Przegląd wszystkich stref wraz z opisem i

Transkrypt

Przegląd wszystkich stref wraz z opisem i
Strefa
Możliwość wykonania lotu BSP
Uwagi
Struktury stałe (nieelastyczne) - aktywne najczęściej H24
Nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi:
których masa startowa nie przekracza 0,6 kg w przypadku wykonywania lotów w odległości
CTR
Wymagana zgoda PAŻP dla lotów +1km do większej niż 1 km od granicy i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej
(rejon
6km dla BSP do 25kg. Loty powyżej 100m przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od
kontrolowany
AGL nie są możliwe do wykonania.
operatora;
lotniska)
o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do
wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
TMA
(rejon
kontrolowany
Zakaz lotów
lotniska lub
węzła lotnisk)
Nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi,
P
Za zgodą zarządzającego obiektem objętym
których masa startowa nie przekracza 0,6 kg w przypadku wykonywania lotów poza terenem
(strefa
daną strefą i na warunkach przez niego
obiektów chronionych przez strefę P i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości
zakazana)
określonych.
najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do
100 m od operatora.
R
Za zgodą zarządzającego danym parkiem
(strefa
narodowym i na warunkach przez niego
ograniczona)
określonych
Zgłoszenie telefoniczne lotów przed startem do Służby Informacji Powietrznej (FIS) w
przedziale wysokości 100m AGL - 200m AGL. Powyżej 200m AGL brak możliwości wykonania
lotu bez stałej dwukierunkowej łączności radiowej z FIS. RMZ
Przekazujemy:
(strefa
Patrz AIP Polska ENR 2.1 pkt. 3.12
typ statku powietrznego (dron VLOS);
obowiązkowej
miejscu wykonywania lotów;
łączności)
wysokości lotów;
przewidywany czas lotów;
dodatkowe informacje na żądanie FIS.
Struktury elastyczne
TSA
(strefa
Zakaz lotów, gdy aktywna
czasowo
wydzielona)
TRA
(strefa
Wymagana zgoda zarządzającego strefą gdy
czasowo
aktywna.
rezerwowana)
D
Za zgodą zarządzającego daną strefą i na
(strefa
warunkach przez niego określonych
niebezpieczna
)
Nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi:
których masa startowa nie przekracza 0,6 kg w przypadku wykonywania lotów w odległości
ATZ
Za zgodą zarządzającego daną strefą gdy większej niż 1 km od granicy i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej
(strefa ruchu
aktywna i na warunkach przez niego
przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od
lotniskowego)
określonych
operatora;
o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do
wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
MATZ
(strefa ruchu
Czas Aktywności:
Za zgodą zarządzającego daną strefą i na
lotniskowego
H24 lub
warunkach przez niego określonych
lotniska
zgodnie z AUP lub
wojskowego)
gdy zapewniane wojskowe służby ruchu lotniczego.
MRT
(stałe trasy
Zakaz lotów, gdy aktywna
lotnictwa
wojskowego)
Zakaz lotów gdy aktywna (w zależności od
rodzaju ograniczeń)
EA
(rejon
lub
ograniczeń
lotów)
Wymagana zgoda zarządzającego strefą gdy
aktywna
Rejony
Lotniczej
Działalności
Sportowo
Nie jest to strefa wydzielona z ogólnodostępnej przestrzeni. Jest to forma informacji o rejonach
Zalecane zachowanie szczególnej ostrożności
Rekreacyjnej
wzmożonej działalności lotniczej (sport). Czas aktywności nie jest publikowany w AUP. opublikowane
w AIP Polska
ENR 5.5