Nr. 1026

Komentarze

Transkrypt

Nr. 1026
Nr. 1026
7 719 002 410
6 720 607 266 (2012/04) EN/PL/CZ
[4]
[5]
[6]
English
Polska
Česky
2
[de]
Installation nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb!
[en]
To be installed by a heating engineer only.
[fr]
Ne faire effectuer l'installation que par un installateur agréé !
[bg]
Монтажът да се извърши само от оторизирано специализирано предприятие!
[cs]
Instalaci smí provádet pouze autorizovaná odborná firma!
[da]
Installationen må kun udføres af et autoriseret VVS-firma!
[el]
Η εγκατάσταση πρέπει να διεξαχθεί αποκλειστικά από εγκεκριμένη εξειδικευμένη εταιρία!
[es]
La instalación sólo debe ser realizada por una empresa instaladora autorizada.
[et]
Paigaldada võib vaid volitatud ettevõte.
[hr]
Instalaciju smije samo vršiti samo certificirano stručno poduzeće!
[hu]
Az installálást csak arra feljogosított szakipari üzem végezheti!
[it]
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato autorizzato!
[lt]
Montavimo darbus privalo atlikti tik įgaliotos specializuotos įmonės personalas!
[lv]
Montažu atlauts veikt tikai autorizetam specializetam uznemumam!
[nl]
Installatie alleen door een erkend installateur!
[no]
Skal kun installeres av godkjent fagbedrift!
[pl]
Instalacja możliwa tylko przez autoryzowany serwis!
[pt]
A instalação apenas deve ser efectuada por um técnico autorizado!
[ro]
Este admisă efectuarea lucrărilor de instalare numai de către o firmă de specialitate autorizată!
[ru]
Монтаж должна выполнять только специализированная фирма, имеющая разрешение на выполнение таких работ.
[sk]
Instaláciu smie vykonat iba specializovaná firma s povolením!
[sl]
Samo pooblaščeni inštalater sme izvesti inštalacijo.
[sr]
Instalaciju sme da vrši samo ovlašceni servis!
[sv]
Installationer får endast utföras av auktoriserad installatör!
[tr]
Cihazlar, mutlak şekilde yetkili tesisatç bayi tarafndan monte edilmelidir!
[uk]
Монтаж проводиться лише спеціалізованим підприємством!
[zh]
只可由获得许可的专业公司进行安装!
[de]
Montageanleitungen des Gerätes und aller verwendeten Zubehöre beachten!
[en]
Observe the instruction manuals for both the device and any accessories used.
[fr]
Respecter les instructions relatives à l'appareil et à tous les accessoires utilisés.
[bg]
Д се съблюдават инструкциите за уреда и за всички използвани принадлежности!
[cs]
Respektujte návody k prístroji a ke všem použitým príslušenstvím!
[da]
Overhold alle vejledninger til apparatet og det anvendte tilbehør!
[el]
Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες της συσκευής και όλων των πρόσθετων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται!
[es]
Es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del aparato y de todos los accesorios utilizados.
[et]
Järgida seadme juhendit ja kasutada vajalikke lisatarvikuid!
[hr]
Pridržavati se uputa za korištenje uređaja i dodatne opreme!
[hu]
Vegye figyelembe a készülék és valamennyi felhasznált tartozék útmutatóit!
[it]
Osservare le istruzioni dell'apparecchio e di tutti gli accessori impiegati!
[lt]
Laikykitės įrenginio ir visų naudojamų priedų instrukcijų!
[lv]
Ieverot iekartas un visu izmantoto piederumu instrukcijas!
Nr. 1026 – 6 720 607 266 (2012/04)
[nl]
Handleidingen van het apparaat en alle gebruikte toebehoren respecteren!
[no]
Ta hensyn til anvisningene for apparatet og alt tilbehør som brukes!
[pl]
Przestrzegać instrukcji obsługi dotyczących urządzenia i używanego z nim całego wyposażenia!
[pt]
Observar as instruções do aparelho e de todos os acessórios utilizados!
[ro]
Este necesară respectarea instrucţiunilor echipamentului şi ale tuturor accesoriilor utilizate!
[ru]
Выполняйте требования инструкций на оборудование и все примененные комплектующие!
[sk]
Dodrziavajte pokyny uvedené v návodoch k zariadeniu a vsetkému pouzitému príslusenstvu!
[sl]
Pazite mna inštalacijska navodila aparata in uporabo dodatne opreme.
[sr]
Pridržavati se uputstava za ovaj uredaj i sve korišcene pribore!
[sv]
Följ bruksanvisningarna till apparaten och alla tillbehör som används!
[tr]
Cihazn ve kullanlan tüm aksesuarlarn klavuzlar dikkate alnmaldr!
[uk]
Дотримуйтеся посібників з експлуатації для приладу та для усіх компонентів, які використовуються!
[zh]
注意设备和所有附件的说明!
[de]
Vor Elektroarbeiten: Anlage spannungsfrei machen!
[en]
Before carrying out electrical work: disconnect the installation from the power supply.
[fr]
Avant toute intervention sur le circuit électrique : couper l'installation de la tension !
[bg]
Преди работи по електрическата част: Инсталацията да не е под електрическо напрежение!
[cs]
Pred zapocetím prací na elektrické instalaci odpojte zarízení od elektrické síte!
[da]
Før arbejde på de elektriske installationer, skal anlægget være spændingsfrit!
[el]
Πριν από την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών: Αποσυνδέστε την εγκατάσταση από το ηλεκτρικό ρεύμα!
[es]
Antes de los trabajos eléctricos: ¡Desconectar la tensión de la instalación!
[et]
Enne elektritöid seade pinge alt vabastada!
[hr]
Prije električnih radova: Postrojenje isključiti sa strujnog kruga!
[hu]
Elektromos munkák előtt: végezze el a berendezés feszültségmentesítését!
[it]
Prima di eseguire interventi sui componenti elettrici mettere fuori tensione l'impianto!
[lt]
Prieš atlikdami elektros sistemos darbus, įrangą atjunkite nuo įtampos!
[lv]
Pirms elektrodarbu veikšanas: Atslegt iekartu no stravas!
[nl]
Voor elektrotechnische werkzaamheden: installatie spanningsloos maken!
[no]
Før elektriske arbeider: Sørg for at anlegget er spenningsfritt!
[pl]
Przy pracach elektrycznych: Odłączyć instalację od zasilania!
[pt]
Antes dos trabalhos eléctricos: desligar a tensão do sistema!
[ro]
Înainte de executarea lucrărilor la nivelul instalaţiei electrice: scoateţi echipamentul de sub tensiune!
[ru]
Перед проведением работ с электрооборудованием: обесточьте установку!
[sk]
Pred vykonaním elektroinstalacných prác: Odpojte zariadenie z elektriny!
[sl]
Preden začnete z delom na električni napeljavi: izklopite napravo.
[sr]
Pre elektro radova: uredaj odvojiti od napajanja!
[sv]
Innan elektriska arbeten utförs: Se till att anläggningen är spänningsfri!
[tr]
Elektrik devresi ile ilgili işler öncesi: Cihazn elektrik bağlantsn kesiniz!
[uk]
Перед початком електромонтажних робіт: знеструмити прилад!
[zh]
进行电气操作前:切断设备电压!
Nr. 1026 – 6 720 607 266 (2012/04)
3
Pre-installation aid
1
Pre-installation aid
1.1
Description
With the use of this kit, we intend the installer to make all the
connections in order to make easy the posterior boiler assembly.
1.2
Mounting
B Make all the connections to the Installation Aid as shown in Fig. 1.
“*” valve is only used in Poland.
Fig. 3
Pre-installation aid fixing
B Tighten all connections (Fig. 4).
Fig. 1
Wall connections and measurements
B Cut the installation pipes.
B Screw the Installation Aid onto the wall (Fig. 3)
B Weld the installation pipes to the Installation Aid pipes.
Fig. 4
Connections
B Test installation on leaks (Fig. 5).
Fig. 2
Pre-installation aid connections
Fig. 5
4
Leakage test
Nr. 1026 – 6 720 607 266 (2012/04)
Szablon montażowy
2
Szablon montażowy
2.1
Opis
Szablon montażowy (7 719 002 369) wraz z zestawem
podłączeniowym AZ 1026, służy do podłączenia kotła Euroline HRD do
instalacji c.o. i c.w.u. prowadzonej pionowo na ścianie, wykonanej z rur
miedzianych o połączeniach lutowanych o średnicach c.o. 22 mm,
zimna woda 18 mm, ciepła woda 18 mm i gaz 15 mm.
Zestaw zawiera 5 zaworów odcinających.
2.2
Montaż
B Elementy zestawu podłączeniowego AZ 1026 przymocować do
szablonu montażowego zgodnie z rys. 1.
Rys. 3 Mocowanie szablonu montażowego do ściany
B Dokręcić złączki zaciskowe (rys. 4).
Rys. 1 Przymocowanie zestawu podłączeniowego do szablonu
montażowego
B Obciąć rury przyłączeniowe do odpowiedniej długości.
B Przymocować szablon montażowy do ściany (rys. 3)
B Przylutować rury instalacji c.o. do rur zestawu przyłączeniowego.
Rys. 4 Podłączenie do instalacji
B Sprawdzić szczelność instalacji (rys. 5).
Rys. 5 Test szczelności
Rys. 2 Podłączenie do instalacji
Nr. 1026 – 6 720 607 266 (2012/04)
B Bezpośrednio przed zamontowaniem kotła odkręcić śrubunki
przyłączy od szablonu montażowego i zdemontować szablon
pamiętając o zamknięciu zaworów odcinających.
5
Pomocná montažní sada
3
Pomocná montažní sada
3.1
Popis
Tato sada je určena pouze pro montážníka na přípravu všech šroubení
pro zjednodušení montáže zadní části boileru.
3.2
Montáž
B Připravit všechna šroubení do pomocné šablony tak jak je znázorněno
na Obr. č.1.
Obr. 3 Připevnění pomocné montážní šablony
B Utáhnout všechna šroubení (Obr. č. 4).
Obr. 1 Šroubení u zdi a rozměry
B Připravit montážní trubky.
B Připevnit pomocnou šablonu na zeď (Obr. č. 3).
B Sešroubovat montážní trubky s trubkami pomocné montážní šablony.
Obr. 4 Zašroubení
B Otestovat těsnost.(Obr. č. 5).
Obr. 2 Zapojení pomocné montážní šablony
Obr. 5 Test netěsností
6
Nr. 1026 – 6 720 607 266 (2012/04)
Pomocná montažní sada
3.3
Notes
Nr. 1026 – 6 720 607 266 (2012/04)
7
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar
www.bosch-thermotechnology.com

Podobne dokumenty