zestaw pytań egzaminacyjnych

Transkrypt

zestaw pytań egzaminacyjnych
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
Z PRZEDMIOTU: HISTORIA PRASY I MEDIÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE
1. Zadania historii mediów, sposoby segmentacji procesu historycznego.
2. Pismo i druk – ludzie, wynalazki, funkcjonowanie.
3. Początki prasy światowej.
4. Historia cenzury w mediach na świecie i w Polsce.
5. Rozwój prasy angielskiej w XVIII wieku.
6. Prasa francuska w XVIII wieku.
7. Prasa USA i pozostałych krajów europejskich w XVIII wieku.
8. Rynek prasy francuskiej w XIX wieku.
9. Historia prasy angielskiej w XIX wieku.
10. Rozwój amerykańskiego rynku prasy w XIX wieku.
11. NajwaŜniejsze tendencje w prasie światowej XX wieku.
12. Rynek prasowy w systemach autorytarnych i totalitarnych.
13. Prasa polska do 1795 roku.
14. Prasa polska w zaborze rosyjskim.
15. Prasa polska w zaborze pruskim.
16. Prasa polska w zaborze austriackim.
17. „Wojna starej i nowej prasy warszawskiej”.
18. Polskie czasopisma artystyczne, kulturalne i prasa gadzinowa na przestrzeni dziejów.
19. Polska prasa emigracyjna.
20. Rozwój polskiego rynku prasowego w dwudziestoleciu międzywojennym.
21. Kształtowanie się zawodu dziennikarskiego na świecie i w Polsce.
22. Polska prasa w czasie II wojny światowej.
23. Prasa Lubelska, powojenny socrealizm i okres gomułkowski w prasie.
24. Propaganda sukcesu w mediach w latach 70.
25. Drugi obieg i prasa lat osiemdziesiątych.
26. „Kultura Paryska” i Jerzy Giedroyć.
27. Afera „Watergate”.
28. Prehistoria technologii wizualnych i początki fotografii.
29. Teoretyczne załoŜenia schematu rozwoju technologii medialnych Briana Winstona.
30. Okoliczności powstania telegrafu i telefonu.
31. Okoliczności powstania radia i telewizji.
32. Rozwój polskiego radia.
33. Radio Wolna Europa.
34. Rozwój polskiej telewizji.
35. Historia kina niemego.
36. Początki kina dźwiękowego.
37. Tendencje w kinematografii światowej po II wojnie.
38. Wynalazki ery elektronicznej – telefonia komórkowa, satelity, sieci kablowe,
magnetowidy, telewizja cyfrowa.
39. Historia maszyn liczących, komputera i Internetu.

Podobne dokumenty