Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych

Transkrypt

Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych
W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu:
„Rozwój metod projektowania ergonomicznych stanowisk pracy i zarządzania
eksploatacją w przedsiębiorstwie” (nr umowy 014 672):
Organizacja procesów pracy,
Ergonomia stanowisk pracy i oprogramowania,
Zarządzanie eksploatacją systemów technicznych,
Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka,
Psychologia pracy,
Komputerowe wspomaganie projektowania i zarządzania.
W zakresie badań własnych realizowano prace dotyczące tematu:
„Doskonalenie procesów pracy i kształtowania ergonomicznych warunków pracy
w przedsiębiorstwie” (nr umowy 014689)
WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH KRAJOWYCH I
ZAGRANICZNYCH
1. Ludwiszewski B., Gardzioła T., Redlarski K.: Zarządzanie bezpieczeństwem
informacji w przedsiębiorstwie w świetle norm PN-ISO/IEC 27001, IEC 61508 //
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Nr 54. Organizacja i Zarządzanie. (2009)
59-77
AR 84532
ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH W J.
POLSKIM
1. Basińska B., Guzińska K.: Rola instytucjonalnego i naturalnego wsparcia społecznego
w kształtowaniu przekonań dotyczących pomocy psychologicznej wśród policjantów//
W : Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego/ ed. Elżbieta Szafrańska,
Agnieszka Szołtek. - Szczytno: Wyższa Szkoła Policji Szczytno, 2009. s. 137-147
MCK 84529
2. Basińska B.: Obiektywne i subiektywne wymiary straty zdrowia a poczucie koherencji
i poznawcze radzenie sobie wśród kobiet z nowotworami narządów rodnych // W :
Psychospołeczne konteksty doświadczania straty / ed. Stanisława Steuden, Konrad
Janowski. - lUBLIN : Wydawnictwo KUL, 2009 s. 71-82
MCK 84528
REDAGOWANIE:
MONOGRAFII,
WYDAWNICTW ZBIOROWYCH
PODRĘCZNIKÓW
AKADEMICKICH,
1. Marasek K., Sikorski M.: Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce 2009 // / eds.
Marasek K., Sikorski M. - Warszawa : Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik
Komputerowych, 2009. - 191 s.
EK 84513