rekomendacja - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

rekomendacja - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
REKOMENDACJA
SZKOŁY
RODZENIA
NA
DOLNYM
ŚLĄSKU
WROCłAW
WROC AW 2009
Dokument określa zasady ubiegania się o REKOMENDACJĘ Wydziału Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we
Wrocławiu,
przyznanie
,,BOCIANKA" i wpisanie na listę ,,REKOMENDOWANEJ SZKOŁY RODZENIA
NA DOLNYM ŚLĄSKU" .
§1
Szkoła rodzenia posiada przystosowany lokal odpowiednio wyposaŜony spełniający warunki
bezpieczeństwa zgodnie ze standardem nr I.
1. Ilość sal
2. Wielkość sal
3. Estetyka pomieszczeń
4. Szatnia
6. WyposaŜenie sali do prowadzenia zajęć teoretycznych:
- miejsca siedzące
- szafa
- stolik do nauki pielęgnacji noworodka
7. Sprzęt audiowizualny :
- telewizor
- odtwarzać
- projektor
- foliogram
- tablica
- magnetofon
8. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi
9. WyposaŜenie pomieszczenia do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych:
- materace
- krzesła lub drabinki
- worki ,,sako"
- piłki
- wałki
- poduszki
10. Lustro na ścianie
§2
Organizacja zajęć i funkcjonowanie szkoły rodzenia jest zgodna z harmonogramem i
standardem nr II.
1. Czas trwania kursu
2. Liczba zajęć teoretycznych
3. Liczba ćwiczeń gimnastycznych
4. Harmonogram zajęć
§3
Rekrutacja uczestników zajęć ( kursu) jest zgodna z kryteriami zawartymi w standardach nr
III i IV oraz wymaganiami gwarantującymi bezpieczeństwo osób uczestniczących w
programie.
1. Nabór kobiet cięŜarnych w 26-28 hbd z osobami towarzyszącymi
2. Kwalifikacja i dokumentacja przyjmowanych kobiet cięŜarnych do szkoły rodzenia
§4
Treści merytoryczne programu są zgodne z blokami
standardzie nr V i ,,Ramowym Programem Zajęć".
tematycznymi zawartymi w
1. Przestrzeganie bloków tematycznych i treści merytorycznych zawartych w ,,Ramowym
Programie Zajęć"
2. Fantomy lalek
3. Środki pielęgnacyjne ( płatki kosmetyczne, patyczki, oliwka, puder itp.)
4. Wyprawka dla noworodka:
- ubranka (śpioszki, kaftaniki, czapeczki, skarpetki, pieluszki itp.)
- ręcznik
- kocyk
- wanienka
5. Poduszka do karmienia
6. Środki dydaktyczne:
- plansze
- filmy dydaktyczne
- płyty CD do odtwarzania muzyki
- prezentacje
6. Materiały edukacyjne:
- ulotki
- kserokopie
- inne
§5
Zatrudnione osoby w szkole rodzenia posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje,
zgodnie ze standardem nr VI, stosowane są proporcje godzinowe zgodne ze standardem nr V.
Zatrudnione osoby
1. lek. ginekolog/połoŜnik
2. lek. pediatra
3. psycholog lub pedagog lub socjolog
4. połoŜne:
- mgr połoŜnictwa/pielęgniarstwa, licencjat
- specjalizacja
- kurs dokształcający
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez połoŜne :
- udział w szkoleniach
- kursach
- konferencjach
- publikacje
3. Proporcje godzinowe wykładowców
§6
Dokumentacja programu prowadzona jest na bieŜąco, odpowiednio zabezpieczona bez
moŜliwości dostępu nieupowaŜnionym osobom, zgodnie ze standardem nr VII.
1. Dziennik zajęć
2. Karta indywidualna uczestnika
3. Przechowywanie dokumentacji
§7
Szkoła rodzenia posiada materiały reklamowe.
1. Materiały reklamowe:
- plakaty
- ulotki
- strona internetowa
§8
Program szkoły rodzenia jest monitorowany na bieŜąco poprzez anonimowe ankiety
satysfakcji, a stopień satysfakcji uczestników wynosi powyŜej 3 w skali od 1 do 5.
§ 9
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia zajęć w szkole rodzenia załącznik 1a.
Po otrzymaniu przez szkołę rodzenia rekomendacji, uczestnicy otrzymują dyplom - załącznik
1b.
§ 10
Szkoła rodzenia składa sprawozdania statystyczne co pół roku do Wydziału Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - załączniki 2a.
§ 11
Szkoła rodzenia otrzyma REKOMENDACJĘ ,,Bocianka" i tytuł ,,WyróŜniająca się szkoła
rodzenia na Dolnym Śląsku" z wpisem na listę ,,Rekomendowanej szkoły rodzenia na
Dolnym Śląsku" jeśli:
- otrzyma pozytywną opinię z wizytacji przeprowadzonej przez Wydział Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
- przedstawi półroczne sprawozdania do Wydziału Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
- udokumentuje udział w szkoleniach dokształcających,
- wykaŜe wzrost liczby uczestników,
- uzyska pozytywną opinię uczestników.
§12
W dalszych latach kontynuowane będzie ciągłe monitorowanie jakości świadczonych usług.
§13
W przypadku obniŜenia poziomu świadczonych usług rekomendacja zostanie cofnięta.
Data.........................
Załącznik 2a
__________________________
SZKOŁA RODZENIA
__________________________
Adres/ tel.
SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI SZKOŁY RODZENIA
1. Okres sprawozdawczy ( 6 miesięcy)
od dnia .......................... - do dnia ............................ 200......r
2. System prowadzonej szkoły rodzenia:
● otwarty
● zamknięty - podać terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów ..........................................
....................................................................................................................................................
3. Ogólna liczba osób uczęszczających do szkoły rodzenia w okresie sprawozdawczym
.............. w tym:
- liczba kobiet cięŜarnych
..............,
- liczba osób towarzyszących
...............
4. Realizacja zajęć teoretycznych
Lp.
Osoby prowadzące
zajęcia
1.
połoŜna
2.
lekarz ginekolog
3.
lekarz pediatra
4.
psycholog
Ogółem godzin
Liczba
przepracowanych
godzin w okresie
sprawozdawczym
5. Realizacja ćwiczeń gimnastycznych
Lp.
Osoby prowadzące
zajęcia
1.
połoŜna
2.
mgr rehabilitacji
Liczba
przepracowanych
godzin w okresie
sprawozdawczym
Ogółem godzin
6. Lista kobiet cięŜarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia
Lp. PESEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ADRES
( miejscowość ulica)
DATA
ROZPOCZĘCIA
ZAJĘĆ
PRZEWIDYWANY LICZBA
TERMIN
ODBYTYCH
PORODU
SPOTKAŃ
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
_________________________
podpis osoby sporządzającej sprawozdanie
PROCEDURA
ubiegania się o REKOMENDACJĘ DLA SZKOŁY RODZENIA z wpisem na
listę ,,REKOMENDOWANEJ SZKOŁY RODZENIA NA DOLNYM ŚLĄSKU".
O rekomendację może ubiegać się każda szkoła rodzenia, która prowadzona jest zgodnie z
warunkami określonymi przez ,,Standard edukacja przedporodowa szkoła rodzenia" i
,,Ramowy program zajęć".
Postępowanie:
1. Napisać i przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej :
a) wniosek o przyznanie rekomendacji szkole rodzenia - załącznik nr 3a,
na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
E-mail [email protected]; [email protected]
tel. 071 340 61 07
2. Komisja z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu po uzgodnieniu terminu, dokona wstępnej wizytacji w szkole
rodzenia i oceni:
a) warunki i wyposażenie,
b) kadrę dydaktyczną,
c) program kształcenia.
3. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z przeprowadzonej wizytacji, szkoła rodzenia
otrzyma Certyfikat zgodności - załącznik - 4a.
4. Szkoła przesyła w formie pisemnej lub elektronicznej :
a) półroczne sprawozdania działalności szkoły rodzenia- załącznik nr 2a
b) ksero potwierdzeń podnoszenia kwalifikacji przez prowadzącą położną /
położne szkołę rodzenia.
5. Po upływie rocznej działalności szkoły rodzenia Komisja z Wydziału Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po
uzgodnieniu terminu, dokona wizytacji i oceni:
a) warunki i wyposażenie,
b) zasady kwalifikowania uczestników,
c) kadrę dydaktyczną
d) program kształcenia,
e) prowadzoną dokumentację,
f) anonimowe ankiety satysfakcji.
6. Jeżeli wizytacja wypadnie pozytywnie, to szkoła rodzenia otrzyma na okres 2 lat
REKOMENDACJĘ ,,Bocianka" z tytułem ,, Wyróżniająca się szkoła rodzenia
na Dolnym Śląsku". - załącznik nr 5a. Szkoła rodzenia zostanie wpisana na listę
,,Rekomendowanej szkoły rodzenia na Dolnym Śląsku".
7. Szkoła rodzenia może ubiegać się o kolejny certyfikat, jeżeli będzie przestrzegała
procedury i przesyłania w formie pisemnej lub elektronicznej do Wydziału Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:
a) półroczne sprawozdania z działalności szkoły rodzenia,
b) ksero potwierdzeń podnoszenia kwalifikacji przez prowadzącą położną /
położne szkołę rodzenia.
8. Szkoła rodzenia zobowiązana jest do systematycznego monitorowania
świadczonych usług.
9. Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu będzie na bieżąco informować o działalności szkoły rodzenia
finansującą ją administrację samorządową.

Podobne dokumenty