sławkowski - rafaladamczyk.pl

Komentarze

Transkrypt

sławkowski - rafaladamczyk.pl
kurier
sławkowski
NR 4 (266)
kwiecień 2015
ISSN 1 508-7281
egzemplarz
bezpłatny
REWITALIZACJA
Sławków nadrabia opóźnienia
str. 3
PONADTO W NUMERZE:
Żonkilowa kwesta –
padł kolejny rekord – s. 5
Poznaj swojego
dzielnicowego
– s. 8
Wodociągi:
rok 2014 na minusie– s. 11
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
2
w numerze:
Chór Cantamus Domino w kościele
parafialnym i sosnowieckiej katedrze
2
Sławków nadrabia opóźnienia
3
Żonkilowa kwesta w Sławkowie
– padł kolejny rekord
5
Sukces młodych strażaków
ze Sławkowa
6
Gimnazjalni poligloci stanęli w szranki 6
Zapobiegli skażeniu Przemszy
7
Tablety w bibliotece
7
Poznaj swojego dzielnicowego
8
Nowy szef policji w Sławkowie
8
Noc z Andersenem
9
Rozlewisko na ul. Fabrycznej
9
Z prac Burmistrza Miasta
10
Z prac radnych
11
Sławków w liczbach
11
„ Z A MYŚ L E N I A W I E L KO P O S T N E ” I O P R AWA M S Z Y K R Z Y Ż M A
Chór Cantamus Domino
w kościele parafialnym...
W
niedzielę 22 marca w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie, zgodnie z kilkuletnią już tradycją, Chór Cantamus
Domino i zaproszeni artyści zaprezentowali spektakl słowno – muzyczny.
Czas Wielkiego Postu sprzyja refleksji
i chwili zadumy, którym bardzo często
towarzyszy muzyka pasyjna. I właśnie
w ten szczególny klimat poprzedzający
czas Świąt Wielkiejnocy w wyjątkowy
sposób wprowadził mieszkańców Chór
Cantamus Domino pod dyrekcją Małgorzaty Kostki. Chórowi towarzyszyli
artyści: Hanna Świtała (sopran), Katarzyna Jasica (flet poprzeczny), Mateusz
Tokarz (obój) oraz Martyna Jakubowska
(klarnet). Całości dopełniła recytacja
poezji w wykonaniu Jacka Filusa. Koncert poprowadził Wojciech Pacula.
Kilka twardych faktów
o budżecie miasta
11
Wodociągi: rok 2014 na minusie
11
Zapachniało wiosną
12
Koncertowo w MOK-u
12
Red Spleen
12
Barwny marzec w przedszkolu
13
Teatralne warsztaty dla najmłodszych 14
Posiedzenie Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
14
Przyjaciele Dróg św. Jakuba
gościli w Sławkowie
15
Kolizja na skrzyżowaniu
15
Zanim podpiszesz – przeczytaj!
16
Koło Gospodyń poleca
17
Europa marzeń
17
Komunikaty i ogłoszenia
18
Kurier Sławkowski
miesięcznik nr rej. 190/91
REDAKCJA:
Rynek 1, 41-260 Sławków
tel. 32 293 15 52
[email protected]
Redaktor Naczelny: Janusz Mróz
Współpraca: Krzysztof Kozieł, Anna Bednarczyk
SKŁAD I DRUK:
Klucze Poligrafii
Studio Druku i Reklamy
ul. Zawierciańska 4/11, 32-310 Klucze
NAKŁAD: 2 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i adiustacji tekstów.
... i w sosnowieckiej katedrze
Chór Cantamus Domino zapewnił
również oprawę muzyczną Mszy Krzyżma, odprawionej w Wielki Czwartek
2 kwietnia w sosnowieckiej katedrze.
Msza odprawiana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Kaszaka zgromadziła w katedrze kapłanów z całej
diecezji. W czasie Mszy Krzyżma do-
konują oni uroczystego odnowienia
kapłańskich przyrzeczeń. Święcone
są także oleje służące do udzielania
sakramentu bierzmowania i namaszczenia chorych. Uroczystość połączona
była z Pielgrzymką Liturgicznej Służby
Ołtarza do bazyliki katedralnej.
(red)
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
3
O S TAT N I E T YG O D N I E P R AC
Sławków nadrabia opóźnienia
Na początku kwietnia do Urzędu Miasta Sławkowa wpłynęło pismo wykonawcy remontu
budynku przy ulicy Kościelnej 11 z prośbą o przedłużenie terminu realizacji prac. To kolejny
efekt zawirowań wokół przetargu z końca poprzedniej kadencji, o którym szeroko pisały
niedawno media.
Do końca maja zakończyć powinny się
wszystkie prace budowlane związane
z projektem rewitalizacji zabytkowego
centrum miasta. Ostatni dzień czerwca
to z kolei data graniczna zakończenia
wszelkich działań rzeczowych w projekcie zgodnie z umową o dofinasowanie.
Niestety, okazuje się, że pierwszy z tych
terminów może nie zostać dotrzymany. W związku z przedłużoną z powodu odwołania procedurą przetargową
na remont budynku przy Kościelnej 11,
w piśmie nadesłanym do urzędu 8 kwietnia wykonawca poprosił o zmianę terminu zakończenia prac na 26 czerwca.
Pojawia się niestety znów, powtarzane
od miesięcy niczym mantra pytanie: Czy
realizacja rekordowego projektu jest zagrożona?
Przypomnijmy. W listopadzie 2013 roku
zarząd województwa podejmuje decyzję
o dofinansowaniu projektu pod nazwą
„Rewitalizacja zabytkowego centrum
miasta Sławków – Etap I”. Projekt, złożony w ostatnich tygodniach kadencji Małgorzaty Reczko i oceniony pozytywnie
przez niezależnych ekspertów jeszcze
w 2011 roku uzyskuje tym samym ponad
16,2 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego
całkowita wartość to ponad 21,16 mln zł.
Po zaktualizowaniu dokumentacji wniosku pod względem harmonogramów
realizacji i ważności niektórych pozwo-
leń budowlanych, w lutym 2014 roku
w imieniu Sławkowa podpisuje stosowną umowę z urzędem marszałkowskim
Bronisław Goraj. Co dzieje się przez kolejne miesiące? Jak wynika z przedstawionych przez Urząd Miasta sprawozdań,
do końca 2014 roku (w ciągu 10 miesięcy
od podpisania umowy o dofinansowanie)
miasto realizuje prace z projektu o wartości tylko 5,26 mln zł. To raptem około
34% prac do realizacji zgodnie z wnioskiem. W tym czasie rozstrzyganych jest
m.in. kilka postępowań przetargowych,
wśród nich i to na remont budynku przy
ul. Kościelnej 11. Pracom komisji przetargowej przewodniczy (jak w większości
pozostałych postępowań) były zastępca
burmistrza miasta. Pojawiają się kontrowersje wokół procedury przetargowej –
jedna z firm składa odwołanie. Dopiero
po wyborach samorządowych z listopada 2014 roku opinia publiczna szerzej
dowiaduje się o problemach przetargowych i postępowaniach wyjaśniających,
prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą i Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie. Równocześnie nowe
władze miasta stają przed nie lada wyzwaniem. Do zrealizowania jest jeszcze
zdecydowana większość prac w ramach
projektu. Zostało zaledwie kilka miesięcy.
Styczeń, luty i marzec 2015 roku upływają więc pod znakiem intensywnych
robót. W pierwszym kwartale trwa remont ul. Staropocztowej (ułożenie obrze-
ży, chodników i wykonanie wjazdów).
Na ul. Mały Rynek układane są obrzeża,
powstają chodniki. Roboty ziemne związane z kanalizacją deszczową prowadzone są również przy ul. Kościelnej, gdzie
położony zostaje również wodociąg.
W budynku przy Kościelnej 11 przeprowadzane są niezbędne prace rozbiórkowe, a następnie stawiane m.in. nowe
mury, ściany. Pojawiają się nowe posadzki, a dach pokryty zostaje blachą.
Montowana jest nowa stolarka okienna
i drzwiowa. Prace obejmują też ułożenie instalacji wodno – kanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania. Podobnie
wygląda sytuacja z remontem budynku
przy ul. Rynek 9. Tu przez trzy miesiące
pracami objęto powałę budynku, montaż
stolarki okiennej, wykonywane są podłogi, wewnętrzna instalacja elektryczna,
system sygnalizacji alarmu i włamania.
Na boiskach sportowych przy Szkole
Podstawowej wyłoniona w drodze przetargu firma wykonuje między innymi
fundamenty pod urządzenia sportowe,
kładzie chodniki z kostki brukowej,
profiluje i zagęszcza podłoże, montuje
ogrodzenie, studzienki ściekowe, oświetlenie terenu. Na teren skateparku trafiają elementy jego wyposażenia. Praca
wre także w budynku przy ul. Młyńskiej
14. Pierwszy kwartał 2015 roku to tutaj
roboty budowlano – montażowe: układane są posadzki, ściany działowe, remontowany dach, kładziona instalacja
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
4
wodno – kanalizacyjna i elektryczna.
W styczniu władze miasta podpisują
umowę na budowę systemu publicznego monitoringu. Prace przy zespole
parkowo – zamkowym w zakresie ustalonym umową podpisaną przez miasto
w 2014 roku zakończyły się w listopadzie. Do maja musi powstać tu jeszcze
plac zabaw, mała architektura i nowe
elementy zieleni parkowej.
Pierwsze trzy miesiące 2015 roku po-
zwoliły miastu na realizację projektu
na poziomie ponad 2,9 mln zł (to 19%
wartości prac do wykonania). Według
stanu na 31 marca zrealizowano więc
w sumie ponad 53% wartości wszystkich
prac. Czy mimo tak znacznego przyspieszenia w nowej kadencji uda się ostatecznie zrealizować cały projekt w terminie?
Do końca czerwca zostały już tylko nieco ponad dwa miesiące. Władze miasta
zapewniają o pełnej mobilizacji w tym
zakresie. Jeszcze na początku kwietnia
do Urzędu Miasta wpływają kolejne cząstkowe protokoły odbioru kolejnych prac.
– Niestety, jak widać po piśmie wykonawcy
remontu przy Kościelnej 11 musimy nadrabiać powstałe w zeszłym roku opóźnienia. Mocno angażują nas również kolejne
kontrole, badające prawidłowość realizacji projektu, w tym prowadzone w ubiegłej kadencji postępowania przetargowe.
Na szczęście w rezultacie złożonych przez
nas w grudniu wyjaśnień Urząd Zamówień
Publicznych wskazując na nieprawidłowości w przetargu nie zanegował ważności
umowy z wykonawcą (co poskutkowałoby
utratą dotacji UE dla tego obiektu). Urząd
Marszałkowski w związku z tym również
nie wniósł swoich zastrzeżeń. Aktualnie
trwają kompleksowe postępowania kontrolne dwóch instytucji: Urzędu Kontroli
Skarbowej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Realizacja rzeczowa projektu musi zakończyć się do 30 czerwca.
To data, której nie możemy przekroczyć
– informuje burmistrz Rafał Adamczyk.
Krzysztof Kozieł
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
Przebudowa infrastruktury ulicy Młyńskiej: roboty w zakresie
budowy drogi, budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, budowa kładki dla pieszych oraz parkingu przy MOK (zadanie zrealizowane przed złożeniem wniosku w 2010 roku, obecnie
w ramach projektu jest refinansowane).
Zagospodarowanie płyty rynku – budowa parkingu z nawierzchnią chodników oraz organizacja zieleni i małej architektury (także
to zadanie zostało zrealizowane przed złożeniem wniosku, obecnie refinansowane).
Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego, w tym prace
ogrodnicze, prace w zakresie małej architektury, wykonania
chodników oraz placu zabaw w parku.
Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek – Kościelna – Staropocztowa: roboty w zakresie budowy drogi, budowy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, budowy parkingu.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego: budowa kompleksu boisk
szkolnych, w tym m.in. boiska wielofunkcyjnego dla dzieci starszych i młodszych,
chodników, parkingu, placu apelowego, organizacja zieleni, budowa skateparku.
Przeprowadzenie modernizacji zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 11.
W związku z tradycjami społecznymi tego
obiektu oraz lokalnymi potrzebami budynek ten w części będzie przeznaczony na siedzibę MOPS i realizowane przez
ośrodek zadania pomocy społecznej.
Wśród innych planowanych pomieszczeń budynku należy wymienić również
pomieszczenia świetlicy środowiskowej,
dziennego domu pobytu dla osób starszych, pomieszczenia CARITAS, punktu
wydawania posiłków oraz przechowywania żywności i odzieży,
salę teraupetyczną.
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Mały Rynek
9: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie fundamentów, wykonanie
podłóg, schodów, stolarki, prace związane ze ścianami, stropem
i dachem – część powierzchni tego budynku będzie przeznaczona na potrzeby organizacji społecznych i działalność kulturalną,
a część będzie przeznaczona do użytkowania komercyjnego.
Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Młyńskiej 14 na potrzeby Miejskiego Klubu Sportowego i organizacji społecznych. Po realizacji
zadania będzie on stanowił miejsce realizacji zadań statutowych
Miejskiego Klubu Sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego (parter i I piętro) oraz innych organizacji pozarządowych,
działających na terenie Sławkowa (poddasze).
Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków: prace montażowe
systemu, wyposażenie centrum monitoringu w budynku przy ul. Mały Rynek
10 oraz prace podłączania sieci szerokopasmowej. W efekcie w przestrzeni publicznej miasta zostaną zainstalowane
34 kamery (obszar Rynku, Parku Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Kultury i terenów
sportowych Szkoły Podstawowej, Osiedla
PCK, Zespołu Szkół przy ul. Gen. W. Sikorskiego).
Najdroższym zadaniem są prace remontowo – adaptacyjne budynku przy ulicy Kościelnej 11. Ich koszt przekracza 4,85 mln
zł. Z kolei koszt remontu i adaptacji budynku przy ul. Młyńskiej 14 wynosi prawie
1,13 mln zł.
(red)
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
5
WO L O N TA R I U SZ - T O B R Z M I D UM N I E
Żonkilowa kwesta w Sławkowie
– padł kolejny rekord!
Prawie 6,7 tys. zł zebrali wolontariusze z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w ramach prowadzonej w dniach 28-29 marca na ulicach miasta kwesty, z której środki przeznaczone będą
na prowadzone przez Fundację Pro Salute Domowe Hospicjum Onkologiczne. Fundacja
swoją opieką otacza również mieszkańców Sławkowa.
Akcję rozpoczął przemarsz stu trzydziestu uczniów szkoły, którzy wspólnie z nauczycielami i z towarzyszeniem
Orkiestry Dętej OSP przeszli spod budynku Zespołu Szkół na płytę Rynku.
W sumie, przez dwa dni zbiórki rozdali oni około 2 tys. żonkili, wręczanych
w zamian za wrzucony do puszki datek.
Po sobotniej zbiórce na ulicach miasta,
przez całą niedzielę trwała kwesta przed
parafialnym kościołem. Drugiego dnia
zebrano około 4,5 tys. zł, co w sumie dało
dokładnie 6.681,54 zł.
Wydarzenie na terenie Sławkowa od początku koordynuje szkolny pedagog Małgorzata Rychlik-Jabłońska, założycielka
szkolnego wolontariatu. – Działania, takie
jak kwesty żonkilowe, regularne spotkania
wolontariuszy z podopiecznymi domów
pomocy społecznej czy inne organizowane
przez nas akcje to z jednej strony pomoc
dla najbardziej potrzebujących, z drugiej
natomiast – uwrażliwianie młodych ludzi
na potrzeby drugiego człowieka. Muszę
przyznać, że uczniowie naszej szkoły
są wyjątkowo otwarci i chętni do angażowania się w tego typu akcje.
Dzięki zaangażowaniu w wolontariat mają oni możliwość sprawdzenia siebie,
bo są to zadania wymagające odpowiednich predyspozycji – wyjaśnia.
Środki zebrane w trakcie dwudniowej kwest y przeznaczone
będą na potrzeby podopiecznych Fundacji
„Pro Salute”, między
innymi na zakup
sprzętu medycznego
dla domowego hospicjum onkologicznego.
– Jestem bardzo poruszona ofiarnością
mieszkańców miasta
i wspaniałą organizacją zbiórek w Sławko-
wie – mówi Teodozja Kumor – Ormianin,
koordynatorka Centrum Wolontariatu
Hospicyjnego fundacji – Spotkaliśmy
się tu z bardzo przyjazną i serdeczną
atmosferą. Otwartość serc sławkowian,
bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej, przychylność władz miasta
i osób wspierających, a także nagłośnienie
całej akcji, między innymi przez parafię
– to wszystko sprawiło, że kwesta zakończyła się tak wielkim sukcesem. Dziękuję
serdecznie każdemu z osobna w imieniu
fundacji i jej podopiecznych – dodaje Teodozja Kumor – Ormianin.
Warto wspomnieć, że w sumie, przez
pięć lat akcji w Sławkowie zebrano prawie 30 tys. zł.
– Jak można się przekonać, mieszkańcy Sławkowa mają ogromną wrażliwość
na potrzeby osób chorych. Widać to nie
tylko po efektach przeprowadzanej zbiórki, ale też i po życzliwości, z jaką spotykali
się kwestujący wolontariusze. Oczywiście
jako samorząd miasta będziemy chcieli
w kolejnych latach tę dobrą tradycję kontynuować i równie aktywnie wspierać
i zachęcać do udziału w kwestach żonkilowych – podsumowuje burmistrz miasta
Rafał Adamczyk.
Krzysztof Kozieł
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
6
M E DA L OW E M I E J S C A W E L I M I N AC JAC H
Sukces młodych strażaków
ze Sławkowa
A
ż dwa trzecie miejsca w swoich kategoriach wiekowych
wywalczyli 26 marca reprezentanci Sławkowa podczas
powiatowego finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Konkurs podzielony był na dwie części. Pierwszą z nich był test
pisemny, który wyłonił pięciu najlepszych uczestników w każdej z trzech młodzieżowych kategorii wiekowych. Przeszli oni
do drugiego etapu finału. Ustne odpowiedzi na szczegółowe
pytania były dla młodych ludzi o tyle trudniejsze, że wszystko
działo się w obecności zaproszonych gości, wśród których – poza
funkcjonariuszami straży pożarnej – byli między innymi przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych.
Sławków dzielnie reprezentowali: Mariola Grabeus, Patrycja
Dubiel i Kamil Szewczyk. Po zaciętej walce do drugiego etapu
powiatowego finału zakwalifikowali się ostatecznie Mariola
i Kamil, którzy po serii pytań uplasowali się na trzecich miejscach w swoich kategoriach wiekowych. Oznacza to, że w skali
całego powiatu będzińskiego młodzież ze Sławkowa zdobyła
aż dwa trzecie miejsca!
Zawodnikom wytrwale kibicowali: burmistrz Rafał Adamczyk, prezes OSP Paweł Kostka, naczelnik Paweł Jakubowski
oraz Krzysztof Szewczyk – sekretarz OSP. Na zakończenie, poza
dyplomami i upominkami, Mariola, Patrycja i Kamil otrzymali
również na pamiątkę książki z dedykacją od burmistrza miasta.
– Sławków jest obecny na powiatowym finale konkursu po raz
drugi. W ubiegłym roku Kamil zajął ostatecznie piąte miejsce,
tym razem mamy aż dwa trzecie. Gratuluję Marioli, Kamilowi
oraz Patrycji, której do sukcesu zabrakło naprawdę niewiele.
Dziękuję im za czas poświęcony na zgłębianie niełatwych zagadnień związanych z wiedzą pożarniczą. Zachęcam wszystkich
młodych mieszkańców miasta do spróbowania swoich sił w naszej
młodzieżowej drużynie strażackiej – podsumował naczelnik
OSP w Sławkowie Paweł Jakubowski, który przygotowywał
młodzież do konkursu.
(red)
WA L C Z Y L I O W YJA Z D D O AU S T R I I
Gimnazjalni poligloci stanęli w szranki
J
uż po raz jedenasty Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Sławkowie był organizatorem rejonowego konkursu językowego dla gimnazjalistów. Tym razem
jednak uczestnicy musieli wykazać się
znajomością aż dwóch języków obcych.
Tegoroczna edycja składała się z testu
z dwóch języków: angielskiego na poziomie rozszerzonym i drugiego, wybranego przez ucznia języka na poziomie
podstawowym. Do wyboru były języki:
francuski, niemiecki, rosyjski i włoski.
Jak co rok, dopisali uczestnicy, wśród
których znalazła się młodzież z gimnazjów nr 1, 2, 3 i 4 w Olkuszu, gimnazjum
z Krzykawy, Bukowna i gimnazjum
nr 1 z Dąbrowy Górniczej. W konkursie
wzięli udział oczywiście także uczniowie Gimnazjum ZS im. Jana Pawła
II w Sławkowie. Podczas konkursowych
zmagań wystąpił działający przy szkole
zespół ART.
Z testu można było zdobyć łącznie aż sto punktów. Uczniowie pisali
go przez półtorej godziny. Prace sprawdzane były w obecności obserwatorów
– losowo wybranych z grona opiekunów
uczniów uczestniczących w konkursie.
Na trzech laureatów czekała cenna nagroda – wycieczka do Wiednia. Po zaciętym pojedynku w gronie laureatów
znaleźli się: Emilia Curyło (Gimnazjum
nr 2 z Olkusza), Julia Góralczyk (Gimnazjum nr 1 z Olkusza) i Łukasz Siwek
(reprezentujący Gimnazjum nr 4 z tego
samego miasta). Pamiątkowe dyplomy
laureatom wręczył burmistrz Sławkowa
(który objął konkurs patronatem) oraz
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Sławkowie Danuta Janik.
(red)
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
7
C Z UJ N O Ś Ć W Ę D K A R Z Y I E KO L O G ÓW U R AT OWA Ł A R Z E KĘ
Dzięki
szybkiej
reakcji
członków Stowarzyszenia
Przyjaciół Białej Przemszy
i sławkowskiej sekcji Koła
Wędkarskiego w Bukownie
udało się zatrzymać wyciek
ropopochodnej substancji,
sączącej się z terenów użytkowanych kiedyś przez Zakład Wyrobów Metalowych
w okolicach ulicy Matejki.
Zapobiegli skażeniu Przemszy
– Zgłoszenie otrzymaliśmy od wędkarzy,
którzy zauważyli plamy na wodzie w postaci charakterystycznych oczek. Natychmiast pojawiła się tu straż rybacka okręgu
katowickiego, zaalarmowany został Urząd
Miasta, a także Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach. Cała
sytuacja trwała od połowy lutego, na szczęście udało się nam zlokalizować miejsce,
w którym substancja sączyła się do wody
– informuje wiceprezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Białej Przemszy i komendant
sekcji Sławków przy Kole Wędkarskim
w Bukownie Krzysztof Jarosz. Sprawa
wymagała podjęcia natychmiastowych
działań również dlatego, że poniżej miejsca wycieku znajdują się, założone i utrzymywane przez stowarzyszenie, inkubatory pstrąga. To jego ostoja na tym odcinku
rzeki.
Dzięki przekazanym przez stowarzyszenie i wędkarzy informacjom z interwencją do aktualnego użytkownika
terenu mógł wystąpić Urząd Miasta
w Sławkowie. W rezultacie podjętych
działań firma zlikwidowała wyciek poprzez usunięcie części gruntu nasączonej
substancją. Odtworzyła też i umocniła
linię brzegową w tym miejscu.
– Na bieżąco monitorujemy stan rzeki
na odcinku, którym się opiekujemy. Wędkują tu osoby z różnych zakątków południowej Polski. Wielkim atutem tego miejsca jest
to, że to jeden z ostatnich już, nietkniętych
ręką człowieka odcinków rzeki. Walory
przyrodnicze tego miejsca są ogromne, stąd
problem wycieku był bardzo poważnym
zagrożeniem. Staramy się na bieżąco pa-
trolować ten obszar. Będziemy oczywiście
bacznie przyglądać się rozwojowi sytuacji.
Apelujemy też do wszystkich osób, które
zauważą w przyszłości tego typu wycieki
o niezwłoczne informowanie o tym fakcie
stowarzyszenia, koła lub Urzędu Miasta
– mówi Jacek Ziemiański, strażnik Społecznej Straży Rybackiej i członek Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy.
Stowarzyszenie jest organizacją wędkarsko – ekologiczną, nastawioną na ochronę
zasobów przyrodniczych Białej Przemszy.
Jego członkowie dbają o rozwój rodzimej
ichtiofauny oraz odbudowę naturalnych
populacji poprzez tworzenie tarlisk oraz
siedlisk, w szczególności pstrąga potokowego. Informacje na temat działań stowarzyszenia dostępne są na stronie internetowej: www.bialaprzemsza.pl
Krzysztof Kozieł
C Z Y T E L N I C Y KO R Z YS TA JĄ Z N OW YC H U R Z Ą DZ E Ń
Tablety w bibliotece
M
iejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie wzbogaciła się o trzy nowoczesne tablety. Wszystko dzięki konkursowi, organizowanemu w ramach
projektu „Tablety w Twojej Bibliotece”.
Projekt jest częścią Programu Rozwoju
Bibliotek. Dzięki niemu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wyposażyła w takie urządzenia ponad 230
bibliotek na terenie kraju. Sławkowska
placówka otrzymała trzy tablety Apple
iPad Air 16 GB Wi – Fi wraz z akcesoriami. Dodatkowo fundacja udostępniła
specjalny pakiet edukacyjny: aplikacje
z instruktażem i scenariuszami zajęć,
szkolenia on-line (webinaria) oraz kurs
iTunesU dostępny na tablecie.
Nowe tablety wzbogacą ofertę biblioteki i pozwolą jej w nowy sposób promować czytelnictwo. Dzięki udostępnianiu na miejscu lub wykorzystywaniu
ich w trakcie organizowanych tu zajęć bibliotekarze będą mogli skuteczniej zachęcać mieszkańców Sławkowa
do uczenia się, tworzenia treści multimedialnych i dzielenia się nimi z innymi.
Tablety są łatwe w użyciu, dają natychmiastowy dostęp do wszystkich użytecznych funkcji i zainstalowanych programów, pozwalają na wygodne czytanie
obszernych treści, a nawet całych książek. Zawierają również rozmaite aplikacje edukacyjne, służące na przykład
do nauki języków obcych, rysowania czy
projektowania. Więcej informacji można
uzyskać w siedzibie biblioteki.
Agata Błasik (opr.: kk)
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
8
Poznaj swojego dzielnicowego
asp. Mariusz Stojek
asp. Michał Ziarnik
tel. 798 032 196
tel. 798 032 195
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Ulice: 23 Stycznia, Biskupia, Browarna, Chwaliboskie, Dębniki, Dymniki,
Fabryczna, Garncarska, gen. Hallera, Gołębia, Grodzka, Gwarków
Sławkowskich, Jagiellońska, Jazy, Kabania, Kołdaczka, Komora, Krakowska,
Krzywda, Kościelna, Kownackiego, Kozłowska, Kwartowska, Łosińska, Mały
Rynek, Piłsudskiego, Matejki, Michałów, Młyńska, Niwka, Nullo, Obrońców
Westerplatte, Okradzionowska, Olkuska, PCK, Piekarska, Podwalna,
Poprzeczna, Radosna, Rynek, Siewierska, gen. Sikorskiego, Słowackiego,
Staropocztowa, Szymanowskiego, św. Jakuba, Świętojańska, Walcownia,
Wał, Wikle, Wrocławska, Zakościelna, Zawalna, Zbożowa, Zamkowa.
Z jakimi problemami zwracać się
do dzielnicowego?
Dzielnicowi, poza zadaniami typowo policyjnymi pomagają również m.in. przeciwdziałać przemocy w rodzinie, konfliktom sąsiedzkim czy demoralizacji nieletnich.
Zbierają dane o uzależnionych i osobach wymagających
wsparcia. Współpracują z instytucjami i placówkami
działającymi na terenie miasta (np. społecznymi kuratorami i pracownikami socjalnymi).
– W centrum miasta poważnym problemem są drobne wykroczenia, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki. O tych
zdarzeniach mieszkańcy najczęściej informują poprzez
numer służby patrolowej. Dla dzielnicowego wyzwaniem
pozostają tu sprawy z zakresu przemocy w rodzinie, problemów rodzinnych, konfliktów sąsiedzkich, problemów
wychowawczych. Tego typu zjawiska zgłaszane są najczęściej właśnie nam, dzielnicowym – wyjaśnia asp. Mariusz
Stojek.
W sytuacji zaistnienia nagłego zagrożenia i konieczności natychmiastowego wezwania na miejsce policji,
najlepiej telefonować na numery alarmowe: całodobowy numer służby patrolowej Komisariatu Policji w Sławkowie (798 030 047), numer alarmowy 112 lub 997.
Nieco inny charakter ma praca dzielnicowego drugiego
rewiru, obejmującego tereny zielone i obrzeża miasta.
– Tu mamy do czynienia z problemami głównie o charakterze społecznym, konfliktami rodzinnymi i sąsiedzkimi
nieporozumieniami. Pamiętajmy, że dzielnicowy to osoba,
która zajmuje się między innymi zbieraniem informacji,
pomocnych później w prowadzonych postępowaniach.
Zdarza się, że ktoś był świadkiem przestępstwa czy wykroczenia. Tego typu sytuacje dobrze zgłaszać właśnie
swojemu dzielnicowemu – mówi asp. Michał Ziarnik.
Jednym z instrumentów przeciwdziałania zjawisku
przemocy w rodzinie są tzw. „Niebieskie Karty”. W Sławkowie w ubiegłym roku założono ich 61. To wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 19. Więcej na temat
w kolejnym numerze „Kuriera Sławkowskiego”.
(red)
Ulice: Armii Krajowej, Botaniczna, Borowa, Borówkowa, Brzozowa, Burki,
Cechowa, Cegielniana, Dębowa Góra, Gajowych, Groniec, Hrubieszowska,
Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa,
Konarowa, Konwaliowa, Kolejowa, Korzenna, Księża Droga, Lisia, Makowa,
Miedawa, Modrzewiowa, Myśliwych, Niwa, Owocowa, Pasterska,
Piernikarka, Plebiscytowa, Przy Strudze, Ryszka, Sarnia, Słonecznikowa,
Sosnowa, Sujkowskiego, Stawki, Staszówka, Stokrotek, Storczyków,
Strzemieszycka, Szerokotorowa, Świerkowa, Wiejska, Wilcza, Wita Stwosza,
Wrzosowa, Zachodnia, Zagródki, Zajęcza, Żupnicza.
Nowy szef policji w Sławkowie
Od 1 marca obowiązki komendanta sławkowskiego komisariatu pełni
asp. sztab. Jarosław Kaczmarczyk.
Nowy komendant ma 45 lat, jest
mieszkańcem Dąbrowy Górniczej.
W służbie od 24 lat. Dotychczas był
zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Myszkowie. Do 2009 roku
pracował jako specjalista Zespołu
Kryminalnego Komisariatu V Policji
w Sosnowcu.
Asp. sztab. Jarosława Kaczmarczyka pytamy o pierwsze podjęte działania...
Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe wiem,
że najskuteczniej realizuje się nasze
zadania poprzez bezpośredni kontakt
z mieszkańcami. Stąd w pierwszej
kolejności chciałbym przenieść nieco
bardziej ciężar pracy na zewnątrz. Nie
jest to zadanie łatwe, bo borykamy się
z problemami kadrowymi. Stąd jednym z pierwszych działań, jakie udało
się zrealizować, jest wzmocnienie dodatkowym etatem służby patrolowej.
Funkcjonariusz rozpocznie swoją
pracę z początkiem maja. Duży nacisk będę chciał położyć też na pracę
dzielnicowych. To oni mają przecież
najlepsze rozpoznanie terenu. Chcę, by
byli w zdecydowanie większym stopniu rozpoznawalni, by mieszkańcy
mieli z nimi stały kontakt. Zmieniła
się też nieco struktura organizacyjna komisariatu. Wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców ma nie tylko
praca samych policjantów, ale też
współdziałanie wszystkich instytucji
publicznych na terenie miasta. Stały
kontakt z samorządem miasta to oczywiście podstawowa sprawa. Bardzo
zależy mi również na stałej obecności
tematyki policyjnej w „Kurierze Sławkowskim”. Na jego łamach będziemy
chcieli przybliżać mieszkańcom naszą
pracę, informować w sposób praktyczny i użyteczny o możliwości uzyskania
pomocy i wsparcia.
(red)
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
9
N A J P I Ę KN I E J SZ E B A Ś N I E W B I B L I O T E C E
Noc z Andersenem
G
rupa trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej im. J. Baranowskiego 27 marca cieszyła się nocną zabawą w Miejskiej Bibliotece w Sławkowie, która już po raz dziewiąty
włączyła się do międzynarodowych obchodów urodzin
H.Ch. Andersena.
Motywem przewodnim całonocnego spotkania są baśnie i bajki, a celem – rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych oraz idei głośnego czytania. Burmistrz Sławkowa Rafał
Adamczyk, przewodnicząca rady Marta Rus, a także Teresa
Goniewicz z firmy „Marlesz” (głównego sponsora imprezy)
przeczytali wybrane baśnie Andersena. Dzieci w skupieniu
słuchały czytających, a później oglądały prezentację multimedialną, doskonale wiedząc, że ich wiedza zostanie później
sprawdzona w konkursie. Najlepszym znawcą życiorysu i baśni
Andersena okazał się Jakub Pustuł, w konkurencjach grupowych zwyciężyła natomiast klasa III c. Po zakończeniu części
oficjalnej i podzieleniu tortu urodzinowego (ufundowanego
przez piekarnię Emilia&Kristof) przyszedł czas na zabawy. Tej
nocy nikt się nie nudził, bo program wypełniony był różnorodnymi atrakcjami – były zabawy plastyczne i sprawnościowe,
gra strategiczna (szukanie skarbu), pokaz mody pidżamowej
i dyskoteka. Chociaż początkowo większość dzieci deklarowała,
że tej nocy nie zaśnie, to jednak zmęczenie dało o sobie znać
i powoli biblioteka przeszła w stan uśpienia. Rano wszyscy
w dobrych humorach zjedli śniadanie, a później witali się z rodzicami i przekazywali wrażenia z nocy w Bibliotece.
Dyrekcja Biblioteki pragnie złożyć gorące podziękowania Teresie i Leszkowi Goniewiczom, właścicielom firmy MARLESZ,
za objęcie imprezy honorowym patronatem i ufundowanie
posiłków dla dzieci oraz właścicielom piekarni Emilia&Kristof
za ufundowanie tortu i pieczywa.
Agata Błasiak
CU C H N ĄC A C I E C Z W Y L E WA S I Ę N A Ś C I E Ż KĘ
Rozlewisko
na Fabrycznej
Ł
ąka, ścieżka rowerowa, a tuż obok...
studzienka kanalizacyjna i wylewająca się prawie pod nogi przechodniów,
cuchnąca ciecz. Tak właśnie od ubiegłego roku wygląda odcinek trasy
rowerowej, biegnącej wzdłuż DK 94,
bardzo chętnie uczęszczanej przez
amatorów aktywnego wypoczynku.
Skąd wzięło się rozlewisko, które z miesiąca na miesiąc coraz bardziej podtapia
łąkę i wylewa się na ścieżkę? W sierpniu
2013 roku rozpoczęła się tu inwestycja,
realizowana przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jej celem było
stworzenie kanalizacji deszczowej
z ul. Fabrycznej z ujściem do Białej Przemszy. Na niewielkim odcinku ułożono
pod ziemią rury, powstały studzienki
kanalizacyjne i na tym w kwietniu 2014
roku prace... zakończono, nie realizując
– ze względu na znaczne nawodnienie terenu – inwestycji do końca. W rezultacie –
kosztem ostatecznym ponad 116 tys. zł -
w ostatnich miesiącach ubiegłej kadencji
powstała ślepa instalacja. Co więcej – jak
okazało się w trakcie podjętych przez
MZWiK na początku kwietnia działań,
mimo suchej aury wypełniona jest ona
niemal szczelnie ową, nieznanego pochodzenia i składu, cieczą. Wiosenne
temperatury potęgują nieprzyjemny zapach, a korzystający z przejścia ścieżką
mieszkańcy już dziś zadają sobie pytanie,
jak mocno będzie trzeba wstrzymywać
oddech przechodząc tędy latem, gdy temperatury poszybują do 30 stopni w cieniu. Stąd zdecydowana reakcja nowych
władz miasta. Ze studzienek zostały pobrane próbki, które przekazane zostały
do zbadania przez SANEPID. Od wyników podjętych przez odpowiednie służby
działań uzależnione będą kolejne kroki
w tej sprawie, o których będziemy na bieżąco informować w następnych numerach „Kuriera Sławkowskiego”.
(kk)
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
Pracowity początek wiosny
Z prac Burmistrza Miasta
10
Od kilku tygodni mamy już kalendarzową wiosnę. Za nami pierwszy kwartał 2015
roku. Był to czas szczególnie wytężonych prac, związanych między innymi z nadrabianiem opóźnień w realizowanym przez miasto projekcie rewitalizacji zabytkowego
centrum. W bieżącym wydaniu „Kuriera Sławkowskiego” prezentujemy najważniejsze
informacje, związane z postępem prac i zakresem aktualnie realizowanych działań.
W tym miejscu chciałbym natomiast zasygnalizować kilka innych kwestii spośród wielu podejmowanych przeze mnie w minionych tygodniach działań.
W dniach 19-20 marca uczestniczyłem w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie spotkałem się z marszałkiem województwa i przewodniczącym sejmiku, prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach oraz przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
W środę 25 marca w Sosnowcu wziąłem udział w poświęceniu i uroczystym oddaniu do użytku Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka. Placówka będzie służyć kobietom w ciąży i samotnym matkom z dziećmi do dwunastego roku życia z terenu całej
diecezji. Jego misją jest pomoc w odzyskiwaniu równowagi funkcjonowania w życiu
społecznym, zawodowym i rodzinnym. Uroczystości otwarcia poprowadził arcybiskup
Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski i wieloletni osobisty sekretarz św. Jana
Pawła II oraz biskup diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak.
Tego samego dnia w Dąbrowie Górniczej uczestniczyłem w panelu dyskusyjnym
w ramach odbywającego się w tym czasie Światowego Kongresu Klastrów. Spotkanie pod hasłem „Klastry i ekosystemy w polityce gospodarczej jednostek samorządu
terytorialnego” miało na celu omówienie głównych tendencji w relacjach pomiędzy
przedsiębiorstwami prywatnymi a samorządami.
Dwa dni później uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Sterującego Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Jego główną tematyką stało się omówienie dokumentu pod
nazwą „Strategia Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego”. To ważny dokument, bo będzie on już wkrótce podstawą do opracowywania
projektów na poszczególne przedsięwzięcia. Wśród nich i tych, które będą realizowane na terenie naszego miasta. Wspólnie ustaliliśmy też harmonogram działań w ramach realizowanego projektu do końca 2015 roku.
W dniu 30 marca, wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, odwiedziliśmy
ze świątecznymi upominkami i serdecznymi życzeniami sławkowskie dzieci w Świetlicy Środowiskowej i filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny.
Ostatni dzień marca to z kolei walne zebranie członków Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego, którego członkiem jest również miasto Sławków. W trakcie
spotkania przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład
tego subregionu zapoznali się ze stanem przygotowań województwa do nowej perspektywy finansowej UE. Omówiliśmy również Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, o które zabiega również samorząd naszego miasta. Przyjęta została też Strategia
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, która stanie się punktem wyjścia do ubiegania się o europejskie środki finansowe.
Kwiecień rozpoczął się bardzo miłym akcentem. Miałem wielką przyjemność, już
po raz drugi, jako wolontariusz prowadzić zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół w ramach
lekcji przedsiębiorczości. Tematem naszych spotkań jest funkcjonowanie od strony
praktycznej firmy. Liczę na to, że dzięki tego typu zajęciom, młodzi ludzie poszerzą
swoją wiedzę, która pozwoli im w przyszłości łatwiej zaplanować i prowadzić własną
działalność gospodarczą.
 Rafał Adamczyk
Burmistrz Sławkowa
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
11
S E SJA R A DY M I E J S KI E J W S Ł AW KOW I E
Z prac radnych
A
naliza programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi
w 2014 roku oraz programów z zakresu
lokalnej polityki i strategii społecznej
były w czwartek 19 marca głównymi
tematami sesji Rady Miejskiej.
W trakcie obrad obecni byli także komendanci sławkowskiego komisariatu
– emerytowany – nadkom. Albert Majda
oraz kierujący komisariatem od kilku
tygodni asp. sztab. Jarosław Kaczmarczyk. O swojej pracy krótko opowie-
dzieli również dzielnicowi. W związku
z przejściem na emeryturę nadkom.
Albert Majda otrzymał od władz miasta pamiątkową tabliczkę, którą wraz
z podziękowaniami za wieloletnią służbę złożyli na jego ręce przewodnicząca
rady Marta Rus i wiceprzewodniczący
Łukasz Hofler.
Rada Miejska w Sławkowie przyjęła też
informacje dotyczące współpracy miasta
z zagranicą.
(red)
Sławków w liczbach
/według stanu na 31 grudnia 2014 roku/
liczba mieszkańców
zameldowanych
na pobyt stały:
6963
liczba mieszkańców
zameldowanych
na pobyt czasowy:
189
RAZEM7152
liczba kobiet:
3727
do 17 roku życia: 603
18-59 lat:2127
60 lat i więcej:
997
liczba mężczyzn:
3425
do 17 roku życia:
673
18-59 lat:2308
65 lat i więcej:
444
W 2014 roku zawartych zostało 58 małżeństw, w których przynajmniej jedno z małżonków było zameldowanych na terenie miasta na stałe.
W ubiegłym roku na terenie miasta zameldowały się na pobyt stały 72 osoby, wymeldowało się 76. W ciągu dwunastu miesięcy
ubiegłego roku na świat przyszło 56 mieszkańców, a zmarło 67 osób.
F I N A N S OW E P O D S UM OWA N I E 2 014 R O KU
Kilka twardych faktów o budżecie miasta
Dochody miasta w ubiegłym roku wyniosły 31.142.017,91 zł (dochody bieżące:
24.835.042,77 zł; dochody majątkowe:
6.306.975,14 zł). Wydatki miasta za 2014
rok to 32.169.011,92 zł (wydatki bieżące: 23.154.537,15 zł; wydatki majątkowe:
9.014.474,77 zł).
Oznacza to, że deficyt budżetu miasta
osiągnął poziom 1.026.994,01 zł.
Całkowite zadłużenie miasta osiągnęło na 31 grudnia 2014 roku poziom
8.630.855,22 zł.
Projekt budżetu na 2015 rok przygotowany jeszcze w ubiegłej kadencji przewidywał wzrost zadłużenia Sławkowa na koniec 2015 roku do kwoty 11.526.355,32 zł.
Wzrost ten częściowo związany miał być
z prowadzonym przez miasto progra-
mem rewitalizacji, co w sytuacji realizowania projektów współfinansowanych
ze środków unijnych jest normalnym zjawiskiem. Jak się jednak okazało, wcale
nie znaczy to, że planowanego wzrostu
zadłużenia nie można było ograniczyć.
W nowej kadencji, dzięki decyzji radnych
podjętej na wniosek burmistrza miasta,
w marcu udało się zmniejszyć planowane zadłużenie do 10.811.151,32 zł, a więc
aż o 715.204,00 zł!
(red)
skalę finansowych problemów zakładu,
przed których rozwiązaniem stają obecne władze miasta.
Niestety rozluźnienie w procesach zarządzania zakładem w ubiegłym roku widać
również na przykładzie relacji pomiędzy
spadającymi przychodami zakładu w 2014
roku w stosunku do 2013 roku a rosnącymi zdecydowanie kosztami w kategorii
„wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników”.
W 2014 roku nastąpił spadek przychodów
netto MZWIK z podstawowej działalności o 584.165,78 zł do 3.043.916,81 zł w stosunku do 2013 roku (wtedy przychody
wyniosły 3.628.081,78 zł). Spadek ten spowodowany był głównie przeniesieniem
gospodarki odpadami z MZWiK do obsługi
przez Urząd Miasta i wywołał zmniejsze-
nie przychodów zakładu o ponad 16%.
Logika zarządzania nakazywałaby, aby
wszystkie kluczowe koszty działalności
w tej sytuacji również uległy zmniejszeniu. Jednak tak się nie stało. Głównie
w wyniku wzrostu liczby pracowników
i umów cywilnoprawnych w 2014 roku
koszty wynagrodzeń i pochodnych uległy
w zeszłym roku zdecydowanemu wzrostowi, łącznie o ponad 142 tysiące złotych. To
za cały 2014 rok daje wzrost o 9%.
Dodając do tego problemy w 2014 roku
z właściwą realizacją przez MZWiK zadań
zleconych przez Urząd Miasta, które obecnie są badane między innymi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sławkowie, wyłania się jasno obraz kondycji
zakładu, która będzie wymagała długiego
czasu na naprawę.
(red)
KO N DYC JA F I N A N S OWA M Z W i K
Rok 2014 na minusie
N
iestety ubiegły rok nie był dla kondycji finansowej i organizacyjnej
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie czasem udanym.
W ubiegłym roku zakład wygenerował
stratę finansową w wysokości ponad 9,7
tysięcy złotych. Można byłoby uznać, że
nie jest to kwota znacząca. Ale gdy porównamy to z 66 tys. zysku za 2013 rok
to można odnieść wrażenie, że zarządzanie zakładem w 2014 roku doprowadziło
MZWiK do zdecydowanego pogorszenia
jego wyników ekonomicznych. Dodając
do tego fakt, iż za 2014 rok MZWiK nie zapłacił na rzecz budżetu miasta podatku
w wysokości 92.103,00 zł to pokazuje to
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
12
MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE... NA JEDNEJ SCENIE
Koncertowo w MOK-u
S
obotni wieczór 28 marca upłynął pod znakiem mocnego,
muzycznego uderzenia. Na scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Sławkowie wystąpiły dwa zespoły, które na co
dzień działają przy MOK.
Wieczór rozpoczął się koncertem młodzieżowego zespołu muzycznego Red Spleen. Publiczność mogła usłyszeć m.in. autorskie utwory grupy, takie jak: „Nieznana”, „Wczorajszy dzień”,
„Pamiętaj”, „Nieważne”, a także covery „Otherside” i „I know”.
W drugiej części imprezy zaprezentował się nieco starszy stażem zespół. Grupa „Niby Nic” powstała w 2013 roku z inicjatywy
Grzegorza Kozy i Radka Bernstocka. W październiku 2013 roku
zespół działał już w pierwszym, stałym składzie: Rafał Głowacki
(wokal), Grzegorz Koza (gitara elektryczna), Marek Leks (gitara
elektryczna), Janusz Cyzio (instrumenty klawiszowe), Radosław
Bernstock (gitara basowa), Robert Sienicki (perkusja). Pod koniec
2014 roku dołączył Adam Mysiak (skrzypce). W styczniu skład
grupy zasilił Jacek Żurek, zastępując Marka Leksa. Zespół gra
utwory Grzegorza Kozy, ze wspólnie opracowanymi brzmieniem
i aranżacją. Muzyka „Niby Nic” to połączenie bluesa, rocka i funky. W trakcie koncertu można było usłyszeć m.in. „Sokoła”, „Jak
namalować miłość?”, „Uciec”, „To było wczoraj”, „A ten wieczór”,
„Ja chcę latać”.
Koncert prowadziła i nad całością wydarzenia czuwała Ilona
Pijaj, kierownik Działu Upowszechniania Kultury.
źródło: MOK
A R T YS T YC Z N E P O P O Ł U D N I E W SZ KO L E P O D S TAWOW E J
Zapachniało wiosną...
N
iezwykle wiosennie zrobiło się
w Szkole Podstawowej w Sławkowie. Wszystko za sprawą spektaklu
słowno – muzycznego, który zorganizowany został w piątek 20 marca.
Na „Wiosnę w piosence i poezji” złożyły
się utwory instrumentalnie lub tematycznie związane z tą wyczekiwaną przez
wszystkich porą roku. Na scenie pojawili się także młodzi wykonawcy, którzy
zaprezentowali się publiczności z krótkim występem artystycznym, barwnie
ukazując wiosnę jako czas rodzącej się
miłości. Lekkiego, wiosennego klimatu
dopełnił taniec, brzmienie gitary, wiosenne tulipany, a nawet... smakowity i zdrowy poczęstunek, za który organizatorzy
serdecznie dziękują rodzicom. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Sławkowie
składają podziękowania za nieodpłatne
udostępnienie sprzętu nagłaśniającego
i pracownika do jego obsługi.
(red)
U DA N Y D E B I U T N A S Ł AW KOW S KI E J S C E N I E
Red Spleen
I
ch nieco humorystyczna nazwa to w dosłownym tłumaczeniu „czerwona śledziona” i jak sami mówią, wzięła się
z zupełnego przypadku. Z całą pewnością przypadkowy nie
jest natomiast repertuar zespołu. Grają bowiem mocno,
wyraziście i charakterystycznie.
Pochodzą ze Sławkowa i okolic, mają od 17 do 20 lat i wielką chęć wspólnego tworzenia muzyki. Członkowie zespołu
swoją współpracę rozpoczęli we wrześniu ubiegłego roku. Jak
podkreślają, pierwsze próby nie należały do najłatwiejszych,
bo każdy z nich należy do nieco innego, muzycznego świata.
Jak możliwe było więc stworzenie z tak różnych muzycznych
gustów harmonijnej całości? Zadanie to wziął na siebie instruktor MOK, Janusz Cyzio, pod którego skrzydła trafił zespół.
Marcowy koncert w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie
był ich scenicznym debiutem. Dodajmy – bardzo udanym. Grają w składzie: Dagmara Półka (wokal), Przemek Ustymowicz
(gitara), Michał Posełek (gitara), Sebastian Szymaszek (gitara
Zespół ze swoim instruktorem
basowa) i Patryk Rus (perkusja). Podczas ich debiutanckiego
koncertu wspólnie z zespołem wystąpił gościnnie Marcin Szlęzak (instrumenty klawiszowe, melodyka).
Jak zaczęła się ich wspólna, muzyczna droga? – Patryk, Michał
i ja mieliśmy już pewne doświadczenia muzyczne. A ponieważ
okazało się, że są osoby, które chciałyby spróbować swoich sił
w zespole, nawiązałem kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Od września 2014 roku spotykamy się tu raz w tygodniu, w piątki
i ćwiczymy po kilka godzin. MOK udostępnia nam również sprzęt.
Na koncie mamy pięć własnych kompozycji i dwa covery – opowiada Przemek Ustymowicz, który jest także autorem tekstów.
To w większości pisane przez Przemka wiersze. Ich inspiracją
są codzienne, życiowe problemy i dylematy młodych ludzi.
O perspektywy rozwoju muzycznej kariery zespołu pytamy
jego opiekuna: – Pamiętajmy, że to zespół, który jest na początku
swojej drogi. Pracujemy wspólnie od kilku miesięcy. Zaczęło się
od coverów, m.in. Red Hot Chili Peppers, później zaczęli tworzyć
swoje kompozycje. Staram się koncentrować raczej na sugerowaniu określonych kierunków, bo uważam, że to oni powinni
dokonywać ostatecznego wyboru. Są zresztą w tym zakresie
mocno niezależni. Myślę, że jako zespół są na dobrej drodze,
muszą mieć w sobie jednak dużo determinacji i ciężko pracować.
Dopiero to wszystko, w połączeniu z pokorą stanowi tworzywo
prawdziwego sukcesu. Tego zespoły muszą uczyć się przez lata.
Zawsze podkreślam, że muzyka to jedyna w swoim rodzaju magia
unikalnych dźwięków, którą osiąga się poprzez systematyczność
i wytrwałość, wypracowywanie własnego stylu. Jeśli wystarczy
im sił i determinacji, to ten sukces mogą z pewnością osiągnąć –
mówi Janusz Cyzio z Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie.
(red)
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
13
P R Z E D SZ KO L A KI P OW I TA ŁY W I O S N Ę
Barwny marzec w przedszkolu
M
arzec to miesiąc, w którym
wszystko budzi się do życia. Żegnamy zimę, witamy wiosnę. W tym
roku, przedszkolaki również witały
wiosnę maszerując ulicami Sławkowa,
machając kolorowymi kwiatami i śpiewając wiosenne piosenki, w towarzystwie słonka i delikatnego wiaterku.
Na początku miesiąca dzieci z grupy
„Pszczółki”, były z wizytą integracyjną
w klasie I d. Chociaż grupa „Pszczółki”
cały czas przebywa w szkole, przyzwyczajając się do zasad tam panujących,
pierwszy raz odwiedziła koleżanki i kolegów w klasie pierwszej. Przedszkolaki i uczniowie wspólnie rozwiązywali
zagadki związane ze szkołą, z którymi
wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze.
Zdobyli ciekawe informacje o dinozaurach oraz wykonali wspólnie prace
plastyczne. Przedszkolaki były bardzo
zadowolone. To właśnie one we wrześniu
przekroczą próg szkolny i mamy nadzieję, że dzięki takim wizytą w klasach
przejście to będzie łagodniejsze.
W marcu odbyły się w przedszkolu
dwa teatrzyki. Podczas pierwszego przypomniano dzieciom, jak należy dbać
o przyrodę oraz jak segregować śmieci.
Podczas drugiego przedstawienia, dzieci
miały kontakt z elementami gwary góralskiej.
Jednak największą atrakcją miesiąca,
był wyjątkowy koncert Pani Gamy. Podczas trwania koncertu, artyści przedstawili przedszkolakom muzykę filmową,
ze znanych filmów i bajek. Kiedy wszyscy usłyszeli piosenkę „Mam tę moc”
z filmu „Kraina lodu” cały hol wypełnił
się dziecięcymi głosikami, które słychać
było jeszcze długo w salach.
Kulturalnych atrakcji w marcu mało
było grupie „Zajączki”. Grupa ta, wybrała się do Teatru Rozrywki w Chorzowie
na bajkę muzyczną pt. „Kot w butach”.
Połączenie występów aktorów z muzyką,
śpiewem i tańcem wywarło na wszystkich ogromne wrażenie.
Od początku marca w przedszkolu, raz
w tygodniu, odbywają się dodatkowe,
bezpłatne zajęcia dla chętnych dzieci
pt. „Świat Małego Odkrywcy”. Celem
zajęć jest wzbudzenie w dzieciach zainteresowania ciekawością świata i doświadczanie prostych zjawisk fizyczny
i przyrodniczych.
Razem z „panem marcem” rozpoczął
się także w przedszkolu projekt edukacyjny pod hasłem „Nauczymy dzieci,
po co segregować śmieci?” autorstwa
Marii Kozik i Danuty Szlęzak. W projekcie biorą udział wszystkie przedszkolaki
od maluchów po starszaki. Celem projektu jest uzmysłowienie dzieciom, jaki
sens ma segregacja śmieci i dlaczego jest
tak ważna. Zwraca uwagę na sposoby segregowania ich oraz wykorzystania pozyskanych odpadów. Chcąc w ten sposób
nauczyć dzieci kulturalnego współżycia
z otoczeniem społeczno-przyrodniczym.
W „Misiach” odbył się grupowy konkurs piosenki, podczas którego na początku trochę nieśmiało, ale potem już
coraz pewniej, młodsze przedszkolaki
prezentowały swoje wokalne talenty.
Wszyscy byli zachwyceni zdolnością
i odwagą małych artystów. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, komisja przyznała 3 pierwsze miejsca, które
zajęli: Lea Drzewiecka, Blanka Nowak
i Aleksander Spyra oraz 2 wyróżnienia
dla Julii Wyprzał i Leny Tambor.
W marcu przedszkolaki brały udział
w konkursie plastycznym zorganizowanym przez MOK w Sławkowie pt. „Wielkanocna malowanka”, w którym wyróżnienie zdobyła grupa „Pszczółki” oraz
Nikodem Grzanka z grupy „Biedronki”.
Monika Kudła, Jolanta Cebo
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
14
Ć W I C Z E N I A P R Z E Z Z A B AW Ę
Teatralne warsztaty
dla najmłodszych
W
czwartkowy poranek 9 kwietnia
Miejskie Przedszkole zamieniło
się na kilka chwil w... teatr, a przedszkolaki miały niepowtarzalną szansę, by wcielić się w rolę prawdziwych
aktorów.
Wszystko za sprawą warsztatów teatralnych, prowadzonych przez wieloletnią aktorkę Teatru „Bagatela”
w Krakowie – Barbarę Zajączkowską.
I choć spotkanie miało przede wszystkim konwencję zabawy, to można było
w jego trakcie dowiedzieć się wielu rzeczy ważnych dla każdego przyszłego
aktora. Warsztaty zaczęły się od kilku
ćwiczeń integracyjnych. Później przyszła
pora na odegranie kilku scenek z prawdziwych przedstawień. Była między innymi rymowana historyjka o dziesięciu
bałwankach i owieczkach, które musiały
poradzić sobie z tradycyjnie w tego typu
historiach niecnym wilkiem.
– Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach wrażliwości teatralnej, a przede
wszystkim zaproszenie ich do teatru,
na spektakle. Pokazanie pracy aktora
„od kuchni” bardzo rozbudza ich ciekawość, rozwija wyobraźnię – mówi prowadząca warsztaty Barbara Zajączkowska.
Dzieci ćwiczyły grę aktorską przy użyciu najprawdziwszych kukiełek i innych
teatralnych rekwizytów. Uczyły się też
podstawowych zasad scenicznej artykulacji, a także – co równie ważne – kulturalnego zachowania się na widowni.
Spotkanie zakończyło się odegraniem
sceny balu u królewicza z „Kopciuszka”.
– Warsztaty teatralne w takiej formie
organizujemy po raz pierwszy. Bardzo
nam zależało, by spotkanie poprowadził
profesjonalny aktor. W przedszkolu stale
szukamy sposobów, by umożliwiać najmłodszym wszechstronny rozwój. Dzieci
mogą dzięki temu w luźny, bardzo przyjazny im sposób poznawać różne formy
kulturalnej, społecznej i zawodowej aktywności człowieka.
Jednym z najważniejszych celów jest artystyczne uwrażliwianie,
co bardzo procentuje
w kolejnych latach życia i na etapie edukacji
szkolnej – wyjaśnia
dyrektor Miejskiego
Przedszkola Grażyna
Jasica.
Sądząc po aktywności maluchów w trakcie warsztatów i ich
zaangażowania w odgrywane role można
z całą pewnością powiedzieć, że spotkanie przypadło im bardzo do gustu.
Niektórzy mali aktorzy zdecydowali się
nawet na udzielenie pierwszych w życiu
wywiadów.
– Najbardziej podobało mi się, jak tańczyliśmy. Fajne były stroje i pani, która
robiła z nami zajęcia. Wszystko było super
– podsumowała Wiktoria Hofler. Gra rekwizytami aktorskimi bardzo spodobała
się innemu z uczestników:
– Mnie najbardziej podobały się kukiełki.
Szkoda, że nie byłem jednym z bałwanków
z przedstawienia. Podobało mi się wszystko – zdradził nam Kajetan Widzisz.
Wspomniane przedstawienie o dziesięciu bałwankach zrobiło duże wrażenie
na Marysi Balickiej: – To było śmieszne,
jak te bałwanki po kolei się topiły. Lubię
teatr. Może kiedyś będę aktorką? – zastanawiała się.
Krzysztof Kozieł
O M ÓW I L I L O K A L N E Z AG R OŻ E N I A
Posiedzenie Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
O
cena zagrożenia pożarowego i powodziowego – to jeden z tematów
posiedzenia Gminnego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego, który obradował
w piątek 27 marca.
Zgodnie z przedstawionymi informacjami, obszar miasta
sklasyfikowany został przez Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej jako teren
o znikomym zagrożeniu powodziowym.
Problemem jednak
pozostają podtopienia, które zdarzają się
wskutek ulewnych
opadów deszczu. Zagrożenie to wzrasta
wraz z intensywnością i długotrwałością
opadów deszczu i dotyczy rejonów położonych wzdłuż rowów odwadniających.
W trakcie spotkania oceniono również
zagrożenie pożarowe na terenie Sławkowa. Jak poinformowano, tereny leśne
stanowią ok. 40% powierzchni miasta.
Większość obszarów leśnych zakwalifikowanych jest do kategorii dużego zagrożenia pożarowego. Około 80% terenów
leśnych to drzewostan iglasty. Zagrożenie
to zwiększa się w związku z lokalizacją
na tych terenach terminali przeładunkowych. Na obszarze miasta funkcjonuje
sześć zakładów, ważnych z punktu widzenia zagrożenia pożarowego. W minionym
roku zanotowano 68 interwencji straży
pożarnej. Zagrożenie pożarowe miasta
określono więc jako średnie.
(red)
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
15
S P O T K A N I E P O D Z N A KI E M MU SZ L I
Przyjaciele Dróg
św. Jakuba gościli w Sławkowie
W
sobotę 28 marca w Sławkowie spotkali się członkowie
ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg
św. Jakuba w Polsce”.
Po posiłku w Austerii, goście udali się do Działu Kultury
Dawnej MOK, gdzie zostali oficjalnie powitani przez władze
miasta. Mieli również okazję do krótkiego zwiedzenia muzealnej ekspozycji. Po południu natomiast, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym na Niwie (gdzie powitała ich dyrektor
Grażyna Proszczek) rozmawiano między innymi o planach
związanych z rozwijaniem i promocją Drogi św. Jakuba. Przy
kawie, herbacie i słodkim poczęstunku (którym był m.in. specjalnie na tę okazję przygotowany tort w kształcie jakubowej
muszli) informację o swoich działaniach przedstawili reprezentanci organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem.
Członkowie stowarzyszenia otrzymali też materiały związane
z historią Sławkowa. Pierwszy dzień wizyty zakończył się
wspomnieniami z drogi, czyli opowieściami o własnych doświadczeniach związanych z przemierzaniem szlaku.
W niedzielę z kolei, po mszy św. w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Sławkowie, członkowie stowarzyszenia
pod opieką Barbary Noryńskiej z Działu Kultury Dawnej MOK
zwiedzili miasto.
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” to ponadregionalne
stowarzyszenie, które zawiązało się 25 września 2009 roku
we Wrocławiu. Skupia ono pielgrzymów, sympatyków Camino de Santiago i osób w różny sposób zaangażowanych
w ożywienie, organizację, informację i promocję Drogi św.
Jakuba w Polsce. Pamiętając o chrześcijańskich źródłach
tradycji indywidualnego pielgrzymowania do grobów Apostołów, „Przyjaciele…” pielęgnują ekumeniczny charakter
Szlaku, który jest także przestrzenią spotkania dla osób
poszukujących drogi swojej duchowości nie tylko w Kościele.
Stowarzyszenie stara się współpracować z innymi organizacjami i osobami – w kraju i za granicą – opiekującymi się
Jakubowym Szlakiem. Poza odtwarzaniem nowych odcin-
ków Drogi, ich oznakowaniem i promocją, stowarzyszenie
udziela wszelkich informacji na temat Szlaku i związanych
z nim wydarzeń. Prezesem stowarzyszenia jest Emil Mendyk
[www.camino.net.pl].
Krzysztof Kozieł
S T R A Ż AC Y W A KC J I
Kolizja na skrzyżowaniu
W
czwartek 9 kw ietnia tuż przed godziną
7:00 na skrzyżowaniu DK 94 z ul.
Gwarków Sławkowskich i Wrocławską doszło do kolizji. W tył
stojącego na czerwonym świetle Volvo S 40 wjechał inny pojazd.
Na miejscu jako pierwsza pojawiła się Ochotnicza Straż Pożarna ze Sławkowa.
– Kierujący samochodami wyszli
z nich o własnych siłach. Ponieważ
zgłaszali dolegliwości bólowe, zostali przetransportowani do szpitala w Dąbrowie Górniczej. Chwilowo zablokowany był jeden z pasów
ruchu w kierunku Olkusza. Jezdnię
trzeba było też oczyścić z pozostałości po wypadku, w tym rozbitego
szkła i płynów eksploatacyjnych.
Warunki drogowe były w chwili
wypadku dobre, a jezdnia sucha –
informuje Piotr Szwerc, dowódca
sekcji OSP w Sławkowie.
(red)
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
16
R Z E C Z N I K R A DZ I
Zanim podpiszesz – przeczytaj!
Od 1 lipca 2007r. każdy odbiorca energii elektrycznej i paliw gazowych ma prawo dokonać
zmiany sprzedawcy, wedle własnych potrzeb i preferencji.
Decydującą rolę przy wyborze oferty odgrywa cena prądu i gazu, czyli
oszczędność, jaką odbiorca może uzyskać w wyniku dokonanej zmiany.
Analizując propozycje sprzedawców
dostępne na rynku warto – poza ceną
jednostkową energii – zwrócić uwagę
także na inne istotne elementy, takie
jak informacja o rzeczywistym zużyciu
energii i gazu, okres obowiązywania
proponowanej umowy, metody płatności oferowane przez sprzedawcę (sposób regulowania płatności) czy warunki
rozwiązania umowy, w tym okres wypowiedzenia i okres rozliczeniowy.
Pamiętajmy, że przed podpisaniem
umowy należy w szczególności:
•sprawdzić nazwę firmy, z którą zawieramy umowę (nazwa powinna się
znaleźć w dokumentach, które podpisujemy);
•dokładnie zbadać zapisy umow y
w ofercie nowego sprzedawcy – przede
wszystkim ceny i warunki ich stosowania;
•sprawdzić dostępne opcje płatności
(np. co miesiąc, rozlicznie prognozowane raz na pół roku czy raz na rok);
•ustalić okres obowiązywania umowy
i warunki wypowiedzenia (np. czy
umowa jest przedłużana automatycznie, jakie są kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy);
•sprawdzić, czy umowa nie wiąże się
z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług (np. usługa ubezpieczeniowa, usługa zdrowotna).
Pamiętajmy, że po podpisaniu umowy
musimy otrzymać egzemplarz podpisanych dokumentów stwierdzających
datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę oraz nazwę przedsiębiorcy.
Proces zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej i paliw gazowych bardzo
często odbywa się w drodze umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, np. w domach odbiorców, za pośrednictwem akwizytora reprezentującego
przedsiębiorstwo lub na odległość np.
oferta przez telefon. W tych przypadkach konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając
na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, stosowne oświadczenie
przedsiębiorstwu energetycznemu,
z którym zawarta została dana umowa. Oświadczenie to może być złożone
osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa
lub listownie, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przed upływem
tego terminu.
Przedsiębiorstwo energetyczne przed
zawarciem umowy poza swoim lokalem
powinno poinformować konsumenta
na piśmie o prawie odstąpienia od umo-
Zawsze, gdy mamy
wątpliwości co do legalności,
prawidłowości działań
podejmowanych przez
akwizytorów możemy
zwrócić się do rzecznika
konsumentów. Mieszkańcom
Sławkowa pomocą służy
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Będzinie
wy w terminie 14 dni i wręczyć wzór
oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo
obowiązane jest także wręczyć odbiorcy
pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz
przedmiot świadczenia i cenę.
Niestety niektórzy nieuczciwi akwizytorzy wykorzystują nasze przyzwyczajenia, a czasem także niewiedzę.
W związku z takimi praktykami przede
wszystkim należy pamiętać o konieczności stosowania zasady ograniczonego
zaufania w odniesieniu do każdej osoby,
która chce wejść do naszego mieszkania.
To, że osoba taka będzie dla nas uprzejma, nie oznacza jeszcze, że ma dobre
zamiary.
Należy pamiętać, że informacja o treści „reprezentuję elektrownię, gazownię
czy zakład energetyczny” to stanowczo
za mało. Zawsze należy pytać o nazwę
spółki, jaką osoba, która odwiedziła
nas w domu, reprezentuje. Ta nazwa
powinna się również znaleźć w dokumentach, które chce przedstawić nam
do podpisu. Niestety często nieuczciwi
przedstawiciele handlowi podszywają
się pod techników, twierdząc, że mają
rutynowe dokumenty do podpisania.
To może być próba oszustwa. Nigdy nie
należy podpisywać dokumentu, którego się nie czytało. Jeżeli już zawarliśmy
taką umowę, należy pamiętać, że mamy
14 dni, żeby się wycofać bez podania
przyczyny. Po tym terminie odstąpienie
od umowy może się wiązać z obciążeniami finansowymi po naszej stronie.
Zawsze, gdy mamy wątpliwości
co do legalności, prawidłowości działań podejmowanych przez akwizytorów możemy zwrócić się do rzecznika
konsumentów. Mieszkańcom Sławkowa
pomocą służy Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie – Starostwo Powiatowe ul. Krasickiego 17, pokój nr 130
tel. 32 368 08 03, e-mail [email protected]
bedzin.pl
Maria Hudzik
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
17
Koło Gospodyń w Sławkowie poleca
Wszystkim Czytelnikom
„Kuriera Sławkowskiego” Koło Gospodyń
życzy smacznego!
Uśmiech teściowej
Ciasto Łaciatka
Składniki:
¾ szklanki cukru pudru,
3 szklanki mąki,
2 żółtka,
1 jajko,
kostka margaryny,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
2 łyżki kwaśnej śmietany
2 budynie waniliowe
3 szklanki mleka,
1 kg jabłek
Składniki (masa murzynkowa):
2 szklanki mąki,
1 szklanka cukru,
¾ szklanki oleju,
2 jajka,
1 szklanka mleka,
3 łyżki dżemu,
1 łyżeczka sody,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
2 łyżki kakao
Sposób przygotowania:
Cukier puder, mąkę, żółtka, jajko, margarynę, proszek do pieczenia i kwaśną śmietanę
zagniatamy na stolnicy jak na ciasto kruche i dzielimy na dwie części. Jedną część
rozwałkowujemy i układamy na wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą,
dużej blasze. Na ciasto kładziemy pokrojone
w ósemki jabłka. Ugotowane w mleku budynie, jeszcze gorące, wylewamy na ciasto.
Następnie na wszystko wykładamy drugą
część, uprzednio również rozwałkowanego,
ciasta. Pieczemy około 50 minut w temperaturze 180 stopni. Zimny placek posypujemy
cukrem pudrem według uznania.
Składniki (masa serowa):
60 dag twarogu,
3 jajka,
½ kostki margaryny,
1 szklanka cukru,
1 opakowanie cukru wanilinowego,
1 budyń waniliowy lub śmietankowy.
Sposób przygotowania:
Składniki masy murzynkowej zmiksować
na gładką, jednolitą masę.
Masa serowa: Cukier ucieramy z margaryną,
następnie powoli dodajemy żółtka, później
twaróg, a na końcu budyń oraz pianę z białek. Na dużą blachę wylewamy ciasto ciemne
i łyżką nakładamy ser, tworząc białe, serowe
łaty. Ciasto pieczemy 45 – 50 minut w temperaturze około 180 stopni.
„ B E D E M O C R AC Y ” – D E B ATA W B Ę DZ I N I E
Europa marzeń
W
poniedziałek 16 marca w Restauracji Biesiadna w Będzinie odbyła się debata Europa Młodych Marzeń,
zorganizowana przez Stowarzyszenie
Porozumienie Pokoleń.
Debata była kolejnym działaniem
w projekcie „Be democracy” w ramach
programu ERASMUS+, realizowanym
przez stowarzyszenie. Wzięła w niej
udział młodzież z: Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sławkowie (główny
beneficjent projektu), Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach,
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, Miejskiego Zespołu Szkół
nr 3 w Będzinie i Liceum Ogónokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie.
Zaproszenie do debaty przyjęli również Burmistrz Miasta Sławkowa Rafał
Adamczyk, Poseł na Sejm Ewa Malik,
Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw
Obywatelskich w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska, oraz Radny Miasta
Czeladzi – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Włodzimierz Jaros.
Zaproszonych gości i młodzież przywitał Prezes Stowarzyszenia Porozumienie Pokoleń Edward Sienicki.
W pierwszej części debaty decydenci
mówili o partycypacji obywatelskiej
i społecznej młodych ludzi, o tym jak
mogą oni wpływać na działania władz
lokalnych i krajowych oraz w jaki sposób mogą pozyskiwać środki finansowe
na inicjatywy lokalne. Uczestnicy mieli
możliwość pogłębienia swojej wiedzy
na temat procedur demokratycznych,
praw obywatelskich i praw człowieka.
Na zakończenie pierwszej części debaty uczniowie ze Sławkowa – uczestnicy
„Be democracy” – przedstawili prezentację projektu, dotyczas zrealizowane działania oraz
te zaplanowane w kwietniu i maju.
W drugiej części debaty
zostały przeprowadzone
warsztaty, w czasie których młodzież w grupach
miała przygotować w formie flipów wizję Europy
w 2025 roku, z uwzględ-
nieniem roli młodych ludzi w budowaniu przyszłości Europy, inicjatywę, którą
mogliby sami zorganizować na temat
zachęcenia do udziału w wyborach,
udziału w wolontariacie, promocji Unii
Europejskiej w regionie, ochrony środowiska oraz w formie prezentacji po pięć
dobrych i złych cech Wspólnoty Europejskiej wraz z krótkim uzasadnieniem.
Paweł Seruga z Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct – Katowice
przeprowadził również lekcję europejską. Młodzież wysłuchała wykładu na temat polityki młodzieżowej w Unii Europejskiej Na zakończenie debaty Europa
Mlodych Marzeń przeprowadzono quiz
o Unii Europejskiej. Trzech jego najlepszych uczestników otrzymało nagrody.
Ewa Tarnowska
KURIER SŁAWKOWSKI | nr 4 (266) kwiecień 2015
18
komunikaty
Gdzie można otrzymać
Kurier Sławkowski?
Lista miejsc, w których czasopismo dostępne jest bezpłatnie:
Kiosk Michał Lorek, Rynek 35,
Kiosk FHU GABI, Rynek 26,
Piekarnia ze Sławkowa, Rynek 4,
Lewiatan na Rynku,
Dział Kultury Dawnej MOK, Rynek 9,
Mały Rynek 6,7 (budynek usługowy),
Urząd Miasta Rynek 1,
Urząd Miasta Łosińska 1,
Osiedle – Kiosk Urszula Flak – ul. PCK,
Sklep OD i DO, ul. Krakowska 50,
Przedszkole Miejskie,
Miejska Biblioteka Publiczna,
Miejski Ośrodek Kultury,
Sklep Ogólnospożywczy, ul. Groniec 9,
Sklep OD i DO, ul. Hrubieszowska 56,
Delikatesy, ul. Owocowa 71,
Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ul. Niwa.
Informacje i ogłoszenia drobne
Serdeczne podziękowania dla Pana Henryka Mrożka za pomoc
i profesjonalne zorganizowanie ceremonii pogrzebowej śp.
Tadeusza Toporskiego
składa rodzina
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Bliskim,
Sąsiadom i Znajomym, którzy okazali nam wiele życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp.
Tadeusza Toporskiego
Rodzina
Działkę budowlaną w Sławkowie pilnie sprzedam.
Okolice ulicy Owocowej,
nr działki: 4203/1. Informacja
Radna Powiatu Będzińskiego
Ewa Niewiara będzie pełniła dyżury
w każdy czwartek w godz. od 15:00
do 17:00 w siedzibie Towarzystwa
Miłośników Sławkowa przy
ul. Rynek 10.
Szanowni Mieszkańcy Sławkowa,
Drodzy Sąsiedzi
Zapraszam na moje dyżury, które
pełnię jako Radna Rady Powiatu
Będzińskiego, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w naszym mieście, w drugą
środę każdego miesiąca w godzinach
od 15:30 do 17:30. Najbliższy dyżur
odbędzie się 13 maja br. Zapraszam do
wymiany poglądów, zgłaszania spraw
i problemów dotyczących Sławkowa oraz
Powiatu Będzińskiego. Więcej informacji na temat Rady Powiatu
oraz mojej działalności można znaleźć na www.ewabieronska.pl
Zapraszam!
Z wyrazami szacunku
Ewa Bierońska
Radna Rady Powiatu Będzińskiego
Kontakt: 609 519 921,
e-mail: [email protected]
Dyżury przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady
odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 –
17:00 w budynku Ratusza – Sala Ślubów.
Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godzinach
16:00 - 18:00 w budynku Ratusza – pokój nr 14.
Najbliższe dyżury radnych:
5 maja – Dariusz Tomczyk
12 maja – Ilona Pijaj
19 maja – Paweł Lekki
26 maja – Michał Malinowski
***
Najbliższa planowa sesja Rady Miejskiej w Sławkowie
odbędzie się 21 maja (czwartek) o godzinie 17:00 w Sali Narad
budynku urzędu przy ul. Łosińskiej 1. Tematami sesji będą:
1. Funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Sławkowie. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie
miasta.
2. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków –
informacja o harmonogramie i zakresie prac w ramach
projektu.
3. Służba zdrowia.
Odpowiadając na pytania naszych Czytelników uprzejmie informujemy, że nie ma aktualnie możliwości zamieszczania w „Kurierze
Sławkowskim” ogłoszeń płatnych i reklam. Zapraszamy jednocześnie osoby prywatne do skorzystania z możliwości bezpłatnego publikowania na łamach naszego czasopisma ogłoszeń drobnych. Będą one zamieszczane w zależności od ilości dostępnego w danym
numerze miejsca. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z redakcją.
nr 4 (266) kwiecień 2015 | KURIER SŁAWKOWSKI
i ogłoszenia
19
Harmonogram wywozu nieczystości segregowanych
od odbiorców indywidualnych z terenu Sławkowa w maju:
Przypominamy o terminach wywozu odpadów od odbiorców indywidualnych z poszczególnych ulic miasta.
Ulice: Borowa, Borówkowa, Botaniczna, Brzozowa, Burki, Cechowa, Cegielniana, Dymniki, Dębniki, Dębowa Góra, Gajowych, Groniec, Hrubieszowska, Jarzębinowa, Jaworowa, Jałowcowa, Jesionowa, Jodłowa, Kolejowa, Konarowa, Korzenna, Makowa, Myśliwych,
Niwa, Owocowa, Plebiscytowa, Sarnia, Sosnowa, Staszówka,
Stawki, Strzemieszycka, Szerokotorowa, Wiejska, Zachodnia, Zagródki, Zajęcza, Świerkowa – z powyższych ulic tworzywa sztuczne i szkło odbierane będą 5 maja, a papier – 6 maja.
Ulice: 23 Stycznia, Biskupia, Browarna, Fabryczna, Gołębia, Grodzka, Gwarków Sławkowskich, Hallera, Jagiellońska, Kabania, Komora, Kownackiego, Kozłowska, Kołdaczka, Krakowska, Krzywda,
Kwartowska, Legionów Polskich, Matejki, Michałów, Młyńska, Niwka, Nullo, Obrońców Westerplatte, Okradzionowska, Olkuska, PCK,
Piłsudskiego, Podgórska, Podwalna, Poprzeczna, Radosna, róg
Krakowskiej i Wrocławskiej, Siewierska, Sikorskiego, Słowackiego,
Walcownia, Wał, Wikle, Wita Stwosza, Wrocławska, Wrzosowa, Zakościelna, Zawalna, Zbożowa, Św. Jakuba, Świętojańska, Łosińska,
Żupnicza – z powyższych ulic tworzywa sztuczne i szkło odbierane będą 19 maja, a papier – 6 maja.
Uprzejmie informujemy, że w maju 2015 roku planowane jest wydanie specjalnego dodatku do „Kuriera Sławkowskiego”, który w całości poświęcony będzie funkcjonującym na terenie miasta organizacjom pozarządowym, społecznym i kulturalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem tych z nich, które otrzymały z budżetu miasta środki na realizację zadań na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).
Zachęcamy więc do nadsyłania materiałów w formie elektronicznej na adres redakcji (w objętości tekstu nieprzekraczającej 3 tys.
znaków drukarskich) oraz maksymalnie trzech zdjęć, które mogłyby znaleźć się w planowanym przez nas dodatku do „Kuriera Sławkowskiego”. Szczegółowych informacji udziela rzecznik prasowy urzędu (kontakt: Urząd Miasta Sławkowa, ul. Łosińska 1; tel.: 32 293
15 52 wewn. 233; e-mail: [email protected]). Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z redakcją we wszystkich kwestiach
związanych z medialną promocją informacji o działalności poszczególnych organizacji i wydarzeń z ich udziałem.