Regulamin Mistrzostw

Transkrypt

Regulamin Mistrzostw
REGULAMIN
XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ „5”
pod honorowym patronatem
Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej – Zbigniewa Bońka
CEL
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji.
2. Integracja środowiska samorządów.
3. Wyłonienie zwycięzcy XV Międzynarodowych Mistrzostw Polski
Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5”.
4. Propagowanie rywalizacji sportowej wśród radnych.
5. Integracja radnych wśród struktur samorządowych.
6. Wymiana
doświadczeń
sportowych
na
płaszczyźnie
międzynarodowej.
ORGANIZATOR
1. Rada Powiatu Wolsztyńskiego.
WSPÓŁORGANIZATOR
1. Związek Powiatów Polskich.
2. Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
3. Polski Związek Piłki Nożnej.
4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
5. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
6. Powiatowe
Zrzeszenie
Ludowe
Zespoły
Sportowe
w Wolsztynie.
TERMIN I MIEJSCE
XV Jubileuszowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radnych
w Halowej Piłce Nożnej „5” odbędą się w dniach 5 - 7 kwietnia 2013
roku w Wolsztynie, w Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”,
ul. Marcinkowskiego 10A.
1
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zespół występuje pod szyldem powiatu.
2. W skład zespołu mogą wchodzić:
- radni rad powiatowych,
- radni rad miejskich oraz rad gmin wchodzących w skład
powiatu,
- prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz ich
zastępcy, nie będący członkami rady (traktowani na prawach
radnego) kadencji 1999-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014.
3. Zgłoszenie udziału obejmuje:
a) imienną listę zawodników,
b) ksero dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać do 29
marca 2013 roku (tj. piątek) na adres: Starostwo Powiatowe w
Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, a wcześniej na jego
fax: 068 384 35 38,
4. Weryfikacja zawodników po stwierdzeniu zgodności danych
umieszczonych na listach zawodników z listami radnych
ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym, danymi opublikowanymi na
stronach Bip-u urzędów oraz ewentualnymi innymi dokumentami
odbędzie się na podstawie dowodów osobistych lub innych
dokumentów stwierdzających tożsamość, które obowiązkowo
musi podać każdy zawodnik podczas Mistrzostw.
5. Kapitan lub kierownik zespołu przed każdym meczem okazuje
sędziemu komplet dowodów osobistych lub innych dokumentów
stwierdzających tożsamość zawodników występujących w danym
spotkaniu.
6. Na wniosek kapitana, kierownika drużyny lub organizatora
przed meczem w przerwie lub bezpośrednio po jego zakończeniu,
sędziowie sprawdzają tożsamość wskazanego zawodnika lub
zawodników.
7. Udział w Mistrzostwach zawodnika nie spełniającego wymogów
regulaminowych
w
zakresie
uczestnictwa
spowoduje
dyskwalifikację tego zawodnika.
8. W przypadku ujawnienia udziału w meczu ( w trakcie trwania
meczu lub po jego zakończeniu) nieuprawnionego zawodnika,
drużyna przeciwna otrzyma walkower na swoją korzyść.
PRZEPISY W ZAKRESIE STROJU SPORTOWEGO:
1. Każdy zespół musi posiadać komplet stroju
z umieszczonymi widocznymi numerami.
sportowego
2
2. W przypadku jednolitych barw strojów sportowych zespołowi
występującemu
w
roli
gospodarza
tj.
umieszczonego
w harmonogramie spotkań na pierwszym miejscu przypada
prawo
wyboru
stroju.
Dla
gości
tj.
umieszczonego
w harmonogramie rozgrywek na drugim miejscu organizator
zapewnia strój sportowy (znaczniki piłkarskie).
3. Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje obuwie
sportowe.
4. Przed każdym meczem sędziowie dokonywać będą kontroli
przepisów w zakresie stroju sportowego.
PRZEPISY DOTYCZĄCE GRY:
1. W grze bierze udział 5 zawodników.
2. Boisko do gry o wymiarach 40m x 20m, bramki o wymiarach
3m x 2m, pole bramkowe i pole karne o promieniu 6m, rzut
karny z 7m.
3. Czas trwania spotkania 2 x 8 minut z 2 minutową przerwą.
4. Mecz prowadzi dwóch sędziów.
5. Przepisy gry – ważniejsze aspekty:
- zmiany zawodników w trakcie spotkań odbywać się będą
systemem hokejowym w wyznaczonym miejscu,
- w trakcie gry nie ma spalonego,
- auty – wprowadzenie piłki do gry wybijane są nogą,
- zakaz wykonywania wślizgów.
6. Za przewinienia (faule) zawodnicy będą ukarani wykluczeniem
z gry na 2 minuty, w przypadku wyjątkowo brutalnych fauli na 5
minut.
SYSTEM ROZGRYWEK
1. System przeprowadzenie rozgrywek zostanie ustalony po
otrzymaniu oficjalnych zgłoszeń drużyn tj. po 29 marca 2013 roku
i po tym terminie przekazany wszystkim zgłoszonym drużynom.
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA:
1. Puchary i dyplomy dla:
a) 4 najlepszych zespołów,
b) zwycięskiego zespołu w grze fair play,
c) najlepszego strzelca,
d) najlepszego bramkarza,
e) najlepszego zawodnika turnieju.
2. Medale dla 3 najlepszych zespołów.
3
3. Pamiątkowe koszulki, długopisy.
4. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
ODWOŁANIA i PROTESTY:
1. Wszelkie kwestie sporne w sprawach organizacyjnych
rozstrzyga główny organizator – Rada Powiatu Wolsztyńskiego
2. Odwołania i protesty dotyczące przebiegu meczy rozstrzyga
Organizator
3. Rozpatrzenie
protestu
nastąpi
po
wpłaceniu
kaucji
w wysokości 100 zł. Protesty należy składać w czasie 15 minut
od zakończenia meczu na ręce sędziego, w formie pisemnej.
Rozpatrzenie protestu powinno nastąpić w ciągu godziny od
jego zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
protestu kaucja ulega zwrotowi.
UBEZPIECZENIE:
1. Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczeni są na
koszt własny.
SPRAWY FINANSOWE:
1. Warunkiem udziału drużyny w Mistrzostwach jest wpłata
wpisowego w wysokości 90 zł od osoby/ zawodnika
2. Wpisowe należy wpłacić w terminie do 29 marca 2013 roku na
konto Starostwa:
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Nr konta
3.
4.
5.
6.
90 1020 4144 0000 6002 0007 2041
PKO BP o/Wolsztyn
Ksero dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać na fax
Starostwa – 068 384 35 38.
Koszty organizacyjne turnieju obejmujące: wynajem sal
sportowych, ubezpieczenie imprezy, opiekę medyczną, obsadę
sędziowską,
materiały
promocyjne,
nagrody
pokrywa
organizator z wpisowego oraz środków własnych.
Koszty transportu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają
Uczestnicy
Faktury za wpisowe zostaną wręczone podczas Mistrzostw lub
wysłane na wskazany adres.
4
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zespoły
rejestrują
się
w
Starostwie
Powiatowym
w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5, sala sesyjna w piątek 5
kwietnia 2013 roku od godz. 9:00.
2. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się o godz. 9:15, a
uroczyste otwarcie Mistrzostw o godz. 10:30 w Miejskiej Sali
Sportowej „Świtezianka” w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego
10A.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
podczas Mistrzostw.
3. Uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do uczestnictwa
w ceremonii otwarcia Mistrzostw, rozlosowania drużyn
i zamknięcia Mistrzostw.
4. Biuro turnieju: MSS Świtezianka Wolsztyn
Tel.: 068 384 56 56, 068 384 56 57
e-mail: [email protected]
Wolsztyn, dnia 13 kwietnia 2013 roku
Zatwierdzili:
Janusz Zając – Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego
Ryszard Kurp – Starosta Wolsztyński
5

Podobne dokumenty