Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a sektor

Transkrypt

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a sektor
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
a sektor usług finansowych. Najnowsze trendy w ochronie
konsumentów w praktyce orzeczniczej Prezesa UOKiK
Warszawa, 12 maja 2016 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/52, sala Etiuda
Partnerem merytorycznym seminarium
jest kancelaria Modzelewska&Paśnik
Seminarium poprowadzi:
Piotr Paśnik – adwokat, specjalizuje się w prawie
konkurencji oraz regulacjach sektorowych. Zdobywał
doświadczenie jako in-house, jak również w międzynarodowych kancelariach prawnych (Baker&McKenzie oraz
Wierzbowski Eversheds). Reprezentuje klientów przed
polskim i wspólnotowym organem ochrony konkurencji
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów i regulacji sektorowych. Jego doświadczenie obejmuje udział w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej,
zawierania porozumień horyzontalnych i wertykalnych
jak również spraw dotyczących naruszenia zbiorowych
interesów konsumentów. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców przez organy
regulacyjne. Prowadził kilkanaście tego rodzaju spraw zakończonych sukcesem. Reprezentował
klienta w sprawach regulacyjnych, gdzie nałożono rekordowo wysokie kary pieniężne (338 mln
i 100 mln zł), które następnie zostały uchylone prawomocnymi wyrokami. Uzyskał precedensowe orzeczenie SN, co do trybu nakładania kar przez Prezesa UKE skutkujące uchyleniem
wielu kar nałożonych przez ten organ regulacyjny na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jest
doświadczonym procesualistą: prowadzi spory gospodarcze oraz postępowania karne gospodarcze. Wykłada regulacje i prawo konkurencji na studiach podyplomowych prowadzonych przez
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW.
Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy
prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
Cele seminarium:
Celem seminarium jest przedstawienie najnowszych zmian w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczących ochrony konsumentów a także trendów w orzecznictwie
Prezesa UOKiK oraz sądów dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
Grupa docelowa:
departament compliance
departament prawny
departament audytu wewnętrznego
departament obsługi klienta
departamenty produktowe
Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy
prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
PROGRAM
10.00 – 10.15 – Rejestracja uczestników
10.15 – 11.45 Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – zmiana
modelu kontroli postanowień wzorców umów
W ramach przedmiotowego tematu omówiona zostanie nowelizacja ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadza zasadniczą zmianę
w obowiązującym do tej pory modelu abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych.
Najistotniejsze zmiany polegają na przyznaniu kompetencji w zakresie oceny wzorców Prezesowi UOKiK. Dopiero decyzje wydane przez Prezesa UOKiK podlegać
będą kontroli sadowej (SOKiK). Oprócz stwierdzania abuzywności stosowanych
postanowień wzorca umownego Prezes UOKiK będzie uprawniony do nakładania
kar pieniężnych z tytułu stosowania klauzul abuzywnych.
11.45 – 12.15 – Przerwa na kawę
Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK:
12.15 – 13.45 – tajemniczy klient,
– decyzja tymczasowa,
– publikowanie bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń
Misseling usług a rynek usług finansowych
13.45 – 14.45– Lunch
chrona konsumentów w Polsce 2014-2016. Najnowsze orzecznictwo
14.45 – 16.15 O
Prezesa UOKiK – co z niego wynika dla przedsiębiorców z branży usług
finansowych
W ramach tematu omówione zostaną orzeczenia Prezesa UOKiK dotyczące
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem
rozstrzygnięć istotnych dla sektora finansowego. Wskazane zostaną także wynikające z analizy orzecznictwa istotne trendy w orzecznictwie UOKiK w ostatnich
latach.
16.15 – 16.45 Pytania i dyskusja
WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia
faktury faksem lub mailem na adres [email protected]
Organizatorem seminarium jest:
Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5
05-250 Radzymin
tel/faks 22 786 60 87
Termin nadsyłania zgłoszeń do 4 maja 2016 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)
Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych,
lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.
Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT
wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium
i pytań do prelegentów na adres [email protected]
Więcej informacji na stronie
www.ispb.pl
Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 12 maja 2016 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala Etiuda
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji przekażemy na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Dane uczestnika konferencji
Dane do faktury VAT
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Stanowisko
Adres e-mail
Ulica, nr domu/lokalu
Nr telefonu - wraz z kierunkowym
Nr kodu - miejscowość
Nr faksu
NIP
Upoważniam Instytut Szkoleń Prawa Bankowego do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
W trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204), wyrażam
zgodę na otrzymywanie od Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres elektroniczny,
informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy
Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c., ul. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym
mi prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.
Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu
nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku
gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator
zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.
Data, miejscowość
Podpis osoby uprawnionej
Pieczątka
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl