wersja pdf

Transkrypt

wersja pdf
Co jest elementarne? cz. II
4. Nukleon
5. Kwark
Dokładne pomiary mas jąder atomów wykazały,
że są one całkowitymi wielokrotnościami
pewnych podstawowych mas, jak też mogą
przechodzić w siebie na drodze przemian
j ą d ro w y c h . P i e r w s z e g o ro z b i c i a j ą d r a
atomowego dokonał Ernest Rutherford w
eksperymencie z 1919 r.
Z tych obserwacji wypływa wniosek, że jądra
atomów nie są elementarne, ale składają się z
bardziej podstawowych elementów – dodatnio
n a ł a d o w a n y c h p ro t o n ó w i o b o j ę t n y c h
elektrycznie neutronów, zwanych ogólnie
nukleonami czyli składnikami jądra atomowego.
Jądra atomów wodoru to pojedyncze protony. To
właśnie one będą zderzane w LHC.
Masa protonu:
2
mp=938.2703 MeV/c
za C. Amsler et al. (Particle Data Group), PL B667, 1 (2008)
(URL: http://pdg.lbl.gov)
Posiadanie wewnętrznej struktury przez nukleony było przewidywane przez konsekwencje teoretyczne
wyników pomiarów ich momentu magnetycznego dokonanych w 1933 r. przez Otto Sterna.
W połowie XX w. w strumieniu cząstek biorącym swój początek w promieniowaniu docierającym z
kosmosu odkryto bardzo wiele nowych ciężkich cząstek uważanych za elementarne, o masach
zbliżonych do protonów i neutronów oraz takich o wartościach mas, pośrednich między protonem a
elektronem, wspólnie zwanych hadronami.
W ramach prób zmniejszenia liczby cząstek elementarnych niezbędnych do objaśnienia wyników
doświadczeń w 1964 r. Murray Gell-Mann i Georg Zweig wysunęli hipotezę, że hadrony są zbudowane z
elementarnych tworów zwanych kwarkami. Na przełomie lat 60. i 70. wiele doświadczeń potwierdziło
słuszność modelu kwarków.
2
Nazwa
Symbol
Masa (MeV/c )
Ładunek
elektryczny
(e)
up
(górny)
u
1,5 - 3,3
2/3
down
(dolny)
d
3,5 - 6,6
-1/3
charm
(powabny)
c
1 270
2/3
strange
(dziwny)
s
104
-1/3
top
(szczytowy)
t
171 000
2/3
bottom
(spodni)
b
4 200
-1/3
Obecnie znanych jest sześć rodzajów kwarków:
górny (up) i dolny (down) (z których składają się
proton i neutron), dziwny (strange) i powabny
(charm), szczytowy/wysoki (top) i spodni (bottom)
oraz odpowiadające im antykwarki. Nigdy nie
zaobserwowano kwarków występujących
pojedynczo, tworzą one jedynie większe struktury
składające się z trzech kwarków lub pary kwarkantykwark.
W latach 70. sformułowano podstawy teorii
opisującej oddziaływania kwarków –
chromodynamiki kwantowej, wyjaśniającej
również niemożność zaobserwowania samotnego
kwarku.
za: C. Amsler et al. (Particle Data Group), PL B667, 1 (2008)
(URL: http://pdg.lbl.gov/2008/tables/rpp2008-sum-quarks.pdf)
Murray Gell-Mann i Georg Zweig postulatorzy teorii kwarków, laureaci
Nagrody Nobla 1969 r.
WIELKI ZDERZACZ HADRONÓW
Autor:
Mateusz Iskrzyński