Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca

Transkrypt

Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca
Załącznik nr 8
..............................................
wykonawca
..........................................
data
Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i
rozbudowę parkingu na działkach nr ewid. 47/10, 47/5 i 51 przy Al. Unii Lubelskiej w
Lublinie podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie
prac w zakresie:
-
...............................................................................
-
...............................................................................
-
...............................................................................
........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy
UWAGA:
Oświadczenia nie należy składać w przypadku wykonywania całości zamówienia przez
wykonawcę siłami własnymi.
Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom – zał. nr 8 do SIWZ
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty