NEW umowa TFP fotograf

Transkrypt

NEW umowa TFP fotograf
UMOWA WYKONANIA UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH
( SESJA TYPU TFP - TIME FOR PRINT )
ORAZ UDZIELENIA LICENCJI NA ICH WYKORZYSTYWANIE
zawarta w dniu ……….....……....….... r. pomiędzy stronami :
Fotograf
Modelka
Imię :
Nazwisko :
Pesel :
Adres :
§1 – Przedmiot Umowy
1. Umowa dotyczy wykonania utworów fotograficznych w postaci zdjęć cyfrowych, które
Fotograf wykona bezpłatnie Modelce w trakcie sesji fotograficznej w dniu:………………......
2. Minimalna ilość wykonanych przez Fotografa i przekazanych Modelce zdjęć w formie
elektronicznej, w formacie JPG wynosi: ………………..szuk.
3. Modelka zobowiązuje się pozować do zdjęć bezpłatnie oraz pokryć koszty związane ze
swoim dojazdem na miejsce wykonania sesji.
4. Fotograf zobowiązuje się przekazać zdjęcia Modelce w postaci e-mailu z wybranymi przez
fotografa zdjęciami w ilości i formacie określonym w §1 pkt. 2. w terminie do dnia :
………………………………………………..
5. Przez fotografie rozumie się także retusz i modyfikacje graficzne, których dokona Fotograf
na wykonanych zdjęciach.
§2 – Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworów fotograficznych
opisanych w §1 nabywa Fotograf.
2. Modelka ma prawo korzystać ze zdjęć pochodzących z sesji, których dotyczy ta umowa w
celu prezentacji własnego wizerunku, w szczególności na stronach internetowych mających
charakter prezentacyjny. Niniejszy punkt umowy nie obejmuje publikacji w mediach
drukowanych lub internetowych, gdzie do-stęp do zdjęć modelki lub bazy modelek wiąże
się z opłatą ze strony oglądającego, a także stron internetowych gdzie zdjęcie może zostać
zakupione przez oglądającego. Prawo do korzystania ze zdjęć nie ma ograniczeń
czasowych ani terytorialnych.
4. Wykorzystując zdjęcia modelka zobowiązuje się do umieszczenia pod każdym
egzemplarzem zdjęcia informacji o współtwórcy fotografii w postaci imienia i nazwiska
Fotografa, bądź umieszczenia informacji na ten temat w sposób na który pozwala strona
internetowa, gdzie zdjęcia będą zamieszczone.
5. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i
modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć.
6. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem
elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a w szczególności
usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez Modelkę lub osoby trzecie.
§3 – Wykorzystanie i publikacja wizerunku Modelki
1
1. Modelka udziela Fotografowi nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie jej wizerunku w
formie analogowej i cyfrowej, za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być
rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami stawiającymi osobę Modelki w
negatywnym świetle.
2. Przeniesienie zgody na publikację wizerunku przez Fotografa na osoby trzecie nie wymaga
osobnej zgody Modelki
3. Zgoda na publikację wizerunku dotyczy wszystkich zdjęć wykonanych podczas sesji
zdjęciowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, również tych, które nie zostały
dostarczone Modelce.Fotograf deklaruje przekazać Modelce zdjęcia które opublikuje.
4. Modelka wyraża także zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i
ilustracjami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia
może być dowolnie przerabiana i modyfikowana przez Fotografa.
5. Fotograf ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wszystkie wykonane zdjęcia i
rozpowszechniać wizerunek Modelki w celach prezentacji własnej twórczości, w
szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach
dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, wernisażach i wystawach
zbiorowych, konkursach oraz w celach promocyjno-reklamowych dotyczących Fotografa w
dowolnym czasie i miejscu na terytorium całego świata. Niniejszy punkt umowy nie
wyklucza prezentacji zdjęć w mediach drukowanych.
6. Fotograf ma prawo nieodpłatnie przekazywać zdjęcia, współpracującym z Fotografem przy
sesjach osobom trzecim, które przekazane przez Fotografa zdjęcia wykorzystają wyłącznie
do prezentacji własnej twórczości na stronach internetowych, takim jak: fryzjer, wizażysta,
stylista, itp. dbając przy tym o dobre imię Modelki.
7. Modelka i Fotograf mogą wykorzystać w celach zarobkowych (sprzedać) uzyskane w
ramach niniejszej umowy zdjęcia tylko po wcześniejszym ustaleniu ze współtwórcą zdjęcia.
§4 – Postanowienia końcowe
1. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej do fotografii w portfolio i
galeriach zdjęć Fotografa. Modelka oświadcza, że zapoznała się z dorobkiem artystycznym
Fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego preferowane.
5. Modelka oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, oraz że posiada wszelkie prawa do złożenia
deklaracji opisanych w Umowie.
6. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, bez możliwości jej jednostronnego zerwania i
ma zastosowanie do wszystkich zdjęć z sesji z udziałem Fotografa i Modelki.
7. Wszelkie zmiany postanowień tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu i
zgodnej woli obu stron.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu
zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zapoznałam/em się ze wszystkimi postanowieniami Umowy i zgadzam się na jej warunki
…......................................
Podpis Modelki/Modela
…..................................
Podpis Fotografa
2

Podobne dokumenty