Inżynieria Kreatywności - Politechnika Poznańska

Komentarze

Transkrypt

Inżynieria Kreatywności - Politechnika Poznańska
Inżynieria Kreatywności
w
Projektowaniu Innowacji
E - Book
(dla kursu Inżynieria Kreatywności)
Czesław CEMPEL
[email protected]
Instytut Mechaniki Stosowanej
Politechnika Poznańska
(copyright Czesław CEMPEL 2010/11)
1/12
Motorem rzeczywistego wzrostu gospodarczego
nie jest technologia lecz innowacja.
Hector RUIZ,
Przedmowa1
Żyjemy w świecie turbulentnych zmian. Nowe dane. Nowi ludzie. Nowe technologie.
Nowe problemy, odkrycia. Jesteśmy bombardowani każdego dnia czymś nowym,
zaskakującym. Rzeczywistość zmienia się szybciej niż potrafimy się z nią oswoić i uporać. W
tym burzliwym świecie, tradycyjne metody rozwiązywania problemów, do których urastają
nasze potrzeby, nie zdają egzaminu we wszystkich sytuacjach. Często zaś rozwiązywanie po
staremu prowadzi do nowych problemów, jeszcze gorszych. Rutynowe, analityczne podejścia
– ideał minionego wieku przemysłowego, obecnie rzadko dają oczekiwane rezultaty.
Zamiast tego musimy poszukiwać nowych metod sprostania tym zmianom, szukać
rozwiązań twórczych, które potrafimy dostosować do dowolnej sytuacji. Przede wszystkim
zaś potrzebujemy wiele wariantów nowych rozwiązań, zamiast polegać na dawno
wypróbowanych ‘sprawdzonych’ rozwiązaniach. Im więcej wariantów nowych rozwiązań
posiadamy tym większe mamy szanse by osiągnąć nasze cele. Konwencjonalna burza
mózgów już nie wystarcza, a powoływane grupy problemowe potrzebują znajomości różnych
podejść i technik generacji nowych idei i ich ewaluacji, potrzebują też treningu jak je
zastosować w praktyce.
Przedsmak tych umiejętności może dostarczyć niniejsza książka.
Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać;
bowiem śmiałość czynu zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.
Johan Wolfgang GOETHE
Człowiek rozwija się, przekraczając jedne granice, by stanąć przed innymi granicami - prawami i
zmierzyć się z nimi. Na myślenie o tym, że zbudowana przez nas społeczno techniczna cywilizacja
stanowi granicę nie pozwala jedno – ludzki Umysł. Żywy umysł, dany każdemu człowiekowi. Umysł,
który widzi, czuje, wie, że za granicami świata składającego się z domów, samochodów, kariery,
pieniędzy, sławy, władzy, polityki istnieje cos jeszcze – Wielki Świat.
Dimitri WERESZCZAGIN
autor kursu DEIR
1
Ze wstępu do książki; 101 Activities for Teaching Creativity and Problem Solving, VanGundy A. B., Pfeifer New
York, 2006, p410.
2/12
Nie ma nic bardziej kreatywnego niż sama natura,
Marcus T. CICERO
Inżynieria Kreatywności w Projektowaniu Innowacji
Spis treści - 3
1.Wstęp
1.1 Potrzeba kreatywnego myślenia - 6
1.2 Struktura i treść podręcznika - 7
1.3 Sposób korzystania - 9
1.4 Zakres użytkowania - 11
1.5 Podsumowanie - 12
1.6 Pomyśl - 12
2. Problemy i ich rozwiązywanie
2.1 Wprowadzenie - 13
2.2 Zadanie czy problem - 14
2.3 Innowacja, wynalazek, odkrycie - 15
2.4 Poziomy wynalazków – 16
2.5 Dyfuzja innowacji - 17
2.6 Twórcze projektowanie – 18
2.7 Definiowanie problemów - 19
2.8 Podsumowanie - 19
2.9 Pomyśl -19
3.Kreatywność w rozwoju cywilizacji
3.1 Wprowadzenie - 21
3.2 Znaczące wynalazki w historii ludzkości - 22
3.3 Wielkie umysły w tworzeniu myślenia innowacyjnego - 23
3.4 Potencjał i potrzeba kreatywności człowieka - 25
3.5 Nowy paradygmat innowacji – 27
3.6 Współczesna konieczność kreatywności - 27
3.7 Podsumowanie - 28
3.8 Pomyśl - 28
4. Umysł człowieka – narzędzie kreatywności
4.1 Wprowadzenie -29
4.2 Umysł i mózg - 30
4.3 Odkrywanie instrukcji obsługi i rozwoju umysłu – 33
4.4 Nasze podstawy myślenia - 36
4.5 Myślenie twórcze - 37
4.6 Czynniki wpływające na sukces twórczości - 40
4. 7Nasze inteligencje i inteligencja kreatywna - 45
4.8 Podsumowanie – 47
4.9 Pomyśl - 47
5. Proste metody innowacyjnego myślenia
5.1 Wstęp – 48
5.2 Pytania Quintilianusa – 48
5.3 Bazgroły Da Vinci – 49
3/12
5.4Pocztówki Arnolda – 49
5.5 Myślenie lateralne - 50
5.6 Metafora i analogia- 51
5.7 Odwracanie –52
5.8 SCAMPER - 52
5.9 Dwupoziomowe łańcuchy skojarzeń – 53
5.10 Cztery perspektywy – 53
5.11 Poszerzacz oglądu i pomysłów – 54
5.12 Prowokacja – 56
5.13 DOIT - 57
5.14 Kwestionowanie założeń-58
5.15 Rzeźnia świętych krów - 59
5.16 Podsumowanie - 60
5.17 Pomyśl - 60
6. Zaawansowane metody twórczego myślenia
6.1 Wstęp- 61
6.2 Morfologia atrybutów i funkcji – 62
6.3 Kwiaty lotosu - 63
6.4 Wirtualna gra- 64
6.5 Sześć myślowych kapeluszy – 65
6.6 SIMPLEX -67
6.7 Szkicowanie umysłu - 69
6.8 Burza mózgów i jej warianty – 69
6.9 Burza mózgów w organizacji - 71
6.10 Synektyka -72
6.11 Burza mózgów on-line – 73
6.12 Niepowodzenie (defekt, uszkodzenie) wyzwania innowacyjnego myślenia-74
6.13 Podsumowanie - 75
6.14 Pomyśl - 75
7. Algorytmiczne myślenie twórcze
7.1 Wstęp - 76
7.2 Podstawy innowacyjnego myślenia algorytmicznego - 77
7.3 Charakterystyka algorytmu TRIZ - 79
7.4 Struktura i przebieg algorytmu - 83
7.5 Inne pokrewne sposoby innowacyjnego myślenia algorytmicznego – USIT, I-TRIZ - 87
7.6 Kształcenie TRIZ - 91
7.7 Podsumowanie - 92
7.8 Pomyśl - 93
8. Technologie informatyczne w myśleniu twórczym
8.1. Wstęp - 94
8.2. Lokalne zastosowania IT w myśleniu twórczym - 94
8.3. Sieciowe i zdalne możliwości myślenia innowacyjnego - 97
8.4. Naukowe aplikacje IT - 99
8.5. Podsumowanie - 99
8.6. Pomyśl - 100
9. Przykłady rozwiązywania problemów innowacyjnych
9.1 Wstęp - 101
9.2 Startery kreatywności; mała turbina wietrzna; problemy szkoły wyższej w Polsce; hałas
4/12
uliczny, drogi, autostrady, wibracyjny generator wiatrowy - 101
9.3 Kreatywny i efektywny dzień (WŁ) - 108
9.4 Problem zarządczy z krajowej gospodarki (JS) -108
9.5 Całoroczne zasilanie domku jednorodzinnego energią ze źródeł odnawialnych (AS) - 108
9.6 Podsumowanie - 109
9.7 Pomyśl - ?
10. Podsumowanie - 109
11. Literatura - 111
Posłowie - 114
12. Dodatki;
D1 – Większość ludzi nie myśli, dlaczego - 1
D2 – Innowatorzy myślenia twórczego, polskie nakłady na naukę w 20leciu - 3
D3 – Historia ludzkiej wynalazczości, lista współczesnych najbardziej płodnych
Wynalazców, kim jest wynalazca - 4
D4 – Niektóre szacunkowe testy twej inteligencji (Inteligencja przestrzenno wizualna,
logiczna, kreatywna, pytania ujawniające nasze filtry psychologiczne) - 17
D5 – Dalsze proste ćwiczenia kreatywności (pocztówki Arnolda, wytężona
koncentracja, relaksacja, zniekształcanie, kojarzenie atrybutów,
dobrze -źle- interesujące, analiza SWOT, wymyślanie motywów i przeciwieństw,
analiza Pareto, twórcze określenie dążeń i celów, wyrazy z kółek i kresek,
rozwiązywanie problemów we śnie, przypadkowe słowa –zdania -obrazy,
przymiotniki, niezwykłe połączenia słów i pojęć, analiza pola sił ) - 20
D6 – Uzupełnienia zaawansowanych technik kreatywności (jaki mamy problem – kompas,
sześć medali wartości, technika SQ3R, dlaczego-dlaczego, jak-jak, co różni liderów) - 32
D7 – Algorytmiczne myślenie twórcze, (przykład diagnostyczny TRIZ, mapka struktury
I-TRIZ, sprzeczności współczesnej edukacji, tysięczna armia, wielodziedzinowe
warianty zastosowania metodologii TRIZ) - 37
D8 –Technologie informatyczne w myśleniu twórczym,(sieciowe miejsca kreatywności,
wpływ IT na ewolucję TRIZ) - 42
D9 –Przykłady rozwiązywania problemów innowacyjnych (porównanie efektywności
energetycznej turbin wietrznych HAWT, efektywność energetyczna tandemu turbin
Savoniusa) – 44
D10 – Sposób zaliczenia kursu – 48
D11 – Najlepsza praca zaliczeniowa kursu - 48
D12 – Pomyśl raz jeszcze – rekapitulacja - 48
13. Lista technik i metod kreatywności - 50
14. Indeks haseł
Nie możesz szukać nowych kierunków patrząc intensywniej w to samo miejsce.
Edward DeBONO
5/12
Nie idź uczęszczaną drogą, idź nową i zostaw ślad dla innych.
Ralf Waldo EMERSON
10. Podsumowanie
Wiemy już co to jest twórczość, innowacyjność i to że nasz postęp jest ściśle uzależniony od
tego ilu członków danej społeczności myśli i jak potrafi myśleć twórczo. Wiemy też, że zadatki
(zdolności) na twórcze myślenie posiada każdy, trzeba je tylko używać i kształcić, bo inaczej spadną
do zera, a nasz umysł razem z nami skostnieje. Zatem wpierw zapoznaliśmy się lepiej z tym co
potrafi nasz umysł i jak go używać, pielęgnować i odżywiać. Jak zobaczyliśmy w rozdziałach 5 i 6
jest wiele technik myślenia twórczego, opisaliśmy prawie 50 z nich, a z innych podanych źródeł
można jeszcze uzbierać dwa razy tyle. Sądzę jednak, że zapoznanie się z podanymi i używanie ich
przy rozwiązywaniu problemów jest wystarczające na początek, a apetyt na inne przyjdzie w miarę
jedzenia. Najważniejsze jest jednak twórcza postawa, czy jako członka załogi organizacji,
przedsiębiorstwa, czy zespołu innowacyjnego, czy tez nawet szefa zespołu czy przedsiębiorstwa
(patrz D6.5).
Jak widzieliśmy z rozdziału 8mego większość technik twórczego myślenia, z burzą mózgów
na czele da się wkomponować w systemy ICT wspierające aktywność innowacyjną organizacji. I
tym lepsze będą efekty stosowania tych systemów im lepsze będzie znajomość wkomponowanych
tam technik myślenia innowacyjnego. Nie da się więc uciec od dobrego przyswojenia sobie tych
sposobów myślenia, a to najlepiej zrobić używając je do innowacyjnego rozwiązywania prostych
problemów i zagadnień.
6/12
Rys.10.1 Porównawcza synteza niektórych metod i technik twórczego myślenia
wg[Koch 08].
Będąc natomiast członkiem wielkiej organizacji badawczej lub produkcyjnej, to prędzej czy
później natrafimy na konieczność niezawodnego myślenia twórczego, a tego się nie da zrobić bez
metod i systemów mających zaimplementowane twórcze myślenie algorytmiczne, np. typu TRIZ.
Wiemy już co to jest, i dlaczego działa tak niezawodnie, zwłaszcza w skojarzeniu ze sztuczna
inteligencją i ICT. Nie będzie wiec przeszkód w zakupie właściwego systemu i używaniu go w całej
rozciągłości do bieżących potrzeb organizacji. Po to by znaleźć proste i niezawodne rozwiązanie
problemu technicznego lub zarządczego, czy wyłapać wszystkie możliwe błędy w nowym
rozwiązaniu i przewidzieć jego dalszy rozwój w technosferze i dalsze możliwe zastosowania.
I na koniec dobrze będzie podsumować i porównać poznane techniki i metody, choćby
jakościowo, poznając ich wzajemną wartość i moc twórczego myślenia. Porównanie takie zrobił J
Koch [Koch 08] w swoich artykułach na temat innowacyjności, umieszczając je na płaszczyźnie
wyznaczonej przez siłę myślenia logicznego i intuicyjnego, tak jak to przedstawia rys. 10.1.
Jak widać nie wszystkie techniki i metody omówione w książce znalazły się na rysunku,
byłoby wtedy bardzo gęsto, a niektóre nawet są nieznane np. technika 6-3-5 polegająca na metodzie
brain writing w grupie 6cio osobowej [VanGundy 07]. Rysunek ze swą intuicyjna legendą jest
samowyjasniający, więc jedyny komentarz to podkreślenie wysokiej pozycji TRIZ i metody
lateralnego (pobocznego) myślenia w obu współrzędnych; myślenia intuicyjnego i logicznego.
Relatywna niska pozycja mindmapping w tym porównaniu jest dla mnie dyskusyjna, ale jest
kompensowana jego prostotą i możliwością wykonania w każdych warunkach.
Jak sądzę rysunek ten może być zamknięciem części głównej książki, ale warto zajrzeć
jeszcze i przestudiować niektóre strony Dodatków, bo znaleźć tam można wiele ciekawych technik
myślenia twórczego i wiele ciekawostek z okolic tych aktywności. Warto to zrobić, bowiem okazuje
się często, ze efektywność wielu technik kreatywnego myślenia zależy od osobistych upodobań i
preferencji trzeba, więc mieć na każdą okazje kilka metod i najlepiej stosować ich kombinację.
7/12
Lepiej znać niektóre pytania niż wszystkie odpowiedzi.
James TURBER
11. Literatura
1. Rossi B., Muzi V., An introduction to TRIZ, Internet, http://www.ciaotech.it , 2007,
p46.
2. Silverstein D., DeCarlo N., Slocum M., Insourcing Innovation, Auerbach Public., New
York 2008, s280.
3. Proctor T., Twórcze Rozwiązywanie Problemów, GWP, Gdańsk 2003, s320.
4. Alder H., Inteligencja Kreatywna, AMBER, Warszawa 2003, s223.
5. Birkenbihl V., Nowe Siano w Głowie, KOS, Katowice 2003, s265.
6. Nakagawa T., TRIZ Home page in Japan, Internet,
http://www.osaka-gu.ac.jp/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/ , 2009.
7. Boratyński J., (red), Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień - TRIZ,
Świętokrzyskie Centrum Transferu Technologii, Kielce 2009, s261.
8. Orloff M. A., Inventive Thinking through TRIZ - a practical guide, Springer, Berlin
2006, p351.
9. DeBono E., Atlas Myślenia Menedżera, Medium, Warszawa 1998, s216.
10. Buzan T., Buzan B., Mapy Twoich Myśli, RAVI, Łódź 1998_1, s321.
11. Glickman R., Myślenie Optymalne, AMBER, Warszawa 2003. s287.
12. Covey S. R., 7 nawyków skutecznego działania, Medium, Warszawa 1998, s360.
13. Eder W. E., Hosnedl S., Design Engineering - A Manual for Enhanced Creativity,
CRC Presss, New York 2008, p588.
14. Dryden G., Vos J., Rewolucja w Uczeniu, Wyd. Moderski i Ska, Poznań 2000, s543.
15. Szurawski M., Pamięć i Intelekt, t 2, Wyd. Aha, Łódź 2008, s253.
16. Savransky S. D., Engineering of Creativity, CRC Press, New York 2000, p394.
17. Cempel C., Teoria i Inżynieria Systemów, wyd.2, ITE Radom 2008, s291.
18. Altshuller H., Algorytm Wynalazku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s280.
19. Koch J. (red.), Wzrost gospodarczy a innowacje, Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii, Wrocław 2008, s141, (patrz też High-Tech).
20. Day L., Praktyczna Intuicja, Ksiązka i Wiedza, Warszawa 1997,s208.
21. Peirce P., Intuicja – jak słuchać wskazówek wewnętrznego głosu, MEDIUM,
Warszawa 2001,s420.
22. TRIZ Journal, miesięcznik, od 1996, Internet; http://triz-journal.com
23. Zusman A., Zlotin B., Ideation TRIZ, I-TRIZ, http://ideationtriz.com , 2010.
24. Sawyer R. K., Explaining Creativity –The Science of Human Innovation, Oxford
University Press, London 2006, p344.
25. DeBono E., Naucz Swoje Dziecko Myśleć, Wyd. Prima, Warszawa 1996, s…
26. Buzan T., Rusz Głową, (wydanie 5-te milenijne), Wyd. JK, Łódź 2007,s154.
27. Leon-Rovira N., (editor) Trends in Computer Aided Engineering, Second IFI
Conference, Michigan, October 2007, Springer Verlag, p229.
28. Hitcher W., Innovation Paradigm Replaced, Wiley Intern., New York 2006, p353.
29. Pitagoras z Samos, Internet; http://pl.wikipedia.org/wiki/Pitagoras
30. Socrates, Internet; http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates
31. Maslow A., Internet; http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
32. Hall A. D.III, Metasystem Methodology, Pergamon Press, New York 1989, p518.
33. Hawkins D. R., Power vs. Force - The hidden determinants of human behavior,
Hay House, London 2002, p337.
34. Goethe J.W., Internet; http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_Goethe
8/12
35. De Bono E., Myślenie Równoległe, Wyd. Prima, Warszawa 1998_2,s239.
36. Budowa i funkcje mózgu, Internet; http://www.mozg-info.pl ,2010.
38. Brain wave entrainment and hypnosis, Internet;
http://www.hypnosis-and- health.com, 2008.
39. Patzak G., System technik – planung komplexer innovativer Systeme, SpringerVerlag, Berlin 1982, s445.
40. Biuletyn Informacyjny High-Tech, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, No
1, 2008.
41. Gardner H., Frames of the Mind, Basic Books, New York 1983, p440.
42. Kiyosaki R., Bechter S.L., Bogaty Ojciec-Biedny Ojciec, Wyd. Instytutu Praktycznej
Edukacji, Osielsko 2005,s227.
43. Zohar D., Marshall I., Inteligencja Duchowa, Wyd. Rebis, Poznań 2001,s237.
44. DeBono E., The Six Value Medals – the essential tool for success in the 21th century,
Vermilion, London 2005,p163.
45. Dyfuzja Innowacji, Internet; http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations,
2010 .
46. Stine J.M., Supermoc Umysłu – jak wykorzystać ukryte zasoby umysłu i odnieść
sukces, REBIS, Poznań 2002,s233.
47. Clarke L., Zarządzanie Zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997,s257.
48. Saunders M. D., The 100% Brain Course – Master Manual, Creative Alternatives
Center, Palmdale FL-USA 2001,s384.
49. Hall A. D., Podstawy Techniki Systemów, PWN, Warszawa 1968, s611.
50. Clegg B., Birch P., Przyspieszony Kurs Kreatywności, Wyd. One Press, Warszawa
2007, s336.
51. Clegg B., Birch P., Instant Creativity – simple techniques to ignite innovation &
problem solving, Kogan-Page, London 2007,p186.
52. Kacalak W., Wykłady o Innowacjach i Kreatywności w Kształceniu i Badaniach,
Politechnika Koszalińska, 2010.
53. Web-Based Creativity, Science Daily, 2010,
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101005092901.htm
54. Gassmann O., Multicultural Teams: Increasing Creativity and Innovation by Diversity,
Creativity and Innovation Management, Vol. 10,No 2,June 2001,p88- 95.
55. Mingus N., Zarządzanie Projektami, Alpha One Press, Gliwice 2002,s376.
56. Burton T., Sharpe D., Jenkins N., Bosanyi E., Wind Energy Handbook, John Wiley,
New York, 2001,p617.
57. VanGundy B. A., 101 Activities for Teaching Creativity and Problem Solving,
Pfeiffer and John Wiley & Sons Inc. San Francisco 2007,p391.
58. Mitchell W. J., et al (editors), Beyond Productivity Information Technology,
Innovation and Creativity, The National Academies Press, Washington 2003,p268.
59. 12 Manage, All you need about management, http://www.12manage.com, 2010.
60. Sloan P., The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills, Kogan Page, London
2006,p183.
61. Baker M., The space Pen and other Problems, Creativity Central;
http://creativitycentral.squarespace.com
62. Gąsiorowski M., Efektywność przetwarzania energii wiatru na prąd, Praca
Magisterska, Wydział Mechaniczny ATR Bydgoszcz, 2006.
63. Energy Self Sufficiency Newsletter, 2005, Internet;
http://www.otherpower.com/windbasics2.html
64. Zagrożenie Hałasem w Europie i w Polsce, CIOP - Warszawa, 2005, s1-54.
65. Cempel C., Wibroakustyka Stosowana, PWN, Warszawa 1989,s278.
9/12
66. Engel Z., Ochrona Środowiska przed Wibracjami i Hałasem, PWN, Warszawa
2001,s500.
67. Rantanen K., Domb E., Simplified TRIZ – New problem Solving Applications for
Engineers and Manufacturing Professionals, CRC Press Company, London,
2002,p251.
68. Kowalick J., 17 Secrets of Inventive Mind: How to Conceive World Class Products
Rapidly Using TRIZ and other Leading Edge Creative Tools, TRIZ Journal, 1996,
p1-18.
69. Skoryna A., Cempel C., Możliwości zastosowań TRIZ w diagnostyce maszyn,
Diagnostyka, No 3, 2010, s69-77.
70. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie Wiedzy w Organizacji, jak spółki japońskie
dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000,s303.
71. Nisbett R., Geografia Myślenia, dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej,
Wyd. Smak Słowa, Sopot 2009,s181.
72.Mann D., TRIZ 40 Design Principles, Module SESA3002a, University of
Southampton, 2004.s1-42.
73. 40 Inventive Principles with Examples, Oxford Creativity 2004,
http://www.triz.co.uk/trizcontradictions.htm
74. Nakagawa T. The Essence of TRIZ in 50 Words, TRIZ Home Page in Japan,
http:// www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZintro.htm
75. Nakagawa T., Problem Solving Methodology for Innovation by TRIZ / USIT,
http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/eTRIZintro.html , 2005.
76. Boratyńska A., TRIZ Pedagogika – wprowadzenie, poradnik dla nauczycieli i
wychowawców, Kraków 2009, s120, http://triz-pedagogika.pl
77. Boratyński J., Co to jest TRIZ, Internet, http://www.triz-innowacje.pl , s252.
78. Manktelow J., Mind Tools, essential skills for an excellent career, Internet,
http://www.mindtools.com , e-book 2004, p194.
79. Reverse Brainstorming, Internet,
http://www.mindtols.com/pages/article/NewCT_96.htm ,2011.
80. Orloff M., Modern TRIZ Academy, Internet, http://www.modern-triz-academy.com,
2011.
81. Goeppel R.,TRIZ – Erfinden mit System, Quality Engineering, Oktober 2001,
Internet; http://www.tms-ulm.de (Artikel 161).
82. Nakamatsu Y. Leading Inventors, Internet, http://en.wikipedia.org/wiki/Dr_Nakamatsu
, 2011.
83. RealInnovation, Zbiór programów innowacyjnych, Internet;
http://www.realinnovation.com/best_practices/software_innovation_and_creativity.html
84. Brainstorming Toolbox, Internet, http://www.brainstorming.co.uk ,2011.
85. Creativity and Innovation software, Infinitive Innovation, Internet,
http://www.ideaconnection.com/software/# ,2011.
86. Axon Idea Processor, Internet, http://web.singnet.com.sg/~axon2000/ ,2011.
87. Ilumin8 from Elsevier, Internet; http://www.illumin8.com/ , 2011.
88. Clayton P., Computer –aided brainstorming, Infinitive Innovation Ltd., Internet,
http://www.brainstorming.co.uk/documents/computer-aided-brainstorming.html 2011.
89. Standler R.B., (1998) Creativity in Science and Engineering, Internet,
http://www.rbs0.com/create.htm, 02.2011.
90. WindBelt, Paskowy generator wiatrowy, Internet; http://www.humdingerwind.com/
91. Wereszczagin D., DEIR – Dalszy Energio Informacyjny Rozwój, Rezultat badań KGB
nad sterowaniem umysłów, 8 książek Wyd. KOS, ostatnia; Sztuka, 2010,s301.
10/12
92. Bartosik M., Innowacyjność, Energetyka, Transport, Wykład dla Akademii
Inżynierskiej, Warszawa 22 03 2011.
93. Tan O. S., (edit), Problem Based Learning and Creativity, CENGAGE Learning,
Singapore, 2009, p244.
94. Wheeler J., Moc Innowacyjnego Mylenia, Wyd. AMBER, Warszawa 2001,s107.
95. Higgins J. M., 101Creative Solving Techniques, New Management Publ. Co., Florida
USA, 1994, p221
96. Chaffee J., Potega Twórczego Myślenia, Grupa Wydawnicza Bartelsmann, Warszawa
2001,s487.
11/12
Słowo przestrogi;
Innowator ma wrogów tych wszystkich, którzy prosperują w starym systemie,
a nikłe wsparcie od tych którzy będą korzystać z nowego.
Niccolo MACHIAVELLI (1512)
Posłowie
Tego co powiedział Machiavelli pięć wieków temu nie da się nawet dziś zaprzeczyć,
natomiast ogrom przytoczonych faktów z historii rozwoju cywilizacji i człowieka nie
pozostawia cienia wątpliwości, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy tylko dlatego że niektórzy
myśleli twórczo dla nas, oby nie za nas. Również dolny cytat nie napawa nas optymizmem
jak się powoli i z uwagą rozglądamy wokoło.
Co zatem ma robić innowator by żyć w miarę spokojnie bez walki ze starym
systemem? Jak sądzę kultura akceptacji zmian i nieuchronności zmian jest tu jedynym
rozwiązaniem, bo życie to zmiana, nawet jeśli tego nie zauważamy na sobie. Zatem
wszystko, co było dobre odkładamy z wielkim szacunkiem na półkę zasłużonych rozwiązań i
uparcie poszukujemy nowych lepszych rozwiązań, nawet dla starych problemów.
Co jeszcze możemy zrobić? Szukać sojuszników, by dobre pomysły znalazły
wdrożenie, bo niewdrożone staja się powodem dyskomfortu społecznego i indywidualnego.
Ale nie tylko sojusznicy są tu potrzebni, potrzebna jest dobra i przekonywująca argumentacja
na rzecz konkretnej proponowanej zmiany, na rzecz innego sposobu myślenia, pracy i życia.
Taka dobra argumentacja przysparza nam również zwolenników i staje się siła napędową
innowacji.
Tego życzę każdemu nietypowo myślącemu czytelnikowi, tego krótkiego podręcznika
niestandardowego myślenia.
Autor
Poznań, kwiecień 2011
Pamiętajmy na koniec że:
Człowiek może żyć bez powietrza kilka minut, bez wody kilka dni,
bez jedzenia kilka tygodni, a latami bez nowej myśli.
Kent RUTH
12/12

Podobne dokumenty