Treść

Transkrypt

Treść
P r o t o k ó ł Nr 14/08
posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Miejskiej Gminy
K ł e c k o odbytego w dniu 26 lutego 2008 r. w godzinach od 1000 do 1210 w
sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W posiedzeniu udział brali:
Członkowie Komisji
- wg załączonej listy obecności
Mieczysław Szczepański
- Przewodniczący Rady
Adam Kroenke
- Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kozicki
- Burmistrz Gminy
Eugeniusz Kołodziejczak
- Sekretarz Gminy
Halina Sztyma
- Kierownik MGOPS
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie
porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2007 rok.
3. Posumowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieŜy.
4. Informacje bieŜące, zapytania i wolne wnioski.
Przebieg posiedzenia:
Pkt 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Waldemar Gołochowicz – Przewodniczący
Komisji, powitał obecnych.
Stwierdził, Ŝe w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Komisji, co
stanowi quorum. Zaproponował porządek obrad, który został przyjęty
jednogłośnie w brzmieniu jak przedstawiono wyŜej. Protokół Nr 13/07 z
posiedzenia odbytego w dniu 22 stycznia 2008 r. przyjęty został bez uwag.
Pkt 2.
Halina Sztyma Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przedstawiła sprawozdanie z działalności OPS w 2007 r. – wg załącznika do
protokołu.
Zwróciła uwagę na zaobserwowaną w ostatnim czasie niefrasobliwość
bezrobotnych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.
Powiatowy Urząd Pracy zaostrzył warunki dla bezrobotnych, odmawiających
podjęcia zaproponowanej pracy skreśla z listy bezrobotnych, co jest
jednoznaczne z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Powiedziała, Ŝe mogą zaistnieć powaŜne problemy w przypadku choroby tych
osób lub członków ich rodzin a OPS nie moŜe opłacać takiego ubezpieczenia.
2
Przedstawiła Komisji brak zainteresowania pracą na przykładzie chęci
pozyskania opiekunki w ramach prac interwencyjnych. Nie znalazła się, spośród
bezrobotnych, osoba chętna do wykonywania tych prac.
Odpowiadając na pytania radnych poinformowała, Ŝe zauwaŜa się mniejszą ilość
klientów pomocy społecznej .
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania.
Pkt 3.
Radny Robert Zgoła w imieniu Dyrektora Miejsko – Gminnego, Ośrodka
Kultury zapoznał Komisję z przebiegiem wypoczynku zimowego dzieci i
młodzieŜy w Ośrodku Kultury.
Radny Jacek Molenda – powiedział, Ŝe były róŜne propozycje, zainteresowanie
było słabe. ZauwaŜa się brak zainteresowania propozycjami intelektualnymi.
Stwierdził, Ŝe dobrze jest, Ŝe w czasie ferii przez cały dzień czynny jest Ośrodek
i młodzieŜ moŜe przyjść i wybrać sobie sposób spędzenia wolnego czasu.
Przewodniczący Komisji odczytał informację działaniach Klubu Pracy w
okresie ferii. Podkreślił, ze były to działania zupełnie bezkosztowe.
Pkt 4.
Przewodniczący Komisji poprosił radnych o tłumaczenie w rozmowach z
mieszkańcami zasad finansowania sportu w Gminie w celu wyeliminowania
krąŜących nieprawidłowych, wymyślonych informacji.
Wskazał na duŜe zanieczyszczenie plaŜy miejskiej, na której wysypane są
duŜe ilości roŜnych śmieci.
Przewodniczący Rady – Mieczysław Szczepański – powiedział, ze problem
śmieci jest bardzo powaŜny i dopóki nie będzie wystarczającej ilości kubłów do
segregacji śmieci, tak długo problem będzie istniał.
Wiceprzewodniczący Rady - Adam Kroenke – powiedział, Ŝe mało jest lokalnej
gazetce „Wieści Gminne” aktualnych i niezbędnych informacji o pracy Rady,
podjętych uchwałach itp., brak artykułów problemowych, brak informacji np. o
problemach z r4ewalizcja programów unijnych.
W gazetce powinien być
zamieszczony Regulamin utrzymania czystości uchwalony przez Radę.
Przypomniał, ze w dalszym ciągu nie jest uprzątnięty przez p. Kaczora
gruz, zmagazynowany na brzegu jeziora w Kłecku.
Radny Jacek Molenda wyraził równieŜ negatywną opinię do lokalnej gazetki
„Wieści Gminne” i zaproponował dokonania analizy funkcjonowania gazetki na
jednym z następnych posiedzeń.
Przewodniczący Rady – poinformował Komisję o błędzie pisarskim w
projekcie regulaminu wynagradzania nauczycieli dostarczonym radnym przed
poprzednią sesją. W paragrafie 8 ust. 1 pkt 1. wpisano pomyłkowo „5 %”, a
powinno być „:7 %”, tak jak w roku ubiegłym. Poprosił o naniesieni poprawki w
swoich egzemplarzach.
3
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji
podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady o godzinie
1210.
Protokołowała:
Przewodniczący Komisji
(Sabina Mucha)
(Waldemar Gołochowicz)

Podobne dokumenty