Deklaracja właściwości użytkowych popiołu ProAsh

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych popiołu ProAsh
Zakład Gospodarki Popiołami
w
Janikowie
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
1487-CPR-158-01
1.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
POPIOŁ LOTNY DO BETONU „ProAsh”
2.
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikacją wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. Ił ust. 4:
Popiół zgodne z punktem 1
3.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Do produkcji betonu (jako dodatek typu II) oraz do zapraw i zaczynów.
4.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art 11 ust 5:
Zakład Gospodarki Popiołami Sp. z o.o.
ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz
5.
W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6.
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V:
System 1+
7.
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została
europejska ocena techniczna:
Notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby nr 1487: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział
Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, 31-983 Kraków, ul.
Cementowa 8 przeprowadziła ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu i wstępnej inspekcji Zakładu i
Zakładowej Kontroli Produkcji i wydała Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr: 1487-CPR-158-01
8.
Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze
charakterystyki
Strata Prażenia
Miałkość
Gęstość Ziaren
Właściwości użytkowe
Specyfikacja
Techniczna
≤5%
20%- 40%
2050 kg/m³ (+- 200)
EN 450-1:2012
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w
pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał:
Janikowo; 20.01.2015
------------------------------------------------------------Bartosz Brückner - Prezes Zarządu

Podobne dokumenty