Wymagane dokumenty do egzaminu inżynierskiego oraz obrony

Transkrypt

Wymagane dokumenty do egzaminu inżynierskiego oraz obrony
Wymagane dokumenty do egzaminu inżynierskiego oraz
obrony pracy magisterskiej
Dokumenty przyjmowane będą tylko w komplecie wg listy podanej poniżej:
•
•
•
1 egzemplarz pracy:
• bez oprawy twardej, w skoroszycie ofertowym,
• pierwsza strona tytułowa (zał. 1)
• zadrukowany dwustronnie,
• każda zadrukowana strona ponumerowana,
• płyta CD (podpisana) z nagraną pracą w formacie PDF w papierowej koszulce,
przypięta jako ostatnia strona w skoroszycie.
karta zobowiązań studenta (rozliczenie z biblioteką) lub przy odbiorze dyplomu
wypis z indeksu (wszystkie oceny mają być wpisane w systemie Edukcja.Cl)
Wypis z indeksu każdy student drukuje z systemu „Edukacja Cl." - wybierając
zakładkę ”indeks” i podpisuje na każdej stronie.
•
•
•
•
•
•
•
opinia opiekuna i recenzja pracy dyplomowej,
dowód opłaty za dyplom
• opłata za dyplom ukończenia studiów wynosi 60 zł,
• opłata za dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 40 zł.
4 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm (w wypadku odpisów w języku obcym dodatkowe
dwa zdjęcia),
oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy
oświadczenie o udostępnianiu pracy,
oświadczenia (wniosek o odpis dyplomu w języku obcym, zgoda dotycząca
informacji umieszczonych w suplemencie),
Formularz danych osobowych wygenerowany przez system strony Biura Karier.
Formularz dostępny jest pod adresem www.biurokarier.pwr.edu.pl w zakładce
„Badanie losów zawodowych absolwentów”. UWAGA! Po wysłaniu formularza
system generuje dokument w formacie pdf, który należy wydrukować i podpisać.
Podczas wydruku dokumentu dane z wyrażoną zgodą automatycznie zapisywane są w
bazie danych, zaś bez zgody usuwane. Zarówno zgoda (załącznik 1) jak lub jej brak
(załącznik 2) na przetwarzanie danych osobowych winny być dostarczone do
dziekanatu na dokumencie wygenerowanym przez system strony Biura Karier.

Podobne dokumenty