Pobierz interpelację - BIP Konstancin-Jeziorna.pl

Transkrypt

Pobierz interpelację - BIP Konstancin-Jeziorna.pl
Konstancin-Jeziorna, 25.03.201 5r.
Tomasz Nowicki
Radny Rady Miejskiej
Konstancin-Jezioma
-03- 25
L
Sz.P. Kazimierz Jańczuk
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
INTERPELACJA RADNEGO
w związku z zapytaniem od mieszkanki Borowiny, pani Anny Woźniak, proszę o
udzielenie odpowiedzi w następującym zakresie:
1. Czy UMiG posiada pozwolenie na budowę kanalizacji i wodociągu w ciągu ulicy
Zaleśnej w Borowinie?
2. Czy na ulicy Zaleśnej jest prowadzona inwestycja budowy kanalizacji i wodociągu?
Jeśli nie, to proszę podać powód i informację o planowanych pracach;
3. Czy dla ulicy Zaleśnej obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego?
C
Z_poważanim.. J
”/WJQ 1,2L),U7
1
k2
Tomasz Nowicki
Konstancin-Jeziorna, dn. 25.03.2015
Szanowny
Pan Kazimierz Jańczuk
Burntitrz Gminy
Konstancm-Jeziorna
-
Nr d
Interpelacja
C
Działając na prośbę mieszkańców okolicy Cegielnia Chylicka położonej na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna, składam na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy interpelację do
Pana Burmistrza Gminy Konstancin-Jezioma, prosząc o odpowiedź
w terminie przewidzianym ustawą tj. maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.
W położonej w Konstancinie-Jeziorna okolicy Cegielnia Chylicka znajdują się działki
będące najprawdopodobniej własnością Skarbu Państwa w związku z czym podlegają
zarządowi Starosty P iaseczyńskiego.
Tymczasem faktycznym użytkownikiem tego terenu jest Gmina Konstancin-Jeziorna;
do niedawna znajdował się na niej, nkcjonujący tam niezgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego, Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych [GPSZOK],przeniesiony na początku 2015r. na działkę przy ul. Mirkowskiej.
Do baraków znajdujących się też na tej działce, Gmina kwateruje ludzi nie płacących
czynszów w mieszkaniach komunalnych. Już w 2003r. gdy uchwalono obowiązujący plan
zagospodarowania przestrzennego Cegielni Chylickiej „w uchwale stwierdzono konieczność
rozbiórki wspomnianych baraków. Ludzie mieszkający w nich
żyją w uwłaczających godności człowieka warunkach.
Obszar działki jest nieustannie przez nich zaśmiecany, co czyni z tego miejsca niemalże
wysypisko śmieci. Mimo iż Pan Burmistrz twierdzi że gmina nie może sprzątać
tych terenów „ponieważ są one własnością Skarbu Państwa, to jednak władze miasta
korzystają z tej działki „przesiedlając na nią osoby nie płacące czynszu.
Nie opodal znajduje się opuszczony obiekt będący oficjalnie w likwidacji od
201 lr.Obiekt stał się miejscem stwarzającym zagrożenie dla okolicznych mieszkańców
zarówno z tego powodu „że grozi zawaleniem, jak i dlatego, że gromadzą się tam osoby
zdemoralizowane -narkomani, alkoholicy. Mieszkańcy wielokrotnie znajdowali na tym
terenie i na obszarze z nim sąsiadującym, ślady podpaleń.
W związku z powyższym „mieszkańcy kierują do Pana Burmistrza następujące pytania;
1.Czy Gmina w osobie Pana Burmistrza zgłaszała powyższy problem do Starosty
Piaseczyńskiego-mowa jest o utrzymaniu porządku na terenie Cegielni Chylickiej?
2.Czy kwaterowanie osób zalegających z opłatą czynszów w mieszkaniach komunalnych
na działce należącej do Skarbu Państwa, jest zgodne z prawem i na podstawie jakiego
porozumienia ze Starostwem?
3.Czy Gmina planuje porozumienie ze Starostą Piaseczyńskim odnośnie znalezienia
lokali dla osób zamieszkałych w barakach, aby można było owe baraki wyburzyć?
4.Czy Gmina może wystąpić o dzierżawę tego terenu od Skarbu Państwa, celem
zagospodarowania i rewitalizacji zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego?
J
f
cL(-
-
Konstanc in-Jeziorna, 25.03 .201 S
Izabela Skonecka
Radna Rady Miejskiej
VII kadencji
Konstancina-Jeziorny
I
2
do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Pana Kazimierza Jańczuka
Interpelacja
-
W roku 2014 w głosowaniu nad propozycjami zgłoszonymi do budżetu
obywatelskiego wzięła udział znikoma część mieszkańców naszej gminy (jeśli się
nie mylę to około 2%). Większośc osób, z którymi rozmawiałam na ten temat, nie
wiedziała, że w ogóle coś takiego wprowadzono, część stwierdzała, że nie bardzo
się orientuje w zasadach i procedurach, ma zbyt małą wiedzę na temat
propozycji, wiec głosowac nie będzie.
Samo wprowadzenie budżetu obywatelskiego, bez jego skutecznego
rozreklamowania, bez klarownej informacji o zasadach (odsyłanie do tekstu
rozporządzenia nie jest formą zachęcającą do skorzystania), bez deklaracji
wsparcia ze strony kompetentnych urzędników przy tworzeniu projektu
(szczególnie kosztorysu), nie przyczyni się ani do zwiększenia zaangażowania
obywateli w rozwój miasta, ani do budowy społeczeństwa obywatelskiego, a już
na pewno nie stworzy platformy porozumienia między środowiskami. W obecnie
obowiązującej u nas formule budżetu obywatelskiego nie przewidziano spotkań
mieszkańców, na których mogliby porozmawiac o zgłoszonych projektach.
poznac szczegóły, przekonac się wzajemnie do swoich pomysłów, a może
wypracowac nowe, wspólne. Etap rozważania jest kluczowy dla zapewnienia
trafnego i przemyślanego wyboru projektów, co jest przecież jednym z
podstawowych celów budżetu obywatelskiego. Chodzi o to, żeby głosowac w
sposób świadomy, rozumiejąc skutki realizacji danych projektów. Wspólna
debata konsoliduje mieszkańców i zwiększa ich poczucie obywatelskości.
W związku z ogłoszeniem kolejnej edycji budżetu obywatelskiego proszę o
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Czy po poprzedniej edycji zdiagnozowano przyczynę tak niskiej frekwencji
mieszkańców w głosowaniu i czy wyciągnięto wnioski?
Jakie działania zostały podjęte w celu zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w
głosowaniu, ale też w przedstawianiu propozycji?
Z pow żąniern
„Y
Izabela Skonecka
FORMULARZ INTERPELACJI! ZAPYTANIA
RADNEGO
KONSTANCIN-JEZIORNA, DNIA 25.03.2015 r.
IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO CEZA
RY ZEGLINSKI
FUNKCJA, STANOWISKO: RADNY MIG GMIN
Y KONSTANCINA-JEźIORŃY
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONSTANCI
N-JEZIORNA
-as-
5
za posrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Konstancinie Jeziornej
TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA (krótkie przeds
tawienie stanu faktycznego)
W związku z opublikowanym artykułem w
gazecie „Nad Wisłą” pt.” Asfalciarnia wciąż
w martwym
punkcie”, w którym jest cytowana wypowie
dź Pana Starosty Wojciecha Ołdakowskiego
Do
Starostwa nie wpłynęło do dnia dzisiejszego
żadne pismo dotyczące wskazania lokalizacji pod
ww.
obiekt. Ponadto nie otrzymaliśmy żadnego
wniosku o podjęcie czynności cywilnoprawnych
majqcych na celu przekazanie nieruchom
ości Skarbu Państwa na powyższy cel”
napisał
Ołdakowski. „Wydział Ochrony Środowiska, Rolnic
twa i Leśnictwa tutejszego urzędu nie prowadzi
żadnego postępowania dotyczącego Wytwórni
Mas Bitumicznych. Wspomniany Wydział nie
posiada także informacji o ewentualnej zmia
nie lokalizacji wspomnianej Wytwórni
„„
oraz
pismem skierowanym do radnych obecnej kadencji
przez byłego radnego Pana Tomasza Zymera,
potwierdzającego tę wypowiedź Starosty na spotk
aniach, zorganizowanych z inicjatywy i na
wniosek p. Andrzeja Zambrowicza w lutym i marcu
2015, na którym obecne były panie radne
obecnej kadencji Alfreda Konopka, Zenobia Tuszyńska,
Iwona Wiercińska, Elżbieta Wiktorowicz,
„....
C.
—
proszę o przedstawienie kserokopii korespondencji gminy
ze starostwem oraz notatek służbowych
ze spotkań dotyczących starań Gminy Konstancin-Je
ziorna o likwidację i przeniesienie z terenu
naszej gminy zakładu Wytwórni Mas Bitumicznych.
UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA MIAST
A I JEJ MIESZKAŃCÓW:
Położenie w centrum miasta, w pobliżu osiedli
mieszkaniowych i szkół Wytwórni Mas
Bitumicznych od wielu lat budzi zrozumiałe emocje wśró
d mieszkańców naszej gminy. Dowodem
tego mogą być liczne protesty mieszkańców, zapytania
i interpelacje radnych minionych kadencji.
Powyższe dokumenty będą jednoznacznym dowodem
na to, że Pan Starosta myli się w swoich
wypowiedziach, zaś Pan Burmistrz i jego poprzedn
icy dołożyli wszelkich starań by problem tzw.
„asfakiarni” został rozwiązany.
ZAŁĄCZNIKI:
1. artykuł z gazety „Nad Wisłą” pt „Asfalciarnia wciąż
w martwym punkcie”
2. mail Pana Tomasza Zymera do radnych z dnia 25.03.20
15 r.
FORMA UDZIELONEJ ODPOWIEDZI:
Pisemna
WYPEŁNIA BIURO RADY MIEJSKIEJ:
DATA WPŁYWU DO BIURA RADY MIE
JSKIEJ W W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ
(pieczątka)
NR REJESTRU:
TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI:
OGŁOSZONO W BIP-le DNIA:
PODPIS PRACOWNIKA BIURA RADY MIE
JSKIEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ:
(pieczątka)
C
ZAŁĄCZNIK NR 1
—
artykuł z gazety „,Nad Wisłą” z dnia 19.03.20
15 r.
„Asfalciarnia” wciąż w martwy
m punkcie
Jaka jest szansa na wyprowadzkę
z miasta uzdrowiska fabryki
produkującej asfa”tobeton?
Właściciel wytwórni powtarza, że jest
za jej przenos/nami
Już siedem lat mieszkańcy Mirkowa
i okolic narzekają na brzydki zapach
i
obawiają się o swoje zdrowie. Czy
zmiana władz starostwa powiatoweg
o
zwiększa prawdopodobieństwo przenie
sienia zakładu? Poprzedni starosta, Jan
Adam Dąbek, przed siedmiu laty obi
ecał znalezienie nowej lokalizacji, ale nie
dopiął celu.
o
to, czy piaseczyński urząd ma jakieś plan
y względem „asfalciarni”, zapytaliśmy
Ksawerego Guta, członka zarządu pow
iatu, mieszkańca Słomczyna. Niestety, nie
uzyskaliśmy satysfakcjonującej odpowi
edzi.
Temat jest bardzo trudny i w
najbliższym czasie nie będę zajmować stan
owiska oświadczył Gut.
—
—
Nic do nas nie wpłynęło
Dotarliśmy jednak do pisma starosty
Wojciecha Ołdakowskiego, wysłanego do
grupki radnych i społeczników, która spy
tała go o sprawę fabryki. Z pisma tego
wynika, że starostwo za czasów Jana Adam
a Dąbka... nie zajmowało się kwestią
przeniesienia zakładu.
C
„Do Starostwa nie wpłynęło do dnia
dzisiejszego żadne pismo dotyczące
wskazania lokalizacji pod ww. obiekt. Pon
adto nie otrzymaliśmy żadnego wniosku
o podjęcie czynności cywilnoprawny
ch mających na celu przekazanie
nieruchomości Skarbu Państwa na powyżs
zy cel” napisał Ołdakowski. „Wydział
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśn
ictwa tutejszego urzędu nie prowadzi
żadnego postępowania dotyczącego Wyt
wórni Mas Bitumicznych. Wspomniany
Wydział nie posiada także informacj
i o ewentualnej zmianie lokalizacji
wspomnianej Wytwórni”.
—
Starania więc były czy nie?
chcieliśmy się dowiedzieć od poprzednieg
o
starosty, ale niestety nie udało się nam z
nim skontaktować.
—
—
Zbadają powietrze
W odróżnieniu od Ksawerego Guta o „as
falciarni” nie milczy burmistrz Kazimierz
Jańczuk. Choć wypowiada się dość pow
ierzchownie.
Poświęcam wszystkie siły i
środki na doprowadzenie do przeniesien
ia fabryki z terenu gminy
zapewnia
naszą gazetę.
—
—
Gminny samorząd (na wniosek Tomasza Zymera, radnego poprzedniej kadencji)
wpisał do tegorocznego budżetu przedsięwzięcie pod nazwą „prowadzenie
całorocznych badań czynników szkodliwych wytwarzanych przez wytwórnię mas
bitumicznych”.
Firma, którą wybierzemy, zacznie sprawdzać powietrze wiosną
informuje burmistrz.
—
—
Bogdan Falenta, właściciel „asfalciarni”, nie ma obaw w związku z tą kontrolą.
Spełniamy wszelkie normy. Gdyby było inaczej, to nie wolno by nam
było
produkować
utrzymuje. Jego zdaniem „jedyna uciążliwość dla okolicznych
mieszkańców to zapach”.
I to tylko dla ich części. Jest jak z piekarnią: ktoś
przejdzie obok i powie, że ładnie pachnie, a kogoś innego rozboli głowa
przekon uje.
—
—
—
—
Nie chcemy wojować
Przedsiębiorca od siedmiu lat powtarza, że nie ma nic przeciwko przeniesieniu
zakładu.
Nie będziemy tutaj w nieskończoność, nie chcemy być intruzami. Nie
chcemy wojować. Chcemy z gminą i powiatem współpracować, bo przecież
zajmujemy się też budowaniem dróg. Wierzę, że problem uda się załatwić w
cywilizowany sposób
oznajmia.
No chyba że w miejscu, które wskażą nam
władze, ludzie zostaną zastraszeni, tak jak tutaj. Wtedy będziemy się musiel
i
przeprowadzić na inną planetę żartuje.
—
—
—
—
Zapytany, czy samorządowcy toczą z nim rozmowy, Falenta oświadcza:
Pan
burmistrz upewnił się, czy nadal rozważam wyprowadzkę. A jeśli chodzi o powiat
,
to nie wiem, jak w tej chwili sprawy stoją.
—
ROBERT KORCZAK
C
ZAŁĄCZNIK NR 2 mail z dnia 25.03.2015 r. do radnych
-
Tomasz Zymer <examsorange.pl
00:45 (5 godzin
temu)
do andrzej.ciesla., aifreda.konopka, grazyna.chojno., robert.baran. renata.dabrows., arkadius
z.glow.. adam.grzegorza., katarzyna.jacy.. mariusz.kucicki, izabelaskonec., anetasiomba. jo
anta.strade.. jadwiga.magclzi.. tomasz.no,ycki. zenobia.uszyn... i?Ionawiercins.. elzbieta.wik
to., agata.wilczek, wlodzimierzwo., arkadiusz.zewar, cezary.zeglins.
Szanowni Państwo Radni,
W ubiegłej kadencji, jako Radny RM Konstancina-Jeziorny, złożyłem do budżetu na rok 2015 wniosek
C
.
•„Zleceniepieg;ninę insy[u/i speqalżsycrnj przepro wadzenia niezależnych badań oddziaływania WMB
wMirko wie na zdrowie osób inieskają€jch lubpebjwajaych regularnie n”jjpobliżu, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci e skó/ gminiych (ZS3 uL Bielawska), powiato]2ych orapyi”at;ych (itZ Mirkonska), a
takŻe kieci i m/odiey ntkzjqcej Plac Spo,iouyp,y ni. Bielawskięj, Skatepark i boiska Orlika.”
Pan Burmistrz Kazimierz Jańczuk w projekcie budżetu na rok 2015 uwzględnił badania związane z tak
popularnie zwaną „asfalciarnią”, jednak w formie bardzo istotnie odbiegającej od mojego wniosku.
Niestety nie opublikowano w BiP specyfikacji istotnych warunków zamówienia do tego zadania, które
wg mojej wiedzy ma wykonać firma wyłoniona bezprzetargowo. Ne jest znany publicznie ani zakres,
ani metodologia zamawianych przez gminę badań. W związku z tymwnioskuję do Rady Miejskiej o
skontrolowanie, zgodnie z ustawową funkcją kontrolną Rady Miejskiej i ze względu na nadrzędne
dobro publiczne, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy gminy z
wykonawcądotyczącej realizacji w/w wniosku budżetowego. Celem działań kontrolnych Rady
Miejskiej lub powołanego przez nią zespołu radnych powinno być sprawdzenie, czy zamówione prace
rzeczywiście mają na celu zbadanie ewentualnego oddziaływania wytwórni mas bitumicznych w
Mirkowie na zdrowie ludzkie.
(.
Załączam szczegółowy wniosek. Liczy on nieco ponad 3 strony, jednak zachęcam Państwa Radnych do
jego uważnego przeczytania, ponieważ wskazuje on na:
zakres „strefy zero” oddziaływania zakładu wg publikacji specjalistycznych;
niezbędne uwarunkowania metodologii badań związanych z ryzykiem zdrowotnym;
fakt braku jakichkolwiek badań oddziaływania zdrowotnego tej wytwórni w ciągu ponad 7 lat jej
legalnego działania.
-
-
-
Załączam także odpowiedź Starosty Piaseczyńskiego, p. W. Ołdakowskiego, na zapytanie radnych
RM Konstancina-Jeziorny i mieszkańców, w związku z dwoma spotkaniami ze Starostą
zorganizowanymi z inicjatywy i na wniosek p. Andrzeja Zambrowicza w lutym i marcu 2015. Z
odpowiedzi Starosty jednoznacznie wynika, że żadne poszukiwania innej lokalizacji dla wytwórni
mas w Mirkowie nigdy nie były ani nie są prowadzone przez Starostwo Powiatowe. Nie wpłynął do
Starostwa żaden wniosek o takie poszukiwania. Z treści spotkań ze Starostą, którą potwierdzą
Państwu cztery obecne na nich panie radne (Alfreda Konopka, Zenobia Tuszyńska, Iwona Wiercińska,
Elżbieta Wiktorowicz) jasno wynika, że żadna alternatywna lokalizacja dla zakładu na dzień
dzisiejszy nie istnieje. Rozwiązanie kwestii zakończenia produkcji w Mirkowie (np. przez
wywłaszczenie w mpzp na cele publiczne ZGK—wniosek do mpzp Mirkowa złożony przeze mnie w
2012 roku) lub pozostawienia tam wytwórni asfaltobetonu na kolejne dziesięciolecia leży zatem
obecnie wyłącznie w gestii Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny i nie należy liczyć na jakiekolwiek
wsparcie innych instytucji w tej sprawie. Nie najeży też liczyć, że właściciel zakładu zamieni
wielomilionowy coroczny zysk, jaki daje mu „przebicie” w przetargach na cenie mieszanki, na
jednorazową korzyść ze sprzedaży działki lub wzrostu jej wartości po zmianie mpzp.
Tym bardziej kluczowe staje się ustalenie ponad wszelką wątpliwość, czy wytwórnia ta może istotnie
oddzia1ywać na zdrowie mieszkańców, czy też nie. Jeśli tegoroczne badania zapisane w budżecie
gminy nie odpowiedzą na to pytanie, mieszkańcy i rodzice dzieci będą zmuszeni bronić swojego
bezpieczeństwa sami.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Zymer
Byly radny RM, mieszkaniec Bielawy,
Pracownik jednej ze szkółw otoczeniu WMB w Mirkowie
C
MIASTA I GMIICt
URZ
BUfO Rady Miej c
K.onstaflC1flJez10r1)a
ul. Warszawska 32
.
-
Konstancm- Jeziorna, dnia 26.02.20 br.
BRM 0004. 23 .2014.
Konsjn.
25 -fl2- 26
Z.
p
Burmistrz Gminy
w/m
Na podstawie
31 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
Przewodniczący Rady, w załączeniu, przekazuje kopię interpelacji radnej Agaty Wilczek
złożoną podczas obrad V sesji w dniu 25.02.2015r. (BRM 55/2015).
Z poważaniem