ZAPYTANIE OFERTOWE

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE
Lidzbark Warmiński, dnia 11 stycznia 2016 roku
GMINA MIEJSKA
LIDZBARK WARMIŃSKI
GG.273.2.2016.AR
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 EURO
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński zaprasza do składania ofert na sporządzenie
świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych,
budynków mieszkalnych
i użytkowych
1.
Zamawiający
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ul. A. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 8500
e-mail: [email protected]
2.
Tryb zamówienia
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO udziela się zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 2164) w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Nr
SE.0050.171.2015.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie Regulaminu udzielania w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro bez podatku od towarów
i usług.
3.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem umowy jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków mieszkalnych i użytkowych.
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.), ustawy z dnia 29 września
2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014r. poz. 1200 ze zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r. poz. 376) w formie
papierowej – 2 szt. dla każdego z wymienionych lokali lub budynków.
71314300-5 –Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy:
posiadają uprawnienia upoważniające do wykonywania wyżej określonych świadectw
charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo
Budowlane (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
5.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym z podsumowaniem
wartości netto i brutto (załącznik nr 1).
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych
i zamiennych.
Oferent wraz z ofertą winien przedłożyć aktualny wydruk o stanie wpisu z Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.
Jedynym kryterium oceny jest najniższa cena.
7.
Termin składania.
Ofertę należy złożyć do dnia: 22 stycznia 2016r. do godz. 12.00, za pośrednictwem:
poczty, faksu (na numer 897672303), poczty elektronicznej (e-mail: [email protected] )
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra
Świętochowskiego 14, pok. nr 11 parter),
8. Sposób realizacji zamówienia.
1) Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2016 roku.
2) Szczegółowe zadania do realizacji będą przekazywane Wykonawcy usługi sukcesywnie,
w formie zlecenia.
Termin wykonania zlecenia uzależniony jest od ilości zleconych świadectw:
1-5 świadectw: 14 dni
6-10 świadectw: 21 dni
9.
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia.
Agnieszka Ruszyńska tel. 89 7678513
10.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.