"Ma³opolskie Doradztwo Biznesowe"

Transkrypt

"Ma³opolskie Doradztwo Biznesowe"
Powiat My¶lenice
"Ma³opolskie Doradztwo Biznesowe"
31.07.2012.
Szanowni Pañstwo,
W imieniu firmy szkoleniowo-doradczej ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe chcia³abym zaprosiæ Pañstwa do
wspó³pracy przy projekcie "Ma³opolskie Doradztwo Biznesowe".
Projekt ten skierowany jest do mikro, ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorców, którzy prowadz± dzia³alno¶æ gospodarcz± na
terenie woj. ma³opolskiego.
Celem projektu jest udzielenie przedsiêbiorcom kompleksowej us³ugi doradczej, która bêdzie dla nich bod¼cem do
dynamicznego rozwoju. Proces doradztwa dla ka¿dej firmy sk³ada siê z 4 etapów: DIAGNOZA problemów
funkcjonowania przedsiêbiorstwa, DORADZTWO BEZPO¦REDNIE - spotkanie przedsiêbiorcy ze specjalist± w danej
dziedzinie i wypracowanie rozwi±zañ problemów, STRATEGIA - opracowanie dokumentu zawieraj±cego propozycje
wdro¿enia innowacyjnych zmian oraz MONITORING WDRO¯ENIA, podczas którego weryfikuje siê wprowadzone
zmiany.
Doradztwo w ramach projektu obejmuje najwa¿niejsze obszary dzia³alno¶ci firmy: zarz±dzanie finansami, marketing,
doradztwo prawne, podatki, zarz±dzanie projektami i zasobami ludzkimi, zarz±dzanie przedsiêbiorstwem, doradztwo
strategiczne oraz trendy i prognozy bran¿owe.
Dziêki wspó³finansowaniu projektu ze ¶rodków Unii Europejskiej udzia³ w projekcie jest zupe³nie bezp³atny.
Pliki do pobrania:
- Infomacje o projekcie (plik MS Word)
- Oferta (plik PDF)
http://www.myslenicki.pl/pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 19:01

Podobne dokumenty