technologiczne w nauczaniu na odległość / Krzysztof Hauke, Mieczysław Lech Owoc // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 986,
s. 367-377, rys. bibliogr. summ.
POZYSKIWANIE wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. M. Nycz, M. L.
Owoc = poz. 307.
Z treści: Jelonek D.: E-edukacja w rozwoju wiedzy w organizacji. - Kozieł A.:
Techniki zdalnego uczenia w zarządzaniu kantaktami z klientami.
PROGRAMY praca - życie a efektywność firm / red. S. Borkowska =
poz. 1639.
Z treści: Urbaniak B.: E-learning, czyli elektroniczny system edukacji - szansą
rozwoju kapitału ludzkiego. - Dmochowska I.: E-learning - pomaga czy przeszkadza
w budowaniu równowagi między pracą a życiem.
- 242 1461. SIECI informatyczne w kształceniu zawodowym Białorusi / Irina
J. Tichon // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 2, s. 35-41 bibliogr. 8 poz.
1462. SIEĆ Internet w samokształceniu nauczycieli / Daniel Korzan //
Eduk. Otwarta. - 2002, nr 4, s. 235-241 bibliogr.
1463. WDRAŻANIE z sukcesem e-learningu / Iwona Dmochowska //
Manager. - 2003, nr 6, s. 19-21.
1464. WIEDZA w sytemie e-learning / Małgorzata Nycz, Barbara Smok //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 986, s. 324-335, rys. tab.
Problematyka pozyskiwania wiedzy na potrzeby systemów e-learning.
1465. WYKORZYSTANIE technologii informacyjnej w kształceniu
studentów / Maria Lupa, Halina Szopa // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2003,
nr 4, s. 41-52 bibliogr.
b. Orientacja i poradnictwo zawodowe.
Preferencje zawodowe
1466. ASPEKT regionalny w działaniach orientacji i poradnictwa zawodowego kierowanych do młodzieży / Anna Rutkowska // Nowa Eduk. Zaw. 2003, nr 6, s. 16-18, tab.
1467. CZWARTE spotkanie partnerów projektu "Poradnictwo na odległość" Pogramu Leonardo da Vinci w Lichtensteinie / Paulina Bogdańska //
Rynek Pr. - 2003, nr 5, s. 192-196.
Spotkanie odbyło się 22-25 czerwca 2003 r. Celem projektu "Poradnictwo na
odległość" jest przygotowanie założeń metodycznych dotyczących poradnictwa zawodowego realizowanego na odległość z wykorzystaniem telefonu.
1468. CZY informatycy potrzebują wsparcia doradcy zawodowego /
Elżbieta Krzewska // Rynek Pr. - 2003, nr 2, s. 153-162 bibliogr.
- 243 1469. DORADCY uczelnianych biur karier jako realizatorzy programu
"Outplacement" dla społeczności akademickiej / Joanna Minta // Eduk.
Ustaw. Doros. - 2003, nr 3, s. 94-104, tab.
1470. INSTYTUCJONALNE doradztwo zawodowe : diagnoza i model
optymalizacyjny / Aneta Strużyna. - Poznań : GARMOND, 2003. - 186 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-89250-15-2.
1471. JAK zaistnieć na rynku pracy? : poradnik dla osób szukających
pracy / Agnieszka Kędra ; [Akademia Polonijna w Częstochowie. Biuro Karier]. - Częstochowa : "Educator", 2003. - 45, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. ISBN 83-88896-68-2.
1472. JAK znaleźć pracę w Irlandii : poradnik / Jarosław Rudnik. - Poznań : Sorus, 2003. - 167 s. ; 20 cm. - Tabele. - ISBN 83-87133-92-2.
1473. KONFERENCJA nt. "Career guidance and public policy - bridging
the gap" : Toronto - październik 2003 r. / Hanna Świątkiewicz-Zych // Rynek
Pr. - 2003, nr 6, s. 241-245.
6-8.10.2003 r. Celem konferencji było określenie kierunków polityki w zakresie
poradnictwa zawodowego na podstawie oceny dokonanej w przygotowanych wcześniej raportach.
1474. MASZ dyplom... co dalej? : praca zbiorowa / pod red. Janusza
Rudnickiego ; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego
w Kielcach. - Kielce : WSH Biuro Promocji Stud. "Kariera", 2003. - 158,
[2] s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-89274-04-3.
1475. MŁODZI Polacy początku wieku i ich oczekiwania wobec doradców / Joanna Minta // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 6, s. 13-16, tab.
1476. NIEPUBLICZNE poradnictwo zawodowe - perspektywy jego
rozwoju / Włodzimierz Trzeciak // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 1, s. 6-9.
1477. NOWE trendy w poradnictwie zawodowym / Włodzimierz Trzeciak // Służ. Prac. - 2003, R. 30, nr 5, s. 1-5.
- 244 1478. NOWE trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku /
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku
Pracy. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 68 s. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; 23). - Bibliogr. - ISBN 83-86539-71-2.
Treść: Ertelt Bernd-Joachim: Metodyka oddziaływania informacyjnego z uwzględnieniem różnych grup odbiorców (s. 7-33). - Bańka Augustyn: Transnacjonalne
poradnictwo zawodowe a zmiany w przygotowaniu młodzieży do życia zawodowego
(s. 35-54). - Noworol Czesław: Transnacjonalne poradnictwo zawodowe wobec planowania kariery (s. 55-68).
1479. OFERTA pomocy i metody pracy doradców zawodowych zatrudnionych w urzędach pracy / Cecylia Pielok // Probl. Porad. Psychol. - 2002,
nr 1/2, s. 83-87.
1480. OSOBY i czynniki wpływające na wybór zawodu / Ewa Orzechowska // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 3, s. 19-22, tab.
PEDAGOGIKA pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red.
nauk. Z. Wiatrowskiego, U. Jeruszki, H. Bednarczyka = poz. 1962.
Z treści: Parzęcki R.: Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej.
1481. PLANOWANIE kariery zawodowej. - Cz. 2 / Edwin L. Herr, Stanley H. Cramer ; [tł.] Ewa Nowowiejska-Kubów ; Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MGPiPS, 2003. - 79 s. ; 24 cm. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy
Zawodowego ; 25). - Bibliogr. s. 69-79.
Cz. 1 = poz. 1247/01.
1482. PORADNICTWO zawodowe na odległość (distance counselling) /
Paulina Bogdańska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 1, s. 97-104, wykr.
bibliogr.
1483. PORADNICTWO zawodowe na świecie : refleksje ze Światowej
Konferencji Poradnictwa Zawodowego, Warszawa 2002 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
- 245 MGPiPS, 2003. - 80 s. ; 22 cm. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy
Zawodowego ; 24). - Tabele. - Bibliogr.
Treść: Woynarowska-Janiszewska Anna: O Światowej Konferencji Poradnictwa
Zawodowego pt. Doradca - profesja, pasja, powołanie? (s. 7-12). - Ertelt Joachim B.:
Doradca - profesja (s. 17-24). - Schulz William E.: Doradca - pasja (s. 25-31). - Nalaskowski Aleksander: Doradca - powołanie (s. 32-33). - Schulz W. E.: Zagadnienia
etyczne w poradnictwie internetowym (s. 35-41). - Plant Peter: Zielone Poradnictwo:
miejsce peryferyjne (s. 43-49). - Paivi Nillson, Akerblom Pehr: Rola doradcy kariery
zawodowej w przeciwdziałaniu bezrobociu (s. 50-56). - Pollauer Wolfgang: Sieć
i kształtowanie jakości w Jobnet Austria (s. 57-62). - Watts Anthony G.: Przegląd
OECD na temat polityki poradnictwa w zakresie kariery zawodowej: raport o postępie
prac (s. 63-69). - Grodzicka Natasza: Pomoc młodzieży wchodzącej na rynek pracy
(s. 71-73). - Osuchowska-Krautwald Ewa: Doświadczenia doradcy zawodu orzekającego o niepełnosprawności (s. 74-75). - Wietrzyński Janusz: Rola i zadania psychologa w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - z doświadczeń Centrów
w Gorzowie i Zielonej Górze (s. 76-78).
1484. PORADNICTWO zawodowe w wymiarze japońskim / Halina
Łojek // Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 234-240.
Ability Garden - instytucja zajmująca się poradnictwem zawodowym na skalę
ogólnokrajową.
PROGRAM Reorientacji/Przekwalifikowań / A. Mickiewicz = poz. 1553.
Program Reorientacji/Przekwalifikowań jest jednym z komponentów Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich nakierowanego na podniesienie potencjału gospodarczego, instytucjonalnego i rozwój zasobów ludzkich w regionach typowo rolnych.
1485. PRZYDATNOŚĆ klasyfikacji problemów zawodowych w pracy
doradcy zawodu / Alicja Czerkawska // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 4,
s. 395-408 summ.
1486. RAPORT krajowy o stanie poradnictwa zawodowego : projekt
Banku Światowego "Polityka Państwa a Rozwój Zawodowy. Ramy rozwijania usług informacji zawodowej, orientacji i poradnictwa zawodowego
w krajach rozwijających się" / Wojciech Kreft, Anthony G. Watts // Rynek Pr.
- 2003, nr 6, s. 65-126.
1487. STANDARD usługi "Poradnictwo zawodowe" / Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - Skoroszyt 53 k. ; 30 cm. - Tabele.
- 246 SZKOLENIE dla trenerów metody poradnictwa zawodowego przez telefon / P. Bogdańska = poz. 1560.
SZKOLNY doradca zawodowy / Z. Żbikowska = poz. 2289.
WYKORZYSTANIE metody wideokonferencji w informacji i poradnictwie zawodowym : zastosowanie projektu "Vogue" w ramach programu
"Leonardo da Vinci" / J. Bokser = poz. 750.
1488. ZARZĄDZANIE informacją w poradnictwie / Bernd-Joachim
Ertelt // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 4, s. 279-299 summ.
1489. ZŁAM zasady / William A. Cohen ; przeł. Maria Skalska. - Warszawa : Bauer-Weltbild Media, 2003. - 271 s. ; 20 cm. - ISBN 83-89314-37-1.
1490. ZNACZENIE socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy
doradcy zawodowego / Krystyna Lelińska // Pedagog. Pr. - 2003, nr 42,
s. 68-81, rys.
c. Kadry kierownicze
1491. CHARAKTERYSTYKA rozwoju głównych etapów przygotowania menedżerów w Polsce / Lidia Włodarska-Zoła // Kształc. Zaw. Pedagog. 2003, [T.] 5, s. 189-199 summ.
1492. COACHING dla elit menedżerskich / Karolina Kafka, Magdalena
Sękowska // Manager. - 2003, nr 4, s. 20-22.
Korzystanie przez menedżerów z usług konsultantów ("coachów") w celu pomocy i wyboru właściwych metod zarządzania i sposobów osiągnięcia określonych rezultatów.
COACHING kompetencji jako efektywna metoda doskonalenia
projakościowych postaw i działań pracowników / A.Winnicka-Wejs =
poz. 1664.
- 247 1493. EDUKACJA menedżerów w zarządzaniu regionem / Tadeusz
Grzeszczyk // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 1, s. 63-71 bibliogr. 3
poz. summ.
Zarys koncepcji kształcenia interdyscyplinarnego i zindywidualizowanego euromenedżerów, wszechstronnie przygotowanych do uczestnictwa w procesie zarządzania międzynarodowego regionem.
1494. EDUKACJA menedżerska w kontekście adaptacji kulturowej
i zarządzania zespołami międzynarodowymi / Stanisław A. Witkowski, Magdalena Łużniak // Prz. Organ. - 2003, nr 11, s. 11-15, rys. bibliogr. 13 poz.
1495. KATALIZATOR możliwości czyli o warunkach efektywności coachingu zewnętrznego / Roman Stolarski, Radosław Wajler, Artur Niestrój //
Personel Zarz. - 2003, nr 13/14, s. 76-79.
Wsparcie w rozwoju zawodowym pracownika i podnoszeniu kwalifikacji pracownika.
KSZTAŁCENIE kadry menedżerskiej a zapotrzebowanie biznesu /
A. Dziedziczak-Foltyn = poz. 1408.
1496. KSZTAŁCENIE menedżerów w Polsce - ostatnia dekada /
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003, nr 2,
s. 257-268 bibliogr. summ.
MENEDŻER w organizacji ponadnarodowej - adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymi / S. A. Witkowski, M. Łużniak =
poz. 1686.
M. in. niezbędne elementy edukowania menedżerów w zakresie adaptacji kulturowej i radzenia sobie z "szokiem kulturowym".
1497. PRZYDATNOŚĆ zasady kreatywności w kształceniu menedżerów /
Bożenna Sztumska // Pr. Nauk. WSP Częst., Pedagog. - 2003, [z.] 12, s. 203-209.
1498. SZEF kształcony ustawicznie, tradycyjnie i nowocześnie / Jolanta
Jaworska ; rozm. Halina Guryn // Personel Zarz. - 2003, nr 17, s. 6-10, il. tab.
Rozm. z dyr. personalnym na temat edukacji menedżerów w IBM Polska.
- 248 1499. SZKOLENIE menedżerskie w Hajfie / Tadeusz Sakowicz // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 121-123.
Problemy edukacji i wychowania w Izraelu.
SZKOLENIE podstawowe i okresowe dla osób kierujących pracownikami
= poz. 1578.
1500. UWOLNIĆ potencjał : efekty usługi executive coaching dla menedżerów wyższego szczebla w organizacji / Monika Kawalec // Personel Zarz.
- 2003, nr 15/16, s. 54-55, wykr.
Indywidualna praca trenera (coacha) i menedżera nad wybranym obszarem lub
kompetencją.
1501. WZORCOWY coaching / Tomasz Wański, Elżbieta Górska,
Witold Anusz // Manager. - 2003, nr 11, s. 24-26, il.
Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu.
d. Kadry inżynieryjno-techniczne
___________________
e. Kadry w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej
1502. DROGA do zawodu solicytora w Irlandii / Ewa Stawicka // Palestra. - 2003, R. 47, nr 11/12, s. 196-200.
Sposób uzyskiwania uprawnień adwokata w Irlandii.
1503. KSZTAŁCENIE archiwistów w wybranych państwach europejskich / Piotr Bering // Pozn. Rocz. Arch.-Hist. - 2001/2002, R. 8/9, s. 205-214.
1504. KSZTAŁCENIE dla administracji / Stanisław Kałużny, Hanna
Kałużna // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 12, s. 43-52 bibliogr.
summ. * Ciż: Kształcenie kadr dla administracji : (wybrane zagadnienia) //
Wszechn. Pol. - 2003, nr 1 s. 49-61.
- 249 1505. KSZTAŁCENIE i egzaminowanie personelu badań nieniszczących
w Instytucie Spawalnictwa / Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora // Biul. Inst.
Spaw. Gliw. - 2003, nr 6, s. 16-20 bibliogr.
1506. KSZTAŁCENIE ustawiczne w firmie Audi / Marcin Jaworek //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 1, s. 68-70.
1507. MODERNIZACJA kształcenia podstawowego pielęgniarek w Polsce / Elżbieta Gozdowska // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 5, s. 28-31.
1508. POTRZEBA edukacji specjalistów bhp w ocenie pracodawców /
Anna Jakubowska // Bezp. Pr. - 2003, nr 7/8, s. 34-37, wykr.
1509. STRATEGIE antykorupcyjne jako integralny element procesu
kształcenia kadr administracji publicznej / Mariusz Dmochowski, Anetta
Dębicka // Służ. Cyw. - 2003/2004, nr 7, s. 109-122.
1510. WYBRANE problemy edukacji ekologicznej w rolnictwie w kontekście integracji z UE [Unią Europejską] / Irena Kociszewska, Wiktor
Szydło // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1007, ser. Ekon. Międzynar. Stosun.
Gospod., nr 10, s. 83-97, tab. wykr. bibliogr. 22 poz. summ.
Stan edukacji ekologicznej rolników w Polsce.
___________________
1511. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów // Dz. U. 2003, nr 97, poz. 893.
Szkolenie w poszczególnych działach gospodarki i zawodach (poz. 1542,
1547, 1555, 1562, 1563, 1567).
___________________
- 250 Kształcenie nauczycieli
1512. DOFINANSOWYWANIE doskonalenia zawodowego nauczycieli /
Jolanta Wach // Eduk. dla Bezp. - 2003, nr 1, s. 35-40.
1513. DORADZTWO pedagogiczne a samokształcenie młodych nauczycieli w Polsce i na Litwie / Maria Butrymowicz // Podl. Zesz. Pedagog. 2003, nr 7, s. 25-37.
1514. KSZTAŁCENIE i doskonalenie nauczycieli przysposobienia
obronnego w Akademii Podlaskiej w Siedlcach / Jerzy Kunikowski // Eduk.
dla Bezp. - 2003, nr 1, s. 33-35.
1515. KSZTAŁCENIE i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów ekonomicznych / Elżbieta Turczyńska // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 1,
s. 32-36, tab.
1516. KSZTAŁCENIE i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce nowe wyzwania / Mirosław S[tanisław] Szymański // Ruch Pedagog. - 2003,
[nr] 1/2, s. 5-17 bibliogr. summ.
1517. KSZTAŁCENIE nauczycieli języków obcych na początku
XXI stulecia : IV Konferencja Regionu Europy Środkowej FIPLV / Kazimiera Myczko // Jęz. Obce Szk. - 2003, nr 4, s. 182-184.
1518. KSZTAŁCENIE nauczycieli w krajach Unii Europejskiej i w Polsce - wybrane zagadnienia porównawcze / Renata Nowakowska-Siuta //
Nauka Szk. Wyż. - 2003, nr 1, s. 112-121 bibliogr. summ.
1519. KSZTAŁCENIE nauczycieli w Wielkiej Brytanii - przyczynek do
dyskusji / Małgorzata Multańska // Jęz. Obce Szk. - 2003, nr 4, s. 68-70.
1520. MENTORZY [tł.] / Elizabeth Collins // Dyr. Szk. - 2003, nr 3, s. 20-21.
M. in. szkolenie nauczycieli w Stanach Zjednoczonych.
1521. MISJA Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli / Agnieszka Król // Zag. Naukozn. - 2003, z. 3/4, s. 391-400.
- 251 NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / pod red.
A. Pocztowskiego = poz. 432.
Z treści: Bohdziewicz P.: Inwestowanie w kapitał ludzki : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
NAUCZYCIEL wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego /
Cz. Banach = poz. 1422.
PROCES kształcenia nauczycieli i kandydatów na nauczycieli w kontekście reformy edukacji / R. Więckowski = poz. 1423.
1522. PROCES zmian kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce /
Jan Łysek // Naucz. Szk. - 2003, nr 1/2, s. 31-49.
1523. PRZYGOTOWANIE zawodowe nauczycieli : przegląd koncepcji
i propozycja teoretycznego ujęcia / Andrzej Gofron // Kształc. Zaw. Pedagog.
- 2003, [T.] 4, s. 517-536 summ.
1524. ROZWÓJ zawodowy nauczycieli w zmieniających się czasach :
wyzwania dla uniwersytetów : Międzynarodowe Seminarium Naukowe,
Łódź, 2 grudnia 2002 roku / Joanna Michalak // Rocz. Pedagog. - 2003, T. 26,
s. 115-118.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
1525. SZKOLENIE w Tampere / Iwona Sułkowska // Dyr. Szk. - 2003,
nr 10, s. 38-39.
Sprawozdanie z pobytu na kursie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Finlandii.
1526. UWARUNKOWANIA kształcenia nauczycieli techniki / Urszula
Nowacka // Pr. Nauk. WSP Częst., Wych. Tech. - 2003, z. 6, s. 45-52 bibliogr.
summ.
___________________
- 252 1527. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania
i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia
nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego // Dz. U. - 2003, nr 84, poz. 779.
1528. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli // Dz. U. 2003, nr 170, poz. 1655.
f. Szkolnictwo zawodowe
1/ Zagadnienia ogólne
DROGI przemian szkolnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej / G. Błocho = poz. 16.
1529. KSZTAŁCENIE i doskonalenie zawodowe w systemie szkolnictwa zawodowego i w miejscu pracy - program COST / Beata Poteralska //
Pedagog. Pr. - 2003, nr 43, s. 144-148 bibliogr. 4 poz.
1530. PODSTAWY dualnego systemu kształcenia zawodowego w Republice Federalnej Niemiec / Małgorzata Skiert // Ann. UMCS, Sect. H. - 2002,
vol. 36, s. 341-353 bibliogr. summ. Zsfassung.
1531. PRAKTYCZNA nauka zawodu w szkole i u pracodawcy / Franciszek Małysz // Prawo Pr. - 2003, R. 9, nr 3, s. 20-24.
1532. PRAKTYCZNE nauczanie zawodu w polskim systemie edukacji /
Ireneusz Zawłocki // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 5, s. 177-187
bibliogr. summ.
1533. SYSTEM kształcenia w zawodzie mechanika o profilu "operator
obrabiarek skrawających" / G. N. [Varkovecka] Warkowiecka ; tł. Jan Łuszkiewicz // Pedagog. Pr. - 2003, nr 42, s. 138-143.
- 253 1534. SZKOLNICTWO zawodowe w świetle wzorców Unii Europejskiej /
Adam Grzeszczak // Dyr. Szk. - 2003, nr 7/8, s. 52-55.
1535. TREŚCI humanistyczne w kształceniu zawodowym / Andrzej
Aftański // Pedagog. Pr. - 2003, nr 43, s. 87-96 bibliogr. 21 poz.
1536. ZADANIA szkoły zawodowej w świetle nowej strategii Unii
Europejskiej kształtowania warunków zdrowia i bezpieczeństwa w pracy /
Ireneusz Woźniak // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 1, s. 10-15.
___________________
1537. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 października 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki
zawodu // Dz. U. - 2003, nr 192, poz. 1875.
2/ Szkoły zawodowe zasadnicze i średnie
1538. MŁODOCIANI w rzemiośle / Maciej Prószyński // Rynek Pr. 2003, nr 5, s. 126-140.
Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, a w szczególności w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu zawarte
30 maja 2003 r. przez ministra edukacji narodowej i sportu ze Związkiem Rzemiosła
Polskiego.
1539. PERSPEKTYWY startu zawodowego absolwentów średnich szkół
rolniczych / Katarzyna Brodzińska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 980,
s. 51-57, rys. bibliogr. 9 poz. summ.
1540. SPOŁECZNY los "wykluczonych" : zasadnicza szkoła zawodowa
jako medium marginalizacji / Piotr Mikiewicz // Acta UNC, Socjol. Wych. 2003, z. 15, s. 81-100 bibliogr.
1541. SZKOŁY zawodowe : miasto Lublin organem prowadzącym... / Ewa
Dumkiewicz, Piotr Burek, Lech Sprawka // Dyr. Szk. - 2003, nr 10, s. 18-21.
- 254 ZMIANY dotyczące zatrudniania i przygotowania zawodowego młodocianych / L. Dobrzelecka = poz. 2874.
g. Pozaszkolne formy podnoszenia kwalifikacji
BADANIE stanu edukacji ustawicznej w Polsce w projekcie Phare 2000 :
krajowy system szkolenia zawodowego / H. Iżycka = poz. 1371.
1542. CO motywuje nisko kwalifikowanych pracowników przemysłu do
doskonalenia kwalifikacji zawodowych / Jolanta Religa // Pedagog. Pr. 2003, nr 43, s. 148-155, rys. bibliogr. 8 poz.
Omów. projektu badawczego, który ma być zrealizowany w ramach programu
Leonardo da Vinci i odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak mało pracowników nisko
wykwalifikowanych bierze udział w kształceniu ustawicznym.
1543. CZY warto inwestować w pracownika / Aleksandra Nowak //
Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 22, s. 11-14.
Szkolenie zawodowe.
1544. DOSKONALENIE kompetencji trenerów w zakresie projektowania modułowych szkoleń zawodowych / Krzysztof Symela, Marta Jacyniuk //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 3, s. 111-119, rys. bibliogr. 9 poz.
1545. EWALUACJA systemu szkoleń w uczących się organizacjach /
Maria Gagacka // Zarz. Eduk. - 2003, nr 3, s. 39-51 bibliogr.
1546. EWALUACJI szkoleń nigdy dość / Anna Baczyńska. - Cz. 1-2 //
Personel Zarz. - 2003, nr 7, s. 41-46, tab. ; nr 8, s. 37-43, rys. tab.
Cz. 1. Narzędzia oceny procesu szkoleniowego - przed, w trakcie i po jego zakończeniu ; Cz. 2. Średnio- i długookresowa ocena po zakończeniu procesu szkoleniowego.
1547. INFORMACJA o realizacji zadań związanych ze szkoleniami kadr
urzędów pracy w 2002 r. / Grażyna Zawadzka, Henryk Rogala // Rynek Pr. 2003, nr 5, s. 178-191 tab.
- 255 INWESTOWANIE w kapitał ludzki / T. Duszyński = poz. 408.
1548. INWESTOWANIE w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości / Anna Francik, Małgorzata Kosała //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 622, s. 93-111, tab. bibliogr. summ.
Ekonomiczne aspekty szkolenia zawodowego.
1549. KRAJOWY system szkolenia zawodowego PHARE 2000. - Cz. 1,
Umowa bliźniacza Francja-Polska : ekspertyzy konsultantów z krajów Unii
Europejskiej / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - 130 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 91-92.
Treść: Bos Dominique: Analiza zaleceń Komisji Europejskiej w obszarze ustawicznego kształcenia zawodowego (s. 9-17). - Bos D.: Analiza sytuacji Polski
w obszarze kształcenia ustawicznego (s. 18-29). - Bos D.: Ustawiczne kształcenia
zawodowe w Polsce a prawny dorobek wspólnotowy (acquis communautaire) (s. 3035). - Bos D., Maes Claudine, Guth Jean-Pierre: Prawne i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej (s. 36-42). Guth J.-P.: Ustawiczne kształcenie zawodowe pracowników z inicjatywy pracodawcy
(s. 43-64). - Bos D.: Zakładowy plan szkoleń - propozycje i rekomendacje dla Polski
(s. 65-74). - Sanquer Claudine: Ustawiczne kształcenie zawodowe z inicjatywy pracownika - indywidualny urlop szkoleniowy w krajach Unii Europejskiej (s. 75-92). Bos D., Książek Jean-Bruno: Oferta szkoleniowa (s. 93-106). - Bos D.: Ewidencja
podmiotów świadczących usługi szkoleniowe - propozycje i rekomendacje dla Polski
(s. 106-111). - Bos D., Sanquer C.: Rola partnerów społecznych w systemach kształcenia ustawicznego pracowników w krajach Unii Europejskiej (s. 112-124). - Bos D.:
Rola partnerów społecznych w przyszłym systemie tworzenia tytułów zawodowych
i standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce (s. 125-130).
Nadto: Modułowe programy szkolenia zawodowego w projekcie PHARE 2000 /
Krzysztof Symela // Pedagog. Pr. - 2003, nr 42, s. 91-111, rys. tab. bibliogr. * Projekt
PHARE 2000 "Krajowy system szkolenia zawodowego" / Elżbieta Strojna // Rynek
Pr. - 2003, nr 5, s. 201-208.
KSZTAŁCENIE ustawiczne na przykładzie programu szkoleniowego
wdrożonego przez firmę Audi / M. Jaworek = poz. 1382.
1550. LABORATORIUM zarządzania / Urszula Kołtko // Personel Zarz.
- 2003, nr 4, s. 6-8.
Jak poprzez szkolenia zarządzać ludźmi i zmieniać organizację - studium przypadku (w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA).
- 256 1551. POZYTYWNE emocje - pozytywne szkolenie / Marek Różycki //
Manager. - 2003, nr 6, s. 14-15, il.
Jakie efekty powinno przynosić szkolenie pracowników.
1552. PREZES do spraw zdobywania wiedzy / Joanna Chylewska //
Manager. - 2003, nr 5, s. 14-16, il.
Specjaliści do spraw szkoleń i rozwoju pracowników - rozwiązania w Stanach
Zjednoczonych i Europie Zachodniej.
1553. PROGRAM Reorientacji/Przekwalifikowań / Anna Mickiewicz //
Rynek Pr. - 2003, nr 1, s. 89-96, tab.
Program Reorientacji/Przekwalifikowań jest jednym z komponentów Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich nakierowanego na podniesienie potencjału gospodarczego, instytucjonalnego i rozwój zasobów ludzkich w regionach typowo rolnych.
1554. PRZEKWALIFIKOWANIA pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Grzegorz Łukasiewicz // Pr. Zabezp. Społ. 2003, nr 11, s. 9-14, tab. wykr.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Wojtaszczyk K.: System szkoleń pracowniczych w świetle badań
w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego.
1555. SYSTEM szkolenia międzynarodowych spawaczy a system szkolenia spawaczy według Europejskiej Federacji Spawalniczej / Michał Kubica //
Biul. Inst. Spaw. Gliw. - 2003, nr 3, s. 22-26.
1556. SZKOLENIA - wyższa jakość, niższa cena // Personel Zarz. 2003, nr 5, dod. Ekspert Personalny, nr 3, 32 s.
Treść: Kudła Szymon: Efektywność gwarantowana czyli praktyka pomiaru skuteczności szkoleń (s. 3-10, tab.). - Filus Małgorzata, Meller Paweł: Nauczanie naprawdę tanie : e-learning sposobem na zmniejszenie kosztów firmy (s. 11-16, rys.
tab.). - Raniszewska Dorota, Kalinowska-Iszkowska Małgorzata: E-learning to nie jest
wirtualny podręcznik (s. 17-23, il.). - Myszkowska Jolanta: Z kierownika trener :
rekrutacja i przeszkolenie trenerów wewnętrznych - studium przypadku (s. 24-31).
- 257 1557. SZKOLENIA z dobrym skutkiem / Marek Różycki // Manager. 2003, nr 2, s. 28-29, tab.
1558. SZKOLENIA zawodowe pracowników - identyfikacja potrzeb i metod szkoleniowych [Cz. 1 = poz. 1497/02] Cz. 2 / Leszek Zaporowski // Ekon.
Humanist. - 2003, nr 1a, s. 75-87.
1559. SZKOLENIA zawodowe pracowników w przedsiębiorstwach
województwa pomorskiego / Mirosław Szreder // Pien. Więź. - 2003, nr 1,
s. 190-196.
1560. SZKOLENIE dla trenerów metody poradnictwa zawodowego
przez telefon / Paulina Bogdańska // Rynek Pr. - 2003, nr 6, s. 228-230.
1561. SZKOLENIE jako czynnik wzrostu kapitału intelektualnego
w przedsiębiorstwie / Tomasz Rojek // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 570,
s. 103-118, rys. bibliogr. summ.
1562. SZKOLENIE jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych / Beata Buchelt-Nawara // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003,
nr 629, s. 77-92, rys. tab. bibliogr. summ.
1563. SZKOLENIE pracowników w Głównym Urzędzie Obrachunkowym Stanów Zjednoczonych / oprac. Zbysław Dobrowolski // Kontr. Państ. 2003, R. 48, nr 1, s. 75-80.
1564. SZYBCIEJ, lepiej, wydajniej : szkolenia kaskadowe w projekcie informatycznym / Jarosław Bobulski // Personel Zarz. - 2003, nr 12,
s. 46-47.
1565. TENDENCJE w kształtowaniu się polskiego rynku szkoleniowego /
Agnieszka Izabela Baruk // Gospod. Nar. - 2003, R. 14, nr 11/12, s. 64-81,
rys. wykr. bibliogr. summ.
- 258 1566. TRANSFER wiedzy : zastosowanie umiejętności nabytych podczas procesu szkoleniowego w środowisku pracy / Marian Kulig // Personel
Zarz. - 2003, nr 6, s. 38-40.
1567. Z ZEWNĘTRZNĄ pomocą : coaching umiejętności pracowników
handlowych - studium przypadku z firmy branży wydawniczej / Paweł Grzybowski // Personel Zarz. - 2003, nr 15/16, s. 56-61, tab.
Opis przypadku rozwiązania problemu podnoszenia kwalifikacji pracowników
działu sprzedaży przy pomocy cyklu szkoleń i działań coacha zewnętrznego w jednym
z polskich wydawnictw branżowych.
1568. ZAPANUJ nad chaosem czyli korzyści z wprowadzenia systemu
administracji szkoleniami / Tomasz Tarchała // Personel Zarz. - 2003, nr 10,
s. 46-47.
1569. ZARZĄDZANIE szkoleniami jako podstawa rozwoju kompetencji firmy / Sylwester Marek Kania // Pien. Więź. - 2003, nr 2, s. 77-81
bibliogr.
ZMIANA zawodu ze względu na niezdolność do pracy / M. Szydziak =
poz. 1173.
Przekwalifikowanie zawodowe w aspekcie niezdolności do pracy oraz skutki
braku możliwości takiego przekwalifikowania.
___________________
1570. ROZPORZĄDZENIE M i n. Z d r o w i a z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych // Dz. U. - 2003, nr 132,
poz. 1238, tab.
1571. ROZPORZADZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2003, nr 141, poz. 1360.
- 259 Szkolenie kadry kierowniczej (poz. 1499-1501).
___________________
Szkolenie w zakresie bhp
1572. INSTRUKTAŻ ogólny w zakresie bhp dla nowo zatrudnionych pracowników / Marek Opiłka // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 6,
s. 20-22.
1573. KONIECZNE zmiany na rynku szkoleń / Jerzy Kowalski // Przyj.
przy Pr. - 2003, R. 54, nr 7/8, s. 6-7, il.
Rozm. z dyr. Departamentu Warunków Pracy MGPiPS na temat szkoleń bhp.
1574. KTO postawi dwóję szkoleniom bhp? / oprac. Robert Kozela //
Atest. - 2003, nr 5, s. 4-7, il.
Dysk. nt. wad i sposobów naprawy systemu szkoleń bhp. W dyskusji udział wzięli: Jerzy Knyziak, Teresa Szczepkowska-Duda, Ryszard Celeda, Marian Kasiarz,
Bronisław Bieś, Marek Wieczorek - specjaliści i praktycy bhp.
POTRZEBA edukacji specjalistów bhp w ocenie pracodawców / A. Jakubowska = poz. 1508.
1575. STAN obecny i perspektywy edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa / Leszek Kryst, Krystyna Świder // Bezp. Pr. - 2003, nr 6,
s. 2-4. * Edukacja konieczna na każdym szczeblu // Inspektor Pr. - 2003,
nr 6, s. 7-9.
Omów. posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 13 maja 2003 r. Tematem obrad była ocena stanu obecnego i perspektyw edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce na różnych poziomach nauczania i kształcenia.
1576. SZEF także przed tablicą / Iwona Jackowska // Gaz. Praw. - 2003,
R. 9, nr 187, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 8.
Szkolenia bhp dla pracodawców i kierowników.
- 260 1577. SZKOLENIE okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych / Marek Gałuszka. - Tarnobrzeg : „Tarbonus”, 2003. - 42 s. :
il ; 24 cm. - ISBN 83-88768-96-4.
W zakresie bhp.
1578. SZKOLENIE podstawowe i okresowe dla osób kierujących pracownikami : materiały pomocnicze do szkolenia bhp / Halina WojciechowskaPiskorska. - Gdańsk : ODiDK, 2003. - 374 s. ; 20 cm. - ISBN 83-71878-50-8.
WYCHOWANIE do bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle uregulowań prawnych / T. Gawlik = poz. 2699.
Szkoła jako zakład pracy i związana z tym konieczność zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy w szkole oraz problematyka nauczania zasad bhp
w programach szkolnych.
___________________
1579. ROZPORZĄDZENIE M i n. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
5 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne // Dz. U. - 2003, nr 213,
poz. 2086.
ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie
produkcji lub w obrocie żywnością = poz. 1304.
h. Szkolnictwo wyższe
1580. EDUKACJA dla przyszłości : niepubliczne szkolnictwo ekonomiczne / oprac. Barbara Minkiewicz, Marcin Makowiecki, Sławomir Trzaskowski // Nowe Życie Gospod. - 2003, nr 11, s. 27-44.
Treść: Szabłowski Józef: Raport. - Balicki Władysław: Mocne i słabe strony
uczelni niepaństwowej. - Roszczynalski Włodzimierz: Wyzwania. - Pawłowski
Krzysztof: Nasi studenci. - Koźmiński Andrzej: Bez kompleksów. - Domański
- 261 Ryszard: Odpowiedzialność uczelni. - Wojciechowski Tadeusz: Jakość kształcenia
w uczelniach niepaństwowych. - Dietl Jerzy: Recepta na przetrwanie. - Turska Anna:
Wspólna europejska przestrzeń. - Minkiewicz B.: Niepaństwowi liderzy.
EDUKACJA ustawiczna a szkoły wyższe w XXI wieku / A. Frąckowiak
= poz. 1376.
1581. FUNKCJE prywatnego szkolnictwa wyższego w Polsce / Zbigniew
Paweł Kruszewski // Tycz. Zesz. Nauk. - 2001, nr 1, s. 111-126.
1582. INWESTYCJE w kapitał ludzki w Polsce / Grażyna Węgrzyn //
Pr. Nauk AE Wroc. - 2003, nr 995, s. 99-104, rys. tab. summ. bibliogr.
Inwestycje w kapitał ludzki rozumiane jako rozwój szkolnictwa wyższego.
1583. JAKOŚĆ kształcenia a prawo / Maria Rączy // Forum Akad. 2003, R. 10, nr 4, s. 33-35.
W szkolnictwie wyższym.
1584. KIERUNKI studiów ekonomicznych w Polsce w latach 1924-2002 /
Stanisław Macioł // Gospod. Nar. - 2003, R. 14, nr 1/2, s. 86-99, tab. bibliogr.
19 poz. summ.
1585. KREOWANIE kapitału ludzkiego / Julian Auleytner ; rozm. Lidia
Jastrzębska // Nowa Szk. - 2003, nr 5, s. 4-7.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
1586. NIEPAŃSTWOWA szkoła wyższa - jej rozwój i funkcje społeczno-edukacyjne / Zbigniew Paweł Kruszewski // Eduk. Otwarta. - 2002, nr 4,
s. 7-20 bibliogr.
1587. OCENA jako charakterystyka systemowa poziomu przygotowania
przyszłych specjalistów do zawodu / Wiesław Kubielski // Słup. Pr. Pedagog.
- 2003, nr 2, 37-42 bibliogr.
Efektywność nauczania w szkołach wyższych.
- 262 1588. OCZEKIWANIA studentów pielęgniarstwa względem procesu
kształcenia / Krystyna Kurowska // Zdr. Publ. - 2002, T. 112, nr 4, s. 497-500, tab. bibliogr. 6 poz. summ.
1589. PERSPEKTYWA interesariuszy w ujęciu historycznym / Guy
Neave ; tł. z ang. Danuta Przepiórkowska // Nauka Szk. Wyż. - 2003, nr 1,
s. 19-39 bibliogr. summ.
Analiza systemów szkolnictwa wyższego.
PRAKTYKI studentów pielęgniarstwa w domach pomocy społecznej /
K. Kurowska = poz. 1612.
1590. PRAWO o szkolnictwie wyższym : projekt ustawy z dnia
26.05.2003 r. // Forum Akad. - 2003, R. 10, nr 5, Kwartalny Dodatek Prawny,
nr 2/3, s. 1-24.
1591. PROFESJONALIZACJA edukacji dorosłych : akademicka edukacja dorosłych w Europie wobec wyzwań Deklaracji Bolońskiej / Ewa Przybylska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 3, s. 29-36.
Relacja z projektu badawczego przeprowadzonego przy pomocy kwestionariusza
"Studia edukacji dorosłych w szkołach wyższych i na uniwersytetach w Europie Środkowowschodniej i Południowo-Wschodniej".
1592. PRYWATYZACJA szkolnictwa wyższego w Polsce : wyzwania
w świetle transformacji systemowej / pod red. Bronisława Misztala. - Kraków :
"Universitas", 2000. - 173, [2] s. ; 22 cm. - ISBN 83-7052-657-8.
Rec.: Niezgoda Marian // Tycz. Zesz. Nauk. - 2001, nr 1, s. 168-171.
1593. PRZYSZŁOŚĆ szkolnictwa wyższego w Polsce / Krzysztof Pawłowski // Nowe Życie Gospod. - 2003, nr 5, s. 4-6.
1594. REPREZENTACJA i obrona interesów / Barbara Kubska-Maciejewicz // Forum Akad. - 2003, R. 10, nr 5, s. 29-31.
Zapisy ustawy o wyższych szkołach zawodowych z 26 czerwca 1997 r. nakładają
na uczelnie zawodowe, w odczuciu władz i studentów, znacznie większe obowiązki
niż w przypadku uczelni działających na podstawie ustawy z 1991 r.
- 263 1595. STAN szkolnictwa w turystyce i hotelarstwie w Polsce / Regina
Dyjak // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2003, nr 1, s. 5-10 bibliogr.
Szkolnictwo wyższe.
SYSTEM szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1947-1982 - rys historyczny / P. Modrzyński = poz. 27.
1596. SZKOLNICTWO wyższe w IV RP / Jan Golec // Dziś. - 2003,
nr 2, s. 53-59.
1597. SZKOŁA Główna Handlowa w polskim systemie edukacji menedżerskiej / Urszula Ornarowicz // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 34,
s. 129-137.
1598. SZKOŁY wyższe w Polsce - kontrowersje i problemy / Andrzej
Jamiołkowski ; rozm. Ireneusz Białecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka // Nauka
Szk. Wyż. - 2003, nr 1, s. 73-85.
1599. ZAWÓD: dziennikarz telewizyjny / Anna Uszyńska // Zesz. Telew.
- 2003, nr 2, s. 79-90.
Studia dziennikarskie.
___________________
1600. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia
zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową //
Dz. U. - 2003, nr 34, poz. 285.
Reforma szkolnictwa wyższego (poz. 1420).
___________________
- 264 Studia doktoranckie
1601. STUDIA doktoranckie są konieczne / Maciej Kolwas ; rozm. Małgorzata Nowina-Konopka // Forum Akad. - 2003, R. 10, nr 1, s. 32-33, il.
___________________
Studia podyplomowe
1602. DECYDUJ samodzielnie / Grażyna Raszkowska // Rzeczpospolita.
- 2003, nr 117 : 21.05, dod. Moja Kariera, s. 1.
Kryteria oceny studiów MBA w Polsce.
Nadto: Studia MBA w Polsce // Tamże, s. 3-5, tab. - Wykaz studiów MBA prowadzonych w Polsce.
1603. EWALUACJA kształcenia podyplomowego w zakresie medycyny
pracy / Andrzej Boczkowski, Dorota Pogorzelska // Zdr. Publ. - 2002, T. 112,
nr 4, s. 542-547, rys. tab. bibliogr. 3 poz. summ.
1604. MAGISTER plus / Joanna Kałużna // Życie Warsz. - 2003, nr 84 :
9.04, dod. Praca i Nauka, s. I-III, tab.
Studia podyplomowe.
1605. MBA [Master of Business Administration] - dyplom dla praktyka //
Personel Zarz. - 2003, nr 10, wkł. Temat Numeru, s. 24-45.
Treść: Andrzejczak Aldona: Prestiżowy dyplom : krótka charakterystyka
studiów MBA (s. 24-27). - Dziepak Barbara: Życie z em-bi-ejem : jak zarządzać
absolwentami studiów MBA - rady dla menedżerów (nie tylko) personalnych (s. 2833). - Studia Master of Business Administration : zestawienie sporządzone na
podstawie ankiety redakcyjnej (s. 34-39). - Studia MBA - dwie strony medalu :
sonda "Personelu". Oprac. Agnieszka Wójcik. - Wypowiedzi absolwentów studiów
MBA (s. 40-45).
MOTYWY, oczekiwania i postawy zawodowe nauczycieli podejmujących
kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego /
G. Kosiba = poz. 1908.
- 265 1606. STUDIA podyplomowe - osobista potrzeba czy konieczność? /
Grażyna Kosiba // Wych. Fiz. Zdr. - 2003, nr 6/7, s. 30-32 bibliogr.
1607. STUDIA podyplomowe w zakresie zdrowia publicznego : problemy oceny skuteczności / Andrzej Boczkowski // Med. Pr. - 2003, Vol. 54,
nr 3, s. 251-262, rys. bibliogr. 10 poz. summ.
1608. STUDIUM Podyplomowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Matematyki / Marek Pisarski // Innow. Eduk. Akad. - 2003, nr 1, s. 49-59 summ.
1609. UCZYĆ się przez całe życie / Anna Paciorek // Rzeczpospolita. 2003, nr 205 : 3.09, dod. Moja Kariera, s. 1, 7, wykr.
Studia podyplomowe.
___________________
1610. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych // Dz. U. 2003, nr 197, poz. 1923.
8. Praktyki zawodowe. Staże
1611. OD praktyki do pracy / Magdalena Frańczak // Rynek Pr. - 2003,
nr 3, s. 175-178.
Program METRO Edukacja czyli nauczanie i praktyka, realizowany w 6 szkołach
w całej Polsce.
1612. PRAKTYKI studentów pielęgniarstwa w domach pomocy społecznej / Krystyna Kurowska // Zdr. Publ. - 2002, T. 112, nr 3, s. 359-361,
tab. summ.
1613. PRAKTYKI zawodowe studentów i uczniów / Adam Suda // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 42, s. 2-3.
- 266 1614. STUDENT w przedszkolu / Małgorzata Skalska // Wych. w Przedszk. - 2003, nr 6, s. 331-332.
Praktyki pedagogiczne.
1615. ZAGADNIENIA praktyki zawodowej nauczycieli / pod red. Eugenii Karcz i Andrzeja Marka Zemły ; [aut. Marian Biliński et al.] ; Uniwersytet
Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol , 2003. - 140, [1] s. : tab., wykr. ;
24 cm. - ISBN 83-7395-002-8.
Rec.: Jagodziński Andrzej // Kwart. Eduk. - 2003, [nr] 3/4, s. 140-142.
IV. WYDAJNOŚĆ PRACY
1616. EFEKTYWNOŚĆ polskiej transformacji wobec wyzwań integracji /
Józef Jagas. - Opole : "Ekonomia", 2002. - 120 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-913173-6-6.
M. in. wydajność pracy.
Rec.: Gableta Małgorzata // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 4, s. 107-109.
EFEKTYWNOŚĆ pracy a struktura temperamentu / J. Czarnota-Bojarska
= poz. 1624.
1617. JAKOŚĆ produkcji a wydajność i jakość pracy / Adam Birski //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 1, s. 79-85, rys. bibliogr. summ.
1618. PROPOZYCJA metody analizy indywidualnej wydajności pracy
pracowników naukowych / Jacek Batóg, Mirosława Gazińska, Magdalena
Mojsiewicz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 988, s. 389-396, rys. tab. bibliogr. 5 poz. summ.
1619. PRÓBA zastosowania metody SMED w pracach administracyjnobiurowych na przykładzie okienka pocztowego / Maciej Walczak // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 616, s. 99-112, tab. bibliogr. summ.
SMED - metoda poprawiania wydajności pracy w tzw. "wąskich gardłach".
- 267 1620. TENDENCJE zmian wydajności pracy w sektorze przedsiębiorstw
przemysłu w regionie dolnośląskim / Małgorzata Markowska // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2003, nr 981, ser. Ekonometria, nr 11, s. 205-212, tab. summ. bibliogr.
WYDAJNOŚĆ pracy urzędników państwowych / F. W. Taylor = poz. 29.
1621. WYDAJNOŚĆ pracy w przemyśle spożywczym Polski i Unii
Europejskiej / Piotr Chechelski, Grażyna Morkis ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. - Warszawa : IERiGŻ, 2002. - 67 s. : rys. ;
24 cm. - (Studia i Monografie / IERiGŻ ; 112). - Tabele. - Bibliogr. s. 64. Rés. - Summ.
V. SOCJOPSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY.
ERGONOMIA
1. Zagadnienia ogólne
ADAPTACJA do przeobrażeń na rynku pracy / M. Strykowska =
poz. 857.
1622. CHARAKTERYSTYKA ról i wartości zawodowych propagowanych w przekazach reklamowych - oddziaływanie reklam tv na wzorce życia
zawodowego / Dorota Inglik-Dziąg // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 3, s. 922, tab. bibliogr.
CZY zmierzch pracy? / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 2. Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw. - Z treści: Sowińska A.: Psychologiczne teorie funkcjonowania człowieka w sytuacji wprowadzania zmian.
1623. DOPASOWANIE człowiek-organizacja / Joanna Czarnota-Bojarska // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 7, s. 10-12.
- 268 1624. EFEKTYWNOŚĆ pracy a struktura temperamentu / Joanna
Czarnota-Bojarska // Psychol. Etol. Genet. - 2003, T. 8, s. 75-89 bibliogr.
summ.
1625. ESEJE socjologiczne / red. Władysław Jacher. - Katowice :
Wydaw. Uniw. Śl., 2001. - 200 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1951). - ISBN
83-226-1055-6.
Rec.: Kapralska Łucja // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 4/5, s. 69-74.
INDYWIDUALNE uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników / A. Najmiec, M. Milczarek = poz. 2008.
1626. KARIERA i rozwój zawodowy / Barbara Agnieszka Sypniewska //
Antidotum. - 2003, R. 12, nr 10, s. 3-20, rys. tab. bibliogr. 20 poz.
1627. KARIERA jako wyznacznik drogi zawodowej człowieka / Arkadiusz Kapelski // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 4, s. 16-17.
1628. KARIERA w organizacji : przed i po przełomie wieków / Alicja
Miś // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 607, s. 57-66, rys. bibliogr. 9
poz. summ.
Wzory rozwoju kariery w różnych formach organizacji wg takich wyznaczników,
jak: zmiana kwalifikacji, przemieszczenia w strukturze stanowisk oraz odpowiedzialność za jej kształt.
1629. KARIERA zawodowa uczniów wiejskich szkół podstawowych /
Urszula Tyluś // Nowa Szk. - 2003, nr 2, s. 42-44 bibliogr.
1630. KOMPETENCJE twórcze a współczesny rynek pracy / Michał
Stasiakiewicz // Acta UNC, Socjol. Wych. - 2003, z. 15, s. 13-22 bibliogr.
1631. KULTURA pracy / Henryk Bednarczyk, Janusz Figurski, Monika
Mazur // Pedagog. Pr. - 2003, nr 42, s. 26-40, rys. tab. bibliogr. 24 poz.
- 269 1632. KULTURA w warunkach rozwijających się technologii informacyjnych / Bogdan Stefanowicz // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 1/2, s. 63-70
bibliogr.
Rola kultury informacyjnej jako czynnika sprzyjającego integracji jednostki ze
społeczeństwem.
1633. MĘSKOŚĆ jako cecha kulturowa amerykańskiego biznesu : role
męskie i role kobiece / Małgorzata Durska // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36,
nr 1/2, s. 19-34 bibliogr.
Sfera biznesu jako jedna ze sfer amerykańskiej rzeczywistości społecznej, w której
mimo zachodzących zmian obyczajowych i prawnych, nadal istnieje dość klarowny
podział ról społecznych na męskie i kobiece.
1634. OCENA psychologiczna pracowników / Edward Hoffman ; przeł.
Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychol., 2003. - 237 s. ;
21 cm. - ISBN 83-8912041-0.
1635. PRACA jako wartość w regionie restrukturyzowanym / Urszula
Swadźba // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 5/6, s. 7-12.
1636. PRACOWNIK XXI wieku / Iwona Pacaj-Jasiuk // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2003, nr 1, s. 71-75 bibliogr. 5 poz.
Psychologiczny i edukacyjny portret pracownika.
1637. PROBLEMY startu zawodowego absolwentów studiów dziennych
Uniwersytetu Łódzkiego / Marek Pryt // Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. - 2003,
nr 2, s. 269-276 bibliogr. summ.
1638. PROGRAM Wspierania Pracowników / Małgorzata Sieczkowska //
Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 31-34.
Program Wspierania Pracowników - działania edukacyjne i doradcze, fundowane
pracownikom przez firmę w trosce o ich dobre funkcjonowanie i zdrowie.
1639. PROGRAMY praca - życie a efektywność firm / red. Stanisława
Borkowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2003. -
- 270 248 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / IPISS). - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-87890-45-6.
Treść: Borkowska S.: O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska Polska (s. 15-35). - Staruchowicz Wojciech: Czy istnieje życie poza firmą? (s. 36-42).
- Bochniarz Paweł: Programy praca - życie jako sposób budowania kapitału ludzkiego
organizacji (s. 43-52). - Urbaniak Bogusława: E-learning, czyli elektroniczny system
edukacji - szansą rozwoju kapitału ludzkiego (s. 53-65). - Dmochowska Iwona:
E-learning - pomaga czy przeszkadza w budowaniu równowagi między pracą a życiem (s. 66-69). - Ochinowski Tomasz, Grzywacz Waldemar: Gdy zaciera się granica
między pracą zawodową a życiem prywatnym (s. 73-92). - Bohdziewicz Piotr: Czas
wolny jako obszar rozwoju współczesnego menedżera (s. 93-100). - Woźniakowski
Andrzej: Równowaga między pracą i życiem w kulturze organizacyjnej nastawionej
na efekty (s. 101-106). - Małkowicz Marek: Styl zarządzania i otwarta komunikacja
czyli jak przedostać się do katakumb, w których funkcjonują pracownicy (s. 107-119).
- Ignaczewska Hanna: Odkryj swoje silne strony. Jak znaleźć, zrozumieć i efektywnie
wykorzystać własne talenty w życiu zawodowym i osobistym? (s. 120-132). - GeraPikulska Magdalena, Kirkiewicz Agata, Kowalski Jacek: Od kierownika do coacha rozwój menedżerów sprzedaży w PTK Centertel (s. 133-141). - Ricceri Marco: Less
work... more jobs (s. 145-165). - Strzemińska Helena: Reforma czasu pracy we Francji
(s. 166-177). - Machol-Zajda Lucyna: Elastyczny czas pracy - ułatwia czy utrudnia
godzenie pracy z życiem pozazawodowym? (s. 178-188). - Raczyńska Dorota: Zarządzanie czasem pracy w handlu (s. 189-197). - Melnyk Arkadiusz, Michalczyk Ryszard: Zarządzanie czasem - zarządzanie sobą w czasie. Umiejętności niezbędne
współczesnemu menedżerowi (s. 198-204). - Hickiewicz Iwona: Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (s. 205-208). Balcerzak-Paradowska Bożena: Firma przyjazna rodzinie (s. 211-226). - Kempiński
Zbigniew: "Moderator" - program wspierania pracowników w Polskiej Telefonii
Cyfrowej (s. 227-232). - Kubicka-Daab Justyna, Manikowski Robert: Równowaga
pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową (s. 233-238). - Wiesławska Balbina:
Inwestycja w przyszłość (s. 239-244). - Mazur Jolanta: Zmiany a dialog w firmie
(s. 245-248).
Omów. konf. // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 5, s. 110-118.
Nadto: Programy praca - życie // Personel Zarz. - 2003, nr 23, s. 19-33.
Problem równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym.
1640. PRZEMIANY w rolach społecznych kobiet i mężczyzn / Ewa
Ślęzak // Pr. Nauk. WSP Częst., Psychol. - 2003, z. 10, s. 195-203 summ.
1641. PSYCHOLOGIA a wyzwania dzisiejszej pracy / D. P. Schultz,
S. E. Schultz = poz. 1554/02.
Rec.: Czapla Katarzyna // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 8, s. 10.
- 271 1642. PSYCHOLOGIA pracy i organizacji / red. Nik Chmiel ; przekł.
Anna Kacmajor [ i in.]. - Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychol., 2003. - 534 s. :
rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 486-516. - ISBN 83-89120-11-9.
Treść: Chmiel N.: Historia i kontekst psychologii pracy i organizacji (s. 9-26). Carruthers Tom E.: Role i metody (s. 27-49). - Lees Catherine D., Cordery John L.:
Analiza i projektowanie pracy (s. 53-80). - Anderson Neil, Cunningham-Snell Nicole:
Selekcja pracowników (s. 81-113). - Patrick John: Szkolenia (s. 115-143). - Fletcher
Clive: Ocena pracy: ewaluacja i doskonalenie potencjału pracowników i ich pracy
(s. 145-168). - Le Blanc Pascale, Jonge Jan de, Schaufeli Wilmar: Stres zawodowy
a zdrowie pracowników (s. 169-199). - Tattersall Andrew J.: Obciążenie pracą i przydział (alokacja) zadań (s. 203-229). - Hockey G. Robert J.: Środowisko pracy a wykonanie pracy (s. 232-258). - Waterson P. E.: Projektowanie i wykorzystanie technologii
związanych z pracą (s. 259-281). - Chmiel N.: Bezpieczeństwo w pracy (s. 283-303). Shackleton Viv, Wale Peter: Przywództwo i zarządzanie (s. 307-331). - Foster Jeremy
J.: Motywacja w miejscu pracy (s. 333-358). - Unsworth Kerrie L., West Michael A.:
Zespoły: wyzwania pracy w grupie (s. 359-380). - Senior Barbara: Zmiana w organizacji i rozwój w organizacji (s. 381-414). - Lawthom Rebecca: Przeciw wszelkiej
nierówności: zarządzanie różnorodnością (s. 417-437). - Warr Peter: Wykonanie pracy
a starzenie się siły roboczej (s. 439-458). - Frese Michael: Zmiany charakteru pracy
(s. 459-475).
1643. PSYCHOLOGICZNE bariery wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych i metody ich przezwyciężania / Barbara Bojewska // Hand. Wewn. 2003, R. 49, nr 6, s. 12-19, tab.
PSYCHOLOGICZNE, społeczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy / A. Najmiec = poz. 597.
1644. PSYCHOSPOŁECZNE czynniki rozwoju pracownika w środowisku zawodowym organizacji gospodarczej : (studium z zakresu andragogiki
pracy) / Urszula Kontny, Mirosław Czapka // Naucz. Szk. - 2003, nr 1/2,
s. 138-153 bibliogr.
1645. RELACJE między procesem przystosowania zawodowego a strukturą osobowości osoby przystosowującej się / Jolanta Wilsz // Kształc. Zaw.
Pedagog. - 2003, [T.] 4, s. 53-74 summ.
1646. ROZWÓJ koncepcji kariery / Alicja Miś // Zesz. Nauk. / AE Krak.
- 2003, nr 629, s. 37-60 bibliogr. summ.
- 272 1647. SOCJOLOG w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy /
Sławomira Kamińska-Berezowska = poz. 1808/02.
Rec.: Wołyniak Katarzyna // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 4/5, s. 75-77.
1648. SOCJOLOGIA : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Kraków : Znak, 2003. - 653 s. : fot., rys. ; 25 cm. - ISBN 83-240-0218-9.
M. in. socjologia pracy.
1649. SOCJOLOGIA pracy / Henryk Januszek, Jan Sikora = poz.
1458/01.
Rec.: Stelmach Waldemar // Personel Zarz. - 2003, nr 3, s. 60-61.
1650. SOCJOLOGIA pracy / Mieczysław Trzeciak. - Wyd. 8 popr.
i uzup. - Radom : Wydaw. Politech. Radom., 2003. - 331 s. : rys., wykr. ;
23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 327-331. - ISBN 83-7351-046-X.
1651. SZTUKA wojny pracującej kobiety : jak zwyciężać bez konfrontacji / Chin-Ning Chu. - Wrocław : J. Santorski, 2003. - 241 s. ; 17 cm. - ISBN
83-89267-25-X.
1652. TEMPERAMENT i długość stażu na stanowisku pracy a poznawcze oceny jakości życia / Anna M. Zalewska // Psychol. Etol. Genet. - 2003,
T. 8, s. 7-33 bibliogr. summ.
1653. TEORETYCZNE podstawy zawodowego rozwoju człowieka /
Kazimierz M[arian] Czarnecki // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 4,
s. 439-460 summ.
1654. TEORIA socjologiczna i struktura społeczna / Robert K. Merton ;
przeł. Ewa Morawska, Jerzy Wertenstein-Żuławski. - Warszawa : Wydaw.
Nauk. PWN, 2002. - 669 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Socjologiczna). - ISBN
83-01-13876-9.
[TRZYDZIESTOLECIE] XXX-lecie pedagogiki pracy = poz. 8.
Z treści: Mazur M.: Wokół psychologii pracy. - Jarosiewicz H.: Charakter a trafność decyzji zawodowych. - Pietrulewicz B.: Wybrane aspekty rozwoju zawodowego
człowieka.
- 273 1655. TWOJA rola w zespole / R. Meredith Belbin ; przekł. Anna
Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychol., 2003. - 200 s. :
rys. ; 20 cm. - ISBN 83-89120-74-7.
1656. W POSZUKIWANIU nowego zawodu i lepszej jakości życia :
zarządzanie własną karierą [tł.] / Herminia Ibarra // Harv. Bus. Rev. Pol. 2003, nr 6, s. 102-110.
1657. WARTOŚCI człowieka - rodzaje, zarządzanie, rozpoznanie / Urszula Gros // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2002, z. 15, s. 28-44.
1658. WŁADZA, tożsamość, zmiana społeczna / Dariusz Niedźwiedzki.
- Kraków : Universitas, 2003. - 223 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 211-219. - ISBN
83-242-0079-7.
1659. WYBRANE zagadnienia psychologii ekonomicznej / Anna Sowińska. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2003. - 157 s. : rys. ; 24 cm. (Materiały Dydaktyczne / AE). - Tabele. - Bibliogr. s. 147-155. - ISBN
83-7246-368-9.
1660. WYKORZYSTANIE modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników / Renata Winkler // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 626,
s. 41-56, tab. bibliogr. summ.
Problematyka osobowości w naukach o organizacji i zarządzaniu.
1661. ZARYS teorii socjologii gospodarki / Sławomir Partycki ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : TN
KUL, 2003. - 226 s. ; 20 cm. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / TN KUL ;
86). - Bibliogr. s. 213-223. - Summ. - ISBN 83-7306-128-2.
1662. ZNACZENIE pracy w życiu człowieka - na przykładzie pracowników zatrudnionych w środowisku przemysłowym / Iwona Pacaj-Jasiuk //
Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2002, nr 8 s. 7-15 bibliogr. summ.
- 274 -
2. Psychologia i socjologia
organizacji i kierowania
1663. BYĆ kierownikiem : role, style zarządzania i formy sprawowania
władzy menedżerskiej // Personel Zarz. - 2003, nr 7, s. 28-30.
Artykuł jest zredagowanym fragmentem książki Roberta J. Edelmanna
pt."Konflikty w pracy" wydanej w 2002 r. przez Gdań. Wydaw. Psychol.
1664. COACHING kompetencji jako efektywna metoda doskonalenia
projakościowych postaw i działań pracowników / Alicja Winnicka-Wejs //
Personel Zarz. - 2003, nr 21, s. 36-41, rys. tab.
1665. CZTERY kroki do efektywności / Romeo Grzębowski // Personel
Zarz. - 2003, nr 1, s. 36-42, tab. wykr.
Analiza i modyfikowanie zachowań w firmie przy użyciu modelu Extended
DISC.
1666. DLACZEGO ktoś miałby Cię uważać za swojego przywódcę? [tł.] /
Robert Goffee, Gareth Jones // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 3, s. 51-59.
Menedżerowie.
1667. DOSKONALENIE procesu kierowania w zakładzie pracy / Jerzy
Stochmiałek // Pedagog. Pr. - 2003, nr 43, s. 96-111, tab.
Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
1668. DYLEMATY ekspata : jak najlepiej przygotować pracownika do
pracy w zagranicznej agendzie firmy / Marta J. Nawalaniec // Personel Zarz. 2003, nr 13/14, s. 67-69.
Dylematy związane z przystosowaniem się do nowego, obcego kulturowo miejsca
pracy i zamieszkania.
1669. DYM z uszu, piana na ustach, czyli dyrektor działu dostaje szału :
studium przypadku [Komentarz] / Witold Jankowski / Anna Machinek, Danuta Raczkiewicz-Chenczke, Artur Żurek // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 10,
s. 32-42.
- 275 EDUKACJA menedżerska w kontekście adaptacji kulturowej i zarządzania zespołami międzynarodowymi / S. A. Witkowski, M. Łużniak =
poz. 1494.
1670. EKONOMICZNO-psychologiczne mechanizmy działalności menadżerów / Margerita Akulicz // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 1/2, s. 35-43,
tab. bibliogr.
1671. EUROMENEDŻER, czyli kto? : umiejętność zarządzania w sytuacji umiędzynarodowienia gospodarki i różnic kulturowych / Sylwia Stępczak. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2003, nr 22, s. 34-37, rys. ; nr 23, s. 34-38,
rys. tab.
1672. FUNKCJONOWANIE Programu Wspierania Pracowników na
przykładzie fabryki Levi Strauss Poland z siedzibą w Płocku / Joanna Kaczmarska, Małgorzata Sieczkowska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 34-38.
1673. GRZECHY menedżera : wpływ zachowań menedżerów na kanon
etyczny w firmie / Grażyna Królik // Personel Zarz. - 2003, nr 9, s. 24-26.
1674. GURU biznesu jako produkt / Marek Skała // Manager. - 2003,
nr 9, s. 5-7.
Omów. teorii skutecznego działania Stephena Coveya - wybitnego menedżera
i biznesmena.
1675. ILE kosztuje zły humor szefa? : nie należy lekceważyć tego aspektu inteligencji emocjonalnej lidera [tł.] / Daniel Goleman, Richard Boyatzis,
Annie McKee // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 8, s. 71-78,80,82.
1676. ISTOTA motywacji w procesie zarządzania personelem / Barbara
Lenik // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 6, s. 9-20, rys. bibliogr.
M.in. skutki niedostatecznej motywacji: konflikt w miejscu pracy, wypalenie
zawodowe.
JACKA Welcha leksykon przywództwa / J. A. Krames = poz. 4439.
- 276 1677. KIEROWANIE sytuacyjne / Dominika Kukiełka-Pucher, Małgorzata Dobkowska // Manager. - 2003, nr 12, s. 21-24, tab. bibliogr.
Dopasowanie właściwego stylu kierowania do poziomu gotowości pracownika
do wykonania danego zadania.
1678. KIEROWNIK w XXI wieku : determinanty psychospołeczne sukcesu / Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak. - Warszawa : ELIPSA, 2003. - 207 s. :
rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 203-207. - ISBN 83-7151-560-X.
1679. KOBIETY w zarządzaniu - jak motywować i przekonywać ludzi /
June Lavelle // Kob. Bizn. - 2003, nr 1/4, s. 11-13, rys.
Toż w jęz. ang. // Tamże, s. 55-57.
1680. KOMPONENTY zmiany : jakie cechy psychologiczne i umiejętności zapewniają akceptację i powodzenie przemian w firmie / Sylwia Celińska-Nieckarz // Personel Zarz. - 2003, nr 13/14, s. 70-72.
1681. KONSOLIDACJA dla sukcesu / Kamila Tkacz // Manager. - 2003,
nr 2, s. 25-27, tab.
Skuteczne zespoły pracownicze - aspekt psychologiczny.
1682. KREATYWNOŚĆ w nowoczesnej organizacji / Marek Brzeziński //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 8, s. 34-42, wykr. bibliogr. 20
poz. summ
Kreatywność na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Mechanizmy wykazywania rodzajów kreatywności w przedsiębiorstwie i sposoby jej
integrowania.
1683. LIDER z charyzmą i kompetencjami : uwarunkowania skuteczności przywództwa w warunkach globalnej gospodarki XXI wieku / Lilianna
Marciniak, Artur Olech // Personel Zarz. - 2003, nr 20, s. 39-41.
1684. MENEDŻER nie tylko od pochwał / Anna Parteka-Ejsmont //
Manager. - 2003, nr 12, s. 25-26.
Przywództwo indywidualne - kierowanie pracownikiem - jak należy to robić by
osiągnąć pożądany skutek.
- 277 1685. MENEDŻER przygotowany na sukces / Olaf Flak // Manager 2003, nr 11, s. 5-8, il.
Zasady jakie powinien stosować menedżer by skutecznie i efektywnie zarządzać.
1686. MENEDŻER w organizacji ponadnarodowej - adaptacja kulturowa
i zarządzanie zespołami międzykulturowymi / Stanisław A. Witkowski, Magdalena Łużniak // Organ. Kier. - 2003, nr 4, s. 73-84, wykr. bibliogr. 13
poz. summ.
Problemy związane z zarządzaniem zespołami międzykulturowymi w przedsiębiorstwach stających się częścią korporacji oraz niezbędne elementy edukowania menedżerów w zakresie adaptacji kulturowej i radzenia sobie z "szokiem kulturowym".
MOTYWOWANIE jako istotna funkcja menedżera / M. W. Kopertyńska
= poz. 1840.
1687. NIEBEZPIECZEŃSTWA powstawania konfliktów w procesie zarządzania zmianą / Joanna Jasińska // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 10, s. 31-38,
rys. tab.
1688. O PROBLEMACH przywództwa : (z perspektywy teorii zarządzania i kierowania) / Augustyn Wajda // Myśl Socjaldemokr. - 2003, nr 2,
s. 37-48.
1689. OSOBISTE doświadczenia w menedżerskim myśleniu i działaniu : analiza psychologiczna / Janusz Ziarko // Państ. Społ. - 2003, nr 1,
s. 281-292.
"OSTRZENIE piły", czyli czas wolny menedżerów / P. Bohdziewicz =
poz. 4105.
1690. PRAWDY o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy / Stephen P.
Robbins ; przekł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2003. 180 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s 171-180. - ISBN 83-208-1455-3.
- 278 PROGRAMY praca - życie a efektywność firm / red. S. Borkowska =
poz. 1639.
Z treści:: Bochniarz P.: Programy praca - życie jako sposób budowania kapitału
ludzkiego organizacji. - Bohdziewicz P.: Czas wolny jako obszar rozwoju współczesnego menedżera. - Woźniakowski A.: Równowaga między pracą i życiem w kulturze
organizacyjnej nastawionej na efekty. - Małkowicz M.: Styl zarządzania i otwarta
komunikacja czyli jak przedostać się do katakumb, w których funkcjonują pracownicy. - Ignaczewska H.: Odkryj swoje silne strony. Jak znaleźć, zrozumieć i efektywnie
wykorzystać własne talenty w życiu zawodowym i osobistym? - Gera-Pikulska M.,
Kirkiewicz A., Kowalski J.: Od kierownika do coacha - rozwój menedżerów sprzedaży w PTK Centertel. - Ricceri M.: Less work... more jobs. - Melnyk A., Michalczyk
R.: Zarządzanie czasem - zarządzanie sobą w czasie. Umiejętności niezbędne współczesnemu menedżerowi.
1691. PRZEWODZĆ innym / Waldemar Bańka // Humaniz. Pr. - 2003,
R. 36, nr 4/5, s. 21-36 bibliogr.
Istota przywództwa organizacyjnego.
1692. PRZYWÓDZTWO i psychologia radykalnych zmian w firmie /
Rosabeth Moss Kanter ; oprac. Grażyna Aniszewska // Prz. Organ. - 2003,
nr 9, s. 41-43.
Przedruk z czasopisma "Harvard Business Review", June 2003, s. 59-67.
1693. PRZYWÓDZTWO w organizacji / Sylwester Marek Kania // Zesz.
Nauk. WSBank. Gdań. - 2003, nr 2, s. 123-128 bibliogr.
1694. PSYCHOLOGIA i socjologia zarządzania : słownik terminów /
Wacław Smid ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. - Sosnowiec : Wydaw. WSzZiM, 2003. - 255 s. ; 24 cm. - (Słowniki) - ISBN 83-915362-9-7.
1695. PSYCHOLOGIA komunikowania się dla menedżerów / Teresa
Rzepa. - Szczecin : AMP Studio, 2003. - 198 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 195198. - ISBN 83-918374-9-1.
PSYCHOLOGIA pracy i organizacji / red. N. Chmiel = poz. 1642.
Z treści: Chmiel N.: Historia i kontekst psychologii pracy i organizacji. - Carruthers T. E.: Role i metody. - Anderson N., Cunningham-Snell N.: Selekcja pracowni-
- 279 ków. - Patrick J.: Szkolenia. - Fletcher C.: Ocena pracy: ewaluacja i doskonalenie
potencjału pracowników i ich pracy. - Le Blanc P., Jonge J. de, Schaufeli W.: Stres
zawodowy a zdrowie pracowników. - Shackleton V., Wale P.: Przywództwo i zarządzanie. - Foster J. J.: Motywacja w miejscu pracy. - Unsworth K. L., West M. A.: Zespoły:
wyzwania pracy w grupie. - Senior B.: Zmiana w organizacji i rozwój w organizacji. Lawthom R.: Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością.
1696. PSYCHOLOGICZNE wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 6 /
pod red. Stanisława A. Witkowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. - Wrocław :
Wydaw. Uniw. Wroc., 2003. - 458 s. : rys. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2535). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-229-2413-5.
Z treści: Lachowicz-Tabaczek Kinga: Koncepcje natury ludzkiej menedżera
a zarządzanie ludźmi (s. 11-26). - Terelak Jan F., Bułdys Justyna: Płeć psychologiczna
a kompetencje społeczne u kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla
(s. 27-44). - Pasternak Aleksandra: Co decyduje o wyborze preferowanej strategii
autoprezentacji u kobiet w procesie rekrutacji zawodowej? (s. 45-57). - Serafińska
Katarzyna: Inklinacja makiawelistyczna a trafność spostrzegania innych ludzi. Konsekwencje dla psychologii zarządzania (s. 71-81). - Bartkowiak Grażyna: Rozwój kompetencji kierowniczych jako rezultat szkoleń (na przykładzie przedsiębiorstw polskich) (s. 83-92). - Łoś Zbigniew: Efektywność kierowania jako przejaw potencjału
rozwojowego człowieka (s. 111-123). - Kwarciak Krystian: Psychologiczne wyznaczniki skutecznego przedsiębiorcy (s. 145-154). - Bernacka Ryszarda Ewa: Portretowanie pracowników przez pryzmat cech osobowości konformizm - nonkonformizm
(s. 155-171). - Czerw Agnieszka, Cisek Sylwia: Czynniki osobowościowe w planowaniu kariery. Badanie kandydatów na stanowisko kierownicze w oświacie (s. 173-186).
- Przywiązanie organizacyjne i percepcja sprawiedliwości organizacyjnej jako predyktory zachowań etosowych w organizacji / Sylwiusz Retowski [i in.] (s. 187-198). Kasprzak Elżbieta, Bańka Augustyn: Psychologiczne czynniki sukcesu zawodowego
młodych bezrobotnych (s. 199-211). - Goździewicz Agata, Bańka A.: SYMLOG jako
metoda pomiaru i predykcji sukcesu w zarządzaniu (s. 215-225). - Bartkowiak G.,
Hornowska Elżbieta, Paluchowski Władysław Jacek: Weryfikacja rzetelności i trafności testu MSAT (Management Self-Assessment Test) (s. 227-237). - Witkowski St. A.:
Prognozowanie sukcesów zawodowych na podstawie danych biograficznych (s. 239250). - Ochinowski Tomasz, Grzywacz Waldemar: Zastosowanie metodologii linking
data do badania kultury organizacyjnej (s. 251-262). - Cenin Czesław: Informatyka
i multimedia w zarządzaniu (s. 263-275). - Keplinger Alicja: Uwagi na temat pojęć:
ewaluacja, ocena, monitoring, controlling (s. 277-292). - Paluchowski W. J., Hornowska E.: Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne (s. 295319). - Mesjasz Joanna: Wartości a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego
menedżera (s. 321-334). - Sowińska Anna: Człowiek w obliczu zjawisk ekonomicznych (s. 335-343). - Senejko Alicja: Podmiotowe czynniki wypalenia zawodowego
(s. 345-353). - Syroka Justyna: Wypalenie zawodowe - koszty indywidualne i społeczne
(s. 355-370). - Starowicz Anna: Osobowość a radzenie sobie ze stresem w pracy (s. 371381). - Krzyna Izabela: Czynniki stresogenne kadry kierowniczej policji (s. 383-391).
- 280 1697. REFLEKSYJNY menedżer / Amir Fazlagić // Manager. - 2003,
nr 4, s. 4-7, rys. bibliogr.
Równowaga pomiędzy planowaniem działań a działaniem.
1698. REGULATORY zachowania człowieka w organizacji / Honorata
Stolarzewicz // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 1/2, s. 71-82 bibliogr.
1699. RÓŻNICE kulturowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Agnieszka Sitko-Lutek // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 12, s. 30-36 bibliogr.
summ.
1700. SEKRETY i pułapki decydowania / Mirosław Laszczak // Manager. - 2003, nr 3, s. 51-52.
1701. SIŁA informacji : komunikowanie się z otoczeniem w warunkach
zmiany organizacyjnej / Łukasz Malczewski // Personel Zarz. - 2003, nr 11,
s. 30-32.
1702. SKUTECZNE kierowanie wysokokwalifikowaną kadrą - siatka
stylów kierowania R. R. Blake'a i J. S. Mouton w teorii i praktyce / Rafał
Muster // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 6, s. 21-27, rys. bibliogr.
1703. SKUTECZNY kierownik : model i jego empiryczna weryfikacja /
Grażyna Bartkowiak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2003. - 234 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-89224-44-5.
1704. SPOSÓB na syndrom katakumb czyli jak niwelować opór menedżerów i pracowników w sytuacji zmian w firmie - studium przypadku / Edyta Górecka, Jacek Bobrowicz, Marek Małkowicz // Personel Zarz. - 2003,
nr 13/14, s. 61-66, rys. tab.
1705. SPÓR o znaczenie kulturowego uwarunkowania zaufania w zarządzaniu / Barbara Mazur // Prakseologia. - 2003, nr 143, s. 209-216 summ.
1706. STYLE kierowania : menedżer a lider / Lucyna Smyk // Manager.
- 2003, nr 4, s. 8-10, tab.
- 281 1707. STYLE rozwiązywania konfliktów zawodowych przez menedżerów a płeć / Eugenia Mandal // Kob. Bizn. - 2003, nr 1/4, s. 14-17, rys. tab.
bibliogr.
Toż w jęz. ang. // Tamże, s. 58-61.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Strużyna J.: Sukces przedsiębiorczego pracownika - współautor sukcesu.
1708. SURFOWANIE na krawędzi : niekonwencjonalne działania źródłem innowacyjności w firmie / Łukasz Malczewski // Personel Zarz. - 2003,
nr 4, s. 18-20.
1709. SZEF idealny : coaching jako styl zarządzania zespołem / Marek
Sobociński // Personel Zarz. - 2003, nr 19, s. 38-40.
1710. SZEF psychologiem, czyli jak pomóc dobrym pracownikom pozbyć się złych nawyków [tł.] / James Waldroop, Timothy Butler // Harv. Bus.
Rev. Pol. - 2003, nr 5, s. 66-75.
1711. SZEF transformacyjny : wspieranie postaw i zachowań kreatywnych jako warunek efektywnego rozwoju firmy / Agnieszka Ślusarczyk //
Personel Zarz. - 2003, nr 7, s. 36-39.
1712. UKRYTA wiedza kierowników - rachunek wątpliwości i pytań /
Stanisław Chełpa // Prz. Organ. - 2003, nr 4, s. 12-14 bibliogr. 15 poz.
W SIECI kontaktów / E. Karpowicz = poz. 1791.
Cz. 1. Zasady komunikowania się w organizacji i rola menedżerów w procesie
komunikacji ; Cz. 2. Efektywne narzędzia komunikacji w firmie.
W SYMBIOZIE z konfliktem w firmie / P. Bober = poz. 1792.
Zarządzanie konfliktem w firmie.
WIELKI Brat Szef : kontrola pracowników przy użyciu nowoczesnych
technologii i jej aspekty psychospołeczne / J. M. Zając = poz. 465.
- 282 WYBRANE problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem /
red. nauk. M. Przybyła = poz. 244.
Z treści: Zając Cz.: Wpływ zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie na zachowania i postawy pracowników i menedżerów. - Pierzchawka S.: Kulturowe zarządzanie organizacją - rola menedżera w tworzeniu i zmienianiu kultury organizacyjnej. Wudarzewski W.: Kategorie stosowane w regulacji kompetencji funkcjonalnych. Barabasz A.: Kobieta w organizacji - współpraca czy rywalizacja?
1713. WYCHOWANIE bez porażek szefów, liderów, przywódców /
Thomas Gordon ; tł. Alicja Makowska. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX,
2000. - 275 s. : rys. ; 20 cm. - ISBN 83-211-1570-5.
1714. WYSTRZEGAJ się zapracowanych menedżerów [tł.] / Heike
Bruch, Sumantra Ghoshal // Harv. Bus., Rev. Pol. - 2003, nr 2, s. 54-62.
1715. WZÓR na właściwe decyzje / Olaf Flak // Manager. - 2003, nr 7,
s. 32-33, tab.
Podejmowanie właściwych decyzji przez menedżera.
1716. ZACHOWANIA człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik =
poz. 1633/02.
Rec.: Stelmach Waldemar // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 89-91.
1717. ZACHOWANIA organizacyjne w procesach zarządzania : współzależność czynników osobowościowych i prakseologicznych / Paweł Tyrała.
- Toruń : A. Marszałek, 2003. - 275 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 269-275. - Summ. - ISBN 83-7322-360-6.
1718. ZACHOWANIA organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania /
Urszula Gros. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - 220 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 217-220. - ISBN 83-01-14145-X.
1719. ZARYS socjologii organizacji / Mariusz Kolczyński, Janusz
Sztumski ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. - Katowice : GWSH, 2003. - 136 s. ; 23 cm. - ISBN 83-88402-23-4.
Rec.: Walczak-Duraj Danuta // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 6, s. 67-72.
- 283 1720. ZARZĄDZANIE a płeć / Ewa Lisowska // Kob. Bizn. - 2003,
nr 1/4, s. 5-9, tab.
Kształtowanie polityki równych szans kobiet w zakresie awansu na stanowiska
kierownicze.
Toż w jęz. ang. // Tamże, s. 49-53.
ZARZĄDZANIE czasem, zarządzanie sobą / M. Boiłek = poz. 580.
1721. ZASADY skutecznego przywództwa / Kamila Tkacz // Manager. 2003, nr 3, s. 11-13, tab.
1722. ZESPOŁY pracownicze - powrót do japońskich korzeni? / Mirosław Laszczak // Manager. - 2003, nr 2, s. 22-24.
Psychologiczny aspekt pracy zespołowej.
1723. ZESPÓŁ rozwiązywania problemów / Kamila Tkacz // Manager. 2003, nr 5, s. 11-13, il. tab.
Rola i metody pracy zespołowej w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu
problemów.
1724. ZŁUDZENIA sukcesu : w jaki sposób optymizm wypacza decyzje
menedżerów [tł.] / Dan Lovallo, Daniel Kahneman // Harv. Bus. Rev. Pol. 2003, nr 10, s. 84-92.
1725. ZNACZENIE kompetencji menedżerskich w formułowaniu i realizacji strategii / Halina Smutek // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 607,
s. 67-80, rys. bibliogr. 22 poz. summ.
Ewolucja sylwetki menedżera, rola potencjału menedżerskiego w zarządzaniu
organizacją oraz ocena kompetencji strategicznych menedżerów.
1726. ZNACZENIE lidera w systemie ochrony zdrowia : próba oceny
zależności efektywności organizacji od wartości przywódcy / Dominika Jochymska // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 4, s. 27-38.
- 284 Bibliografia dot. psychologii i socjologii organizacji i kierowania
(poz. 4441).
___________________
Kultura organizacyjna
CZY zmierzch pracy / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 2. Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw. - Z treści: Gorczycka E., PrzewoźnaKrzemińska A.: Wizja własnej firmy w aspekcie kultury organizacyjnej.
1727. DWA typy zmiany kultury organizacyjnej / Marian Hopej, Robert
Kamiński // Prz. Organ. - 2003, nr 12, s. 14-16, wykr. bibliogr. 5 poz.
1728. FILOZOFIA personalna / Romuald Teyszerski // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 187, dod. Praca i Kariera, s. 8, il.
Na przykładzie Leroy Merlin omówiono funkcjonowanie firmy oparte na tzw.
filozofii podziału. Jest to podział wiedzy, władzy i wyników, stanowiący podwaliny
kultury organizacyjnej, z której wypływa styl zarządzania.
1729. GAZETA firmowa jako narzędzie budowania kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej i integracji personelu / Katarzyna Wilk //
Personel Zarz. - 2003, nr 22, s. 27-31.
1730. GENEZA pojęcia "kultura organizacyjna" / Grażyna Aniszewska //
Prz. Organ. - 2003, nr 10, s. 17-20 bibliogr. 39 poz.
1731. INTERNACJONALIZACJA kultury organizacyjnej - imperializm
czy konwergencja? / Beata Stępień // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 976, T. 2,
s. 304-315, rys. tab. bibliogr. 21 poz.
Internacjonalizacja i wzajemny wpływ kultur narodowych i organizacyjnych na
funkcjonowanie przedsiębiorstw w krajach goszczących.
1732. KULT korporacyjny - zwyrodnienie relacji między firmą a pracownikami : (komunikat z badań) / Tomasz Ochinowski, Waldemar Grzywacz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 69-76, rys. tab. bibliogr.
Kult korporacyjny jako zwyrodnienie kultury organizacyjnej.
- 285 1733. KULTURA organizacji a funkcjonowanie organizacji / Stanisław
Sirko // Zesz. Nauk. / WSCel. Warsz. - 2003, nr 3, s. 75-82.
1734. KULTURA organizacyjna - diagnoza i zmiana / Kim S. Cameron,
Robert E. Quinn. - Kraków : Of. Ekon. 2003. - 220 s. : il. ; 24 cm. - (Publikacje Biznesowe). - ISBN 83-89355-03-5.
Rec.: Cwynar Katarzyna M. // Tycz. Zesz. Nauk. - 2003, nr 1/4, s. 110-113.
1735. KULTURA organizacyjna i wewnętrzna komunikacja marketingowa - wzajemne powiązania / Julita Wacław // Antidotum. - 2003, R. 12,
nr 8, s. 3-12, rys. tab. bibliogr.
KULTURA w warunkach rozwijających się technologii informacyjnych /
B. Stefanowicz = poz. 1632.
Rola kultury informacyjnej jako czynnika sprzyjającego integracji jednostki ze
społeczeństwem.
1736. MIĘDZY trwałością a zmianą : problem zderzenia kultur organizacyjnych / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2003, nr 10, s. 57-59, rys.
1737. MOTYWACJA czynnikiem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa / Jacek Szostak // Zesz. Nau. / WSEI Warsz. - 2003, z. 15, s. 116-125
bibliogr.
1738. O ZWIĄZKACH między kulturą organizacyjną a organizacją
uczącą się / Łukasz Sułkowski // Prz. Organ. - 2003, nr 4, s. 9-11, tab.
OBALIĆ mity : badania opinii i satysfakcji pracowników oraz kultury
organizacyjnej / P. Motyl = poz. 1849.
1739. ONTOLOGIA kultury korporacyjnej / Barbara Fryzeł // Organ.
Kier. - 2003, nr 4, s. 33-53, wykr. bibliogr. 19 poz. summ.
Próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje kultura korporacyjna oraz jaka jest wzajemna relacja między kulturą w sensie ogólnym, a kulturą przedsiębiorstw.
- 286 1740. OSOBOWOŚĆ firmy tworzą wszyscy / Piotr Rachtan, Sławomir
Jakima // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 187, s. 14.
Kultura organizacyjna.
PORÓWNANIE zarządzania zasobami ludzkimi w polskich filiach dwóch
międzynarodowych koncernów / A. Krystosik = poz. 447.
M.in. kultura organizacyjna.
1741. PRZEPIS na lata chude / Bohdan Garstecki, Tomasz Wański //
Personel Zarz. - 2003, nr 1, s. 19-22.
System wartości jako konieczny warunek budowania sprawnej organizacji i osiągania sukcesu na rynku.
1742. ROLA kultury organizacyjnej w procesie uczenia się / Hubert
Obora // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 616, s. 45-54 bibliogr. summ.
1743. SATYSFAKCJA z pracy w kontekście kultury organizacyjnej /
Luiza Kulczycka, Urszula Bukowska // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 597,
s. 85-96 bibliogr. summ.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Sułkowski Ł.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie jako przejaw
kultury organizacyjnej. - Gronowska J.: Typ kultury organizacyjnej jako wyznacznik
sukcesu organizacji. - Grzywacz W.: Indywidualny i zbiorowy wymiar kultury organizacyjnej : studia przypadków dwóch polskich organizacji.
1744. TOŻSAMOŚĆ przedsiębiorstwa - znacznie szersze spojrzenie na
kulturę organizacyjną / Anna Zarębska // Prz. Organ. - 2003, nr 1, s. 14-16,
rys. tab.
1745. UWARUNKOWANIA kulturowe funkcjonowania zespołów /
Renata Winkler, Daniel Gach // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 626,
s. 77-86 bibliogr. summ.
- 287 1746. WARTOŚCI w organizacji międzykulturowej / Paweł Ruszkowski //
Prz. Zach. - 2003, nr 1, s. 77-86.
1747. WSTĘP do typologii kultur organizacyjnych / Anna PietruszkaOrtyl, Arkadiusz Potocki // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 626, s. 57-76,
tab. bibliogr. summ.
1748. ZAŁOŻENIA kulturowe - zaufanie - zarządzanie zasobami ludzkimi w Stanach Zjednoczonych i w Japonii / Leszek Karczewski // Prakseologia. - 2003, nr 143, s. 217-229 summ.
1749. ZAPAMIĘTANE z dzieciństwa : szkice o kulturze organizacyjnej /
Czesław Sikorski ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. - Łódź :
Wydaw. WSHE, 2003. - 255 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87814-80-6.
Rec.: Gawrych Roman // Współcz. Zarz. - 2003, nr 4, s. 86-88.
ZARZĄDZANIE informatyką w przedsiębiorstwie - metodologia wdrożenia systemu Help-Desk / M. Rodzeń = poz. 698.
Metodologia wdrożenia systemu Help-Desk od strony organizacyjnej poruszająca
kwestie proceduralne oraz podkreślająca zagadnienia kultury organizacyjnej jako
czynnika zapewniającego sukces wdrożenia.
1750. ZMIANA kulturowa w organizacji : wyzwanie dla współczesnego
menedżera / Małgorzata Czerska. - Warszawa : Difin, 2003. - 161, [2] : rys.,
wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7251-342-2.
Rec.: Czermiński Alfred // Prz. Organ. - 2003, nr 6, s. 41.
1751. ZNACZENIE kultury organizacyjnej w procesie łączenia zakładów opieki zdrowotnej / Joanna Jasińska // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 2,
s. 12-20, rys.
___________________
- 288 Stres w pracy
1752. CZY staż pracy nauczyciela różnicuje poziom stresu? / Stanisława
Żuławska // Dyr. Szk. - 2003, nr 5, s. 27.
1753. GDY czujesz się jak cytryna / Jolanta Porębska // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 236, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 14.
Jak zapobiegać stresowi w pracy.
1754. GÓRNICZE sny / Alojzy Lysko // Śląsk. - 2003, nr 12, s. 10-14.
Stresy zawodowe.
1755. JAK pomóc młodemu nauczycielowi w radzeniu sobie ze stresem? /
Krystyna Marczewska // Dyr. Szk. - 2003, nr 4, s. 22-25 bibliogr.
1756. KARIERA zawodowa - istotny powód powstawania stresu u pracowników / Maria Stolarska // Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. - 2003, z. 38,
s. 135-146 bibliogr summ.
1757. POKONAJ stres : zarządzanie sobą [tł.] / Bruce Cryer, Rollin
McCraty, Doc Childre // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 10, s. 102-108.
1758. STRATEGIE radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy
zawodowej / Tatiana Rongińska, Werner A. Gaida ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : WSP, 2001. - 79 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 75-78. - ISBN 83-7268-051-5.
STRES jako przyczyna wypadku przy pracy / H. Szewczyk = poz. 2124.
1759. STRES traumatyczny związany z pracą zawodową: wsparcie społeczne a konsekwencje traumy / Aleksandra Łuszczyńska // Now.Psychol. 2003, nr 1, s. 15-27 bibliogr.
1760. STRES w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Acta UL, Fol. Psychol. - 2003, [z.] 7,
s. 27-35 bibliogr. summ.
- 289 1761. STRES w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia
zawodowego u strażaków / Nina Ogińska-Bulik, Martyna Kaflik-Pieróg //
Acta UL, Fol. Psychol. - 2003, [z.] 7, s. 37-47 bibliogr. summ.
1762. STRES w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [i in.] ;
przekł. Joanna Mink. - Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychol., 2003. - 183 s. ;
24 cm. - ISBN 83-8912071-2.
1763. STRES zawodowy u policjantów : źródła - konsekwencje - zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydaw. WSHE, 2003. - 175 s. : rys. ;
20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 161-168. - ISBN 83-87814-72-5.
1764. WPŁYW spostrzeganego stresu w pracy i radzenia sobie na poziom wypalenia zawodowego w grupie funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Czas. Psychol. - 2003, nr 1, s. 111-118 bibliogr. summ.
1765. WSPARCIE społeczne jako modyfikator procesu stresu : wybrane
problemy teoretyczne i narzędzie pomiaru / Bohdan Dudek, Jerzy Koniarek //
Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 5, s. 427-435, rys. tab. bibliogr. 24 poz.
ZARZĄDZANIE zmianą a stres organizacyjny / A. Mituś = poz. 258.
Zob. też Wypalenie zawodowe (poz.1931-1941).
3. Stosunki społeczne w zakładzie pracy
i kultura współżycia
1766. AGRESJA w miejscu pracy - źródła, formy, grupy ryzyka, konsekwencje / Agnieszka Mościcka, Dorota Merecz // Med. Pr. - 2003, Vol. 54,
nr 4, s. 361-368 bibliogr. 37 poz. summ.
1767. BADANIE opinii personelu / Sławomir Kołodziejski, Jolanta Krokowska, Mariusz Kaźmierski. [Pocz. = poz. 1724/02]. - Cz. 4-5 // Personel
Zarz. - 2003, nr 1, s. 50-52 ; nr 2, s. 31-33.
Cz. 4. Błędy w sztuce po stronie wykonawców badań ; Cz. 5. Kryteria wyboru
firmy-wykonawcy badań.
- 290 1768. BURZA i inne : techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
w firmie / Małgorzata Maciejewska, Ewa Iskierka-Kasperek // Personel Zarz.
- 2003, nr 4, s. 10-12.
1769. CZYNNIKI zwiększające skuteczność porozumiewania pracowników firmy / Urszula Gros // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2002,
z. 15, s. 18-27.
1770. ETYKIETA w codzienności firmy / Joanna Tauber // Manager. 2003, nr 8, s. 56-57, il.
Kultura w stosunkach interpersonalnych w firmie.
1771. FORMALNE i nieformalne więzi organizacyjne / Hanna Fołtyn //
Zesz. Nauk. / WSZarz. Warsz. - 2003, nr 1, s. 69-75 summ.
1772. JAK sobie radzić z agresją w miejscu pracy? / Agnieszka Mościcka, Dorota Merecz ; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera. – Warszawa : Inst. Med. Pr., 2002. - 58 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 57-58. - ISBN
83-88261-36-3.
1773. JEST problem - jest rozwiązanie / Piotr Walentynowicz. - Cz. 1-2 //
Personel Zarz. - 2003, nr 23, s. 40-43 ; nr 24, s. 36-39.
Cz. 1. Procedury rozwiązywania sytuacji problemowych w organizacji ; Cz. 2.
Praktyczne metody i techniki rozwiązywania problemów w organizacjach.
1774. KIEDY paranoja ma sens [tł.] / Roderick M[oreland] Kramer //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 1, s. 90-98.
Zaufanie w zespole pracowniczym.
1775. KOMUNIKACJA społeczna w przedsiębiorstwie / Anna Zarębska // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 9, s. 67-74, rys. bibliogr. 18
poz. summ.
Problem informowania pracowników o przeprowadzanych i planowanych zmianach w firmie.
- 291 1776. KOMUNIKACJA w firmie / Edyta Skorupska // Manager. - 2003,
nr 2, s. 38-39.
1777. KONFLIKTY, które rozwijają : zasady zapobiegania sytuacjom
konfliktogennym i rozwiązywania problemów w firmie / Małgorzata Maciejewska, Ewa Iskierka-Kasperek // Personel Zarz. - 2003, nr 11, s. 33-35.
1778. KONSTRUKTYWNIE wykorzystać... plotki / Dominika KukiełkaPucher, Małgorzata Wypych // Manager. - 2003, nr 10, s. 21-23, il. bibliogr.
Nieformalna komunikacja w firmie.
1779. KONTRAKT psychologiczny czyli jak ugruntować związek emocjonalny pracownika z firmą / Katarzyna Markiewicz // Personel Zarz. 2003, nr 9, s. 28-31, tab. wykr.
1780. MAPA nieformalnych sieci w firmie / Marcin Bukowski // Manager. - 2003, nr 8, s. 9-11, il.
Źródła pozyskiwania wiedzy przez pracowników w firmie na drodze kontaktów
osobistych.
1781. MIŁOŚĆ i praca : źródła siły rodziny i firmy : trwałe relacje w biznesie i szczęście w życiu osobistym / Jacek Santorski. - Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : J. Santorski, 2002. - 215 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89267-05-5.
1782. NIEFORMALNA sieć wzmacnia firmę / Marcin Bukowski //
Manager. - 2003, nr 10, s. 24-27, il. tab.
Stosunki interpersonalne w firmie.
1783. POROZUMIENIE skuteczne / Angelika Wodecka-Hyjek. - Cz. 1-2 //
Personel Zarz. - 2003, nr 11, s. 36-41 ; nr 12, s. 44-45.
Cz. 1. Indywidualne sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji ; Cz. 2.
Grupowe sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji.
1784. POŻYTECZNA empatia czyli wczuwanie się w emocje pracownika jako metoda poprawy komunikacji interpersonalnej w firmie / Magdalena
Ziarko // Personel Zarz. - 2003, nr 3, s. 29-32, tab. bibliogr. 4 poz.
- 292 1785. PRACA z wyobraźnią czyli zasady twórczego rozwiązywania
problemów w firmie / Angelika Wodecka-Hyjek, Daniel Gach. - Cz. 1-2 //
Personel Zarz. - 2003, nr 19, s. 35-37 ; nr 20, s. 34-38.
1786. PRAKTYCZNY ESTJ, ciepły entuzjasta ENFP / Julita Dąbrowska // Manager. - 2003, nr 7, s. 25-28, il.
Przedstawienie związków pomiędzy typami osobowości tzw. MBTI (MyersBriggs Type Indicator) a relacjami międzyludzkimi, rozwiązywaniem problemów
a przede wszystkim sposobami komunikowania się i odbierania informacji - formułowanie myśli i tworzenie komunikatów może być łatwiejsze, gdy zna się typ osobowości rozmówcy.
1787. ROLA zaufania w organizacji wirtualnej / Dariusz Świercz // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2003, z. 167, cz. 2, s. 217-225 bibliogr. 7 poz.
M.in. pojęcie organizacji wirtualnej.
1788. SPOSÓB na plotkę czyli jak reagować na nieprawdziwe informacje i spekulacje w organizacji / Łukasz Malczewski // Personel Zarz. - 2003,
nr 24, s. 30-32.
1789. STOSUNKI interpersonalne w grupach pracowniczych / Honorata Stolarzewicz // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2002, z. 15,
s. 53-62.
1790. SZTUKA porozumiewania się czyli o pokonywaniu barier w relacjach interpersonalnych w firmie / Grażyna Królik // Personel Zarz. - 2003,
nr 2, s. 26-30.
1791. W SIECI kontaktów / Ewa Karpowicz. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. 2003, nr 12, s. 41-43 ; nr 13/14, s. 86-90.
Cz. 1. Zasady komunikowania się w organizacji i rola menedżerów w procesie
komunikacji ; Cz. 2. Efektywne narzędzia komunikacji w firmie.
1792. W SYMBIOZIE z konfliktem w firmie / Piotr Bober. - Cz. 1-2 //
Manager. - 2003, nr 3, s. 8-10, il. ; nr 4, s. 14-16, il.
Zarządzanie konfliktem w firmie.
- 293 1793. WSPÓŁPRACA a konflikt w organizacji / Sławomir Banaszak //
Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 3, s. 53-60 bibliogr.
1794. WYBRANE metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz Potocki // Zesz. Nauk. / AE Krak.
- 2003, nr 626, s. 87-102 bibliogr. summ.
___________________
Molestowanie i terror psychiczny w pracy
1795. CZŁOWIEK człowiekowi katem / Małgorzata Sidor-Rządkowska.
- Cz. 1-3 // Personel Zarz. - 2003, nr 13/14, s. 42-46 ; nr 15/16, s. 66-71, tab. ;
nr 17, s. 38-42.
Cz. 1. Mobbing w pracy - definicje i typologia zachowań ; Cz. 2. Rady dla osób
poddanych mobbingowi w środowisku pracy ; Cz. 3. Jak ograniczyć mobbing w pracy
- propozycje działań profilaktycznych.
1796. MOBBING / Edward Kołodziejczyk. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. 2003, R. 54, nr 7/8, s. 28-29 ; nr 9, s. 8-9.
1797. MOBBING : terror psychiczny w miejscu pracy i jego implikacje
etyczno-moralne / Artur Filipowicz // Stud. Bob. -2003, [z.] 2, s. 7-32 summ.
1798. MOBBING : zagrożenie współczesnego miejsca pracy / Krystyna
Kmiecik-Baran, Jacek Rybicki ; Pomorski Instytut Demokratyczny. - Gdańsk :
Pomor. Inst. Demokr., 2003. - 112 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 107-112. ISBN 83-918585-0-2.
Omów.: Ciż // Tyg. Solidar. - 2003, nr 38, s. 32-33.
1799. MOBBING a humanizacja pracy / Elżbieta Miodek // Humaniz. Pr.
- 2003, R. 36, nr 4/5, s. 61-68 bibliogr.
1800. MOBBING (prześladowanie) - próba definicji i wybrane zagadnienia prawne / Wojciech Cieślak, Jakub Stelina // Palestra. - 2003, R. 47,
nr 9/10, s. 72-82.
- 294 1801. MOBBING - zagrożenie dla firmy i pracowników / Małgorzata
Sidor-Rządkowska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2003, nr 2, s. 77-85, tab. bibliogr.
1802. MOLESTOWANIE seksualne / oprac. Olga Dyżakowska // Inspektor Pr. - 2003, nr 5, s. 26-28.
Opracowanie na podstawie książki Anny Wilkowskiej-Landowskiej pt. "Kobieta
w pracy - równouprawnienie czy dyskryminacja?"
1803. MOLESTOWANIE seksualne nie jest bezkarne / Katarzyna Barska // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 33/34, s. 14-15.
M.in. kodeks pracy i prawo unijne o molestowaniu.
Nadto: W pracy też nie można / Agata Jankowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9,
nr 195, s. 18. - Projekt zmian w kodeksie pracy dot. molestowania seksualnego.
1804. MOLESTOWANIE w pracy / Marie-France Hirigoyen ; przeł.
Maria Żerańska. - Poznań : W Drodze, 2003. - 327 s. ; 24 cm. - ISBN
83-7033-479-2.
1805. NISZCZYCIELSKA siła mobbingu / Dominika Kukiełka-Pucher,
Małgorzata Wypych // Manager. - 2003, nr 11, s. 52-55 bibliogr.
OCHRONA przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu /
I. Boruta = poz. 2387.
Nękanie a molestowanie w standardach unijnych, dostosowanie polskiego prawa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ za molestowanie seksualne w miejscu pracy /
J. Warylewski = poz. 2926.
W Polsce i na świecie - m.in. wysokość odszkodowań w USA oraz odpowiedzialność cywilna i roszczenia majątkowe w Polsce.
1806. PARTNERSTWO i anty-partnerstwo w ochronie zdrowia / Artur
Filipowicz // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 6, s. 43-53.
Mobbing - definicja i proces powstawania mobbingu w miejscu pracy.
PRAWNE aspekty mobbingu / W. Cieślak, J. Stelina = poz. 2419.
- 295 1807. PSYCHOTERROR w pracy / Barbara Grabowska // Nowy Tyg.
Pop. - 2003, nr 23, s. 10.
Mobbing.
1808. PSYCHOTERROR w pracy : jak zapobiegać i jak sobie radzić
z mobbingiem / Barbara Grabowska. - Gdańsk : "Wielbłąd", 2003. - 121 s. ;
24 cm. - ISBN 83-918517-0-2.
Bibliografia dot. mobbingu (poz. 4447).
___________________
Sztuka negocjacji
1809. JAK osiągnąć przełom w negocjacjach [tł.] / Deborah M. Kolb,
Judith Williams // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 5, s. 77-85.
NEGOCJACJE jako czynnik osiągania celów w zarządzaniu organizacją /
J. Wnuk = poz. 218.
1810. NEGOCJOWANIE : techniki rozwiązywania konfliktów / Jacek
Kamiński. - Warszawa : Poltext, 2003. - 216 s. : rys. ; 24 cm. - (Warsztaty
Menedżerskie). - Tabele. - Bibliogr. s. 215-216. - ISBN 83-88840-29-0.
1811. NEGOCJUJ mając przewagę / Piotr Wiśniewski // Manager. 2003, nr 10, s. 30-32, il.
Znaczenie przygotowań do negocjacji.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / pod red.
H. Bienioka = poz. 229.
Z treści: Kozina A.: Potencjał negocjacyjny małych firm w kontekście integracji
z Unią Europejską.
1812. ROLE w zespole negocjacyjnym / Piotr W. Wiśniewski // Manager. - 2003, nr 11, s. 47-49.
- 296 1813. STYLE negocjacji - analiza zagadnienia / Ewa Roszkowska //
Optimum - Stud. Ekon. - 2003, nr 4, s. 133-155, rys. tab. bibliogr.
1814. SZEŚĆ nawyków nieskutecznych negocjatorów [tł.] / James K.
Sebenius // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 4, s. 76-81, 84-87.
1815. TWÓRCZE negocjacje zamiast maczugi / Piotr Wiśniewski //
Manager. - 2003, nr 9, s. 30-33, rys.
1816. UMIEJĘTNOŚĆ przekonywania / Andrzej Budzyk // Personel
Zarz. - 2003, nr 2, s. 48-49.
Helmuta Glasera teoria i praktyka negocjacji (omów. wystąpienia na konwersatorium "Globalna jakość").
4. Humanizacja pracy
1817. CZY zmierzch pracy? : praca zbiorowa / pod red. Danuty WalczakDuraj ; Fundacja - Humanizacja Pracy. - Płock ; Warszawa : Wydaw. Nauk.
Novum, 2003. - 3 t. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-89416-04-2 ;
83-89416-08-5 ; 83-89416-09-3
T. 1. Humanizacja w stosunkach pracy. - 129 s. - Treść: Zdzisław Sirojć: Ewolucja
idei humanizacji pracy a rozwój gospodarczy (s. 13-24). - Sztumski Janusz: Wyzwania
wobec humanizacji pracy w XXI wieku (s. 25-30). - Wajda Augustyn: Praca jako
wartość w przekroju historycznym (s. 31-36). - Strzemińska Helena: Czas pracy a humanizacja pracy i życia zawodowego na przełomie wieków (s. 37-46). - Sikora Jan: Marketing a humanizacja pracy (s. 47-54). - Jagas Józef: Problemy pracy w gospodarce opartej
na wiedzy w warunkach polskiej transformacji (s. 55-63). - Stiepanow [Stepanov] Aleksandr: Problemy rozwoju partnerstwa społecznego w Federacji Rosyjskiej na etapie
transformacji rynkowej (s. 65-68). - Wołgin Nikołaj: Reformy socjalne w Rosji:
doświadczenia, problemy, perspektywy (s. 69-87). - Kazimierski Zygmunt: Cywilizacja
techniczna a humanizacja pracy (s. 89-98). - Borowik Regina: Psychologiczne aspekty
działalności zawodowej człowieka w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych (s. 99-110). - Harciarek Mirosław: Humanizacja pracy a centrum przemian psychicznych człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II (s. 111-120). - Cichobłaziński
Leszek: Zbiorowe stosunki pracy a etos pracy mediatora (s. 121-129).
T. 2. Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw. - 153 s. - Treść: Haber Lesław H.:
Etos pracy - realność czy wirtualność? (s. 7-21). - Walczak-Duraj D.: Problemy ładu
etycznego w gospodarce rynkowej (s. 23-35). - Jacher Władysław: Gospodarka
- 297 rynkowa a wartości (s. 37-43). - Szczepanik Edward: Praca jako wartość egzystencjalna człowieka-pracownika w procesie transformacji gospodarki polskiej początku
XXI w. (s. 45-60). - Kopka Jolanta: O możliwościach wykorzystania teorii egoizmu
w etyce biznesu (s. 61-68). - Janowska Zdzisława: Równe szanse kobiet i mężczyzn
w życiu zawodowym i publicznym. Rzeczywistość polska i standardy europejskie
(s. 69-78). - Nowikow Walerij: Znaczenie płci w środowisku pracy na Ukrainie
(s. 79-90). - Gorczycka Ewa, Przewoźna-Krzemińska Agata: Wizja własnej firmy
w aspekcie kultury organizacyjnej (s. 91-100). - Matusiak Małgorzata: Praca w systemie wartości studentów (s. 101-111). - Jasiński Tadeusz: Ocena motywatorów pracy
na przykładzie wybranej firmy prywatnej (s. 113-125). - Bolkowska-Najwer Marta:
Praca zawodowa w życiu absolwentów wyższej uczelni - motywy, plany, wybory
(s. 121-138). - Sowińska Anna: Psychologiczne teorie funkcjonowania człowieka
w sytuacji wprowadzania zmian (s. 139-153).
T. 3. Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi. 136 s. - Treść: Doktór Kazimierz: Kryzys pracy czy upadek rynków pracy? (s. 7-18). - Bańka Waldemar: Współczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi
(s. 19-31). - Witek Adam: Czy da się uratować miejsca pracy dla niskokwalifikowanych pracowników? (s. 33-41). - Michałków Ireneusz: Edukacyjne wymogi współczesnego rynku pracy (s. 43-60). - Stelmach Waldemar: Oceny struktury kierowania
w aspekcie humanizacji pracy (s. 61-71). - Zadros Katarzyna: Pracownicy - koszt
czy kapitał przedsiębiorstw? (s. 73-85). - Kamińska-Berezowska Sławomira:
Zmierzch czy wzrost znaczenia socjologa pracy w dobie gospodarki rynkowej we
współczesnej Polsce? (s. 87-99). - Ruszkowski Paweł: Absolwenci socjologii wobec
wyzwań rynku pracy (s. 101-107). - Słocińska Anna: Działalność socjalna zakładów
pracy i pakietowe systemy wynagradzania jako elementy strategii wynagradzania
(s. 109-116). - Polek Kornelia: Przyczyny wypadków przy pracy (s. 117-130). Puchnarewicz Elżbieta: Praca i bezrobocie na tle uwarunkowań historycznokulturowych (s. 131-136).
1818. HUMANIZACJA czy dehumanizacja pracy u progu XXI wieku? /
Maria Miczyńska-Kowalska // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 4/5, s. 11-20
bibliogr.
1819. HUMANIZACJA komputera - perspektywa instytucjonalna /
Tomasz Wiliński // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 6, s. 57-65 bibliogr.
Informatyzacja a postawy zawodowe, społeczeństwo informacyjne.
1820. HUMANIZACJA pracy w Polsce i w wybranych państwach
europejskich / Antoni Huczek // Finan. Zarz. Inż. - 2003, nr 2/4, s. 60-70.
MOBBING a humanizacja pracy / E. Miodek = poz. 1799.
- 298 1821. PODSTAWY humanizacji pracy produkcyjnej / Antoni Huczek. Sosnowiec : Wydaw. WSzZiM, 2002. - 97 s. : 3 il. ; 24 cm. - (Skrypty
i Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu). - ISBN
83-89275-15-5.
5. Stosunek do pracy. Motywacja
ABC zarządzania zasobami ludzkimi / T. Rostkowski, J. Mrzygłód,
M. Rapacka =poz. 392.
Cz. 1. Jak premiować pracowników?
1822. ABSOLWENCI uczelni wychowania fizycznego o swoim zatrudnieniu w pierwszych miesiącach po ukończeniu studiów / Tomasz Lisicki //
Kult. Fiz. - 2003, nr 7/8, s. 20-23.
1823. AWANS pracownika jako istotny element motywacji do pracy /
Wanda Kopertyńska // Forum Nauk. WSZarz. Wroc. - 2001, T. 3, s. 7-19.
1824. BADANIA nad motywacjami do pracy / Ryszard Walkowiak //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 9, s. 88-91 bibliogr. 3 poz. summ.
Przedstawienie wyników badań nad motywacjami do pracy.
1825. BENEFITY po polsku // Personel Zarz. - 2003, nr 21, wkł. Temat
Numeru, s. 22-29, tab.
Treść: Bartman Katarzyna: Benefity po polsku : świadczenia pozapłacowe : czym
i za co motywować? (s. 22-25). - Świadczenia w praktyce (s. 26). - Przedstawienie
realizowanych w praktyce form świadczeń pozapłacowych. - Raczyński Janusz: Bezkosztowe systemy motywacyjne (s. 28-29).
CONTROLLING - koncepcje, wdrożenia / red. nauk. J. Mońka, D. Sołtys
= poz. 103.
Z treści: Kopertyńska M. W.: Motywowanie jako istotny element funkcjonowania
ośrodków odpowiedzialności.
- 299 1826. CZY pieniądze to (nie) wszystko? : relacja z debaty oksfordzkiej na temat preferowanych form i skuteczności motywowania w polskich przedsiębiorstwach / Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2003, nr 24,
s. 50-53.
CZY zmierzch pracy? / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 2. Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw. - Z treści: Jasiński T.: Ocena motywatorów pracy na przykładzie wybranej firmy prywatnej.
1827. CZYNNIKI oddziałujące na postawę człowieka w środowisku
pracy i jej pomiar / Urszula Gros // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. 2002, z. 15, s. 7-17.
1828. DLACZEGO ludzie pracują? / Mirosław Laszczak // Manager. 2003, nr 9, s. 60-62, il.
DYSKRYMINACJA płacowa a postawy wobec pracy / S. M. Kot,
J. Wojciechowska = poz. 3247.
FUNKCJONOWANIE ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne /
pod red. M. Węgrzyn = poz. 647.
Z treści: Kobierzycki S.: Motywowanie pracowników opieki zdrowotnej na
przykładzie jednostki resortowej ochrony zdrowia w okresie reformy.
1829. HIERARCHIA czynników motywacyjnych / Aleksandra Zaleśna //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 10, s. 3-9, tab. summ.
Z punktu widzenia ich znaczenia dla rozwoju firmy.
ISTOTA motywacji w procesie zarządzania personelem / B. Lenik =
poz. 1676.
1830. JAK motywować trudnych pracowników [tł.] / Nigel Nicholson //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 10, s. 72-82.
- 300 KIERUNKI rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw /
red. nauk. E. Nowak = poz. 113.
Z treści: Lew G.: Motywowanie w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych.
1831. KLUCZ do motywowania pracowników / Tadeusz T. Karolak ;
rozm. Agnieszka M. Staroń // Manager. - 2003, nr 5, s. 17-19, il.
Rozm. z prezesem firmy Thomas International Poland z koncernu konsultingowego SLG.
1832. KOCHAJMY pracę, ale i życie / Krzysztof Sroczyński ; rozm.
Romuald Teyszerski // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 90, s. 14.
Rozm. z trenerem, konsultantem, prezesem Instytutu Kreatywności i Rozwoju
nt. postrzegania pracownika przez pracodawcę.
KUPONY żywieniowe : oszczędność dla firmy, motywacja dla pracowników = poz. 830.
System kuponów żywnościowych (Ticket Restaurant) to możliwość redukcji
kosztów działalności firmy przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników.
LOJALNOŚĆ przede wszystkim / J. Kozłowski = poz. 421.
Projekty sprzyjające motywacji i wspomagające budowanie zespołów w czasie
recesji.
1833. MENEDŻERSKIE motywowanie sprzedawców / Ewa Sieńkowska //
Manager. - 2003, nr 9, s. 47-49.
1834. MODEL motywowania w przedsiębiorstwach budowlanych w okresie transformacji / Andrzej Buszko // Organ. Kier. - 2003, nr 2, s. 79-93,
rys. tab. bibliogr. 15 poz. summ.
Przedstawiono propozycję skutecznego motywowania w przedsiębiorstwie budowlanym w okresie transformacji.
1835. MONITORING satysfakcji : badanie nastrojów w firmie a zapobieganie odejściom najcenniejszych pracowników / Paweł Motyl // Personel
Zarz. - 2003, nr 7, s. 32-34, tab.
- 301 MOTYWACJA czynnikiem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa /
J. Szostak = poz. 1737.
1836. MOTYWACJA osiągnięć jako wyznacznik sukcesu zawodowego
w obliczu europeizacji rynku pracy / Stanisław Chełpa // Forum Nauk.
WSZarz. Wroc. - 2001, T. 3, s. 21-33.
1837. MOTYWACJA w teorii i praktyce / Władysław Grześkiewicz //
Antidotum. - 2003, R. 12, nr 5, s. 38-48, rys. tab. bibliogr. 9 poz.
1828. MOTYWOWAĆ zdrowiem / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 122, dod. Opieka Medyczna dla Firm, s. 1, 2.
Bezpłatna opieka medyczna dla pracowników jako element motywujący.
1839. MOTYWOWANIE i jego znaczenie w zaspokajaniu potrzeb pracowników / Agnieszka Izabela Baruk // Prz. Organ. - 2003, nr 4, s. 32-34.
1840. MOTYWOWANIE jako istotna funkcja menedżera / M[aria]
Wanda Kopertyńska // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2002, nr 2, s. 11-22.
1841. MOTYWOWANIE pracownika / Jerzy Augustyn // Zesz. Nauk. /
WSE Stal. Wola. - 2003, nr 1, s. 184-197.
1842. MOTYWOWANIE pracowników w sytuacjach kryzysowych /
Antoni Benedikt. - Wrocław : Astrum, 2003. - 165 s. ; 24 s. - (Kreatywność).
-Bibliogr. s. 162-163. - ISBN 83-7249-097-X.
1843. MOTYWOWANIE w placówce oświatowej / Tomasz Kozak //
Kwart. Eduk. - 2003, [nr] 3/4, s. 78-85.
1844. MOTYWOWANIE w procesie zarządzania zasobami ludzkimi /
Izabela Siemieniec // Zesz. Nauk. / WSEI Warsz. - 2003, z. 15, s. 126-136.
1845. NARZĘDZIA motywacji top menedżmentu w grupie kapitałowej /
Bogdan Nogalski, Piotr Dwojacki // Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2003,
nr 5, s. 72-83 bibliogr. summ.
- 302 1846. NIE ma tego złego... / Małgorzata Maciejewska, Ewa Iskierka-Kasperek // Personel Zarz. - 2003, nr 2, s. 14-18.
Motywowanie pozapłacowe w czasie dekoniunktury jako szansa na sukces
w przyszłości.
1847. NIE wszystkich motywuje to samo / Monika Godlewska ; rozm.
Halina Guryn // Personel Zarz. - 2003, nr 15/16, s. 6-10.
Rozmowa z dyrektorem sprzedaży w firmie PayPoint nt. metod motywacji pracowników.
1848. NOWOCZESNE koncepcje motywowania / Leszek Kozioł // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 627, s. 25-40, rys. tab. bibliogr. summ.
1849. OBALIĆ mity : badania opinii i satysfakcji pracowników oraz
kultury organizacyjnej / Paweł Motyl // Personel Zarz. - 2003, nr 8, s. 44-46.
1850. OPINIE pracowników dużych przedsiębiorstw na temat procesów
restrukturyzacyjnych / Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska //
Organ. Kier. - 2003, nr 3, s. 117-133, rys. tab. bibliogr. 3 poz. summ.
Stosunek pracowników do zmian.
PARTYCYPACJA pracownicza jako czynnik motywowania w przedsiębiorstwie / J. Piwowarczyk = poz. 4185.
1851. PERSONALNY blisko sił sprzedaży : jak motywuje się handlowców w branży farmaceutycznej - studium przypadku / Artur Smejlis // Personel Zarz. - 2003, nr 15/16, s. 12-17.
1852. POSTAWY pracowników polskich wobec pracy we wstępnej fazie
transformacji ustrojowej / Witold Rakowski // Biul. IGS. - 2000, R. 44, nr 1/4,
s. 35-63 summ.
1853. POZAPŁACOWE instrumenty motywowania pracowników /
Aleksandra Kopczyńska // Forum Nauk., Inst. Market. / WSZarz. Pozn. 2003, z. 1, s. 107-121 bibliogr.
- 303 1854. POZAPŁACOWE świadczenia na rzecz pracownika // Gaz. Praw.
- 2003, R. 9, nr 145, dod. Księgowość i Kadry, nr 42, s. 1-14.
Treść: Rakowska Izabela: Motywowanie przez wynagradzanie. - Kozłowski Zdzisław: Pozapłacowe świadczenia dla pracowników : zasady tworzenia, przyznawania
i ewidencja księgowa. - Grejner Ewa: Co do zasady - opodatkowane.
1855. PRACOWNICY wobec restrukturyzacji / Leszek Gilejko, Izabela
Książkiewicz // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2003, z. 4, s. 139-163 summ.
1856. PRACOWNICZY opór wobec infosystemów / Krzysztof Buczkowski // Manager. - 2003, nr 9, s. 15-17.
Stosunek pracowników do procesu wdrażania w firmie systemu informatycznego.
PRACOWNIK odświeżony czyli refreshing personalny jako metoda
zwiększenia konkurencyjności firmy / Z. Nieckarz = poz. 450.
PSYCHOLOGIA pracy i organizacji / red. N. Chmiel = poz. 1642.
Z treści: Foster J. J.: Motywacja w miejscu pracy.
1857. REAKTYWNOŚĆ a zadowolenie z pracy / Rafał Jaros, Anna
M. Zalewska // Acta UL, Fol. Psychol. - 2003, [z.] 7, s. 63-75 bibliogr.
summ.
1858. ROLA zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi / Maria Burkiewicz. - Warszawa : PRET, 2003. - 321 s. : rys. ;
20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 245-252. - ISBN 83-89428-11-3.
M.in. motywacja.
RYNEK pracy w opiniach studentów / E. Kowalczyk = poz. 879.
1859. RYZYKO zaniechania zmian / Bartosz Wnuk // Manager. - 2003,
nr 2, s. 30-32.
Wprowadzanie zmian powinno być naturalnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa - stosunek pracowników do zmian.
- 304 1860. SATYSFAKCJA czy satysFIKCJA // Personel Zarz. - 2003, nr 11,
wkł. Temat Numeru, s. 14-28, il. tab.
Treść: Berłowski Paweł: Kopalnia wiedzy czy puszka Pandory? : badania satysfakcji pracowników - szanse i zagrożenia dla organizacji (s. 14-16). - KaczyńskaMaciejowska Renata: Pytanie o zdanie czyli jak przeprowadzać badania satysfakcji
pracowników w firmie (s. 17-21). - Żukowski Jan : Bezpośrednie, tajne, powszechne ;
rozm. P. Berłowski (s. 22-23). - Rozmowa na temat wykorzystania badań satysfakcji
pracowników w praktyce. - Berłowski P.: Nowinki badawcze : przegląd narzędzi
i metod badania opinii w firmie (s. 25-28).
SATYSFAKCJA z pracy w kontekście kultury organizacyjnej /
L. Kulczycka, U. Bukowska = poz. 1743.
1861. SKALA satysfakcji z pracy - pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy / Anna M. Zalewska // Acta UL, Fol. Psychol. 2003, [z.] 7, s. 49-61 bibliogr. summ.
1862. SPOŁECZNO-psychologiczne aspekty motywowania pracowników / Marta Chyła // Kult. Eduk. - 2003, nr 2, s. 68-91 bibliogr.
1863. SPOSOBY motywowania pracowników małych i średnich przedsiębiorstw / Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz // Zarz. Zasob. Ludz. 2003, nr 5, s. 31-35, wykr. bibliogr.
1864. STRATEGIA na czas zmiany / Ewa Masłyk-Musiał // Personel
Zarz. - 2003, nr 1, s. 10-13, tab.
Projektowanie systemu motywacyjnego wspierającego transformację firmy.
1865. STUDENT planuje karierę / Rafał Szczepanik // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2003, nr 2, s. 94-96.
Omów. projektu Career Manager - wspomagającego rozwój kariery zawodowej
wśród studentów.
SUKCES w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne / red.
nauk. T. Listwan = poz. 238.
Z treści: Juchnowicz M.: Motywowanie oparte na wiedzy.
- 305 1866. SZTUKA angażowania umysłu i emocji [tł.] / Robert McKee //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2003, nr 10 s. 44-48.
Motywacja pracowników.
1867. TEORIE motywacji w zarządzaniu / Roman Karaś. - Poznań :
Wydaw. AE Pozn., 2003. - 106 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 100-105. ISBN 83-89224-04-6.
1868. WARUNKI sprawnego działania / Józef Penc // Humaniz. Pr. 2003, R. 36, nr 3, s. 39-51, rys. bibliogr.
Warunki motywujące pracownika do sprawnego działania.
1869. WEŹ tę pracę i kochaj ją : jak zmienić pracę, którą masz, w pracę,
której chcesz / Diane Tracy ; przeł. Jolanta Kubiak. - Poznań : Rebis, 2003. 245 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 242-245. - ISBN 83-7301-379-2.
1870. ZADOWOLENIE i satysfakcja z pracy, luksus czy codzienność? /
Krystyna Serafin // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2002, z. 15,
s. 45-52 bibliogr.
1871. ZADOWOLENIE z pracy - uwarunkowania i konsekwencje / Małgorzata Weber // Nowa Eduk. Zaw. - 2003, nr 5, s. 13-15 bibliogr. 7 poz.
1872. ZRÓB mądry użytek ze słów [tł.] / Eileen Roche // Harv. Bus. Rev.
Pol. - 2003, nr 5, s. 20-21.
Motywowanie pracowników.
___________________
Postawy wobec utraty pracy
1873. BEZROBOCIE wśród młodzieży jako forma patologii społecznej
i przyczyna innych zachowań dewiacyjnych / Dorota Pstrąg // Zesz. Nauk.
URzesz., Pedagog. - 2003, z. 1, s. 143-154.
- 306 1874. CO oznacza "integracja świata pracy" / Mira Jankowska // Znaki
Now. Czasów. - 2003, nr 3, s. 10-14.
Działalność Stowarzyszenia Integracji Świata Pracy LABOR poświęcona radzeniu
sobie w sytuacji bezrobocia.
1875. EKONOMICZNE i psychospołeczne skutki bezrobocia / Mirosława Janoś-Kresło // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 38, s. 114-127.
1876. MENEDŻER traci pracę / Izabela Michaliszyn // Manager. - 2003,
nr 3, s. 49-50.
Poszukiwanie pracy przez menedżera.
1877. MORALNE problemy bezrobocia / Marian Pokrywka // Theol.
Thor. - 2003, [nr] 4, s. 223-234.
Stanowisko Kościoła.
1878. OPINIE bezrobotnych o funkcjonowaniu rynku pracy w regionie
zachodniopomorskim / Kazimierz Barański // Rynek Pr. - 2003, nr 4, s. 135152, tab. wykr.
1879. PEDAGOGIKA społeczna i praca socjalna wobec kwestii bezrobocia / Piotr Mosiek // Pedagog. Społ. - 2003, nr 2 s. 89-98 bibliogr. * Stosunek
pedagogiki społecznej do kwestii bezrobocia - kontekst aksjologiczny / Bohdan
Cyrański // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2002, nr 8 s. 43-48 bibliogr. summ.
1880. POSTAWY wobec pracy a problem bezrobocia na przykładzie
rejonu Podhala / Teresa Myjak, Józef Pawlikowski-Bulcyk, Jarosław Piwowarczyk // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 2, s. 541-548 bibliogr. summ.
1881. REZULTATY badań sposobów poszukiwania pracy przez osoby
bezrobotne / Anna Kruk // Eduk. Ustaw. Doros. - 2003, nr 2, s. 56-60, wykr.
bibliogr. 4 poz.
1882. SOCJOLOGICZNY portret bezrobotnych Jeleniej Góry / Leokadia
Borzęcka, Zofia Hasińska // Śl. Prz. Stat. - 2003, nr 2, s. 37-51 bibliogr.
- 307 1883. SPOŁECZNE skutki zwolnień grupowych / Grażyna SpytekBandurska // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 11/12, s. 6-10, tab.
Skutki psychospołeczne i materialne.
1884. STRATEGIE zachowań bezrobotnych / Marek Podgórny =
poz. 1347/2000.
Rec.: Karwacki Arkadiusz // Kult. Eduk. - 2003, nr 2, s. 163-168.
WOKÓŁ teorii polityki społecznej / pod red. B. Rysz-Kowalczyk =
poz. 3925.
Z treści: Szylko-Skoczny M.: Bezrobocie jako kwestia społeczna.
1885. WPŁYW bezrobocia na stan zdrowia i kształtowanie zachowań zdrowotnych wśród osób pozostających bez pracy / Maciej Latalski
[i in.] // Zdr. Publ. - 2003, T. 113, nr 1/2, s. 174-177, rys. tab. bibliogr. 15
poz. summ.
__________________
Pracoholizm
1886. CHARAKTERYSTYKA problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań / Kamila Wojdyło // Now. Psychol. - 2003, nr 3,
s. 33-50 bibliogr.
1887. FANATYCY pracy / Andrzej Zakrzewicz // Dziś. - 2003, nr 3,
s. 112-116.
1888. GENEZA uzależnienia od pracy / Joanna Moczydłowska // Zarz.
Eduk. - 2002, R. 6, nr 4, s. 117-124 bibliogr.
1889. PRACOHOLIZM / Lidia Mieścicka ; Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instytut Psychologii Zdrowia. - Warszawa : Inst. Psychol. Zdr.,
2002. - 48 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 48. - ISBN 83-85452-72-9.
- 308 1890. ŚMIERĆ z przepracowania / Anna Michalska // Tyg. Solidar. 2003, nr 12, s. 22-23.
Pracoholizm.
1891. WYBRANE psychologiczne czynniki ryzyka uzależnienia od pracy / Bogusława Pochroń // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1008, ser. Nauki
Humanist., nr 8, s. 217-224 bibliogr. summ.
6. Socjologia i psychologia zawodów
AKTYWNOŚĆ zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy
wprowadzanych innowacji / T. Giza, B. Walasek = poz. 1309.
1892. AUTORYTET nauczyciela / Mariola Wojewoda // Wychowawca. 2003, nr 5, s. 10-11.
1893. "AWANS zawodowy nauczyciela a podnoszenie jakości pracy
szkoły" : wyniki badania ankietowego // Głos Naucz. - 2003, R. 86, nr 29,
wkł. 4 s., wykr.
1894. CHARAKTERYSTYKA społeczna nauczycieli szkół elementarnych w Belgii i w Polsce w XX wieku / Marc Depaepe, Frank Simon, Adam
Fijałkowski // Kwart. Pedagog. - 2002, nr 3/4, s. 215-239.
1895. CZY jesteśmy gotowi na zmiany? : pielęgniarstwo w Polsce przełom paradygmatu? / Wojciech Kapała // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 10,
s 39-43 bibliogr. 8 poz.
CZY zmierzch pracy? / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 3. Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Z treści: Kamińska-Berezowska S.: Zmierzch czy wzrost znaczenia socjologa pracy
w dobie gospodarki rynkowej we współczesnej Polsce? - Ruszkowski P.: Absolwenci
socjologii wobec wyzwań rynku pracy.
- 309 1896. DZIESIĘĆ lat później: losy zawodowe absolwentów pierwszego
rocznika studentów NKJA w Białymstoku / Lucyna Aleksandrowicz-Pędich,
Ewa Lewicka-Mroczek // Jęz. Obce Szk. - 2003, nr 3, s. 52-54.
1897. ETOS pedagoga / Wojciech Chudy // Rocz. Nauk Społ., Pedagog. 2003, T. 31, z. 2, s. 5-20 summ.
1898. ETOS pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji
w kontekście orientacji humanistycznej / Urszula Ostrowska // Pedagog. Pr. 2003, nr 42, s. 9-25, rys. bibliogr. 38 poz.
1899. EWALUACJA a jakość pracy w oświacie / Włodzimierz Kruszwicki // Dyr. Szk. - 2003, nr 4, s. 19-20.
1900. GÓRNICY kopalni o sobie i swojej pracy / Krzysztof Bierwiaczonek [i in.] // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 1/2, s. 97-107 bibliogr.
1901. KADRY kierownicze spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i "Społem" PPS o integracji z Unią Europejską / Piotr Grzegorzewski // Hand.
Wewn. - 2003, R. 49, nr 4/5, s. 84-92, tab.
Aspekt socjologiczny.
KONTROWERSJE wokół szkoły i zawodu nauczyciela na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi w 1945 roku / T. Jałmużna = poz. 19.
1902. KULTURA zawodu / Jadwiga Płocka. - Wyd. 2. - Toruń : Centrum
Kształc. Ustaw, 2003. - 148 s. : rys. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 132-133. (Biblioteka CKU). - ISBN 83-87189-88-X.
1903. KULTURA zawodu : dla ekonomistów i handlowców / Piotr Sarna. - Wyd. 4. - Warszawa : Of. Eduk. Wydaw. eMPi2, 2003. - 115 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - ISBN 83-89287-20-X.
1904. LOSY zawodowe kowali na Kaszubach i Kociewiu / Jerzy
Kuniewski // Acta Cass. - 2002, T. 4, s. 91-103.
- 310 1905. MATEMATYCY akademiccy o sobie i swojej pracy / Maja Magdalena Biernacka // Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 11, s. 75-81
summ.
1906. METODY wychowawcze Sokratesa, czyli o tym, co winien
od siebie wymagać nauczyciel / Joanna Femiak // Kult. Fiz. - 2003, nr 1/2, s.
32-33 bibliogr.
1907. MODEL zawodowy nauczyciela na progu reformy systemu edukacji narodowej w opinii środowisk szkolnych / Ryszard Frankowski // Pr.
Nauk., Pedagog. PRadom. - 2000, nr 1, s. 19-36 summ.
1908. MOTYWY, oczekiwania i postawy zawodowe nauczycieli podejmujących kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie wychowania
fizycznego / Grażyna Kosiba // Kwart. Pedagog. - 2003, nr 4, s. 147-164.
1909. NAUCZYCIEL / Piotr Kłodkowski. - (Doskonały smak Orientu) //
Znak. - 2003, nr 9, s. 109-114.
Wzory osobowe nauczyciela akademickiego.
1910. NAUCZYCIEL - autobiografia pokolenia : studia pedeutologiczne
i pamiętnikoznawcze / Wanda Dróżka. - Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrz.,
2002. - 320 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 301-313. - ISBN 83-7133-184-3.
Rec.: Giza Teresa // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 116-118.
1911. NAUCZYCIELSKA dojrzałość : średnie pokolenie nauczycieli
wobec zmiany społeczno-edukacyjnej w Polsce w świetle badań autobiograficznych : (zarys koncepcji badań) / Wanda Dróżka // Edukacja. - 2003, nr 2,
s. 92-97.
1912. NIESYMETRYCZNOŚĆ identyfikacji zawodowych nauczycieli /
Henryka Kwiatkowska // Colloquia Commun. - 2003, [nr] 2, s. 233-243 bibliogr.
1913. NORMATYWNE modele roli policjanta prewencji / Anna Bujwicka // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 1/2, s. 83-96 bibliogr.
- 311 O CZYM zapominają reformatorzy? : problematyka wykształcenia wśród
pracowników górnictwa / M. S. Szczepański = poz. 1252.
1914. OBCIĄŻENIA zawodowe i deformacja osobowości polskich pielęgniarek i położnych / Andrzej Gretkowski // Eduk. Otwarta. - 2002, nr 4,
s. 271-281 bibliogr.
1915. OBLICZE współczesnej szkoły - poziom agresywności i asertywności nauczycieli / Alicja Gorący, Jacek Mrozicki // Kult. Fiz. - 2003,
nr 11/12, s. 5-7 bibliogr.
1916. PEDAGODZY szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty [i in.] //
Probl. Opiek.-Wych. - 2003, nr 1, s. 39-45.
1917. POCZUCIE jakości życia u nauczycieli szkół ponadpodstawowych
w aspekcie zadowolenia z pracy zawodowej / Tadeusz Jasiński, Hanna Ewa
Mróz // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 1/2, s. 45-61, tab. bibliogr.
1918. POCZUCIE kompetencji u nauczycieli wychowania fizycznego na
tle grupy porównawczej / Tadeusz Jasiński, Katarzyna Koluch // Humaniz.
Pr. - 2003, R. 36, nr 6, s. 29-43, rys. tab. bibliogr.
1919. PODMIOTOWOŚĆ nauczyciela jako podstawa jego samorozwoju /
Iwona Górska // Deb. Nauk. WSHE. - 2003, T. 4, s. 25-39 summ.
1920. POSTAWY i aspiracje menedżerów w świetle badań / Alicja
Kusińska // Hand. Wewn. - 2003, R. 49, nr 4/5, s. 41-49, tab.
Postawy, aspiracje, system uznawanych wartości menedżerów znajdują odbicie
w ich decyzjach rynkowych - zarówno tych podejmowanych w przedsiębiorstwach
i instytucjach, jak i w tych, które dotyczą zachowań na rynku konsumentów.
1921. POSTAWY menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw wobec
integracji z Unią Europejską - rola instytucji wspierających w kreowaniu
pozytywnych postaw / Ireneusz Janiuk // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2003, z. 29,
s. 125-133 bibliogr.
- 312 1922. PRZEMĘCZENIE pracą, brak wolnego czasu oraz niedostatek
materialny młodych lekarzy jako zagrożenie w praktyce lekarskiej / Jarosław
Barański // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 937, ser. Nauki Humanist., nr 7,
s. 301-307, rys.
1923. PRZYSZŁOŚĆ zawodu w opinii pielęgniarek / Kazimiera Zdziebło // Zdr. Publ. - 2002, T. 112, nr 4, s. 492-496, wykr. bibliogr. 4 poz. summ.
1924. REMINISCENCJE eklektyczne / Maria Rzepiak // Prz. Nauk. /
WSSE Gdań. - 2003, nr 2, s. 232-237.
Pracownicy socjalni.
1925. SAMOOCENA nauczyciela wychowania fizycznego w świetle
autoskopii / Regina Posmyk // Człow. Ruch. - 2003, nr 1, s. 66-73 bibliogr.
summ.
1926. SATYSFAKCJA zawodowa nauczycieli języków obcych pierwszego szczebla kształcenia / Joanna Kapica-Curzytek // Jęz. Obce Szk. - 2003,
nr 1, s. 50-54 bibliogr.
1927. SOCJALNY profesor / Osman Achmatowicz ; rozm. Piotr Kieraciński // Forum Akad. - 2003, R. 10, nr 5, s. 21-23.
Rozm. z sekretarzem Centralnej Komisji ds Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych nt. kariery pracownika akademickiego.
STRES w zawodzie nauczyciela / R. Kretschmann i in. = poz. 1762.
1928. SYTUACJA nauczycieli szkół podstawowych mieszkających
w mieście i na wsi / Halina Natora, Barbara Brych // Podl. Zesz. Pedagog. 2003, nr 7, s. 147-149.
W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod. red. T. Kaźmierczaka,
M. Rymszy = poz. 3923.
Z treści: Kaźmierczak T.: Służby społeczne i przedsiębiorczość społeczna - przemiany ładu społecznego. - Czekanowski P., Krzyszkowski J.: Pracownicy socjalni
a rozwijanie przedsiębiorczości.
- 313 1929. WSPÓŁCZESNE tendencje w badaniach nad nauczycielem : na
przykładzie tematów badawczych prezentowanych na wybranych konferencjach naukowych organizowanych przez dwa światowe stowarzyszenia edukacyjne / Stanisław Dylak, Krzysztof Wawrzyniak // Neodidagmata. - 2003,
[T.] 25/26, s. 87-96 bibliogr. summ.
1930. ZNACZENIE relacji osobowych w działalności zawodowej psychologa / Marian Zdzisław Stepulak // Stud. Psychol. KUL. - 2003, T. 11,
s. 51-73 bibliogr. summ.
___________________
Wypalenie zawodowe
1931. GASNĄCY płomień : przyczyny i skutki wypalenia zawodowego
pracowników / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel Zarz. - 2003,
nr 4, s. 14-17.
1932. MŁODZI wypaleni, czyli ekologia za biurkiem / Joanna Belzyt //
Wych. na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 24-25 bibliogr.
1933. OSOBOWOŚĆ a wypalenie się zawodowe u nauczycieli szkół
średnich / Jan F[eliks] Terelak, Agata Zub // Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. 2003, nr 7, s. 178-207 bibliogr. summ.
1934. OTWÓRZ swój umysł : cykl zajęć warsztatowych służących
przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu - studium przypadku / Szymon
Kudła // Personel Zarz. - 2003, nr 6, s. 16-20.
PSYCHOLOGICZNE wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 6 / pod red.
S. A. Witkowskiego = poz. 1696.
Z treści: Senejko A.: Podmiotowe czynniki wypalenia zawodowego. - Syroka J.:
Wypalenie zawodowe - koszty indywidualne i społeczne.
STRES w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy
policji / N. Ogińska-Bulik = poz. 1760.
- 314 STRES w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowego u strażaków / N. Ogińska-Bulik, M. Kaflik-Pieróg = poz. 1761.
1935. SYNDROM wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze
pedagogów specjalnych / Adam Mikrut // Szk. Spec. - 2003, nr 2, s. 73-82
bibliogr.
1936. SYSTEM wartości zawodowych oraz miejsce pracy w systemie
wartości ogólnych u osób z grup ryzyka wypalenia zawodowego / Monika
Wasilewska // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2. - 2003, nr 1, s. 71-84 bibliogr.
summ.
WPŁYW spostrzeganego stresu w pracy i radzenia sobie na poziom
wypalenia zawodowego w grupie funkcjonariuszy policji / N. Ogińska-Bulik
= poz. 1764.
1937. WYPALENIE w posłudze / Artur Radacki // Pastores. - 2003, nr 3,
s. 51-58.
Kapłani.
1938. WYPALENIE zawodowe = poz. 1386/2000.
Rec.: Malec Elżbieta // Kwart. Pedagog. - 2002, nr 3/4, s. 267-275.
1939. WYZNACZNIKI zespołu wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej / Martyna Kaflik-Pieróg, Nina Ogińska-Bulik //
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2. - 2003, nr 1, s. 59-69 bibliogr. summ.
1940. ZESPÓŁ wypalenia zawodowego pracowników domów pomocy
społecznej / Celina Jurkiewicz // Pr. Soc. - 2003, R. 18, nr 3, s. 28-48.
1941. ZRÓB sobie przerwę czyli urlop jako antidotum na syndrom wypalenia zawodowego / Joanna Neumann // Personel Zarz. - 2003, nr 15/16,
s. 51-53.
Zob. też Stres w pracy (poz. 1752, 1753-1756, 1759-1765).
- 315 -
7. Socjologia grup społecznych
1942. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna studentów studiów dziennych Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze / Agata Cybulska //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1023, s. 738-746, tab. summ.
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2003 r.
1943. BADANIE aktywności ekonomicznej studentów studiów zaocznych Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze / Agata
Cybulska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 1023, s. 728-737, tab. bibliogr. 2
poz. summ.
Na podstawie anonimowych badań ankietowych.
BEZROBOCIE a proces zawierania małżeństw w ujęciu przestrzennym
w Polsce w latach 1990-1998 / M. Podogrodzka = poz. 4237.
BEZROBOCIE i bezrobotni w świetle wyników badań opinii społecznej
z 2003 roku / B. Wciórka = poz. 909.
1944. BYĆ bezrobotnym / Bronisław Mierzwiński // Znaki Now. Czasów.
- 2003, nr 3, s. 15-22.
Socjologia i psychologia bezrobocia.
CO motywuje nisko kwalifikowanych pracowników przemysłu do doskonalenia kwalifikacji zawodowych / J. Religa = poz. 1542.
1945. DOROŚLI w społeczeństwie marzeń : wyobrażenia o edukacji jako
bariera motywacyjna / Jyri Manninen ; tł. Jan D. Łuszkiewicz // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2003, nr 3, s. 60-66, rys. tab. bibliogr. 23 poz.
1946. ILE chcą zarabiać studenci / Krystyna Hajduk-Popławska // Serw.
Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 37, s. 29-30.
Analiza wyników badań "Pracodawca Roku" charakteryzuje studentów jako dynamicznych, pewnych siebie, ambitnych uczestników rynku pracy.
- 316 1947. KAPITAŁ społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku / Adam Bartoszek. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śl., 2003. - 278 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 263-274. - (Prace Naukowe Uniwersytetu
Śląskiego ; nr 2111). - Summ. - Rez. - ISBN 83-2261224-9.
1948. KOBIETY, mężczyźni i płeć : debata w toku : praca zbiorowa /
pod red. Mary Roth Walsh ; przedm. i oprac. nauk. Anna Titkow. – Warszawa : IFiS PAN, 2003. - XI, 598 s. ; 26 cm. - Bibliogr. s. 497-572. - ISBN
83-7388-020-8.
KULTUROWE uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej /
R. Karaś = poz. 4032.
M.in. zależność wysokości wynagrodzeń kadry kierowniczej od uwarunkowań
kulturowych.
1949. MIĘDZY rynkiem a etatem : społeczne negocjowanie polskiej
rzeczywistości / M. Marody= poz. 1393/2000.
Rec.: Zabielska Janina M. // Rocz. Nauk Społ. - 2003, T. 31, z. 1, s. 276-279.
Wpływ transformacji gospodarczej na zmianę struktury społecznej oraz stereotypu
człowieka-pracownika.
1950. MŁODE pokolenie wsi III Rzeczypospolitej : aspiracje życiowe
w przeddzień integracji z Unią Europejską / Krzysztof Gorlach, Zbigniew
Drąg, Zygmunt Seręga ; Instytut Spraw Publicznych. Program Polityki
Społecznej. - Warszawa : ISP, 2003. - 178 s. ; 24 cm. - (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / ISP). - Tabele. - Bibliogr. s. 177-178. - ISBN
83-88594-87-7.
1951. OBRAZ kulturowy miasta - kilka refleksji zaangażowanego socjologa / Jacek Wódz // Rocz. Sosnow. - 2003, T. 12, s. 31-40.
1952. ORIENTACJE życiowe studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania a wybór Politechniki Koszalińskiej / Alina Oczachowska // Koszal.
Stud. Mater. - 2001, nr 3, s. 59-64.
- 317 1953. POLSKA klasa średnia / Henryk Domański = poz. 1836/02.
Rec.: Leszkowicz-Baczyński Jerzy // Stud. Socjol. - 2003, nr 3, s. 145-154.
1954. PSYCHOSPOŁECZNE korelaty poczucia sensu życia a niepełnosprawność / Joanna Konarska ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Kardynała Augusta Hlonda. - Mysłowice : Wydaw. "Triada", 2002. 239 s. : wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe). - Tabele. - Bibliogr. s. 220-230. ISBN 83-89032-0508.
1955. SŁODKIE życie menedżera / Agnieszka Małkiewicz // Manager. 2003, nr 4, s. 35-38, il. tab.
Kadra kierownicza a statystyczny Polak - różnice w stylu i poziomie życia - m.in.
formy spędzania czasu wolnego.
1956. STYL życia a pieniądz : wpływ gospodarki pieniężnej na styl życia
człowieka we współczesnym społeczeństwie w ujęciu Georga Simmla / Maciej Sieradzki // Prz. Zach. - 2003, nr 3, s. 137-168 summ.
1957. SZANSE awansu społecznego przez wykształcenie młodzieży ze
środowisk wiejskich / Renata Marks-Bielska, Renata Białobrzeska // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2003, nr 983, T. 2, s. 13-18, rys. tab. bibliogr. summ.
W STRONĘ aktywnej polityki społecznej / pod red. T. Kaźmierczaka,
M. Rymszy = poz. 3923.
Z treści: Kelly S.: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii
Europejskiej. - Michalak T., Wilkin J.: Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo
a sytuacja grup zmarginalizowanych - ujęcie ekonomiczne (na przykładzie sytuacji
w polskim rolnictwie). - Juros A.: Przedsiębiorczość obywatelska w kształtowaniu
ekonomii społecznej w Polsce. - Niesporek A., Wódz K.: Grupy zmarginalizowane,
przedsiębiorczość społeczna, praca socjalna - strategie rozwoju społeczności lokalnych.
1958. WIZERUNEK amerykańskiego biznesmena, czyli self-made man
po retuszu / Małgorzata Durska // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36, nr 3, s. 23-37
bibliogr.
1959. WYKSZTAŁCENIE i praca w strukturze wartości młodzieży /
Bożena Olszak-Krzyżanowska // Kult. Eduk. - 2003, nr 2, s. 92-103 bibliogr.
- 318 ZNACZENIE socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy doradcy
zawodowego / K. Lelińska = poz. 1490.
8. Wychowawcza funkcja zakładu pracy
1960. AKTUALNE i antycypowane problemy pedagogiki pracy / Ryszard Gerlach // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2003, [T.] 5, s. 129-138 summ.
CZTERDZIEŚCI pięć lat Ochotniczych Hufców Pracy = poz. 1132.
Z treści: Męcina S.: Praca w procesie wychowania w Ochotniczych Hufcach
Pracy.
EDUKACJA wobec rynku pracy / pod red. R. Gerlacha = poz. 1400.
Z treści: Lewowicki T.: Edukacja i pedagogika wobec rynku pracy. O sposobach
kształtowania wzajemnych relacji i powinnościach pedagogiki. - Nowacki T.: Pedagogika pracy a badania rynkowe - Wołk Z.: Zadania pedagogiki pracy wobec zmian
współczesnego świata.
1961. OBSZARY pedagogiki pracy w świetle wyzwań cywilizacyjnych /
Zdzisław Wołk // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 112-122 bibliogr.
1962. PEDAGOGIKA pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red.
nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki, Henryka Bednarczyka ;
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Warszawa : WSP TWP, 2003. - 343 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN
83-88278-44-4.
Z treści: Lewowicki Tadeusz: Humanista i idee humanizmu spełnione w pedagogice pracy (s. 21-24). - Wiatrowski Z.: Pedagogika pracy - dawniej-dziś-jutro (s. 2939). - Kaczor Stanisław: O potrzebie badań obszarów pedagogiki pracy (s. 40-47). Auleytner Julian: Pedagog pracy w procesie humanizacji (s. 48-56). - Kwiatkowski
Stefan M.: Elementy strategii rozwoju edukacji ustawicznej (s. 57-61). - Bednarczyk H.: Analiza współpracy międzynarodowej w zakresie pedagogiki pracy (s. 6269). - Szlosek Franciszek: Pedagogika pracy - 30 lat później (s. 70-75). - Baraniak
Barbara: Podstawowe pojęcia pedagogiki pracy (s. 76-82). - Jeruszka U.: Umiejętności
- jedno z podstawowych pojęć pedagogiki pracy (s. 83-94). - Turos Lucjan: Andragogika pracy w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego (s. 95-101). - Sztumski Janusz: Wspólna problematyka socjologii pracy i pedagogiki pracy w kontekście uprzemysłowienia
(s. 102-108). - Banach Czesław: Tendencje i kierunki rozwoju edukacji w Europie
- 319 a reforma systemu edukacji w Polsce (s. 109-117). - Sarleja Teresa Z.: Wybrane
aspekty badań w dziedzinie pedagogiki pracy (s. 117-124). - Kargulowa Alicja, Wojtasik Bożena: Jakość radzenia komuś a jakość radzenia sobie w codziennym życiu
(s. 127-139). - Parzęcki Ryszard: Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery
zawodowej (s. 140-146). - Podoska-Filipowicz Elżbieta: Wychowanie przez pracę czy wciąż aktualne? (s. 147-152). - Uździcki Kazimierz: Nauczyciele techniki
w edukacji przedzawodowej. Szanse zatrudnienia (s. 153-160). - Moos Janusz: Założenia, formy organizacyjne i rzeczywistość kształcenia prozawodowego (s. 170-182).
- Figurski Janusz: Doświadczenia projektu Leonardo Da Vinci - ewolucja kształcenia
prozawodowego w liceum profilowanym o profilu mechatronicznym (s. 183-194). Woźniak Ireneusz: Wychowanie do bezpieczeństwa w świetle wyników badań (s. 195205). - Gerlach Ryszard: Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem dla edukacji
zawodowej i ustawicznej dorosłych (s. 209-217). - Denek Kazimierz: Edukacja zawodowa z perspektywy rynku pracy (s. 218-222). - Rabczuk Wiktor: Globalizacja, rynek,
edukacja (s. 223-232). - Lelińska Krystyna: Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności w świetle standardów europejskich (s. 233-241). - Symela Krzysztof: Programy
Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego (kwalifikacje, standardy
i programy modułowe) (s. 242-251). - Kabaj Mieczysław: Idea i rzeczywistość
dualnego systemu kształcenia zawodowego (s. 252-277). - Aleksander Tadeusz:
Współczesne polskie doświadczenia w zakresie dokształcania i doskonalenia kadr
(s. 278-288). - Kramek Zbigniew: Zadania edukacji ustawicznej w dokumentach
strategicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (s. 289-297). - DurajNowakowa Krystyna: Edukacja ustawiczna procesem kształtowania gotowości
prozawodowej (s. 298-305). - Stochmiałek Jerzy: Przezwyciężenie zjawiska bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych (s. 306-316). - Skłodowski Henryk: Refleksje
o edukacji menedżerskiej w kontekście integracji z Unią Europejską (s. 317-322). Drogosz-Zabłocka Elżbieta: Problemy przygotowania zawodowego na studiach inżynierskich w kontekście integracji europejskiej (s. 323-335). - Tadeusiewicz Grażyna:
Jakość w doskonaleniu zawodowym w wersji Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi (s. 336-341).
PROFESOR Tadeusz Nowacki = poz. 6.
Jubileusz 90-lecia prof. Tadeusza Nowackiego - twórcy szkoły naukowej pedagogiki pracy.
[TRZYDZIESTOLECIE] XXX-lecie pedagogiki pracy = poz. 8.
1963. ZADANIA pedagogiki pracy wobec zmian współczesnego świata /
Zdzisław Wołk // Pedagog. Pr. - 2003, nr 42, s. 57-67 bibliogr. 18 poz.
___________________
- 320 Adaptacja
1964. ADAPTACJA wspomagana / Monika Podkowińska // Personel
Zarz. - 2003, nr 15/16, s. 78-79.
Adaptacja - okres przejściowy, decydujący o tym, czy dana osoba będzie chciała
utożsamiać się z celami i misją firmy.
1965. ADAPTACJA zawodowa / Paul Davis ; tł. Helena Debatory. Warszawa : Petit, 2003. - 83 s. : rys. ; 20 cm. - (To, Co Najważniejsze). ISBN 83-85292-44-6.
1966. JAK przygotować program adaptacyjny / Damian Czesny // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 197, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 15.
1967. KOMUNIKACJA wewnętrzna jako instrument adaptacji nowo
przyjętych pracowników (wyniki badań w firmach Polski Południowej) /
Bogusz Mikuła, Bernard Ziębicki // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 626,
s. 103-113, tab. bibliogr. summ.
1968. PRACOWNIK na głębokiej wodzie : proces adaptacyjny nowo
zatrudnionych osób - przykład z placówki oświatowej / Iwona Jagła-Izdebska //
Personel Zarz. - 2003, nr 15/16, s. 78-81.
1969. PRZYCHODZI nowy do przedsiębiorstwa / Jarosław Marciniak //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 197, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 14.
Wprowadzanie nowych osób do pracy.
9. Ergonomia
1970. DIAGNOZOWANIE ergonomiczne układu maszynista - lokomotywa - otoczenie / Iwona Grabarek // Pr. Nauk., Transp. / PŚl. - 2003, z. 49,
s. 129-138 bibliogr. summ.
DZIAŁALNOŚĆ nowo utworzonej Komisji Ergonomii Polskiej Akademii
Nauk - Oddział w Poznaniu, w roku 2001 / A. Jasiak = poz. 33.
- 321 DZIAŁALNOŚĆ Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego w latach
1999-2001 / J. S. Marcinkowski = poz. 34.
1971. FUNKCJONALNOŚĆ stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /
Tomasz Sienkiewicz // Zakł. Pr. Chron. - 2003, R. 6, nr 1, s. 4 bibliogr.
5 poz.
1972. KIERUNKI rozwoju współczesnej ergonomii / Jerzy Charytonowicz // Zastos. Ergon. - 2003, nr 1/4, s. 5-13 bibliogr. summ.
KOMPUTEROWE stanowisko pracy : aspekty zdrowotne i ergonomiczne /
pod red. J. Bugajskiej = poz. 2076.
KONCEPCJA komputerowego wspomagania dostosowywania stanowisk
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych / E. Górska = poz. 715.
1973. LISTY kontrolne NIOSH jako narzędzie identyfikacji ergonomicznych czynników ryzyka związanego ze sposobem wykonywania pracy / Wiesława Horst, Tomasz Lubiński // Ergonomia. - 2002, T. 25, nr 1/2, s. 93-110,
tab. bibliogr. summ.
Problem identyfikcji i oceny ryzyka zawodowego wynikającego ze sposobu wykonywania pracy. NIOSH (5A-5G) - to jeden z elementów programów ergonomicznych dot. oceny stanowisk pracy w aspekcie czynników narażających na powstawanie
dolegliwości układu szkieletowo-kostnego.
Toż // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - 2003, z. 37, s. 83-96.
1974. NOWOCZESNE metody ergonomicznej oceny stanowisk roboczych, wykorzystujące technologie rzeczywistości wirtualnej oraz sztucznej
inteligencji / Maciej Bayda, Wiesław Grzybowski // Zesz. Nauk. PPozn.,
Organ. - 2003, z. 37, s. 15-23 bibliogr. summ.
1975. PODMIOT ergonomii a jego ujęcie funkcjonalne / Jan Jabłoński //
Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - 2003, z. 37, s. 113-137 bibliogr. summ.
1976. PRZEDMIOT ergonomii a jego ujęcie przestrzenne / Jan Jabłoński //
Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - 2003, z. 36, s. 33-57 bibliogr. summ.
- 322 SPRAWDŹ, czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne /
M. Konarska, A. Gedliczka = poz. 2078.
1977. UKŁAD : "Człowiek - potrzeby człowieka - wytwory człowieka"
jako przedmiot badań nauk o ergonomii / Witold Rybarczyk // Zastos. Ergon.
- 2003, nr 1/4, s. 55-66 bibliogr.
1978. WCZORAJ, dziś i jutro polskiej ergonomii - zadania i prognozy :
myśli prawie optymistyczne / Maciej Złowodzki // Zastos. Ergon. - 2003,
nr 1/4, s. 101-108.
1979. ZASTOSOWANIE ergonomii w przedsiębiorstwie - przesłanki
systemowe / Jerzy Słowikowski // Bezp. Pr. - 2003, nr 9, s. 18-21, rys. tab.
bibliogr. 7 poz.
VI. OCHRONA ZDROWIA I PRACY.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
FIZJOLOGIA PRACY
1. Ochrona zdrowia i pracy
a. Zagadnienia ogólne
1980. AMERYKAŃSKI system opieki medycznej i służby zdrowia:
problemy, rozwiązania, wyzwania / Ewa Wichrowska // Antidotum. - 2003,
R. 12, nr 9, s. 16-80, rys. tab. bibliogr.
1981. DODAĆ zdrowia : porównanie świadczeń medycznych dla pracowników w Polsce i we Włoszech / Beata Mikulska // Personel Zarz. - 2003,
nr 6, s. 41-45, tab.
FUNKCJONOWANIE ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne /
pod red. M. Węgrzyn = poz. 647.
- 323 1982. GLOBALIZACJA handlu usługami zdrowotnymi i polski system
ochrony zdrowia / Michał Kruszka // Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 8, s. 1-5,
tab. bibliogr.
1983. KRAJOWA Sieć Informacyjna - współpraca w strukturach europejskich / Agnieszka Młodzka-Stybel, Wioletta Klimaszewska // Bezp. Pr. 2003, nr 5, s. 13-15, il.
Omów. dotychczasowych działań Krajowej Sieci Informacyjnej Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
1984. KRYTERIA stosowane w systemach zapewnienia jakości wykorzystywanych w opiece zdrowotnej / Paweł Wdówik // Med. Pr. - 2003,
Vol. 54, nr 5, s. 487-492 bibliogr. 21 poz. summ.
NIEZBĘDNE badania lekarskie / J. Żarowski = poz. 2754.
Profilaktyczna ochrona pracownika.
1985. OCHRONA zdrowia - niepowodzenie reformy / Ryszard Bugaj //
Polit. Społ. - 2003, R. 30, nr 9, s. 1-7.
POLSKA a Europa / pod red. L. Frąckiewicz =poz. 1224.
Z treści: Frączkiewicz-Wronka L.: Stan zdrowia ludności Śląska. - Kwiecińska-Bożek L.: Narodowy Program Zdrowia - jego realizacja w województwie śląskim.
PRAWO Unii Europejskiej / pod red. J. Barcza = poz. 2375.
Z treści: Saganek P.: Ochrona zdrowia.
1986. PROBLEMY zdrowia publicznego w polityce zdrowotnej Państwa
Polskiego / Marian Sygit, Bogusław Sygit // Zdr. Publ. - 2003, T. 113, nr 3/4,
s. 303-307, tab. bibliogr. 3 poz. summ.
1987. PRZYCZYNY i uwarunkowania systemowych rozwiązań opieki
zdrowotnej / Arkadiusz Przybyłka // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 2, s. 48-65.
1988. RACJONALNY system opieki zdrowotnej / Krzysztof Bukiel,
Wojciech Misiński // Służ. Zdr. - 2003, nr 93-96, s. 23-30.
- 324 1989. SYTUACJA zdrowotna ludności Polski oraz jej uwarunkowania /
Arkadiusz Przybyłka // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 6, s. 3-26, rys. tab. bibliogr. 47 poz.
1990. UWAGI o założeniach do reformy systemu ochrony zdrowia /
Piotr Krasucki, Aurelia Ostrowska // Antidotum. - 2003, R. 12, nr 3, s. 66-71.
1991. ZAŁOŻENIA systemu ochrony zdrowia publicznego w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Anna Maciuszek // Pr. Nauk. AE Wroc. 2003, nr 976, T. 1, s. 428-436, tab. wykr.
1992. ZMIANA systemu opieki zdrowotnej w Polsce elementem reformy
finansów publicznych (wybrane aspekty) / Tomasz Wołowiec // Antidotum. 2003, R. 12, nr 9, s. 10-15, tab. bibliogr.
Bibliografia dot. ochrony zdrowia i higieny pracy (poz. 4425, 4436).
b. Ochrona zdrowia w różnych środowiskach
1993. CZYNNIKI szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach
ścieków komunalnych / Marcin Cyprowski, Jan A. Krajewski // Med. Pr. 2003, Vol. 54, nr 1, s. 73-80, rys. tab. bibliogr. 57 poz.
Zagrożenia chemiczne i biologiczne występujące w ściekach komunalnych oraz
ich oddziaływanie na zdrowie ludzi zawodowo zatrudnionych w oczyszczalniach
ścieków.
1994. DOBROWOLNA atestacja wyrobów na Znak KRUS oraz wyróżnienia Kasy na międzynarodowych targach / Henryk Jaworski, Wacław Majczak // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 1, s. 39-55.
Omów. działalności KRUS związanej z realizacją nałożonego na Kasę obowiązku
wynikającego z art.63 ust.1 pkt.4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, polegającego na podejmowaniu starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych
środków technicznych dla rolnictwa oraz ubrań roboczych i ochronnych. Artykuł
zawiera wykaz wyrobów oznaczonych "Znakiem Bezpieczeństwa KRUS" oraz wyróżnionych na targach jako zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie
rolnym.
- 325 GRZYBY pleśniowe i mikrotoksyny jako potencjalne czynniki zagrożenia
zawodowego rolników sprzątających zboże kombajnami / E. Krysińska-Traczyk i in. = poz. 2158.
KSZTAŁTOWANIE postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym / J. S. Michalik = poz. 2657.
W świetle przepisów Unii Europejskiej dotyczących systemów przeciwdziałania
zagrożeniom poważnymi awariami przemysłowymi.
1995. OCENA ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych wywołanych narażeniem w zakładzie obuwia gumowego / Wiesław Szymczak
[i in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 3, s. 221-228, tab. bibliogr. 20 poz.
summ.
1996. OCENA skutków zdrowotnych zawodowej ekspozycji na cytostatyki u personelu medycznego w świetle obowiązującej profilaktyki : badanie
przekrojowe / Jolanta Walusiak, Ewa Wągrowska-Koski, Cezary Pałczyński //
Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 3, s. 229-236, tab. bibliogr. 19 poz. summ.
1997. OCENA zagrożeń zdrowia pracowników / Wojciech Mniszek,
Marzena Zaciera, Adam Prokopowicz // Inspektor Pr. - 2003, nr 4, s. 24-27,
rys. tab.
Rozpoznawanie i ocena zagrożeń w środowisku pracy w małych zakładach.
1998. PRÓBA oceny jakości wdrożeń promocji zdrowia w zakładach
pracy na tle jej uwarunkowań / Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska //
Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 1, s. 1-7, tab. bibliogr. 14 poz. summ.
1999. RYZYKO wybranych patologii położniczych (wcześniactwo, hipotrofia) u ciężarnych zatrudnionych w warunkach pracy niezgodnych z aktualnym stanem prawnym dotyczącym kształtowania intensywności pracy i warunków pracy dla kobiet w ciąży / Teresa Makowiec-Dąbrowska [i in.] //
Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 5, s. 415-425, tab. bibliogr. 7 poz. summ.
2000. RYZYKO zaburzeń płodności u osób zawodowo eksponowanych
na pestycydy / Joanna Golec, Wojciech Hanke, Sławomir Dąbrowski // Med.
Pr. - 2003, Vol. 54, nr 5, s. 465-472, tab. bibliogr. 30 poz.
- 326 2001. SKUTKI zdrowotne ekspozycji na czynniki szkodliwe pracowników produkcji i naprawy obuwia / Irena Szadkowska-Stańczyk, Helena Woźniak, Grażyna Stroszejn-Mrowca // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 1, s. 67-71,
tab. bibliogr. 40 poz. summ.
2002. W JAKICH warunkach pracują kobiety będące w ciąży? : zakres
odstępstw od przepisów o pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
dla kobiet / Teresa Makowiec-Dąbrowska [i in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54,
nr 1, s. 33-43, rys. tab. bibliogr. 3 poz. summ.
2003. WCZESNE efekty programu promocji zdrowia "Profilaktyka chorób narządu głosu u nauczycieli i studentów wydziałów pedagogicznych"
realizowanego przez WOMP [Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy]
w Zielonej Górze / Bożena Telec, Henryka Piestrzyńska, Tomasz Gajewski //
Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 1, s. 95-98, rys.
2004. ZAGROŻENIA biologiczne w służbie zdrowia / U. W. - Cz. 1-2 //
Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 9, s. 28-29 ; nr 10, s. 8-9.
2005. ZAGROŻENIA biologiczne w wybranych typach zakładów pracy /
U.W. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 11, s. 22-23 ; nr 12, s. 8-9.
___________________
2006. UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie ustanowienia 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy // Monit. Pol. - 2003, nr 37, poz. 513.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
a. Zagadnienia ogólne
2007. BHP. Organizacja bezpiecznej pracy : aktualizowany, praktyczny
poradnik dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. - Wyd. 5. - Warszawa :
C. H. Beck, 2003. - 1516 s. [kilka liczb. ; skoroszyt] : rys. ; 20 cm. - ISBN
83-7247-946-1.
- 327 2008. INDYWIDUALNE uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników / Andrzej Najmiec, Małgorzata Milczarek // Bezp. Pr. - 2003, nr 6,
s. 5-7, rys. bibliogr. 10 poz.
2009. INSTRUKCJA bezpieczeństwa pożarowego / Tomasz Sawicki //
Atest. - 2003, nr 4, s. 38-39, il. * Ochrona przeciwpożarowa / Waldemar
Kubik // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 18, dod. Serwis bhp, nr 8, 16 s.
2010. METODYKA kontroli stanu bhp / Jan Fal // Przyj. przy Pr. - 2003,
R. 54, nr 2, s. 28.
2011. MIĘDZYNARODOWE źródła informacji o bezpieczeństwie pracy
- Biblioteka Międzynarodowej Organizacji Pracy / Barbara Szczepanowska //
Bezp. Pr. - 2003, nr 3, s. 10-12, il. bibliogr. 7 poz. * Taż: Międzynarodowe
źródła informacji o bezpieczeństwie pracy : witryna internetowa Międzynarodowego Centrum Informacji CIS // Tamże, nr 7/8, s. 21-23, il. bibliogr.
2012. OCENA stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2002 roku / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MGPiPS,
2003. - 253 s., [22] k. : rys. ; 30 cm.
2013. OCHRONA przed zagrożeniami w pracy w Hiszpanii / Małgorzata
Nowak // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 7/8, s. 34-36.
PROJEKT Hermes - praktyczny serwis dla specjalistów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy / R. Pochyluk = poz. 688.
2014. SERWIS internetowy z dziedziny bhp dla polskich przedsiębiorstw /
Małgorzata Suchecka // Bezp. Pr. - 2003, nr 7/8, s. 14-18, il.
2015. STRATEGIA Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie bhp na lata
2002-2006 oraz rola Europejskiej Agencji ds. BHP w Bilbao / Anna Hintz //
Inspektor Pr. - 2003, nr 5, s. 29-31, il.
2016. WEWNĘTRZNE służby prewencji i ochrony w pracy w Belgii /
oprac. ab // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 7/8, s. 38-39.
- 328 WYMAGANIA bezpieczeństwa i higieny pracy dla pomieszczeń pracy /
W. Leszczyński = poz. 2700.
2017. WYMAGANIA bhp dotyczące maszyn i urządzeń technicznych /
Alojzy Czech // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 20-23.
Kontrola warunków pracy zob. Organizacja i działalność inspekcji pracy
(poz. 2081-2108).
Zob. też Zagadnienia prawne bhp (poz. 2640-2752.).
___________________
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
2018. ASPEKTY ludzkie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną
pracy : praca zbiorowa / pod red. Adama Tabora i Agnieszki Pieczonki ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. - Kraków : Politech. Krak., 2003. - 323 s. : fot.,
portr., rys., tab., wykr. ; 24 cm. - (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
pracy ; t. 3). - Bibliogr. - ISBN 83-7242-266-4.
2019. FUNKCJONOWANIE systemów zarządzania bezpieczeństwem
pracy / Dariusz Smoliński // Zastos. Ergon. - 2003, nr 1/4, s. 121-129.
2020. IDENTYFIKACJA i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie / Małgorzata Pęciłło // Bezp.
Pr. - 2003, nr 2, s. 8-12, rys. bibliogr. 9 poz.
2021. JAKOŚĆ, środowisko i bhp w systemach zarządzania / Piotr Grudowski. - Bydgoszcz : Of. Wydaw. AJG, 2003. - 148 s. : rys. ; 24 cm. (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; 246). - Tabele. - Bibliogr.
s. 146-148. - ISBN 83-89446-07-3.
NOWOCZESNE narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp /
M. Suchecka = poz. 666.
- 329 2022. PRAKTYKI 5S w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy : system
zarządzania bezpieczeństwem pracy / Jerzy Karczewski, Marcin Rebejko //
Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 3, s. 8-11, il. tab.
UBEZPIECZENIA w polskim obszarze rynku europejskiego : wyzwania
i oczekiwania : Warszawa, 25 kwietnia 2003 r. = poz. 3299.
Z treści: Gasińska M.: Ubezpieczenie jako metoda zarządzania przez pracodawcę
ryzykiem wypadku przy pracy.
2023. WYBRANE aspekty zarządzania zagrożeniami zdeterminowanymi
sposobem wykonywania pracy / Wiesława Horst, Jerzy Stefan Marcinkowski //
Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - 2003, z. 37, s. 97-112 bibliogr. summ.
2024. WYBRANE problemy zarządzania bezpieczeństwem : praca zbiorowa / pod red. nauk. Olgierda Downarowicza ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów
Technicznych. - Gdańsk : WZiE PG , 2003. - 124 s. : tab., wykr. ; 24 cm. (Ekonomia, Eksploatacja, Ergonomia). - ISBN 83-88617-90-7.
2025. ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem i higieną pracy / Sylwia
Oziembło // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 19/20, dod. Serwis bhp, nr 9,
16 s.
Bibliografia dot. bezpieczeństwa pracy (poz. 4424, 4430, 4449, 4457).
b. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Poprawa warunków pracy w różnych środowiskach
ASPEKTY bezpieczeństwa pracy i rozwoju konstrukcji urządzeń odpylających typu IO oraz UO / W. Frydel = poz. 2156.
2026. BADANIA wpływu warunków otoczenia na pracę operatora suwnicy / Edward Michlowicz [i in.] // Probl. Masz. Rob. - 2003, z. 21, s. 25-32
bibliogr. summ.
- 330 2027. BEZPIECZEŃSTWO i higiena przy produkcji i przetwarzaniu
żywności / Edward Kołodziejczyk // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 11,
s. 20-21.
2028. BEZPIECZEŃSTWO pracy przy pozyskiwaniu drewna / Adam
Sieradzki, Jacek Żerański // Inspektor Pr. - 2003, nr 11, s. 22-24, il.
W świetle kontroli inspekcji pracy.
2029. BEZPIECZEŃSTWO pracy przy prowadzeniu robót geologicznych w polskim górnictwie naftowym / Zbigniew Tatys // WUG. - 2003,
nr 12, s. 12-15 summ. Zsfassung. rez.
2030. BEZPIECZEŃSTWO pracy rolników w świetle danych KRUS /
Henryk Jaworski, Zbigniew Rapacki // Ubezp. w Rol. - 2003, nr 4, s. 71-77.
Alkohol jako przyczyna wypadków w rolnictwie.
2031. BEZPIECZEŃSTWO pracy w budownictwie / Jerzy Obolewicz //
Zesz. Nauk. PBiałost., Bud. - 2003, z. 23, s. 213-223 summ.
2032. BEZPIECZNA praca załóg pokładowych na statkach handlowych /
Bogumił Łączyński, Henryk Łączyński. - Gdynia : Wydaw. Akad. Mor.,
2003. - 237 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87875-34-1.
2033. BEZPIECZNE biuro - pytania i odpowiedzi / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 36, dod. Serwis bhp,
nr 16, 16 s.
Pomieszczenia pracy, badania lekarskie, praca przy komputerze.
2034. BEZPIECZNE używanie pilarek / Andrzej Dąbrowski. - Cz. 2
[Pocz. = poz. 1943/02] // Serw. Praw.-Prac. - 2003, R. 8, nr 2, s. 17-19.
2035. BHP w energetyce : poradnik dla każdej firmy / [Ryszard Paluch
i in. ; red. Jerzy Knyziak]. - Kraków : "Europex", 2003. - 687 s. : il. ; 25 cm +
CD-ROM + Załącznik : 50 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86568-07-0.
- 331 2036. HIGIENA, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych /
pod red. Jerzego T. Marcinkowskiego ; [aut. Andrzej Anholcer i in.]. - Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2003. - 323, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. ISBN 83-200-2759-4.
2037. INSTRUKCJA bezpieczeństwa i higieny pracy dla tapicera w zakładach produkcji mebli / Wincenty Kowalewski // Przyj. przy Pr. - 2003,
R. 54, nr 3, s. 16-17.
2038. INSTRUKCJA bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły /
Wincenty Kowalewski // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 2, s. 16-17.
2039. INSTRUKCJA bhp dla montera mebli stelażowych w zakładzie
produkcji mebli / Wincenty Kowalewski // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 4,
s. 36-37.
2040. KAŻDE drzwi można otworzyć / Urszula Pająk ; rozm. Robert
Kozela // Atest. - 2003, nr 4, s. 8-9, il.
Rozm. z przewodniczącą Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy, szefową Działu
BHP w Uniwersytecie Jagiellońskim.
2041. KONTROLA warunków bhp podczas robót budowlanych / Bronisław Bieś. - Cz. 1-7 // Atest. - 2003, nr 5, s. 30, tab. ; nr 6, s. 30, tab. ; nr 7, s. 30,
tab. ; nr 9, s. 30, tab. ; nr 10, s. 30, tab. ; nr 11, s. 30, tab. ; nr 12, s. 30, tab.
2042. KONTROLA warunków bhp w rolnictwie / B[ronisław] Bieś.
[Pocz. = poz. 1959/02]. - Cz. 5-8 // Atest. - 2003, nr 1, s. 30, tab. ; nr 2, s. 28,
tab. ; nr 3, s. 30, tab. ; nr 4, s. 30, tab.
2043. NA kolei / Zenon Kacprzak // Inspektor Pr. - 2003, nr 5, s. 15-17, il.
Kontrola inspekcji pracy w PKP dot. warunków pracy.
2044. NA stacjach paliw / Andrzej Świątkowski // Inspektor Pr. - 2003,
nr 5, s. 12-14, il.
Omów. kontroli przeprowadzonej przez inspekcję pracy na stacjach paliw.
- 332 2045. NARAŻENIE zawodowe na czynniki szkodliwe w zakładach pracy nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną / Anna Kozajda,
Katarzyna Zielińska-Jankiewicz // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 3, s. 215-219,
tab. bibliogr. 4 poz. summ.
2046. POJĘCIE i geneza powstania przepisu oraz wyniki badań stanu
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wybranych wyrobiskach górniczych. - Cz. 1. Wyrobiska niezagrożone wybuchem pyłu węglowego / Krzysztof Cybulski // WUG. - 2003, nr 12, s. 4-8 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
2047. PREZENTACJA programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie
warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" na posiedzeniu
Rady Ochrony Pracy / (bs) [Barbara Szczepankowska] // Bezp. Pr. - 2003, nr 3,
s. 6-9, il. * Taż: Program wieloletni pn. "Dostosowywanie warunków pracy
w Polsce do standardów Unii Europejskiej" - ocena realizacji w 2002 r. // Tamże, nr 4, s. 26-27. - Wyniki realizacji tego programu były 12 marca 2003 r.
tematem posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego powołanego do oceny postępu
prac w tym programie i pełniącego funkcję opiniodawczo-doradczą.
2048. PROBLEMY jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych / Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak // Bezp. Pr. - 2003, nr 2,
s. 5-8 bibliogr. 11 poz.
2049. RESTRUKTURYZACJA górnictwa nie przyczynia się do poprawy bhp / Barbara Szczepankowska // Bezp. Pr. - 2003, nr 7/8, s. 8-12.
Bezpieczeństwo pracy w górnictwie tematem kolejnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy.
Nadto: Bezpieczeństwo pracy górników / Wacław Czerkawski ; rozm. Kazimierz
Siarnecki // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 6, s. 6-7, il. - Wywiad z członkiem Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie, wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Górników.
2050. RĘCZNE prace transportowe w leśnictwie na terenach górzystych /
Kazimierz Staszyński // Inspektor Pr. - 2003, nr 11, s. 18-21, rys. tab.
SKUTKI zdrowotne ekspozycji na czynniki szkodliwe pracowników
produkcji i naprawy obuwia / I. Szadkowska-Stańczyk, H. Woźniak, G. Stroszejn-Mrowca = poz. 2001.
- 333 2051. STAN bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2002 roku / Wojciech
Bradecki // WUG. - 2003, nr 3, s. 3-8 summ. Zsfassung. rez.
2052. SUBIEKTYWNA ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych / Elżbieta Jankowska, Dorota Kondej, Małgorzata Pośniak //
Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 5, s. 437-444, rys. tab. bibliogr. 9 poz. summ.
2053. TRANSPORT materiałów niebezpiecznych / Ewa Krasuska //
Inspektor Pr. - 2003, nr 9, s. 6-10, il. rys.
Ref. Państwowej Inspekcji Pracy na temat oceny bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych.
2054. W STOLARNIACH i tartakach / Janusz Pieczka // Inspektor Pr. 2003, nr 8, s. 18-19, il.
Warunki pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
2055. WARUNKI pracy kobiet w szpitalach w świetle wyników kilku
kolejnych badań ankietowych / Madeleine Estryn-Behar, Nadine Duger, Lydie Vinck // Ergonomia. - 2002, T. 25, nr 1/2, s. 9-30, tab. bibliogr. summ.
We Francji.
2056. WARUNKI pracy w hipermarketach / Iwona Gębska-Nędzi //
Ekon. Organ. Przeds. - 2003, R. 54, nr 4, s. 81-90, tab. summ.
Wyniki badań Sopockiej Pracowni Badań Społecznych, przeprowadzonych w lutym 2001 r. na reprezentatywnej grupie pracowników jednej z sieci handlowych,
których proszono o wypowiedzenie się w sprawie warunków pracy panujących w hipermarkecie, w którym są zatrudnieni.
2057. WYBRANE zagadnienia planowania bezpiecznej eksploatacji
w kopalniach węgla kamiennego / Krzysztof Matuszewski // WUG. - 2003,
nr 10, s. 11-17 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
2058. ZA kulisami / Anna Szymkowiak // Inspektor Pr. - 2003, nr 9,
s. 18-19.
Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w warszawskich teatrach.
- 334 ZAGROŻENIA stare i nowe / K. Siarnecki = poz. 2109.
Rada Ochrony Pracy o bezpieczeństwie w górnictwie.
2059. ZAGROŻENIA w małych warsztatach samochodowych / Paweł
Błeszyński // Inspektor Pr. - 2003, nr 7, s. 13-15, il.
2060. ZAGROŻENIE pożarowe i wybuchowe w przemyśle zbożowomłynarskim / Tomasz Sawicki // Bezp. Pr. - 2003, nr 11, s. 18-20, tab.
2061. ZAPOBIEGANIE awariom w zakładach chemicznych / Adam
S. Markowski // Atest - 2003, nr 7, s. 4-6, rys. tab.
2062. ZATRUDNIENIE w górnictwie w warunkach zagrożenia / Adam
Hassa // WUG. - 2003, nr 12, s. 16-20 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w poszczególnych zawodach zob. też
Zawód i jego wykonywanie (poz. 1309-1326).
___________________
Ocena ryzyka zawodowego
2063. ANALIZA i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika
remontowo-budowlanego / oprac. Zygmunt Organa // Przyj. przy Pr. - 2003,
R. 54, nr 7/8, s. 40-41, tab.
2064. CZYNNIKI rakotwórcze - ocena ryzyka zawodowego / I[wona]
Romanowska-Słomka // Atest. - 2003, nr 5, s. 17-18, rys.
Na przykładzie stanowiska pracy, na którym używana jest formalina.
2065. ERGONOMIA przekazu informacyjnego o ryzyku zawodowym /
Marcin Ciesielski, Wiesław Grzybowski // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. 2003, z. 37, s. 39-46 summ.
2066. "GROSZ" - Górniczy system oceny ryzyka zdrowotnego / Piotr
Mocek // WUG. - 2003, nr 8, s. 28-31 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
- 335 KADM i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena ryzyka
zawodowego / E. Gawęda = poz. 2173.
LISTY kontrolne NIOSH jako narzędzie identyfikacji ergonomicznych
czynników ryzyka związanego ze sposobem wykonywania pracy / W. Horst,
T. Lubiński = poz. 1973.
2067. MONOTONIA jako czynnik obciążenia podczas pracy - ocena
ryzyka zawodowego / Maria Konarska // Bezp. Pr. - 2003, nr 3, s. 13-16,
tab. bibliogr. 10 poz.
2068. OBCIĄŻENIE psychonerwowe / Dariusz Borowiecki // Atest. 2003, nr 2, s. 37-38, tab. bibliogr. 13 poz.
Ocena ryzyka w zakładach opieki zdrowotnej.
2069. OCENA ryzyka zawodowego : lekarz psychiatra / I[wona] Romanowska-Słomka // Atest. - 2003, nr 1, s. 41-42, tab. * Taż: Ocena ryzyka
zawodowego : fryzjer // Tamże, nr 2, s. 39-40, tab. bibliogr. * Taż: Ocena
ryzyka zawodowego : pracownik pralni chemicznej // Tamże, nr 3, s. 41-42,
tab. bibliogr. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : kierowca samochodu ciężarowego // Tamże, nr 4, s. 41-42, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego :
operator koparki // Tamże, nr 5, s. 41-42, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : operator żurawia // Tamże, nr 6, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka
zawodowego : galwanizer // Tamże, nr 7, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka
zawodowego [hydraulika pracującego na budowach] // Tamże, nr 8, s. 42-43,
tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : operator prasy mimośrodowej //
Tamże, nr 9, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : kierowca
ciągnika rolniczego // Tamże, nr 10, s. 41-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : operator wózków widłowych // Tamże, nr 11, s. 42-43, tab. Ocena ryzyka zawodowego operatora wózka widłowego wykonana metodą
RISK SCORE. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : nauczyciel fizyki // Tamże, nr 12, s. 42-43, tab.
2070. OCENA ryzyka zawodowego na stanowiskach w Zakładzie Górniczym "Bytom III" / Włodzimierz Mostek, Janusz Sobik, Henryk Białożyt //
WUG. - 2003, nr 10, s. 27-30 summ. Zsfassung. rez.
- 336 2071. OCENA ryzyka zawodowego w ochronie środowiska pracy / Wojciech T[adeusz] Kacperski // Prz. Nauk.-Dydak. - 2002, T. 6, s. 185-205
bibliogr. summ.
2072. OCENA ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera / Dariusz Smoliński ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Wyd. 2 zm.
w cz. programowej. - Gdańsk : ODiDK, 2002. - 87 s. + płyta CD ; rys. ;
30 cm. - Bibliogr. s. 87 - ISBN 83-71876-54-8.
OCENA ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych wywołanych
narażeniem w zakładzie obuwia gumowego / W. Szymczak i in. = poz. 1995.
2073. PODSTAWOWE wytyczne do przeprowadzania oceny ryzyka
zawodowego dla stanowiska pracownika zakładu szwalniczego / Witold Wincenty Kowalewski // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 12, s. 22-23 bibliogr.
5 poz.
2074. PROGRAM dla samodzielnej oceny ryzyka zawodowego w KWK
"Polska-Wirek" / Andrzej Borek, Andrzej Sławski // WUG. - 2003, nr 11,
s. 21-24 summ. Zsfassung. rez.
___________________
Praca przy monitorach
BADANIA wpływu natężenia oświetlenia stanowisk komputerowych na
sprawność pracy wzrokowej operatorów / E. Janosik, J. Grzesik = poz. 2165.
BEZPIECZNE biuro - pytania i odpowiedzi / K. Zakrzewska-Szczepańska
= poz. 2033.
M.in. praca przy komputerze.
2075. CZY stanowisko komputerowe odpowiada podstawowym warunkom ergonomii i bhp? / Włodzimierz Rossielewicz // Wych. Tech. Szk. - 2003,
nr 1, s. 56-58.
- 337 2076. KOMPUTEROWE stanowisko pracy : aspekty zdrowotne i ergonomiczne / pod red. Joanny Bugajskiej ; Centralny Instytut Ochrony Pracy. Wyd. 3. - Warszawa : CIOP, 2003. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN
83-7373-031-1.
Treść: Trusiewicz Danuta, Kordalewska Alicja, Niesłuchowska Maria: Obciążenie
narządu wzroku (s. 11-31). - Bugajska J.: Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (s. 33-47). - Olszewska Małgorzata: Wpływ pracy przy monitorach ekranowych
na skórę (s. 49-53). - Pękala Małgorzata, Bugajska J.: Wpływ pracy przy monitorach
ekranowych na przebieg ciąży operatorek (s. 55-59). - Widerszal-Bazyl Maria: Aspekty psychospołeczne (s. 61-72). - Grabarczyk Zygmunt: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne (s. 73-88). - Wymagania ergonomiczne / Wolska Agnieszka [i in.]
(s. 89-137). - Leszczyński Wiktor, Krzyśków Barbara, Drygała Monika: Przepisy
bhp przy obsłudze monitorów ekranowych (s. 139-149).
2077. PRACA przy monitorze / Marek Rotkiewicz // Nowe Ubezp. 2003, nr 13/14, s. 89-93.
2078. SPRAWDŹ, czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne / Maria Konarska, Adam Gedliczka ; Centralny Instytut Ochrony
Pracy. - Warszawa : CIOP, 2001. - 8 s. : il. ; 21x29 cm. - ISBN 83-88703-87-0.
c. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne
ANALIZA kosztów realizacji wybranych zadań wojewódzkich ośrodków
medycyny pracy / I. Rydlewska-Liszkowska = poz. 2136.
2079. METODY obliczania kosztów wypadków przy pracy / Leszek
Kozioł // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2002, nr 603, s. 33-53, tab. wykr. bibliogr.
summ.
2080. NAKŁADY na bezpieczeństwo pracy w kopalni i ich wpływ
na koszty wypadków / Jan Szlązak, Nikodem Szlązak // WUG. - 2003, nr 3
s. 9-16 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
WPŁYW restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na poziom wypadkowości i koszty wypadków na przykładzie wybranych spółek węglowych /
J. Szlązak, N. Szlązak = poz. 2127.
- 338 ZAPLANOWAĆ wypadki / W. Rutkowski = poz. 3670.
Prognoza zagrożeń wypadkami na przykładzie zakładu energetycznego obrazująca
korzyści wynikające z obniżenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
d. Organizacja i działanie inspekcji pracy
DECYZJE nakazowe w sprawie palarni / T. Nycz = poz. 2958.
Palenie tytoniu w zakładach pracy - w świetle orzecznictwa NSA.
2081. DUŃSKA inspekcja pracy a niebezpieczne zakłady // Inspektor
Pr. - 2003, nr 8, s. 10, il.
Oprac. na podstawie materiałów z sympozjum pt. "Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym - działania systemowe", które odbyło się 30 maja 2003 r.
w Nowej Sarzynie.
2082. DZIAŁALNOŚĆ i uprawnienia portugalskiej inspekcji pracy /
Grażyna Panek // Inspektor Pr. - 2003, nr 11, s. 10-11, il.
2083. DZIAŁALNOŚĆ pionu higieny pracy PIS [Państwowej Inspekcji
Sanitarnej] - nadzór bieżący nad zakładami pracy / Anna Kozajda, Katarzyna
Zielińska-Jankiewicz // Zastos. Ergon. - 2003, nr 1/4, s. 117-120.
2084. INSPEKCJA pracy w Niemczech / Lucjan Mochowski, Jakub
Ziarno // Inspektor Pr. - 2003, nr 6, s. 10-13, il.
2085. INSPEKCJA pracy w Szwecji / Jakub Ziarno // Inspektor Pr. 2003, nr 12, s. 10-12, il.
2086. MASZYNY - metodyka kontroli / Krzysztof Bączkowski // Inspektor Pr. - 2003, nr 3, s. 7-11, il. bibliogr. 34 poz.
Działania inspekcji pracy w zakresie oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bhp oraz ergonomii.
- 339 2087. OCHRONA pracy w Holandii / Krzysztof Schmidt ; rozm. Robert
Kozela // Atest. - 2003, nr 4, s. 22-23, il.
Inspekcja pracy.
2088. OCHRONA pracy w Wielkiej Brytanii / Krzysztof Schmidt ;
oprac. Robert Kozela // Atest. - 2003, nr 6, s. 14-15, rys.
Inspekcja pracy.
2089. POŻEGNANIE z bronią / Józef Ślęzak // Atest. - 2002, nr 12,
s. 4-6, il.
Dot. funkcjonowania i problemów inspekcji pracy. - Polem.: Pożegnanie z biurokracją? / Maria Schumann // Tamże. - 2003, nr 2, s. 4-7, il.
2090. PRZYCHODZI inspektor pracy do firmy / Iwona Jackowska //
Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 69, dod. Kontroler w Firmie, 16 s.
Co i jak może kontrolować inspektor pracy.
2091. SPOŁECZNA inspekcja pracy w Unii Europejskiej // Przyj. przy
Pr. - 2003, R. 54, nr 4, s. 21.
UPRAWNIENIA kontrolne związków zawodowych i społecznej inspekcji
pracy / oprac. M. Jankowska = poz. 4115.
2092. WŚRÓD unijnych partnerów / Maciej Sokołowski // Inspektor
Pr. - 2003, nr 6, s. 3-6, il.
Sprawozdanie z 44. Sesji Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), która
odbyła się w dniach 21-23 maja 2003 r. w Salonikach.
2093. WYDAJNOŚĆ i efektywność działania inspekcji / Teresa Jastrzębska // Inspektor Pr. - 2003, nr 3, s. 18-20, tab.
Problem dyskutowany na posiedzeniu plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (które odbyło się w listopadzie 2002 r.) przez przedstawicieli inspekcji
z kilku państw członkowskich UE.
___________________
- 340 Państwowa Inspekcja Pracy
ANALIZA przyczyn niewypłacania wynagrodzeń / oprac. O. Dyżakowska
= poz. 3024.
Na podstawie przedstawionych przez Głównego Inspektora Pracy, Annę Hintz,
wyników kontroli przeprowadzonych przez inspekcję pracy w 2002 r. Problem ten
był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się
w marcu 2003 r.
2094. BILANS i perspektywy / Anna Hintz // Inspektor Pr. - 2003, nr 12,
s. 3-5, il.
Rozm. z Głównym Inspektorem Pracy na temat działania PIP.
2095. CO niepokoi głównego inspektora pracy / Anna Hintz // Przyj. przy
Pr. - 2003, R. 54, nr 4, s. 6-7.
Rozm. z głównym inspektorem pracy.
2096. DYSKUSJA parlamentarna // Inspektor Pr. - 2003, nr 1/2, s. 3-7,
il.
Stanowisko Sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji do Spraw
Kontroli Państwowej oraz ugrupowań politycznych wobec sprawozdania Głównego
Inspektora Pracy z działalności PIP w 2001 r.
2097. DZIAŁALNOŚĆ Państwowej Inspekcji Pracy w 2002 roku / (bs)
[Barbara Szczepankowska] // Bezp. Pr. - 2003, nr 9, s. 27-28.
EUROPEJSKI Rok Osób Niepełnosprawnych = poz. 1146.
Z treści: Kossakowska E.: Co wynika z kontroli PIP? - Warunki pracy niepełnosprawnych.
2098. GDY pracownicy złożą skargę do PIP / Iwona Jackowska // Gaz.
Praw. - 2003, R. 9, nr 140, dod. Księgowość i Kadry, nr 41, s. 1-6.
Zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorstwa przez inspektorów PIP - obowiązki pracodawców oraz prawa inspektorów.
- 341 2099. INSPEKTOR pracy w nowym postępowaniu w sprawach o wykroczenia / Hubert Skwarczyński // Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 9, s. 28-35.
Rola inspektora pracy w ściganiu wykroczeń przeciwko prawom pracownika na
poszczególnych etapach postępowania.
2100. NIE opuściliśmy górnictwa / Anna Hintz ; rozm. Robert Kozela //
Atest. - 2003, nr 3, s. 8-9, il.
Rozm. z Głównym Inspektorem Pracy na temat sytuacji w górnictwie.
2101. OCHRONA pracy - jaka jest, jaka będzie / Anna Hintz ; rozm.
Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 46/47, s. 4-5, il.
Rozm. z Głównym Inspektorem Pracy nt. zadań Państwowej Inspekcji Pracy
w zakresie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i bhp.
2102. PAŃSTWOWA Inspekcja Pracy - program na 2003 rok / (bs)
[Barbara Szczepankowska] // Bezp. Pr. - 2003, nr 1, s. 25. * Program działania PIP [Państwowej Inspekcji Pracy] na rok 2003 // Inspektor Pr. - 2003,
nr 1/2, s. 8-12. - Przedstawiony przez Głównego Inspektora Pracy Annę Hintz
na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w dniu 19 grudnia 2002 r.
2103. PRZEPISY prawne określające działalność Państwowej Inspekcji
Pracy (wybór) / Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Jana
Rosnera. - Wrocław : OSPIP, 2003. - 177 s. wiele liczb. ; 24 cm. - ISBN
83-915754-4-6.
2104. PRZESTRZEGANIE praw pracowniczych w zakładach pracy :
informacja o wynikach kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przy
wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych w 2002 r. // Biul.
Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2003, nr 129, s. 55-61, tab.
Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
2105. SOJUSZNIK na trudne czasy / Anna Hintz ; rozm. Irena Hamerska //
Nowy Tyg. Pop. - 2003, nr 5, s. 6-7.
Rozm. z Głównym Inspektorem Pracy nt. współpracy PIP ze związkami zawodowymi i OPZZ.
- 342 2106. SPRAWOZDANIE Głównego Inspektora Pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2002 roku. - Warszawa : PIP, 2003. - 200 s. :
wykr. ; 30 cm.
Nadto: Pochwała inspektorskiego trudu / (d) // Inspektor Pr. - 2003, nr 8, s. 3-7,
il. - Rozpatrzenie sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP przez
Radę Ochrony Pracy. * Stanowisko ROP [Rady Ochrony Pracy] w sprawie sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy
w 2002 roku // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 9, s. 12.
TRANSPORT materiałów niebezpiecznych / E. Krasuska = poz. 2053.
Referat Państwowej Inspekcji Pracy na temat oceny bezpieczeństwa transportu
materiałów niebezpiecznych.
2107. W AGENCJACH ochrony / Izabela Milińska // Inspektor Pr. 2003, nr 5, s. 9-12, il.
Omów. wyników kontroli 56-ciu placówek ochrony mienia, przeprowadzonej
przez inspekcję pracy dot. przestrzegania przepisów prawa pracy.
2108. WSPÓŁPRACA w nowych warunkach / (A. M. R.) // Inspektor Pr.
- 2003, nr 10, s. 22-25, il.
Porozumienie o współpracy między ZUS a PIP w zakresie powiadamiania ZUS
przez PIP o stwierdzonych podczas kontroli przypadkach rażącego niedopełnienia
przez pracodawców obowiązków dot. bhp i prawa pracy.
___________________
Rada Ochrony Pracy
2109. ALARM dla górnictwa : obradowała Rada Ochrony Pracy // Inspektor Pr. - 2003, nr 7, s. 3-8. - Na posiedzeniu 10 czerwca 2003 r. obradowano nad stanem wypadkowości i warunków pracy w górnictwie. * Zagrożenia stare i nowe / Kazimierz Siarnecki // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 9,
s. 10-11. - Rada Ochrony Pracy o bezpieczeństwie w górnictwie.
EDUKACJA konieczna na każdym szczeblu = poz. 1575.
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy poświęcone edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce na różnych poziomach kształcenia.
- 343 2110. [PIĘĆDZIESIĄT] 50 lat działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy / (bs) [Barbara Szczepankowska] // Bezp. Pr. - 2003, nr 10, s. 2-4, il.
Omów. posiedzenia Rady Ochrony Pracy poświęconego 50-leciu służby bezpieczeństwa pracy.
Także: W kierunku partnerstwa / Katarzyna Barska // Nowy Tyg. Pop. - 2003,
nr 42/43, s. 12, il.
2111. PREZYDIUM Rady Ochrony Pracy w WUG / Danuta OlejniczakMilan // WUG. - 2003, nr 7, s. 38-40.
STAN obecny i perspektywy edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa /
L. Kryst, K. Świder = poz. 1575.
Omów. posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 13 maja 2003 r. Tematem obrad była ocena stanu obecnego i perspektyw edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce na różnych poziomach nauczania i kształcenia.
2112. ŚWIATOWY Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy,
28 kwietnia 2003 / (bs) [Barbara Szczepankowska] // Bezp. Pr. - 2003, nr 5,
s. 2-5, il. - Omów. obrad Rady Ochrony Pracy. * Uroczyste posiedzenie ROP
[Rady Ochrony Pracy] / (Dodi) // Inspektor Pr. - 2003, nr 5, s. 3-6, il. rys. Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
___________________
Służba bhp
2113. BEHAPOWCY - niekoniecznie / oprac. Robert Kozela // Atest. 2003, nr 7, s. 22-23.
Artykuł opracowany na podstawie rozmowy z Krzysztofem Szmidtem (OIP
Kraków) na temat służb bhp we Francji.
KWALIFIKACJE europejskich behapowców / oprac. (rob) = poz. 1247.
2114. ROLA i ranga służb ochrony i zapobiegania w przedsiębiorstwie
w świetle prawodawstwa Wspólnot Europejskich / Krystyna ZakrzewskaSzczepańska. - Cz. 1-3 // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 5, s. 8-9 ; nr 6, s. 8-9 ;
nr 7/8, s. 8-9.
- 344 2115. SŁUŻBA bhp musi być obowiązkowo przeszkolona / Iwona
Jackowska // Gaz. Praw. - 2003, R. 9, nr 241, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 7.
2116. SŁUŻBA bhp (prewencji) w Belgii / Jerzy Knyziak // Atest. 2003, nr 3, s. 22-23.
SŁUŻBA bhp w zakładzie pracy / S. Pióro = poz. 2688.
Omów. art. 237 kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. - 1997, nr 109,
poz. 704).
2117. SŁUŻBY i komisje bhp w Polsce i zagranicą / Teresa Wyka //
Atest. - 2003, nr 1, s. 4-6, il.
e. Wypadki przy pracy
2118. BADANIA przyczyn wypadków : od poszukiwania kozłów ofiarnych do identyfikacji dysfunkcji systemu pracy / Ryszard Studenski // Zastos.
Ergon. - 2003, nr 1/4, s. 87-99 bibliogr.
CZY zmierzch pracy / pod red. D. Walczak-Duraj = poz. 1817.
T. 3. Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Z treści: Polek K.: Przyczyny wypadków przy pracy.
2119. KOLEJNY wypadek w górnictwie / Marian Łach // Przyj. przy Pr.
- 2003, R. 54, nr 5, s. 12-14, il.
Problem nieujawniania i zatajania wypadków w kopalniach węgla kamiennego.
METODY obliczania kosztów wypadków przy pracy / L. Kozioł =
poz. 2079.
- 345 2120. MODEL wypadku wg ESAW [European Statistics on Accidents at
Work] Leszek Nowak, Leszek Zając // Inspektor Pr. - 2003, nr 4, s. 9-12,
rys. tab. bibliogr. 4 poz.
Omów. modelu opisu wypadku w systemie informacji wypadkowej wg projektu
ESAW.
OŚWIETLENIE a wypadki przy pracy / A. Wolska = poz. 2168.
2121. REJESTROWANIE i analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych / Grzegorz Dudka // Bezp. Pr. - 2003, nr 5, s. 26-28, rys. bibliogr. 4 poz.
2122. ROZMIARY i struktura wypadków na Śląsku Opolskim w okresie
transformacji gospodarczej / Kornelia Polek // Humaniz. Pr. - 2003, R. 36,
nr 6, s. 45-55, tab. bibliogr.
Wypadki przy pracy w latach 1991-2000 oraz określenie czynników szkodliwych
występujących w środowisku pracy.
2123. STOSUNKI interpersonalne - jako jedna z przyczyn wypadków
w górnictwie / Magdalena Bannert, Eugeniusz Małobęcki // WUG. - 2003,
nr 10, s. 23-26 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
2124. STRES jako przyczyna wypadku przy pracy / Helena Szewczyk //
Pr. Zabezp. Społ. - 2003, nr 6, s. 31-38.
2125. TECHNIKA, człowiek czy skłonność do ryzyka / Ryszard Studenski / Atest. - 2003, nr 11, s. 4-5, tab.
Przyczyny wypadków przy pracy w poszczególnych państwach europejskich.
2126. WPŁYW cieplnych warunków pracy na wypadkowość w kopalni
podziemnej w świetle wstępnych badań / Stanisław Nawrat // WUG. - 2003,
nr 2, s. 22-25 bibliogr.
2127. WPŁYW restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce
na poziom wypadkowości i koszty wypadków na przykładzie wybranych
spółek węglowych / Jan Szlązak, Nikodem Szlązak // Górnictwo. - 2003, z. 2,
- 346 s. 111-133 summ. * Ciż: Wpływ restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na poziom wypadkowości w kopalniach na przykładzie wybranych spółek
węglowych // WUG. - 2003, nr 4 s. 3-10 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
2128. WYPADKI, katastrofy : w Zakładzie Górniczym "Rudna" w Polkowicach / Mieczysław Piątek // WUG. - 2003, nr 1 s. 37-39. * Tenże: Wypadki,
katastrofy : w kopalni "Rydułtowy", "Bełchatów", "Borynia", "Mysłowice" //
Tamże, nr 2, s. 32-39. * Tenże: Wypadki, katastrofy : w Zakładzie Górniczym
"Czarna-Podbór", w kopalni "Marcel", "Makoszowy" // Tamże, nr 3, s. 37-39.
* Tenże: Wypadki, katastrofy : w kopalni "Zofiówka", "Katowice-Kleofas",
"Staszic" // Tamże, nr 4, s. 36-40. * Tenże: Wypadki, katastrofy : w kopalni
"Wesoła" // Tamże, nr 5, s. 56. * Tenże: Wypadki, katastrofy : w kopalni "Bielszowice" // Tamże, nr 6 s. 30-31. * Tenże: Wypadki, katastrofy : w kopalni
"Anna" i "Chwałowice" // Tamże, nr 7, s. 33-35. * Tenże: Wypadki, katastrofy :
w kopalni "Lubin", "Murcki" // Tamże, nr 8, s. 39-41. * Tenże: Wypadki, katastrofy : w kopalni "Lubin", "Kłodawa" i "Polkowice-Sieroszewice" // Tamże,
nr 9, s. 36-38. * Tenże: Wypadki, katastrofy : w kopalni "Knurów", w kopalni
"Wieczorek", w kopalni "Makoszowy" // Tamże, nr 10, s. 42-45. * Tenże: Wypadki, katastrofy : w odkrywkowym zakładzie górniczym "Dzierżązna II", "Racewo", w kopalni "Sośnica", "Piast" // Tamże, nr 11, s. 34-38. * Tenże: Wypadki,
katastrofy : w kopalni "Sośnica", "Rudna", "Halemba" // Tamże, nr 12, s. 40-44.
2129. WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2002 roku / Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. - Warszawa : KRUS, 2003. - 47 s. : fot., rys. ; 24 cm. - Tabele.
Statystyka wypadków przy pracy (poz. 4313, 4314, 4316, 4317).
Zob. też Zagadnienia prawne bhp (poz. 2640-2753) ; Ubezpieczenie wypadkowe (poz. 3631-3675).
f. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej
2130. BADANIA dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej
w małych i średnich przedsiębiorstwach / Adam Pościk // Bezp. Pr. - 2003,
nr 11, s. 14-17, rys.
- 347 2131. METODA badań skuteczności akustycznej nauszników przeciwhałasowych w warunkach rzeczywistych / Ewa Kotarbińska, Emil Kozłowski //
Bezp. Pr. - 2003, nr 7/8, s. 31-33, wykr. bibliogr.
2132. METODYKA kontroli środków ochrony indywidualnej / Krystyna
Ślebioda. - Cz. 1-2 // Inspektor Pr. - 2002, nr 11, Dodatek Tematyczny, nr 4,
8 s. ; 2003, nr 5, Dodatek Tematyczny, nr 1, 8 s.
Cz. 1. Środki ochrony układu oddechowego ; Cz. 2. Sprzęt pochłaniający ochrony
układu oddechowego.
2133. OBUWIE chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami : prace nad projektem normy europejskiej / Agnieszka Andrzejewska, Katarzyna Szczecińska // Bezp. Pr. - 2003, nr 9, s. 10-11 bibliogr.
ŚRODKI ochrony indywidualnej - ocena zgodności / A. Kowerski =
poz. 2690.
Omów. rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2002 r. zm. rozporządzenie
w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 231,
poz. 1974).
WARUNKI i tryb dokonywania oceny zgodności środków ochrony indywidualnej / E. Kołodziejczyk = poz. 2695.
2134. WSKAŹNIK ochrony - podstawowe kryterium doboru sprzętu
ochrony układu oddechowego / Katarzyna Majchrzycka // Bezp. Pr. - 2003,
nr 3, s. 25-27, rys. bibliogr. 10 poz.
2135. WYMAGANIA dla środków chroniących przed temperaturą /
Edward Kołodziejczyk // Przyj. przy Pr. - 2003, R. 54, nr 12, s. 14-15, il.
WYMAGANIA dla wybranych grup środków ochrony indywidualnej /
E. Kołodziejczyk = poz. 2701.
WYMAGANIA ogólne dla środków ochrony indywidualnej / E. Kołodziejczyk = poz. 2702.
- 348 -
3. Fizjologia pracy
LISTY kontrolne NIOSH jako narzędzie identyfikacji ergonomicznych
czynników ryzyka związanego ze sposobem wykonywania pracy / W. Horst,
T. Lubiński = poz. 1973.
Problem identyfikcji i oceny ryzyka zawodowego wynikającego ze sposobu wykonywania pracy. NIOSH (5A-5G) - to jeden z elementów programów ergonomicznych dot. oceny stanowisk pracy w aspekcie czynników narażających na powstawanie
dolegliwości układu szkieletowo-kostnego.
MONOTONIA jako czynnik obciążenia podczas pracy - ocena ryzyka
zawodowego / M. Konarska = poz. 2067.
PSYCHOLOGIA pracy i organizacji / red. N. Chmiel = poz. 1642.
Z treści: Tattersall A. J.: Obciążenie pracą i przydział (alokacja) zadań.
4. Medycyna pracy (wraz z higieną)
a. Zagadnienia ogólne
2136. ANALIZA kosztów realizacji wybranych zadań wojewódzkich
ośrodków medycyny pracy / Izabela Rydlewska-Liszkowska // Med. Pr. 2003, Vol. 54, nr 2, s. 149-158, tab. bibliogr. 5 poz. summ.
2137. KORZYŚCI oraz przeszkody związane z promocją zdrowia
w świadomości lekarzy medycyny pracy w Polsce / Krzysztof Puchalski // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 3, s. 207-213, tab. bibliogr. 9 poz.
summ.
2138. POZIOM, struktura i kryteria finansowania wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w latach 2000-2001 / Izabela RydlewskaLiszkowska // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 1, s. 51-57, tab. bibliogr. 7
poz. summ.
- 349 b. Służba medycyny pracy
2139. DLA kogo medycyna pracy? / Jarosław Żarowski // Gaz. Praw. 2003, R. 9, nr 122, dod. Opieka Medyczna dla Firm, s. 5, 6.
Zadania służby medycyny pracy.
2140. DOLEGLIWOŚCI związane z miesiączkowaniem : czy jest to
problem, którym powinien się interesować lekarz służby medycyny pracy? /
Teresa Makowiec-Dąbrowska [i in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 6, s. 511-519, rys. tab. bibliogr. 14 poz. summ.
2141. OCHRONA zdrowia pracujących : poradnik dla lekarzy i pracodawców / Lech T. Dawydzik. - Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2003. - 163,
[1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-200-2761-6.
Rec.: Wągrowska-Koski Ewa // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 6, s. 585-586.
2142. ROZUMIENIE przez lekarzy medycyny pracy koncepcji promocji
zdrowia zatrudnionych i własnej roli w programach tego typu / Elżbieta
Korzeniowska // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 6, s. 495-501, tab. bibliogr. 14
poz. summ.
___________________
2143. USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zm. ustawy o służbie
medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2003, nr 199,
poz. 1938.
2144. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze
specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej // Dz. U. - 2003, nr 105, poz. 992. * z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej //
Tamże, nr 138, poz. 1321.
- 350 2145. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 16 stycznia
2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej
służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania //
Dz. U. - 2003, nr 37, poz. 328, tab.
c. Choroby zawodowe
2146. ANALIZA epidemiologiczna zapadalności na zawodowe choroby
zakaźne i inwazyjne w Polsce w latach 1998-2002 / Beata Pepłońska, Neonila
Szeszenia-Dąbrowska // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 6, s. 521-528, rys. tab.
bibliogr. 6 poz. summ.
2147. ASTMA oskrzelowa w środowisku wiejskim / Jolanta Walusiak,
Cezary Pałczyński // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 1, s. 59-66 bibliogr. 61
poz. summ.
Zawodowa alergia u rolników.
CZASOWA niezdolność do pracy w grupach zawodowych zagrożonych
zespołem wibracyjnym / Z. Szubert, W. Sobala = poz. 1240.
2148. EPIDEMIOLOGIA chorób zawodowych o etiologii zakaźnej
u pracowników służby zdrowia regionu wrocławskiego / Joanna Wacławik
[i in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 6, s. 535-541, rys. tab. bibliogr. 7
poz. summ.
HIGIENA, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych / pod red.
J. T. Marcinkowskiego ; aut. A. Anholcer i in. = poz. 2036.
2149. NAJCZĘSTSZE przyczyny alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u rolników, na podstawie materiału Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi / Marta Kieć-Świerczyńska, Beata Kręcisz, Dominika Świerczyńska-Machura // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 3, s. 237-243, tab. bibliogr. 30
poz. summ.
- 351 2150. PRACA zawodowa a choroby reumatyczne / Anna Jędryka-Góral, Elżbieta Łastowiecka // Bezp. Pr. - 2003, nr 5, s. 19-21, rys. bibliogr. 10 poz.
2151. PROBLEMATYKA zawodowych chorób zakaźnych i pasożytniczych w Republice Czeskiej / Petr Brhel, Marie Bartnicka // Med. Pr. - 2003,
Vol. 54, nr 6, s. 529-533, rys. tab. bibliogr. 6 poz. summ.
2152. ROZWÓJ zespołu cieśni nadgarstka (ZCN) po stwierdzeniu choroby zawodowej / Petr Brhel [i in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 1, s. 17-21
bibliogr. 13 poz. summ.
2153. RYZYKO względne pylicy płuc populacji spawaczy z zakładu
metalowego / Andrzej Rabenda // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 1, s. 45-50,
tab. bibliogr. 11 poz. summ.
2154. SYTUACJA epidemiologiczna w zakresie chorób zawodowych
w Polsce w roku 2002 / Beata Pepłońska, Neonila Szeszenia-Dąbrowska,
Wiesław Szymczak // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 4, s. 311-318, rys. tab.
bibliogr. 8 poz. summ.
WSZYSTKO o chorobach zawodowych / A. Semenowicz = poz. 2697.
M.in. wykaz chorób zawodowych.
WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działalność
prewencyjna KRUS w 2002 roku = poz. 2129.
2155. ZŁOŻONA postać kobaltozy (zmiany śródmiąższowe i astma
oskrzelowa) u technika dentystycznego - opis przypadku klinicznego / Tomasz Wittczak [i in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 2, s. 159-164, rys. bibliogr. 30 poz. summ.
Przepisy dot. chorób zawodowych (poz. 2646, 2647, 2660, 2661, 2672,
2697, 2706-2712).
- 352 -
5. Materialne środowisko pracy
a. Klimat i czystość powietrza
2156. ASPEKTY bezpieczeństwa pracy i rozwoju konstrukcji urządzeń odpylających typu IO oraz UO / Walenty Frydel // WUG. - 2003, nr 4,
s. 26-28 summ. Zsfassung. rez.
2157. BIOAEROZOLE w pomieszczeniach / Józef S. Pastuszka // Atest.
- 2003, nr 6, s. 16-17, il.
2158. GRZYBY pleśniowe i mikrotoksyny jako potencjalne czynniki
zagrożenia zawodowego rolników sprzątających zboże kombajnami / Ewa
Krysińska-Traczyk [i. in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 2, s. 133-138,
tab. bibliogr. 34 poz. summ.
2159. OSOBY zatrudnione w środowisku gorącym - struktura wiekowa /
Anna Marszałek // Bezp. Pr. - 2003, nr 2, s. 16-18, il. tab. bibliogr. 11 poz.
POJĘCIE i geneza powstania przepisu oraz wyniki badań stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wybranych wyrobiskach górniczych. Cz. 1: Wyrobiska niezagrożone wybuchem pyłu węglowego / K. Cybulski =
poz. 2046.
2160. SKUTECZNOŚĆ urządzeń wentylacji miejscowej wywiewnej /
Maciej Gliński // Bezp. Pr. - 2003, nr 6, s. 24-28, rys. tab.
2161. SUBSTANCJE rakotwórcze występujące w dymach spawalniczych / Jolanta Matusiak, Beata Rams // Biul. Inst. Spaw. Gliw. - 2003, nr 3,
s. 29-33 bibliogr. summ. rez.
2162. TEMPERATURA i wilgotność powietrza w wyrobisku korytarzowym przewietrzanym tłocząco-ssącą wentylacją lutniową z odpylaczem /
Bernard Nowak, Grzegorz Plonka // Górnictwo. - 2003, z. 1, s. 43-54 bibliogr. summ.
- 353 2163. WIEDZA wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników
biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed
ich szkodliwym wpływem / Katarzyna Zielińska-Jankiewicz, Anna Kozajda //
Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 5, s. 399-406, tab. bibliogr. 22 poz. summ.
WPŁYW cieplnych warunków pracy na wypadkowość w kopalni podziemnej w świetle wstępnych badań / S. Nawrat = poz. 2126.
b. Promieniowanie (wraz ze światłem). Barwy
2164. ASPEKTY aparaturowe w ochronie przed polami elektromagnetycznymi / Eugeniusz Grudziński, Vitalij Ničoga, Ljubomir Sopilnik // Biul.
WAT. - 2003, nr 4, s. 55-70 bibliogr. summ.
2165. BADANIA wpływu natężenia oświetlenia stanowisk komputerowych na sprawność pracy wzrokowej operatorów / Elżbieta Janosik, Jan
Grzesik // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 2, s. 123-132, rys. tab. bibliogr. 18
poz. summ.
KONFERENCJA Naukowa "Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 0-300 GHz w Polsce - nowe przepisy i perspektywy ich harmonizacji
z wymogami Unii Europejskiej" = poz. 2655.
2166. NOWE kryteria oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym / Agnieszka Wolska // Bezp. Pr. - 2003, nr 3, s. 20-24,
rys. tab. bibliogr. 11 poz.
2167. OCHRONA przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w górnictwie / Jan Skowronek, Bogusław Michalik, Jan Dulewski //
WUG. - 2003, nr 3, s. 24-29 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
2168. OŚWIETLENIE a wypadki przy pracy / Agnieszka Wolska //
Bezp. Pr. - 2003, nr 9, s. 13-15, rys. tab. bibliogr. 6 poz.
- 354 2169. POLE elektromagnetyczne / Dariusz Borowiecki [Pocz. =
poz. 2090/02]. - Cz. 2 // Atest. - 2003, nr 1, s. 22-23, tab.
W zakładach opieki zdrowotnej.
2170. PROFILAKTYKA zagrożeń elektromagnetycznych - symulacje
komputerowe i badania osłon ekranizujących / Patryk Zradziński [i in.] //
Bezp. Pr. - 2003, nr 10, s. 27-31, rys. bibliogr. 7 poz.
2171. WYMAGANIA techniczne oraz warunki bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego / Zygmunt Wieczorek. - Cz. 1-3 // Przyj. przy
Pr. - 2003, R. 54, nr 4, s. 9-11, rys. ; nr 5, s. 10-11, il. ; nr 6, s. 12-13, tab.
ZARZĄDZANIE małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej : teoria i praktyka / oprac. i red. nauk. B. Skowron-Grabowska, P. Bartkowiak = poz. 251.
T. 2. - Z treści: Purgała K.: Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości - jego
wpływ na środowisko pracy i życie człowieka.
c. Szkodliwe działanie substancji chemicznych
2172. ALERGIA kontaktowa na tworzywa epoksydowe, na podstawie
materiału Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi / Marta Kieć-Świerczyńska,
Beata Kręcisz // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 2, s. 145-148, rys. tab. bibliogr.
24 poz. summ.
Dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1984-2001 na
grupie 5604 pacjentów.
CZYNNIKI rakotwórcze - ocena ryzyka zawodowego / I. RomanowskaSłomka = poz. 2064.
Na przykładzie stanowiska pracy, na którym używana jest formalina.
CZYNNIKI szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach
ścieków komunalnych / M. Cyprowski, J. A. Krajewski = poz. 1993.
Zagrożenia chemiczne i biologiczne występujące w ściekach komunalnych oraz
ich oddziaływanie na zdrowie ludzi zawodowo zatrudnionych w oczyszczalniach
ścieków.
- 355 INTERAKCJE między działaniem hałasu i czynników ototoksycznych
w środowisku pracy / B. Bilski = poz. 2184.
2173. KADM i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena
ryzyka zawodowego / Ewa Gawęda // Bezp. Pr. - 2003, nr 10, s. 17-19,
il. bibliogr. 10 poz.
2174. KRÓTKOTERMINOWE normatywy higieniczne w Polsce i na
świecie : koncepcja, interpretacja i proponowana strategia pomiarów stężenia
chwilowego / Jan P. Gromiec // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 5, s. 457-463,
tab. bibliogr. 17 poz. summ.
Normatywy stosowane do oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne.
2175. "NIEBEZPIECZNE substancje chemiczne w środowisku - zapobieganie zagrożeniom" / Barbara Szczepankowska // Bezp. Pr. - 2003, nr 12,
s. 24-27, il.
Omów. seminarium, Płock, listopad 2003 r.
2176. OCENA narażenia zawodowego na czynniki chemiczne wg Polskich Norm / Ewa Gawęda, Jan Piotr Gromiec // Normalizacja. - 2003, nr 5,
s. 13-16 bibliogr. summ. rés.
OCENA ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych wywołanych
narażeniem w zakładzie obuwia gumowego / W. Szymczak i in. = poz. 1995.
OCENA skutków zdrowotnych zawodowej ekspozycji na cytostatyki
u personelu medycznego w świetle obowiązującej profilaktyki / J. Walusiak,
E. Wągrowska-Koski, C. Pałczyński = poz. 1996.
RYZYKO zaburzeń płodności u osób zawodowo eksponowanych na
pestycydy / J. Golec, W. Hanke, Sławomir Dąbrowski = poz. 2000.
2177. SEMINARIUM pt. "Substancje niebezpieczne - ostrożnie" / Barbara Szczepankowska // Bezp. Pr. - 2003, nr 7/8, s. 1-4, il
Omów. seminarium.
- 356 SKUTKI zdrowotne ekspozycji na czynniki szkodliwe pracowników
produkcji i naprawy obuwia / I. Szadkowska-Stańczyk, H. Woźniak, G. Stroszejn-Mrowca = poz. 2001.
2178. SPALINY silników Diesla - zasady i metody oceny narażenia
zawodowego / Małgorzata Pośniak // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 4, s. 389393 bibliogr. 21 poz.
ZAGROŻENIA biologiczne w służbie zdrowia / U. W. = poz. 2004.
ZAGROŻENIA biologiczne w wybranych typach zakładów pracy / U. W.
= poz. 2005.
2179. ZAGROŻENIA chemiczne w procesach rafinacji metali ciężkich /
Ewa Gawęda // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 6, s. 543-548, tab. bibliogr. 8
poz. summ.
Narażenie zawodowe na czynniki chemiczne na stanowiskach pracy.
2180. ZAGROŻENIA metalami ciężkimi w procesach nakładania powłok antykorozyjnych / Jolanta Surgiewicz // Bezp. Pr. - 2003, nr 11, s. 6-9, tab.
2181. ZAGROŻENIA nitrozoaminami na stanowisku pracy w przemyśle
gumowym / Wojciech Domański // Bezp. Pr. - 2003, nr 4, s. 20-22, tab.
d. Hałas i wstrząsy
2182. CZYNNIKI modyfikujące podatność na uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem / Joanna Nowak, Bartosz Bilski // Med. Pr. - 2003, Vol.
54, nr 1, s. 81-86 bibliogr. 66 poz. summ.
2183. GĘSTOŚĆ zagospodarowania hali przemysłowej a ocena jej klimatu akustycznego / Janusz Piechowicz // Mechanika. - 2003, z. 1, s. 23-33
bibliogr. summ.
- 357 2184. INTERAKCJE między działaniem hałasu i czynników ototoksycznych w środowisku pracy / Bartosz Bilski // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 5,
s. 481-485, rys. bibliogr. 28 poz. summ.
2185. OCENA zawodowej ekspozycji na drgania mechaniczne w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej / Jolanta Koton // Bezp. Pr. - 2003, nr 6,
s. 20-24, tab.
2186. OCHRONA przed hałasem / Zbyszek Bielecki // Serw. Praw.Prac. - 2003, R. 8, nr 4, s. 17-19.
2187. POMIARY hałasu w pomieszczeniach biurowych / Anna Kaczmarska, Witold Mikulski // Bezp. Pr. - 2003, nr 9, s. 21-25, rys. tab. bibliogr.
8 poz.
2188. RYZYKO zawodowe związane z narażeniem na hałas na stanowiskach pracy przy młotach kuźniczych / Anna Wawrzeńczyk-Zdżyłowska //
Bezp. Pr. - 2003, nr 11, s. 24-26, rys. tab. bibliogr.
2189. WIBRACJA na stanowiskach pracy w zakładach górnictwa skalnego w świetle przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej / Zbigniew
Nędza, Wojciech Glapa, Sławomir Jerzak // Gór. Odkryw. - 2003, nr 7/8,
s. 93-97 bibliogr. summ.

Podobne dokumenty

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy - II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa tel./fax: (0-22) 642-19-27 e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo