Egzemplarz bezpłatny

Komentarze

Transkrypt

Egzemplarz bezpłatny
Echo Gminy
GMINA KOSZĘCIN
PIŁKA
Nr 6/2010
Listopad/Grudzień 2010
ISSN 1734-3224
Egzemplarz bezpłatny
2
I sesja Rady Gminy w Koszęcinie
W dniu 1 grudnia 2010 r. odbyła się I
inauguracyjna sesja Rady Gminy w Koszęcinie w kadencji 2010-2014, która
zgodnie z art.20 ust.2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
zwołał przewodniczący V kadencji
Rady Gminy Pan Michał Anioł.
Otwarcia sesji dokonał Pan Edward
Wieczorek –radny-senior, który gratulując wyboru, powitał radnych oraz zaproszonych gości. W sesji uczestniczyło
14 radnych, nieobecny usprawiedliwiony – radny Henryk Kurzac.
Po stwierdzeniu qworum wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Po otrzymaniu zaświadczeń radni
złożyli ślubowanie. Radny senior odczytał rotę ślubowania zgodnie z przepisami ustawy w brzmieniu : „Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego pełnić rzetelnie, godnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”,
natomiast wyczytywani w kolejności
alfabetycznej radni złożyli ślubowanie
wypowiadając słowo „ślubuję” z rozszerzeniem „Tak mi dopomóż Bóg” -13
radnych, oraz 1 radny „ ślubuję”.
Po ceremonii ślubowania Radny Senior
przedstawił porządek sesji , do którego
nie wniesiono propozycji zmian.
W ramach realizacji powyższego przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, której celem jest przeprowadzenie tajnego głosowanie nad wyborem
Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Po
ukonstytuowaniu się Komisja pracowała
w składzie: Przewodniczący – Gabriela Helisz, członkowie : Krystian Cuber,
Janusz Maruszczyk.
Zgłoszono jedną kandydaturę Radnego
Michała Anioła na Przewodniczącego
Rady Gminy. Więcej zgłoszeń nie było.
Radny Michał Anioł wyraził zgodę na
kandydowanie. Komisja Skrutacyjna
przystąpiła do pracy. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego
Rady Gminy wybrano Radnego Michała Anioła, który uzyskał poparcie 14
radnych. Tym samym Rada Gminy VI
kadencji podjęła Uchwałę Nr 1/I/2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy w Koszęcinie. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
okazane poparcie
i zaufanie, a następnie przejął przewodniczenie dalszej
części sesji.
W ramach punktu wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze
Statutem Gminy Koszęcin wybiera
się dwóch wiceprzewodniczących. Na
wiceprzewodniczących Rady zgłoszono następujące kandydatury: Radnego
Zygfryda Wyrwola i Henryka Nowakowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę
na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego tajnego
głosowania, na Wiceprzewodniczącego Rady powołano radnych: Henryka
Nowakowskiego i Zygfryda Wyrwola.
Uzyskali oni poparcie 13 radnych.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr
2/I/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Koszęcinie.
W toku dalszych obrad Rada Gminy
podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr 3/I/2010 – w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Powołano spośród radnych Komisję
Rewizyjną w składzie:
Helisz Gabriela,
Kandzia Paweł,
Lerche Stanisław,
Maruszczyk Janusz
Przybyła Paweł,
Peła Piotr.
Uchwała została podjęta przy 13 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr 4/I/2010 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym
został wybrany Piotr Peła.
Uchwała Nr 5/I/2010 – w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
i określenia ich składów liczbowych.
Powołano spośród radnych komisje stałe w następującym składzie :
Komisja Budżetu, Finansów i Planu
1. Anioł Michał,
2. Maruszczyk Janusz,
3. Nowakowski Henryk,
4. Peła Piotr,
5. Seniów Zbigniew,
6. Wieczorek Edward.
Komisja Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej , Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego
1. Cuber Krystian,
2. Kandzia Paweł,
3. Macioszek Jan,
4. Tyrol Czesław,
5. Wyrwol Zygfryd.
Komisja Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami, Handlu, Usług i Wytwórczości
1. Anioł Michał,
2. Lerche Stanisław,
3. Przybyła Paweł,
4. Tyrol Czesław,
5. Wieczorek Edward.
Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki
1. Cuber Krystian,
2. Helisz Gabriela,
3. Macioszek Jan,
4. Nowakowski Henryk,
5. Seniów Zbigniew,
6. Wyrwol Zygfryd.
Uchwała Nr 6/I/2010 – w sprawie
wyboru przewodniczących stałych
Komisji Rady Gminy. Na przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
w głosowaniu jawnym zostali wybrani:
NOWAKOWSKI HENRYK -Komisji
Budżetu, Finansów i Planu
KANDZIA PAWEŁ-Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
LERCHE STANISŁAW-Komisja Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Handlu,
Usług i Wytwórczości
WYRWOL
ZYGFRYD-Komisja
Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu
i Turystyki
Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Grzegorz Ziaja oraz Radni Gminy Koszęcin
Listopad/Grudzień 2010
Szanowni mieszkańcy Gminy
Koszęcin!
Pragnę serdecznie podziękować Państwu
za liczny udział w
wyborach samorządowych 21 listopada
2010r.,a szczególnie tym którzy oddali
głos na mnie. To dzięki Państwu dzisiaj
możemy wspólnie się cieszyć i pracować na rzecz kolejnych pozytywnych
zmian w Naszej Gminie. Chcę podkre-
Wieści z gminy
ślić jedną rzecz – mój sukces to Wasz
sukces! Dzięki wsparciu osób świadomych i odpowiedzialnych za losy
Gminy Koszęcin wygrała wizja realna,
wygrał program bliski ludziom. Wielu
z Was podczas ostatniej kadencji jak
i w kampanii wyborczej wspierało mnie
na różne sposoby. Trudno jest w tej
chwili wymienić wszystkich z imienia
i nazwiska. Dlatego wygraną dedykuję również Wam. Szczególnie mocno
dziękuję mojej najbliższej rodzinie –
małżonce i dzieciom. Dziękuję każdemu, kto w choćby najmniejszy sposób
3
przyczynił się do zwycięstwa. Dzięki
wygranej będę mógł kontynuować to,
co zacząłem 4 lata temu – dziękuję za
zaufanie. Czas do pracy.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości
i radości oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2011 Roku.
Pozdrawiam Wójt Gminy Koszęcin
Grzegorz Ziaja.
Wyróżnienie dla Piłki!
Rozstrzygnięto VII edycję
Konkursu „Piękna Wieś Województwa
Śląskiego”. Odbiór nagród i wyróżnień nastąpił w sali Sejmu Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego. Sołtys Piłki, Jan Kandzia oraz przedstawicielka
rady sołeckiej Alicja Szejk odebrali je
z rąk wice marszałka Adama Stacha
oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Michała Czarskiego. Piłka bardzo ładnie zaprezentowała
się w Urzędzie Marszałkowski. Przygotowane stoisko wzbudzało duże zainteresowanie. Panie promowały swoją
miejscowość i gminę, a także swoje
ręczne robótki, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
głosów uzyskał mł. asp. Dariusz Pinkowski pełniący obecnie służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu
. Mł. asp. Pinkowski od początku służby związany jest z pionem prewencji
a funkcję dzielnicowego pełni już od
2001 roku. Najlepszym dzielnicowym
pełniącym służbę na terenie pozamiejskim okazał się natomiast mł. asp.
Dariusz Węgrzyn z Posterunku Policji
w Koszęcinie, który jest dzielnicowym
od 4 lat.
Jak wynika z informacji uzyskanych
od głosujących – duży wpływ na powyższy wybór miało zarówno długoletnie doświadczenie funkcjonariuszy ,
profesjonalizm w czasie wykonywania
zadań służbowych jak również indywidualne cechy osobowe takie jak miłe
usposobienie, umiejętność nawiązywania kontaktów, rozwiązywania sytuacji
konfliktowych oraz gotowość niesienia
pomocy.
Wójt Gminy Koszęcin oraz
mł. asp. Dariusz Węgrzyn
Sołtys Jan Kandzia prezentujący nagrodę
Stoisko Piłki
Konkurs na najlepszego dzielnicowego rozstrzygnięty
Zakończył się konkurs na najlepszego dzielnicowego 2010r w Komendzie
Powiatowej Policji w Lublińcu. Mieszkańcy naszego powiatu zdecydowali, że
największą sympatią i zaufaniem darzą
mł. asp. Dariusza Pinkowskiego oraz
mł. asp. Dariusza Węgrzyna. W Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu
rozstrzygnięty został Konkurs na Najlepszego Dzielnicowego 2010r. Przepisy określające zasady pełnienia służby
przez dzielnicowych dzielą funkcjonariuszy pełniących tą funkcję na dwie
grupy tj. dzielnicowych wykonujących
zadania na terenie miejskim i pozamiejskim.
Spośród 17 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu – w kategorii dzielnicowego pełniącego służbę
na terenie miejskim- największą ilość
4
Wieści z gminy
1.
1.
2.
26.11 2010 w Proboszczowicach odbył się
trzeci regionalny konkursu Danie Roku Spichlerza Górnego Śląska. W kategorii; kucharze indywidualnie, zwyciężyła Renata Pietruszewska z Koszęcina, która przygotowała
Cwibak torta.
Gmina Koszęcin przekazała 10 000 zł. dla
Gminy Bieruń na zasiłki dla mieszkańców poszkodowanych w tegorocznej powodzi, która
wystąpiła w maju i czerwcu.
GOK w Boronowie już po raz XXIII zorganizował Międzywojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów
„Interpretacje Boronów 2010”.Do konkursu zgłosiły się zespoły wokalne i soliści
z Domu Kultury ze Strzebinia i z Koszęcina.
Karina Kulisz ze Strzebinia zajęła III miejsce
w swojej kategorii wiekowej wykonując piosenkę pt. ”Jezioro marzeń”. Zespół „Muza”
z Koszęcina zajął II miejsce, zespół tworzą 4
dziewczyny, które zaśpiewały dwie piosenki
„Damą być” i „Nie ma jak pompa”. Konkurencja była duża, do przeglądu zgłosiło się 84
solistów i 10 zespołów muzycznych z całego
województwa. Szczególne podziękowania dla
instruktorów wokalnych Iwony Lachowskiej
i Mateusza Meisnera. Boronowski przegląd
ma swoją renomę i jest dla wielu amatorskich
piosenkarzy szansą, aby zaistnieć na rynku
muzycznym województwa śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł
Z prac Rady Gminy
Na drugiej sesji VI kadencji Rady
Gminy Koszęcin odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Wójta Gminy
Grzegorza Ziaji, który w obecności Rady Gminy oraz zaproszonych
gości ślubował: „Obejmując urząd
wójta gminy, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”
Wójt wypowiedział słowo „ślubuję” z dodaniem zdania: „Tak mi
dopomóż Bóg”. Z chwilą złożenia ślubowania nastąpiło objęcie
obowiązków przez Wójta. Mandat
zaufania jaki otrzymał od społeczności gminy utwierdza nas w przekonaniu, że realizowana polityka
i kierunek rozwoju Gminy są słuszne,
Listopad/Grudzień 2010
a podjęte przedsięwzięcia i założenia należy kontynuować i realizować
w bieżącej kadencji. Przed sesją
Rady Gminy inaugurującą nową kadencję samorządu gminy, przedłożono Radzie Gminy projekt budżetu na
2011 rok.
W miesiącu grudniu 2010 r. Rada
Gminy przystąpiła do prac w Komisjach nad budżetem gminy na 2011 r.
Pomimo nie zwiększania podatków
na 2011 r. i utrzymania ich na poziomie 2010 r. kontynuowane zostaną
zadania inwestycyjne rozpoczęte
w 2010 r.
Na zadania inwestycyjne na 2011 r.
zaplanowano środki w wysokości
12 292 135,05 w tym:
- Środki własne 4 701 128,40
- Środki z kredytu 962 000,00
- Pożyczka z WFOŚiGW - 835 930,00
- Dotacje z WFOŚiGW 79 844,00
- Środki z budżetu Unii 5 713 232,65
Europejskiej i RPO.
Z uwagi na ogrom wniosków, które
wpłynęły do Rady Gminy w 2010 r.
z prośbą o ich realizację w 2011 r.
Radni muszą podjąć decyzję , które
z nich należy wykonać niezwłocznie, ponieważ budżet gminy nie pozwoli na realizację wszystkich zgłoszonych wniosków.
Gmina przymierza się do aplikowania o środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
, Programu COMENIUS REGIO ,
Programu EUROPA DLA OBYWATELA.
Przewodniczący Rady Gminy
Michał Anioł
Szanowni Państwo !
Pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Koszęcin
i gmin sąsiadujących, za oddany na mnie głos w wyborach do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego. Mimo, że nie udało mi się uzyskać
mandatu, liczba uzyskanych przeze mnie głosów pokazała, że wiele osób
zadało sobie trud, by odnaleźć moje nazwisko wśród dziesiątek kandydatów
na karcie do głosowania. To bardzo budujące, że mieszkańcy gminy chcą,
poprzez swojego kandydata, współdecydować o rozwoju regionu.
Ewa Brodowy
Radni Gminy Koszęcin
pragną podziękować wszystkim wyborcom, za liczny
udział w wyborach samorządowych oraz za zaufanie
i udzielone poparcie.
Listopad/Grudzień 2010
Wieści z gminy
Zło dobrem
zwyciężaj!
Rok temu, w debacie Radia Katowice
na zamku w Koszęcinie, w sprawie
przyznania Księciu
Hohenlohe tytułu
„Zasłużony dla Koszęcina”, jeden z nielicznych przeciwników z namaszczeniem przemówił:
„moją dewizą jest testament ks. Popiełuszki: Dobro złem zwyciężaj”. Salwą
śmiechu skwitowała to wystąpienie publiczność.
Inny adwersarz, na koniec przemówił
do mnie – inicjatora tego Tytułu – niespodziewanie: Wójt Ziaja już nie będzie
drugi raz wójtem!!!
W nawiasie – Wójt Ziaja od początku
popierał moją Komisję Historyczną
w Radzie Gminy i jej pracę, wykazując
duże zrozumienie dla potrzeby przybliżenia najnowszej historii młodemu pokoleniu i określania naszej tożsamości.
Ostatnim faktem historycznym w nauce
szkolnej jest III Powstanie Śląskie a następne 100 lat – to biała plama.
W odpowiedzi usłyszał ode mnie, że
do ostatniej kropli krwi będę walczył o
drugą kadencję naszego Wójta i zobaczymy. Poprzednicy też byli po dwie
kadencje i taka powinna być norma!
Poseł Lucjan Karasiewicz z ogromną butą i zarozumiałością, którą
prezentował publicznie już wcześniej, w sprawie swoich zasług dla
obwodnicy Lublińca i w polemice
z Burmistrzem Maniurą – przystąpił do
walki na śmierć i życie o Urząd Wójta
Gminy Koszęcin. Zastosował wprowadzoną w wolnej Polsce przez Michnika
tzn. kampanię negatywną, która w wielkiej polityce jest powszechna, nieraz
z powodzeniem stosowana, ale nie
u nas, w samorządach. Tu obowiązuje
pewna kultura śląska i przyzwoitość.
Pan Lucjan Karasiewicz wypromowany przeze mnie poprzez Stowarzyszenie Chrześcijańsko Demokratyczne
Koszęcin, wchodzi w struktury AWS
w Lublińcu, zostaje radnym a następnie
Przewodniczącym Rady Gminy. Mógł
zostać wtedy wójtem, bo ustępujący
Wójt Staszyński zrezygnował i miał
duże szanse gdyż się rozwijał, kształtował, był aktywny. Ale wobec rezygnacji
z kandydowania na posła Pana Prof. Jerzego Ciby,( z powodu choroby żony),
otworzyła się szansa dla Pana Lucjana
i z ogromnym rozmachem występował
pod hasłem: „ Młode spojrzenie – jasne spojrzenie”. I odtąd następuje zmiana.
W swoim Mateczniku – czyli Koszęcinie, lokalnie, nawet swoim wyborcom
nie podziękował. Ale buta, która go
opanowała, którą zaczął konflikt z ks.
Proboszczem i rozwijał dalej gardząc
takimi małymi ludźmi jak np. ja, prowadziła go dalej do partii PiS, aż do obecnych wyborów na wójta.
Tu przeszedł samego siebie. Ludzie
z przerażeniem doświadczali czegoś, co
nie mieściło się w naszych głowach. To
była jak wściekła walka o Urząd Prezydenta Kraju. Ale ostatecznie przeholował. I przegrał z kretesem. W I turze!
I ani jednego radnego - to klęska, a 67%
głosów na Wójta Grzegorza Ziaję.
Każdy z nas rozumie jego sytuację rodzinną, że trudno dla młodego człowieka żyć w Warszawie a rodzinie w Koszęcinie. Czy nie mógł wtedy takiego
wniosku wysunąć? Nie będzie mu łatwo
teraz tu żyć, to też każdy rozumie. Ale
mówi się trudno…
Ja pozostanę z niesmakiem po kampanii
internetowej, którą przeprowadził mu
jego kandydat na radnego, na jego portalach Nowoczesna Gmina i Info. Anonimami gardzę.
Nasza drużyna Wójta Ziaji na 15 mandatów zdobyła 13 – ja też zostałem
radnym. Moją dewizą zaś jest: „im
mniej włosów – tym więcej rozumu
i doświadczenia”. Konrad Adenauer został w powojennych Niemczech Kanclerzem mając 74 lata !!! A nasz pseudo
profesor Bartoszewski – podporą Premiera Tuska.
A więc tylko razem, starzy i młodzi
a nie młodzi przeciwko starym!
Tego Wam wszystkim młodym życzę!
Wasza dynamika i siła jest nam niezbędna i na taką współpracę mam nadzieję.
I nie porzucajcie naszej tożsamości
i tradycji. Z Bogiem każda sprawa – tak
mawiali starzy, jeśli wezwiesz tej pomocy – wszystko Ci się zdarzy.
5
KALENDARIUM
NAJBLIŻSZYCH
IMPREZ
31.12.2010r. - Sylwester na terenie GOSiR-u w Koszęcinie.
31.12.2010r. - Sylwester w Domu Kultury w Strzebiniu przy muzyce lat 60-tych,
80-tych… poprowadzi DJ Paweł. Zaproszenia w atrakcyjnej cenie 150zł od pary
wraz z konsumpcją do nabycia w DK
Strzebiń Tel.34 357-00-91
9.01.2011r. - XIX Finał WOŚP. Wolontariusze w całej Gminie Koszęcin będą
zbierać datki do puszek NA ZAKUP
SPRZĘTU DLA DZIECI Z CHOROBAMI UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI. O godzinie 16.00 w
Domach Kultury w Strzebiniu i Koszęcinie rozpocznie się program artystyczny
w wykonaniu amatorskich zespołów.
17.01 -28.01.2011r. Zapraszamy dzieci i
młodzież do uczestnictwa w zajęciach w
Domach Kultury w Strzebiniu i Koszęcinie w ramach akcji „Ferie 2011”.
:Ð-7*0,1<.26=Č&,1=$35$6=$1$
6\OZHVWUD
:1,(=$3201,$1(-6&(1(5,,
d/(ħ1(-'2/,1<o
Edward Wieczorek
WHUHQ2ĨURGND*26L5
5R]SRF]ĔFLHJRG]LQD
Informujemy
=$3(:1,$0<02&$75$.&-,,:5$ij(ĝ
Wykonawca realizujący roboty kanalizacyjne pn: Przedsiębiorstwo Inżynierii
i Ochrony Środowiska EURO-EKOLAS sp. z o.o. z Warszawy zaprzestało wykonywania robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń. W związku z powyższym staje się konieczność rozwiązania umowy z dotychczasowym Wykonawcą, sporządzenie inwentaryzacji z wykonanego zakresu oraz
ogłoszenie przetargu i wyłonienie nowego Wykonawcy na to zadanie.
Urząd Gminy Koszęcin
=$%$:$7$1(&=1$
3,(&=(1,(.,(é%$6(.35=<2*1,6.8
ý/,=*$:.$35=<635=<-$-Å&(-$85=(
32.$=6=78&=1<&+2*1,
2SUDZDPX]\F]QDLPSUH]\'-12:$.
32:,7$-0<5$=(012:<52.
•
•
•
•
6
Oświata i kultura
Listopad/Grudzień 2010
XI Przegląd Muzyki Chóralnej
w Strzebiniu.
Strzebiń po raz kolejny uczcił św. Cecylię, która jest patronką śpiewu kościelnego, organizując po raz XI Przegląd
Muzyki Chóralnej w kościele parafialnym w niedzielę 28 listopada br. W koncercie zaprezentowały się: chór Canzona z Kochanowic pod dyrekcją Stefanii
Bieli, Chór Sonata z Kalet pod dyrekcją
Iwony Skop, młodzieżowy Chór Non
Nomine prowadzony przez Izabelę
Wróbel- Malicką, oraz gospodarze koncertu Chór Hejnał pod kierownictwem
Mateusza Meisnera. Wszystkie chóry
zostały gorąco przyjęte przez zgromadzoną publiczność. Gośćmi przeglądu
byli, prezes Tarnogórskiego Okręgu
ŚZCHiO pan Grzegorz Pitas oraz Wiktor Goniwiecha -honorowy członek Oddziału Śląskiego ZCHiO w Katowicach.
Śpiewanie to dla chórzystów wielka
przyjemność, to również okazja do spotkania się razem i wspólnego chwalenia
Pana Boga. Muzyka sprawia że wszyscy mimo starszego wieku czują się
młodo, o czym mogłam się przekonać
w Domu Kultury podczas integracyjnej
zabawy przy muzyce i wspólnym śpiewaniu. Dziękuję wszystkim chórzystom
za udział w tegorocznym Przeglądzie,
ks. Proboszczowi za umożliwienie zorganizowania koncertu w kościele oraz
licznie zgromadzonym miłośnikom muzyki chóralnej.
Renata Pyrek
„ STUDNIÓWKA, PÓŁMETEK…
TUŻ TUŻ”
Dom Kultury w Koszęcinie zaprasza
chętnych na Kurs Tańca Towarzyskiego (nauka tańców: walc, tango,
rumba, cha-cha, jive, rock and roll,
samba, qickstep, fokstrot). Kurs
rozpocznie się 3 stycznia 2011r.
o godz.18.00- płatne 20 zł za miesiąc(4 spotkania).
Kurs poprowadzi instruktor Joanna
Szot.
Przegląd muzyki chóralnej
RÓWNY START SZANSĄ PRZEDSZKOLAKA
W przedszkolu w Strzebiniu realizujemy następny projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej. Wniosek
na bieżący rok szkolny, na finansowanie grupy popołudniowej pod nazwą,
„Równy start szansą przedszkolaka”
został złożony w marcu, w wydziale
EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w ramach działania 9.1.1.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.
Poprzedni projekt pod tą samą nazwą,
dotyczył roku szkolnego 2009 – 2010
i finansował pobyt w przedszkolu dzieci, które uczęszczały do przedszkola po
południu w godz. 13.00 – 17.00. Projekt zakończył się wraz z końcem roku
szkolnego, a przedszkole skorzystało na
jego realizacji. Przede wszystkim skorzystały dzieci, które mogły uczestniczyć w edukacji w przedszkolu, oraz ich
rodzice, gdyż ich pobyt był darmowy;
ponadto zakupiliśmy nowe stoliki, krzesełka i szafki do sali dla dzieci, dwa
urządzenia na plac zabaw, dużo atrakcyjnych zabawek oraz ciekawe pomoce
dydaktyczne do zajęć.
W tym roku szkolnym do przyjęciu
projektu do dofinansowania dowiedzieliśmy się 14 października. Znaleźliśmy
się w gronie około 50 przedszkoli z całego województwa śląskiego, które otrzymały dofinansowanie. Dzieci w wieku
3 – 5 lat, uczęszczały do naszego przedszkola do grupy popołudniowej, już od
1 września, ale finansowanie z projektu
unijnego rozpoczęliśmy od 1 grudnia.
Podobnie jak w ubiegłym roku, projekt
będzie trwał do końca roku szkolnego.
Oferta dla dzieci na pewno jest atrakcyjna; dzieci otrzymają podwieczorek,
będą miały zajęcia dodatkowe – rytmikę i zabawy z językiem angielskim,
zakupimy zabawki, pomoce i brakujący
sprzęt do sali, oraz zorganizujemy imprezę z okazji Dnia Dziecka. W ramach
projektu odbędą się także zajęcia dla rodziców, prowadzone przez specjalistów
psychologa i pedagoga. Środki unijne
będą także znacznym zastrzykiem finansowym dla naszego skromnego budżetu przedszkolnego.
S. Płaszczymąka
Listopad/Grudzień 2010
Kultura
7
Święto Niepodległości
10 listopada w Domu Kultury
w Koszęcinie odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości. W 1918 roku, po 123
latach zaborów, Polska odzyskała
niepodległość. Dla upamiętnienia 92
rocznicy uczniowie Zespołu Szkół
z Koszęcina przygotowali program
słowno- muzyczny, który rozpoczął
się odśpiewaniem hymnu państwowego. W czasie występu uczniowie
przedstawili historię tamtych wydarzeń przeplatając poezję pieśniami
patriotycznymi. W dalszej części
programu koncertował chór Lutnia
pod dyrekcją Stefanii Bieli. Po koncercie prezes chóru Aniela Świecik
złożyła gratulacje Pani Dyrygent
Z życia Koszęcińskiego
UTW…
Minął jesienny, słotny listopad,
jednak
słuchacze
UTW
nie
narzekali na nudę i bezczynność,
ponieważ oprócz wybranych zajęć
fakultatywnych mogli skorzystać
z innych ciekawych propozycji,
wśród których znalazły się:
- wykład dra Stanisława Izdebskiego
na temat udzielania pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach
- wykład dra Józefa Kulisza o śląskiej mowie i „Górnośląskim ślabikorzu”
- wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na operę G. Bizeta „Carmen”
- wycieczka do Palmiarni w Gliwicach i zwiedzenie Pałacu w Pławniowicach org. przez p. Andrzeja Beksę
wspólnie z KERi I
- zajęcia taneczne pod kier. p. Aleksandry Łabudzkiej
- artystyczne dekorowanie pierników
pod kier. p. Krystyny Poks
Chór Lutnia
Młodzież podczas programu artystycznego
za nominację na Dyrygenta Okręgowego Tarnogórskiego Związku
Chórów i Orkiestr. Na zakończenie
zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Koszęcina. Prowadzący Akademię
Zbigniew Seniów oraz Wójt Gminy Grzegorz Ziaja zaprosili wszystkich do uczestnictwa we Mszy św.,
która odbyła się w kościele pod we-
zwaniem Najświętszego Serca Pana
Jezusa, w intencji Naszej Ojczyzny.
Akademia uczy patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, to trudne zadanie w czasach, gdy słowa takie jak:
Ojczyzna, patriotyzm, obowiązek,
ofiarność stają się dla wielu młodych
ludzi pustym frazesem.
Dom Kultury
zajęciami fakultatywnymi i w środy
w godz. 1600 – 1800 w Klubie Domu
Kultury. Wpisowe na cały semestr
(płatne przy zapisie) wynosi 25zł.
Należność za wybrane zajęcia – 40
zł na semestr (płatne po rozpoczęciu
zajęć).
Korzystając z okazji tej publikacji
SKŁADAMY WSZYSTKIM NASZYM SŁUCHACZOM, SYMPATYKOM I PRZYJACIOŁOM
Artystyczne
dekorowanie
pierników
SERDECZNE ŻYCZENIA BŁOprzez słuchaczki UTW
- wyjazdy na gimnastykę w basenie GOSŁAWIONYCH, PEŁNYCH
Przypominamy słuchaczom UTW CIEPŁA RODZINNEGO I MIo planowanych wyborach do nowej ŁOŚCI ŚWIĄT BOŻEGO NARady Słuchaczy i prosimy o zgłasza- RODZENIA.
nie swoich kandydatów. Wybory od„Wesołych Świąt!
będą się w środę 5 stycznia o godz.
A z Gwiazdką1700 w ramach uwzględnionego
Pod świeczek łuną jasną
w harmonogramie WIECZORU KOŻyczcie
sobie – najwięcej:
LĘDOWEGO.
ZWYKŁEGO LUDZKIEGO
Informujemy również obecnych słuSZCZĘŚCIA.”
(W. Melzacki)
chaczy i nowych chętnych o zapisach na II semestr. Zapisy przyjmoRada Słuchaczy UTW
wać będziemy do 20 stycznia przed
Serdecznie dziękuję Wszystkim mieszkańcom Gminy Koszęcin, którzy oddali
na mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu.
Z poważaniem Renata Pyrek
8
Mikołajki
W dniu 05.12.2010 Zarząd ochotniczej
Straży Pożarnej w Strzebiniu zorganizował „Mikołajki” dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej oraz chętnych
dzieci czynnych członków straży pożarnej. Mikołajki trochę inne od tych organizowanych rokrocznie.
Niedzielnym porankiem, wszystkie
dzieci wraz z opiekunami zajęli miejsca
w autokarze.
Pierwszym celem naszej wycieczki było
Centralne Muzeum Pożarnicze znajdujące się w Mysłowicach. Tam pośród
wielu eksponatów, dzieci miały okazję
zapoznać się z historią pożarnictwa, z
rozwojem techniki pożarniczej, kształtowanym przez minione stulecia. Pytaniom nie było końca, łącznie z tymi,
z którymi przewodnik nie był w stanie
sobie poradzić.
OSP
Uczestnicy wycieczki w Centralnym
Muzeum Pożarnictwa
Po ponad dwóch godzinach zwiedzania,
naładowani wiedzą pożarniczą, zmęczeni i głodni udaliśmy się do Tarnowskich
Gór, do restauracji McDonalds, celem
napełnienia akumulatorów przed kolejną atrakcją …
Z Tarnowskich Gór pojechaliśmy do
Lotniska Pyrzowice. Tam w obecności
Dowódcy Zmiany Lotniskowej Służby
Ratowniczo Gaśniczej mieliśmy okazję
zapoznać się ze sprzętem LSRG oraz
poznać specyfikę służby w takiej jednostce.
I to był koniec naszych niedzielnych
wojaży. Zmęczeni ale zadowoleni
z „Mikołaja” powróciliśmy do domów.
Na tym „Mikołajki” w OSP w Strzebiniu nie skończyły się. Już 6 grudnia Za-
Listopad/Grudzień 2010
rząd OSP w towarzystwie Mikołaja oraz
diabełka odwiedził te dzieci strażaków,
które z racji wieku nie uczestniczyły
w wycieczce. Rozdaliśmy 25 upominków, które w całości ufundował Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strzebinia. Wszystkie dzieci były zaskoczone,
nikt nie spodziewał się Mikołaja podjeżdżającego pod dom wozem strażackim.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzebiniu, ma jeszcze w planie zorganizowanie podczas ferii zimowych
półkolonii dla dzieci naszego sołectwa.
Wśród atrakcji jakie chcemy zaproponować wszystkim naszym dzieciom, będzie oczywiście lodowisko (w zależności od pogody), możliwość gry w pingponga, nie wspominając już o wiosce
internetowej, a tym samym możliwości
korzystania z Internetu oraz chcemy zakupić gry planszowe, by choć na chwilę
oderwać młodych internautów od monitorów. Planujemy także wybrać się
z maluchami i młodzieżą do Aqua-Parku
w Tarnowskich Górach.
Tomasz Kopiec
Harmonogram wywozu odpadów
segregowanych przez firmę
Remondis
Informujemy, iż wywóz odpadów
segregowanych, zbieranych
w workach na terenie Koszęcina
i Strzebinia odbędzie się
28.12.2010r.
W jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych rozpoczyna się Kampania
Sprawozdawczo Wyborcza. We wszystkich jednostkach odbędą się walne zebrania, na których odbędą się wybory
nowych władz zarządów, delegatów na
Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP.
Kampanię rozpoczną zwoływane od
1 stycznia 2011 roku zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Mają one być
zakończone do 31 marca 2011 roku,
a po nich kolejno do 31 maja 2012 roku
jest czas na organizowanie zjazdów oddziałów powiatowych i wojewódzkich
Związku OSP RP.
Między 1 września a 30 października
2012 r. planowany jest XIII Zjazd Krajowy. W następnym numerze omówione zostaną odbyte zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP
oraz przedstawiony zostanie dodatkowy
sprzęt, jaki został przekazany po akcji
powodziowej.
Edward Opiełka
Listopad/Grudzień 2010
Sport
Piotrek Koza
Kolejne osiągnięcia Piotrka
Kozy
Dzięki nagrodzie przyznanej prze Radę
Gminy, Piotrek Koza mógł startować
w zawodach modelarskich począwszy
od małych szkolnych, po największe
9
zawody w Polsce i Europie, zajmując
wysokie miejsca wykonanymi modelami samolotów w skali 1:48 „CURTIS
P-40 KITTYHAWK” oraz „MiG-27”.
I tak w Polsce : Dębica- VI Międzyszkolny Konkurs Modeli Redukcyjnych
„OGNIWKO 2010”, Bytom – VII Międzynarodowe Festiwal Plastikowych
Modeli Redukcyjnych, Szczawno Zdrój
– XXVII Krajowy Konkurs Modeli
Redukcyjnych „SZCZAWNO 2010”,
Zgierz – XII Ogólnopolski Konkurs Modelarski, Jaworzno – I Otwarte Mistrzostwa Jaworzna Modeli Kartonowych
i Plastikowych, Rzeszów – VII Międzyszkolny Konkurs Modeli Redukcyjnych, Lublin – V Lubelskie Spotkania
Modelarskie, Katowice – VII Konkurs
Plastikowych Modeli Redukcyjnych
i w CZECHACH w Koprivnice - Beskid
Model Kit Show 2010 i w Brnie – MODELLBRNO 2010 oraz w AUSTRI w
Wiedniu - GoModeling 2010 zdobywając w swojej kategorii wiekowej młodzik dwa razy I miejsce, raz II miejsce oraz cztery wyróżnienia. Na części
zawodów nie była rozgrywana klasa
wiekowa młodzik i Piotr musiał startować w juniorach czyli do lat 18, zdobywając puchar oraz dwa razy I miejsce, raz III miejsce i trzy wyróżnienia.
Krzysztof Koza
„ W zdrowym ciele, zdrowy duch”
Wiedzą to najlepiej zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Przyszłość”, którzy w niedzielę 14.11.2010 r. wywalczyli
w trakcie Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Skoczowa 10 medali. Oto wyniki naszych uczniów:
Dzieci( 2002 i młodsi) w konkurencji kata chłopców
3 miejsce Kuba Andrzejewski
3 miejsce Wojtek Miszyński
W konkurencji kumite chłopców
2 miejsce Mikołaj Pelikan
3 miejsce Kuba Andrzejewski
Młodzicy młodsi (2001-2000)
Młodzicy (1999-1997)
W konkurencji kata dziewcząt
3 miejsce Dagmara Grochalska
W konkurencji kumite dziewcząt
3 miejsce Dagmara Grochalska
W konkurencji kata dziewcząt
3 miejsce Paulina Strzoda
W konkurencji kumite dziewcząt
3 miejsce Paulina Strzoda
W konkurencji kata chłopców
2 miejsce Mateusz Pandzioch
W konkurencji kumite chłopców
1 miejsce Mateusz Pandzioch
Seniorzy (1991 i starsi)
3 miejsce Dawid Wons
Dzieci i młodzież naszego klubu pod kierunkiem trenera Wiesława Kucharskiego uczą się samodyscypliny, analitycznego myślenia, dążenia do
wyznaczonych celów, otwartości i zdecydowania, racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, a także szacunku dla innych. Jednak
najważniejszą prawdą, którą poznają młodzi adepci tej dyscypliny, jest wartość zdrowia i życia drugiego człowieka. Następny turniej w ramach Śląskiej
Ligi Karate Tradycyjnego odbędzie się 18 grudnia 2010 r. w hali sportowej w Koszęcinie.
Uczniowski Klub Sportowy składa podziękowania Panu Wójtowi za udostępnienie autokaru.
Uczniowski Klub Sportowy „Przyszłość”
Działalność Sekcji Tenisa Stołowego Dom Kultury, LKS Strzebiń
Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek Amatorskiej Regionalnej Ligi Tenisa.
Kolejność:
1. „Gronie” T. Góry -9 meczy, 18 punktów 91: 9 małe punkty
2. „Bartek” Siemianowice Śląskie -9 meczy,16 punktów 69:21
3. OSIR „Skałka” Świętochłowice -9 meczy 11 punktów 47:43
4. „Burza” T. Góry- 9 meczy, 11 punktów 43:47
5. „Karo” Radzionków -9 meczy, 11punktów 52:38
6. ATS „Haleks” Świerklaniec- 9 meczy, 9 punktów 40:50
7. DK , LKS Strzebiń- 9 meczy, 6 punktów 29:61
8. DDK Dąbrówka Wielka- 9 meczy 4 punkty 30:60
9. UKS „Leader” Katowice- 9 meczy 4 punkty 34:56
10. OSIR „Skałka” Świętochłowice II- 9 meczy 1 punkt 17:73
Punkty dla Strzebinia zdobyli: Kamil Ochman-12.5,Kochanek Józef -5(trener),
Jonik Franciszek-1,Galus Joachim-0.5.
Organizujemy też i startujemy w różnych turniejach na Śląsku.
Kochanek Józef.
Zaproszenie na lodowisko
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Koszęcinie zaprasza wszystkich na
lodowisko, które jest czynne podczas
sprzyjającej aury.
10
Oświata
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE
WSZYSTKIM !
17 listopada przedstawiciele Śląskiego
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
gościli w Zespole Szkół w Koszęcinie,
w ramach akcji „Bezpieczeństwo dzieci wiejskich na drogach”. Spotkanie
miało na celu przypomnienie dzieciom
o zasadach bezpiecznego i prawidłowego poruszania się na drogach, a także
co najważniejsze, wręczenie wszystkim
08.11.2010
Działania w Koszęcinie
Ograniczenie ilości zdarzeń kryminalnych i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców to główne
cele działań prewencyjnych przepro-
Listopad/Grudzień2010
uczniom Szkoły Podstawowej w Koszęcinie kamizelek odblaskowych ufundowanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji w Lublińcu, przedstawiciele władz lokalnych, dyrekcja
i grono pedagogiczne szkoły. Po spotkaniu zgodnie stwierdzono, że tego typu
akcje są niezwykle potrzebne i należy
dołożyć wszelkich starań, by objąć nimi
uczniów wszystkich szkół w gminie.
Ewa Brodowy
Uczniowie w kamizelkach odblaskowych
podczas przerwy
wadzanych przez koszęcińskich policjantów
W nocy, z piątku na sobotę, 6 koszęcińskich policjantów i dwóch kryminalnych z Lublińca wzięło udział w
działaniach prewencyjnych na terenie
podległym Posterunkowi Policji w Koszęcinie. Celem akcji było ograniczenie
ilości przestępstw kryminalnych oraz
wykroczeń
najbardziej uciążliwych
dla mieszkańców tego rejonu. Policjanci w policyjnych systemach sprawdzili
35 osób. Za popełnione wykroczenia
funkcjonariusze nałożyli 7 mandatów
karnych na łączną kwotę 450 zł. W ramach ograniczania przestępstw narkotykowych związanych z rozprowadzaniem
i zażywaniem środków odurzających,
szczegółowej kontroli poddano także
20 pojazdów. Policjanci przeprowadzili
kilka kontroli bagażu i kilkanaście kontroli osobistych. W żadnym z pojazdów
nie ujawniono tego rodzaju substancji.
Koszęcińscy stróże prawa zapowiadają,
że podobne działania będą przeprowadzane systematycznie.
Policyjny tel. zaufania : 034/356-24-21
Dyżury dzielnicowych/przyjęcia interesantów: poniedziałek 8.00-10.00 czwartek 14.00-16.00
oraz w trakcie pełnionej służby.
DOM KULTURY im. W. ROŹDZIEŃSKIEGO UL. SOBIESKIEGO 11 A, 42-286 KOSZĘCIN TEL. 034 / 3576-104
Listopad/Grudzień 2010
Oświata
11
Odwiedziny Mikołaja
Podwójny Mikołaj
Mikołajki w Koszęcinie
Mikołajki wypadły w tym roku
w poniedziałek, ale jeśli ktoś chciał, czy
wierzy w Mikołaja czy nie, mógł je obchodzić cztery dni. Byłby to taki prezentowy długi weekend i tylko szkoda,
że w tych dniach dorośli nie mogli stać
się na powrót dziećmi. Ach te wszystkie
słodycze, klocki, lalki. Od czasu gdy
byliśmy mali, świętemu Mikołajowi
powiększył się worek. Zdecydowanie!
W niejednym przedszkolu Mikołaj przybył na saniach już w piątek.
Dom Kultury w Strzebiniu postanowił
rozpocząć świętowanie w niedzielę.
Tam o 14.30 odbyło się przedstawienie w wykonaniu aktorów krakowskiego Teatru „SKRZAT” pt.: „Zimowe
igraszki”. Spektakl przypadł do gustu
licznie zgromadzonym dzieciom. Widownia śmiała się, klaskała, żywo reagowała na odgrywane sceny i zagadki
zadawane przez aktorów. Po przedstawieniu Mikołaj rozdał dzieciom 115
słodkich paczek. Dzieci rozeszły się do
Choinka na Koszęcińskim Rynku
domów, a ich radosne okrzyki słychać
było jeszcze z daleka. Mam nadzieję, że
nie zjadły tych wszystkich słodkości po
drodze.
W Koszęcinie mikołajki obchodzono na rynku, 6 grudnia. W zimowej
scenerii, przy blasku latarni dzieci poznawały „Sekrety św. Mikołaja”. Zabawę animowali aktorzy z Teatru Nikifory. Był oczywiście Mikołaj i dwa Elfy,
które zapraszały zgromadzonych do
tańca i śpiewu. Nie obyło się także bez
słodkich niespodzianek. Każde dziecko
otrzymało batonik. Zwieńczeniem imprezy było uroczyste zapalenie światełek na choince, która stanęła tradycyjnie
na koszęcińskim rynku.
Mikołajki już za nami. Święty
odjechał na swych saniach pozostawiając po sobie miłe wspomnienia. Czas radosnego oczekiwania jednak nie minął,
wszak przed nami święta Bożego Narodzenia, pachnące choinką i piernikami.
Nie pozostaje nam nic innego, jak rzucić się w wir przygotowań.
Renata Pyrek
12
Wręczenie medali za
długoletnie pożycie
małżeńskie
W tym roku już po raz drugi Wójt Gminy
Koszęcin Grzegorz Ziaja wręczył Odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale wręczono tym jubilatom,
którzy w 2010 roku obchodzili 50 lat
2010
wspólnego pożycia, a związek małżeński
zawierali w innych urzędach stanu cywilnego i obecnie mieszkają na terenie Gminy
Koszęcin. W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Kaletach zawarli związek małżeński:
Państwo Otylia i Hubert Galbasowie z
Koszęcina oraz Adelinda i Edmund Rakoczy ze Strzebinia. USC Lubliniec był
miejscem ślubu Elżbiety i Jerzego Świerców z Rusinowic. Państwo Hildegarda i
Hubert Gałuszka ślubowali w USC Ruda
Śląska. Z kolei Elżbieta i Alojzy Rychły
stanęli na ślubnym kobiercu w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich.
Obecnie Jubilaci mieszkają w Koszęcinie.
Dostojni Jubilaci zostali obdarowani drobnymi upominkami i kwiatami, które wręczyła Sekretarz Gminy Pelagia Matuszek.
Imprezę uświetnił występ grupy wokalno-tanecznej z Koszęcina pod kierunkiem
Pani Iwony Lachowskiej- Ujmy. Przy oka-
zji dziękujemy Dyrekcji Szkół w Koszęcinie za każdorazową pomoc w organizacji
uroczystości wręczenia odznaczeń.
Przypomnijmy, że jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to rocznica zasługująca
na Medal za długoletnie pożycie małżeńskie, które przyznaje Prezydent RP. W tym
roku jeszcze nie wszyscy, którzy na niego
zasługują zostali uhonorowani. Dlatego
wszystkich Państwa chcemy uspokoić ,
informując, że nadal oczekujemy na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta RP. W Gminie Koszęcin uroczystości
wręczenia medalu organizowane są zwykle dwa razy w roku, zdarza się jednak, że
czas oczekiwania na jego wydanie to nawet 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Dlatego kolejne wręczenie zasłużonych
odznaczeń odbędzie się z pewnością dopiero w przyszłym roku.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Koszęcinie Anna KORZEKWA-WOJTAL
Reklama
płatna
Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Koszęcin.
Nakład 2000 egz.
Wydawca: Dom Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie
Adres redakcji: 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 11 tel. 034/3576-104
E-mail: [email protected]
Redaguje zespół: redaktor naczelny Joanna Adamowicz , Iwona Jaźwińska
Druk: Drukarnia „Graf” Chorzów, ul. Dębowa 2, tel 32 247 49 47, www.drukarnia-graf.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, opracowania redakcyjnego tekstów i zmiany tytułów.
Nie zwraca materiałów przysłanych do redakcji oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.