{$lang.ogloszenie_wyniki wyszukiwania}

Transkrypt

{$lang.ogloszenie_wyniki wyszukiwania}
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
instructor 2016-09-05 00:00:00
Type of college Name of Institution Uniwerytet w Białymstoku Organizational unit Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu position instructor field of science wychowania fizyczne number of posts 1 voivodeship
podlaskie city Białystok interval salary 2000.00-3003.00 Link to website http://www.bip.uwb.pl keywords
wychowanie fizyczne, kulturystyka, fitness, samoobrona publication date 2016-09-05 00:00:00 expiry date
2016-09-19 00:00:00 description Wykształcenie wyższe na kierunku Wychowanie Fizyczne, tytuł zawodowy
magistra, doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego( minimum 4 lata), posiadane
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wymienionych dyscyplinach sportu,( minimum 4 lata), udokumentowane
swoje osiągnięcia sportowe w tym wyniki szkolonych zawodników. Ka ndydaci proszeni są o złożenie w
Sekretariacie SWFiS UwB ,ul. ŚWierkowa 20 A /HALA SPORTOWA/ 15-329 Boałystok następujących dokumentów:
CV, odpis dyplomu magistra, potwierdzone ksero uprawnień instruktorskich w wymienionych dyscyplinach
sportu, oświdczenie że UwB będzie podstawowym miejscem pracy, ewentualne informacje, które kandydat uzna
za stosowne, dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć z wymienionych dtscyplinach sportu.Prosimy
dodatkowo o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. attachments
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty