umowa najmu lokalu mieszkalnego

Transkrypt

umowa najmu lokalu mieszkalnego
UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Zawarta w dniu ........................... w Ustce pomiędzy:
Aleksander Puławski, zamieszkałym w Ustce przy ul.
zwanym dalej Wynajmującym,
a...............................................................................................,
zamieszkały ……………………………...……………….....,
legitymujący się dowodem osobistym nr.................................,
PESEL...........................,
zwaną dalej Najemcą, o następującej treści:
1.
§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego
w Ustce przy ul. Kilińskiego 3 nr ........
2.
Wykaz wyposażenia lokalu:
Mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Sypialnia: Szafa, łoże małżeńskie, szafki nocne*2, pościel
Salon: TV Samsung 32”, komoda, ława, wersalka, pościel
Kuchnia: Płyta grzewcza Amica, okap, naczynia, garnki, patelnie, sztućce, mop
Łazienka: kabina prysznicowa/wanna, umywalka+szafka,WC
3.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. …………………………………………
dla …..osób / …. Dób.
4.
Doba trwa od 12-stej do 10-tej rano.
5.
Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1, pkt. 2 lokal wraz z urządzeniami
(meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).
6.
Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
7.
W przypadku zepsucia/uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia mebli, armatury sanitarnej, ścian, itp.
Najemca zobowiązuję się pokryć koszty finansowe naprawy bądź remontu.
§2
Najemca reguluje płatność z góry w dniu podpisania umowy.
§3
Wynajmujący przekaże Najemcy klucze do lokalu - jeden komplet - w dniu podpisania umowy.
§4
Najemca zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu lokal do wglądu.
Najemca zobowiązany jest dbać o czystość w mieszkaniu, w dniu opuszczenia mieszkania Najemca zobowiązuje się do
posprzątania lokalu – oddanie lokalu w takim stanie w jakim zostało przyjęte.
§5
Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
§6
Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę
sporządzono
w
dwóch
NAJEMCA:
..............................................................
jednobrzmiących
§9
egzemplarzach,
po
jednym
dla
WYNAJMUJĄCY:
..............................................................
każdej
ze
stron.

Podobne dokumenty