Zobacz film - Paco Cases

Transkrypt

Zobacz film - Paco Cases
i część jego domowego studia
w skrzyniach Paco Cases.
Inøynier elektroakustyk, znany realizator düwiÍku. Zajmuje siÍ nagraniami muzycznymi od 25 lat, majπc na koncie realizacjÍ ponad 150 p≥yt
d≥ugograjπcych, wiele transmisji koncertowych oraz realizacjÍ düwiÍku na najwiÍkszych imprezach estradowych w Polsce. WspÛ≥pracowa≥
m.in. z: Eleni, Martynπ Jakubowicz, Zdzis≥awπ Soúnickπ, Krzesimirem DÍbskim, Henrykiem Miúkiewiczem, Irkiem Dudkiem, Tadeuszem Nalepπ,
Janem A.P. Kaczmarkiem, Krzysztofem Krawczykiem, Ryszardem Rynkowskim, Zbigniewem Wodeckim, Cezarym Konradem, Leszkiem
Moødøerem, orkiestrami Zbigniewa GÛrnego i Alex Band, duetem fortepianowym ÑMarek i Wacekî, zespo≥ami: Vintage Band, Døem, Lombard,
Bolter, Wanda i Banda, Klincz, Kult, RÛøe Europy, Savana, Turbo, Oddzia≥ ZamkniÍty. Ostatnio zrealizowa≥ koncertowπ p≥ytÍ Edyty GÛrniak.
P≥yta ÑSaxophone Concertosî, nagrana przez niego dla amerykaÒskiej wytwÛrni Centaur Records, w 1998 roku zosta≥a nominowana do nagrody
Grammy Awards w kategorii Muzyka Klasyczna. Zajmuje siÍ rÛwnieø publicystykπ technicznπ; pisze artyku≥y fachowe do czasopism:
ÑEstrada i Studioî, ÑScena i Studioî oraz ÑMuzyczna Gazeta Reklamowaî.
Piotr Madziar
Producent
Producent Profesjonalnych
Profesjonalnych OpakowaÒ
OpakowaÒ Transportowych
Transportowych
ul. Kraszewskiego 5, 62-041 Puszczykowo k. Poznania
tel. +48 61 8194020, fax +48 61 8194194
e-mail:[email protected] www.paco-cases.pl