Szanowni Państwo,

Transkrypt

Szanowni Państwo,
Pakiet grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników
i Współpracowników InPostu oraz ich Członków Rodzin
Oferta Grupowego Ubezpieczenia
na Życie w Generali
Wysokość świadczeń (PLN)
Przystąpienie do Ubezpieczenia:
Wariant 1
Wariant 2
Członkowie
Rodzin
Wariant 3
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy Pracy w
Środku Lokomocji
140 000
240 000
140 000
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
105 000
180 000
105 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy Pracy
105 000
180 000
105 000
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
□
□
każdy Pracownik lub Współpracownik, który nie ukończył 69 roku życia
Współmałżonek, Dorosłe Dziecko oraz Partner Pracownika lub Współpracownika, który przystąpił
do ubezpieczenia.
Jak przystąpić do Ubezpieczenia?
□
□
Pracownicy i Współpracownicy
należy wypełnić Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia Pracownika lub Współpracownika
lub Członka Rodziny (dotyczy Współmałżonka, Partnera, Dorosłego Dziecka). Deklaracja jest
dostępna na stronie internetowej www.eku.pl/strefaklienta (należy wpisać hasło: inpost) oraz
w siedzibie Spółki InPost u Pani Justyny Siodłak. Deklaracja musi zawierać datę wypełnienia oraz
czytelny podpis osoby przystępującej do ubezpieczenia.
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
36 000
61 000
36 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
70 000
120 000
70 000
Śmierć Ubezpieczonego
35 000
60 000
35 000
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW
35 000
45 000
35 000
w przypadku Współmałżonka, Partnera lub Dorosłego Dziecka, należy podpisać znajdujące
się w Deklaracji przystąpienia oświadczenie o stanie zdrowia lub w przypadku braku możliwości
podpisania oświadczenia wypełnić Kwestionariusz medyczny (zasada ta nie ma zastosowania
w przypadku osób, które mają tzw. ciągłość ubezpieczenia, czyli były objęte ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia zawartej z poprzednim Ubezpieczycielem przez
okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a ewentualna przerwa w ochronie nie była dłuższa niż 30 dni).
- za 1 % uszczerbku
350
450
350
8 000
12 000
8 000
110/40
165/60
110/40
- wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia
48/40
72/60
48/40
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu (świadczenie za każdy dzień
pobytu) wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
9500
13 500
9 500
63/44,50
87/64,50
63/44,50
80
120
80
6 000
8 000
6 000
Śmierć Współmałżonka
15 000
20 000
15 000
Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczenie Generali zapewnia:
□
□
ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, na całym świecie, z tytułu wszystkich ryzyk
□
□
wypłatę świadczenia Uposażonym w przypadku śmierci Ubezpieczonego;
□
szybką wypłatę świadczeń, nawet w 48 godzin od zgłoszenia roszczenia.
ubezpieczenia
po
ustaniu/rozwiązaniu
- wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 120 dnia
- do 14 dni/od 15 do 30 dnia
brak karencji dla wszystkich osób, które przystąpią do Umowy ubezpieczenia w ciągu pierwszych
trzech miesięcy od daty uruchomienia programu, tj. 01 października 2013, 01 listopada 2013, 01
grudnia 2013.
możliwość indywidualnej kontynuacji
o pracę/współpracę z InPostem
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu (świadczenie za każdy dzień
pobytu):
umowy
Wypełnione dokumenty należy:
□
przekazać (pocztą lub osobiście) do Pani Justyny Siodłak, INPOST Sp. z o.o.; ul. Malborska 130;
□
Osoby, które chcą przystąpić do ubezpieczenia od:
- 01.10.2013 r. – muszą przesłać deklaracje do 15.09.2013 r. i opłacić składkę na wskazane konto
do 25.09.2013 r.
- 01.11.2013 r. – muszą przesłać deklaracje do 15.10.2013 r. i opłacić składkę na wskazane konto
do 25.10.2013 r.
- 01.12.2013 r. – muszą przesłać deklaracje do 15.11.2013 r. i opłacić składkę na wskazane konto
do 25.11.2013 r.
30 – 624 Kraków
W stosunku do osób, które zdecydują się dołączyć do ubezpieczenia po 01.12.2013
stosowane będą karencje– 6 miesięcy na wszystkie zdarzenia niezwiązane z NW a w
przypadku urodzenia dziecka 9 miesięcy.
- pobyt na OIOM do 5 dni
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant I
(anemia aplastyczna, guz wewnątrzczaszkowy, leczenie operacyjne
choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór
złośliwy, oparzenia, operacja aorty, operacja zastawek serca,
przeszczep dużych narządów, udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie
wirusem HIV, zawał serca)
30 000
40 000
30 000
Śmierć Dziecka
3 000
4 000
3 000
Śmierć Dziecka wskutek NW
6 000
8 000
6 000
Osierocenie Dziecka
4 000
5 000
4 000
Urodzenie Dziecka Martwego
2 400
3 000
2 400
Urodzenie Dziecka
1 200
1 500
1 200
Śmierć Rodziców
1 600
1 800
1 600
Śmierć Teściów
1 600
1 800
1 600
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia
2 000
3 000
2 000
Poważne zachorowanie Współmałżonka
3 000
5 000
Brak
Poważne zachorowanie Dziecka
3 000
4 000
Brak
Operacje Chirurgiczne
5 000
7 000
5 000
40 zł
50 zł
40 zł
Miesięczna składka całkowita
Oferta Grupowego Ubezpieczenia
na Życie w Generali
Zgłaszanie i rozpatrywanie roszczeń:
Jak zgłosić roszczenie?
W przypadku zajścia zdarzenia mieszczącego się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej należy:
□
□
□
wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia dostępny na stronie internetowej Generali;
zgromadzić niezbędne do rozpatrzenia roszczenia dokumenty;
przekazać do Generali wypełniony wniosek oraz zgromadzone dokumenty,
w jeden z niżej podanych sposobów:
pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub w przypadku trybu 48H na adres
[email protected];
listownie na adres Towarzystwa:
Generali Życie T.U. S.A., Departament Likwidacji Szkód Masowych
Ul. Postępu 15 B; 02-676 Warszawa;
faksem pod numer (+ 48 22) 543 09 17.
Po otrzymaniu roszczenia Generali zapewnia:
□
szybkie i sprawne wydanie decyzji, nawet w 48 godzin od otrzymania kompletnego wniosku
(dotyczy roszczeń z tytułu urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego, śmierci Rodzica,
śmierci Teścia);
□
minimum formalności (rozpatrywanie roszczeń na podstawie skanu dokumentów przesłanych na
dedykowane adresy e-mail);
□
szybką informację zwrotną o zarejestrowaniu roszczenia oraz wydanej decyzji przekazaną sms lub
drogą e-mail.
Dodatkowe korzyści:
Pomoc Medyczna w Kraju – całodobowa pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku. Numer telefonu do Centrum Pomocy Generali – 22 575 96 36
Przystąpienie do programu gwarantuje specjalny pakiet zniżek na produkty Generali dostępny na
podstawie certyfikatów w dowolnej Placówce Generali:
□
10% zniżki przy zakupie ubezpieczeń mieszkań i budynków mieszkalnych oraz ubezpieczenia
budynków w budowie;
□
5% zniżki przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW kierowcy i pasażera pojazdu
mechanicznego, Assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym);
□ 10% zniżki przy zakupie ubezpieczenia podróży zagranicznych.
Pomoc i informacje na temat szczegółów ubezpieczenia można uzyskać od pracownika
Generali Życie T.U. S.A.
Paweł Klatka, tel. 22 543 04 20; e-mail: [email protected]
lub pracownika Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z.o.o.
Beata Ornoch, tel.22 628 62 32; email: [email protected]
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego ani podstawy do określania zobowiązań z tytułu
umowy ubezpieczenia. Zadaniem ulotki jest przedstawienie warunków ubezpieczenia w przystępny i skrótowy sposób, w związku, z czym
niezbędne jest stosowanie uogólnień i podawanie tylko najbardziej istotnych informacji. Pełny tekst umowy znajduje się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia.
Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie
dla Pracowników InPost