SYSTEM TEC 99 EVOLUTION

Komentarze

Transkrypt

SYSTEM TEC 99 EVOLUTION
SYSTEM TEC 99 EVOLUTION
LPG / CNG
Tartarini Auto S.p.a
Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy
Tel.:+39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00
E-mail: [email protected] www.tartariniauto.it
Tłumaczenie
AUTO GAZ ŚLĄSK sp. z o.o.
ul.Brygadzistów 82a
40-807 Katowice
Tel 032/6096412
Fax . 032/2516468
E-mail :[email protected]
www.autogaz.com.pl
30/07/2004
Spis treści:
OPROGRAMOWANIE ........………………………………..................................……………
3
KONFIGURACJA SAMOCHODU ..……………………...................................………………. 5
REGULATOR PRZEPŁYWU GAZU - DAT …………………...................................………13
OPCJE KONFIGURACJI .................. ………………………….................................………… 17
ZACHOWANIE I ZAPISYWANIE KONFIGURACJI …………….................................…… 19
TEC 99 Evolution to już trzecia generacja jednostki sterującej przeznaczonej dla klasycznych układów zasilania paliwem gazowym. Urządzenie to na podstawie danych pochodzących z
czujnika położenia przepustnicy, sygnału prędkości obrotowej silnika oraz sygnału sondy lambda
steruje położeniem silnika krokowego, a tym samym reguluje przepływ paliwa gazowego dostarczanego do silnika pojazdu, w zależności od jego obciążenia i warunków zewnętrznych. W stosunku do poprzednich wersji (TEC 97 i TEC 99) TEC 99 Evolution może dodatkowo określać
zmianę zasilania z paliwa bazowego na gazowe przy osiągnięciu przez regulator ciśnienia zadanej temperatury. Temperatura ta sczytywana jest z czujnika zainstalowanego w regulatorze ciśnienia. Oprogramowanie urządzenia jest w pełni kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows 95, 98, 2000, Millenium, NT, XP.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
2
OPROGRAMOWANIE
PROCEDURA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA
Oprogramowanie systemu regulacji przepływu paliwa gazowego typu TEC 99 Evolution należy
zainstalować na twardym dysku komputera, który powinien spełniać następujące wymogi:
System operacyjny: Windows, 98, 2000, Millenium, NT, XP
Procesor: 133 Mhz
Pamięć RAM: 16 Mb
Twardy dysk: 25 Mb
Stacja CD ROM
Program instaluje się samoczynnie po włożeniu płyty instalacyjnej do stacji dysków CD i trzykrotnym kliknąć klawiszem Next.
Po zakończeniu procedury instalacji programu, na ekranie monitora ukaże się ikona programu
TEC 99 Evolution za pomocą której można uruchomić program służący do programowania i
diagnozowania urządzenia sterującego TEC 99 Evolution.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
3
Rozpoczęcie pracy z programem wymaga dwukrotnego kliknięcia ikony z napisem - TEC 99
Evolution.
Na ekranie pojawi się napis „ Centralka odłączona”
Należy kliknąć najpierw na “Połączenie” później na „Połącz”
Pojawi się Menu Główne, z którego możliwe jest uruchomienie następujących funkcji oprogramowania:
KONFIGURACJA SAMOCHODU
Za pomocą tego menu możliwa jest wizualizacja konfiguracji danych samochodu które zapisane
są urządzeniu sterującym TEC 99 Evolution.
MENU – Zapisz konfigurację / Wczytaj konfigurację
Ta opcja pozwala na zapisywanie konfiguracji i oprogramowania urządzenia TEC 99 Evolution
zarówno w pamięci komputera jak i w urządzeniu sterującym.
Ponadto na ekranie jest uwidoczniony typ portu komunikacyjnego.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
4
KONFIGURACJA SAMOCHODU
Wybierając opcję „KONFIGURACJA SAMOCHODU” mamy możliwość wizualizacji podstawowych funkcji, które zapewniają prawidłową pracę samochodu zasilanego alternatywnie paliwem
gazowym.
KONFIGURACJA SAMOCHODU
TYP UKŁADU
ZAPŁONOWEGO
Ta funkcja zapewnia uzyskanie
właściwego sygnału prędkości
obrotowej, niezbędnego dla
prawidłowej regulacji przepływu gazu.
Wybór
opcji
CEWKA
POJEDYNCZA jest dokonywany w przypadku, gdy pojazd
jest wyposażony w pojedyncze
cewki na każdym z cylindrów, a
sygnał pobierany jest z minusa
cewki.
CEWKA PODWÓJNA w przypadku, gdy pojazd wyposażony
jest w cewkę sterującą 2 cylindrami, a sygnał pobierany jest z
minusa cewki. Wyboru opcji
4/5/6/8 CYLINDRÓW dokonujemy w przypadku, gdy sygnał
pobierany jest z ECU benzyna.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
5
SYGNAŁ PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ
Wyboru opcji SŁABY SYGNAŁ
dokonujemy w przypadku, gdy
pobieramy sygnał z tranzystora
sterującego cewkami zapłonowymi. Opcja STANDARD deklarowana jest w przypadku
połączenia z minusem cewki.
W przypadku równoległego
połączenia z obrotomierzem
można dokonać wyboru jednej
lub drugiej opcji, zaleca się
jednak dokonanie wyboru opcji
SŁABY SYGNAŁ.
SPOSÓB PRZEJŚCIA NA
ZASILANIE GAZOWE.
Do dyspozycji są trzy opcje:
Przy przyspieszaniu / przy
opóźnianiu /Rozruch na gazie
Pozwalają one na wybór opcji
automatycznego przejścia z
zasilania benzynowego na zasilanie gazowe.
Wybierając opcję Przyśpieszenie, przejście nastąpi po osiągnięciu odpowiedniej, ustalonej
programowo prędkości obrotowej z dokładnością ±100 obr/min. Wybierając Opóźnienie,
przy spadku prędkości obrotowej w chwili uzyskania przez
silnik ustalonej programowo
prędkości obrotowej.
Rozruch na gazie: przejście na
Gaz przy rozruchu silnika –
Uwaga opcja stosowana jedynie w jednostkach zasilanych
jednopaliwowo (tylko paliwem
gazowym).
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
6
TEMPERATURA DLA
ZMIANY
Opcja Temperatura, pozwala
na wprowadzenie wartości temperatury reduktora, przy której
następuje przejście na zasilanie
gazowe (zalecana temperatura
25 °C).
Do stosowania jedynie wraz z
czujnikiem temperatury.
PRĘDKOŚĆ DLA ZMIANY
Liczba obrotów przy której następuje przejście na zasilanie
gazowe.
Określa zakres obrotów minimalnych po osiągnięciu, których
możliwe jest przejście na zasilanie gazowe (Zaleca się 2000
obr., nie powinny to być obroty
niższe.)
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
7
CZAS NAŁOŻENIA
Czas opóźnienia wyłączenia
zasilania paliwem benzynowym. Pozwala na wybór czasu po którym powinno nastąpić wyłączenie zasilania paliwem benzynowym.
UWAGA : Opcja aktywna w
przypadku rozłączania wtryskiwaczy przewodami żółtymi TEC .
TYP CZUJNIKA
Pozwala na wybór zastosowanego czujnika wskazania
poziomu paliwa gazowego.
Czujnik typu Italia: wyboru
dokonujemy dla większości
stosowanych czujników.
Czujnik 0-90 Ohm: stosuje
się w przypadku zastosowania czujników opornościowych pracujących w zakresie
0-90 Ohm.
Tylko rezerwa: w przypadku
stosowania jedynie wskazania
rezerwy
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
8
RODZAJ CZUJNIKA
POŁOŻENIA
PRZEPUSTNICY.
Umożliwia przekazanie odpowiedniego sygnału do
TEC 99, w zależności od
rodzaju czujnika w który
wyposażony jest pojazd.
Liniowy od 0-5V: odpowiada sygnałowi prostemu.
Liniowy od 5-0V: odpowiada sygnałowi odwróconemu.
Wyłącznik skrajnego położenia przepustnicy od 0 – 12
V: odpowiada sygnałowi
zmieniającemu się od 0 – 12
V (sygnał prosty).
Wyłącznik skrajnego położenia przepustnicy od 12 – 0
V: odpowiada sygnałowi
odwróconemu (zmieniający
się od 12-0V).
TPS w układach Mono Bosch: tą opcję należy wybrać
dla pojazdów wyposażonych
w system wtrysku jednopunktowego typu Bosch,
łącząc przewód z PIN 2.
Brak czujnika położenia
przepustnicy: tą opcję wybieramy gdy potencjometr
przepustnicy nie posiada
wskazanych powyżej sygnałów.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
9
TYP SONDY LAMBDA.
Umożliwia przekazanie odpowiedniego sygnału do TEC
99 w zależności od rodzaju
sondy lambda występującej w
pojeździe. Dokonać wyboru
napięcia pracy sondy lambda
odpowiedniej dla adaptowanego pojazdu.
OPÓŹNIENIE ODCZYTU
SONDY LAMBDA PO
URUCHOMIENIU
SILNIKA.
Opcja ta pozwala na określenie czasu pracy, w którym
ECU pracuje w pętli otwartej.
Opcja ta zapewnia nagrzanie
się sondy lambda do właściwej temperatury pracy.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
10
TYP EMULACJI SONDY
LAMBDA
Masa: sygnał symulujący na
sondzie masę.
Obwód otwarty: przy wyborze tej funkcji nie przekazuje
się żadnego sygnału do ECU
benzyna, sygnał jest polaryzowany przez wewnętrzną
oporność ECU.
Sonda Balansowa (Sygnał
prostokątny): wybierając tą
opcję otworzy się nowa strona umożliwiająca wybór
dwóch typów emulacji.
1)Sonda balansowa standard:
wskazanym jest wybór opcji
Standard i później OK, aby
zatwierdzić wybór opcji sonda balansowa standard ze
stałymi wartościami.
2) sonda balansowa konstruowana: w tym przypadku
wskazana jest modyfikacja 4
parametrów aby zróżnicować
formę sondy balansowej,
później należy przycisnąć
OK, celem zatwierdzenia
wpisanych wartości.
UWAGA: błędne zaprogramowanie może spowodować
trwałe uszkodzenie ECU benzyna.
Po zakończeniu wpisywania parametrów konfiguracji układu wskazanym jest sprawdzenie przy
włączonym silniku następujących parametrów:
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
11
Wskazuje wartość minimalną
TPS, po przekroczeniu której
system identyfikuje obroty
powyżej biegu jałowego.
Temperatura reduktora powinna być widoczna ( przy zabudowanym dodatkowym czujniku temperatury).
Wskazuje pozycję
silnika krokowego
DAT 99.
Wartości min. i max TPS
muszą odpowiadać wartościom rzeczywistym.
Wartość optymalna powinna wynosić 50 – 80 kroków
dla LPG i 60-90 kroków
dla CNG.
Wartość sondy lambda
powinna być identyczna
jak wartość rzeczywista.
Odczyt prędkości obrotowej
powinien być identyczny jak
wskazanie obrotościomierza.
REGULATOR PRZEPŁYWU GAZU DAT
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
12
Klikając na biały prostokąt
uaktywnia się funkcja:
Default stały.
WARTOŚĆ STAŁEGO
DEFAULT
Przy pomocy tej funkcji
można zablokować tłoka
DAT na określonej stałej
pozycji.
UWAGA: przy zadeklarowaniu tej opcji TEC nie jest w
stanie regulować poprawnie
składu mieszanki w odniesieniu do sondy lambda
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
13
MAKSYMALNE
OTWARCIE SILNIKA
KROKOWEGO
Na ekranie widzimy maksymalne otwarcie tłoka regulatora przepływu gazu DAT.
Maksymalne otwarcie silnika
DAT nie powinno przekraczać wartości 240 kroków.
MINIMALNE
OTWARCIE SILNIKA
KROKOWEGO
Na ekranie widzimy maksymalne zamknięcie tłoka regulatora przepływu gazu DAT.
Wartość nie powinna być
niższa od 20 kroków.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
14
Klikając na biały prostokąt uaktywnia się opcja:
Wzbogacenia (KICK
DOWN)
Pozycja DAT umożliwiająca wzbogacenie mieszanki w trakcie manewru
nagłego przyspieszania.
Pozycja przy której chcemy aby zatrzymał się
DAT w momencie wzbogacenia mieszanki lub
manewru nagłego przyspieszenia.
Wartość TPS w momencie
wzbogacenia
mieszanki.
Wartość napięcia TPS
powyżej, której zachodzi
efekt wzbogacenia mieszanki.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
15
Czas wzbogacenia mieszanki.
Pozwala na określenie czasu otwarcia DAT w momencie wzbogacenia.
KONFIGURACJE OPCJONALNE
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
16
Klikając na biały prostokąt
uaktywnia się funkcja: CUTOFF.
Obroty przy których następuje wyłączenie funkcji
Cut-off
Pozycja silnika krokowego
DAT przy włączonej opcji
cut-off.
Klikając w biały kwadrat
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
17
uaktywnia się pozycja: Jazda
ekonomiczna.
Funkcja jazdy ekonomicznej.
Za pomocą tej funkcji można
uzyskać poprawę parametrów
zużycia paliwa.
Histereza TPS na biegu
jałowym.
Przekraczając histerezę o
0,18 Volt system sterowania
TEC 99 Evolution identyfikuje wyjście z biegu jałowego.
Nie zaleca się modyfikacji
tego parametru.
.
ZACHOWAJ PLIK Z KONFIGURACJĄ UKŁADU
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
18
ZAPISZ
KONFIGURACJĘ
Ta opcja pozwala na zapamiętanie
programowania
optymalnego, które ponownie
wywołane może służyć do
ponownego zaprogramowania
samochodu o tych samych
parametrach.
OTWÓRZ PLIK Z KONFIGURACJĄ UKŁADU
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
19
W przypadku gdy chcemy
wczytać plik zapisany wcześniej na twardym dysku , należy wybrać opcję Wczytaj
plik z konfiguracją układu i
wcisnąć klawisz ENTER.
SYSYTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG
20