Zapytanie ofertowe aplikacja mobilna

Transkrypt

Zapytanie ofertowe aplikacja mobilna
!!
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rzeszów, 28.08.2014 r.
MLELECTRIC Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9/272
35-011 Rzeszów
!
Zapytanie ofertowe
!
W związku z postępowaniem ofertowym prowadzonym przez firmę MLELECTRIC Sp. z
o.o., zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie:
!Mobilnej Aplikacji do wymiany informacji między ekipami budowlanymi, kierownikiem projektu
oraz inwestorem. Informacje powinny w sposób automatyczny być synchronizowane z
serwerem www. Aplikacja powinna wykorzystywać moduł GPS do automatycznej
geolokalizacji wysyłanych raportów, moduł 3G do transmisji danych w czasie rzeczywistym
przy użyciu sieci komórkowych.
!!
Wystawiona oferta powinna zawierać co najmniej:
•
•
•
•
Nazwę i adres oferenta,
Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
Wartość oferty (netto oraz brutto),
Termin ważności oferty
!Oferta może zawierać również dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki
płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys
ofertowy.
Oferta powinna być sporządzona przez Oferenta na papierze firmowym, lub opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana
osobiście przez kupującego
!Termin składania oferty upływa w dniu
6.09.2014 r.
Kryteria wyboru oferty:
!
1. Cena 100%
!!
Łukasz Jaworski mlelectric sp. z o.o.
!!
!
_____________________
(podpis Wnioskodawcy)

Podobne dokumenty