Studio telewizyjne, mgr Mariusz Grajkowski

Transkrypt

Studio telewizyjne, mgr Mariusz Grajkowski
Sylabus
WYDZIAŁ FIZYKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Akustyki
Stopień/tytuł naukowy
Imię
Nazwisko
mgr
Mariusz
Grajkowski
Kierunek studiów
Specjalność
Akustyka
Reżyseria Dźwięku
Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Studio Telewizyjne
Teoria + Ćwiczenia
Liczba godzin:
Rok studiów/tryb
10
Rok akademicki/Semestr
III rok / stacjonarne
2010/2011
Punkty ECTS
Zwięzły opis treści przedmiotu
Wprowadzenie do realizacji telewizyjnej, wykonanie prostego utworu video
Szczegółowa tematyka zajęć
Telewizja – medium audiowizualne
- tło historyczne
- właściwości komunikacyjne, porównanie z innymi mediami
- elementarz języka filmowego
- podstawy warsztatu realizatora TV (operatora obrazu, dźwięku, montażysty)
- podstawowe zagadnienia z technologii TV
- konsultacja i pomoc w realizacji filmu video dla każdej z czterech grup
Sposób oceniania (wymagania)
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Udział w ocenie
końcowej
25%
śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne
końcowe zaliczenie pisemne/ustne
egzamin pisemny
egzamin ustny
kontrola obecności
25%
praca końcowa semestralna/roczna
50%
inne:
Literatura podstawowa
Źródła podawane w trakcie zajęc – strony internetowe
Literatura rozszerzona

Podobne dokumenty