Metadane scenariusza

Transkrypt

Metadane scenariusza
a) Niespodzianka urodzinowa – organizacja przyjęcia
a. 1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczniowie:
•
przypominają sobie słownictwo ogólne: produkty spożywcze, artykuły muzyczne,
dekoracyjne,
•
utrwalają sobie wiadomości gramatyczne: użycie zaimków cząstkowych (zakupy, przepis
kulinarny, rzeczowniki abstrakcyjne),
•
poznają sposób pisania życzeń w języku francuskim.
b) Umiejętności
Uczniowie:
•
doskonalą rozumienie tekstu słuchanego,
•
potrafią zastosować poznane wcześniej słownictwo i gramatykę w symulowanej sytuacji,
•
potrafią formułować życzenia urodzinowe w języku francuskim.
b. 2. Metoda i forma pracy
Praca w grupach, prezentacja gry, zabawy urodzinowej.
c. 3. Środki dydaktyczne
Poradnik metodyczny
Czasopismo «La famille chrétienne»
d. 4. Przebieg lekcji
1. Wprowadzenie. Nauczyciel czyta na głos tekst. Po zakończonej lekturze uczniowie podają
jego temat, mówią, czego dotyczy. Nauczyciel może zapytać dodatkowo, np. dlaczego
lubimy obchodzić urodziny.
2. Nauczyciel pyta uczniów, czy lubią składać życzenia urodzinowe i prosi o argumenty.
Następnie pisze na tablicy wzór życzeń w języku francuskim:
a) Nous te souhaitons du bonheur
de bonnes notes à l’école
de la santé
c) Passe bien ton bac
d) Sois en bonne forme toute l’année
Nauczyciel podkreśla rodzajniki cząstkowe, pyta uczniów o regułę ich zastosowania.
3. Wyobraźcie sobie, że chcecie przygotować przyjęcie urodzinowe dla koleżanki czy kolegi.
Przygotujcie listę zadań (propozycje uczniowie zapisują na tablicy).
faire le gâteau, acheter un cadeau, inviter des amis, faire la décoration, choisir des disques
de musique, inventer des jeux
4. Podział klasy na 5 grup:
•
zakup produktów i pieczenie ciasta (lista produktów i opis czynności)
•
wybór prezentu i argumentacja (to co lubi dana osoba i czego nie lubi)
•
zaproszenia dla przyjaciół (kto zaprasza kogo, dzień, miejsce, godzina przyjęcia)
•
dobór muzyki i dekoracja (lista artykułów do dekoracji, wybór płyt – argumentacja)
•
lista gier i zabaw
5. Uczniowie pracują nad zadaniami. Nauczyciel pisze na tablicy pomocnicze zwroty i
wyrażenia, np.: Elle n’aime pas les romans historiques...
Le jaune lui va bien...
Il faut acheter des ballons, chapeaux pointus, cotillons, bougies...
6. Po odczytaniu przez grupy ich zadań nauczyciel proponuje przeprowadzenie jednej z gier,
wybranej przez uczniów lub swojej.
e. 5. Bibliografia
1. Amiot K-M., Organiser un goûter d’anniversaire, [w:] « La famille chrétienne » 10
février 2000, N° 1152, p.55.
2. Pieniążek M., Zając J., C’est ça. Poradnik metodyczny, WSiP, Warszawa 2001.
f. 6. Załączniki
i. a) Karta pracy ucznia – gry
Croque – pomne:
Des pommes suspendues sur un fil. Les enfants doivent les attraper avec la bouche, les mains
dans le dos. Il faut fixer une limite de temps.
Le jeu des métiers:
Ecrire des actions à mimer sur des bouts de papiers que l’on met dans un bonnet. Les enfants
tirent un papier et miment l’action. Les autres enfants doivent deviner l’action mimée en
posant des questions. Une seule réponse est oui ou non.
ii. b) Zadanie domowe
W domu uczniowie opracowują savoir-vivre dla gościa.
Np.
Ne pas venir en retard
Il ne faut pas manger et parler en même temps
g. 7. Czas trwania lekcji
45 minut
h. 8. Uwagi do scenariusza
brak

Podobne dokumenty