Zbycie aparatury medycznej - Wojewódzki Szpital Zespolony w

Transkrypt

Zbycie aparatury medycznej - Wojewódzki Szpital Zespolony w
Załącznik Nr 1
OGŁOSZENIE
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej (środki trwałe)
wycofanej z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnej wymienionej w niżej podanym wykazie.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa przedmiotu
Fotometr płomieniowy typ CORNING M480
Fotometr płomieniowy typ CORNING 480
Stół traumatologiczny
Spektrofotokolorymetr typ SPECOL 11
Zestaw monitorów z centralą firmy ARTEMA
Ilość
sztuk
1
1
1
1
1
Numer
inwentarzowy
T-VIII-80/801/III/5
T-VIII-80/801/III/6
T-VIII-80/803/10-2
T-VIII-80/801/I-5
T-VIII80/808/XII/19-28
Numer
fabryczny
1189
6165
brak
848281
10858612,
0965444,
10964438,
10965421,
10965441,
10966340,
10965409,
10964434,
10905939.
Rok
produkcji
1991
1998
1973
1988
1996
Cena wywoławcza
(brutto)
800
1000
300
400
5000
W/w aparaturę można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. 8:00 – 14:00 w siedzibie sprzedającego. Koszt transportu i ewentualnego demontażu ponosi kupujący.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 16.07.2014r do godz. 11:00 na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 w
sekretariacie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs – sprzedaż używanego sprzętu medycznego”.
Oferta winna zawierać:
- Imię, nazwisko oferenta, dokładny adres i NIP a w przypadku przedsiębiorcy : firmę, adres siedziby.
- Oferowaną cenę nabycia brutto w złotych nie mniejszą niż cena wywoławcza
- Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu konkursu
- Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2014r o godz. 11:30 w Dziale Aparatury Medycznej. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
konkursu zaoferowali tę samą cenę. Okres związania ofertą: Składający jest związany ofertą do chwili zawarcia umowy.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu oferenta, który wygra konkurs.
Ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej www.wsz-skier.pl/ogloszenie . Dodatkowe informacje będą udzielane pod telefonem nr 46 8340 852.

Podobne dokumenty