Załącznik Nr 3 do SIWZ ( pieczęć Wykonawcy) PODWYKONAWCY

Transkrypt

Załącznik Nr 3 do SIWZ ( pieczęć Wykonawcy) PODWYKONAWCY
Załącznik Nr 3 do SIWZ
PODWYKONAWCY
( pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie” oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia:
L.p
Części zamówienia, które zamierzam powierzyć podwykonawcom
.........................................
/miejscowość, data/
......................................................................................
/podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/
UWAGA: W przypadku braku w ofercie niniejszego załącznika, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców.

Podobne dokumenty