OFERTA PRACY - Centrum NanoBioMedyczne

Transkrypt

OFERTA PRACY - Centrum NanoBioMedyczne
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska: Doktorant
Dziedzina: Fizyka
Sposób wynagradzania: Stypendium
Liczba ofert pracy: 1
Kwota stypendium: 3500 PLN
Data rozpoczęcia pracy: 01.01.2017
Okres zatrudnienia: 2 lata
Instytucja: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan
Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: dr Bartlomiej Graczykowski
Tytuł projektu: Kryształy fononiczne do zastosowań w nano-urządzeniach kontrolujących przepływ ciepła
i dźwięku
Opis projektu: Zasadniczym celem projektu jest zaprojektowanie, nano-fabrykacja oraz pomiar właściwości
mechanicznych oraz cieplnych dwuwymiarowych kryształów fononicznych wykonanych na bazie ultra-cienkich
membran krzemowych (grubość rzędu 100 nm). Projekt jest zorientowany na inżynierię fononową w zakresie
częstotliwości od ułamka GHz do kilkunastu THz, czyli od hiperdźwięków do transportu ciepła, w zakresie od
temperatury pokojowej do 1000 K. Szczególnymi celami projektu są: (i) 50–krotne obniżenie przewodnictwa
cieplnego krzemu za pomocą PnCs przy zachowaniu jego przewodnictwa elektrycznego, (ii) wyznaczenie
temperaturowej zależności przewodnictwa cieplnego dla PnCs w zakresie od 300 do 1000 K, (iii) zbadanie
transportu ciepła poprzez konwekcje powietrza w skali nono, (iv) określenie wpływu nieporządku struktury
periodycznej na propagacje fal akustycznych (akustyczna lokalizacja Andersona) oraz transport ciepła w PnCs,
(v) zbadanie wpływu zmiany zależności dyspersyjnej, możliwych pasm wzbronionych oraz lokalizacji na
transport dźwięku oraz ciepła.
Ideą projektu jest wykorzystanie krzemu, fundamentalnego materiału współczesnej elektroniki o dobrze
opanowanej i nisko-kosztowej technologii nono-fabrykacji, w celu uzyskania nowych funkcjonalności opartych
na transporcie dźwięku oraz ciepła. Koncepcja ta wsparta jest poprzez zastosowanie unikalnych metod
eksperymentalnych bazujących na spektroskopii Ramana oraz Brillouina. Obie techniki wykorzystują
oddziaływanie światła (fotonów) z fononami i w sposób niedestrukcyjny oraz bezkontaktowy dostarczają
informacji o właściwościach mechanicznych oraz cieplnych danego materiału. W ramach projektu zbudowana
zostanie zaawansowana aparatura pomiarowa mająca dalsze zastosowanie w charakteryzacji innych
materiałów dwu-wymiarowych takich jak grafen, dwusiarczek molibdenu, dwuselenek wolframu, itp, w
zakresie wysokich temperatur, będącym poza zasięgiem innych technik eksperymentalnych.
Zadania badawcze:
1.
2.
3.
Symulacje komputerowe przy użyciu FEM (COMSOL Multiphysics)
Nanofabrykacja struktur fononicznych.
Badania eksperymentalne przy użyciu spektroskopii Ramana oraz Brillouina
Oczekiwania wobec kandydatów:
1.
2.
3.
4.
Ukończone studia magisterskie z zakresu nauk fizycznych lub/i pokrewnych
Znajomosc podstaw spektroskopii optycznej oraz fizyki ciala stałego
Znajomosc podstaw nanofabrykacji
Bardzo dobra znajomosc języka angielskiego
Lista wymaganych dokumentów
1.
2.
3.
CV z uwzględnieniem publikacji i prezentacji/ wykaz osiagniec naukowych
Kopia dyplomu magisterskiego
List referencyjny od opiekuna naukowego
Adres przesyłania zgłoszeń: [email protected] oraz (cc) [email protected]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.12.2016
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z późń. zm.)”

Podobne dokumenty