IN-01-PR-03 Rekrutacja na wyjazd LLP

Transkrypt

IN-01-PR-03 Rekrutacja na wyjazd LLP
Data:
2013.07.12
INSTRUKCJA
Wydanie:
I
Status:
obowiązujący
Symbol:
IN-01-PR-03
Stron(a):
1/4
REKRUTACJA NA WYJAZD LLP-ERASMUS
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej instrukcji jest tryb rekrutacji studentów na Wydziale
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej na wyjazd w celu odbycia części studiów
w uczelni partnerskiej lub praktyki w ramach LLP-Erasmus.
2. Zastosowanie
Celem Instrukcji jest określenie:

czynności związanych z wnioskowaniem Studentów WB o wyjazdy typu SM;

zasad naboru wniosków oraz zasad i kryteriów kwalifikacji Studentów do wyjazdu.
Instrukcja obowiązuje wszystkich Studentów ubiegających się o uczestnictwo w SM oraz
pracowników WB realizujących działania nią objęte (zakres podmiotowy).
Instrukcja dotyczy czynności związanych z ubieganiem się o uczestnictwo
i uczestnictwem w SM, a także czynności związanych z organizacją oraz kwalifikacją
tych wyjazdów (zakres przedmiotowy).
Formalną kontrolę nad realizacją instrukcji sprawuje WKE. Merytoryczną kontrolę nad
realizacją instrukcji sprawuje Prodziekan ds. Nauczania.
3. Definicje i skróty
Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
 WB – należy przez to rozumieć Wydział Budownictwa;
 PCz - należy przez to rozumieć Politechnikę Częstochowską;
 Programie Erasmus – należy przez to rozumieć Program Wspólnoty Europejskiej –
Program „Uczenie się przez całe życie”, program sektorowy Erasmus: Działania
zdecentralizowane Erasmus typu „Mobilność - Szkoły wyższe”
 Rektorze - należy przez to rozumieć Rektora PCz;
 Prorektorze – należy przez to rozumieć Prorektora ds. Rozwoju PCz;
 Dziekanie - należy przez to rozumieć Dziekana WB;
 Studentach – należy przez to rozumieć studentów WB;
 SM - należy przez to rozumieć wyjazdy zagraniczne studentów uczestniczących
w Programie Erasmus;
 SMS – należy przez to rozumieć Student Mobilty – Studies, czyli wyjazdy studentów
za granicę na część studiów w ramach Programu Erasmus;
 SMP – należy przez to rozumieć Student Mobilty – Practice, czyli wyjazdy studentów
za granicę na praktykę w ramach Programu Erasmus;
 LLP – Lifelong Learning Programme (Uczenie przez całe życie)
Data:
2013.07.12
INSTRUKCJA
Symbol:
IN-01-PR-03
Wydanie:
I
Status:
obowiązujący
Stron(a):
2/4
REKRUTACJA NA WYJAZD LLP-ERASMUS
 LA – należy przez to rozumieć Learning Agreement (Porozumienie o Programie
Studiów) zawierane między studentem zakwalifikowanym do SMS, PCz (WB)
i uczelnią partnerską, do której student wyjeżdża.
 CHtoLA - należy przez to rozumieć Changes to Learning Agreement (Zmiany do
Porozumienia o Programie Studiów) zawierane między studentem zakwalifikowanym
do SMS, PCz i uczelnią partnerską, do której student wyjeżdża. CHtoLA uzyskuje
moc prawną w momencie podpisania go przez wszystkie osoby sygnujące uprzednio
LA studenta.
 LRP - lista różnic programowych – przedkładana studentowi, przed podpisaniem LA,
lista ewentualnych przedmiotów koniecznych do zaliczenia po powrocie z Programu
Erasmus.
 TR - należy przez to rozumieć Transcript of Records (Wykaz zaliczeń w uczelni
partnerskiej)
 stypendium – należy przez to rozumieć miesięczne stypendia na wyjazdy typu SMS ze
środków przyznanych PCz przez NA Erasmusa;
 stronie Uczelni - należy przez to rozumieć http://pcz.pl/english/erasmusprogramme/erasmus-for-polish-students .
 UKE - należy przez to rozumieć Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
w PCz;
 WKE - należy przez to rozumieć Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus
w PCz;
4. Tok postępowania
4.1. Rekrutacja na wyjazd na studia lub praktykę, organizowana przez Wydziałowego
Koordynatora LLP-Erasmus, przebiega w następujących etapach:
4.1.1. Zebranie informacyjne dla zainteresowanych studentów,
4.1.2. Wypełnienie przez studentów kwestionariusza kandydata na SMS (odpowiedni
kwestionariusz należy pobrać na stronie: http://pcz.pl/english/erasmusprogramme/erasmus-for-polish-students ) – załączniki: Kwestionariusz STUDIA
lub Kwestionariusz PRAKTYKI
4.1.3. Wstępna kwalifikacja na wyjazd, przeprowadzana przez Wydziałową Komisję ds.
LLP-Erasmus, powołaną przez Dziekana.
4.1.4. Ogłoszenie listy studentów wstępnie zakwalifikowanych oraz wyznaczenie
terminu złożenia wymaganych dokumentów,
4.1.5. Kwalifikacja studentów na wyjazd odbywa się wg następujących zasad:
Data:
2013.07.12
INSTRUKCJA
Wydanie:
I
Status:
obowiązujący
Symbol:
IN-01-PR-03
Stron(a):
3/4
REKRUTACJA NA WYJAZD LLP-ERASMUS
a) średnia ocen z ostatniego semestru poprzedzającego złożenie kwestionariusza
(maksymalnie 10 punktów),
b) średnia ocen z całego dotychczasowego okresu studiów (maksymalnie 30
punktów),
c) terminowość zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów (maksymalnie
5 punktów)
d) znajomość języka wykładowego uczelni/instytucji przyjmującej potwierdzona
odpowiednim certyfikatem lub pozytywną oceną z egzaminu językowego
przeprowadzanego dla kandydatów na wyjazd za granicę (maksymalnie 50
punktów),
e) znajomość każdego kolejnego języka obcego potwierdzona odpowiednim
certyfikatem lub pozytywną oceną z egzaminu przeprowadzanego dla
kandydatów na wyjazd za granicę, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z
języka wymienionego w pkt. d) (15 punktów),
f) działalność studenta na rzecz uczelni, w kołach naukowych i w organizacjach
studenckich, zwłaszcza w ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN-PCz) (0-15
punktów),
g) publikacje, nagrody i wyróżnienia otrzymane w toku studiów (0-10 punktów).
h) zgodność programów studiów za granicą z kierunkiem studiów danego studenta
w WB.
Uzyskanie 0 punktów z kryteriów wymienionych w pkt. 4.1.5.a) i b) lub 4.1.5.d)
oznacza skreślenie kandydata z listy studentów podlegających dalszej części
procesu rekrutacji w ramach aktualnego naboru.
4.1.6. Oceny wniosków dokonuje Wydziałowa Komisja ds. SM. Komisja ds. SM ocenia
wyłącznie kompletne wnioski złożone w terminie określonym przez Prorektora ds.
Rozwoju. Wnioski z brakami formalnymi pozostaną bez rozpatrzenia. Wnioski
oceniane są w systemie punktowym. Punkty są naliczane wg wzoru:
∑punkty za cały okres studiów
+ punkty za ostatni semestr
+ znajomość języka obcego (max 50 pkt.) + znajomość każdego
kolejnego języka obcego (15 pkt za każdy język) + terminowość zaliczeń (max 5
pkt) + dodatkowa działalność na rzecz Uczelni (max 15 pkt.) + publikacje,
nagrody, wyróżnienia itp. (max 10 pkt)
– średnia ocen ważona punktami ECTS uzyskana przez studenta
w dotychczasowym okresie studiów
Data:
2013.07.12
INSTRUKCJA
Wydanie:
I
Status:
obowiązujący
Symbol:
IN-01-PR-03
Stron(a):
4/4
REKRUTACJA NA WYJAZD LLP-ERASMUS
– minimalna średnia ocen ważona punktami ECTS, dopuszczająca do udziału
w Programie, ustalona przez Komisję Wydziałową
– najwyższa średnia ocen ważona punktami ECTS uzyskana wśród
wszystkich studentów WB biorących udział w bieżącej kwalifikacji za
dotychczasowy okres studiów
– średnia ocen ważona punktami ECTS uzyskana przez studenta w ostatnim
semestrze studiów
– minimalna średnia ocen ważona punktami ECTS w ostatnim semestrze
studiów, dopuszczająca do udziału w Programie, ustalona przez Komisję
Wydziałową
– najwyższa średnia ocen ważona punktami ECTS w ostatnim semestrze
uzyskana wśród wszystkich studentów biorących udział w bieżącej
kwalifikacji w WB
– minimalna średnia ocen ważona punktami ECTS uzyskana w ostatnim
semestrze, dopuszczająca do udziału w Programie, ustalona przez Komisję
Wydziałową
4.1.7. Sporządzenie protokołu kwalifikacyjnego,
4.1.8. Sporządzenie i ogłoszenie imiennej Listy Podstawowej osób zakwalifikowanych
do wyjazdu wraz z informacją o kraju docelowym i długości pobytu, Listy
Rezerwowej osób zakwalifikowanych do wyjazdu wraz z informacją o kraju
docelowym i długości pobytu oraz Listy Osób Niezakwalifikowanych do wyjazdu
wraz z informacją o przyczynie odrzucenia wniosku
4.1.9. Przekazanie protokołu ostatecznej kwalifikacji studentów wraz z ich dokumentami
do Biura UKE.
4.2. Ostateczną decyzję o skierowaniu studenta na studia lub praktykę w ramach
programu LLP-Erasmus podejmuje UKE.
4.3. Przygotowanie do podpisu następujących dokumentów: LA i LRP (do pobrania na
stronie: http://pcz.pl/english/erasmus-programme/erasmus-for-polish-students )
5. Dokumenty związane z instrukcją
5.1. Regulamin Studiów w Politechnice Częstochowskiej
5.2. Procedura PR-03 Zasady udziału studentów w LLP-Erasmus