Praktyczna nauka języka angielskiego – Writing

Komentarze

Transkrypt

Praktyczna nauka języka angielskiego – Writing
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
9
10
11
st. stacjonarne
Suma
st. niestacjon.
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
12
Założenia i cele
przedmiotu
13
Efekty
kształcenia
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Praktyczna nauka języka angielskiego – writing
Humanistyczny
PPWSZ-FA-1-63-s
PPWSZ-FA-1-63-n
Filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
Rok I, II, III, semestry I - VI (specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa)
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
Ćw. w laboratorium językowym 165 godz.:
25 godz. (semestr I – III)
30 godz. (semestr IV – VI)
Ćw. w laboratorium językow. 160 godz.:
25 godz. (semestr I – IV)
30 godz. (semestr V – VI)
13 (semestry I-V po 2, semestr VI 3)
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
-
Ćwiczenia/
seminaria
165
Konsultacje
obowiązkowe
-
Egzaminy
8
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
70
173
-
160
Nauka
własna
90
Inne
-
160
-
8
168
70
95
-
165
333
Dr Ewa Panecka
Dr Ewa Panecka
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2
1. Przyswojenie przez studenta rejestru i słownictwa akademickiego.
2. Wykształcenie umiejętności pisania formalnych tekstów, takich jak eseje, listy, CV,
raporty i opracowania danych.
3. Wykształcenie umiejętności pisania spójnych akapitów i dłuższych kompozycji.
4. Przygotowanie do pisania pracy/projektu naukowego (pisanie bibliografii, unikanie
plagiatowania), przedstawianie danych.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat
fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej
K_W03
H1P_W02
struktury języka angielskiego
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej, technologii
K_W11
H1P_W10
informacyjnej i prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI
posiada umiejętność samodzielnego argumentowania
H1P_U10
w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem
H1P_U12
K_U10
poglądów innych autorów oraz formułowania
H1P_U13
wniosków w języku angielskim
potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne
H1P_U10
K_U12
i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie
przygotować typową, opartą na merytorycznej
argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną
dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z
kierunkiem filologia angielska i wybraną
specjalnością
potrafi posługiwać się językiem obcym podstawowym
dla swojej specjalności na poziomie C1, zgodnym z
K_U14
wymaganiami określonymi przez Europejski System
Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie konieczność rozwoju zawodowego i
K_K01
osobistego przez całe życie
14
15
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Stosowane
metody
dydaktyczne
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
17
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do egzaminu
/zaliczenia
18
Wykaz
literatury
podstawowej
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Efekt kształcenia
K_W03, K_U10, K_U12, K_U14
K_W11, K_U10, K_U12, K_U14, K_K01
K_U14
H1P_U12
H1P_U13
H1P_U14
KNSz_J01
H1P_K01
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Prace pisemne, odpowiedzi ustne
Prace pisemne, zadania domowe,
odpowiedzi ustne
Testy ze słownictwa
Metoda podawcza, praca indywidualna, pisanie jako proces, tzw.metoda process
writing, staranna, wielokrotna korekta i analiza błędów.
1. Elementy dyskursu akademickiego 15 CL.
2. Struktura zdania, planowanie wypowiedzi: 10 CL.
3. Pisanie akapitu: wprowadzenie, zakończenie, podsumowanie, definiowanie,
porównywanie, uogólnianie, podawanie przykładów, rozwiązania problemów: 50 CL.
4. Parafraza, weryfikacja i sprawdzanie napisanego tekstu: 15 CL.
5. Plagiat, techniki pisania odniesień i bibliografii: 15 CL.
6. Pisanie tekstów formalnych: esejów, listów: 30 CL.
7. Testy i prace pisemne: 30 CL.
Zaliczenie z oceną po każdym semestrze
Egzamin w semestrze VI.
Zaliczenie wszystkich prac pisemnych na min. 60%
Przedstawienie bezbłędnych wersji prac po korektach.
Zaliczenie wszystkich zadań domowych
Min. 80% obecności na zajęciach
Aktywność na zajęciach
Bailey, Stephen. Academic Writing. A Handbook for International Students. Routlege,
2011.
Folse, Keith S., Muchmore-Vokoun, April, Solomon, Elena Vestri. Great Paragraphs.
Heinle Cengage Learning, 2010.
Galko, Francine D. Better Writing Right Now! Using Words to Your Advantage.
LearningExpres, 2001.
McCarthy, Michael, O’Dell. Felicity. Academic Vocabulary in Use. CUP, 2008.
Blanchard, Karen, Root, Christine. Ready to Write. A First Composition Text.
Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
Hogue, Ann. First Steps in Academic Writing. Addison-Wesley Publishing Company,
1996.
Kane, Thomas S. Oxford Essential Guide to Writing. OUP, 2000.
MLA Handbook for Writers of Research Papers. MLA, 2009.

Podobne dokumenty