XX-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Transkrypt

XX-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
XX-lecie
Niezależnego
Samorządnego
Związku Zawodowego
Pracowników Policji
Rys historyczny
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.
Próby uformowania się Związków Zawodowych Pracowników Cywilnych w służbach
mundurowych były podejmowane wielokrotnie, w zasadzie od początku istnienia formacji.
Jednakże z uwagi na panujące rządy, były to działania z góry skazane na niepowodzenie.
Dopiero na początku lat osiemdziesiątych, gdy Solidarność była w okresie największego
rozkwitu, udało się tego dokonać. Ówczesna Milicja Obywatelska również walczyła o
założenie swoich Związków. Władze spacyfikowały ten ruch, a najbardziej zaangażowanych
milicyjnych działaczy wydalono ze służby. Pracownikom cywilnym również rzucano kłody
pod nogi, jednak udało się powołać organizację. Miała ona celu walkę o prawa pracowników.
Niestety, pierwsze Związki zostały rozwiązane, już 13 grudnia 1981 roku, kiedy to
wprowadzono stan wojenny.
Przez kolejną dekadę wszelkie inicjatywy związkowe były pacyfikowane. Dopiero na
początku stycznia 1990 roku w Kiekrzu pod Poznaniem w ośrodku wypoczynkowym MSW
odbył się zjazd grup inicjatywnych z całego kraju. Wtedy powstał Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Po perturbacjach 26 stycznia
1990 roku Prezydium NSZZ Funkcjonariuszy MO zostało przyjęte przez MSW. Związkowcy
wówczas upomnieli się o prawa pracowników cywilnych do swojej organizacji związkowej, a
w marcu 1990 roku podczas kolejnego spotkania z MSW towarzyszyli im również działacze
tworzącego się Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSW.
Pracowników cywilnych w MSW nie traktowano poważnie. 6 lutego 1990 roku w
Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze zawiązała się grupa
Inicjatywna NSZZ Pracowników Cywilnych, w skład której wchodzili dotychczasowi
działacze Rad Pracowniczych, pracownicy wydziałów gospodarki materiałowo-technicznej,
inwestycji i remontów, zakładu remontowo budowlanego i służby zdrowia. 9 lutego 1990
roku powstaje komitet założycielski NSZZ Pracowników Służby Zdrowia MSW. 14 lutego
1990 roku w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Radomiu zawiązuje się grupa
inicjatywna NSZZ Pracowników Cywilnych obejmująca pracowników wydziału inwestycji i
remontów, sekcji transportu i służby zdrowia. W tym samym czasie powstawały również
grupy inicjatywne w pozostałych garnizonach w kraju .19 lutego 1990 roku w Kiekrzu pod
Poznaniem rozpoczął się pierwszy zjazd grup inicjatywnych, podczas którego powstał
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSW. Wzorując się
na milicyjnej organizacji, powołano Krajową Komisję Koordynacyjną. Uchwalono statut oraz
zdecydowano, że siedzibą związkowej centrali będą Katowice, a delegatura władz krajowych
w Warszawie. W miarę upływającego czasu, coraz bardziej oczywiste stawało się, że NSZZ
Pracowników Cywilnych MSW nie jest w stanie sprostać powierzonym zadaniom wobec
wszystkich grup pracowniczych. Warto tutaj zauważyć, że do Związku należało około 5
tysięcy pracowników Policji, 4 tysiące osób zatrudnionych w resortowej służbie zdrowia, 1,5
tysiąca pracowników Służby Granicznej, 200 z Nadwiślańskich Jednostek MSW, 200 z
Zakładu Remontowo – Budowlanego MSW oraz 100 z Urzędu Ochrony Państwa, a także
niewielkiej liczby osób zatrudnionych w samym ministerstwie. W roku 1993 odbył się
Ogólnokrajowy Zjazd Delegatów Związku, podczas którego panujące nastroje zwiastowały
rozłam. Panowała powszechna opinia, że pion Policji działa destrukcyjnie na całą organizację.
Wewnętrzne problemy Związku nasiliły się tak bardzo, że w dniach 5-6 września 1995
roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podczas spotkania Przewodniczących 19
Zarządów Zakładowych pionu Policji dochodzą do wniosku, że Związek nie spełnia ich
oczekiwań i decydują się na wystąpienie z niego oraz powołanie własnej organizacji. I tak
20 października 1995 roku
w Katowicach powstał Komitet Założycielski Związku
Zawodowego Pracowników Policji. Przygotowano odpowiednie dokumenty, które złożono w
Sądzie Rejestracyjnym. 9 listopada 1995 decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie powstał
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji z siedzibą w Katowicach.
Jeszcze w listopadzie tego samego roku w Katowicach zebrali się przewodniczący Zarządów
Zakładowych, szkół, zakładów i ośrodków pionu Policji. Wszyscy za wyjątkiem Zarządu
KGP, który pozostał w ZZPC MSW i zdecydowali o przystąpieniu do nowopowstałej
organizacji.
Pierwszy zjazd NSZZ PP miał miejsce po blisko roku, w dniach 15-18 września 1996
roku. Tyle czasu było potrzebne na utrwalenie struktur organizacyjnych. Wspomniany zjazd
miał miejsce w Kiekrzu pod Poznaniem, uczestniczyli w nim pełnomocnicy Ministra Spraw
Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów ze Związkami Zawodowymi,
a także przedstawiciele resortowi i policyjnych finansów. Dominującymi tematami były
sprawy socjalne tj. płace oraz warunki pracy, dyskutowano także o warunkach współpracy
pomiędzy cywilami, a pracodawcą czyli KGP. Ówczesny Komendant Główny Policji
zapewniał o chęci dobrej współpracy. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że z uwagi na
permanentny brak funduszy nie będzie to łatwe. Rok 1996 był okresem zapaści finansowej
całego resortu. W listopadzie pod Sejmem odbyła się pikieta. Wcześniejsze zapewnienia
Komendanta Głównego nie znalazły pokrycia w rzeczywistości.
Kolejne lata przyniosły równie trudne problemy. Z racji zmian administracyjnych,
wiele dotychczasowych Komend Wojewódzkich zamieniono na powiatowe .Zwolniono około
5,5 tysiąca pracowników cywilnych. W roku 2000 kryzys się nasilał. Dopiero w październiku
w skutek odłączenia grupy działaczy z województw dolnośląskiego, śląskiego oraz
lubuskiego i utworzenia odrębnego Związku Zawodowego Pracowników Policji z siedzibą w
Katowicach kryzys zażegnano. W grudniu 2000 w Pieczyskach koło Bydgoszczy obchodzono
5-lecie Związku. Panujące nastroje nie były najlepsze, jak to podkreślał Michał Ćwieka,
ówczesny Przewodniczący „Zabrakło nam dziurek do zaciskania pasa […] Pracownicy
cywilni są najniżej uposażoną grupą finansowaną ze środków na bezpieczeństwo publiczne.
Jednocześnie w zastraszającym tempie rosną obowiązki służbowe”.1 W międzyczasie
nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Głównego Policji, który tak jak poprzednicy
wykazywał zrozumienie i obiecywał pomoc.
1
Cytat z publikacji Nasz Związek autorstwa Sławoja Kopka wydanej z okazji 10-lecia NSZZ PP, s. 28.
W kwietniu 2002 roku
przedstawiciele NSZZPP biorą
udział w kongresie założycielskim
Forum
Związków
Zawodowych.
Sytuacja ekonomiczna Polski jest zła , skutkuje to zamrożeniem płac w resorcie MSW.
Zawieszono wypłatę świadczeń oraz zmniejszono nakłady finansowe na inwestycje .
Kolejne lata to nieustanna walka o poprawę warunków pracy, środków finansowych,
to setki spotkań ,tysiące godzin konstruktywnych rozmów, wiele uzgodnień i porozumień
niestety rzadko dotrzymywanych. Sztandarowym przykładem jest fakt w którym Rząd po
zmasowanych kampaniach protestacyjnych przed kancelarią Prezydenta pod hasłem
’’MAMY DOŚĆ BIEDY’’, ’’znajduje’’ 50 mln zł na podwyżki dla służb mundurowych i w
ferworze prac zapomina o pracownikach cywilnych.
W listopadzie 2010 roku obchodzono 15-lecie Związku NSZZPP, obchody odbywały
się w poznańskiej Operze. Pomimo powodów do świętowania rok ten był trudny. Rząd
zamroził płace w sferze budżetowej. Sytuacja pracowników cywilnych Policji pogorszyła się
jeszcze bardziej. Działania Związków były utrudnione ze względu na zmiany na stanowiskach
Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji i Komendantów jednostek i
szkół Policji. W 2012 roku w ramach zmian organizacyjnych część pracowników cywilnych
Policji zatrudnionych w Centrum Usług Logistycznych została bądź miała zostać zwolniona.
W skutek podjętych przez Związek działań , skierowaniu wniosku i skargi w trybie Kodeksu
Postępowania Administracyjnego do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja
Sienkiewicza, pracownicy CUL zostali przywróceni do pracy .
10 września 2013 roku odbyła się w Warszawie Konferencja pt:’’ Pracownik Policji
Ubogi Cywil’’
Sytuacja pracowników cywilnych została zauważone przez media które poprzez swój
przekaz w znaczny stopniu przyczyniły się do nagłośnienia problemu płacowego. Owocem
konferencji były dalsze rozmowy Międzyzwiązkowego Porozumienia ZZP Policji i wdrożenie
w styczniu 2015 roku kwoty 145 zł brutt odo wynagrodzenia zasadniczego.
Ważnym osiągnięciem NSZZPP są podwyżki, które pracownicy cywilni otrzymali od
stycznia 2016 w wysokości 114 zł brutto+ stażowe. Warto podkreślić iż prace nadal trwają. W
trakcie opracowywania jest Ustawa Modernizacyjna, na lata 2017-2020. Jednym z głównych
założeń jest poprawa warunków płacowych .
NSZZ PP w Poznaniu – historia, cele i dokonania.
Na kanwie ogólnopolskiego ruchu związkowego ,w
Poznaniu 16.03.1990 roku Pani Genowefa Wrzesińska – Fojud
tworzy NSZZ PP, którego przewodniczącą jest przez 22 lata
W listopadzie 1990 podczas I Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ PC MSW zostaje sekretarzem Związku
Krajowego. Poznańska organizacja jest
największa i
najaktywniej działająca. Pomimo, że lata 90-te były dla Policji,
a tym bardziej pracowników cywilnych trudne, w 1997 roku
Związkom udało się zorganizować wiele imprez i wyjazdów.
Przykładem takich przedsięwzięć może być zorganizowane
1997 roku zimowisko dla dzieci w Szklarskiej Porębie .
Wycieczka do
Warszawy w trakcie,
Tak to się zaczęło, rok 1990
której ma miejsce
zwiedzanie
Pałacu
Prezydenckiego oraz spotkanie z ówczesną
prezydentową Jolantą Kwaśniewską.
Siłę działania Związku można było także zobaczyć podczas organizowania pomocy
dla powodzian w 1997. Rok rocznie z okazji Świąt czy to Wielkanocnych czy też Bożego
Narodzenia członkowie Związków mogli i mogą nadal liczyć na upominki. Nawet
w najtrudniejszych latach zarówno pracownicy jak i emeryci i renciści mogli liczyć na
dofinansowanie do wypoczynku lub też korzystać z dofinansowywanych wyjazdów
organizowanych przez KWP w Poznaniu.
Dla poznańskich Związków ważny był rok 1999 , 30 czerwca Wielkopolski
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zawarł porozumienie z Wielkopolskim
Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Policji w Poznaniu, w którym jasno określił zasady współpracy.
Lata 1999-2003, obfitowały w różnego rodzaju imprezy czy wyjazdy. W dalszym
ciągu organizowane były świąteczne paczki .W roku 2000 świętowano 5-lecie istnienia NSZZ
PP, a Przewodnicząca 50 lecie pracy zawodowej. W trakcie obchodów Genowefa Wrzesińska
– Fojud została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w maju 2003
Marian Myszka, pracownik KWP, odznaczenia zostało nadane w Komendzie Głównej Policji
w Warszawie..
W roku 2003, z inicjatywy Przewodniczącej Związków, zostały wyrównane mnożniki
w Komendach Miejskich i Powiatowych do poziomu 0,8 i 0,83, a w Komendzie
Wojewódzkiej Policji do 0,92 kwoty bazowej. Pomimo obiecywanych podwyżek dla
pracowników normatywnych nie udało się nic wywalczyć.
W 2005 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu
odbyły się Ogólnopolskie obchody z okazji 10-lecia
Związków. W trakcie tej uroczystości miały miejsce
dwa ważne wydarzenia, poświęcenie sztandaru
Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP, podczas
obchodów odznaczono Andrzeja Zdonka z KMP w
Lesznie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski..
X-lecie istnienia NSZZ PP
Następna kadencja, poza oczywistymi wydarzeniami, jak wycieczki, imprezy
czy paczki świąteczne, stała pod znakiem sztandaru. I tak uchwałą z grudnia 2005 powołano
Komitet Organizacyjny, którego zadaniem były działania zmierzające do ufundowania
sztandaru WZ NSZZ PP w Poznaniu. W skutek działań komisji oraz innych związkowców 20
lutego 2008r. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru dla Wielkopolskiego
Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Policji.
W kolejnej kadencji przypadającej na lata 2008-2012, a dokładnie w roku 2010
świętowano 15-lecie istnienia NSZZ PP, obchody krajowe, tak jak w przypadku poprzedniego
jubileuszu, miały miejsce w Poznaniu. Rozpoczęto je mszą świętą w kościele garnizonowym,
część oficjalna, tak jak poprzednio miała miejsce w Operze, uroczystość zakończono
w Kiekrzu pod Poznaniem uroczystą kolacją i zabawą.
9 marca 2015 roku Genowefa Wrzesińska – Fojud w wieku 83 lat odeszła na
ZASŁUŻONĄ emeryturę. Przepracowała w resorcie 54 lata. Za wieloletnią współpracę
podziękował jej
Zastępca Komendanta Głównego
Policji
nadinsp. Wojciech Olbryś,
Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Policji w Poznaniu
insp. Rafał Batkowski,
Przewodnicząca Wielkopolskiego Zarządu
Wojewódzkiego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Policji
Pożegnanie Genowefy Wrzesińskiej - Fojud
Lucyna Jaworska
oraz grono zaproszonych przedstawicieli władz rządowych i samorządowych.
Wracając do roku 2012, przyniósł on dla Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu
diametralną zmianę. W wyniku tajnego głosowania wyłoniono nowy Zarząd, którego
Przewodniczącą została Lucyna Jaworska. Nowa Przewodnicząca, działa bardzo aktywnie na
rzecz pracowników Policji. Pracę w Policji rozpoczęła 18.10.1999 r. w Wydziale Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Lucyna Jaworska jest osobą mocno zaangażowaną
we wszystko czego się podejmuje, stara się aby każdemu pomóc. Od pierwszego dnia pracy w
Policji należała do Związków Zawodowych. W roku 2007 podczas wyborów zostaje
wskazana na delegata Zarządu Terenowego KMP w Poznaniu i bierze czynny udział w
Wyborach do Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Poznaniu. 27 października
2011 roku została wybrana na Przewodniczącą ZT KMP w Poznaniu i z wielkim poparciem
pracowników zaczyna walczyć o lepsze warunki pracy. Podpisuje Porozumienie z
Komendantem Miejskim w wyniku, którego ZT KMP w Poznaniu po raz pierwszy otrzymuje
do dyspozycji pokój związkowy. Dzięki jej działaniom z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wyodrębniony zostaje ZFŚS dla
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W konsekwencji tego działania KMP w Poznaniu
posiada własny Fundusz Świadczeń Socjalnych, komisję i regulamin.
26 marca 2012 roku staje przed życiową decyzją i w wyniku głosowania zostaje
Przewodniczącą Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Poznaniu. W kwietniu
w wyborach na Krajowym Zjeździe Delegatów w Broku wchodzi w skład Prezydium
Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Policji w Warszawie i zostaje sekretarzem. Zaczyna bardzo mocno angażować
się w sprawy krajowe, bo wie, że to jest wspólny cel wszystkich pracowników. Jako członek
Prezydium bierze czynny udział w organizacji Konferencji Pracownik Policji Ubogi Cywil w
Warszawie. Razem z Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej Małgorzatą Lewicką
udziela wywiadu do radia Wnet. Uczestniczy w pracach Komisji PZU 2015. Jest członkiem
Forum Dialogu Społecznego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Uczestniczy w
organizacji XX – lecia Związku NSZZ w Warszawie. Bierze udział w pracach Prezydium nad
zapisami w Ustawie o Policji o pracownikach Policji, nad Ustawą Modernizacyjną na lata
2017-2020, jako jedno z niewielu województw wspomaga Fundusz Ochrony Prawnej, który
poprzez Fundacje Ochrony Praw Człowieka zabiega o wypłatę waloryzacji płac. Należy
wspomnieć, że 18.03.2016 roku na VI Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo –
Wyborczej, Lucyna Jaworska-Wojtas, została wybrana na Przewodniczącą na drugą kadencję
na lata 2016-2020. Związki mogą pochwalić się takimi osiągnięciami jak: utrzymanie na
kolejne lata kwoty 145zł brutto, wypłacanej pracownikom cywilnym od lipca 2012.
Wprowadzeniem kart „Rodzinka pracownicza – CARREFOUR” oraz Lotos, wprowadzeniem
kart „Multisport, wyrównaniem mnożnika do 1.0 kwoty bazowej dla pracowników Korpusu
Służby Cywilnej oraz odpowiednika dla pracowników bezmnożnikowych. W trakcie minionej
już kadencji miały miejsca takie wydarzenia jak wycieczki, m.in. do Krakowa,
W trakcie minionej już kadencji miały miejsca takie wydarzenia jak wycieczki,
m.in. do Krakowa,
Budapesztu,
Drezna
Lehle,
Disneylandu, Paryża
Świeradowa,
Rewala,
Berlina, na Jarmark Bożonarodzeniowy,
Włoch, na Lazurowe Wybrzeże,
pielgrzymki na Jasną Górę,
współorganizacja Dnia Dziecka w Ligowcu
Dzień Kobiet z atrakcjami ,warsztatami i pokazami skierowana do wszystkich pań.
Nie sposób wyliczyć wszystkie osiągnięcia i zasługi. Dzięki współpracy pomiędzy
Związkami Zawodowymi, a różnymi instytucjami związkowcy i pracownicy cywilni
korzystają z wachlarza ofert poznańskich Teatrów, kin w atrakcyjnych cenach.
Założono nowe Zarządy Terenowe w Wielkopolsce oraz aktywnie wspierano już
istniejące.
Stworzono pierwszą, profesjonalną stronę internetową Związku, która jest
aktualizowana o bieżące wydarzenia.
Przewodnicząca Lucyna Jaworska-Wojtas wchodząc w skład Prezydium Forum
Związków Zawodowych woj. wielkopolskiego, reprezentuje wielkopolskie struktury na
wszystkich możliwych płaszczyznach . Uczestniczyła w pikietach przed Kancelarią
Premiera w lipcu 2015 roku, jak również w miasteczku mundurowym w październiku 2015 r.
Pikieta – lipiec 2015
Miasteczko mundurowe
– październik 2015
W minionej kadencji podpisano Porozumienie w sprawie określania zasad współpracy
w zakresie przyznawania nagród uznaniowych pracownikom nie objętym mnożnikowym
systemem wynagrodzenia i członkom Korpusu Służby Cywilnej z insp. Rafałem Batkowskim
Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, którego wynikiem są wprowadzone w
całym woj. wielkopolskim Regulaminy Premiowania. Podpisano Porozumienie z Zarządem
Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej w Poznaniu, które umożliwia korzystanie
z dofinansowania różnych inicjatyw, NSZZ PP w Poznaniu mają także nadzór społeczny nad
Koleżeńską Kasą Oszczędnościowo Pożyczkową przy KWP w Poznaniu. Podpisane zostało
również Porozumienie z Komendantem Wojewódzkim w Poznaniu insp. Rafałem
Batkowskim o wzajemnej współpracy.
Pamiętając o zasłużonych związkowcach przewodnicząca co roku występuje o
uhonorowanie ich odznaczeniami państwowymi. Sama została odznaczona srebrnym
medalem za długoletnią służbę oraz brązowym za zasługi dla Policji.
Dbając o poszerzenie wiedzy z zakresu ZFŚS oraz warunków BHP w zakładzie pracy
organizuje szkolenia . W minionej kadencji szkolenia odbyły się w miejscowościach:
T
T
T
u
r
Turek,
Skorzęcin
Wągrowiec
Coroczne spotkania emerytów, to ważny punkt w harmonogramie Związkowym..
Rok 2016 Związki zaczynają jak zwykle dynamicznie, współorganizacją festynu
noworocznego dla dzieci na kampusie UAM, wyjazdem walentynkowym na termy do Bad
Saarow w Niemczech, wynegocjowaniem
niższych stawek dla posiadaczy kart
MULTISPORT, organizacją XX-lecia NSZZPP.
8 marca 2016 po raz kolejny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu miały
miejsce obchody Dnia Kobiet, w przygotowania tego przedsięwzięcia NSZZPP
zaangażowane były już na kilka miesięcy wcześniej. Wydarzenie pod hasłem „Metamorfoza
– rozkwitaj na nowo” było dla wszystkich przybyłych Pań okazją do uczestnictwa w
warsztatach ,pokazach i prezentacjach produktów ,usług i tematów kierowanych do kobiet.
18 marca 2016 roku miała miejsce VI Wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ PP
podczas, której odbyły się wybory nowego prezydium. Przewodniczącą po raz drugi została
wybrana Lucyna Jaworska-Wojtas. Mówiąc o Związkach należy wymienić wiele osób od
lat zaangażowanych w tą działalność i zacząć tutaj należy od Przewodniczących
poszczególnych Zarządów Terenowych i tak : Chodzież - Alicja Zachariasz, Czarnków Magdalena Buczkowska, Gniezno - Aleksander Wawrowski, Gostyń – Krzysztof Mazur,
Grodzisk Wielkopolski – Dariusz Miś, Jarocin – Andrzej Grygiel, Kalisz – Anna
Bendkowska, Koło – Katarzyna Ortiz, Konin – Marzena Wróbel, Kościan – Marian Dudziak,
Krotoszyn – Maciej Kozłowski, Leszno – Jarosław Przezbórski, Ostrów – Aneta Łęcka,
Nowy Tomyśl – Karolina Adamczak, Oborniki – Agnieszka Fojak, Ostrzeszów –
Antoszewska, Rawicz – Hanna Jańska-Antonić, Słupca –Halina Drapikowska, Szamotuły –
Magdalena Bekasiak, Śrem –Krzysztof Patalas, Środa Wielkopolska –Piotr Dybo, Turek –
Agnieszka Pakuła, Wągrowiec –Agata Król, Września –Anna Mucha-Olejniczak, Złotów –
Irena Plewa, nie można tutaj pominąć wielu innych równie zaangażowanych związkowców,
takich jak: Wanda Sobczak, Maria Gasperowicz, Elżbieta Anioła, Andrzej Stefański,
Eugeniusz Wałęsiak, Jolanta Niemier, Jan Fikus, Andrzej Zdonek, Anna Urbaniak, Henryka
Łuczka, Alina Til, Marian Myszka, Zdzisław Mikulski, Grażyna Andrzejak, Ewa Wieczorek,
Ewa Błaszczyk, Róża Jędrzejczak, Jacek Kowalczyk, Krystyna Jacuszczak, Zbigniew
Pospiech, Jakub Piasecki, warto również wspomnieć o młodych związkowcach, którzy
czynnie są zaangażowani i są to: Monika Mielniczuk, Agnieszka Dolata, Violeta Lipińska,
Aniceta Wojciechowska, Patrycja Kubiak, Anna Walas, Renata Zamorska, Joanna Siekierska,
Jolanta Smul, Łukasz Dworczyński… nie sposób tutaj wymienić wszystkich i jeśli ktoś, z
aktywnych związkowców czuje się pominięty to serdecznie przepraszamy i jednocześnie
wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie oraz włożoną pracę na rzecz innych.
Historia NSZZ PP jest bardzo bogata, na przestrzeni tych dwudziestu lat, przy pomocy
Związków poprawiła się sytuacja wielu pracowników. Mówiąc o NSZZ PP myśli się
o bezustannej walce o poprawę warunków pracy i płacy.
Motto na najbliższe lata brzmi:
Aby osiągnąć sukces, musisz mądrze pracować, nigdy nie
rezygnować – lecz przede wszystkim powinieneś pielęgnować swą
wspaniałą obsesję.
/W. Disney/
Opracowano na podstawie materiałów i dokumentów NSZZ PP w Poznaniu oraz publikacji Nasz Związek Sławoja Kopki
Opracowały:
Renata Zamorska
Lucyna Jaworska-Wojtas
Jolanta Smul