WYKAZ ROBÓT (CZĘŚCI ZAMÓWIENIA), KTÓRYCH WYKONANIE

Transkrypt

WYKAZ ROBÓT (CZĘŚCI ZAMÓWIENIA), KTÓRYCH WYKONANIE
GM-GW.271.1.7.2012.MN
Załącznik nr 6
WYKAZ ROBÓT (CZĘŚCI ZAMÓWIENIA), KTÓRYCH WYKONANIE
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM
(w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców)
w przetargu nieograniczonym na:
wykonanie usług w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania zieleni ruchomej ( wazy, wieże, donice,
skrzynki kwiatowe) oraz konserwacji ławek na terenie gminy Bielsko-Biała.
Wykaz robót
(części zamówienia):
L.p.
1.
2.
itd.
........................................
(data)
..............................................................................................................
(podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Podobne dokumenty