HARMONOGRAM REKRUTACJI STUDIA STACJONARNE I

Transkrypt

HARMONOGRAM REKRUTACJI STUDIA STACJONARNE I
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20 Rektora PK z dnia 2 czerwca 2016 r.
HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
WSZYSTKIE WYDZIAŁY PK
z wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa
przemysłowego prowadzonego na Wydziale Mechanicznym
1. Elektroniczna rejestracja kandydatów
(kandydaci nieposiadający w momencie rejestracji
świadectwa dojrzałości zobowiązani są w terminie do
dnia 11 lipca 2016 r. uzupełnić wynik egzaminu
maturalnego w systemie elektronicznej rejestracji)
2. Wniesienie opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia
13 czerwca – 11 lipca 2016 r.
do 11 lipca 2016 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub
przelewu)
3. Test z języka angielskiego dla kandydatów, którzy
ubiegają się o przyjęcie na studia prowadzone w języku
angielskim i nie posiadają udokumentowanej
znajomości języka angielskiego
12 lipca 2016 r.
4. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
i osób umieszczonych na listach rezerwowych
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia
14 lipca 2016 r.
(do godz. 15:00)
od 14 lipca 2016 r.
5. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia*
6. Ogłoszenie list osób przyjętych oraz list osób
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
15 lipca – 21 lipca 2016 r.
(decyduje data wpływu dokumentów do
WKR)
22 lipca 2016 r.
(do godz. 15:00)
7. Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na
studia oraz umów w sprawie warunków pobierania opłat
za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie
dokumentów związanych z odbywaniem studiów
stacjonarnych
od 22 lipca 2016 r.
8. Przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
25 lipca – 31 lipca 2016 r.
9. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy
zostali zakwalifikowani do przyjęcia z list rezerwowych
1 sierpnia – 3 sierpnia 2016 r.
(decyduje data wpływu dokumentów do
WKR)
10. Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów
z list rezerwowych
4 sierpnia 2016 r.
(do godz. 15:00)
11. Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na
studia oraz umów w sprawie warunków pobierania opłat
za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie
dokumentów związanych z odbywaniem studiów
stacjonarnych
od 4 sierpnia 2016 r.
12. Przekazanie do Działu Spraw Studenckich listy
immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów
13. Przekazanie do Działu Spraw Studenckich
sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób
przyjętych na studia
5 sierpnia 2016 r.
(do godz. 12:00)
do 3 października 2016 r.
*UWAGA! Osoby, które w 2016 r. zdawały egzamin dojrzałości poza granicami kraju i nie
posiadają w momencie składania dokumentów świadectwa dojrzałości, mogą złożyć
brakujący dokument w terminie do 21 września br.
Kandydaci nieposiadający w momencie składania dokumentów świadectwa dojrzałości,
powinni przedłożyć dokument potwierdzający uzyskany wynik z egzaminu dojrzałości.
Dokument, wraz ze skalą ocen powinien zostać przetłumaczony na język polski przez
tłumacza przysięgłego.
Dotyczy to wyłącznie kierunków, które nie będą prowadziły dodatkowej rekrutacji we
wrześniu.
Na pozostałe kierunki, dysponujące wolnymi miejscami, kandydaci rejestrują
i składają dokumenty w terminie wskazanym w harmonogramie dodatkowej rekrutacji.
się

Podobne dokumenty