Rola samorządu w ochronie dziedzictwa

Komentarze

Transkrypt

Rola samorządu w ochronie dziedzictwa
CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej
Debata "Rola samorządu w ochronie dziedzictwa narodowego"
W czwartek, 22 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu w ramach Forum Debaty Publicznej. Debatę
otworzył Prezydent Bronisław Komorowski. Tematem przewodnim spotkania była rola samorządów w
ochronie dziedzictwa narodowego jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Infrastruktury,
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, samorządowcy i reprezentanci świata nauki.
Do udziału w debacie zaproszeni zostali przede wszystkim przedstawiciele władz
samorządowych, na których terenie znajdują się najważniejsze obiekty zabytkowe w kraju.
Zaproszenia zostały również skierowane do marszałków województw, wojewódzkich i
miejskich konserwatorów zabytków, członków Rady Ochrony Zabytków oraz do organizacji
samorządowych i społecznych.
Naszą gminę reprezentowali:
●
●
Mikołaj Pietraszak - Dmowski, który w październiku ubiegłego roku otrzymał z rąk prezydenta Złoty
Krzyż Zasługi za działanie na rzecz ochrony ładu przestrzennego i krajobrazu. Długoletni prezes spólki z
o.o. "Majątek Rogalin", sekretarz i członek zarządu Fudacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w
Poznaniu.
Piotr Wilanowski - radny poprzedniej kadencji, kierownik parku w Rogalinie.
Burmistrz Jerzy Ryś z uwagi na liczne obowiązki nie mógł skorzystać z zaproszenia.
Paneliści byli zgodni, że w ochronie dziedzictwa narodowego ogromną rolę odgrywa samorząd
terytorialny.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie chroni skutecznie zasobów
kulturowych.
(Gmina Mosina ma Program opieki nad zabytkami, ale jest to dokument, do którego nikt nie przywiązuje wagi i
nie realizuje się zawartych w nim zadań).
Podkreślano doniosłe znaczenie miejscowych planów zgospodarowania, które będąc prawem
miejscowym wyznaczają poszczególnym obszarom określone funkcje. Ubolewano nad tym, że
pokrycie gmin planami jest niewielkie, a opracowywane plany są niedoskonałe.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dzielą krajobraz na fragmenty – są
zawężane do bardzo małych niekiedy obszarów, zbyt często ulegają zmianie i są
krótkowzroczne, bo zbyt często opracowywane są pod presją inwestorów. Stąd brak spójności
i plany te (podobnie jak studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin) w
sąsiednich gminach mogą zawierać sprzeczne zapisy dotyczące tego samego krajobrazu.
Bez poprawy świadomości społecznej mieszkańców i mądrych decyzji władz gmin nie da się
skutecznie chronić dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Nieżyjący już profesor Michał Kulesza na debacie w kwietniu 2011 r. powiedział: Wszystko
rozstrzyga się na poziomie gminy. Jeżeli nie dopracujemy się odpowiedniej wrażliwości nawet
z najlepszym prawem nie osiągniemy pożądanych efektów. Bez odpowiedniej
edukacji wszelkie rygory na poziomie gminy traktowane będą jako wrogie i niezrozumiałe
hamulce rozwoju.
Piotr Wilanowski podczas debaty wskazywał na rolę studium kierunków i uwarunkowań i konieczność wsparcia
przez państwo gmin na terenie których znajdują się tereny objęte ochroną.
Fragmenty wypowiedzi panelistów:
więcej o debacie TUTAJ
www.e-samorzadowiec.pl  2010 RegioGroup Sp. z o.o.

Podobne dokumenty