SIMEX Seria 18-26, -27, -28

Transkrypt

SIMEX Seria 18-26, -27, -28
R
SIMEX
Czujniki zbli¿eniowe optyczne
Seria 18-26, -27, -28
czujniki optyczne typu bariera Æ
18 mm
zasilanie AC
wyjœcie typu TRIAC, 3-przewodowe
nadajnik lub odbiornik
strefa dzia³ania 5 m
C
UL
R
U
LISTED
Charakterystyka krzywych
Schemat wyprowadzeñ
1) wersja z kablem
24-230
VAC
Odbiornik
Odleg³oœæ X (cm)
1 br¹zowy
L1
4 bia³y
3 niebieski
N
1 br¹zowy
L1
nadajnik
Nadajnik
3 niebieski
N
Wymiary
Dane techniczne
wersja z kablem
Nominalna strefa dzia³ania (Sn): 5 m (odbiornik i nadajnik)
Tolerancja: ±10% Sn
Rodzaj œwiat³a: podczerwieñ 875 çm (nadajnik)
Wyjœcie: typu TRIAC, trójprzewodowe, NO lub NC; nadajnik, dwuprzewodowe
Zasilanie: 24 - 230 VAC (-15 / +10%) / 50 - 60 Hz
Czêstotliwoœæ prze³¹czania: 10 Hz
Histereza prze³¹czania: 10 % Sn
Pr¹d obci¹¿enia: max. 150 mA (odbiornik), z zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem
Pobór pr¹du: 1 W
Straty pràdu przy 220 VAC: ? 1,5 mA
OpóŸnienie po za³¹czeniu zasilania: 300 ms
Czas odpowiedzi: 100 ms
Sygnalizacja funkcji wyjœcia: za pomoc¹ ¿ó³tej diody LED
Temp. pracy: -10°C ÷ +60°C
Stopieñ ochrony: IP 67
2
Pod³¹czenie: za pomoc¹ kabla o przekroju 3 x 0,35 mm2 (nadajnik 2 x 0,35 mm ),
d³ugoœæ kabla: 2 m
Materia³: obudowa - nylon utwardzany w³óknem szklanym; soczewki - szk³o organiczne
Wymiary obudowy: wg rysunku
Waga: 120 g (wersja z kablem)
widok z ty³u
LED
wyprowadzenie kabla
Sposób zamawiania
18-X-X
Akcesoria
DEV90
lustro
wyprowadzenie:
K : konektor M12
wykrywany
obiekt
P18OTT
typ wyjœcia:
27 : TRIAC NO
28 : TRIAC NC
26 : nadajnik
V.6.09.1
80-556 Gdañsk, ul. Wielopole 7, tel. (+48 58) 762-07-77, fax 762-07-70, www.simex.pl, e-mail: [email protected]
OP.25.

Podobne dokumenty