Umowa o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela

Transkrypt

Umowa o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Secemin
z dnia 26 marca 2013r.
Umowa o dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczyciela
spisana dnia ……………………….
pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………..
zwany w treści umowy pracodawcą a …………………………….…………. zwanym dalej pracownikiem.
§ 1.
Pracodawca
wyraża
zgodę
na
podjęcie
studiów
/
kursów
kwalifikacyjnych
…………………………………………………………………………………………………..
za które część kosztów kształcenia (do 40% / 50%) opłaty pokryje pracodawca ze środków
przyznanych szkole przez organ prowadzący.
§ 2.
Pracownik zobowiązuje się, że po ukończeniu studiów/kursów, o których mowa w § 1 niniejszej
umowy podejmie w tym samym czasie lub innym wskazanym przez pracodawcę miejscu pracy
i będzie ją wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 lata.
§ 3.
1. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez pracownika zobowiązany jest do zwrotu
dofinansowania do czesnego wraz z należnymi odsetkami naliczonymi zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2.
W
przypadku
niezawinionego
niedotrzymania
przez
pracownika
warunków
ukończenia
studiów/kursu pracodawca może odstąpić od dochodzenia od pracownika zwrotu świadczeń o których
mowa w § 1.
§ 4.
1. Umowa została zawarta na okres ……………………………………………………………
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
………………………………………
(podpis pracownika)
………………………………………..….
(podpis pracodawcy)
Otrzymują:
1. Pan/Pani …………………………………
2. GZEASz Secemin
3. a/a
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Secemin z dnia 26 marca 2013r.
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty