NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

Transkrypt

NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI
BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA
KONKURS
NA NAJŁADNIEJSZĄ
ZAKŁADKĘ DO
KSIĄŻKI
REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATOR
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie
2. CELE KONKURSU
 Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
 Kształtowanie poczucia estetyki.
 Doskonalenie sprawności manualnych.
 Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA







Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II-III i klas IV-VI.
Zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki.
Praca może być wykonana dowolną techniką. Mogą być użyte dowolne płaskie
materiały niebrudzące i nieniszczące książki.
Kształt pracy dowolny.
Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę.
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko
autora projektu, klasę.
Prace należy złożyć do 20 listopada 2015r. w Bibliotece Szkolnej.
Organizator konkursu powoła komisję oceniającą. (Komisja będzie oceniać
pomysłowość, oryginalność, samodzielność i estetykę pracy).
4. NAGRODY


Na zwycięzców w każdej kategorii wiekowej czekają nagrody wręczone na
najbliższym apelu szkolnym po ogłoszeniu wyników.
Prace przekazane na konkurs będą zaprezentowane w bibliotece szkolnej.

Podobne dokumenty