Rolnicze Gospodarstwo Doswiadczalne Swadzim Swadzim, ul

Transkrypt

Rolnicze Gospodarstwo Doswiadczalne Swadzim Swadzim, ul
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu- Rolnicze Gospodarstwo Doswiadczalne Swadzim
Swadzim, ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgorne
Oglasza
Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaz:
1. Opryskiwacza przyczepianego Krukowiak Apollo Typ 151/0, cena wywolawcza
24. 555,00 zl. brutto, w tym 23% VAT.
2. Przyczepy ci?zarowe rolnicze IFA HL 8011 i SAM SH 93 cena wywolawcza za
obydwie 18 835, 00 zl. ( zwolnione z VAT).
Przetarg na ww. opryskiwacz i przyczepy odb?dzie si? w dniu 31 maja 2013 roku o
godzinie 10.00 w siedzibie ROD Swadzim, ul. Parkowa 4 (Biuro Gospodarstwa).
Pisemne oferty wraz z dowodem wplaty wadium nalezy skladac w zamkni?tych
kopertach z dopiskiem ,,Przetarg" w siedzibie RGD Swadzim do dnia 28 maja 2013 roku do
godziny 15.00.
Warunkiem przyst^pienia do przetargu jest wplacenie najpozniej do dnia 28 maja
2013 roku na konto Rolniczego Gospodarstwa Doswiadczalnego Swadzim, ul. Parkowa 4,
nr rachunku 80 1050 1533 1000 0022 3595 2856 wadium w wysokosci 10% ceny
wywolawczej.
Wadium wplacone przez uczestnika, ktory przetarg wygral, zalicza si? na poczet ceny
nabycia.
W pozostalych przypadkach wadium zwraca si? niezwlocznie po odwolaniu lub
zamkni?ciu przetargu.
W przypadku, gdy uczestnik, ktory przetarg wygra, uchyli si? nast?pnie od zakupu,
wplacone przez niego wadium nie zostanie zwrocone. Na nabywcy ci^zy obowi^zek pokrycia
wszelkich podatkow i oplat dotycz^cych transakcji kupna, jezeli takie
RGD Swadzim zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jezeli uczestnicy
przetargu zaoferowali te same warunki, oraz odst^pienia od przetargu lub j ego uniewaznienia
bez podania przyczyn.
RGD Swadzim nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte sprz?tu. Sprz?t znajduje
si? na terenie gospodarstwa Zlotniki, ul. Sloneczna 1, gmina Suchy Las i mozna go ogl^dac
do dnia 28 maja w godzinach od 9.00- 14.00.
Szczegolowe informacje o przetargu pod nr telefonow 61 8146 541 lub 601 627 8
HH-.

Podobne dokumenty